SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A szakmai gyakorlat rendje A szabályzat hatásköre A szakmai gyakorlat célja A szakmai gyakorlat helyszínei, időbeosztása 3 2. Jelentkezés a szakmai gyakorlatra 4 3. A szakmai gyakorlat végrehajtása 4 4. A szakmai gyakorlat elfogadása, értékelése 5 5. Munkahelyen történő szakmai gyakorlat elfogadása 5 6. A hallgatók juttatásai és térítési kötelezettségei a szakmai gyakorlat alatt 5 7. Felelősök és feladatok 5 2

3 Bevezetés Az alapképzés (BSc) azon alapvető követelménye, hogy elégséges ismereteket nyújtson a munkaerőpiacra való kilépéshez, a gyakorlat-orientáltság mellett a közvetlen tapasztalatszerzés szerepére is jelentős hangsúlyt helyez. E körülményre tekintettel a természettudományi képzési területekhez tartozó alapszakokon belül kiemelt figyelmet kap a szakmai gyakorlat. A gyakorlat keretében a hallgatóknak biológia, fizika, földrajz alapszakok esetében legalább 6 hét képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatot, a matematika és környezettan alapszakok estében legalább 6 hét képzési helyen kívüli, vagy intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük (az Abszolutórium feltételeként) az intézmény által meghatározott feltételek szerint. 1. A szakmai gyakorlat rendje 1.1. A szabályzat hatásköre A szabályzat hatálya kiterjed a szakmai gyakorlatra jelentkező nappali és levelező tagozatos, természettudományi képzési területhez tartozó alapképzési szakon tanuló, elsőéves és másodéves hallgatókra. A szabályzat a Kari Tanács elfogadó határozata után lép életbe. A szabályzatot, a szerzett tapasztalatok alapján, évente felül kell vizsgálni A szakmai gyakorlat célja A szakmai gyakorlat általános célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a képzési szaknak és a választott szakirányuknak megfelelő gyakorlati feladatokból, megismerkedjenek a szakkal kapcsolatos szervezet, intézmény szervezeti felépítésével, működésével, valós körülmények között készüljenek későbbi feladataikra. A legalább 6 hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók belső (a hallgató által felkért és választott oktató) és külső konzulens (a hallgató által választott intézmény, vállalat, szervezet által kijelölt szakember) által meghatározott feladatokat oldanak meg. Feladataik kapcsolódhatnak szakdolgozatukhoz, TDK dolgozatukhoz, önálló kutatási feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie A szakmai gyakorlat helyszínei, időbeosztása A szakmai gyakorlathoz szükséges munkahely biztosítása a hallgató feladata, melyben a szakot gondozó szervezeti egység közreműködhet. A hallgató a szakmai gyakorlatát a tanév rendjében meghatározott időszakokban teljesítheti. A hallgató szakmai gyakorlatát csak a vállalatokkal, intézményekkel, szervezetekkel megkötött, aláírt és pecséttel hitelesített együttműködési megállapodás aláírása után kezdheti meg. Ennek elmulasztása a szakmai gyakorlat elfogadásának megtagadásával járhat együtt. Az együttműködési szerződés mintája letölthető a szakot gondozó intézet honlapjáról. Munkaidő: 40 órás munkahét, melynek időbeosztásától időtartamától nem közös megegyezéssel a szakmai gyakorlatot biztosító és a hallgató megállapodás alapján eltérhet. Erről tartós esetben, a szakmai gyakorlat-felelős oktatót (szakfelelős oktató által meghatalmazott és a szakot gondozó intézet igazgatója által kijelölt oktató) írásban értesítik. 3

4 A Kar által felajánlott helyszínek A szakot gondozó szervezeti egység segítséget nyújthat a szakmai gyakorlat helyszínének felkutatásában és kiválasztásában. A rendelkezésre álló helyszínekről összesítés készül. A helyszíneket és témákat a Kar honlapjain közzé kell tenni. A helyszínválasztás nyilvántartása és gyakorlati adatbázis létrehozása a szakmai gyakorlat-felelős oktató feladata. Az intézet előterjesztése és szerződést előkészítő munkája alapján a kar a szakmai gyakorlat helyszínét biztosító vállalatokkal együttműködési megállapodást köt, szükség esetén meglévő szerződés módosítását kezdeményezi Hallgatók által választott helyszínek Megfelelő feltételek teljesülése esetén a szakmai gyakorlat-felelős oktató elfogadja a hallgató által választani kívánt szakmai gyakorlat helyszínét, a szakot gondozó intézeti listákon nem szereplő intézmények, vállalatok, vállalkozások közül Külföldi helyszínek Szakmai gyakorlat külföldön is végezhető. A külföldi szakmai gyakorlat elvégzéséhez kérelmet kell benyújtani a szakmai gyakorlat-felelős oktatóhoz a gyakorlat megkezdése előtt legalább 45 nappal. Az intézeti felelős dönt a helyszín és a téma alkalmasságáról. A külföldön végzett szakmai gyakorlat minimális időtartama megegyezik a hazai szakmai gyakorlat idejével. 2. Jelentkezés a szakmai gyakorlatra A szakmai gyakorlatra jelentkezés feltétele: a mintatantervben meghatározott (szakmai gyakorlat nélküli) min. 40 kreditpont megszerzése; a Szakmai gyakorlat c. tárgy felvétele a Neptun rendszeren keresztül az előzetes tantárgyfelvétel keretében; Jelentkezni a kari honlapon keresztül, az Adatlap a szakmai gyakorlatra jelentkezéshez (1. melléklet) kitöltésével és az Elfogadó nyilatkozat (2. melléklet) leadásával a szakot gondozó Intézetnél lehet. Az adatlap és a nyilatkozat a kari honlapról letöltendő, személyesen, vagy elektronikusan is leadható. A jelentkezés általános határideje, a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 30 nappal. Ez alól kivétel a külföldön eltölteni kívánt szakmai gyakorlat. 3. A szakmai gyakorlat végrehajtása A szakmai gyakorlat során elvégzendő munkákat a belső konzulens és külső konzulens által közösen összeállított Szakmai gyakorlat feladatkiírás (3. melléklet) tartalmazza. A feladatkiírás előtt a szakot gondozó intézet és a szakmai gyakorlatot biztosító intézmény/vállalat/szervezet köteles egyeztetni a gyakorlat tartalmáról. Csak olyan feladat írható ki, amelyet a szakmai gyakorlat-felelős oktató elfogad és a gyakorlati helyen annak megoldása lehetséges. A feladatkiírást a hallgató aláírásával veszi tudomásul. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt hetekre lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét a szakmai gyakorlat végén a külső konzulens aláírásával igazolja. A hallgatók a 4

5 szakmai gyakorlat alatt a külső konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre, befejezésre a vállalati munkarend előírásai a mértékadók. A hallgatók kötelesek a hatályos vállalati baleset- és munkavédelmi szabályokat betartani. A gyakorlat ideje alatt a hallgatóra a Munka törvénykönyvének rendelkezései is vonatkoznak. 4. A szakmai gyakorlat elfogadása, értékelése A szakmai gyakorlat végén a hallgatók min. 5 max. 10 oldalas írásos beszámolót készítenek, melynek felépítését a szakfelelősök határozzák meg és írásban közlik a hallgatóval a szakmai gyakorlat megkezdése előtt. A beszámoló általában magyarul, de külföldi szakmai gyakorlat esetén angol nyelven is megírható, függetlenül attól, hogy a szakmai gyakorlat mely országban valósult meg, amennyiben a szakmai gyakorlat-felelős oktató ehhez előzetesen hozzájárul. A beszámolóval együtt le kell adni a külső konzulens által kitöltött igazoló értékelő lapot is. A beszámolót a külső konzulens aláírásával hitelesíti és a hallgató munkájáról rövid értékelést készít (4. melléklet). A munkanaplót, a beszámolót és az értékelést a belső konzulenshez kell benyújtani. A beadási határidő a gyakorlatot követő regisztrációs hét vége. A beszámoló elfogadásáról a belső konzulens javaslata (4. mellékelt aláírása) alapján a szakmai gyakorlat-felelős oktató dönt és a Neptunon aláírásával igazolja. Levelező tagozatos hallgatók esetén a szakmai gyakorlat a hallgató munkahelyén is letölthető, de ennek megfelelőségét, kérelemben kezdeményezni kell (csatolandó a munkaszerződés, munkaköri leírás, TB igazolás a foglalkoztatásról) az oktatási dékán-helyettesnél, aki a szakmai gyakorlat-felelős oktató véleménye alapján dönt az elfogadásról. A munkahelyen eltöltött szakmai gyakorlat nem jelenthet előrehozott záróvizsga eljárást! A szakmai gyakorlat előteljesítésére nincs lehetőség. A szakmai gyakorlatra történt jelentkezés, a hallgató státuszát nem változtathatja meg (nappali levelező tagozat). 5. Munkahelyen történő szakmai gyakorlat elfogadása A szakmai gyakorlat-felelős oktató döntése alapján, a levelező tagozatos hallgatók szakmai gyakorlata elfogadható abban az esetben is, ha a hallgató állandó munkahellyel rendelkezik vagy rendelkezett a szakmai gyakorlat megkezdése előtti naptári évben és foglalkoztatása legalább fél évig, 40 órás heti munkarendben fennállt. Erről a hallgató munkáltatói igazolást köteles benyújtani, munkakörének leírásával. A hallgató ebben az esetben is köteles munkanaplót és írásos beszámolót készíteni, akár visszamenő hatállyal is. 6. A hallgatók juttatásai és térítési kötelezettségei a szakmai gyakorlat alatt A hallgatók ösztöndíj státuszáról, pénzügyi jogosultságairól és kötelezettségeiről a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat nyújt útmutatást. 7. Felelősök és feladatok A szakmai gyakorlattal kapcsolatos feladatok koordinálására a szakot gondozó szervezeti egység vezetője szakmai gyakorlat-felelőst jelöl ki. 5

6 Előkészítik és aláírásra a Dékán elé terjesztik a vállalatokkal/szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodási szerződéseket, illetve szerződésmódosításokat. A szerződéseket évente felül kell vizsgálni. Összegyűjtik és a kari honlapon közzéteszik, a vállalatok és az intézet által meghirdetett szakmai gyakorlat feladatokat. A hallgatókat ellátják a munkakezdéshez szükséges információkkal. A jelentkezett és besorolt hallgatók névsorát elküldik a vállalatoknak/szervezeteknek. A hallgatók szakmai gyakorlatának irányítását belső konzulens végzi, aki a javasolt általános gyakorlat szerint a hallgató szakdolgozat témavezetőjével azonos lehet. A szakmai gyakorlatért felelős oktató az írásos beszámolók és a konzulensek értékelése alapján igazolja a szakmai gyakorlatot, dönt annak elfogadásáról. A szakmai gyakorlat sikeres teljesítését a szakmai gyakorlatért felelős oktató a leckekönyvben aláírásával igazolja és a szakmai gyakorlat érdemjegyét bejegyzi. A Tanulmányi Hivatal részére a szakmai gyakorlat-felelős érdemjegy összesítőt köteles átadni, legkésőbb a gyakorlatot követő szemeszter harmadik hónapjának utolsó munkanapjáig. 6

7 1. melléklet A D A T L A P a szakmai gyakorlatra jelentkezéshez A hallgató adatai: A hallgató neve: NEPTUN kódja: Lakcíme: A szakmai gyakorlat éve: A szakmai gyakorlat helyszíne, a fogadó intézmény, vállalat, szervezet megnevezése:... A szakmai gyakorlatot felügyelő szakmai gyakorlat-felelős oktató neve: elérhetősége: A belső konzulens adatai: A belső konzulens neve: Intézete: Beosztása: Telefonszáma címe: A külső konzulens adatai: A külső konzulens neve: Munkahelye, címe: Beosztása: Telefonszáma címe: Az adatlap beadásának időpontja:... Szakmai gyakorlat-felelős 7

8 2. melléklet ELFOGADÓ NYILATKOZAT Alulírott... mint a... képviselője elfogadom szakmai gyakorlatra a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Karának... szakos hallgatóját. A hallgató neve:... Neptun kódja:... Dátum:... P. H... aláírás 8

9 3. melléklet A hallgató neve: NEPTUN kódja. Mobil telefonszáma: címe Lakcíme: A szakmai gyakorlat éve: A szakmai gyakorlat helye: A gyakorlatot felügyelő szakmai gyakorlatfelelős neve: A külső konzulens neve: Munkahelye, címe: Beosztása: Telefonszáma címe: A belső konzulens neve: címe Telefonszáma Az elvégzendő feladatok: 1. Szakmai gyakorlat feladatkiírás Szombathely,. Tudomásul vettem:. hallgató... Szakmai gyakorlat-felelős 9

10 4. sz. melléklet A hallgató neve: IGAZOLÓ ÉRTÉKELŐLAP NEPTUN kódja: A szakmai gyakorlat helyszíne, a fogadó intézmény, vállalat, szervezet megnevezése: A szakmai gyakorlat külső konzulense: Kérjük, hogy röviden értékelje a hallgató szakmai gyakorlatát az alábbi szempontok alapján: a hallgató munkafegyelme a hallgató által végzett munka a hallgató önálló feladatvégzése A hallgató szakmai gyakorlatára adott minősítés (kérjük, aláhúzással jelölje): kiválóan megfelelt megfelelt nem megfelelt Dátum:..... PH külső konzulens aláírása A hallgató szakmai gyakorlatára adott minősítést (kérjük, aláhúzással jelölje): elfogadom nem fogadom el Dátum:..... PH belső konzulens aláírása 10

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2009. február 17-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december 13-i ülésén

Részletesebben

Szabályzat. Tartalom:

Szabályzat. Tartalom: Tartalom: Szabályzat Az alapképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI hatályos 2014. április elsejétől Jelen útmutató a GTI üzleti szakjai esetén, az intézményi Szakmai gyakorlat lebonyolítása

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben