GAZDASÁGI ALAPKÉPZÉS. Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok tavaszi szemeszter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI ALAPKÉPZÉS. Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok 2014. tavaszi szemeszter"

Átírás

1 GAZDASÁGI ALAPKÉPZÉS Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok tavaszi szemeszter Szakmai gyakorlat fogalma Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok a Nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényben NFTV. 15. (3)Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokban legalább a 85. (3) bekezdésében meghatározott időtartamú szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) kell szervezni. A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet - szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet - kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév. NFTV szakmai gyakorlat: felsőoktatási szakképzésben, alap-, mester- és osztatlan képzésben, külső gyakorlóhelyen vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő részben önálló hallgatói tevékenység; Szakmai gyakorlat szabályozása az KTVSZ-ben A KTVSZ 22. -a határozza meg a gyakorlati félév fogalmát és a gyakorlattal kapcsolatos főbb követelményeket. Gyakorlati félév alatt a hallgató a képzési programban meghatározott gyakorlati követelményeket teljesíti, melynek részletes szabályait a KTVSZ 3. sz. melléklete tartalmazza. A gyakorlat időtartama képzési programok szerint különböző: a. Gazdasági alapképzés nappali tagozatán: a 30 kreditpont értékű szakmai gyakorlatot a mintatanterv szerint, a tantervi követelmények teljesítését követően a 7. félévben ajánlott teljesíteni. A szakmai gyakorlat minimum 15 hét (600 óra), melyet egy vagy két vállalatnál vagy intézménynél gazdasági tevékenység végzésével kell eltölteni. A szakmai gyakorlati félév aktív félévnek számít, a hallgatói juttatásokról a HJTSZ rendelkezik. A szakmai gyakorlati félév költségtérítés/önköltséges félév, melynek mértéke a HJTSZ-ben kerül meghatározásra. b. Gazdasági alapképzés levelező tagozatán: a 30 kreditpontot érő szakmai gyakorlat minimális időtartama 15 hét (600 óra). Amennyiben a hallgató munkaviszonyban áll, és munkája kapcsolódik a gazdasági, üzleti élet gyakorlatához, munkáltatójától igazolást kérhet, amit a Karrierközpontnak kell benyújtania. Az igazolásnak tükröznie kell, hogy a hallgató milyen tevékenységet végzett a szakmai gyakorlatként beszámítható időszak alatt. Amennyiben az igazolás nem kerül elfogadásra, akkor a levelező tagozatos hallgatónak a nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó szabályok szerint kell a 15 hetes szakmai gyakorlatát teljesítenie. A fentiek alapján a hallgatók tanulmányaik során egy félévet (általában a hetediket) szakmai gyakorlaton kötelesek tölteni, amelynek célja a szaktárgyak keretén belül elméletben tanultak gyakorlati alkalmazása. A szakmai gyakorlati helyet a hallgatók saját maguk szervezik, amihez a főiskola lehetőség szerint szakmai gyakorlatos helyek közvetítésével segítséget nyújt. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény, teljesítése kötelező! 1

2 Szakmai gyakorlat Abszolutórium-Záróvizsga NFTV. 50. (1) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium). (2) A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. (3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. KTVSZ 45. (1)A hallgató tanulmányait alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben és a főiskolai rendszerű képzésben záróvizsgával fejezi be. (3) A záróvizsgára bocsátás feltétele alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben továbbá a főiskolai rendszerű képzésben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése és a bírálók által védésre javasolt szakdolgozat benyújtása. Szakmai gyakorlat előfeltétele A szakmai gyakorlatot az a hallgató kezdheti meg, aki a C és D modul tárgyaiból legalább 60 kreditpontot megszerezte, valamint a szakhoz tartozó szakmai szigorlattal rendelkezik. A szakmai gyakorlat féléve alatt a hallgató teljesítheti a szakdolgozat megírásával kapcsolatos követelményeket, szakdolgozati szemináriumra jelentkezhet, kreditértékkel rendelkező tárgyat első alkalommal nem vehet fel, azonban vizsgakurzus keretében ismételt tantárgyfelvétellel vizsgakötelezettségének eleget tehet.. Kivételt képeznek a 2010 előtt kezdett volt HJF-es hallgatók, mivel mintatantervük szerint a 7. félévben vehetnek fel tárgyakat. Szakmai gyakorlat szervezése A szervezéssel kapcsolatos hallgatói teendőkről a hallgatók az illetékes tanszékeken személyesen és a Neptun Meet Streeten belül a BL T / BN T Szakmai gyakorlat nevű virtuális térből kapnak általános tájékoztatást, ill. innen nyerhetik a folyamatosan frissülő aktuális információkat, mint például: o fogadó cég, a hallgató és a főiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó formanyomtatványt; o szakmai gyakorlatos állásajánlatokat. A Neptun Meet Street BL T / BN T Szakmai gyakorlat nevű virtuális tér elérését és a dokumentumok letöltésének útvonalát az 1. számú melléklet tartalmazza. A főiskola által aláírandó szerződéseket a szakjának megfelelő tanszék előadója gyűjti össze, aki átadja Nagyné Csóti Beátának, a koordinációban illetékes oktató kollégának. A mindhárom részről aláírt megállapodást a hallgatónak folyamatosan (de legkésőbb az 1. sz. táblázatban meghatározott időpontig) le kell adnia a szakjának megfelelő tanszéken 3 példányban. 2

3 A szakmai gyakorlattal kapcsolatos követelmények A szakmai gyakorlat minimális időtartama a turizmus vendéglátás szakon 24 hét (6 hónap), a gazdasági képzés összes többi szakján 15 hét (600 óra), amit a hallgató saját országában vagy külföldön vállalatnál vagy intézménynél köteles tölteni. Mintatanterv szerint a szakmai gyakorlat ajánlott féléve a tantervi követelmények teljesítését követően, a 7. félév. A szakmai gyakorlat 30 kreditpont értékű. A szakmai gyakorlatot a hallgatónak legkésőbb a szakmai gyakorlatot követő szemeszter megkezdéséig be kell fejezni, tehát nem vihető át a következő szemeszterre. Amennyiben a levelezős hallgatónak állandó munkahelye van, és az ottani munkavégzést szeretné szakmai gyakorlatnak beszámítani, a cégtől eredeti hivatalos munkaviszonyigazolást kell kérnie. Amennyiben nincs állandó munkahelye, úgy a Neptun korábban jelölt virtuális teréből letölthető Igazolás című formanyomtatványt kell hivatalosan (aláírással, pecséttel ellátva) kitöltetnie a fogadó céggel. Szakmai gyakorlat költségtérítés, juttatások A szakmai gyakorlati félév költségtérítéses félév, a költségtérítés mértékéről a HJTSZ rendelkezik. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény. A gyakorlati félévben adható hallgatói juttatásokról a HJTSZ rendelkezik. A szakmai gyakorlat regisztrálása a Neptun rendszerben A hallgató köteles a NEPTUN-on feljelentkezni a szakmai gyakorlatra Ügyintézés/Kérvények/Szakmai gyakorlat regisztráció (határidőt lásd az 1. számú táblázatban): meg kell jelölnie a szakmai gyakorlat helyét (vállalat neve, címe, telefon/fax száma); a gyakorlat pontos kezdetének és befejezésének dátumát; a vállalatnál a hallgató számára kijelölt szakmai irányító nevét, elérhetőségét; a hallgató várható tevékenységi területét. A szakmai gyakorlat helyszínének jóváhagyása a szakjának megfelelő tanszéki oktató részéről folyamatosan történik. A szakmai gyakorlat adatait a tanszéki előadó rögzíti a Neptun rendszerben. A szakmai gyakorlat elfogadása A szakmai gyakorlat elfogadásához a hallgatónak az alábbi kötelezettségeket kell teljesíteni: (határidőket lásd az 1. számú táblázatban). o KÉRDŐÍV a hallgató által online kitöltött kérdőív, amelyben a hallgató a szakmai gyakorlatával kapcsolatos tapasztalatait összegezi. A Neptun belépéskor lesz látható, hogy kitöltendő kérdőíve van. o PREZENTÁCIÓ PowerPoint formátumban elkészített prezentációs anyag, mérete max. 10 slide lehet (címoldal + 9 slide), képeket nem tartalmazhat, illetve csak olyan mértékben, amely a szövegtől nem vesz el helyet (háttérnek, sarokban, fej- és láblécben). A ppt-t a megadott határidőig el kell küldeni a hallgatónak a képzési helynek, szaknak megfelelő re. (lásd 1. sz. táblázatban) Ezt a ppt bemutatót személyes prezentáció keretében is be kell mutatni a hallgatónak, melynek időtartama 10 perc. 3

4 Külföldön töltött szakmai gyakorlat esetén: A prezentációt idegen nyelven kell megtartani A prezentáció felépítése: Fogadó cég bemutatása, felépítése, tevékenysége, nagysága Fogadó cég szerepe és pozíciója a gazdaság adott területén, milyen meghatározó szerepe van a szűkebb és tágabb piacon (ppt 30 %-a) A hallgató saját személyes tevékenységének bemutatása (70 %) Magyarországon töltött szakmai gyakorlat esetén: A prezentáció felépítése: Fogadó cég bemutatása, felépítése, tevékenysége, nagysága Fogadó cég szerepe és pozíciója a gazdaság adott területén, milyen meghatározó szerepe van a szűkebb és tágabb piacon (ppt 30 %-a) A hallgató saját személyes tevékenységének bemutatása (70 %) A prezentációt a szakmai gyakorlatot követő vizsgaidőszakban esedékes megtartani. A vizsganaptárban meghirdetett prezentációs alkalmakra a vizsgákhoz hasonlóan a hallgatónak a Neptun rendszerben kell feljelentkezni. FIGYELEM! A záróvizsgára készülő hallgatóknak a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó határidőig a szakmai gyakorlat elfogadásához szükséges kötelezettségeinek is eleget kell tenni. o SZAKMAI IRÁNYÍTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ IGAZOLÁS ÉS ÉRTÉKELÉS A szakmai irányító online igazolja a hallgató szakmai gyakorlati idejének letöltését, és értékeli is azt. Ezeket az értékelő lapokat Piros Szebeni Renáta küldi ki a szemeszter vége felé a szakmai irányítóknak. Szakmai gyakorlatos követelmények határidőn túli teljesítése (prezentáció, igazolások, értékelések leadása stb.) esetén a HJTSZ 9. sz. melléklete (Térítési díjak) értelmében késedelmi díjat köteles a hallgató fizetni, melynek összege Ft. A szakmai gyakorlat ellenőrzése, értékelése A főiskola kijelölt képviselője látogatást tehet a fogadó cégnél. A látogatást a gyakorlaton lévő hallgató is kérelmezheti az illetékes szaktanszék felelős oktatójánál írásban. A szakmai gyakorlat minőségét a fogadó cég az értékelőlap segítségével, a hallgató pedig a kérdőív segítségével írásban értékeli. A prezentáció minősítése megfelelt, ill. nem felelt meg. Utóbbi esetben a hallgatónak újra kell prezentálnia. Problémamegoldás A szakmai gyakorlat alkalmával felmerülő probléma megoldása érdekében a hallgató az alábbi személyekhez fordulhat kérelmével írásban, az alábbi szaknak és képzési helynek megfelelő címen: Szakmai gyakorlati koordinátor: Szakmai gyakorlatért felelős oktatók: Gazdálkodási és menedzsment alapszak: Kereskedelem és marketing alapszak: Nemzetközi gazdálkodás alapszak: Műszaki alapképzések: Turizmus-Vendéglátás alapszak: Nagyné Csóti Beáta Dr. Szalai Ibolya Dr. Deés Szilvia Dr. Szalai Ibolya Tóth Gyula Hercz Ágnes 4

5 Tatabánya képzési hely hallgatói: Budapesti Tagozat hallgatói: 1. számú Táblázat Határidők a tanév tavaszi félévének szakmai gyakorlatára vonatkozóan Mit? Meddig? Hol, hogyan? Szakmai gyakorlat vállalati adatainak megadása január 08 - február 15-ig NEPTUN Ügyintézés/Kérvények/Szakmai gyakorlat regisztráció A gyakorlati hely és idő elfogadása Folyamatosan január 08 február 15-ig Tanszék: elfogadás- oktató, adminisztráció tanszéki előadó Együttműködési megállapodások megkötése, leadása 3 pld-ban Neptun bejelentkezés a szakmai gyakorlatos félévre Igazolás, értékelő lap, kérdőív kitöltése és ppt elküldése Prezentáció megtartás február 15-ig Képzési helyen/a Hallgató szakjának megfelelő Tanszéken a tanszéki előadónak február 07-ig NEPTUN Aktív/Szakmai gyakorlati félév felvétele Záróvizsgázóknak legkésőbb május 20-ig Nem záróvizsgázóknak május 27-ig. A tavaszi vizsgaidőszakban, de záróvizsgázóknak legkésőbb május 27-ig Online kérdőív kitöltése Neptun rendszerben PPT beküldése május 20-ig a ppt-t a Tatabánya képzési hely hallgatói: Budapesti Tagozat hallgatói: címre kell küldeni meghirdetett prezentációs időpontokra jelentkezni kell 5

6 1. számú Melléklet Útmutató a Neptun Meet Street BL T / BN T Szakmai gyakorlat nevű virtuális térbe feltöltött dokumentumok elérésének útvonaláról 1. Belépés a Neptunba. 2. Átváltás az alapértelmezetten megjelenő Tanulmányi rendszerből Neptun Meet Street-re. 3. A Szakmai gyakorlat virtuális terének megkeresése. 4. Belépés a térbe a virtuális tér nevére történő kattintással. 5. Választás a dokumentumok listájából. Figyelem! A megjelenő ablakban csak a legfrissebben feltöltött három neve jelenik meg! Az összes dokumentumot az Összes feliratra kattintva tudjuk kilistázni. 6. A kiválasztott dokumentum nevére kattintva az adott témához tartozó fájl, fájlok vagy tömörített mappák letöltésének lehetőségéhez jutunk. 7. A kiválasztott dokumentum letöltése. 2. Átváltás a Meet Street-re 3. A tér megkeresése 4. A tér kiválasztása, belépés 5. Az összes dokumentum listázása vagy a legfrissebb kiválasztása 6

7 6. A dokumentum kiválasztása 7. A dokumentum tartalmának letöltése 7

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) egy félév összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2014. július 07. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2013. május 06. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől. Az SzMSz 3.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől. Az SzMSz 3. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől Az SzMSz 3. számú melléklete 2006 1 Bevezetés A Nyíregyházi Főiskola (továbbiakban: Főiskola)

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) 2007. október 4. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2012/2013-as tanévtől (a Szervezeti és működési szabályzat 3/B. számú melléklete) Elfogadva: 2012. október 16.,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Vác, 2011 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TVSZ HATÁLYA... 6 ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Szabályzat. Tartalom:

Szabályzat. Tartalom: Tartalom: Szabályzat Az alapképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2009. február 17-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december 13-i ülésén

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős Kiadó: Dr. Túróczi Imre

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben