Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata"

Átírás

1 Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Budapest,

2 I.. Hallgatói juttatások 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatói a Felsőoktatásról szóló évi CXXIX. törvényben és a 51/2007 (III.26.) Kormányrendeletben meghatározott módon az állami költségvetési forrásból biztosított támogatásként a következő jogcímeken kaphatnak hallgatói juttatásokat: a) tanulmányi ösztöndíj b) rászorultsági alapon adható juttatások: c) rendszeres szociális ösztöndíj, d) rendkívüli szociális támogatás, e) lakhatási támogatás, f) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi rész, g) intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj, h) doktorandusz ösztöndíj, i) köztársasági ösztöndíj, j) tankönyv- és jegyzettámogatás, k) a sporttevékenység támogatása, l) a kulturális tevékenység támogatása, m) internátus (kollégium) fenntartása, n) a hallgatói önkormányzat működésének támogatása, o) a külföldi hallgatók többlettámogatása. Az Egyetem saját forrásaiból: hitéleti támogatás. Az intézményi keretösszeg - melyet a felsőoktatási intézmény hallgatói juttatásként megkap - megállapításakor a) a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti jogosulti létszámok számtani közepét veszi figyelembe a Minisztérium aa) a hallgatói ösztöndíj-támogatásra, ab) a kollégiumi támogatásra, ac) a lakhatási támogatásra, ad) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében; b) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizenkettedét veszi figyelembe a doktorandusz ösztöndíj esetében; c) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét veszi figyelembe a köztársasági ösztöndíj esetében; d) a ténylegesen kifizetendő összeget veszi figyelembe a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze esetében. Minden juttatás ennek figyelembe vételével történhet, vagyis a ténylegesen kiosztható összeg független az aktuális félév konkrét hallgatói létszámából származtatható összegtől! 2

3 I.. Hitéleti támogatás A rabbihelyettes, valamint a rabbiképző szak hallgatói sikeresen befejezett félévük után a következő aktív félévben hitéleti támogatásra, mint szociális kiegészítő támogatásra (régebbi nevén kósersági segély) jogosultak annak érdekében, hogy a vallási előírásoknak az étkezés területén is eleget tudjanak tenni. A támogatás odaítélésében a Hallgatói Önkormányzat nem vesz részt. Ezen támogatásra szóló jogosultságot szerzett hallgatókat a szak felelőse írásban adja meg a pénzügyi csoportnak. A hitéleti támogatás nem a hallgatói normatívából történik, erre a célra az OR-ZSE költségvetési, vagy egyéb forrásból különít el összeget. II.. Tanulmányi ösztöndíj Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legalább 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. (2011-ben ez 5800 Ft.) 1. Tanulmányi ösztöndíjat csak a nappali tanrendű hallgatók kaphatnak. 2. A tanulmányi ösztöndíj odaítélése szemeszterenként történik. A tanulmányi ösztöndíj összegét a HÖK az előző félév tanulmányi eredménye alapján, jó tanulmányi eredményre ösztönző módon állapítja meg. Az elosztás módszerét a 2. sz. melléklet tartalmazza 3. Tanulmányi ösztöndíj az első szemeszterüket végző hallgatók részére nem adható. 4. A tanulmányi ösztöndíj a második szemesztertől, a HÖK által meghatározott elosztásban, külön kérvény beadása nélkül jár, ha a hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott minimális kötelező kreditet teljesítette és az előző szemeszter átlageredménye minimum Ha a hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott kötelező kreditet nem teljesítette, tanulmányi ösztöndíjat nem kaphat. 6. A más felsőoktatási intézménytől átvett hallgató abban az esetben kaphat tanulmányi ösztöndíjat, ha az előző intézményében legalább két egymást követő félévet olyan eredménnyel zárta le, hogy a tanulmányi ösztöndíj számára megállapítható. III.. Rászorultsági alapon adható juttatások A). Rendszeres szociális ösztöndíj 1. A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás. Megállapítása során a Felsőoktatási törvény 39. -ának (7) bekezdése értelmében előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű hallgatók, a terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben részesülő illetve a fogyatékossággal élő hallgatók. 2. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 3

4 b) hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek, c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy e) árva. 3. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a) hátrányos helyzetű, vagy b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy c) félárva. 4. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a 26. szerinti ösztöndíjban részesül. 5. A szociális támogatásra felhasználható összeg felosztásáról a HÖK határoz, és javaslatát a RT. elé terjeszti jóváhagyásra. A támogatás csak a Rektori Tanács által elfogadott jegyzőkönyv alapján lehetséges. 6. A szociális ösztöndíjra vonatkozó hallgatói kérelmeket a HÖK-nek kell benyújtani minden szemeszter első hónapjának utolsó napjáig. A határidő után beadott kérelmek elbíráslásra sem kerülnek. Nem igényelhetnek szociális ösztöndíjat azok a hallgatók, akik félévüket nem teljesítették (a félévük nem juttatásképes). 7. A szociális kérvényekhez minden esetben csatolni kell az 1. sz. mellékletben szereplő igazolásokat. 8. A határidőn túl, vagy a valóságnak meg nem felelő adatokkal beadott kérelmeket a HÖK elutasítja, azokat az adatokat, amelyekhez a kérelmező nem csatolja a megfelelő igazolásokat, nem értékeli. Az elutasítás miatt a hallgató 3 napon belül írásban fellebbezhet az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektoránál. A hiányzó igazolások későbbi pótlása nem lehetséges. 9. A költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 20 %-ának megfelelő összegű támogatást kap az a hallgató, aki korábban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 20. -a (3) bekezdésének b) pontja alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült, feltéve, hogy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy; mindkét szülője, illetve a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élő szülője elhunyt; kikerült a nevelésbe vétel alól, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. (Korm.r. 49 /4.). A támogatásra jogosult hallgató megfelelő igazolás alapján az intézmény területén történő melegétel-fogyasztás díjának 50 %-át kapja meg. B). Rendkívüli szociális támogatás 1. Az hallgatója, akinek szociális helyzete váratlanul súlyosan megromlott, egyszeri juttatásként rendkívüli szociális támogatást kérhetnek. 2. Ha a szociális helyzet megromlása a jövedelem jelentős csökkenése, vagy más anyagi természetű esemény miatt következett be, a kérelemhez csatolni kell a szükséges igazolásokat. 4

5 Amennyiben a hallgató szociális helyzetét váratlan krízis vagy veszteség súlyosbítja (haláleset, súlyos betegség), a támogatást igazolások nélküli kérelemmel igényelheti. 3. A rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó kérelmeket első fórumként a HÖK bírálja el, majd javaslatát a Rt. elé terjeszti. C). Lakhatási támogatás 1. Lakhatási támogatásban az a hallgató részesülhet, aki a, nem rendelkezik lakóhellyel a képzés helyén, vagy b, bérelt lakóhellyel rendelkezik a képzés helyén, vagy c. nem részesül kollégiumi elhelyezésben, a kollégiumi elhelyezés iránti kérelmét elutasították, és d. az Ftv ának (7) bekezdésében meghatározott hallgatói csoportok valamelyikéhez tartozik: hátrányos helyzetű hallgató, gyermekgondozási segélyt, támogatást kap, fogyatékossággal élő hallgató. 2. A lakhatási támogatás iránti kérelmet a szükséges igazolások csatolásával a HÖK-hoz kell benyújtani, amelyik elbírálja a kérelmeket és javaslatát a többi jutatási javaslattal együtt a Rt. elé terjeszti jóváhagyásra. D). Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi rész 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat a pályázó hallgató szociális helyzete alapján az Ösztöndíjrendszerhez csatlakozott települési és megyei önkormányzatok folyósítják, az oktatási miniszter adományozása alapján. 2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülő hallgatók a az OR- ZSE -tól intézményi ösztöndíjrészt kapnak, amelynek havi összege megegyezik az önkormányzati ösztöndíjrész összegével, s amelynek forrását az intézményi költségvetésben megjelölt elkülönített összeg fedezi. 3. A hallgató pályázatának elbírálásában nem vehető figyelembe tanulmányi eredménye, hanem kizárólag csak szociális rászorultsága. Ennek jogosultságát a HÖK a kifizetés előtt megvizsgálja, s amennyiben az ösztöndíjas nem felel meg az ösztöndíj folyósítása feltételeinek, az intézmény megszünteti az ösztöndíj kifizetését. 4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban nem részesülő hallgató számára a megítélt rendszeres szociális ösztöndíj havi összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva öt százaléka. IV.. Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 1. Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján folyósított juttatás. Az Ftv ának (9) bekezdése szerint nem kötelező juttatás. V.. Tankönyv- és jegyzettámogatás 1. A tankönyv- és jegyzettámogatás félévenkénti egyösszegű juttatás. Az Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem a tankönyv- és jegyzettámogatásra rendelkezésre álló összeg 90 %-át közvetlenül a hallgatóknak juttatja, 10 %-át jegyzetek előállítására, és azoknak a hallgatókhoz való 5

6 eljuttatásának megsegítésére használja fel. A közvetlenül a hallgatóknak adandó juttatás formáját (készpénz, könyvutalvány, stb.) minden félévben a Rt. határozza meg és közli a HÖK-kel. 2. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetembeiratkozott hallgatói közül alanyi jogon juthatnak a tankönyv- és jegyzettámogatáshoz: az első alap- és/vagy mesterképzésben résztvevő, magyar állampolgárságú, nappali tagozatos hallgatók, illetve a hasonló elbírálás alá eső határon túli hallgatók, a párhuzamos képzésben részt vevő, magyar állampolgárságú, nappali tagozatos hallgatók, akiknek az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemaz elsődleges képzési intézményük. 3. A doktorandusz hallgatók részére az e jogcímre megállapított támogatás egy főre jutó összegét kell biztosítani. (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) VI. Doktorandusz ösztöndíj 1. Az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgatók doktorandusz ösztöndíjat kapnak, amelynek havi összege a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összegének egy tizenketted része. VII.. Köztársasági ösztöndíj 1. Az Ftv a (5) bekezdése értelmében az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Rektori Tanácsa kezdeményezésére az oktatási miniszter köztársasági ösztöndíjat adományozhat a kimagasló teljesítményt nyújtó, az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók 0,8 %-a, de legalább egy fő hallgató részére. Az ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a Kormány határozza meg, és teszi közzé. 2. A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni, amelynek havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. 3. Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett. 4. A köztársasági ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot minden év június hónapjában a Tanulmányi rektorhelyettes írja ki. A pályázó hallgatók az utolsó két szemeszterben elért tanulmányi eredmény, tudományos és közösségi tevékenység bemutatását igazoló pályázati anyagot nyújthatnak be a rektorhelyettes által meghatározott időpontig. 5. A Tanulmányi rektorhelyettes a pályázat kiírásával egy időben nyilvánossá tett pontozásos szempontok alapján javaslatot tesz a pályázó hallgatók rangsor szerinti besorolására, amit a Rektori Tanács elé terjeszt. Az RT döntése alapján a rektor minden év augusztus 1-ig javaslatot tesz az oktatási miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására. 6. Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. VIII.. Sporttevékenység támogatása 6

7 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatói részére szervezett, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás, illetve más sportolással kapcsolatos tevékenység intézményi támogatásra tarthat igényt. 2. A sporttevékenységek támogatásáról a HÖK a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt. A felhasználható összeget rendszeresen biztosított sportolási lehetőség, egészséges életmódra nevelés, és alkalmi rendezvények támogatására is fel lehet használni. IX.. Kulturális tevékenység támogatása 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem részére szervezett illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, életviteli és tanulmányi tanácsadás intézményi támogatásra tarthat igényt. 2. A kulturális tevékenységek támogatásáról a Rt. a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt. X.. Kollégiumi elhelyezés 1. Az egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakaszra és milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kérte felvételét, és létesített hallgatói jogviszonyt. (Ftv. 52../1). kérheti elhelyezését a BZSH Anna Frank Kollégiumában. 2. A kollégiumi díj összegét minden tanévben a BZSH határozza meg. 3. A kollégiumi elhelyezést egy tanévre, egyéni pályázatokkal lehet igényelni, amit a felvételi vizsgán, illetve minden tavaszi félév meghatározott és nyilvánossá tett időpontjáig lehet benyújtani a kollégium vezetőjének. A kérelmeknek tartalmazniuk kell a hallgató tanulmányi adatait (szak, lezárt félévek) és, a kérelem indoklását. XI.. Hallgatói önkormányzat működésének támogatása 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Hallgatói önkormányzata működési támogatásra tarthat igényt, amelynek éves összege a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] összegének minimum 1%-a, maximum a lakhatási támogatás összegének 30%-a. XII.. Külföldi hallgatók többlettámogatása A külföldi hallgatók többlettámogatásáról a Ftv ának (3.) bekezdéséhez társuló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. Ftv (3): A külföldi állampolgárok magyarországi, a magyarországi állampolgárok külföldi tanulmányai támogatásának rendjét a Kormány határozza meg, ennek során a kedvezménytörvény hatálya alá tartozók tekintetében az e törvényben meghatározott támogatási időt meghosszabbíthatja. Korm. rend. 35. (2): a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként adható. Korm. rend

8 (1). A Magyarországon államilag támogatott képzés keretében, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, aki nem állampolgára az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény részes tagállamának a) amennyiben a kedvezménytörvény hatálya alá tartozik, havonta a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 15 %-ának, b) amennyiben nem tartozik a kedvezménytörvény hatálya alá és ba) európai állam állampolgára, havonta a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 34 %-ának, bb) nem európai állam állampolgára, havonta a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 40 %-ának, bc) államilag támogatott részképzésben vesz részt, havonta a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 10 %-ának megfelelő összegű többlettámogatásra jogosult. (2) A többlettámogatást a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény fizeti ki. XIII.. Az egyéb forrásokból származó juttatások odaítéléséről 1. A hallgatók nem állami költségvetési forrásból biztosított támogatásból is részesülhetnek a teológiai képzést, a hallgatók szociális helyzetének javítását és pályakezdésük támogatását célzó alapítványokból, és egyéb adományokból. Ezek odaítéléséről az alapítványok kuratóriumai, az adományozók, illetve felhatalmazottaik döntenek. 8

9 Hallgatói térítési díjak XIV.. Az államilag támogatott képzés térítési díjai 1. Az államilag támogatott hallgatói létszámkeret terhére felvett hallgatók képzésének költségeit ha a törvény másképp nem rendelkezik az állami költségvetés viseli. 2. Az államilag támogatott képzés keretében a hallgatók ingyenesen vehetnek részt a képesítési követelmények teljesítéséhez szükséges előadásokon, foglalkozásokon, gyakorlatokon, ismételhetik meg egy alkalommal a sikertelen beszámolókat, vizsgákat, vehetik igénybe a könyvtár (beiratkozási díj van), informatikai terem, s más a képzéshez tartozó kisegítő egységek (sport- és szabadidős tevékenységek) szolgáltatásait, vehetnek részt tanulmányi és életpálya tanácsadásban, iratkozhatnak be, és kapják meg a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okiratot első alkalommal. 3. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem egységes, osztatlan képzésében (rabbi szak) a hallgató tizennégy féléven át folytathat államilag támogatott tanulmányokat. Más szakokon a támogatási idő tizenkét félév. A fogyatékossággal élő hallgatók támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. 4. Az államilag támogatott képzésben részt vehet az a hallgató is, aki korábban már szerzett oklevelet valamely felsőoktatási intézményben, de ezt nem teheti meg ugyanabban a képzési ciklusban. 5. Az a hallgató, aki kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, tanulmányait csak költségtérítéses formában folytathatja. XV.. Az államilag nem támogatott képzés költségtérítése 1. A költségtérítés összegét az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Rektori Tanácsa határozza meg, úgy, hogy annak összege ne legyen kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy hallgatóra jutó hányadának 50 %-a. A költségtérítés összegét a 3. számú melléklet határozza meg. 2. A felsőoktatási törvény lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók fizetési kötelezettségük teljesítéséhez mentességet, kedvezményt, részletfizetési lehetőséget kapjanak a kormányrendeletben meghatározott feltételek és szabályok szerint. Figyelembe véve a fizetési kötelezettségeket jelenleg támogatott és költségtérítéses képzésben a) tanulmányi alapon mentesség adható aa) a képzési hozzájárulás befizetése, ab) a költségtérítés befizetése, ac) a törvényben szereplő térítési díj alól; b) szociális alapon részletfizetési lehetőség, halasztás adható ba) a képzési hozzájárulás, 9

10 bb) a költségtérítés, valamint bc) a térítési díj esetében, c) nem adható mentesség és egyéb kedvezmény a mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól. d) ) nem adható mentesség vagy egyéb kedvezmény az első félévben, kivéve a különleges elbírálást igénylő esetekben- mikor is a kérelmet a HÖK véleményével együtt a Rektori Hivatalnak kell benyújtani. Az Országos Rabbiképző-Zsidó rektora jogosult dönteni a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató költségtérítésének kedvezményeiről, a részletfizetés engedélyezéséről. 3. Az a hallgató, aki az előző megkezdett félévben nem teljesített 15 kreditpontot, a következő beiratkozott szemeszterben tandíjat fizet, amelynek összegét a 3. számú melléklet határozza meg. 4. A költségtérítés összegét az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem a szak meghirdetésekor nyilvánossá teszi, a felvételt nyert hallgatókkal megállapodást köt, amelyben rögzítik a költségtérítés összegét, befizetésének módját. 5. A tanulmányok második és további éveiben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. A költségtérítés összegét a megelőző tanév május 31-éig az intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.(51/2002. (III.26) Korm. rendelet ) XVI.. Késedelmi és vizsgadíjak 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata ugyanabból a tárgyból egy díjmentes ismétlő vizsgát engedélyez. 2. A további ismétlő vizsga, illetve szigorlat térítésköteles 3. sz. mellékletben megadottak szerint. A Rektori Tanács elfogadta január 25-én. Hatályba lépés időpontja:. Dr. Scőner Alfréd Rektor 10

11 1. sz. melléklet SZOCIÁLIS HELYZET A szociális helyzet meghatározása Azon támogatások odaítélésekor, amelynek során a hallgató szociális helyzetét is figyelembe kell venni, a szociális helyzet meghatározása az alábbi tényezők figyelembe vételével történik: - a hallgató saját jövedelme; - a hallgató eltartói közösségének egy főre jutó jövedelme; - a hallgató eltartói közösségének egészségügyi helyzete; - árvaság, egykori állami gondozottság; - a hallgató lakóhelye Esetenként más, a szociális helyzetet befolyásoló körülmény is figyelembe vehető A hallgatóhelyben lakónak minősül, ha eltartói közössége Budapesten lakik; vagy önálló budapesti lakása van Eltartói közösség tagjának minősül a hallgató és mindazon személyek, akik a hallgatóval egy háztartásban életvitelszerűen együtt élnek, és őket a hallgatóhoz rokoni vagy élettársi kapcsolat fűzi Az eltartói közösség fennállását a szülői kapcsolatot kivéve megfelelő módon igazolni kell A hallgató és az eltartói közösség jövedelmének megállapításánál figyelembe kell venni valamennyi nettó (adózás utáni) jövedelmet Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez: - a kizárólag tanulmányi alapon megállapított támogatás; - az árvaellátás; - az árvaellátottak címén adott özvegyi nyugdíj; - a gyermekgondozási segély; - a gyermeknevelési támogatás; - a családi pótlék; - a terhességi-gyermekágyi segély; - a gyermekgondozási díj Az eltartói közösség egy főre eső jövedelmét az eltartói közösség (1)-(2) bekezdésekben leírt módon meghatározott összjövedelmének, és az eltartói közösség létszámnak hányadosa adja. A szociális helyzet igazolása Amennyiben a hallgató rendszeres szociális támogatást kíván igényelni, köteles a félév negyedik hetének végéig a 1 3 szerinti szociális helyzetét az előírt formanyomtatvány, és az ahhoz szükséges mellékletek benyújtásával igazolni A kérelmek felhasználásánál az adatvédelmi szabályok rendelkezéseit be kell tartani A hallgató szociális helyzetében beálló, a rendszeres szociális támogatás megvonását eredményező változásokról köteles az illetékes szervet 15 napon belül tájékoztatni Amennyiben a hallgató szociális helyzetében a félév során, az (1) bekezdésben foglalt határidő eltelte után olyan változás áll be, amely indokolttá teszi, hogy támogatást igényeljen, a változás igazolásával párhuzamosan, rendszeres szociális támogatás megállapítása iránti kérelmet 11

12 adhat be A szociális helyzet igazolásakor a hallgató fegyelmi és büntetőjogi, az igazolásban érintett személyek büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Meghatározások a) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; b) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; c) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki c1) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy c2) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; d) családfenntartó: az a hallgató, d1) akinek legalább egy gyermeke van, d2) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult; e) nagycsaládos: az a hallgató, akinek e1) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy e2) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy e3) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; f) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki f1) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy f2) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre; g) saját bevétel: a felsőoktatási törvény ának (3)-(4) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás. 12

13 Tanulmányi ösztöndíj kiszámítási segédlet 2.sz. melléklet A maximális tanulmányi ösztöndíj a mindenkori minimálbér ¼-e lehet. A minimális pedig a minimálbér 1/10-e legyen. (A 175_2006_kormrend. szerint a minimális ösztöndíj a hallgatói normatíva összegének 5 %-át érje el, amely 2011-ben 5800 Ft. Jelen javaslat ezt jóval túllépi!!) Ezek szerint 2011-ben konkrétan a minimális ösztöndíj 7800 Ft, a maximális pedig Ft lehet. ösztöndíj sávok Ftban a köztük lévő különbség Ft-ban átlag felett , , , , , , , az új korrigált kreditindex % a következőképpen számítható ki: Σ(osztályzat * kreditpont) Kreditindex = a szak adott félévben elérhető maximális kredit értéke (27-től 33-ig) kreditindex * teljesített kredit összesen korrigált kreditindex = vállalt kredit összesen új. korrigált kreditindexből számított % A kreditindexből számítható %: 1. a korrigált kreditindex nem lehet nagyobb, mint a kreditindex, vagyis a vállalt kreditnél többet teljesíteni legálisan nem lehet, ezt az ösztöndíjban elismerni nem lehet 2. meghatározandó az adott szakon és félévben elérhető maximális korrigált kreditindex. 3. ez lesz a viszonyítási alap, vagyis a 100 % 4. a hallgatók új korrigált kreditindexét ehhez viszonyítva kell meghatározni %-ban 13

14 3. sz. melléklet 1) Vizsgadíjak és egyéb térítések Díjtétel Leckekönyv hitelesített másolata kiadása Sikeres vizsga ismétlése Utóvizsga díja (a 2. utóvizsgától) (aláírás, beszámoló, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat ismétlése) Záróvizsga ismétlése Leckekönyv másodlat (új leckekönyv kiadása) Ft tanulmányi célt szolgáló anyagok késői leadása diplomamunka határidőn túli leadása az 1. héten Külön nyelvoktatáson való részvétel (vizsgalehetőség nélkül!) Külön nyelvvizsga (egyetemi) Szolgáltatási díjak Egyéb díjak Díjtétel Mérték betétlap 1000 nem rendszeresített oklevél megírása 2500 oklevélmásodlat magyarul 2000 oklevélmásodlat idegen nyelven 2500 Díjtétel Mérték állandó diákigazolvány térítési díja* 1600 ideiglenes diákigazolvány műanyag kártyájának térítési díja* 1200 diákigazolvány személyi lap térítési díja önmagában * 600 fénymásolás A/4 20 fénymásolás A/3 30 * a hatályos jogszabályban megállapított költség Mérték 900 Ft Ft/alkalom Ft/alkalom Ft Ft 600 Ft /nap 2. héttől 1200 Ft /nap 800 Ft 1000 Ft/ óra 5000 Ft 14

15 A 2010/2011. tanévben az államilag finanszírozott hallgatók által fizetendő képzési hozzájárulás (FER) összege 2010 év szeptemberétől az I. évfolyamra (eft/év) szak tagozat nappali esti alapszakok mesterszakok A 2010/2011. tanévben az államilag nem finanszírozott hallgatók által fizetendő költségtérítés összege: az I. évfolyamra (eft/év) szak Alapszak: zsidó felekezeti szociális munkás zsidó közösségszervező tagozat nappali esti Mesterszak: kultúratörténet A tanulmányok második és további éveiben a megemelt költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a KSH által az előző tanévre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexnek megfelelően növelt összege lehet. *A költségtérítés összege a tananyag költségeit nem tartalmazza. Minden térítésköteles hallgatóval az Egyetem tanulmányi szerződést köt, melyet minden tanév elején meg kell újítani. A fizetési kötelezettség szociálisan indokolt (igazolt!) esetben félévi két részletben is fizethető. Az első részlet a beiratkozáskor, a második a félév III. hónapjának végéig fizetendő. A befizetés történhet postán az intézmény által kiadott készpénz átutalási megbízáson, illetve banki átutalással, vagy közvetlenül az Egyetem pénztárába. Fizetési kedvezményt igazolt rászorultság esetén egyéni kérelemre a Rektori Tanács a hozzá beadott kérelemre adhat. Az engedélyt írásba kell foglalni az időtartam és a kedvezmény mértékének megjelölésével. Az engedélyt a tanulmányi osztályon a hallgató személyi anyagában tároljuk és a pénzügyi csoportot az engedély másolatával a tanulmányi osztály értesíti. Fizetési mentességet élvez a 175/2006. (VIII. 14.) Korm. Rendelet 33. (1) A december 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő a) költségtérítéses képzésben részt vevő, az adott félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgató esetében, amennyiben azt hitelt érdemlően igazolja a beiratkozásának időpontja előtt legalább két héttel. 15

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete. Térítési és juttatási szabályzat. Hallgatóknak járó juttatások

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete. Térítési és juttatási szabályzat. Hallgatóknak járó juttatások A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete Térítési és juttatási szabályzat 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Sárospataki Református Teológiai Akadémia valamennyi hallgatójára. Hallgatóknak

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 17. Elfogadás dátuma: 2013. november 5. Határozat száma: 2013/4/25. Hatálybalépés napja: 2013, november 6. Felelős személy:

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Értelmező rendelkezések... 5 1.... 5 A felsőoktatási képzés költségviselésének formái... 6 2.... 6 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata Pécs 2007 2013. december 19. napjától hatályos változat 1 A Pécsi

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. december 13. A határozat száma: 118/2012-2013.(XII.13.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. február

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben