Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava"

Átírás

1 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava Vzdelávací štandard z maďarského jazyka a literatúry pre SOŠ a SOU (4-ročné učebné odbory) s VJM Alapműveltségi tananyag és követelmények magyar nyelvből és irodalomból a szakközépiskolák és a 4-osztályos szaktanintézetek számára Vypracovali: Mgr. Csicsay Károly Mgr. Csicsay Sarolta Bratislava, 2004

2 BEVEZETŐ A magyar nyelv és irodalom tantárgy törzsanyagát olyan nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi és stilisztikai, valamint irodalmi fogalmak, továbbá művek és azok szerzői alkotják, amelyeket minden tanulónak el kell sajátítania. A magyar nyelvtan törzsanyaga 5 részből áll, amelyhez kapcsolódik a helyesírás, a nyelvhelyesség és a fogalmazás. A nyelvtan a következő 5 témakörre oszlik: hangtan, szótan, mondattan, jelentéstan és szövegtan. A szótan természetesen tartalmazza a szóalkotástant, a szófajtant és a szóalaktant, ahogy a mondattan is tovább bontható a mondatok osztályozására, a szószerkezetek, a mondatrészek és az összetett mondatok fajtáira. Ugyanígy a helyesírás, a nyelvhelyesség és a stilisztika is magába foglalja sajátos jellemzőit. Az irodalom törzsanyagát 6 témakörre bonthatjuk: általános ismeretekre a művészetekről, világirodalomra, magyar irodalomra, (tehát irodalmi művek és írók megismerésére, irodalomtörténetre), irodalomelméletre, az ún. memoriterre, (tehát az alapműveltséghez szükséges művek könyvnélküli ismeretére) és az ajánlott olvasmányokra. Az egyes részterületek ismeretanyagát a pedagógus saját megítélése szerint építheti be tanmenetébe és használhatja fel tanítási óráin. Továbbá úgy dolgozhatja fel ezt a meghatározott ismeretanyagot, ahogy azt a lehetőségei engedik, tekintetbe véve az iskola típusát és a tanulók képességeit. A törzsanyagban megfogalmazott követelmény alkotja azt a szintet, amelyet valamennyi érettségivel végződő iskolában tanuló diáknak el kell sajátítania. Ha a diák nincs ezen ismeretek birtokában, akkor felsőbb osztályokba sem léphet, illetve középiskolai tanulmányait sem fejezheti be sikeresen. Ebből a törzsanyagból szükséges kiindulni, amikor az érettségi vizsgák előtt álló diákok számára meghatározzuk az emelt ill. a középszintű érettségi vizsga követelményét. A teljes középiskolai képzés során valamennyi diák számára azonos a követelmény, tehát mindenki számára irányadó a törzsanyagban meghatározott tananyag. Csupán az érettségi vizsgákra való felkészülés során lehet megkülönböztetni a számonkérhető tananyag terjedelmét és mélységét. A tanár a szerint állapítja meg a diák érdemjegyét, hogy a törzsanyagban meghatározott tananyagot milyen terjedelemben és alapossággal sajátította el. A követelmények a törzsanyagra épülve ismereteket, jártasságokat és készségeket tartalmaznak mind magyar nyelvből, mind a magyar s a világirodalomból egyaránt. Az anyanyelvi nevelés elsődleges feladata, hogy fejlessze a szövegértést valamint a szövegalkotás képességét írásban és szóban egyaránt, továbbá megteremtse a szükséges anyanyelvi ismereteket a további önálló tanuláshoz, az önműveléshez. Az anyanyelv megfelelő ismerete az idegen nyelvek elsajátításában is nagy segítséget nyújthat. Az irodalmi nevelés alapvető feladata, hogy értő és érző embereket nevelhessünk általa. Az irodalmon keresztül a művészetek és a tudományok is közelebb hozhatóak, kézzelfoghatóbbak lesznek a diákok számára. A diákok irodalmi műveltségének megalapozásához elengedhetetlenül szükséges a műelemző és -értelmező feladatok megoldása. A tanítási órákon gyakorolt elemzések fejlesztik a tanulók kifejezőkészségét, s egyben fogékonyabbakká is válnak az irodalmi művek szépségei iránt; a művek tartalma pedig számtalan lehetőséget ad a tanulók világképének megfelelő kialakításában. Az irodalmi alkotások szerepe abból a szempontból is fontos, hogy segítségükkel nagymértékben fejleszthető a diákok erkölcsi és esztétikai érzéke. Az irodalomoktatás célja tehát nem csupán az adatközlés, a lexikális tudás átadása, hanem olyan műveltség megszerzése, amely alapja lehet az európai kultúra megismerésének. Ne felejtsük el azonban azt a legfontosabb tényezőt, hogy míg a nyelvtan tudományág, amely pontos ismeretekre támaszkodó, racionális, logikus gondolkodást igényel, addig az irodalom művészeti ága nyelvünknek, amely szintén pontos ismereteket igényel, azonban sokkal szabadabb, több teret ad a fantáziának, a gondolattársításoknak, az érzéseknek. 2

3 Tartalom obsah Bevezető 2. oldal Tartalom 3. oldal Nyelv 1. A beszéd és a nyelv 4. oldal 2. Hangtani ismeretek 5. oldal 3. Szótani ismeretek 5. oldal 4. Szóalaktani ismeretek 6. oldal 5. Jelentéstani ismeretek 6. oldal 6. Mondattani ismeretek 7. oldal 7. Stilisztikai ismeretek 7. oldal 8. Az írásbeli kifejezőkészség 8. oldal 9. A szóbeli kifejezőkészség 8. oldal 10. Helyesírás és nyelvművelés 9. oldal Irodalom 1. Általános ismeretek a művészetekről 10. oldal 2. Világirodalom 11. oldal ókor 11. oldal középkor 12. oldal reneszánsz 12. oldal barokk 13. oldal a felvilágosodás és a klasszicizmus 13. oldal romantika 14. oldal realizmus 14. oldal a XIX. század második fele, a századforduló 15. oldal a két világháború közti korszak 15. oldal a XX. század második fele 16. oldal 3. Magyar irodalom 17. oldal középkor 17. oldal reneszánsz 17. oldal barokk 18 oldal a felvilágosodás és a klasszicizmus 18. oldal a reformkor és a romantika 19. oldal a forradalom és a szabadságharc irodalma 20. oldal az önkényuralom és a kiegyezés irodalma, a realizmus 20. oldal a századforduló irodalma (XIX XX.) 21. oldal a két világháború közötti irodalom 22. oldal József Attila, Radnóti Miklós 23. oldal a XX. század második felének irodalma 23. oldal a határon túli magyar irodalom 24. oldal 4. Irodalomelmélet epika 25. oldal líra 26. oldal dráma 27. oldal 5. Memoriterek 28. oldal 6. Ajánlott olvasmányok 29. oldal 3

4 NYELV JAZYK 1. A beszéd és a nyelv 2. Hangtani ismeretek 3. Szótani ismeretek 4. Szóalaktani ismeretek 5. Jelentéstani ismeretek 6. Mondattani ismeretek 7. Stilisztikai ismeretek 8. Az írásbeli kifejezőkészség 9. A szóbeli kifejezőkészség 10. Helyesírás és nyelvművelés 1. A beszéd és a nyelv Tartalom Obsah: A kommunikáció tényezői és a nyelv különféle szerepe: a tájékoztató, ábrázoló, érzelem kifejező és a felhívó funkció. Az irodalmi művekben, illetve a mindennapi beszédben felfedezhető kommunikációs zavarok és ezek okainak felismerése, majd a feloldásukra alkalmas megoldások megkeresése. A testbeszéd szerepe: a színpad, a film világában, valamint a hétköznapi életben. Az irodalmi nyelv használata; a köznyelv, nyelvjárások, csoportnyelvi szavak. Anyanyelvünk folyamatos változása. A magyar nyelv helye a világ nyelvei közt. Nyelvcsaládok. Nyelvrokonaink. A szövegszerkesztés gyakorlati kérdései: a téma, címadás, bekezdések; vázlatkészítés, jegyzetelés. Szövegfajták és -típusok. A szóbeli és az írott szövegek jellemző vonásai. A számítógép alkalmazása a szövegszerkesztésben A tanuló értse a beszéd és a nyelv közti különbséget, a nyelv és a gondolkodás közti összefüggést. Ismerje és tudja felhasználni akár írott, akár beszélt szövegben a nyelv különféle funkcióit. Legyen tisztában a szövegalkotás alapjaival Kommunikációs képességei legyenek olyan szinten, hogy a másik ember megnyilatkozását minél teljesebben, minden összetevőre kiterjedően (nyelvi forma, intonáció, testbeszéd) fel tudja fogni Legyenek ismeretei a nyelvek szerkezete, valamint eredete szerinti osztályozásáról Ismerje nyelvrokonainkat, a nagyobb nyelvcsaládokat Alapfokú ismeretei legyenek a számítógép szövegszerkesztőjéről. Tudjon létrehozni dokumentumokat, a beírt szövegen változtatni, bekezdéseket és számozásokat jelölni, szöveget másolni és áthelyezni, betűtípust és -méretet változtatni, képeket és táblázatokat illeszteni a szövegbe. Ismerje a számítógépben levő sablonokat: életrajz, levélfajták, fax, kérvény. 4

5 2. Hangtani ismeretek Tartalom Obsah: A beszédhangok létrehozása és képzése. A betű és a hang közti különbség. A magán- és a mássalhangzók csoportosítása. A mássalhangzók egymásra hatása a beszédben. Helyesírásunk alapelvei. A rossz szokásból eredő beszéd- és kiejtési hibák A tanuló ismerje a magyar beszédhangok állományát, a hangképzést és az ezzel kapcsolatos helyesírási tudnivalókat, valamint a kétnyelvűségből adódó nyelvhelyességi követelményeket Ügyeljen a helyesírásra a hangváltozásokkor, mégpedig a részleges, az írásban jelölt teljes hasonulások esetében, valamint az összeolvadások következtében. Fordítson figyelmet a sorvégi elválasztásokra is Különböztesse meg a magán- és mássalhangzókat a kiejtés időtartama, a képzés módja szerint! Ismerje a mássalhangzók egymásra hatásának eseteit: a részleges, a jelölt és jelöletlen teljes hasonulást és az összeolvadást. Ki tudja küszöbölni a kiejtési hibákat, és ismerje fel a rossz megszokásból eredő beszédhibákat. 3. Szótani ismeretek Tartalom Obsah: A szókészlet és a szókincs. A szókészlet tagolódása, rétegződése, változása és mozgása. A magyar szlovák kétnyelvűség szókészlettani kérdései. A szófajok. A mai magyar nyelv szófajai; fajtáik, jellemzésük, használatuk, helyesírásuk. Az igék, névszók, igenevek, határozószók, viszonyszók, mondatszók A tanuló tudjon szótárral, lexikonnal dolgozni. Legyen képes információkat gyűjteni, keresni a számítógépben működő elektronikus szótárakban, lexikonokban. El tudjon igazodni az elektronikus könyvtárakban az Interneten Legyen tisztában a magyar szókészlet nagyságával, gazdagságával, rétegződésével és bővülésének lehetőségeivel. Tudjon különbséget tenni a szókészlet és az egyéni szókincs között. Ne keverjen idegen kifejezéseket a mondandójába! 3.3. Ismerje a szófajok rendszerét: igék, névszók, igenevek, határozószók, viszonyszók, mondatszók. Tudja őket helyesen használni beszédben, írásban egyaránt. Ismerje a tulajdonnevek (főleg a földrajzi és az intézménynevek) helyesírását. 5

6 4. Szóalaktani ismeretek Tartalom Obsah: A szóelemek fajtái és csoportjai; szótő és toldalékok. A toldalékok fajtái: képzők, jelek, ragok fajtái. A szóalkotás gyakoribb módjai: szóképzés, szóösszetétel A tanuló ismerje fel az elemzésre szánt szó elemeit: a szótövet, valamint a leggyakoribb toldalékokat Tudja, hogy milyen módon képezhetünk új szavakat, mit jelentenek az ún. továbbképzett szavak, miként használjuk őket helyesen mind a köznyelvben, mind az irodalmi nyelvben A jeleket s a ragokat használja megfelelően, ne legyenek rá hatással az egyes nyelvjárási helytelen szokások! 5. Jelentéstani ismeretek Tartalom Obsah: A szavak csoportjai a hangalak és a jelentés viszonyai szerint: egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak. A rokon értelmű szavak szókincsgyarapító szerepe A tanuló számára legyen világos, hogy beszédünkben milyen szerepük van a hangulatfestő és a hangutánzó szavaknak. Semmiképp se keverje a betű és a hang fogalmát! 5.2. Tudnia kell besorolni a szavakat azok hangalakja és a jelentésük viszonya alapján. Legyen képes őket a megfelelő szinten alkalmazni beszédében, írásában egyaránt, mivel ezek az ismeretek nagyban segítik a tanuló szókincsének gyarapodását Ismerjen minél több rokon értelmű szót, hogy el tudja kerülni a felesleges szóismétléseket. Kerülje a közhelyek használatát! 5.4. A tanuló szóhasználatában alakuljon ki egyfajta nyelvi illem, stílusérzék, amely a későbbiekben segíti őt majd a megfelelő kommunikáció kialakításában. 6

7 Tartalom Obsah: 6. Mondattani ismeretek A mondatok fajtái a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint: kijelentő, felkiáltó, óhajtó, felszólító, kérdő mondat. A kérdő mondat fajtái. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint: egyszerű és összetett. A fő mondatrészek. A bővítmények: tárgy; a határozó és a jelző fajtái. Az -e kérdőszócska helye a mondatban. A szószerkezetek fajtái. Az összetett mondatok: mellé- és alárendelt mondatok. Az utalószó és a kötőszó szerepe. Az összetett mondatokkal kapcsolatos nyelvhelyességi tudnivalók. Az idézés formája: kettőspont, pontosvessző, gondolatjel A tanuló tudja osztályozni a mondatokat tartalmuk, szerkezetük és minőségük szerint A mondatok fajtáit tartalmuk szerint megfelelően tudja alkalmazni beszédében, írásában egyaránt. Tudja használni az idézőjelet, gondolatjelet és a pontosvesszőt is Ügyeljen a szórendre, ismerje annak szerepét a lényegkiemelésben, a közlendő pontosításában Ismerje a mondatrészek leggyakoribb fajtáit. Mondatelemzéskor aláhúzással kell meghatároznia az egyes mondatrészeket. Legyen tisztában az elemzési modell (ágrajz) ábrázolásával Az összetett mondatok elemzésekor ismernie kell az utalószó és a kötőszó szerepét. A mondatelemzések alkalmával a tudáson kívül támaszkodjon a logikus gondolkodásra! Tartalom Obsah: 7. Stilisztikai ismeretek A stílus fogalma. Az írott stílusrétegek: a tudományos, a hivatalos, a publicisztikai és a szépirodalmi stílus. A szépirodalmi stílus eszközei. Az egyes stílusok jellemző vonásai. A beszélt stílusrétegek: a társalgási, a közéleti és a szónoki stílus. A szövegszerkesztés: a téma, a címadás, a bekezdések, mondattömbök. A vázlatkészítés és a jegyzetelés A tanuló legyen tisztában a stílus szerepével a köznyelvi nyelvhasználatban, értse meg a stilisztika lényegét, fontosságát Ismerje fel a szöveg stílusát annak jellemző stílusjegyei alapján A szépirodalmi stílus eszközei közül ismerje fel a szövegben: a hasonlatot, megszemélyesítést, metaforát és az allegóriát Ismerje a szövegszerkesztés alapvető lépéseit. Tudjon vázlatot és jegyzetet készíteni munkájához Ismerje a számítógép szövegszerkesztőjét és annak lehetőségeit. 7

8 Tartalom Obsah: 8. Az írásbeli kifejezőkészség Az egyszerűbb hivatali iratok, a magánlevél, tartalomismertetés, beszámoló, vázlatkészítés, jegyzetelés. A fontosabb iskolai és közéleti írásbeli műfajok: a jellemzés, életrajz, leírás, igazolás, tájékoztatás, felszólítás, elbeszélés, olvasmányelemzés, jegyzőkönyv, elismervény, nyugta, szerződés, megrendelőlap, postautalvány, kérvény. Ehhez a témakörhöz szükséges ismernie a számítógép szövegszerkesztőjét, amiben többségükre ún. sablonokat, példákat találunk A tanuló ismerje az írásbeli fogalmazás betartandó követelményeit, a fokozatosság elvét. Nem szükséges a hagyományos tagolás (bekezdés, tárgyalás, befejezés) elvéhez ragaszkodnia, hisz a szépirodalomban is számtalan példát lát az ún. in medias res típusú, a felbontott időrendben megírt, a lánc- és mozaikszerű elbeszélésekre, szövegekre. A bekezdésekre, a fokozatosságra azonban szükséges figyelmet fordítania Legyen képes a tanult iskolai és közéleti írásbeli műfajok megfogalmazására. Tudjon jellemzést, tartalomismertetést, beszámolót, jegyzetet, leírást, kérvényt, életrajzot stb. készíteni Ismerje a számítógép szövegszerkesztőjét, amelyben az említett műfajokra sablonokat, példákat talál, amelyek később jelentősen könnyíthetik munkáját, érvényesülését. Tartalom Obsah: 9. A szóbeli kifejezőkészség A szóbeli kifejezőkészség formái: az előadás, vita, érvelés, cáfolás, értékelés, jellemzés, magyarázat, alkalmi beszéd, felszólalás, hozzászólás, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás. A beszámoló, az előadás (szónoki beszéd); a közéleti beszéd; az ifjúság nyelve. A mimika és a gesztusok szerepe beszédünkben. Az ún. testbeszéd fontossága. A hangos beszéd sajátosságai: a hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet Az önálló, értelmes beszéd elsajátítása szorosan összefügg a gondolkodással, a gondolkodás fejlesztésével. Ezért fontos, hogy a tanuló tudjon rövid beszámolót, előadást, hozzászólást készíteni Ismernie kell a vita, az érvelés és a cáfolás intelligens formáját. A bemutatkozás és a bemutatás illemszabályaival legyen tisztában! A megszólítás különféle módjait tudja a gyakorlatban használni Legyen képes rövid alkalmi beszédek megfogalmazására Tudja, miként egészítheti ki mondandóját a mimikával, a testbeszéddel, illetve miként döntheti azt romba felesleges gesztusokkal. 8

9 10. Helyesírás és nyelvművelés Tartalom Obsah: Helyesírásunk alapelvei. A különírás és az egybeírás (szóismétlések, ikerszók, szókapcsolatok, szóösszetételek). A tulajdonnevek írása: a személynevek toldalékolása, intézménynevek, műalkotások címei, a földrajzi nevek, illetve ezek -i /-beli/ képzős származékai. A tulajdonnevek köznevesülése. Az ünnepek nevei. Az elválasztás, az írásjelek alkalmazása, rövidítések és a mozaikszók, a számok írása és a keltezés. A szlovákiai magyar nyelvművelés A tanuló a lehető legalaposabban ismerje a magyar helyesírást! Ezek az ismeretek azonban ne csak a helyesírási gyakorlatokra korlátozódjanak, hanem más tanítási órákon és a mindennapi használatban is mutatkozzanak meg! Ismerje a hasonulások, az összeolvadás, a mássalhangzó-kiesés és -rövidülés által megváltozott hangok, szavak helyesírását! Az egyszerűsítő írásmód se okozzon gondot sem a többjegyű betűk kettőzött alakjának (pl. néggyel, királlyal) írása esetében, sem a toldalékolás következtében három azonos mássalhangzó egymás mellé kerülésekor (pl. meggy+gyel = meggyel). Ismerje az itt előforduló kivételeket is, amelyek az összetett szavakra (pl. kulcscsont), a család- ill. vezetéknevekhez kapcsolódó toldalékokra vonatkoznak (pl. Kiss-sel, Mann-nal) A szóismétlések külön, vesszővel, kötőjellel ill. egybeírt formáit is szükséges ismernie Tudja pontosan leírni a tulajdonneveket: az intézmény- és a földrajzi neveket, az újságok, a műalkotások neveit, valamint ismerje a tulajdonnevek köznevesült formáinak helyesírását. Tudja alkalmazni a rövidítéseket és a számozásokat, valamint azok toldalékolt formáinak helyesírását Külön figyelmet kell szentelni a szlovákiai magyar nyelvhasználatra, a nyelvművelésre. 9

10 Irodalom Literatúra 1. Általános ismeretek a művészetekről Všeobecné poznatky o umeniach 2. Világirodalom Svetová literatúra 3. Magyar irodalom Maďarská literatúra 4. Irodalomelmélet Teória literatúry 5. Teljes művek és részletek szöveghű felidézése Memoriter 6. Ajánlott olvasmányok Povinné čítanie 1. Általános ismeretek a művészetekről Všeobecné poznatky o umeniach Témakör: Szerző mű befogadó A művészet szerepe és hatása. Az irodalom fogalma, helye a művészetek rendszerében. A művészi kifejezőeszközök. Műelemzés és műértelmezés. Irodalmi műnemek és műfajok. A korstílusok és besorolási okai. - műelemzés, műértelmezés, asszociáció, absztrakt, nézőpont, lírai én, fikció, katarzis, kompozíció, késleltetés, megjelenítés, motívum; - esztétika, esztétikai minőség (szép, rút, groteszk, humoros, ironikus, komikus, tragikus, szatirikus); - műfaj és műnem; líra, epika, dráma, - stílus, korstílus, - művelődéstörténeti korszakok A tanuló tudja kifejteni a művészet fogalmát, kialakulásának társadalmi hátterét, az egyes korszakok művészetfelfogását Tudjon tájékozódni az irodalom és a művészetek rendszerében Az új fogalmak jelentését és funkcióját tudja megmagyarázni. 10

11 2. világirodalom svetová literatúra Témakör: Ókor A Biblia és hatása az irodalomra. Néhány részlet elemzése az Ó- és Újszövetségből, (pl. a Teremtéstörténet, A tékozló fiú története, az Énekek éneke). A bibliai témák továbbélése és hatása a művészetekre, a társművészetekre és gondolkodásunkra. A Bibliából származó, örök emberi igazságokat magukban hordozó szólások magyarázata. - biblia, bibliafordítás, evangélium, Genezis, Ószövetség (Ótestamentum), példabeszéd, prédikátor, próféta, apostol, Újszövetség (Újtestamentum), Szentírás, Szentháromság, Törvény, Tóra, zsoltár; Az ókori görög irodalom. A műnemek és a műfajok kialakulása. A homéroszi epika, a trójai mondakör. Az eposz műfaja, az eposzi kellékek. A görög líra legfontosabb műfajai: elégia, epigramma egy-egy konkrét művön való bemutatásuk, említés szintjén Szappho, Anakreon. Az ókori görög színház kialakulása a rituális szertartásból a színpadi játékig. Szophoklész Antigoné c. drámájának feldolgozása. - emberközpontúság, mítosz, mitológia, mondakör; dal, eposz, eposzi kellékek (propozíció, invokáció, motiváció, bonyodalom, enumeráció, deus ex machina, epizód, díszítő jelző, állandó jelző, késleltetés), in medias res; - dráma, tragédia, komédia, görög dráma, drámaszerkezet, expozíció, bonyodalom, tetőpont, végkifejlet, értékrend, erkölcs, katarzis, érdekellentét (konfliktus), monológ, dialógus; - hexameter, versláb, (mértékegység), distichon, pentameter, sormetszet (cezúra); 2.1. A tanuló ismerje a zsidó-keresztény kultúra alapművének, a Bibliának néhány fontosabb részletét Ismerje a kor legfontosabb építészeti és képzőművészeti alkotásait, általános irodalomtörténeti jellemzőit, az alapvető stílusjegyeket A tanuló ismerjen 4-5 történetet a görög mitológiából Ismerje a homéroszi eposzt, vázlatosan az Odüsszeia cselekményét Legyen áttekintése Szappho és Anakreon jelentőségéről, a himnusz és a dal megjelenéséről. Egy-egy művön keresztül mutassa be az elégiát és az epigrammát Vázlatosan tudja elemezni Szophoklész: Antigoné című tragédiáját Tudja megmagyarázni a törzsanyagban jelölt új fogalmak jelentését és funkcióját. 11

12 Témakör: Középkor A középkori művészeti és építészeti stílusok jellemző vonásai. A trubadúrlíra és a vágánsköltészet. Dante: Isteni színjátékának kompozíciója, a Pokol köreinek hierarchiája (részlet). - román stílus, gótika, - sötét középkor, lovagi eszmény, trubadúrlíra, vágánsköltészet Gaudeamus igitur, - Paradicsom, Pokol, Purgatórium, - gregorián ének, himnusz, legenda, szentbeszéd, példázat (parabola), - rím, hangsúlyos verselés; 2.8. Lássa a tanuló az ókor és a középkor közti különbséget, a középkori keresztény Európában uralkodó szellemiséget, értékrendet. Tudja összefoglalni az adott korszak fontos eszméit, a korstílust Ismerje a középkori irodalom jellegét, említés szintjén képviselőit Mutassa be a trubadúrlíra és a vágánsköltészet jellemző vonásait Tudja megfogalmazni Dante Isteni színjátékának eszmei tartalmát Tudja megmagyarázni a törzsanyagban jelölt új fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: Reneszánsz A reneszánsz általános jellemzői, s összehasonlítása az előző kor stílusjegyeivel. Francesco Petrarca a szonett megteremtése. Giovanni Boccaccio műfajteremtése, a novella A sólyom története. A Dekameron. Shakespeare: Hamlet vagy a Rómeó és Júlia műelemzés, műértelmezés. - polgárság, reneszánsz, újjászületés, világias gondolkodás, életöröm, fényűzés, humanizmus, reformáció, dekameron, hamleti dilemma, (tépelődés), jellemfejlődés, komikum, tragikum, novella, szonett, drámai költemény, filozófiai költemény; - freskó, szépségkultusz, szimmetria Tudja összefoglalni az adott korszak fontos eszméit, a korstílust. Ismerje a tanuló az európai reneszánsz legfontosabb művészi alkotásait, a humanista embereszményt és világszemléletet Ismerje a szonettköltő, Francesco Petrarca költői munkásságát s egy szonettjét Fedezze fel a novella-teremtő Boccaccio társadalomkritikáját, ismerje a novellák életszemléletét Tudja elemezni Shakespeare Hamlet vagy a Rómeó és Júlia című drámáját Ismerje a törzsanyagban megjelölt fogalmak jelentését és funkcióját. 12

13 Témakör: Barokk A barokk általános jellemzői és összehasonlítása az előző kor stílusjegyeivel. A barokk művészet: építészet, festészet, szobrászat kiemelkedő alkotásai az említés szintjén. - bonyolultság, halálfélelem és életöröm, elkápráztatás, ellenreformáció, látvány és látomás, pompaszeretet, realitás és vágy, szélsőséges érzelmek, szenvedély, túldíszítettség; - eposz, óda, opera; rokokó; Ismerje a tanuló a barokk korszak történelmi-társadalmi hátterét, embereszményét, az egyház mindent uralni akaró igyekezetét, az ellenreformáció eszmeáramlatát. Ismerje fel a reneszánsztól eltérő stílusjegyeket Tudja megnevezni a kor legkedveltebb műfajait, témáit Ismerje a törzsanyagban megjelölt fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: A felvilágosodás és klasszicizmus A klasszicizmus általános jellemzői s összehasonlítása az előző kor stílusjegyeivel. A klasszicizmus művészi eszközei az építészetben, a képzőművészetben és a zenében. A felvilágosodás Franciaországban. A Nagy Francia Enciklopédia létrejötte, jelentősége. Rousseau és Voltaire szerepe a felvilágosodás kialakulásában. Néhány regénytípus bemutatása pl.: az utazóregény. A klasszicista dráma Molière: Tartuffe, Goethe: Faust részletek. - enciklopédia, helyzetkomikum, irónia, racionalizmus, ráció és érzelem, - regénytípusok: kaland-, levél-, utazó-, tézis- és történelmi regény, utópia, - klasszicizmus, nemes egyszerűség, nyugodt nagyság, rend, rendezettség, zárt formák, - szentimentalizmus, érzelgősség, érzelem; Ismerje a tanuló a klasszicizmus és a felvilágosodás kialakulásának körülményeit, történelmi és szellemi hátterét Európában, ismerje esztétikai vonásait. Az irodalmi és művészeti alkotásokról tudjon önálló véleményt alkotni Ismerje a francia klasszicista dráma jellemzőit. Röviden elemezze Molière Tartuffe című drámáját Goethe: Faust csupán az említés szintjén Ismerje a törzsanyagban megjelölt fogalmak jelentését és funkcióját. 13

14 Témakör: Romantika A romantika művészi jegyei, összehasonlítva az előző kor művészi jellegzetességeivel. Szemelvények az európai romantika irodalmából: említés szintjén az angol romantikusok második nemzedéke: Byron, Shelley, Keats. A francia romantikus regény. V. Hugo: A nyomorultak vagy a Párizsi Notre-Dame rövid elemzése. - romantika, fantasztikum, misztikusság, érzelmek és szenvedélyek kultusza, fantázia, egzotikum, líraiság, melankólia, pátosz; lírai főhős; Hasonlítsa össze a tanuló a klasszicizmus és a romantika jellegzetes művészi eszközeit. Tudja, mennyiben jelent forradalmi változást a romantika a klasszicizmussal szemben Egy-egy művük rövid bemutatásával vázolja fel az angol romantika második nemzedékének költői munkásságát: Byron, Shelley, Keats romanticizmusát Röviden ismertesse V. Hugo: A nyomorultak vagy a Párizsi Notre-Dame című regényét, és mutasson rá bennük a romantikus vonásokra Ismerje a törzsanyagban megjelölt fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: Realizmus Történelmi és társadalmi viszonyok a XIX. század második felében. A realizmus térhódítása. Realizmus a világ képzőművészetében. A realizmus sajátos változatai az orosz irodalomban: Gogol, Tolsztoj, Csehov vagy Dosztojevszkij egy novellája vagy műrészlete; (Pl.: Gogol groteszk jellemábrázolás a kisember-novellák -ban A köpönyeg. Az orosz valóság szimbolikus ábrázolása Csehov novelláiban A 6-os számú kórterem vagy A csinovnyik halála). - tárgyilagos, higgadt hang, tipizálás (típusalkotás), a jellemző, az általános megragadása, közérthetőség; - belső monológ, becsvágy, erkölcsi züllés, cinizmus, kíméletlenség, karrierizmus, groteszk, kisember-novella ; Ismerje a tanuló a realizmus művészi céljait, s lássa a különbséget a romantikával szemben Ismerje az orosz realizmus egy-egy kiemelkedő művét: pl. Gogol kisembernovelláit (A köpönyeg vagy A revizor), ismerje Tolsztoj egyik regényének problémakörét, Csehov egy novelláját, s a cselekmény nélküli dráma fogalmát Ismerje a törzsanyagban megjelölt fogalmak jelentését és funkcióját. 14

15 Témakör: A XIX. század második fele, a századforduló Művészeti szemléletváltás a századfordulón. Modern törekvések a prózában: a naturalizmus. A Zola-regények helye és szerepe a századforduló irodalmában. Az impresszionizmus, szimbolizmus. A dekadencia és az elidegenedés életérzése az irodalomban. Modern francia líra: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud költészetéből 2-3 vers. - életfilozófiák, naturalizmus, öncélú szépség- vagy formakultusz, szimbolizmus, impresszionizmus, l art pour l art, a természet és az ember összhangja, hangulatteremtés, erotika, dekadencia, légiesség, titokzatosság, játékosság; - metaforák, jelzők, alliterációk, rím; szabad vers; Ismerje a tanuló a századforduló történelmi-társadalmi viszonyait Európában, s ezek hatását az irodalomra. Ismerje a századvég és a századforduló európai képzőművészetének legnagyobb alkotásait, s tudja összevetni az irodalmi műalkotásokkal. Meg tudja határozni a naturalista próza jellegzetes jegyeit egy műrészlet alapján Tudja meghatározni a szimbolista líra tartalmi és formai elemeit a modern líra egyegy művének bemutatásával Ismerje a törzsanyagban megjelölt fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: A két világháború közötti korszak Az avantgárd térhódítása Európában, megjelenési formái a képzőművészetekben. A 20. századi modern regény jellemzői. Thomas Mann: Mario és a varázsló műelemzés. E. Hemingway: Az öreg halász és a tenger műelemzés. Ízelítő a 20. század első felének lírájából: pl. a modern francia líra Apollinaire. A 20. századi dráma az említés szintjén konkrét mű elemzése, a lehetőségek szerint színházi élmény alapján. - avantgárd: impresszionizmus, kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus; - belső monológ, esszé, elidegenedés, groteszk, - modern regény, kisregény, képvers. 15

16 2.35. Ismerje a tanuló a két világháború közti korszak történelmi-társadalmi viszonyait Európában Ismerje a német irodalom szimbolista, áttételes ábrázolásmódját T. Mann: Mario és a varázsló című alkotásában a szereplők jellemzése Elemezze röviden E. Hemingway: Az öreg halász és a tenger című regényét! Mutassa be Apollinaire költészetén keresztül a képvers fogalmát! Ismerje a törzsanyagban megjelölt fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: A XX. század második fele Az avantgárd utáni modern költészet sajátos jegyei. Összefoglaló kép a művészek útkereséséről, a lírában megmutatkozó életérzésről (egy-két szerző, vers). Szépprózai művek, műrészletek, egy-két szerző egy alkotása vagy részletek (pl. Heller: A 22-es csapdája, Salinger: Zabhegyező, Hrabal: Sörgyári capriccio részletek) - elidegenedés, önlélekrajz, nihilizmus, - modern, posztmodern, egzisztencionalizmus, abszurd, beatirodalom, abszurd dráma, Ismerje a tanuló a XX. század második felének történelmi-társadalmi viszonyait. Tudja röviden bemutatni a XX. század képzőművészetének sokszínűségét Tudjon egy átfogó képet adni a XX. század második felének költészetében megnyilvánuló életszemléletről, értékrendről: az elidegenedésről, a modern városi élet iróniájáról, az önlélekrajzról, a nihilizmusról, a szorongás, a félelem költészetéről Meg tudja magyarázni az egzisztencionalizmus fogalmát. Állítását tudja példával illusztrálni a XX. század modern prózairodalmából Ismerje a törzsanyagban megjelölt fogalmak jelentését és funkcióját. 16

17 3. magyar irodalom maďarská literatúra Témakör: Középkor A Kárpát-medencében letelepedett magyarság társadalmi berendezkedése, a kereszténység felvétele. Az ősköltészet nyomai a magyar népköltészetben. Az írásbeliség kialakulása: a latin nyelvű egyházi irodalom (Zoerard és Benedek legendája, Szent Gellért-legenda, Margit-legenda), a latin nyelvű világi irodalom: geszták és krónikák - Anonymus Gesta Hungarorum, Kézai Simon krónikája, Képes Krónika. A magyar nyelvű írásbeliség kezdetei. A mondák és legendák világa. Az első nyelvemlékek. - ősköltészet, regölés, hitvilág, sámán, sámánizmus, táltos, rovásírás, - munkadal, monda, legenda, geszta, krónika, kódex, szórványemlék, alapítólevél; 3.1. Ismerje a tanuló az ősi népi kultúra nyomait irodalmunkban, s a középkorban megjelenő írásbeliség megjelenésének körülményeit Saját olvasmány alapján ismerjen 2-3 magyar mondát Ismerje a magyar vonatkozású latin nyelvű írásos emlékeket Legyenek ismereti a magyar nyelvű írásos irodalom kezdeteiről Tudjon részleteket az első magyar nyelvemlékekből: Tihanyi Apátság alapítólevele mondattöredék, a Halotti beszéd 3-4 mondat Ismerje a korszak Szlovákia területére vonatkozó magyar irodalmi emlékeit Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: Reneszánsz Mátyás udvara, a reneszánsz kultúra központja. Janus Pannonius, a magyarországi latin nyelvű humanista költészet megteremtője. Epigrammái, elégiái, (Pannónia dicsérete). Balassi Bálint, az első magyar nyelven író költő. Balassi vitézi, szerelmi és vallásos lírája. (Egy katonaének és még egy vers). A reformáció irodalma röviden a kor kiemelkedő szerzői egy-egy művük említésével. - Bibliotheca Corviniana, iniciálé, miniatúra, Academia Istropolitana, - reformáció, prédikáció: katolikus erkölcstanítás, bibliafordítás, epigramma, elégia, dicsőítő ének, széphistória, históriás ének, tanító mese, vitézi életkép, zsoltár; - Balassi-strófa; 17

18 3.8. Legyenek ismeretei Mátyás királynak a humanista kultúra elterjedésében betöltött szerepéről Ismerje röviden Janus Pannonius költői pályáját, legalább egy versét Tudja meghatározni Balassi Bálint helyét és szerepét a magyar irodalomban, ismerje költészetét, számmisztikájának alapjait Ismerje a reformáció korszakának legfontosabb eredményeit, s legkiemelkedőbb személyiségeit Ismerje a korszak Szlovákia területére vonatkozó magyar irodalmi emlékeit Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: Barokk A hazai barokk építészet és képzőművészet néhány kiemelkedő alkotása. Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposza vázlatosan. A kuruc költészet (egy-két vers). Mikes Kelemen jelentősége a magyar irodalomban és történelemben (egy levélrészlet). - teológiai irodalom, barokk túlzás, eposzi kellékek, erkölcsi és katonai értékrend, végzetszerűség, ostromleírás, megdicsőülés, hadtudományi irodalom, száműzetés, törökországi levelek; rokokó; - kéziratos énekeskönyv, szegénylegény-költészet, politikai és vitézi költészet, virágénekek Tudja a tanuló, milyen történelmi-társadalmi események zajlottak a XVII. század Magyarországában. Utaljon az ellenreformáció felerősödésére Ismerje Zrínyi Miklós életének legfontosabb mozzanatait, katonapolitikai és társadalmi tevékenységét, Szigeti veszedelem című eposzának témáját Ismerje a kuruc küzdelmek korának névtelen világi költészetét egy-két verset Ismerje Mikes Kelemen műfajteremtő munkásságát egy levélrészlet Ismerje a korszak Szlovákia területére vonatkozó magyar irodalmi emlékeit Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: A felvilágosodás és a klasszicizmus Bessenyei György művelődési programja (Magyarság). Batsányi János forradalmi lírája (A franciaországi változásokra). A magyar nyelvújítás: Kazinczy Ferenc. Berzsenyi Dániel, az ódák és elégiák költője A közelítő tél. Csokonai Vitéz Mihály költői munkássága (két-három vers). A magyar drámairodalom kezdetei. Katona József: Bánk bán műelemzés és műértelmezés. 18

19 - jakobinus mozgalom, testőrség, Kufstein, nyelvújítás, ortológus, neológus, Mondolat, művelődési program, - Magyar Hírmondó, Magyar Kurír, Magyar Museum, - értekező próza, óda, elégia, klasszicizmus, népiesség, rokokó, komikus eposz; Ismerje a testőríróknak a felvilágosodás érdekében vállalt szerepét, Bessenyei György kultúrpolitikai munkásságát. Magyarság részlet Ismerje a magyar jakobinusok szerepét, Batsányi forradalmi lírájának főbb gondolatait: A franciaországi változásokra elemzés Tudja jellemezni röviden a nyelvújítási harcot, Kazinczy Ferenc munkásságának jelentőségét Ismerje Csokonai Vitéz Mihály életpályáját, sokrétű költői munkásságát. 2-3 vers elemzése Legyen áttekintése a magyar drámairodalom fejlődéséről: a vallásos középkori drámáktól a vásári komédiákon keresztül Bornemisza P., Balassi, Csokonai, Kisfaludy Károly drámai alkotásáig az említés szintjén Ismerje a Bánk bán című dráma cselekményét, nemzeti jellegét és eszmeiségét Ismerje a korszak Szlovákia területére vonatkozó magyar irodalmi emlékeit Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: A reformkor és a romantika A romantikus művészet vonásai, különbözősége a klasszicizmus művészetétől. A magyar romantikus triász és a Kisfaludy Társaság jelentősége. Kölcsey Ferenc alkotói portréja (Himnusz, Huszt és egy további választott vers). Vörösmarty Mihály alkotói portréja (Csongor és Tünde, ódák és epigrammák, a kései Vörösmarty). - reform, elvágyódás, nemzethalál, vízió, rebellis, vanitatum vanitas, Parainesis, nemzeti eposz, mesedráma, filozófiai költemény, szózat, romantika, Tudja a tanuló, milyen történelmi helyzetben bontakozott ki a reformkor irodalma Magyarországon Ismerje Kölcsey Ferencnek a reformkorban betöltött szerepét, kiemelkedő munkásságát. A Huszt c. költemény elemzése Fejtse ki Vörösmarty nemzetébresztő szándékát, ismerje életpályáját, líráját. Gondolatok a könyvtárban c. költemény elemzése Hasonlítsa össze a Himnuszt és a Szózatot Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. 19

20 Témakör: A forradalom és a szabadságharc irodalma Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történéseinek rövid felidézése. Petőfi költészetének témakörök szerinti csoportosítása. Forradalmi és tájverseinek elemzése. Jókai Mór irodalmi munkássága (egy regényének részletes feldolgozása, pl.: Az arany ember vagy a Sárga rózsa műelemzés és műértelmezés). - országgyűlési ifjak, irodalmi ellenzék, radikális ifjak, - leíró költemény, tájleíró költemény, rapszódia, életkép, népköltészet, eposzparódia, látomásköltészet, ars poetica, magyaros, ütemhangsúlyos verselés, allegória; - regényfejlődés, történelemhamisítás, Ismerje a tanuló az 1848/49-es forradalom és szabadságharc korszakának történelmi eseményeit és azok összefonódását a kor irodalmával. Legyen átfogó képe a korról. Ismerje a forradalmi napokban szerepet vállaló ill. a reformeszméket valló személyiségek tevékenységét Ismerje Petőfi Sándor életútját, irodalomtörténeti jelentőségét. Tudja költészetét témakörök szerint csoportosítani és azok jellemzőit összefoglalni Tudja elemezni az: Egy gondolat bánt engemet /vagy A XIX. század költői/ c. költeményt. Ismerje a Nemzeti dal és a Föltámadott a tenger c. verset, és néhány sort tudjon belőlük idézni. Ismerje a Szeptember végén, Az Alföld /vagy a Puszta télen/ c. verset Tudja részletesen elemezni Az apostolt, és találja meg a benne levő életrajzi elemeket Ismerje Jókai Mór életútját, irodalmi munkásságát és annak jelentőségét a magyar prózai stílus kialakításában Ismerje a korszak Szlovákia területére vonatkozó magyar irodalmi emlékeit Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: Az önkényuralom és a kiegyezés irodalma. A realizmus. Arany János a nemzeti klasszicizmus költője, a költői realizmus megteremtője. Arany életútja, balladái, lírai munkássága lírája 1849 után. (Elemzésre javasolt művek: A walesi bárdok, Ágnes asszony, Híd-avatás.) A líra megújulása Vajda János szerelmi lírájának újszerűsége, a szimbolista líra előfutára (A virrasztók). Az említés szintjén Tompa Mihály egy allegorikus verse (A madár, fiaihoz). A realista regény keletkezése: Mikszáth Kálmán népi tárgyú elbeszélései, vázlatosan első realista írásai. (2-3 novella elemzése, A különös házasság vagy a Noszty fiú esete rövid bemutatása.) 20

21 - Kisfaludy Társaság, Magyar Tudományos Akadémia, Petőfi Társaság; - realizmus, irodalmi népiesség, lélektani folyamatok; - elbeszélő költemény, négyütemű tizenkettes, történelmi és népi ballada, tragédia dalban elbeszélve, balladai homály, őszikék, epilógus, - modern költészet, pesszimizmus, polgárosodás, hangulatlíra; - realista regény, idilli falukép, realisztikus-szatirikus regény, dzsentrik, erkölcsi romlottság; A tanuló ismerje a nemzeti klasszicizmus fogalmát, Arany János életpályáját, irodalmi munkásságát. Elemezze Arany köv. balladáit: A walesi bárdok, Ágnes asszony, Híd-avatás Ismerje a lírát érintő megújítási kísérleteket. Vajda János és Tompa Mihály allegorikus versei közül egyet-egyet (pl.: A virrasztók, A madár, fiaihoz) Ismerje Mikszáth Kálmán irodalmi munkásságát, részletesen egy-két novelláját s egyik regényét Ismerje a korszak Szlovákia területére vonatkozó magyar irodalmi emlékeit Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: A századforduló irodalma (XIX XX.) A Nyugat című folyóirat szerepe a magyar irodalom gyökeres megújulásában. Ady Endre életútja, szimbolizmusa és költői forradalma, új költői látásmódjának lényege. Ady költeményeinek motívumkörei: Én-szerep (ars poeticája), Magyarság, Táj, Élet- Halál, Szerelem, Isten, Forradalom, Világháború (három-négy mű). A Nyugat lírikusainak a századfordulón és a két világháború között kifejtett munkássága: Babits Mihály (egy verse), Tóth Árpád (egy verse), Juhász Gyula (egy verse), Kosztolányi Dezső (egy verse), prózaírói munkássága (novellája, pl. A kulcs), egy regénye (pl.: Édes Anna) műelemzés, műértelmezés; - Nyugat, nagy nemzedék, európai tájékozódású nemzetszemlélet, irodalom függetlensége, kritika; - költői forradalom, eredetiség, motívumrendszer, ciklus, újfajta nemzetfogalom, nemzetostorozás, rendhagyó tájköltészet; - poeta doctus, intellektuális, filozofikus költészet, poeta esteticus, lélektani regény, freudizmus, tudatalatti; - dekadens líra, magányköltészet, alliteráció, figura etymologica; 21

22 3.45. Ismerje a Nyugat kialakulásának körülményeit, valamint szerepét a magyar irodalom megújulásában Tudja felidézni Ady Endre életének, pályájának eseményeit, értse szimbolizmusának eredetiségét. Ismerje költeményeinek motívumköreit. Elemzésre javasolt versei: Góg és Magóg fia vagyok én, A magyar Ugaron, A föl-földobott kő, Héja-nász az avaron, Lédával a bálban, Elbocsátó szép üzenet, Dózsa György unokája Vázlatosan ismerje Babits Mihály filozofikus költészetét Jónás könyve Ismerje a magány költészetének megnyilvánulását Tóth Árpád költői munkásságában, amelyet egy versén keresztül tud bemutatni Mutassa be Juhász Gyula rendhagyó tájköltészetét, a táj és a szerelem érzésének összefonódását egy választott versében Ismerje a költő Kosztolányi versciklusainak jellegzetességét, prózaírói tevékenységét. Egy-két vers és novella elemzése (javasolt: A kulcs). Édes Anna c. regényének bemutatása, a szereplők jellemzése; a modern lélekábrázolás Ismerje a korszak Szlovákia területére vonatkozó magyar irodalmi emlékeit Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: A két világháború közötti irodalom Művek a magyar avantgárd irányzataiból: Kassák Lajos egy-két műrészlete (pl.: A ló meghal, Egy ember élete). Írói portrék a Nyugat prózaíróiról: Krúdy Gyula az utazás-motívum szimbóluma novelláiban (pl.. A hídon vagy egyéb Szindbád-novella), Karinthy Frigyes irodalmi karikatúrái (Így írtok ti). Móricz Zsigmond regényeinek, novelláinak világképe. A Rokonok c. regény mai értelmezése, a dzsentri ábrázolása valamint újszerű parasztábrázolása novelláiban. Elemzésre és olvasásra ajánlott művek: Hét krajcár, Tragédia, Rokonok. - látomásos lírai realizmus, melankólikus hajós, festőiség, hangulat, gúnyosszatirikus életlátás, stílusparódia, humor-tréfa, humoreszk, paraszti világ, falukép, naturalista parasztábrázolás, korrupció, szociális érzékenység, magyar avantgárd Ismerje a Nyugat prózaíróit, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos irodalmi munkásságát röviden Mutassa be Móricz Zsigmond írói tevékenységét. Elemezze novelláit és egy regényét Ismerje a korszak Szlovákia területére vonatkozó magyar irodalmi emlékeit Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. 22

23 József Attila, Radnóti Miklós József Attila költészetének jelentősége és helye a magyar irodalom egészében. Jellemző témák és korszakok az életműben. Költészetét ért különféle eszmei hatások: a Nyugat szelleme, az avantgárd, az újnépiség. Az anyamotívum és a szerelem. Tájleíró költészete. A társadalmi problémák tükröződése költeményeiben. Négy-öt vers elemzése. Ajánlott versek: Tiszta szívvel, Születésnapomra, A Dunánál és további két vers. Radnóti Miklós költői pályája életének tragikus szakaszai tükrében (1933-ig, 1933-tól 1938-ig, 1938-tól haláláig). Az emberi jogok földbe tiprásának ábrázolása az irodalomban. A szerelem oltalma a háború borzalmai elől. 3-4 vers elemzése. Ajánlott művek: Nem tudhatom, Töredék, Levél a hitveshez és további egy-két választott vers. - újnépiség ambivalencia, anyakép, ecloga, szonettciklus; emberi jogok Ismerje a tanuló József Attila költészetének jelentőségét és helyét a magyar irodalomban. Mutassa be költészetének motívumköreit egy-egy konkrét versen. Tudjon néhány sort idézni az elemzésre ajánlott versekből A tanuló ismerje Radnóti Miklós költői pályáját, annak összefonódását tragikus életével. Ismerje az emberi jogok fogalmát, és keressen a versekben utalást azok megtiprására Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: A XX. század második felének irodalma Az 1945 utáni magyar irodalom sokszínűsége. A folyóirat-irodalom. Illyés Gyula szerepe a háború előtti majd utáni irodalom szervezésében röviden (egy verse s egy prózarészlete). Elemzésre ajánlott művei: Egy mondat a zsarnokságról, Bartók, Koszorú. Németh László egy regényének rövid bemutatása. Örkény István írói tevékenysége: Válogatás az Egyperces novellákból, Tóték műelemzés. Megzenésített versek és rockoperák. - a szabad véleménynyilvánítás joga, szociográfia, egyperces novella, - megzenésített vers, rockopera 23

24 3.60. Ismerje a tanuló Illyés Gyula szerepét és jelentőségét a magyar irodalomban, mint költőt, prózaírót és drámaírót. Elemezze az Egy mondat a zsarnokságról c. költeményt Ismerje Örkény István írói munkásságát, különös tekintettel a Tóték című drámájára. Az Egypercesek közül 2-3 novellát saját olvasmányélmény alapján mutasson be Ismerjen néhány megzenésített verset, legyen tisztában azok irodalmi értékével és szerepével. Cseh Tamás, Dinnyés József, Kaláka együttes Értse a rockopera fogalmát és szerepét a 20. századvégi magyar kultúrában: István, a király; Veled, Uram! Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. Témakör: A határon túli magyar irodalom A történelmi változások rövid ismertetése. Összefoglaló kép a határokon túli magyar irodalomról röviden. A romániai magyar irodalom Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér /vagy az Ádvent a Hargitán/ részletek. A szlovákiai magyar irodalom kezdetei. Fábry Zoltán: A vádlott megszólal c. röpiratának rövid bemutatása. Újrakezdés 1945 után, a Nyolcak közül: Cselényi László, Tőzsér Árpád, Zs. Nagy Lajos és Gál Sándor egy-egy művének elemzése. Grendel Lajos egy regényének bemutatása. Megzenésített versek: Ghymes, Kor-Zár. - nemzeti kisebbség, határon túli magyar irodalom, vox humana, Irodalmi Szemle, - Nyolcak, nemzetiségtörténelem, közép-európai léthelyzet A tanuló ismerje az 1919-es békeszerződések következtében megváltozott történelmi helyzetet, s legyenek ismeretei a határokon kívülre szakadt magyar irodalom továbbéléséről Érintőlegesen ismerje a szlovákiai és a romániai magyar irodalom egy-egy kiemelkedő személyiségét Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér /vagy az Ádvent a Hargitán/ - rövid bemutatása Cselényi László: A történelem kerekeiben, Tőzsér Árpád: Fejezetek egy kisebbségtörténelemből, Zs. Nagy Lajos: Csehszlovákiai magyar költő fohásza az Úrhoz, Gál Sándor: távolodók c. versek elemzése röviden Grendel Lajos egy regényének bemutatása Ismerjen néhány megzenésített verset, legyen tisztában azok irodalmi értékével és szerepével: Ghymes, Kor-Zár Ismerje a korszak Szlovákia területére vonatkozó magyar irodalmi emlékeit Tudja megmagyarázni az új fogalmak jelentését és funkcióját. 24

25 4. Irodalomelméleti ismeretek Poznatky z teórie literatúry Témakör: EPIKA Az epika műneme: A főeseményszál és az epizódok viszonya. Az epikus művek szereplői (főszereplők, mellékszereplők). Az elbeszélői időkezelés. Az idősíkok, kronológia. A tér, a helyszín. A szimbolikus, metaforikus jelentések. Az epikai műfajok megkülönböztetése. Az ókor legjellemzőbb epikus műfajai: az eposz, a homéroszi eposz, az eposz műfaji sajátosságai (eposzi kellékek): propozíció, invokáció, enumeráció, deus ex machina, késleltetés, epizódok, peroráció. A komikus eposz; a mese a tanító mese. A klasszikus időmértékes verselés: az időmérték, a versláb jambus, trocheus, daktilus, anapestus, spondeus; a rövid és a hosszú szótagok megkülönböztetése. A klasszikus verselésben alkalmazott verssorok: hexameter, pentameter, disztichon. A vallás és irodalom. Mítosz és mitológia. Mitológiai történetek. Biblia, Tóra, evangélium. Műfaji sokféleség: mitológiai szövegek, történelmi szövegek, életrajzi dokumentumok, jogtudományi szövegek, törvényszövegek, törvényértelmezések. A középkor legjellemzőbb epikus műfajai: Egyházi: legenda, Biblia-magyarázat, levél, vallomás, imádság, elmélkedés, prédikáció, példabeszéd; Lovagi: lovageposz, lovagregény; Jogi és államtudományi: geszta, krónika; Népmese, népmonda, népballada; A reneszánsz legjellemzőbb epikus műfajai: pikareszk regény, hitvitázó irodalom, novella, beszéd, levél, bibliafordítás, históriás ének, széphistória. A barokk legjellemzőbb epikus műfajai: vitairat, teológiai, hitvédelmi enciklopédia, prédikáció, ájtatossági szöveg, barokk eposz, vallomás- és emlékirat. A felvilágosodás és a klasszicizmus epikus műfajai: enciklopédia, regény, kultúrpolitikai röpirat, filozófiai tanulmány, szentimentalista regény. A romantika legjellemzőbb epikus műfajai: regénytípusok: kaland-, utazó-, történelmi és verses regény; a verses epika. A realizmus legjellemzőbb epikus műfajai: kritikai realista regény, szatirikus regény, elbeszélés, novella. A XIX. század vége és a századforduló legjellemzőbb epikus műfajai: naturalista regény, fejlődésregény, karrierregény, regényciklus, a ballada. A XX. század legjellemzőbb epikus műfajai: kisregény, lirizált próza, modern novella. Modern regény: én-forma, belső monológ, háborús regény, allegorikus regény, groteszk próza, dokumentumregény, irodalmi szociográfia, tudatregény, esszé. 25

26 4.1. A tanuló tudja megkülönböztetni a műnem és a műfaj fogalmát Tudjon tájékozódni az epikai műnemben: tudja jellemezni az epikus művek szereplőit, lássa az epikai műnem idő és térkezelését. Ismerje az epika műfajait, egy-egy műfaj sajátosságait A tanuló ismerje az ókor, a középkor, a barokk és a felvilágosodás (klasszicizmus) legjellemzőbb epikai műfajait. Az olvasott szöveg szó szerinti és metaforikus jelentését tudja megkülönböztetni A tanuló ismerje a romantika és a realizmus legjellemzőbb epikai műfajait. Ismerje fel a romantikus hős jellemzőit. Tudjon önálló véleményt alkotni a feldolgozott epikai műalkotásokról. Lássa a magyar és a világirodalombeli összefüggéseket A tanuló ismerje a XIX. század vége és a századforduló epikai műalkotásaiban megmutatkozó stílusirányzatokat, a naturalizmus prózai megnyilvánulásait. A legismertebb alkotók prózai műveiben ismerje fel az esztétikai értéket. Fedezze fel a magyar és a világirodalomban fellelhető összefüggéseket Ismerje a XX. század világ- és magyar irodalma epikai műalkotásaiban megmutatkozó stílusirányzatokat, a legfontosabb szövegtípusokat. Témakör: LÍRA A líra műneme: - eszközei a lírai én alapján: személyes líra, szereplíra, közösségi líra; - a hangulat alapján: hangulatlíra, érzelmi líra, gondolati líra; - a tartalom alapján: élménylíra, vallomáslíra, tárgyias líra, agitatív líra; - a forma alapján: dal, elégia, epigramma. Az óda fajtái (himnusz, zsoltár, rapszódia), a dal fajtái (népdal, műdal; világi, vallási; bordal, szerelmi dal, katonaének stb.). Az ókor legismertebb lírai műfajai: elégia, epigramma, dal. Az ókeresztény líra (himnuszok). A klasszikus időmértékes sorok. A középkor legismertebb lírai műfajai: egyházi, vallási költészet himnusz, Máriahimnusz, gregorián ének; trubadúrköltészet, a vágánsköltészet. A magyar nyelvű világi líra: virágénekek. A magyaros, ütemhangsúlyos verselés: ritmus, ütem, rím. A reneszánsz legismertebb lírai műfajai: a lírai én személyes világa; új forma: a szonett. Epigramma, elégia, szerelmi költészet, katonaének, istenes vers. A Balassistrófa. A nyugat-európai (rímes-időmértékes) verselés. A barokk legismertebb lírai műfajai: virágénekek, politikai, vitézi költészet. A költőszerep megváltozása a XIX. század második felében. A líra formai felbontása a XX. századi modern lírában: a költői nyelv, a költői kép és a költői én megváltozása. Halál- és magánykultusz a századforduló lírájában. 26

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 1. A mese jellemzői OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 2. A népdal; panaszdalok, párosító dalok, csúfdalok 3. Rímek 4. Az ütemhangsúlyos verselés 5. Petőfi Sándor életpályája

Részletesebben

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 AZ ANGOL PRÓZA 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, ismétlés; ismerkedés a tananyaggal Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben:

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben: MAGYAR IRODALOM Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk,

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred)

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred) Művelődés- és irodalomtörténeti vázlat Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Mágikus világkép, totemizmus, fetisizmus, animizmus. Nem különülnek el a megismerésformák (tudományvallás-művészet-mindennapi megismerés)

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei Anyanyelv és kommunikáció Magyar irodalom Tantárgyi programjai és követelményei 1 2 ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 3 4 9-12. évfolyam Célok és feladatok A felnőttoktatás és a nappali iskolák általános céljai

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom A változat

Magyar nyelv és irodalom A változat M O N I T O R 2002 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2002 Magyar nyelv és irodalom A változat A tervezet szakfelelőse: A tervezet megvalósítása: Štátny pedagogický ústav, Bratislava EXAM,

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból Tóth Csilla Tuti érettségi magyarból Jelen kiadvány másolása, többszörözése részleteiben és egészében is tilos írott, nyomtatott, elektronikus és audio formátumban is, továbbá az itt fel nem sorolt módokon

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei a magyar nyelv tantárgyból szakközépiskola, 9. évfolyam Témakörök (tartalmi egységek):

Az osztályozó vizsga követelményei a magyar nyelv tantárgyból szakközépiskola, 9. évfolyam Témakörök (tartalmi egységek): Az osztályozó vizsga követelményei a magyar nyelv tantárgyból szakközépiskola, 9. évfolyam Témakörök (tartalmi egységek): - Kommunikáció, tömegkommunikáció - Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30.

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola könyvtára Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Kölcsönözhető tankönyvek Közismereti

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT HELYI TANTERV - SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV. Szakközépiskola

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT HELYI TANTERV - SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV. Szakközépiskola HELYI TANTERV Szakközépiskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben ASZK PP13 HT KÖZISMERET - SZAKKÖZÉPISKOLA.DOC A helyi tanterv az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI I. A kompetencia alapú oktatásba bevont területek II. Szövegértés szövegalkotás helyi tanterve III. Matematika helyi tanterve IV. Angol nyelv helyi

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV Міністерство освіти і науки України УГОРСЬКА МОВА 5 12 класи MAGYAR NYELV 5 12. osztály Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти і науки

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. földrajz... 5 4. Történelem és állampolgári ismeretek... 6 5.

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ ANEXA 2 la ordinul ministrului educańiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 M I N I S T E R U L E D U C AłIEI ŞI CERCETĂRI I CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 2 Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 11. évfolyam 3 Célok és feladatok A

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanterve

Magyar nyelv és irodalom tanterve Magyar nyelv és irodalom tanterve 2004. Készítette: Deák Judit Magyar nyelv és irodalom 7 12/13. évfolyam Részletes tanterv évfolyamokra lebontva Évi óraszám:129,5 Belép tevékenységformák 7. évfolyam 1.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése 1. A szóbeli közlés megértése CLASA a Va OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PROPUNERE DE REVIZUIRE 2008 V. osztály végén a tanuló V. osztály végén a tanuló 1.1. 1.1. felismeri

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük)

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük) Cigány népismeret (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén (A példákat dőlt betűvel szedtük) Tananyag Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény Ajánlott műveltségi

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné A középszintû érettségi vizsga témakörei (szóbeli) Magyar irodalom (Színház és drámatörténet) 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné 2. Az angol reneszánsz színház kialakulása

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL Tartalom I. A SZÉPIRODALOM Az irodalmi nyelv 12 Érték és értékelés 16 Az élmény 17 Mûnemek és mûfajok 18 Az epika 18 A líra 19 A dráma 20 Mû és befogadó 20 Egy epikai mû Kosztolányi Dezsõ: A kulcs 21 Egy

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet 2 Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek Művelődés- és könyvtörténet 1. A mezopotámiai kultúra kialakulása. A könyv megjelenési formája. Az ékírás megfejtése.

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Az orosz epika a 19. század második felében

Az orosz epika a 19. század második felében Az orosz epika a 19. század második felében - az oroszok a romantika korában léptek be a világirodalomba - az orosz irodalom Puskinnal kezdődik - a berendezkedésében lényegében ázsiai típusú, despotikus

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása 9. évfolyam IRODALOM I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása II. epocha: líra jegyzet Egyéb feladat: nincs III. epocha: dráma Szophoklész:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv Tanterv Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit Témakörök Tervezett óraszám Modulszám 1. KISFIÚK ÉS NAGYFIÚK

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma:

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma: Vajda János 1827-1897 Pesten született, szülei hamar meghaltak. Nagybátya neveli. Petőfi a példaképe. Részt vesz a 48-as forradalomban. Beáll katonának, önkéntes honvéd, utána hadnagy lesz. Forradalom

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra)

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra) MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra I. Kombinatorika, gráfok 12 óra II. Hatvány, gyök, logaritmus 25 óra III. A trigonometria

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben