HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE"

Átírás

1 HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007.

2 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv , a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006. Korm. rendelet és a Hallgatói Követelményrendszer 4. -a alapján a hallgatóknak adható juttatások és a hallgatók által fizetendő térítések szabályait tartalmazó egyetemi szintű Hallgatói Követelményrendszer X. fejezet Erdőmérnöki Kar melléklete. 2. Tanulmányi ösztöndíj (1) Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatói normatíva 59 %-át kell fordítani (51/2007. Kr. 8. (1)) (2) Tanulmányi ösztöndíjat kaphat az a hallgató, akinek az ösztöndíj indexe legalább: 3,00, (3) Tanulmányi ösztöndíjak elosztásán, a keret és a tanulmányi átlagok megoszlásának ismeretében, a JTB félévenként változtathat. (4) Más felsőoktatási intézményből, karról, szakról átjelentkezett hallgató tanulmányi ösztöndíját az átiratkozás előtti félévben elért eredménye figyelembevételével a JTB-nek kell meghatározni. (5) Az Erdőmérnöki Kar azon hallgatói, akik mintatanterv szerint kötelező, szorgalmi időszakon kívüli gyakorlaton vesznek részt, a gyakorlat időtartamára vonatkozó ösztöndíjat a szorgalmi időszak alatt kapott tanulmányi ösztöndíjjal egybeépítve kapják meg. 3. Kari HÖK működésének támogatása (1) A Hallgatói Önkormányzat rendelkezésére bocsátott, a HÖK működési költségeit magába foglaló összeg havonta a hallgatói normatíva 2 %-a, melynek elosztását a HÖK saját hatáskörében végzi el. Az elosztás elvét és összegszerűségét az évenkénti közgyűlés fogadja el. 4. Rendszeres szociális ösztöndíj (1) Rendszeres szociális ösztöndíjra az SzMSz III. 129 (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével a hallgatói normatíva 39 %-a fordítható. (2) Az SzMSz III. 129 (2) és (3) bekezdései alapján támogatásra jogosult hallgatók a jogosultságot igazoló hiteles iratokat a tanulmányi rendben meghatározott időpontig adják le a Dékáni Hivatalban. (3) A rendszeres szociális támogatás összegének maradványát a Kar összes államilag támogatott hallgatója egyenlő részben a félév végén az utolsó ösztöndíj utalásakor megkapja. 2

3 5. Rendkívüli szociális ösztöndíj (1) Rendkívüli szociális ösztöndíjra a szociális támogatásra fordítható keretösszeg (hallgatói normatíva 39 %-a) a 3. -ban történt kifizetések után fennmaradó része fordítható. (2) A rendkívüli szociális támogatás összegét egyéb szociális célra fordítható források egészíthetik ki. (3) A JTB rendkívüli szociális ösztöndíjat juttathat egyénenkénti mérlegelés alapján minden olyan hallgatónak, akinek szociális helyzete azt indokolja. Az rendkívüli szociális ösztöndíjat kérvényezi kell. A kérvényező szociális helyzete és az indokok súlyossága alapján állapítja meg a bizottság. (4) Rendkívüli szociális ösztöndíj elosztásnál figyelembe kell venni: a. a hallgató állandó lakhelyét, b. a szülők jövedelmi helyzetét, c. a felsőoktatásban tanuló testvérek számát, d. a hallgató családi állapotát, helyzetét (egy eltartó, eltartó(k) tartós munkanélkülisége, nyugdíjas eltartó, házasság, gyermekek száma stb.), e. a hallgató életvitelét. (5) A hallgató szociális helyzetében bekövetkezett igazolható tartós változások esetében a JTB félév közben is módosíthat a szociális támogatás mértékén. (6) A mintatantervben szereplő tanulmányutak esetében a többletköltségek fedezésére (szállás, étkezés stb.) szintén ösztöndíj kiegészítés folyósítható. 6. Tankönyv- és jegyzettámogatás (1) A tankönyv és jegyzettámogatásban az Erdőmérnöki Kar hallgatói a szociális támogatásra fordítható keretösszeg terhére alanyi jogon részesülnek. (2) A támogatás összege félévente egyszeri alkalommal kerül átutalásra. 7. Egyéb hallgatói juttatások (1) Egyéb hallgatói juttatásra szociális támogatásra fordítható keretösszegből fennmaradó rész fordítható, melyek lehetnek: (2) Kiemelt tanulmányi ösztöndíj: A kiemelt tanulmányi ösztöndíj összegét a JTB félévenként újra határozza meg a rendelkezésre álló ösztöndíj keret, az ösztöndíj indexszel és a tanulmányi eredménnyel arányos ösztöndíjak ismeretében. A kiemelt ösztöndíj felső határa a (kiegészített) Köztársasági ösztöndíj 90 %-a. A kiemelt ösztöndíjat a Kari HÖK egyetértésével az oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá. (3) Évfolyamfelelősök díjazása a JTB által meghatározottan. 3

4 8. Kari Hallgatói Alap (1) Az Erdőmérnöki Kar külön Kari Hallgatói Alapot hoz létre a hallgatók számára az alábbi jogcímeken történő kifizetésekre: a. doktoranduszi ösztöndíjak (pályázhatnak: nem államilag támogatott nappali doktoranduszok), b. hallgatók és doktoranduszok különféle szakmai célú utazásainak, konferencián való részvételének támogatása, c. TDK díjazottak finanszírozása. (2) A Kari Hallgatói Alapból való juttatásra minden esetben pályázatot kell benyújtani, melyet minden hónap első Dékáni Tanácsi ülésén kerülnek elbírálásra. (3) A hallgató alap saját bevétel terhére tölthető fel. (4) A hallgatói alapot külön befizetések egészítik ki, ezek származhatnak külső befizetőktől (pl. TDK konferenciákra adott támogatás), de származhatnak Egyetemen belülről is. Utóbbi esetben csak a támogató által megjelölt célra lehet a befolyt összeget fordítani. (5) A Kari Hallgató Alapról történő kifizetések érdekében, a támogatást kérő hallgató, az előírt nyomtatványon pályázatot nyújt, amely elbírálásáról a Dékáni Tanács dönt. Pályázatot lehet utólag és előre is benyújtani, de a költségeket a kifizetés előtt számlákkal igazolni kell. A kifizetés feltételeinek megléte esetén, a döntés automatikus, az elutasító döntést írásban kell indokolni. (6) A kifizetések során, az egyes hallgatók által felhasznált összeg, külön kerülne nyilvántartásra 9. Hallgatói térítési díjak (1) A hallgatók által az adott tanévre vonatkozó térítési díjtáblázatot a Kari Tanács döntését követően legkésőbb minden tanév regisztrációs hetének első napján nyilvánosságra kell hozni. (2) A 2007/2008. tanévben érvényes térítési díjakat e kari melléklet részét képező csatolt táblázat tartalmazza. 10. Záró rendelkezések (1) Jelen kari melléklet a 2007/2008-as tanévben hatályos, a KT 126/2006 (XI. 28.) sz. határozatával elfogadott, a KT 84/2007 (VI. 29.), KT 86/2007 (VI. 29.) és 96/2007 (X.8.) sz. módosító határozataival egybeszerkesztett, az 51/2007. Kormányrendelet és a Szenátus május 23-i ülésén elfogadott SzMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer X. fejezetében foglaltak figyelembe vételével készített szabályozás. (2) Jelen kari mellékletet a Kar honlapján el kell helyezni. (3) Jelen kari mellékletet az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 100/2007 (XI.20.) határozatával elfogadta, és a melléklet szerves része az SzMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer X. fejezetének és kizárólag azzal együtt érvényes. Sopron, november Prof. dr. Náhlik András dékán

5 A 2007/2008. tanévre vonatkozó HALLGATÓI TÉRÍTÉSI DÍJAK: Megnevezés Költségtérítéses képzések díja nappali tagozaton résztvevők számára Költségtérítéses képzések díja levelező tagozaton résztvevők számára Különeljárási díj megadott első határidő elmulasztásakor (pl. feladatleadás, leckekönyv leadása) Különeljárási díj megadott második határidő elmulasztásakor Leckekönyv kitöltésének késedelme Elveszett leckekönyv pótlása Leckekönyv másodlat kiadása A képzés során kötelezően felveendő kreditszám+10% feletti tantárgyfelvétel esetén Ismételt vizsga második alkalomtól Ismételt szigorlat második alkalomtól Különleges méltányossági eljárás Elveszett ideiglenes diákigazolvány műanyag kártya vagy érvényesítő matrica pótlása (17/2005 (II.8.) Kormrend. 23. ) Diplomamunka (szakdolgozat) késedelmes leadása (max. 6 munkanap) Tantárgyi program hiteles másolatának kiállítási díja Egyéb hitelesítés (pl. leckekönyv, oklevél másolat) Idegen nyelvű jogviszony igazolás kiállítása Egyéb, idegen nyelvű dokumentum (abszolutórium, tantárgylista, stb.) kiállítása Térítés díja 3.000,- Ft * összes felvett kredit (kivéve jegyelfogadás) 4.000,- Ft * összes felvett kredit (kivéve jegyelfogadás) 1.000,- Ft 1.500,- Ft 1.000,- Ft/hét 5.000,- Ft/alkalom 5.000,- Ft/alkalom 1.000,- Ft/kredit 1.000,- Ft/ tárgy Ft/ tárgy 4.000,- Ft 2750,- Ft 1.000,- Ft/nap 400,- Ft/tantárgy 100,- Ft/oldal 1.000,- Ft 2.000,- Ft/oldal 5

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szeged, 2011. október 24. Az SZTE EHÖK Szabályzata Az eseti hallgatói

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben