SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT AZ ALAPKÉPZÉSEKHEZ (BSc, BA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT AZ ALAPKÉPZÉSEKHEZ (BSc, BA)"

Átírás

1 SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT AZ ALAPKÉPZÉSEKHEZ (BSc, BA) Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Sopron, 2014

2 Szakmai gyakorlati szabályzat Tartalomjegyzék 1. A szakmai gyakorlat célja, szerepe A szakmai gyakorlat során elsajátítandó készségek A szakmai gyakorlat ideje és ido tartama A szakmai gyakorlat helye a képzési programban Az egyetem kötelezettségei A gyakorlati hellyel szemben fennálló követelmények A hallgató jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat vonatkozásában A szakmai gyakorlat szervezése Jelentkezés a szakmai gyakorlatra A szakmai gyakorlat végrehajtása A szakmai gyakorlati beszámoló Mino ségbiztosítás Szakmai Gyakorlati Bizottság Záró rendelkezések

3 Szakmai gyakorlat szabályzat Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. tv. (Ftv.) 32., 47., 48. (3) bekezdés, valamint a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítási eljárás rendjéről szóló 289/2005. Korm. rendelet szabályai alapján készült. A szabályzat hatálya kiterjed a szakmai gyakorlatra jelentkezo nappali tagozatos Faipari mérnök, Ipari termék- és formatervező mérnök, Mechatronikai mérnök, Műszaki menedzser, Könnyűipari mérnök, Gazdaságinformatikus, Formatervező, Építész tervezőművész és Tervezőgrafika, valamint a késo bbiekben akkreditálásra kerülo, a KKK szerinti gyakorlatigényes képzésekhez 1 tartozó, alapképzési szakon tanuló hallgatókra. Jelen szabályzat rendelkezései a Nyugat-magyarországi Egyetem HKR A Felsőoktatási szakképzésre, valamint a szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar szakmai gyakorlati szabályzatának kiegészítéseit tartalmazzák. A szabályzatban nem tárgyalt rendelkezésekre az NyME HKR általános utasításai a mérvadóak. 1. A szakmai gyakorlat célja, szerepe (1) Szakmai gyakorlat: az alapképzésben, külso gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy a felso oktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendo szakmai gyakorlat. [Ftv /A. pont] (2) A szakmai gyakorlat legfo bb célja az egyetemen megszerzett tudás és készségek valós gazdasági környezetben való elmélyítése és továbbfejlesztése, az alapképzési szakok hallgatóinak szakmai készségfejlesztése és munkaero piaci vonzerejük növelése. További cél, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy vállalat szervezeti felépítésével, működésével, létező termelési helyzetekkel, feladatokkal, valós körülmények között készüljenek késo bbi feladataikra. A 6 hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók belso és külső konzulens által meghatározott feladatokat oldanak meg. Feladataik kapcsolódhatnak szakdolgozatukhoz, TDK dolgozatukhoz, önálló kutatási feladatukhoz, de azoktól jól elkülönítheto nek kell lenniük. 2. A szakmai gyakorlat során elsajátítandó készségek (1) A szakmai gyakorlat során a hallgatónak tovább kell fejlesztenie, illetve el kell mélyítenie az addigi tanulmányai alatt megszerzett készségeket és ismereteket. (2) A szakmai gyakorlat során a hallgatók elo rehaladása miatt fontos szempontok: a. A hallgatók önálló problémamegoldó-képességének fejlesztése b. A csapatmunka ero sítése c. Az önálló munkavégzés képességének fejlesztése d. Az idegen nyelv(ek) gyakorlása e. A döntés-elo készítés fejlesztése 3. A szakmai gyakorlat ideje és ido tartama (1) A szakmai gyakorlatra a képzés mintatanterv szerinti 2., 4. vagy 6. szemeszterét követő nyári szünidő folyamán kerül sor a szakon elo írt tanulmányi követelmények teljesítését követo en (9. ). (2) A szakmai gyakorlat ido tartama összesen 6 hét. (3) A 6 hét gyakorlatot legfeljebb két részre bontva kell elvégezni. Egy szervezet eltéro profilú telephelyein vagy leányvállalatainál töltött szakmai gyakorlat megfelel ennek a feltételnek. (4) Munkaido : 40 órás munkahét. 4. A szakmai gyakorlat helye a képzési programban (1) A szakmai gyakorlat szerves részét képezi az alapképzési programnak, így a szakmai gyakorlat teljesítése elengedhetetlen feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. 1 Gyakorlatigényes alapképzési szak: a 289/2005. Korm. rendeletben megjelölt alapképzési szak, amely KKK-ja legalább hat hétig tartó szakmai gyakorlatot is tartalmaz [Ftv. 136/A. ] 3

4 Szakmai gyakorlati szabályzat (2) A szakmai gyakorlat alól felmentés nem adható. 5. Az egyetem kötelezettségei (1) Az egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó jogszabályok betartásával: a.ellátja a gyakorlati képzés szakmai/tudományos/művészeti irányítását; b. a gyakorlati képzés szervezo jével együttműködve meghatározza a hallgatók aktuális feladatait, munkaköreit; c. a gyakorlati képzés ideje alatt belso konzulens révén biztosítja a folyamatos kapcsolattartást a gyakorlati képzés szervezo jével, valamint a foglalkoztatott hallgatókkal; (2) Az egyetem a gyakorlati képzés ido tartama alatt jogosult elleno rizni, hogy a. a gyakorlóhely betartja-e a vonatkozó jogszabályokban a hallgatók részére biztosított jogok érvényesülését; b. a gazdálkodó szervezet biztosítja-e a jelen Szabályzat, illeto leg a jogszabályok elo írásainak megfelelo en a hallgatókat megilleto juttatásokat; c. a gazdálkodó szervezet biztosítja-e a hallgatók megfelelo szakmai foglalkoztatását; d. a hallgatók az elvárásoknak megfelelo en teljesítik-e a szakmai gyakorlatukat. 6. A gyakorlati hellyel szemben fennálló követelmények (1) A szakmai gyakorlati helynek alkalmasnak kell lennie az ban megfogalmazott célok és követelmények elérésére, illetve teljesítésére. (2) A szakmai gyakorlati hely lehet gazdasági társaság, kis- vagy középvállalat, nagyvállalat, transz- vagy multinacionális vállalat, minisztérium, önkormányzat, egyéb kormányzati szerv, kamara, külföldi képviselet, nemzetközi szervezet, kutatóintézet, non-profit szervezet, amennyiben az ott folyó tevékenység az adott szak képzési területének megfelel. (3) A szakmai gyakorlati hely: a. a hallgatót tanulmányainak megfelelo szakterületen foglalkoztatja; b. biztosítja a gyakorlat lebonyolításához szükséges helyet, eszközöket, valamint a szükséges szakmai felügyeletet, irányítást; c. a hallgató részére foglalkoztatása megkezdése elo tt munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást tart; d. a napi foglalkoztatás ido tartama a 8 órát nem haladja meg - a cég szokásaihoz igazodóan ettől eltérő munkaszervezést a hallgatókkal előre kell egyeztetni; e. a szakmai gyakorlat ido tartamára a hallgatót díjazásban részesítheti 2. (4) A Munkavédelmi- (1993. évi XCIII. tv), a Tűzvédelmi- (1996. évi XXXI. tv), és a Környezetvédelemi törvényben (1995. évi LIII. tv) és végrehajtási jogszabályaikban meghatározott elo írásoknak megfelelo en biztonságos, az egészséget nem veszélyezteto munkavégzés feltételeit biztosítja a hallgatók számára. (5) A hallgatók számára a saját munkavállalóival azonos módon - biztosítja a munkavédelemro l szóló évi XCIII. törvényben az egyes munkaterületek vonatkozásában meghatározott védo eszközöket. A védo eszközöket a hallgatók jegyzék szerint veszik át, így azok rendeltetésszerű használata, tisztítása, valamint a Gyakorlati Képzés befejeztével az azokkal való elszámolás a hallgató kötelessége. (6) Kiválasztja és a Gyakorlati Képzés felügyeletével megbízza azt a munkatársat (külso konzulens), aki megfelelo szakirányú képesítéssel és legalább 2 (két) éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint büntetlen elo életű, összhangban a szakképzési törvény 17. (4) bekezdésével. (7) A hallgatókat az egyetem által elkészített tantervi követelményekkel és szakmai programokkal összhangban foglalkoztatja és a belso konzulenssel meghatározott feladatok teljesítésében segíti. (8) A hallgató szakmai versenyekre (TDK/MDK), szakdolgozatra, diplomamunkára történo felkészítését támogatja, ha van ilyen. (9) A szakmai gyakorlat végén a hallgató(k) tevékenységét, beleértve az esetleges mulasztásokat is, a foglalkoztató írásban értékeli. Amennyiben a szakmai gyakorlat ideje alatt a foglalkoztatás valamely okból megszakad, úgy foglalkoztató a hallgató által teljesített ido t igazolja és a szakmai gyakorlat megszakításának okát írásban, mind az egyetemmel, mind a hallgatóval közli. A teljesítést az Igazolás a gyakorlat teljesítéséro l (4. Melléklet) nyomtatvány kitöltésével, aláírásával, továbbá a hallgató által a szakmai gyakorlatról készített írásos beszámoló szignálásával, és a hallgató tevékenységének értékeléséro l a Munkahelyi vezeto i értékelés (5. Melléklet) nyomtatvány kitöltésével és aláírásával igazolja. Erro l egy példányt hallgatónak átad és további egy példányt a tanulmányi osztálynak megküld. 2 A hallgatót a szakmai gyakorlat alatt díjazás illetheti, illetve a hat hét ido tartamot eléro egybefüggo gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelezo legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat eltéro megállapodás hiányában a szakmai gyakorlóhely fizeti. [Nftv. 44. (3) bek.] 4

5 Szakmai gyakorlat szabályzat 7. A hallgató jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat vonatkozásában (1) Az alapképzésben folyó gyakorlati képzés tekintetében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A hallgató foglalkoztatására alkalmazni kell a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A hallgató a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében - a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint - jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában a munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a gyakorlati képzés szervezo jét, munkaviszonyon a hallgatói jogviszonyt kell érteni. (2) A hallgatónak kötelezettsége legjobb tudása és képességei szerint elvégeznie a rábízott feladatokat. (3) A hallgató köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat és a szervezet szabályzataiban elo írt magatartást köteles tanúsítani (pl. munkaido, szolgálati hely, öltözék, biztonsági szabályok, stb.). (4) A szakmai gyakorlaton lévo hallgatótól elvárt, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara szakmai színvonalának, presztízsének és hírnevének megfelelo en képviselje munkavégzésével és viselkedésével az egyetemet, öregbítve annak hírnevét. (5) A hallgató köteles a 11. -ban foglaltaknak megfelelo en beszámolni a szakmai gyakorlata alatt nyújtott teljesítményéro l. (6) A gyakorlati képzés során a hallgatók által elkövetett munkafegyelem sértésekro l a gazdálkodó szervezet jegyzo könyvet vesz fel és annak egyidejű megküldésével haladéktalanul írásban értesíti az egyetemet. (7) Amennyiben a munkafegyelem sértés súlya olyan, hogy az munkavállaló esetén rendkívüli felmondást vonna maga után így például akkor, ha a hallgató - bizonyíthatóan - szándékos kárt okozott a gazdálkodó szervezetnek, vagy más szabálysértést vagy bűncselekményt követ el - abban az esetben a gazdálkodó szervezet nem köteles a továbbiakban gyakorlati képzést biztosítani a hallgató számára. Erro l írásban tájékoztatja az egyetemet, és megküldi az eseményro l felvett jegyzo könyvet. Az egyetem köteles gondoskodni arról, hogy a hallgató a továbbiakban ne dolgozzon a gazdálkodó szervezetnél. 8. A szakmai gyakorlat szervezése (1) A szakmai gyakorlat megszervezéséért a szakfelelo s által kijelölt szakmai gyakorlatszervezo felel. (2) A hallgatók számára a szakmai gyakorlat kétféle módon szervezheto : a. Az Egyetem saját vállalati kapcsolatrendszere segítségével helyezi el a hallgatót a Szakmai Gyakorlati Bizottság közreműködésével (3). b. A hallgató önmaga keres szakmai gyakorlati helyet (4). (3) A szakmai gyakorlatszervezők elo terjesztése és szerzo dést elo készíto munkája alapján a kar a szakmai gyakorlat helyszínét biztosító vállalatokkal együttműködési megállapodást köt, szükség esetén meglévo szerzo dés módosítását kezdeményezi. Indokolt esetben, kivételesen, a hallgatók más ágazat helyszínére, témájára is jelentkezhetnek Az átjelentkezéshez mindkét ágazat szakfelelo sének beleegyezése szükséges. (4) Ha a hallgató maga keresett szakmai gyakorlati helyet, akkor azt engedélyeztetnie kell a szakmai gyakorlatszervezo vel és a Szakmai Gyakorlati Bizottsággal. Megfelelo feltételek teljesülése esetén a szakfelelo s elfogadja a hallgató által választani kívánt szakmai gyakorlat helyszínét, a kari listákon nem szereplo intézmények, vállalatok, vállalkozások közül. Ha a hallgató nem a képzési szakának megfelelo területen szeretné szakmai gyakorlatát tölteni, akkor kérelmet kell benyújtani az oktatási dékánhelyetteshez a gyakorlat megkezdése elo tt legalább egy hónappal, aki dönt az elvégzendo munka szakmai gyakorlati megfelelo ségéro l, figyelembe véve a szakfelelo s, szakfelelo sök írásos véleményét. (5) A szervezés (2) pontban leírt módozataitól függetlenül minden szakmai gyakorlatra ugyanazok a szabályok érvényesek, beleértve a szerzo déskötés módját és tartalmát. (6) A rendelkezésre álló helyszínekro l kari összesítés készül. A helyszíneket és témákat a kari honlapon a szakmai gyakorlatszervezőknek közzé kell tenniük. (7) A webes nyilvántartásnak tartalmaznia kell az aktuális fogadó intézményeket, azok szakterületeit, elvégezheto feladatokat, fogadóhely szolgáltatásait (pl. szállás, pénzbeli juttatás), fogadóhely elvárásait (pl. idegennyelv ismerete), fogadott létszámot, eddig jelentkezettek létszámát. (8) Külföldi helyszínek. Szakmai gyakorlat külföldön is végezheto. A külföldi szakmai gyakorlat elvégzéséhez kérelmet kell benyújtani a szakfelelo shöz a gyakorlat megkezdése elo tt legalább 45 nappal. A szakfelelo s dönt a helyszín és a téma alkalmasságáról. A külföldön végzett szakmai gyakorlat minimális ido tartama, a hallgatóval szemben az egyetem részéről támasztott követelmények megegyeznek a hazai szakmai gyakorlat idejével, elvárásaival. 5

6 Szakmai gyakorlati szabályzat 9. Jelentkezés a szakmai gyakorlatra (1) A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele a. a 2. szemesztert követo en minimálisan 30 tanulmányi kredit teljesítése, b. a 4. szemesztert követo en minimálisan 60 tanulmányi kredit teljesítése, c. a 6. szemesztert követően minimálisan 90 tanulmányi kredit teljesítése a képzés adott időszakára a mintatanterv által elo írt módon. 3 d. A Szakmai gyakorlat c. tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. (2) Az (1) feltételeken kívül a gyakorlati képzést nyújtó szervezet további követelményeket is szabhat, mint pl. idegennyelv ismerete, legalább 4 teljesített szemeszter, stb. (3) Jelentkezni a kari honlapról letöltheto Adatlap a szakmai gyakorlatra jelentkezéshez (1. Melléklet) kitöltésével és az Elfogadó nyilatkozat (2. Melléklet) leadásával a Tanulmányi Osztályon lehet. A jelentkezés általános határideje: a szakmai gyakorlat megkezdése elo tt 30 nappal. Ez alól kivétel a külföldön eltölteni kívánt szakmai gyakorlat (lásd. 8. (8)). 10. A szakmai gyakorlat végrehajtása (1) A szakmai gyakorlat során elvégzendo munkákat a belso és külso konzulens által közösen összeállított Szakmai gyakorlat feladatkiírás (3. melléklet) tartalmazza. A feladatkiírás elo tt a Kar és a szakmai gyakorlatot biztosító intézmény/vállalat köteles egyeztetni a gyakorlat tartalmáról. Csak olyan feladat írható ki, amelyet a szakot gondozó szakfelelo s elfogad és a gyakorlati helyen annak megoldása lehetséges. A feladatkiírást a hallgató aláírásával veszi tudomásul. (2) A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt hetekre lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét a szakmai gyakorlat végén a külso konzulens aláírásával igazolja. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt a külso konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre, befejezésre a vállalati munkarend elo írásai a mértékadók. A hallgatók kötelesek a hatályos vállalati baleset- és munkavédelmi szabályokat betartani. (3) A gyakorlat ideje alatt a hallgatóra a Munka törvénykönyvének rendelkezései is vonatkoznak. 11. A szakmai gyakorlati beszámoló (1) A hallgató a szakmai gyakorlatát követo en 14 napon belül (de legkéso bb 5 munkanappal a következő szemeszterre történő beiratkozás időpontját megelőzően) köteles szakmai gyakorlati beszámolót (15-30 oldal) készíteni, s azt az elvárt mino ségben és formában a szakmai gyakorlatszervezo számára benyújtatni. (2) A beszámoló általában magyarul, de külföldi szakmai gyakorlat esetén a SKK bármely oktatási nyelvén megírható (magyar, angol, német nyelven), függetlenül attól, hogy a szakmai gyakorlat mely országban valósult meg, amennyiben a szakfelelo s ehhez elo zetesen hozzájárul. (3) A beszámolóval együtt le kell adni a cég által kitöltött és aláírt Igazolás a gyakorlat teljesítéséro l (4. Melléklet) és a hallgató tevékenységének értékeléséro l a Munkahelyi vezeto i értékelés (5. Melléklet) nyomtatványokat is. A beszámolót a külso konzulens aláírásával hitelesíti. (2) A szakmai gyakorlati beszámoló a következo ket tartalmazza: a. A vállalat (gazdálkodó szervezet) bemutatása. b. Az érintett ágazat rövid bemutatása. c. A kapott feladat megadása. d. A végzett munka és eredményei. e. A szerzett tapasztalatok értékelése. f. Javaslatok és észrevételek, amelyek a szakmai gyakorlat hatékonyságát javíthatják. (3) A szakmai gyakorlati beszámoló pontos tartalmi és formai követelményeit a szakfelelo sök határozzák meg. (4) A szakmai gyakorlati beszámolót a belső konzulens értékeli a leadást követo 5 munkanapon belül és dönt a beszámoló elfogadásáról, valamint azt a leckekönyvben aláírásával igazolja. (5) Amennyiben a szakmai gyakorlati beszámolóból megállapítható, hogy a hallgató nem, vagy nem az elo írtaknak megfelelo en teljesítette a szakmai gyakorlatát (pl. ido tartam vagy feladat), úgy a szakmai gyakorlatát meg kell ismételnie. Amennyiben a beszámoló nem felel meg az elo írt feltételeknek, azt a hallgató hét napon belül javítva köteles újra benyújtani. (6) A hallgató csak elfogadott szakmai gyakorlattal (szakmai gyakorlati beszámolóval) bocsátható záróvizsgára. 3 A c. pont leheto sége csak a BSc szakos hallgatókra vonatkozik, a BA szakosokra nem, mivel az o képzésük csak 6 szemeszteres. 6

7 Szakmai gyakorlat szabályzat 12. Mino ségbiztosítás (1) A szakmai gyakorlat mino ségbiztosítása a szakfelelo s feladata és felelo ssége. (2) A mino ségbiztosítás részeként a szakfelelo s a szakmai gyakorlatra vonatkozó elo írásokat folyamatosan igazítja a szak KKK-ban megfogalmazott kompetenciakövetelményekhez. Ennek alapján szükség esetén módosítja a hallgatókkal és a szakmai gyakorlati hellyel szembeni elvárásokat. (3) A szakfelelo s vagy megbízottja a szakmai gyakorlat ideje alatt szúrópróbaszerűen elleno rzi a szakmai gyakorlati helyek egy részét és a hallgatók által ott végzett munkát. (4) A hallgatók szakmai gyakorlati, illetve a vállalatok beszámolói összesítésre és értékelésre kerülnek. Az összesítésben foglaltakat megvitatja és értékeli a Szakmai Gyakorlati Bizottság. A megállapításokról jegyzo könyv készül. (5) A megállapítások alapján szükség esetén a szakfelelo s módosításokat hajt végre a szakmai gyakorlatok szervezésében és működtetésében. 13. Szakmai Gyakorlati Bizottság (1) A Szakmai Gyakorlati Bizottság a Kari Tanács állandó bizottsága. (2) Összetétele: a. Oktatási dékánhelyettes b. Gazdasági dékánhelyettes c. Szakfelelo sök (3) Feladatai: a. Szakmai gyakorlati szabályzat (SzGySz) elkészítése, rendszeres felülvizsgálata, karbantartása. b. SzGySz betartatása. c. A szakmai gyakorlatszervezo k kijelölése. d. A fogadóhelyek felkutatása, szerzo dések elo készítése. e. A beszámolókból készült évenkénti összegzés értékelése. 14. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzatot a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Kari Tanácsa február.-én elfogadta. (2) A szabályzat február... napján lép hatályba. (3) A szabályzatot a szükséges aktualizálás okán legalább évente egyszer felül kell vizsgálni. Sopron, január 20. 7

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Gazdálkodástudományi Kar Melléklet 1

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Gazdálkodástudományi Kar Melléklet 1 Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Gazdálkodástudományi Kar Melléklet 1 I. Gazdálkodási, gazdálkodási szakos közgazdász tanár, gazdálkodási kommunikáció, gazdasági informatika szakok 1. Kötelezı szigorlatok

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

Szabályzat. Tartalom:

Szabályzat. Tartalom: Tartalom: Szabályzat Az alapképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december

Részletesebben

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2009. február 17-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december 13-i ülésén

Részletesebben

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Készült a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésére 2008. január 10. (Németh Pál) Tartalom: 1. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SOPRON 2013 1 I. Felsőoktatási szakképzésre vonatkozó speciális

Részletesebben

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25.

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25. 4. szám 126. évfolyam 2011. február 25. Tartalom Oldal Utasítások 5/2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról... 233

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BUDAPEST 2007.

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BUDAPEST 2007. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AZ FSZ-HALLGATÓI SZERZŐDÉS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN BUDAPEST 2007. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AZ FSZ-HALLGATÓI SZERZŐDÉS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE

Részletesebben

DOKTORI SZABÁLYZAT 2014

DOKTORI SZABÁLYZAT 2014 DOKTORI SZABÁLYZAT 2014 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Oldalszám I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 II. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI 5 1. fejezet: Az SZFE Doktori Tanácsa 5 2. fejezet: A Doktori

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Horváth-Egri Katalin Az eljárás megindítása A 2012 évben A Munka Méltósága projekt keretében már

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2008. május 15. A határozat száma: 321/2007-2008 (V. 15.) Szenátus Hatálybalépés: 2008. május 15. A szabályzat karbantartásáért felelős: Szabóné

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4 ELSŐ RÉSZ 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 A követelményrendszer célja 4 A követelményrendszer hatálya 5 A követelményrendszer

Részletesebben

Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre

Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013. december A kiadvány a nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola OM 030501 Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület megismerte és elfogadta 2013. augusztus 30 án Készítette: Dr. Makk Zoltán intézményvezető

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT SOPRON 2009 Általános rendelkezések... 3 Az Egyetemi Doktori Tanács... 3 A doktori iskola... 5 A doktori iskola tanácsa... 6 A doktori képzés formái... 8

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Bezzeg Judit igazgató 1 Tartalom 1.Általános rendelkezések... 5 1.1

Részletesebben

SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZAŰÁLYZAT. Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet

SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZAŰÁLYZAT. Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZAŰÁLYZAT 2014 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 I.1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 1 10. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008 DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Egységes szerkezetben a 2008. december 18-án, 2009. február 26-án, 2009. október 1-én, 2009. november 12-én, 2010. október 7-én és 2012. február

Részletesebben

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11.

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2011. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Részletesebben

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata Készítette: Timkó Gáborné Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 3535 Miskolc, Hegyalja út 203. OM azonosító: 101 626 A szabályzat létrehozásának

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben