A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ"

Átírás

1 A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési Bizottság (továbbiakban: JTB) 2.) Az Egyetemi SZMSZ Hallgatói követelményrendszer 105. szerint. 3.) A kari JTB tagjai: a) a kari HÖK által szakonként és évfolyamonként delegált egy-egy fő, b) egy fő az államilag finanszírozott doktoranduszhallgatók közül, c) a kari HÖK gazdasági alelnöke, d) a Kari Tanács által megválasztott tanulmányi előadó és e) a Kari Tanács által megválasztott oktató. 4.) A kari JTB összehívásáért a kari HÖK gazdasági alelnöke a felelős. 5.) A kari JTB feladatai, hatásköre: (az egyetemi szabályzat és a vonatkozó Kormányrendelet előírásának megfelelően) a) Az ösztöndíjak céljára felhasználható kari keretösszeg konkrét összege. b) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj összege. c) A rendszeres havi pénzbeli szociális támogatásra felhasználható keretösszeg. d) A rendszeres havi pénzbeli szociális támogatásra felhasználható összegből egyszeri pénzbeli támogatásra felhasználható keret. e) Kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíj öszszege. f) A sport és kulturális tevékenységért járó ösztöndíj pontos összege. g) A csoportvezetők, évfolyamfelelősök tiszteletdíjának összege. h) Egyéb, ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekkel való érdembeli foglalkozás. 6.) Szociális Bizottság: a) A Szociális Bizottság a HÖK két delegált tagjából valamint a mindenkori érintett évfolyam évfolyamfelelőseiből áll. b) A rendszeres havi pénzbeli szociális támogatásra szánt keretösszeg személyekre történő lebontását a benyújtott kérelmek alapján a Szociális Bizottság végzi el félévenként úgy, hogy figyelembe veszi és mérlegeli az igénylő anyagi helyzetét és rászorultságát illetve a HÖK által meghatározott, valamint a csoportvezetők által jóváhagyott pontrendszert. c) A bizottság határozatai, döntései ellen, a közléstől számított 8 napon belül az érintett hallgató fellebbezéssel élhet. 3. Tanulmányi ösztöndíj 1.) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Az ösztöndíj összegét az előző tanulmányi félév tanulmányi eredménye alapján úgy kell megállapítani, hogy az ösztönző legyen a hallgató tanulmányi munkájára. 2.) Az első évfolyam első tanulmányi félévére (oktatási időszakára) beiratkozott hallgató a 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 7. (1) bekezdés b), d), e) pontjaiban meghatározott jogcímeken kaphat pénzbeli támogatást, tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

2 3.) A más felsőoktatási intézményből (karról, szakcsoportról, szakról) átvett hallgató esetében arról, hogy a hallgató milyen feltételekkel kaphat tanulmányi ösztöndíjat a fogadó intézményben, a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában kell rendelkezni. 4.) Az ösztöndíjak céljára felhasználható kari keretösszeget a JTB határozza meg, de nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 79%-kal! a) Tanulmányi Ösztöndíjban a hallgatók max. 50%-a részesülhet. b) Az a hallgató részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, aki legalább elérte a 3,7-es ösztöndíj átlagot. c) Abban az esetben, ha nem éri el a 3,7-es átlagot a hallgatók 50%-a, a teljes összeget azon hallgatók között osztják szét, akik erre jogosultak. d) Amennyiben a hallgatók több mint 50%-ka éri el a 3,7-es ösztöndíj átlagot, évfolyamonként a legjobb átlaggal rendelkező 50% részesül tanulmányi ösztöndíjban. e) A tanulmányi ösztöndíj minimális összege a hallgatói normatíva éves összegének 5%-a 100-as egységre kerekítve. f) Maximum 5,00-ás átlagra osztható ösztöndíj. Ezt meghaladó átlagokat 5,00-ra kerekítjük! g) A tanulmányi ösztöndíjra eső normatíva felosztásának alapelvei: A felosztható összeget az ösztöndíjra jogosult hallgatók között tanulmányi átlageredményük alapján tizedenként növelve osztjuk fel. 5.) A tanulmányi ösztöndíjban nem részesíthetőkkel kapcsolatos korlátozások a következők: Nem illetve csak külön eljárási díj ellenében kaphat tanulmányi ösztöndíjat az, aki beiratkozás után két héttel az előző félévi vizsgáit nem tette le; aki a beiratkozást követően a Tanulmányi Osztály (TO) által meghatározott határidőn belül indexét nem adta le; 6.) A fegyelmi büntetés alatt álló hallgatót a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat előírásai alapján kell megítélni. 4. Kiemelt tanulmányi ösztöndíj 1.) Kiemelt tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki az adott szemesztert megelőző két félévben 4,5 feletti tanulmányi átlagot ért el. 2.) A pályázatok beadási határideje: regisztrációs hetet követő 2. hét. 3.) A pályázatokat a kar dékánjához címezve, kérelem formájában kell leadni a kari HÖK irodában. 4.) A kiemelt ösztöndíj összegének megállapítása a kari JTB hatáskörébe tartozik. a) A karon kiemelt tanulmányi ösztöndíjat kaphat benyújtott pályázata és a JTB döntése alapján a hallgatók 1%-a, de maximum 10 fő. b) Kiemelt tanulmányi ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki megfelel a köztársasági ösztöndíj feltételeinek, de nem részesül abban. c) Összegét a JTB félévenként határozza meg. d) A kiemelt ösztöndíjasok megkapják a tanulmányi eredményük alapján járó teljes ösztöndíjat a kiemelt ösztöndíjon felül. 5.) A kiemelt ösztöndíjat a tanulmányi ösztöndíj és a pénzbeli szociális támogatás levonása után fennmaradt keretösszegből kell biztosítani. 6.) A kiemelt ösztöndíjat a Kari HÖK egyetértésével az oktatási dékán/főigazgató-helyettes hagyja jóvá. 5. Rendszeres szociális ösztöndíj 1.) A rendszeres havi pénzbeli szociális támogatásra felhasználható keretösszeget a JTB határozza meg, de nem lehet kevesebb, mint a hallgatói normatíva 20%-a, a lakhatási támogatási normatíva minimum 30%-a, a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-a. 2.) A rendszeres havi pénzbeli szociális támogatásra felhasználható összegből egyszeri pénzbeli támogatásra valamint szakmai gyakorlati ösztöndíj kifizetésére felhasználható keretet kell képezni melyet a JTB határoz meg. 2

3 3.) Pénzbeli szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető, és egy tanév (tíz hónapos oktatási időszak) időtartamára is adható. a) A rendszeres havi pénzbeli szociális támogatásra szánt keretösszeg személyekre történő lebontását a benyújtott kérelmek alapján a Szociális Bizottság végzi el félévenként úgy, hogy figyelembe veszi és mérlegeli az igénylő anyagi helyzetét és rászorultságát illetve a HÖK által meghatározott, valamint a csoportvezetők által jóváhagyott pontrendszert. b) A Szociális Bizottság a HÖK két delegált tagjából valamint a mindenkori érintett évfolyam évfolyamfelelőseiből áll. c) A szociális támogatás odaítélésénél a hallgató tanulmányi eredménye, illetve a tanulmányi eredményhez köthető juttatások mértéke nem vehető figyelembe. d) A pályázatokat a csoportvezetőkön keresztül kell a kari HÖK irodába eljuttatni. A pályázat leadási határideje a regisztrációs hetet követő 2. hét. 6. Rendkívüli szociális ösztöndíj 1.) A Szociális Bizottság kérelmek alapján rendkívüli szociális támogatást javasolhat egyénenkénti mérlegeléssel minden olyan hallgatónak, akinek pillanatnyi szociális helyzete azt indokolja. A juttatás odaítélésének szempontjait a Szociális Bizottság határozza meg azzal a feltétellel, hogy csak az a hallgató jogosult rendkívüli szociális támogatásra, aki indoklásként az elfogadott rendszeres szociális támogatási kérelme esetén még figyelembe nem vett érveket hoz fel. A támogatás összegét a JTB határozza meg. 7. Intézményi szakmai, tudományos közéleti ösztöndíj 1.) Kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíjat kaphat az a hallgató, aki két féléven keresztül legalább 4,00-ás tanulmányi átlaggal rendelkezik és tanulmányi teljesítményén felüli kiemelkedő közéleti és tudományos tevékenységet folytat. 2.) Kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíjban részesülők körének meghatározását a kari HÖK végzi. 3.) Kérelme alapján az a hallgató jogosult intézményi szakmai, tudományos közéleti ösztöndíjra, aki a kari TDK konferencián legalább harmadik helyezést ért el, illetve országos tanulmányi versenyen képviselte a kart. 4.) Összegét a JTB félévenként határozza meg. 5.) A karon kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíjat kaphat a hallgatók 1%-a, de maximum 10 fő. Amennyiben a beérkezett kérvények száma meghaladja a 10 db-ot, a köztársasági ösztöndíj pontrendszere alapján kell meghatározni a jogosultak körét. 6.) A pályázatokat a kar dékánjához címezve, kérelem formájában kell leadni a kari HÖK irodában. 8. Kulturális és sporttevékenység támogatása 1.) Sport tevékenységért járó ösztöndíjat kaphat az a hallgató, aki a) Egyetemi csapatban játszik, legalább 3,5-ös tanulmányi átlaggal rendelkezik és tanulmányi teljesítményén felül igazolt játékos bármely sportegyesületben. b) Nem egyetemi csapatban játszik, de olimpiai sportágban 1. osztályú válogatott vagy korosztályos válogatott. c) Egyéni sportoló, aki olimpiai résztvevő vagy Országos Bajnok helyezett vagy MEFOB 1-3. helyezett vagy nemzetközi versenyen 1-6. helyezett. 2.) Kulturális tevékenységért járó ösztöndíjat kaphat az a hallgató, aki legalább 3,5-ös tanulmányi átlaggal rendelkezik és zenekarban játszik, kórusban énekel, valamilyen kulturális egyesület tagja. 3

4 Ebben az esetben a fellépésekről, versenyekről vagy az egyesület által szervezett programokról kell 6 hónapnál nem régebbi igazolást hozni. 3.) A karon sport vagy kulturális tevékenységért járó ösztöndíj alapján megállapított juttatást kaphat a hallgatók 2%-a, de maximum 20 fő. a) A sporttevékenységért járó ösztöndíj mértéke a hallgatói normatíva minimum 1%-a, pontos összegét a JTB határozza meg. b) A pályázatokat a kar dékánjához címezve, kérelem formájában kell leadni a kari HÖK irodában. c) A pályázatok bírálását a HÖK végzi, és a dékán hagyja jóvá. d) Az ösztöndíj egy féléven keresztül, havonta jár. 9. Szakmai gyakorlati ösztöndíj 1.) A szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. 2.) A pályázatokat a kar dékánjához címezve, kérelem formájában kell leadni a kari HÖK irodában. 3.) A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke legalább 25 km. 4.) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. 5.) A karon szakmai gyakorlati ösztöndíjat kaphat benyújtott pályázata és a JTB döntése alapján a hallgatók 1%-a, de maximum 10 fő. 6.) A pályázatok bírálását a HÖK végzi, és a dékán hagyja jóvá. 7.) A támogatás pontos összegét a JTB határozza meg. 10. Hallgatóknak adható egyéb egyszeri juttatások 1.) Egyéb egyszeri juttatást kaphat az a hallgató, aki kiemelkedő segítséget nyújt a karon folyó munkában, de ezt semmiféle pénzbeli juttatással nem honorálják. 2.) Ezen kiemelkedő személyeket a HÖK javasolja és a dékán hagyja jóvá, amelyet a HÖK saját keretéből köteles finanszírozni. Egyéb hallgatóknak adható egyszeri juttatás maximális értéke a hallgatói normatíva 5%-a 100-as egységre kerekítve. 11. A hallgatók által fizetendő díjak 1.) A hallgató a kreditrendszerű képzésben a nullkredites tantárgy határidőn túli leadásáért/felvételéért 3000 forintot köteles fizetni, illetve a kredites tárgyak leadásáért/felvételéért 2000 forint/kreditet köteles fizetni, de felvett tárgyanként legfeljebb forintot. Új index kiállításának díja forint. 2.) A hallgató a féléves tandíját köteles előre, egy összegben befizetni. A befizetés nyugtáját a beiratkozáskor be kell mutatni az illetékes tanulmányi előadónak. 3.) A hallgató kérelme alapján az Egyetemi JTSZ 123. szerinti fizetési kedvezményekkel élhet. 4.) Az a hallgató, akinek vizsgája (kollokvium, záróvizsga, szigorlat stb.) sikertelen és ismételt vizsgát tesz, vizsgaismétlési díjat fizet. A vizsgaismétlési díj összege A záróvizsga kivételével az ugyanabból a tantárgyból tett első ismétlésnél ingyenes, a második ismétléstől 2000 Forint. 5.) A hallgató kérelmére tett javítóvizsga díjmentes. 6.) Amennyiben egy tantárgy követelményrendszere lehetővé teszi a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak alapján a félév során kiadott feladatok esetén a határidő túllépését, a 4

5 hallgató ezt a szabályzatban meghatározott határidőig Ft különeljárási díj befizetése mellett pótolhatja. 7.) A diplomamunkát/szakdolgozatot gondozó intézet intézetigazgatója által a szabályzatok által meghatározott keretek között engedélyezett diplomamunka/szakdolgozat beadási határidő módosítás esetén az ilyen engedéllyel rendelkező diplomamunka/szakdolgozat a módosított határidőig Ft különeljárási díj befizetése mellett adható be. 8.) Ha a hallgató az alábbi dokumentumokat a szabályzatban meghatározott határidőn túl szándékozik leadni, külön eljárási díj ellenében (5000 Ft/alkalom) megteheti a határidőt követő 8 munkanapon belül: a) Szociális támogatási kérelem b) Pályázat kiemelt tanulmányi ösztöndíjra c) Pályázat intézményi szakmai, tudományos közéleti ösztöndíjra d) Egyéb, a HÖK részére benyújtott pályázatokra 9.) A befizetett díjak összegéről a Gazdasági Főigazgatóság tájékoztatja az érintett karok vezetőjét, illetve a hallgatói önkormányzatokat. 10.) Az Egyetem hallgatói létszám szerinti normatív keretösszegének azon %-át, amely a Hallgatói Önkormányzatot illeti meg, a kari Juttatási és Térítési Bizottság határozza meg, amely összeg a Hallgatói Önkormányzat témaszámára kerül havonta, az ösztöndíjak kifizetésével egy időben. A Hallgatói Önkormányzatok ezen keretösszegek felhasználásáról az adott tanulmányi év végéig a Juttatási és Térítési Bizottságnak és a Kari Küldött Közgyűlésnek beszámolni tartoznak. 11.) A kar hallgatóira a következő fizetési kötelezettségek vonatkoznak: Megnevezés Fizetendő összeg Második ismételt felvétel kredites tantárgyak esetén 2000 Ft\kredit, de maximum Ft Második ismételt felvétel nullkredites tantárgy esetén 3000 Ft Amennyiben az adott félév tárgyvéglegesítése után a 2000 Ft/kredit tanulmányok során felvett összes kreditérték magasabb mint n*(30+3), ahol n az aktív félévek száma (kivételt élveznek ez alól azon hallgatók, akikre érvényes az Egyetemi JTSZ a). A regisztrációs héten 50 kredit feletti össztárgyfelvételért 2000 Ft/kredit (amíg a Neptun-rendszerben nem lehet felső korlá- tot beállítani). Különeljárási díj 5000 Ft Új index kiállításának díja Ft 1. Utóvizsga díja 0 Ft 2. Utóvizsga díjtól 800 Ft A leckekönyv leadásának elmulasztása 5000 Ft Záróvizsga díja (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, Ft egységes osztatlan képzés és mesterképzés esetében) Ismételt záróvizsga díja (alapképzés, egységes osztatlan 2000 Ft képzés és mesterképzés esetében) Záróvizsga díja (posztgraduális képzés esetében) Ft Az második utóvizsga díjak a kari HÖK hatáskörébe kerülnek, melynek felhasználásáról a kari HÖK előterjesztésével a JTB dönt. Ez az összeg havonta, az ösztöndíjak kifizetésével egy időben a kari HÖK témaszámára kerül át. 5

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szeged, 2011. október 24. Az SZTE EHÖK Szabályzata Az eseti hallgatói

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben