Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő"

Átírás

1 Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet két okból történő módosítására tesz javaslatot. A módosítás célja a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló intézményi forrás helyi igényekhez való igazítása, igazságosabb, a hallgató szociális helyzetét ténylegesen figyelembe vevő elosztása, illetve felhasználása, valamint a hallgatói szakmai gyakorlati ösztöndíj bevezetése. A kormányrendelet 7. -a értelmében a felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat két fajta ösztöndíj kifizetésére használhatja fel, teljesítményalapú ösztöndíj, valamint szociális alapú ösztöndíj kifizetésére. Szociális alapú ösztöndíjak a rendszeres, valamint a rendkívüli szociális támogatás. A kormányrendelet 16. -ának (1) bekezdése szerint a rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján - az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint - egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás. Ugyanakkor a kormányrendelet meghatározza azokat a hallgatókat (árva, félárva, nagycsaládos stb.), akik részére kötelező az ösztöndíj kifizetése, illetve megítélése függetlenül attól, hogy a hallgató szociálisan rászorul-e a támogatásra. A Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége intézményi gyakorlat alapján kezdeményezték, hogy az előnyben részesített hallgatók esetben is érdemi elbírálást követően kerüljön sor a szociális ösztöndíj juttatására. A szociális alapú ösztöndíj új jogcíme a szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása. A képzési és kimeneti követelményben meghatározott féléves összefüggő szakmai gyakorlat idejére a hallgatók az intézményi szabályzatban meghatározottak szerint pályázhatnak a szakmai gyakorlaton való részvétel időtartama alatt támogatásra. Alapképzésben és a mesterképzésben is vannak olyan képzések, amelyeknél a féléves összefüggő szakmai gyakorlat a képzés része. Az intézmény hallgatói létszám alapján támogatást igényelhet az új rendelkezés értelmében az intézmény telephelyétől, székhelyétől eltérő helyen szervezett szakmai gyakorlat esetén. A nemzetközi jellegű felsőoktatási intézmények nyilvántartásba vételéről szóló rendelkezés a felsőoktatási törvényt módosította. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló évi LXXI. törvény 4. -ának (6) bekezdése szerint a regisztrációs központ az indítási engedélyt megadja és az intézmény e képzésére tekintettel a 62. szerinti oklevél kiállítása jogosult ha a nemzetközi jelegű felsőoktatási intézmény által kezdeményezett képzés a magyar végzettségi szintnek megfeleltethető. Ezen rendelkezés alapján az ily módon kiadott oklevél tartalma eltér a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó egyéb felsőoktatási intézmények által kiadható oklevél tartalmától.

2 Részletes indokolás: ad 1. A módosítás eredményeként a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források jogcímei bővülnének. A felsőoktatási intézmény a térítési és jutatási szabályzatában meghatározott rend szerint, saját hatáskörben, pályázat alapján támogatást nyújthat a szakmai gyakorlaton való részvételhez a 14/A. -ban foglalt feltételek mellett. A hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy a féléves összefüggő gyakorlat időtartamára támogatást nyerjenek el és ezáltal megélhetésükhöz hozzájárulást kapjanak. ad 2. A korábbi szabályozás a teljesítményalapú ösztöndíj és a szociális alapú ösztöndíj arányát megkötötte azzal, hogy a forrás számolt volna a képzési hozzájárulás bevételével. Intézményenként nagyon eltérő a hallgatók szociális helyzete, ezért az új szabályozás szerint a szociális alapú támogatás alsó határáról (a hallgatói normatíva legalább 20 %-a) rendelkezik a módosítás. ad 3. A rendelkezés a kormányrendelet 10. -ának egy új bekezdésével meghatározza azt a hallgatói kört (államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató), amely a szakmai gyakorlati ösztöndíj igénybevételére jogosult lenne. ad 4. Ezen szakaszban került meghatározásra a szakmai gyakorlati ösztöndíj fogalma, tartalma. A szakmai gyakorlati ösztöndíj hallgatói pályázat alapján egyszeri, legfeljebb egy tanulmányi félév időtartamára, havi bontásban adható juttatás. A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10 %-át nem haladhatja meg. ad A módosítás következtében a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló intézményi forrás helyi igényekhez igazodik. Igazságosabb az elosztási rendszer, ha a hallgató szociális helyzetét ténylegesen figyelembe vevő elosztásra, illetve felhasználásra kerül sor. A kormányrendelet kötelezővé teszi az intézmények számára a 16. (1) bekezdésében meghatározott hallgatói kör részére a rendszeres szociális ösztöndíj kifizetését, függetlenül attól, hogy azt a hallgató szociális helyzete indokolja-e. A módosítás következtében (az árva, félárva. stb.) hallgatók, abban esetben kapnák meg a rendszeres szociális ösztöndíj kormányrendeletben meghatározott mértékét, ha az intézményi elbírálás szerint jogosultak a szociális ösztöndíjra. Az új szabályozás következtében valósul meg ténylegesen a hallgatói szociális esélyegyenlőség, hiszen a kedvező anyagi körülmények között élő, azonban árva, félárva stb. hallgatókra jutó támogatás, az arra valóban rászoruló, azonban nem árva, félárva stb. hallgatók között kerülhet szétosztásra.

3 ad 7. A kormányrendelet ezen szakaszában pontosításra kerülne, hogy a hallgató szociális helyzetének megítélésekor nem általánosságban valamely lakásban, hanem a hallgató állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők száma és jövedelmi helyzete az irányadó. Az új rendelkezés egyértelművé teszi a hallgató szociális helyzetének vizsgálata időpontját és a vizsgálat eredményének egységes alkalmazandóságát, a szociális alapú juttatások elbírálásához. ad 8. A módosítás technikai jellegű szövegpontosítás, valamint a 2. -al összefüggő hivatkozás pontosítását tartalmazza. ad. 9. A nemzetközi jellegű felsőoktatási intézmények nyilvántartásba vételéről szóló rendelkezés a felsőoktatási törvényt módosította. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló évi LXXI. törvény 4. -ának (6) bekezdése szerint a regisztrációs központ az indítási engedélyt megadja és az intézmény e képzésére tekintettel a 62. szerinti oklevél kiállítása jogosult ha a nemzetközi jelegű felsőoktatási intézmény által kezdeményezett képzés a magyar végzettségi szintnek megfeleltethető. Ezen rendelkezés alapján, az ily módon kiadott oklevél a végzettségi szintet (fokozatot) ismeri el. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása szükséges ehhez. A 29/J. -ának módosítását a közoktatási törvény ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseivel való összhang, valamint a miniszter tartalmi irányítási jogkörének biztosítása indokolja. ad. 10. Hatályba léptető rendelkezések.

4 A Kormány /2009. ( ) Korm. r e n d e l e t e A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény a (1) bekezdésének 7. és 12. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 7. -ának b) pontja a következő bf) alponttal egészül ki: bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása, 2. Az R. 8. -ának (2) bekezdése felvezető mondata és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A 7. ) ba)-bb) és be)-bf) pontja szerinti juttatások kifizetésére kell felhasználni az e rendelet hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított: a) a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] legalább 20 százalékát, továbbá

5 3. Az R a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A 7. ab) és bf) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. 4. Az R. a következő 14/A. -sal és azt megelőző alcímmel egészül ki: Szakmai gyakorlati ösztöndíj 14/A. (1) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. (2) A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítélésének feltételeiről a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzata rendelkezik oly módon, hogy az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki kollégiumi ellátásban nem részesül és a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen végzi, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak. (3) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10 %- át nem haladhatja meg. 5. Az R ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet 21. -ában foglaltakat figyelembe véve és a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy e) árva.

6 6. Az R ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet 21. -ában foglaltakat figyelembe véve és a) hátrányos helyzetű, vagy b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy c) félárva. 7. Az R a a) (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a) a hallgató állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét; b) a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A hallgató szociális helyzetét a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más szociális alapú juttatás elbírálásához. 8. Az R.10. -ának a) (2) bekezdésében A 7. a), ba), bc)-be), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat szövegrész helyébe a A 7. a), ba), bc)-bf), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat szövegrész; b) (4) bekezdésében Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj szövegrész helyébe a Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj szövegrész;

7 c) (6) bekezdésében a kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás szövegrész helyébe a kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás szövegrész lép. 9. (1) A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő 15/O. -sal egészül ki: 15/O. Az Oktatási Hivatal által kibocsátott nyomtatványok előállításához és forgalmazásához az oktatási és kulturális miniszter engedélye szükséges. (2) A Vhr. 29/J. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A felsőoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellenőrzési feladatait rendszeresen, az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott munkaterv alapján végzi. (3) A Vhr. 10. számú melléklete kiegészül e rendelet mellékletével. 10. (1) E rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 8. -ának (1) bekezdése hatályát veszti. (3) E rendelet a hatálybalépését követő 15. napon hatályát veszti.

8 Melléklet a /2009. ( ) Korm. rendelethez [10. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez] X/A. Nemzetközi jellegű felsőoktatási intézmény által kiadott alapfokozatot tanúsító oklevél Sorszám: Intézményi azonosító: Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki év hó napján (ország), településén... néven született, és a(z)... nevű (ország, állam) (település) székhelyű felsőoktatási intézmény (ország, állam) szabályai szerint akkreditált / elismert elnevezésű képzését a nevű felsőoktatási intézményben teljesítette. A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett alapfokozatot szerzett. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék X/B. Nemzetközi jellegű felsőoktatási intézmény által kiadott mesterfokozatot tanúsító oklevél Sorszám: Intézményi azonosító: Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki év hó napján (ország), településén... néven született, és a(z)... nevű (ország, állam) (település) székhelyű felsőoktatási intézmény (ország, állam) szabályai szerint akkreditált / elismert elnevezésű képzését a nevű felsőoktatási intézményben teljesítette. A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett mesterfokozatot szerzett. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szeged, 2011. október 24. Az SZTE EHÖK Szabályzata Az eseti hallgatói

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben