T Á J É K O Z T A T Ó a Szolnoki Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser szakához kapcsolódó szakmai gyakorlatról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó a Szolnoki Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser szakához kapcsolódó szakmai gyakorlatról"

Átírás

1 T Á J É K O Z T A T Ó a Szolnoki Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser szakához kapcsolódó szakmai gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A gyakorlat rendje Az Idegenforgalmi szakmenedzser hallgatók tanulmányai 4. félévében a tantervben előírt szakmai gyakorlaton vesznek részt, melyből 270 órát a hallgató által választott, a gyakorlóhely által fogadónyilatkozattal vállalt, a szakfelelős által jóváhagyott munkahelyen kell tölteni. A szakmai gyakorlat időtartama: Heti 18 óra turizmusszervezési gyakorlat, összesen: 270 óra. Heti 16 óra kabineti és szaklabor gyakorlat (Turisztikai rendezvényszervezés gyakorlata, Szabadidős programszervezés gyakorlata, Utazásszervezés gyakorlata, Turisztikai kommunikációs gyakorlatok, Szállodai szoftverek, Turizmusszervezési gyakorlat, Szintetizáló gyakorlat tananyagelemek) A gyakorlatot a hallgatók február 7. és május 21. között teljesítik. A gyakorlat a fogadó vállalkozások igényei és a képző intézmény döntése alapján szervezhető - Egyenletesen elosztva heti 2 nap kabineti, 3 nap munkahelyi gyakorlat munkarendben - A turizmusszervezési munkahelyi gyakorlatot a félév elejére tömbösítve - A turizmusszervezési munkahelyi gyakorlatot a félév végén tömbösítve A gyakorlatot csak a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben előírt előzetes alkalmassági orvosi vizsgálatok birtokában lehet megkezdeni. A gyakorlatot teljesítő hallgatók a fogadó cég/vállalat szakemberei mellé beosztva végzik munkájukat. A gyakorlat célja és szakmai követelményei A gyakorlat célja, hogy a hallgatók a fogadó cég/vállalat munkatársa mellett foglalkoztatva megismerjék és gyakorolják az utazási irodai/utazásszervezési, rendezvény- és programszervezési, valamint szolgáltatási munkafolyamatokat. Betekintést kapjanak a különböző munkaterületek feladataiba, és aktívan részt vegyenek a melléjük rendelt munkatársak napi feladatainak elvégzésében. A gyakornoki feladatokat és munkaterületeket a fogadó cég/vállalat vezetője határozza meg úgy, hogy a hallgató - megfelelő irányítás mellett - áttekintést kapjon a gyakorlati hely egészéről. OM azonosító: FI /6

2 A gyakorlatot olyan színvonalas, a végzett szaknak megfelelő gyakorlati helyen (utazási iroda, turisztikai vállalkozás) kell teljesíteni, ahol a foglalkoztatás lehetőségei, illetve feltételei adottak és a gyakorlati követelményrendszer előírásai érvényesíthetők. A gyakornokok jogviszonya 8. A hallgatók a gyakorlatot munkavállalóként, a fogadó vállalkozással kötött egyéni gyakornoki szerződés keretében teljesítik. A gyakornoki díjat az egyéni szerződésben rögzítettek szerint a fogadó vállalkozás fizeti a hallgatóknak a jogszabályi előírások alapján. 9. A hallgató a gyakorlat megkezdése előtt köteles a főiskolai beiratkozással kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tenni, a számára előírt tandíjat megfizetni. 10. A gyakorlaton lévő gyakornokokat a diákigazolvánnyal összefüggő jogok megilletik, ezért a gyakorlat megkezdése előtt a diákigazolványt érvényesíttetni szükséges. 11. A gyakorlaton lévő hallgatók a főiskolai könyvtár szolgáltatásait a könyvtárhasználati szabályzatnak megfelelően igénybe vehetik. 12. A gyakorlati idő alatt a gyakornokok maguk kötelesek szállásukról és ellátásukról gondoskodni. Azok a hallgatók, akik szolnoki szállodában teljesítik a kötelező gyakorlatot, a kollégiumi elhelyezésük érdekében kérvényt nyújthatnak be a kollégium illetékes vezetőjének. A gyakorlat helye 13. A gyakorlatot olyan színvonalas, a szaknak megfelelő gyakorlati helyen kell teljesíteni, ahol a foglalkoztatás lehetőségei, illetve feltételei adottak, a gyakorlati követelményrendszer előírásai érvényesíthetők, a kabineti és szaklabor gyakorlatokra a bejárás biztosított A hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy egyénileg keressenek maguknak gyakorlati helyet. 15. Az egyéni gyakorlati hely ügyintézésének segítéséhez a Főiskola gyakorlatszervezője a hallgatók számára a vállalkozásvezetőknek szóló kísérőlevelet ad ki, és legkésőbb az egyéni kérelmek benyújtási határideje előtt 3 hónappal a hallgatók rendelkezésére bocsátja a gyakorlat egyéni szervezéséhez szükséges formanyomtatványokat és a gyakorlatról szóló tájékoztatót. 16. A Turizmus-vendéglátás Tanszék hirdetményben teszi közzé azon partnerek listáját, ahol a Főiskola korábban végzett hallgatói gyakorlatot teljesítették, valamint azokét, ahol az illetékes vezető jelzése alapján a hallgatók gyakorlati foglalkoztatására lehetőség van. OM azonosító: FI /6

3 17. A gyakorló helyet célszerű a szakdolgozat témájához kapcsolódva megválasztani, illetve gyakorlati ügyintézés során a fogadó cég illetékes vezetőjének véleményét a tervezett szakdolgozati témaválasztással kapcsolatban kikérni és a szakdolgozat elkészítéséhez konzulensi segítséget kérni. 18. Az egyénileg kért gyakorlati helyet a Főiskola szakfelelőse, képzési felelőse engedélyezheti, amennyiben az megfelel az előírt feltételeknek. 19. A gyakorlati hely hivatalos igazolását (fogadónyilatkozat) arról, hogy a megnevezett hallgatókat a leírt követelményeknek megfelelően a 270 órás szakmai gyakorlat keretében foglalkoztatja, a gyakornokot küldő iskola képzési felelősének, ill. szakfelelősnek kell benyújtani, a személyi adatok részt is pontosan kitöltve. A nyilatkozathoz mellékelni kell a fogadó vállalkozás referenciaanyagát. 20. Az egyéni kérelmek benyújtásának határideje: november A hallgató az egyénileg kért és engedélyezett gyakorlóhelyen, illetve ennek hiányában az intézmény által kijelölt gyakorlati helyen köteles gyakorlatot teljesíteni. A gyakorlat elfogadásának feltételei 22. A gyakorlat során a hallgatók egy 3-5 oldal terjedelmű beszámolót, gyakorlati naplót kötelesek készíteni. A beszámolónak tartalmaznia kell, hogy a gyakorlat során milyen munkaterületeken, feladatkörökben dolgozott, milyen feladatokat, megbízatásokat kapott, ezeknek hogyan tudott megfelelni, milyen tapasztalatokat szerzett, mennyire és miért volt hasznos a szakmai gyakorlat. A beszámolót olyan mellékletekkel, dokumentumokkal kell kiegészíteni amelyek képet adnak a gyakorlóhelyről. 23. A gyakorlat végén az illetékes vezető a Főiskola által kiadott Gyakorlati igazolás c. formanyomtatványon - figyelembe véve az egyes részterületek vezetőinek értékelését összefoglalva minősíti a hallgatók teljesítményét. 24. Az értékelés kétfokozatú: megfelelt, nem felelt meg. 25. Amennyiben a gyakornok bármely munkaterületen "nem felelt meg" értékelést kap, a gyakorlatot nem folytathatja, illetve gyakorlata nem fogadható el. 26. Az értékelés és a beszámoló alapján a szakfelelős gyakorlati jegyet állapít meg. Az értékelés ötfokozatú, a kredit megszerzéséhez, legalább elégséges szint elérése szükséges Igazolatlan hiányzás, a gyakorlat teljesítésével kapcsolatos kötelességszegés, vagy egyéb más a gyakornokoknak felróható súlyos fegyelemsértés miatt el nem fogadott gyakorlatot kell a Főiskola által kijelölt gyakorlati helyen kell megismételni. Ezekben az esetekben a hallgatókkal szemben fegyelmi eljárás is kezdeményezhető. OM azonosító: FI /6

4 28. A gyakorlat akkor fogadható el, ha a fogadó vállalkozás a gyakorlat eredményes teljesítését a Főiskola által kiadott Gyakorlati igazolás c. nyomtatványon hivatalosan igazolja és az igazolást a hallgató a Turizmus-vendéglátás Tanszékre benyújtotta. A minősítést a Tanulmányi Hivatal a hallgató személyi anyagához csatolja. 29. A hallgató a gyakorlatról szóló beszámolót 1 példányban gépelve a Turizmus Vendéglátás Tanszékre a gyakorlati igazolással együtt a gyakorlat lezárását követő egy héten belül nyújtja be. 30. A gyakorlati igazolás és a gyakorlati beszámoló határidőre történő benyújtása a szakmai vizsgára bocsátás feltétele. 31. Ha az Idegenforgalmi szakmenedzser hallgató tovább folytatja tanulmányait a Szolnoki Főiskolán, akkor a letöltött gyakorlati időt a kötelezően előírt szakmai gyakorlatába beszámítjuk. A GYAKORNOKI MUNKA TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI Munkaidő - gyakorlati idő 32. A gyakorlaton lévő szakmenedzser hallgatók munkaideje egységesen heti 24 óra. Munkaidő beosztásuk az éves egyenlőtlen munkaidőrendszer szabályai szerint történik. A napi munkaidő 4 óránál kevesebb és 12 óránál több nem lehet. Heti két napot a hallgató a Főiskolán tölt gyakorlati foglalkozáskor. 33. A hallgatók a gyakorlati hely illetékes vezetője által meghatározott forgatási rend szerint kötelesek az előírt gyakorlati időt teljesíteni. 34. A hallgatóknak - a munkaidő beosztásuknak megfelelően - olyan időpontban kell megjelenniük, hogy a munkaidő kezdetekor munkára készen már a munkahelyükön tartózkodjanak. 35. Munkaidő alatt a munkahelyet (a munkával kapcsolatos és egyéb kisebb engedélyezett megszakításokat kivéve) nem szabad elhagyni. Mind a késés, mind a munkahely idő előtti elhagyása igazolatlanak tekintendő. 36. A munkaidő ellenőrzése, a gyakorlati hely belső szabályozása szerint történik. 37. Az állampolgári kötelezettség teljesítése (hatósági idézés, stb.) valamint betegség miatti távolmaradáson kívül egyéb hiányzás nem engedélyezhető. 38. A távolmaradást a lehető leghamarabb be kell jelenteni a munkahelyi vezetőnél. 39. A hiányzás csak hivatalos orvosi illetve hatósági igazolás alapján fogadható el igazoltnak. Ennek mértéke a gyakorlat teljes időtartama alatt a 88 órát nem haladhatja meg. OM azonosító: FI /6

5 40. Amennyiben a betegség miatti igazolt hiányzás a 4 hetet meghaladja, a teljes gyakorlatot meg kell ismételni. Az ennél rövidebb időtartamú igazolt hiányzást a munkahelyi vezetővel való egyeztetés szerint pótolni kell. 41. Igazolatlan hiányzás miatt a gyakorlatot "nem felelt meg" értékeléssel kell minősíteni. A munkavégzés követelményei 42. A szakmai gyakorlatot előzetes alkalmassági orvosi vizsgálat birtokában lehet megkezdeni. 43. A munkahely munkarendjéről a gyakornokokat a gyakorlat megkezdésekor a munkahely illetékes vezetője tájékoztatja. A gyakornokok kötelesek a munkarendet betartani. 44. A munkahely területén a gyakornokok csak a beosztásuknak megfelelő munkaidő alatt tartózkodhatnak. Vendégként az értékesítőhelyeken nem jelenhetnek meg, vendégeket nem fogadhatnak. 45. A hallgatók kötelesek a számukra előírt feladatokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkavégzésre vonatkozó szabályok és a munkaterületük vezetőjének utasításai szerint legjobb tudásuk szerint végrehajtani. 46. A gyakornok köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. 47. A gyakornokoknak munkavégzésük során szerény és udvarias magatartást kell tanúsítaniuk mind a vendéggel, mind munkatársaikkal szemben. 48. A gyakornokoknak törekedniük kell a munkahelyi kollektívába való jó beilleszkedésre, a gyakorlati hely állandó dolgozóival való megfelelő együttműködésre. Kötelesek munkájukat úgy végezni és olyan magatartást tanúsítani, hogy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék, munkáját ne zavarják, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézzék elő. 49. A munka befejezésekor a munkahelyet rendbe kell tenni, s csak azután szabad elhagyni. 50. A gyakornokok a szakmai gyakorlati idő alatt a munkaviszonyban álló dolgozókkal azonos feltételek mellett jogosultak kedvezményes, illetve térítésnélküli étkeztetésre, munka- és védőruha ellátásra. 51. A gyakorlatra a gyakornokok az illetékes munkahelyi vezető előírásai szerinti öltözetben kötelesek megjelenni. Különös gondot kell fordítani az ápolt külsőre, személyi higiéniára. 52. A munkaruha tisztántartása a gyakornokok kötelessége. A kapott munkaruhát a jogosultság megszűnését követően kifogástalan állapotban vissza kell szolgáltatni. Ellenkező esetben a munkaruha értékét meg kell téríteni. OM azonosító: FI /6

6 Szabadnap - szabadság 53. A gyakornokokat heti egy szabadnap és egy pihenőnap illeti meg. A szabadnapok és a pihenőnapok összevontan is kiadhatók. 54. Az egyéni munkaszerződében rögzített gyakorlati idő alatt a hallgatók a Munka törvénykönyve szerint meghatározott szabadságra jogosultak. 55. A szabadnapokat és pihenőnapokat, valamint a megállapított szabadságot a szakmai gyakorlati idő lejártáig a gyakorlati hely biztosítja. 56. A munkaadó a szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató kérését figyelembe véve úgy biztosít szabadnapokat, hogy az a záródolgozattal kapcsolatos teendőinek (konzulensekkel való kapcsolattartás, kutatómunka végzése stb.) maradéktalanul eleget tudjon tenni. Munkavédelem 57. A hallgatók a munkába lépéskor munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesülnek. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit a munkahely köteles megteremteni. A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat a gyakornokok kötelesek betartani. Tulajdonvédelem 58. A gyakornokok csak a személyzeti portán keresztül közlekedhetnek. 59. A munkába érkezéskor a kívülről behozott csomagokat a személyzeti portán (ill. más kijelölt helyen) kell elhelyezni, azokat a munkahely területére bevinni nem szabad. 60. Fokozott figyelmet kell fordítani a munkahely berendezésének, felszerelésének, eszközeinek megóvására, rendeltetésszerű használatára és rendben tartására, valamint az ésszerű takarékosságra. KÁRTÉRÍTÉSI ÉS FEGYELMI ÜGYEK 61. Igazolatlan hiányzás, a gyakorlat teljesítésével kapcsolatos kötelességszegés, vagy egyéb más, a gyakornokoknak felróható súlyos fegyelemsértés, mulasztás miatt a gyakornokok fegyelmi felelősségre vonható. A fegyelmi eljárást a gyakorlati hely vezetője kezdeményezi. 62. Kártérítési ügyekben (a hallgatóknak okozott kár, illetve a hallgatók által a gyakorlati helynek okozott kár esetén) a Munka Törvénykönyve, valamint a Közoktatásról szóló évi CXXIX. Törvény erre vonatkozó előírásait (70-72 ) kell irányadónak tekinteni. Szolnok, február 1. Dr. Kóródi Márta tanszékvezető OM azonosító: FI /6

OM azonosító: FI47616 H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.:+36(56)510-300 szolf@szolf.hu

OM azonosító: FI47616 H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.:+36(56)510-300 szolf@szolf.hu T Á J É K O Z T A T Ó az Idegenforgalmi és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozat hallgatói számára a menedzser-asszisztensi gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A gyakorlat rendje 1. Az Idegenforgalmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Idegenforgalmi és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozatos hallgatói számára a komplex szakmai gyakorlatról

TÁJÉKOZTATÓ az Idegenforgalmi és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozatos hallgatói számára a komplex szakmai gyakorlatról TÁJÉKOZTATÓ az Idegenforgalmi és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozatos hallgatói számára a komplex szakmai gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A gyakorlat rendje 1. A főiskolai képzés keretében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) egy félév összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola

A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a nevelési-oktatási

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) 2007. október 4. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

School of Business Székesfehérvár Szakközépiskola HAZIREND. Érvényes: 2013. szepternber

School of Business Székesfehérvár Szakközépiskola HAZIREND. Érvényes: 2013. szepternber School of Business Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola ~ HAZIREND Érvényes: 2013. szepternber 1-től Tartalom.~ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A Házirend célja, alapelvek 1 A tanítás és az iskola

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dunaújváros 2011. augusztus 01 3 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény (MT), a Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu OM: 036345 Ikt.sz.: 1-2/2015. Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés helye:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4 ELSŐ RÉSZ 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 A követelményrendszer célja 4 A követelményrendszer hatálya 5 A követelményrendszer

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2010. Budapest TARTALOMJEGYZÉK A főiskolai alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések... 3 A Főiskola feladatai... 3 Az alapul vett jogszabályok

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Készítette:

Részletesebben

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA 1091 Budapest, Ifjúmunkás u.31. HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től 1 Tartalomjegyzék I. A házirend hatálya, érvényessége... 3 1.1. A házirend hatálya...

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

HÁZIREND NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HÁZIREND NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Készült: Nádudvar, 2013.08.27. [Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium] HÁZIREND oldal: 1 A házirend hatálya, célja A házirend vonatkozik

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA...

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA... ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND 2013 Az intézmény adatai: Név: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA. Pécs, 2009. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Pécs, 2009. I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály 70. A foglalkoztatási követelményrendszer hatálya kiterjed a Főiskolával, mint munkáltatóval

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben