Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata"

Átírás

1 Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Budapest,

2 I.. Hallgatói juttatások 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatói a Felsőoktatásról szóló évi CXXIX. törvényben és a 51/2007 (III.26.) Kormányrendeletben meghatározott módon az állami költségvetési forrásból biztosított támogatásként a következő jogcímeken kaphatnak hallgatói juttatásokat: a) tanulmányi ösztöndíj b) rászorultsági alapon adható juttatások: c) rendszeres szociális ösztöndíj, d) rendkívüli szociális támogatás, e) lakhatási támogatás, f) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi rész, g) intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj, h) doktorandusz ösztöndíj, i) köztársasági ösztöndíj, j) tankönyv- és jegyzettámogatás, k) a sporttevékenység támogatása, l) a kulturális tevékenység támogatása, m) internátus (kollégium) fenntartása, n) a hallgatói önkormányzat működésének támogatása, o) a külföldi hallgatók többlettámogatása. Az Egyetem saját forrásaiból: hitéleti támogatás. Az intézményi keretösszeg - melyet a felsőoktatási intézmény hallgatói juttatásként megkap - megállapításakor a) a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti jogosulti létszámok számtani közepét veszi figyelembe a Minisztérium aa) a hallgatói ösztöndíj-támogatásra, ab) a kollégiumi támogatásra, ac) a lakhatási támogatásra, ad) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében; b) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizenkettedét veszi figyelembe a doktorandusz ösztöndíj esetében; c) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét veszi figyelembe a köztársasági ösztöndíj esetében; d) a ténylegesen kifizetendő összeget veszi figyelembe a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze esetében. Minden juttatás ennek figyelembe vételével történhet, vagyis a ténylegesen kiosztható összeg független az aktuális félév konkrét hallgatói létszámából származtatható összegtől! 2

3 I.. Hitéleti támogatás A rabbihelyettes, valamint a rabbiképző szak hallgatói sikeresen befejezett félévük után a következő aktív félévben hitéleti támogatásra, mint szociális kiegészítő támogatásra (régebbi nevén kósersági segély) jogosultak annak érdekében, hogy a vallási előírásoknak az étkezés területén is eleget tudjanak tenni. A támogatás odaítélésében a Hallgatói Önkormányzat nem vesz részt. Ezen támogatásra szóló jogosultságot szerzett hallgatókat a szak felelőse írásban adja meg a pénzügyi csoportnak. A hitéleti támogatás nem a hallgatói normatívából történik, erre a célra az OR-ZSE költségvetési, vagy egyéb forrásból különít el összeget. II.. Tanulmányi ösztöndíj Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legalább 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. (2011-ben ez 5800 Ft.) 1. Tanulmányi ösztöndíjat csak a nappali tanrendű hallgatók kaphatnak. 2. A tanulmányi ösztöndíj odaítélése szemeszterenként történik. A tanulmányi ösztöndíj összegét a HÖK az előző félév tanulmányi eredménye alapján, jó tanulmányi eredményre ösztönző módon állapítja meg. Az elosztás módszerét a 2. sz. melléklet tartalmazza 3. Tanulmányi ösztöndíj az első szemeszterüket végző hallgatók részére nem adható. 4. A tanulmányi ösztöndíj a második szemesztertől, a HÖK által meghatározott elosztásban, külön kérvény beadása nélkül jár, ha a hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott minimális kötelező kreditet teljesítette és az előző szemeszter átlageredménye minimum Ha a hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott kötelező kreditet nem teljesítette, tanulmányi ösztöndíjat nem kaphat. 6. A más felsőoktatási intézménytől átvett hallgató abban az esetben kaphat tanulmányi ösztöndíjat, ha az előző intézményében legalább két egymást követő félévet olyan eredménnyel zárta le, hogy a tanulmányi ösztöndíj számára megállapítható. III.. Rászorultsági alapon adható juttatások A). Rendszeres szociális ösztöndíj 1. A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás. Megállapítása során a Felsőoktatási törvény 39. -ának (7) bekezdése értelmében előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű hallgatók, a terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben részesülő illetve a fogyatékossággal élő hallgatók. 2. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 3

4 b) hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek, c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy e) árva. 3. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a) hátrányos helyzetű, vagy b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy c) félárva. 4. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a 26. szerinti ösztöndíjban részesül. 5. A szociális támogatásra felhasználható összeg felosztásáról a HÖK határoz, és javaslatát a RT. elé terjeszti jóváhagyásra. A támogatás csak a Rektori Tanács által elfogadott jegyzőkönyv alapján lehetséges. 6. A szociális ösztöndíjra vonatkozó hallgatói kérelmeket a HÖK-nek kell benyújtani minden szemeszter első hónapjának utolsó napjáig. A határidő után beadott kérelmek elbíráslásra sem kerülnek. Nem igényelhetnek szociális ösztöndíjat azok a hallgatók, akik félévüket nem teljesítették (a félévük nem juttatásképes). 7. A szociális kérvényekhez minden esetben csatolni kell az 1. sz. mellékletben szereplő igazolásokat. 8. A határidőn túl, vagy a valóságnak meg nem felelő adatokkal beadott kérelmeket a HÖK elutasítja, azokat az adatokat, amelyekhez a kérelmező nem csatolja a megfelelő igazolásokat, nem értékeli. Az elutasítás miatt a hallgató 3 napon belül írásban fellebbezhet az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektoránál. A hiányzó igazolások későbbi pótlása nem lehetséges. 9. A költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 20 %-ának megfelelő összegű támogatást kap az a hallgató, aki korábban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 20. -a (3) bekezdésének b) pontja alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült, feltéve, hogy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy; mindkét szülője, illetve a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élő szülője elhunyt; kikerült a nevelésbe vétel alól, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. (Korm.r. 49 /4.). A támogatásra jogosult hallgató megfelelő igazolás alapján az intézmény területén történő melegétel-fogyasztás díjának 50 %-át kapja meg. B). Rendkívüli szociális támogatás 1. Az hallgatója, akinek szociális helyzete váratlanul súlyosan megromlott, egyszeri juttatásként rendkívüli szociális támogatást kérhetnek. 2. Ha a szociális helyzet megromlása a jövedelem jelentős csökkenése, vagy más anyagi természetű esemény miatt következett be, a kérelemhez csatolni kell a szükséges igazolásokat. 4

5 Amennyiben a hallgató szociális helyzetét váratlan krízis vagy veszteség súlyosbítja (haláleset, súlyos betegség), a támogatást igazolások nélküli kérelemmel igényelheti. 3. A rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó kérelmeket első fórumként a HÖK bírálja el, majd javaslatát a Rt. elé terjeszti. C). Lakhatási támogatás 1. Lakhatási támogatásban az a hallgató részesülhet, aki a, nem rendelkezik lakóhellyel a képzés helyén, vagy b, bérelt lakóhellyel rendelkezik a képzés helyén, vagy c. nem részesül kollégiumi elhelyezésben, a kollégiumi elhelyezés iránti kérelmét elutasították, és d. az Ftv ának (7) bekezdésében meghatározott hallgatói csoportok valamelyikéhez tartozik: hátrányos helyzetű hallgató, gyermekgondozási segélyt, támogatást kap, fogyatékossággal élő hallgató. 2. A lakhatási támogatás iránti kérelmet a szükséges igazolások csatolásával a HÖK-hoz kell benyújtani, amelyik elbírálja a kérelmeket és javaslatát a többi jutatási javaslattal együtt a Rt. elé terjeszti jóváhagyásra. D). Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi rész 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat a pályázó hallgató szociális helyzete alapján az Ösztöndíjrendszerhez csatlakozott települési és megyei önkormányzatok folyósítják, az oktatási miniszter adományozása alapján. 2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülő hallgatók a az OR- ZSE -tól intézményi ösztöndíjrészt kapnak, amelynek havi összege megegyezik az önkormányzati ösztöndíjrész összegével, s amelynek forrását az intézményi költségvetésben megjelölt elkülönített összeg fedezi. 3. A hallgató pályázatának elbírálásában nem vehető figyelembe tanulmányi eredménye, hanem kizárólag csak szociális rászorultsága. Ennek jogosultságát a HÖK a kifizetés előtt megvizsgálja, s amennyiben az ösztöndíjas nem felel meg az ösztöndíj folyósítása feltételeinek, az intézmény megszünteti az ösztöndíj kifizetését. 4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban nem részesülő hallgató számára a megítélt rendszeres szociális ösztöndíj havi összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva öt százaléka. IV.. Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 1. Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján folyósított juttatás. Az Ftv ának (9) bekezdése szerint nem kötelező juttatás. V.. Tankönyv- és jegyzettámogatás 1. A tankönyv- és jegyzettámogatás félévenkénti egyösszegű juttatás. Az Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem a tankönyv- és jegyzettámogatásra rendelkezésre álló összeg 90 %-át közvetlenül a hallgatóknak juttatja, 10 %-át jegyzetek előállítására, és azoknak a hallgatókhoz való 5

6 eljuttatásának megsegítésére használja fel. A közvetlenül a hallgatóknak adandó juttatás formáját (készpénz, könyvutalvány, stb.) minden félévben a Rt. határozza meg és közli a HÖK-kel. 2. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetembeiratkozott hallgatói közül alanyi jogon juthatnak a tankönyv- és jegyzettámogatáshoz: az első alap- és/vagy mesterképzésben résztvevő, magyar állampolgárságú, nappali tagozatos hallgatók, illetve a hasonló elbírálás alá eső határon túli hallgatók, a párhuzamos képzésben részt vevő, magyar állampolgárságú, nappali tagozatos hallgatók, akiknek az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemaz elsődleges képzési intézményük. 3. A doktorandusz hallgatók részére az e jogcímre megállapított támogatás egy főre jutó összegét kell biztosítani. (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) VI. Doktorandusz ösztöndíj 1. Az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgatók doktorandusz ösztöndíjat kapnak, amelynek havi összege a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összegének egy tizenketted része. VII.. Köztársasági ösztöndíj 1. Az Ftv a (5) bekezdése értelmében az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Rektori Tanácsa kezdeményezésére az oktatási miniszter köztársasági ösztöndíjat adományozhat a kimagasló teljesítményt nyújtó, az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók 0,8 %-a, de legalább egy fő hallgató részére. Az ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a Kormány határozza meg, és teszi közzé. 2. A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni, amelynek havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. 3. Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett. 4. A köztársasági ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot minden év június hónapjában a Tanulmányi rektorhelyettes írja ki. A pályázó hallgatók az utolsó két szemeszterben elért tanulmányi eredmény, tudományos és közösségi tevékenység bemutatását igazoló pályázati anyagot nyújthatnak be a rektorhelyettes által meghatározott időpontig. 5. A Tanulmányi rektorhelyettes a pályázat kiírásával egy időben nyilvánossá tett pontozásos szempontok alapján javaslatot tesz a pályázó hallgatók rangsor szerinti besorolására, amit a Rektori Tanács elé terjeszt. Az RT döntése alapján a rektor minden év augusztus 1-ig javaslatot tesz az oktatási miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására. 6. Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. VIII.. Sporttevékenység támogatása 6

7 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatói részére szervezett, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás, illetve más sportolással kapcsolatos tevékenység intézményi támogatásra tarthat igényt. 2. A sporttevékenységek támogatásáról a HÖK a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt. A felhasználható összeget rendszeresen biztosított sportolási lehetőség, egészséges életmódra nevelés, és alkalmi rendezvények támogatására is fel lehet használni. IX.. Kulturális tevékenység támogatása 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem részére szervezett illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, életviteli és tanulmányi tanácsadás intézményi támogatásra tarthat igényt. 2. A kulturális tevékenységek támogatásáról a Rt. a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt. X.. Kollégiumi elhelyezés 1. Az egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakaszra és milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kérte felvételét, és létesített hallgatói jogviszonyt. (Ftv. 52../1). kérheti elhelyezését a BZSH Anna Frank Kollégiumában. 2. A kollégiumi díj összegét minden tanévben a BZSH határozza meg. 3. A kollégiumi elhelyezést egy tanévre, egyéni pályázatokkal lehet igényelni, amit a felvételi vizsgán, illetve minden tavaszi félév meghatározott és nyilvánossá tett időpontjáig lehet benyújtani a kollégium vezetőjének. A kérelmeknek tartalmazniuk kell a hallgató tanulmányi adatait (szak, lezárt félévek) és, a kérelem indoklását. XI.. Hallgatói önkormányzat működésének támogatása 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Hallgatói önkormányzata működési támogatásra tarthat igényt, amelynek éves összege a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] összegének minimum 1%-a, maximum a lakhatási támogatás összegének 30%-a. XII.. Külföldi hallgatók többlettámogatása A külföldi hallgatók többlettámogatásáról a Ftv ának (3.) bekezdéséhez társuló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. Ftv (3): A külföldi állampolgárok magyarországi, a magyarországi állampolgárok külföldi tanulmányai támogatásának rendjét a Kormány határozza meg, ennek során a kedvezménytörvény hatálya alá tartozók tekintetében az e törvényben meghatározott támogatási időt meghosszabbíthatja. Korm. rend. 35. (2): a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként adható. Korm. rend

8 (1). A Magyarországon államilag támogatott képzés keretében, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, aki nem állampolgára az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény részes tagállamának a) amennyiben a kedvezménytörvény hatálya alá tartozik, havonta a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 15 %-ának, b) amennyiben nem tartozik a kedvezménytörvény hatálya alá és ba) európai állam állampolgára, havonta a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 34 %-ának, bb) nem európai állam állampolgára, havonta a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 40 %-ának, bc) államilag támogatott részképzésben vesz részt, havonta a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 10 %-ának megfelelő összegű többlettámogatásra jogosult. (2) A többlettámogatást a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény fizeti ki. XIII.. Az egyéb forrásokból származó juttatások odaítéléséről 1. A hallgatók nem állami költségvetési forrásból biztosított támogatásból is részesülhetnek a teológiai képzést, a hallgatók szociális helyzetének javítását és pályakezdésük támogatását célzó alapítványokból, és egyéb adományokból. Ezek odaítéléséről az alapítványok kuratóriumai, az adományozók, illetve felhatalmazottaik döntenek. 8

9 Hallgatói térítési díjak XIV.. Az államilag támogatott képzés térítési díjai 1. Az államilag támogatott hallgatói létszámkeret terhére felvett hallgatók képzésének költségeit ha a törvény másképp nem rendelkezik az állami költségvetés viseli. 2. Az államilag támogatott képzés keretében a hallgatók ingyenesen vehetnek részt a képesítési követelmények teljesítéséhez szükséges előadásokon, foglalkozásokon, gyakorlatokon, ismételhetik meg egy alkalommal a sikertelen beszámolókat, vizsgákat, vehetik igénybe a könyvtár (beiratkozási díj van), informatikai terem, s más a képzéshez tartozó kisegítő egységek (sport- és szabadidős tevékenységek) szolgáltatásait, vehetnek részt tanulmányi és életpálya tanácsadásban, iratkozhatnak be, és kapják meg a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okiratot első alkalommal. 3. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem egységes, osztatlan képzésében (rabbi szak) a hallgató tizennégy féléven át folytathat államilag támogatott tanulmányokat. Más szakokon a támogatási idő tizenkét félév. A fogyatékossággal élő hallgatók támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. 4. Az államilag támogatott képzésben részt vehet az a hallgató is, aki korábban már szerzett oklevelet valamely felsőoktatási intézményben, de ezt nem teheti meg ugyanabban a képzési ciklusban. 5. Az a hallgató, aki kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, tanulmányait csak költségtérítéses formában folytathatja. XV.. Az államilag nem támogatott képzés költségtérítése 1. A költségtérítés összegét az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Rektori Tanácsa határozza meg, úgy, hogy annak összege ne legyen kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy hallgatóra jutó hányadának 50 %-a. A költségtérítés összegét a 3. számú melléklet határozza meg. 2. A felsőoktatási törvény lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók fizetési kötelezettségük teljesítéséhez mentességet, kedvezményt, részletfizetési lehetőséget kapjanak a kormányrendeletben meghatározott feltételek és szabályok szerint. Figyelembe véve a fizetési kötelezettségeket jelenleg támogatott és költségtérítéses képzésben a) tanulmányi alapon mentesség adható aa) a képzési hozzájárulás befizetése, ab) a költségtérítés befizetése, ac) a törvényben szereplő térítési díj alól; b) szociális alapon részletfizetési lehetőség, halasztás adható ba) a képzési hozzájárulás, 9

10 bb) a költségtérítés, valamint bc) a térítési díj esetében, c) nem adható mentesség és egyéb kedvezmény a mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól. d) ) nem adható mentesség vagy egyéb kedvezmény az első félévben, kivéve a különleges elbírálást igénylő esetekben- mikor is a kérelmet a HÖK véleményével együtt a Rektori Hivatalnak kell benyújtani. Az Országos Rabbiképző-Zsidó rektora jogosult dönteni a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató költségtérítésének kedvezményeiről, a részletfizetés engedélyezéséről. 3. Az a hallgató, aki az előző megkezdett félévben nem teljesített 15 kreditpontot, a következő beiratkozott szemeszterben tandíjat fizet, amelynek összegét a 3. számú melléklet határozza meg. 4. A költségtérítés összegét az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem a szak meghirdetésekor nyilvánossá teszi, a felvételt nyert hallgatókkal megállapodást köt, amelyben rögzítik a költségtérítés összegét, befizetésének módját. 5. A tanulmányok második és további éveiben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. A költségtérítés összegét a megelőző tanév május 31-éig az intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.(51/2002. (III.26) Korm. rendelet ) XVI.. Késedelmi és vizsgadíjak 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata ugyanabból a tárgyból egy díjmentes ismétlő vizsgát engedélyez. 2. A további ismétlő vizsga, illetve szigorlat térítésköteles 3. sz. mellékletben megadottak szerint. A Rektori Tanács elfogadta január 25-én. Hatályba lépés időpontja:. Dr. Scőner Alfréd Rektor 10

11 1. sz. melléklet SZOCIÁLIS HELYZET A szociális helyzet meghatározása Azon támogatások odaítélésekor, amelynek során a hallgató szociális helyzetét is figyelembe kell venni, a szociális helyzet meghatározása az alábbi tényezők figyelembe vételével történik: - a hallgató saját jövedelme; - a hallgató eltartói közösségének egy főre jutó jövedelme; - a hallgató eltartói közösségének egészségügyi helyzete; - árvaság, egykori állami gondozottság; - a hallgató lakóhelye Esetenként más, a szociális helyzetet befolyásoló körülmény is figyelembe vehető A hallgatóhelyben lakónak minősül, ha eltartói közössége Budapesten lakik; vagy önálló budapesti lakása van Eltartói közösség tagjának minősül a hallgató és mindazon személyek, akik a hallgatóval egy háztartásban életvitelszerűen együtt élnek, és őket a hallgatóhoz rokoni vagy élettársi kapcsolat fűzi Az eltartói közösség fennállását a szülői kapcsolatot kivéve megfelelő módon igazolni kell A hallgató és az eltartói közösség jövedelmének megállapításánál figyelembe kell venni valamennyi nettó (adózás utáni) jövedelmet Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez: - a kizárólag tanulmányi alapon megállapított támogatás; - az árvaellátás; - az árvaellátottak címén adott özvegyi nyugdíj; - a gyermekgondozási segély; - a gyermeknevelési támogatás; - a családi pótlék; - a terhességi-gyermekágyi segély; - a gyermekgondozási díj Az eltartói közösség egy főre eső jövedelmét az eltartói közösség (1)-(2) bekezdésekben leírt módon meghatározott összjövedelmének, és az eltartói közösség létszámnak hányadosa adja. A szociális helyzet igazolása Amennyiben a hallgató rendszeres szociális támogatást kíván igényelni, köteles a félév negyedik hetének végéig a 1 3 szerinti szociális helyzetét az előírt formanyomtatvány, és az ahhoz szükséges mellékletek benyújtásával igazolni A kérelmek felhasználásánál az adatvédelmi szabályok rendelkezéseit be kell tartani A hallgató szociális helyzetében beálló, a rendszeres szociális támogatás megvonását eredményező változásokról köteles az illetékes szervet 15 napon belül tájékoztatni Amennyiben a hallgató szociális helyzetében a félév során, az (1) bekezdésben foglalt határidő eltelte után olyan változás áll be, amely indokolttá teszi, hogy támogatást igényeljen, a változás igazolásával párhuzamosan, rendszeres szociális támogatás megállapítása iránti kérelmet 11

12 adhat be A szociális helyzet igazolásakor a hallgató fegyelmi és büntetőjogi, az igazolásban érintett személyek büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Meghatározások a) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; b) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; c) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki c1) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy c2) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; d) családfenntartó: az a hallgató, d1) akinek legalább egy gyermeke van, d2) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult; e) nagycsaládos: az a hallgató, akinek e1) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy e2) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy e3) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; f) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki f1) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy f2) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre; g) saját bevétel: a felsőoktatási törvény ának (3)-(4) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás. 12

13 Tanulmányi ösztöndíj kiszámítási segédlet 2.sz. melléklet A maximális tanulmányi ösztöndíj a mindenkori minimálbér ¼-e lehet. A minimális pedig a minimálbér 1/10-e legyen. (A 175_2006_kormrend. szerint a minimális ösztöndíj a hallgatói normatíva összegének 5 %-át érje el, amely 2011-ben 5800 Ft. Jelen javaslat ezt jóval túllépi!!) Ezek szerint 2011-ben konkrétan a minimális ösztöndíj 7800 Ft, a maximális pedig Ft lehet. ösztöndíj sávok Ftban a köztük lévő különbség Ft-ban átlag felett , , , , , , , az új korrigált kreditindex % a következőképpen számítható ki: Σ(osztályzat * kreditpont) Kreditindex = a szak adott félévben elérhető maximális kredit értéke (27-től 33-ig) kreditindex * teljesített kredit összesen korrigált kreditindex = vállalt kredit összesen új. korrigált kreditindexből számított % A kreditindexből számítható %: 1. a korrigált kreditindex nem lehet nagyobb, mint a kreditindex, vagyis a vállalt kreditnél többet teljesíteni legálisan nem lehet, ezt az ösztöndíjban elismerni nem lehet 2. meghatározandó az adott szakon és félévben elérhető maximális korrigált kreditindex. 3. ez lesz a viszonyítási alap, vagyis a 100 % 4. a hallgatók új korrigált kreditindexét ehhez viszonyítva kell meghatározni %-ban 13

14 3. sz. melléklet 1) Vizsgadíjak és egyéb térítések Díjtétel Leckekönyv hitelesített másolata kiadása Sikeres vizsga ismétlése Utóvizsga díja (a 2. utóvizsgától) (aláírás, beszámoló, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat ismétlése) Záróvizsga ismétlése Leckekönyv másodlat (új leckekönyv kiadása) Ft tanulmányi célt szolgáló anyagok késői leadása diplomamunka határidőn túli leadása az 1. héten Külön nyelvoktatáson való részvétel (vizsgalehetőség nélkül!) Külön nyelvvizsga (egyetemi) Szolgáltatási díjak Egyéb díjak Díjtétel Mérték betétlap 1000 nem rendszeresített oklevél megírása 2500 oklevélmásodlat magyarul 2000 oklevélmásodlat idegen nyelven 2500 Díjtétel Mérték állandó diákigazolvány térítési díja* 1600 ideiglenes diákigazolvány műanyag kártyájának térítési díja* 1200 diákigazolvány személyi lap térítési díja önmagában * 600 fénymásolás A/4 20 fénymásolás A/3 30 * a hatályos jogszabályban megállapított költség Mérték 900 Ft Ft/alkalom Ft/alkalom Ft Ft 600 Ft /nap 2. héttől 1200 Ft /nap 800 Ft 1000 Ft/ óra 5000 Ft 14

15 A 2010/2011. tanévben az államilag finanszírozott hallgatók által fizetendő képzési hozzájárulás (FER) összege 2010 év szeptemberétől az I. évfolyamra (eft/év) szak tagozat nappali esti alapszakok mesterszakok A 2010/2011. tanévben az államilag nem finanszírozott hallgatók által fizetendő költségtérítés összege: az I. évfolyamra (eft/év) szak Alapszak: zsidó felekezeti szociális munkás zsidó közösségszervező tagozat nappali esti Mesterszak: kultúratörténet A tanulmányok második és további éveiben a megemelt költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a KSH által az előző tanévre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexnek megfelelően növelt összege lehet. *A költségtérítés összege a tananyag költségeit nem tartalmazza. Minden térítésköteles hallgatóval az Egyetem tanulmányi szerződést köt, melyet minden tanév elején meg kell újítani. A fizetési kötelezettség szociálisan indokolt (igazolt!) esetben félévi két részletben is fizethető. Az első részlet a beiratkozáskor, a második a félév III. hónapjának végéig fizetendő. A befizetés történhet postán az intézmény által kiadott készpénz átutalási megbízáson, illetve banki átutalással, vagy közvetlenül az Egyetem pénztárába. Fizetési kedvezményt igazolt rászorultság esetén egyéni kérelemre a Rektori Tanács a hozzá beadott kérelemre adhat. Az engedélyt írásba kell foglalni az időtartam és a kedvezmény mértékének megjelölésével. Az engedélyt a tanulmányi osztályon a hallgató személyi anyagában tároljuk és a pénzügyi csoportot az engedély másolatával a tanulmányi osztály értesíti. Fizetési mentességet élvez a 175/2006. (VIII. 14.) Korm. Rendelet 33. (1) A december 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő a) költségtérítéses képzésben részt vevő, az adott félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgató esetében, amennyiben azt hitelt érdemlően igazolja a beiratkozásának időpontja előtt legalább két héttel. 15

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK 2014/15-ös tanév őszi félévének Alaptámogatás pályázati kiírása és a csatolandó dokumentumok Az ELTE Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága és az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság az 51/2007.

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

HH Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Félárva Ellenőrizte:. Hitelesítette:... cím:... Telefonszám:.. Állandó lakcím:. Ideiglenes lakcím:.

HH Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Félárva Ellenőrizte:. Hitelesítette:...  cím:... Telefonszám:.. Állandó lakcím:. Ideiglenes lakcím:. ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elbírálásához 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (SZEB) Felhívjuk valamennyi

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet IV. fejezet Térítési és juttatási szabályzat (a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje) A Semmelweis egyetem szabályzata

Részletesebben

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV Tisztelt Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága! Alulírott (név),. (NEPTUN azonosító), (értesítési

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2012. november 26. Szabályzat

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) 1 E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI KÉZIKÖNYV 2012/2013. TANÉV 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK RENDSZERE II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. ALAPTÁMOGATÁS RENDSZERES SZOCIÁLIS

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

IX. fejezet. Juttatási és térítési szabályzat

IX. fejezet. Juttatási és térítési szabályzat IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat Általános rendelkezések 104. (1) Jelen fejezet az Ftv., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. Korm. rendelet és a Hallgatói Követelményrendszer

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések Iktatószám: KA/106/2016. 5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról 1. Általános rendelkezések (1) A Külföldi Tanulmányi Út Támogatás

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

1. Hallgató neve: Évf. Csop.

1. Hallgató neve: Évf. Csop. Pető András Főiskola ADATLAP SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ Az adatlap alaptámogatás, rendszeres szociális ösztöndíj, lakhatási támogatás, vagy kollégiumi kérelem benyújtásához szükséges 1. Hallgató

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni!

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! A rendszeres szociális támogatás kérelméhez csatolandó igazolások és a pontrendszer (amennyiben az adott eset fennáll). Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! Kötelező igazolások

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány a./ - tanulmányi ösztöndíjára* Pályázhat: - akinek a tanulmányi eredménye: 4,7 felett van - az egy főre eső nettó jövedelem maximum 57.000,- Ft b./ -

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. III. Hallgatói Követelményrendszer

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. III. Hallgatói Követelményrendszer SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Hallgatói Követelményrendszer IX. fejezet A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KARRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSE 105. -hoz Eljáró testületek (1)

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST. Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST. Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére Leadási határidő: 2013. február 20. HÖK Iroda (kiírt ügyeleti időben) További információk:

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA GÁBOR DÉNES FİISKOLA PÁLYÁZAT RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA /. tanév félév Kérjük olvasható, nyomtatott nagybetőkkel kitölteni! A hallgató neve:.. Születési neve:.. Szak:. Évfolyam:.... Születési hely,

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete Rendszeres szociális ösztöndíj I. A pályázó adatai: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pályázati űrlap 1 Feladási határidő:2010. február 19. péntek Cím:7632. Pécs, Berek utca 15. PTE ETK DJKB

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016 (2016. november 28. napjától hatályos 2. verziószámú

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: HÖK) úgy érezte szükséges egy mindenki

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 2. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj. Pontozási alapelvei és Eljárásrendje

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj. Pontozási alapelvei és Eljárásrendje TJSZ 3. sz. melléklet Rendkívüli Szociális Ösztöndíj Pontozási alapelvei és Eljárásrendje 1. Pontozási alapelvek 1. Saját gyermek születése 0-100 pont A pályázati egy főre jutó havi nettó jövedelem függvényében,

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

Teljesített félévek száma:

Teljesített félévek száma: Kérjük az Önre vonatkozó adatokat x -el jelölje. A csatolandó dokumentumoknak MINDEN ESETBEN tartalmaznia kell a szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t ÉS A LAKCÍMKÁRTYÁK MÁSOLATÁT a pályázóval egy háztartásban

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV SZAK-ÉVFOLYAM E-MAIL-CÍM TELEFONSZÁM BEJELENTETT LAKCÍM 1 IDEIGLENES LAKCÍM/TARTÓZKODÁSI HELY 2 A 2014/2015-ös tanévben milyen

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (Hatályos: 2009.09.23-tól) A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

A Wesley János Lelkészképző Főiskola. Hallgatói térítési és juttatási szabályzata. Budapest, 2008 (hatályba lép 2008. szeptember 3.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola. Hallgatói térítési és juttatási szabályzata. Budapest, 2008 (hatályba lép 2008. szeptember 3. A Wesley János Lelkészképző Főiskola Hallgatói térítési és juttatási szabályzata Budapest, 2008 (hatályba lép 2008. szeptember 3.) A Wesley János Lelkészképző Főiskola Hallgatói térítési és juttatási szabályzata

Részletesebben

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály 1/2012. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA M - K ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 1 Á 1. (1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) továbbá a

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 12. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben