OM azonosító: FI47616 H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.:+36(56)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM azonosító: FI47616 H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.:+36(56)510-300 szolf@szolf.hu"

Átírás

1 T Á J É K O Z T A T Ó az Idegenforgalmi és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozat hallgatói számára a menedzser-asszisztensi gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A gyakorlat rendje 1. Az Idegenforgalmi és Szálloda Szakos Levelező és Távoktatás Tagozatos hallgatóknak 15 hetes menedzser-asszisztensi gyakorlaton kell részt venniük. 2. A gyakorlat időtartama: 15 hét, azaz 600 óra (a nem egybefüggő gyakorlati idő is befogadható). 3. A gyakorlatot csak a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben előírt előzetes alkalmassági orvosi vizsgálatok birtokában lehet megkezdeni. 4. A gyakorlatot teljesítő hallgatók a fogadó vállalkozás vezető beosztású szakemberei mellett menedzserasszisztensként foglalkoztatva végzik munkájukat. A gyakorlat célja és szakmai követelményei 5. A gyakorlat célja, hogy a hallgatók a fogadó vállalkozás vezető beosztású munkatársa mellett foglalkoztatva megismerjék a gyakorlati hellyel összefüggő lényegi szakmai és gazdasági tevékenységet, valamint a különböző szintű vezetői munka gyakorlati kérdéseit, betekintést kapjanak a különböző munkaterületek vezetési és irányítási feladataiba, és aktívan részt vegyenek a melléjük rendelt vezetők napi feladatainak elvégzésében. 6. A gyakornoki feladatokat és munkaterületeket a fogadó vállalkozás vezetője határozza meg úgy, hogy a hallgató - megfelelő vezetői irányítás mellett - áttekintést kapjon a gyakorlati hely egészéről az alábbi ismeretkörök szerint: a szakmai munka menete és munkafolyamatai, működési feltételek biztosítása; a vezetői szervezet, vezetői információs rendszer; a tervezés és költségvetés rendszere, pénzügyi kimutatás, eredmény-kimutatás, cash-flow, mérleg- likviditáselemzés az értékesítési tevékenység módszere, menete; marketing tevékenység; humán erőforrás menedzsment.

2 A hallgató jogviszonya 7. A gyakornoki idő alatt a hallgatói jogok és kötelességek tekintetében egyrészt a gyakorlati hely előírásai, másrészt a főiskolai szabályok az irányadók. E tájékoztatóban foglalt követelmények betartása kötelező. Az előírások hiányos vagy pontatlan ismerete nem mentesít a következmények alól. 8. A gyakorlaton lévő hallgatók a főiskolai könyvtár szolgáltatásait a könyvtárhasználati szabályzatnak megfelelően igénybe vehetik. 9. A gyakorlati idő alatt a hallgatók maguk kötelesek szállásukról és ellátásukról gondoskodni. A gyakorlat helye 10. A menedzser-asszisztensi gyakorlatot olyan színvonalas, a végzett szaknak megfelelő gyakorlati helyen kell teljesíteni, ahol a menedzser-asszisztensi foglalkoztatás lehetőségei, illetve feltételei adottak és a gyakorlati követelményrendszer előírásai érvényesíthetők. 11. A hallgatók a gyakorlatot külföldön és belföldön egyaránt teljesíthetik, ha a gyakorlati hely eleget tesz a főiskola által előírt követelményeknek. 12. A hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy egyénileg keressenek maguknak gyakorlati helyet. 13. A Turizmus Tanszék hirdetményben teszi közzé azon vállalkozások listáját, ahol a Főiskola korábban végzett hallgatói a menedzser-asszisztensi gyakorlatot teljesítették, valamint azokét, ahol az illetékes vezető jelzése alapján a hallgatók gyakorlati foglalkoztatására lehetőség van. 14. A gyakorló helyet célszerű a diplomadolgozat témájához kapcsolódva megválasztani, illetve a gyakorlati ügyintézés során a fogadó cég illetékes vezetőjének véleményét a tervezett szakdolgozati témaválasztással kapcsolatban kikérni és a szakdolgozat elkészítéséhez konzulensi segítséget kérni. 15. Az egyénileg kért gyakorlati helyet a Turizmus Tanszék tanszékvezetője engedélyezheti, amennyiben az megfelel az előirt feltételeknek. 16. A Fogadónyilatkozatot a Turizmus Tanszék gyakorlatszervezőjének kell benyújtani, a személyi adatok részt pontosan kitöltve, valamint a gyakorlóhely hivatalos igazolását és referencia anyagát mellékelve. 17. A hallgató az egyénileg kért és engedélyezett gyakorlóhelyen, illetve ennek hiányában a Főiskola által kijelölt gyakorlati helyen köteles gyakorlatot teljesíteni 18. A külföldi gyakorlattal kapcsolatos hatósági előírások (pl. munkavállalási engedély, útlevél, vízum) teljesítése a hallgató feladata, és az utazással kapcsolatos valamennyi költség a hallgatót terheli. 19. A menedzser-asszisztensi gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók a gyakorlat idejére kötelesek egyénileg, illetve a fogadó céggel történő megállapodás szerint biztosítást kötni! A gyakorlat elfogadásának feltételei

3 20. A gyakorlat során a hallgatók egy kb oldal terjedelmű beszámolót kötelesek készíteni. A beszámolónak tartalmaznia kell, hogy a menedzser-asszisztensi gyakorlat során milyen munkaterületeken, feladatkörökben dolgozott a hallgató, milyen feladatokat, megbízatásokat kapott, ezeknek hogyan tudott megfelelni, milyen tapasztalatokat szerzett a vezetői munka gyakorlati területein, mennyire és miért volt hasznos a menedzser-asszisztensi gyakorlat. A beszámolót olyan mellékletekkel, dokumentumokkal kell kiegészíteni, (étlapok, tájékoztató kiadványok, prospektusok, stb.) amelyek képet adnak a gyakorlóhely színvonaláról. 21. A gyakorlat végén az illetékes vezető a Főiskola által kiadott Gyakorlati igazolás c. formanyomtatványon - figyelembe véve az egyes részterületek vezetőinek értékelését összefoglalva minősíti a hallgató teljesítményét. 22. Az értékelés a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján kétfokozatú: megfelelt, nem felelt meg. A gyakorlat teljesítéséért a mintatantervben meghatározott kreditpont jár. 23. Amennyiben a hallgató bármely munkaterületen "nem felelt meg" értékelést kap, a gyakorlatot nem folytathatja, illetve gyakorlata nem fogadható el. 24. Nem felelt meg minősítés esetén a hallgató a gyakorlatot a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat félévismétlésre vonatkozó rendelkezései szerint ismételheti meg 25. Igazolatlan hiányzás, a gyakorlat teljesítésével kapcsolatos kötelességszegés, vagy egyéb más a hallgatónak felróható súlyos fegyelemsértés miatt el nem fogadott gyakorlatot csak a Tanulmányi Bizottság engedélyével lehet - a Főiskola által kijelölt gyakorlati helyen - megismételni. Ezekben az esetekben a hallgatóval szemben fegyelmi eljárás is kezdeményezhető. 26. A hallgató gyakorlata akkor fogadható el, ha: A fogadó cég/vállalat a gyakorlat eredményes teljesítését a Főiskola által kiadott Gyakorlati igazolás c. nyomtatványon hivatalosan igazolja és az igazolást a hallgató a Főiskola Turizmus Tanszékére a gyakorlat befejezését követő 2 héten belül benyújtotta. A minősítést a Tanulmányi Hivatal a hallgató személyi anyagához csatolja, az indexben elismerésre kerül a gyakorlat és a kreditpont. A hallgató a gyakorlatról szóló beszámolót 1 példányban gépelve a Turizmus Tanszékre a gyakorlati igazolással együtt a gyakorlat befejezését követő 2 héten belül benyújtotta. 27. A gyakorlati igazolás és a gyakorlati beszámoló határidőre történő benyújtása a záróvizsgára való bocsátás feltétele.

4 II. A GYAKORNOKI MUNKA TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI Munkaidő - gyakorlati idő 28. A hallgatóknak - a munkaidő beosztásuknak megfelelően - olyan időpontban kell megjelenniük, hogy a munkaidő kezdetekor munkára készen már a munkahelyükön tartózkodjanak. 29. Munkaidő alatt a munkahelyet (a munkával kapcsolatos és egyéb kisebb megszakításokat kivéve) nem szabad elhagyni. Mind a késés, mind a munkahely idő előtti elhagyása igazolatlanak tekintendő. 30. A munkaidő ellenőrzése, a gyakorlati hely belső szabályozása szerint történik. 31. Az állampolgári kötelezettség teljesítése (hatósági idézés, stb.) valamint betegség miatti távolmaradáson kívül egyéb hiányzás nem engedélyezhető. 32. A távolmaradást a lehető leghamarabb be kell jelenteni a munkahelyi vezetőnél. 33. Igazolatlan hiányzás miatt a gyakorlatot "nem felelt meg" értékeléssel kell minősíteni. A munkavégzés követelményei 34. A menedzser-asszisztensi gyakorlatot előzetes alkalmassági orvosi vizsgálat birtokában lehet megkezdeni. 35. A munkahely munkarendjéről a hallgatókat a gyakorlat megkezdésekor a munkahely illetékes vezetője tájékoztatja. A hallgatók kötelesek a munkarendet betartani. 36. A munkahely területén a gyakornokok csak a beosztásuknak megfelelő munkaidő alatt tartózkodhatnak. Vendégként az értékesítőhelyeken nem jelenhetnek meg, vendégeket nem fogadhatnak. 37. A hallgatók kötelesek a számukra előírt feladatokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkavégzésre vonatkozó szabályok és a munkaterületük vezetőjének utasításai szerint legjobb tudásuk szerint végrehajtani. Munkájukat a közegészségügyi (higiéniai) előírások szigorú betartásával végezzék. 38. A gyakornok köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. 39. A hallgatóknak munkavégzésük során szerény és udvarias magatartást kell tanúsítaniuk mind a vendéggel, mind munkatársaikkal szemben. 40. A hallgatóknak törekedniük kell a munkahelyi kollektívába való jó beilleszkedésre, a szálloda állandó dolgozóival való megfelelő együttműködésre. Kötelesek munkájukat úgy végezni, és olyan magatartást tanúsítani, hogy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék, munkáját ne zavarják, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézzék elő.

5 41. A munka befejezésekor a munkahelyet rendbe kell tenni, és csak azután szabad elhagyni. 42. A hallgatók a szakmai gyakorlati idő alatt a munkaviszonyban álló dolgozókkal azonos feltételek mellett jogosultak kedvezményes, illetve térítésnélküli étkeztetésre, munka- és védőruha ellátásra. 43. A gyakorlatra hallgatók az illetékes munkahelyi vezető előírásai szerinti öltözetben kötelesek megjelenni. Különös gondot kell fordítani az ápolt külsőre, személyi higiéniára. A munkaruha tisztántartása a hallgató kötelessége. A kapott munkaruhát a jogosultság megszűnését követően kifogástalan állapotban vissza kell szolgáltatni. Ellenkező esetben a munkaruha értékét meg kell téríteni. Munkavédelem 44. A hallgatók a munkába lépéskor munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesülnek. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit a munkahely köteles megteremteni. A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat a hallgatók kötelesek betartani. 45. Fokozott figyelmet kell fordítani a munkahely berendezésének, felszerelésének, eszközeinek megóvására, rendeltetésszerű használatára és rendben tartására, valamint az ésszerű takarékosságra. Kártérítési és fegyelmi ügyek 46. Igazolatlan hiányzás, a gyakorlat teljesítésével kapcsolatos kötelességszegés, vagy egyéb más a hallgatónak felróható súlyos fegyelemsértés, mulasztás miatt a hallgató fegyelmi felelősségre vonható. A fegyelmi eljárást a szálloda (gyakorlati hely) igazgatója kezdeményezi. 47. Kártérítési ügyekben (a hallgatónak okozott kár, illetve a hallgató által a szállodának okozott kár esetén) a Munka Törvénykönyve, valamint a Felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény erre vonatkozó előírásait ( ) kell irányadónak tekinteni. Előzetes szakmai gyakorlat beszámítása A gyakorlati időbe beszámítható azon hallgató gyakorlata, aki igazolhatóan (a TB -nél bejelentve) a végzett szaknak megfelelő gyakorlati helyen már teljesítette a kötelezően megjelölt 600 órát vagy annak egy részét és erről a megfelelő igazolást a Turizmus Tanszékre benyújtotta. Az ezirányú kérelmeket a Turizmus Tanszék vezetője bírálja el. Szolnok, október 25. Dr. Kóródi Márta Tanszékvezető