Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz"

Átírás

1 Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, ismétlés; ismerkedés a tananyaggal Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Tanórai értelmezésre vagy otthoni olvasásra ajánlott szövegek Ennek az órának a célja, hogy a tanulók fölfrissítsék irodalmi tudásukat, illetve megismerjék a tankönyvet, a tanévben előforduló kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzékét. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése azáltal, hogy a tanulók gyakorolják az odafigyelést egymásra. A jelen tanév kötelező és ajánlott olvasmányainak, valamint memoritereinek rövid áttekintése. Nem jellemző. Esetleg szabadon választott ráhangoló szöveg értelmezése. 2 Mítosz és mitológia Az óra elsődleges célja a fogalomtisztázás, és hogy a tanulók megismerkedjenek az irodalmi szöveg kialakulásának folyamatával. A cél elsősorban a mítosznak a mesétől való elkülönítés (példafeladat: mítosz és mese összehasonlítása páros munkában). Emellett sor kerül a görög mitológia alapvető jellemzőinek a bemutatására A szövegértés, a lényeglátás Olvasás, az írott szöveg megértése. Istennemzedékek, olümposzi istenek, tudományos és mitologikus világkép. Daidaolsz és Ikarosz mítosza 3 A görög mitológia A görög mitológia legfontosabb történeteinek, a legfontosabb isteneknek a megismertetése. Olvasás, az írott szöveg megértése. Mítosz, mitológia, eredetmonda, eredetmítosz, modern mitológiák megemlítése (Trónok harca, Gyűrűk Ura stb.) Európé mítosza 4 A trójai mondakör A trójai mondakör alaposabb vizsgálata. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése: mítosz és monda hasonlóságai és különbségei. Az A trójai mondakör eseményei, szereplői, Iliász, részletek

2 önismeret és a társas kultúra fejlesztése: páros munka. mitologikus értelmezése. 5 Az eposz műfaja Ennek az órának az elsődleges feladata, hogy tisztázza az eposz műfajával kapcsolatos tudnivalókat, elhelyezze azt az irodalmi hagyományban. Irodalmi eszközök és formákra való érzékenység feltámasztása. Az eposz műfaji jellegzetességei. Időmértékes verselés, a négymorás verslábak (daktilus, spondeus) és a hexameter. Iliász, részletek 6 Az eposz műfaja Az eposzi kellékek és jellemzők megismertetése, gyakorlása példákkal. Irodalmi kultúra, műértelmezés. Az eposz műfaji jellegzetességei, az eposzi kellékek. Iliász, részletek 7 A homéroszi eposzok A már részben megismert Iliász és a még ismeretlen Odüsszeia cselekményének rendszeres áttekintése. Olvasás, az írott szöveg megértése: feladatok a szöveggel kapcsolatban. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése: a monda (különösen az eredetmonda műfaja); a nézőpont problematikája. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék Iliász és Odüsszeia áttekintése. Odüsszeia, részletek 8 Homérosz és Akhilleusz: a szerző és a hős Az előző órák ismeretanyag-bősége után ezt az órát ajánlott a szerző és a hős figurájának játékos, közösségi feldolgozásának szentelni. Olvasás, az írott szöveg megértése: feladatok a szöveggel kapcsolatban. Önismeret Az ún. homéroszi kérdés. Szerző, mű. A hős régen és ma. Odüsszeia, részletek 9 A görög líra versformái Az elsődleges cél az időmértékes versformák bemutatása. Az esztétikai érzék és a ritmusérzék A hárommorás verslébak bemutatása, gyakorlása. Szolón versei 10 A görög líra fejlődése Ismerkedés a görög líra legfontosabb mestereivel, az alapvető műfajokkal és a Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése. Az önismeret és a Szapphó, Anakreón, Szapphó, Anakreón és Alkaiosz versei.

3 strófákkal. társas kultúra fejlesztése: együttműködés csoportmunkában. A munka végeztével a csoport tagjai értékeljék egymás munkáját. Alkaiosz, műfajok, strófák. 11 Görög epika és líra összefoglalás Az eddig tanultak összefoglalása, fogalmak átismétlése. Az eddig tanultak összefoglalása. Lényeglátás és összefüggések meglátásának Összefüggések. További, korábban kimaradt szemelvények. 12 A görög epika és líra - Dolgozat Írásbeli számonkérés. Teszt. A rendszerezett tudásról való beszámolás. Nincs. 13 A görög színjátszás kezdetei A görög dráma kialakulása, jellemzőinek áttekintése, összehasonlítása a modern európai színházzal. Drámai kultúra, drámai műfajok értelmezése: a tragédia, szatírjáték, komédia műfaja mint műértelmezési probléma. Az önismeret és a társas kultúra Dionüszosz-kultusz, dionüszia, drámai műfajok, tragédia, komédia, szatírjáték Nietzsche: A tragédia születése, részlet 14 A görög drámairodalom Ismerkedés Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész és Arisztophanész munkásságával. A tragikus triász életműve, a legfontosabb drámai műfajok. Arisztotelész: Poétika, részlet 15 Szophoklész: Oedipus király A mű feldolgozása. A sors és a hübrisz problémája. Ezen az órán lehetőség nyílik erkölcsi problémák megvitatására: bűnös-e a főhős, ha a sorsával szembe akar szállni? Az erkölcsi és a történeti érzék Az írott szöveg megértése: betű szerinti és mögöttes jelentés. Oedipus király. Hübrisz, tragédia, thébai mondakör. Szophoklész: Oedipus király, szemelvény 16 Szophoklész: Antigoné A már ismert szöveg feldolgozása. A sors és a hübrisz problémája. Ezen az órán lehetőség nyílik erkölcsi problémák megvitatására: mi az oka Antigoné dacolásának? Az isteni törvények iránti elkötelezettség, vagy Kreónnal szembeni Az erkölcsi és a történeti érzék Az írott szöveg megértése: betű szerinti és mögöttes jelentés. A csoportmunka és a páros munka a társas kultúra fejlesztéséhez járul hozzá. Antigoné, analitikus dráma Szophoklész: Antigoné, szemelvény

4 dac? 17 Görög drámairodalom dolgozat Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási, verstani feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra, és méri a memoriterek elsajátításának szintjét is. Szövegalkotás a kompozíciós képesség Nincs. 18 A római császárkor költészete: Catullus és Vergilius Ennek az órának az a célja, hogy Catullus és Vergilius költészetének legfontosabb jellemzői elhangozzanak. A szöveggyűjteményben szereplő művek megismerésre, értelmezésre kerüljenek Aeneis, római aranykor, ambivalens, ambivalencia Catullus veresi különféle fordításokban, Vergilius: Negyedik ekloga 19 A római császárkor költészete: Vergilius és Horatius Ezen az órán az a feladat, hogy a tanulók megértsék a meglehetősen nehéz nyelvezetű Horatius-ódák szövegét. Az óra második fele alkalmat teremthet az aurea mediocritas és a középszerűség problémájának nyílt megvitatására. Olvasás, az írott szöveg megértése. Lényeglátás Kétértelműség, többféle nézőpont. aurea mediocritas, ars poetica, Aeneis Horatius: Licinius Murenához, Thaliarchushoz, Ars poetica 20 Az antikvitás irodalma Összefoglalás Az óra célja, hogy az antikvitás irodalmának tanulása közben összegyűlt tudásanyagot rendszerezze, a fogalmakat átismételje. Az eddigi tudásanyag átismétlése, összefoglalása. A lényeglátás fejlesztése, összefüggések meglátásának A korábban nem szereplő szövegek olvasása.

5 21 Az antikvitás irodalma Témazáró dolgozat Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési és szövegalkotási feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra. Íráskészség és feladatmegoldás 22 A Biblia A Biblia jellemzése. A Biblia és az európai kultúra. A Biblia és a mítoszok. Az óra célja a mítoszok és a bibiliai történetek közti hasonlóságok és különbségek megfogalmazása. Biblia fölépítése, kanonizáció. A vízözön. 23 Biblia és irodalom Az óra célja a bibliai szöveg és az irodalmi szöveg problémájának megvitatása. Erkölcsi érzék Bibliafordítások. Bibliai műfajok: zsoltár, himnusz, parabola, történetírás. A bábeli torony. 24 A bibliai teremtéstörténetek Bibliai teremtéstörténetek és a mítoszokban megismert teremtéstörténetek összehasonlítása. Vallás és irodalom vitakészség és erkölcsi érzék Teremtéstörténetek, bűnbeesés-történetek, vízözön-történetek. A Tóra és a Talmud. Az első és a második teremtéstörténet. 25 Az Ószövetség könyvei Átfogó ismerkedés az Ószövetséggel. Fogalomtisztázás: zsoltár, prófécia, stb. Az óra végén kiscsoportos beszélgetés Jónás felelősségéről és a prófétaszerepről. Beszédkészség: a csoportmunka eredményének ismertetése. A csoportmunka és a társas kultúra fejlesztéséhez járul hozzá. Az Ószövetség könyvei, keletkezése és fölépítése és 55. zsoltár, Jónás könyve, részlet 26 Az Újszövetség felépítése Átfogó ismerkedés az Újszövetséggel. Beszélgetés Jézus személyéről és hatásáról. Olvasás, az írott szöveg megértése; írás, szövegalkotás; irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése; az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti Az Újszövetség könyvei, keletkezése és felépítése. evangélium, apostoli levél, szinoptikusok, apokrifek, húsvét, pünkösd, János evangéliuma (részlet), a Szeretethimnusz

6 érzék mennybemenetel, színeváltozás 27 Jézus gyermekkora és példabeszédei Az óra célja Jézus alakjának és beszédmódjának bemutatása. A parabola fogalmának tisztázása. Az óra végén kitekintés az antik állatmesére. Társas együttélés fejlesztése csoportmunka, a drámajáték az erkölcsi érzék fejlesztéséhez járul hozzá. Parabola. Részletek Máté és Lukács evangéliumából 28 Összefoglalás Biblia A Bibliáról tanultak összefoglalása. Fogalmak átismétlése. Az összefüggések iránti érzékenység fejlesztése, lényeglátás. 29 Biblia Témazáró dolgozat Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési és szövegalkotási feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra. Szövegalkotás a kompozíciós képesség Feladatmegoldás készségének 30 A középkori keresztény irodalom A középkor jellemzése. Csoportmunka: mit gondolunk arról, hogy középkor? A csoportmunka kiértékelése. Előítéletek. Az erkölcsi érzék fejlesztése a középkor megítélése változásainak megbeszélésével. himnusz, zsoltár, legenda, intelem, Todi himnusza, Ambrus Esti imája, Ágoston: Vallomások (részlet) 31 A lovagi irodalom A lovagi eszmények és a lovagi kultúra megismerése. Vita: szükség van-e ma a gavallériára? Az olvasott szövegekkel összefüggésben az esztétikai és erkölcsi érzék Trubadúrok és Minnesängerek Carmina Burana (részlet), Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán

7 32 Dante Alighieri: Isteni színjáték Az Isteni színjáték egy részletének értelmező olvasása. A teljes mű szerkezetének és mondanivalójának átfogó ismertetése. A szöveg gondolati, érzelmihangulati tartalmát közvetíteni képes értelmes és kifejező olvasás. Irodalmi kultúra Pokol, purgatórium, paradicsom, üdvtörténet, szent Luca, számmisztika, számszimbolika, Beatrice, tercina, invesztitúra-harc Isteni színjáték (részletek) 33 Francois Villon költészete Villon figurájának megismerése. Az ellentétesség fogalmának középkori értelme. Az esztétikai érzék fejlesztése: költői képek és alakzatok. Bűn és bűnhődés üdvösség és kárhozat. Az erkölcsi érzék fejlesztése: a jó és a rossz, az igazság és az igazságosság: az ítélkezés mint cselekedet felismerése mindennapi helyzetekben és a művekben. Kettősség, ballada műfaji sajátosságai, ajánlás, Villon választott művei 34 Az Árpád-kor magyarországi irodalma A magyar kultúra és műveltség elhelyezése az európai kontextusban. Árpád-kori latinnyelvű irodalom. Halotti beszéd és könyörgés. 35 Az első magyar vers: az Ómagyar Mária-siralom Ennek az órának a célja, hogy a tanulók megértsék az ómagyar-kori vers szövegét. Szövegértés, szófejtés, nyelvtörténeti változások és az irodalmi szöveg értelmezésének lehetőségei. A nyelvi tudatosság és az erkölcsi érzék Planctus, fordítás, olvasat, betűhív átirat, kódex; Memoriter: néhány szakasz a siralomból. Ómagyar Máriasiralom 36 Liturgikus drámák a középkorban Misztériumjáték, mirákulum és moralitás fogalmának tisztázása. Egy pásztorjáték dramaturgiai panelei. Ezt az órát összekapcsolhatjuk a karácsonyi készülettel. Misztériumjáték, mirákulum, moralitás, betlehemes-játék, feltámadási játék Akárki (részletek) 37 A világi színjátszás kezdetei A templomi színjátszás utcára kerülésének folyamata. Ehhez ajánlott irodalom az Akárki c. kötet utószava. Commedia dell' arte, a farce stb. Drámajáték segítségével a szociális érzék A commedia dell'arte és a farce. Pathelin Péter prókátor (részletek)

8 fogalmak tisztázása. 38 Összefoglalás Középkor A középkoriv irodalomról tanultak összefoglalása, fogalmak átismétlése és tisztázása. Rendszerezés, a lényeglátás és összefüggések meglátásának 39 Középkor Témazáró dolgozat Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési és szövegalkotási feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra. Íráskészség és feladatmegoldás 40 Az európai reneszánsz bevezetés A humanizmus és reneszánsz kor és korstílus ismertetése. A legfontosabb reneszánsz művészek és gondolkodók megemlítése. Az órán lehetőséget érdemes adni a legfontosabb reneszánsz képzőművészeti alkotások megtekintésére. Reneszánsz, humanizmus, polihisztor, utánzás, harmónia, klasszikusklasszicista Mirandola: Heptaplus (részlet) 41 Giovanni Boccaccio: Dekameron. A novella Boccaccio novelláskötetének átfogó ismertetése. A novella műfajának elhatárolása a vicctől és az anekdotától. Novellaelemzés. Erkölcsi érzék fejlesztése: szórakoztatás és megbotránkoztatás. Novella, csattanó, fordulat, tetőpont. Boccaccio: Dekameron (részletek) 5. nap 9. előadás Végezetül szól az íródeák 42 Petrarca Daloskönyve A szonett műfajának és a szonettformának jellemzése. A komponált verseskötet. Egy szonett elemző bemutatása. A reneszánsz udvari szerelem jellemzése közben lehetőség van a lovagi szerelemmel való összehasonlításra. Olvasás, az írott szöveg megértése; írás, szövegalkotás; irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése; az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék Szonett-forma, dal, helyzetdal, idill. Petrarca: Áldott a nap Ti szerencsés füvek Pó, földi kérgem

9 43 A koraújkori magyar irodalom Az óra célja, hogy a magyar reneszánsz műveltség és kultúra európai kultúrába és műveltségbe ágyazottságát megmutassa. Mátyás király kultúraszervező munkássága, corvina, udvari humanizmus, históriás ének, széphistória. Tinódi: Egri históriának summája (részletek) 44 A reformáció. A reformáció korának magyar irodalma A reformáció jellemzése. Hatása a nemzeti nyelvű irodalmakra. Az óra végén lehetőség van az elvek különbözősége miatti szakítás problémájának drámajátékkal való feldolgozására. Következhet-e a vitából teljes eltávolodás? A társas együttélés, a vitakultúra Reformáció, katolikus, protestáns, református, evangélikus, unitárius, Luther, Kálvin, Zwingli, Szervét Mihály, Dávid Ferenc, Bornemisza, Károli, Szenci Molnár, Sylvester János. Sylvester János: Az magyar nípnek Kecskeméti Vég Mihály: LV. zsoltár 45 Janus Pannonius pályája Ismerkedés az első világhíres magyar költő alakjával. Reneszánsz kultúra és Mátyás király. Mátyás uralma Janus Pannonius költészetének tükrében. Janus Pannonius életművének alapvonalai. Janus Pannonius: Saját lelkéhez 46 Janus Pannonius epigrammaköltészete Az óra célja az epigramma-elemzés. Egy dunántúli mandulafához. Ismerkedés a kétértelműséggel és az irodalmi igényű gúnyolódással. Az óra második felében csoportmunka: epigramma-írás. A versformát figyelmen kívül lehet hagyni. Irodalmi művek értelmezése: az epigramma-műfaj felismerése, egyszerű jellemzése (sorok száma, verslábak, cezúra. A csattanó és a vers többi része viszonyának megértése. Epigramma, metafora, allegória. Janus Pannonius: Hunyadi Jánosnak Egy dunántúli mandulafáról Pannónia dicsérete 47 Janus Pannonius elégiái Egy elégia elemzése. Az óra célja egy nagyobb terjedelmű lírai művel való foglalkozás. Irodalmi szöveg értelmezése. Elégia, disztichon. Janus Pannonius: Búcsú Váradtól.

10 48 Balassi Bálint pályája Balassi Bálint alakjával való ismerkedés. Reneszánsz udvari kultúra továbbélése Balassi költészetében. Balassi szenvedélyessége. Az óra célja fölkelteni a diákság érdeklődését Balassi figurája iránt. Zsoltárparafrázis, istenes ének, szerelmi költészet, reneszánsz udvari kultúra, az udvari ember. Balassi életének legfontosabb eseményei. Balassi: Adj már csendességet 49 Balassi Bálint szerelmi költészete Ez az óra alkalmat adhat az élményköltészet és a poeta doctus által művelt költészet fogalmainak körüljárására. 50 Egy katonaének Ez a vers alkalmat ad annak tisztázására, hogy milyen lehetősége van egy költőnek egy vers kompozíciójának kialakításával, illetve a reneszánsz szimmetria irodalmi megjelenésének vizsgálatára. Erkölcsi és irodalmi érzék Irodalmi eszközök és formákra ill. a kompozícióra való érzékenység feltámasztása. Versciklus, toposz, petrarkizmus, Júlia-ciklus. Balassi-strófa, nótajelzés Balassi: Hogy Júliára talála A darvaknak szól Júliát hasonlítja a szerelemhez Balassi: Egy katonaének 51 Balassi Bálint lírai önéletrajza egy reneszánsz kötetkompozíció Egy verseskötet epikus olvasatának vizsgálata. Az órán az egyes versek nagyobb kompozícióba helyezésének lehetőségeit vizsgálhatják a tanulók. Az egyedi és az általános összefüggéseivel a komplex gondolkodás Verskötet, udvarló-kötet, lírai önéletrajz, Balassakódex, kötetkompozíció Balassi: Bocsásd meg Úristen Óh, én édes hazám 52 Összefoglalás a reneszánsz irodalom Összefoglalás a reneszánsz irodalom, a reneszánsz művészetről tanultak ismétlése, fogalmak tisztázása. A tanulási képesség fejlesztése: információk, adatok visszakeresése tanári irányítással. Szöveg értelmezése, egyszerű ok-okozati összefüggés felismerése; következtetések. 53 Reneszánsz dolgozat Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési és szövegalkotási feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra. Rövidebb szövegek alkotása, személyes és olvasmányélmények megfogalmazása. Saját vélemény megfogalmazása, megvédése

11 érvekkel. 54 William Shakespeare pályája Az órán a Shakespeare-i színház jellemzése az Ahogy tetszik c. mű Színház az egész világ kezdetű monológja, illetve a Szent Iván-éji álom és a Hamlet színház a színházban jelenetei segítségével. A késő reneszánsz-korszak jellemzése. Erzsébet-kor, Globe, szonettek. Shakespeare: LXXV. szonett XXVII. szonett 55 Shakespeare: Romeo és Júlia Az ismert szöveg alapján drámaelemzés. A mű filmes feldolgozásainak megtekintése és elemzése. Erkölcsi érzék Toposz, tragikum, tragédia, látszat, valóság, véletlen, emelkedett és alantas, prológus, vándortéma. Romeo és Júlia (részletek) 56 Shakespeare: Hamlet, dán királyfi Ismerkedés a bosszúdráma-műfaj hagyományaival. Hogyan lehet egy hagyományos műfajban újat megfogalmazni? Az erkölcsi érzék fejlesztése: mindennapi konfliktusok megjelenése és megjelenítése egy drámában. A klasszikus dráma helyzetei a hétköznapokban. Drámajáték. Párbeszéd és monológ. Bosszúdráma, monológ, öntükrözés, dilemma Hamlet (részletek) 57 Összefoglalás reneszánsz A reneszánsz és a késő reneszánsz művészet összefoglalása, fogalmak tisztázása, átismétlése. A történeti és művészi érzék fejlesztése: az európai történelem és művészet összefüggéseinek átismétlése. 58 Az európai reneszánsz Témazáró dolgozat Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési és szövegalkotási feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra. Szövegalkotás a kompozíciós képesség Feladatmegoldás készségének

12 59 Az európai barokk Ismerkedés a barokk művészettel. Az óra második felében csoportmunka: közhelyek gyűjtése a barokk művészetről. Vita. Erkölcsi érzék Az előítéletek lerombolása közvetlen tapasztalatszerzéssel. Társas együttélés fejlesztése nyílt vitával. Festőiség, dinamizmus, illúziókeltés, reformáció, ellenreformáció. Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak (részlet) 60 A magyar barokk irodalom Pázmány Péter és a hitvitázó irodalom, a magyar barokk költészet áttekintése. Mikes Kelemen levelei. Az óra célja elsősorban ismeretbővítés. Kalauz, prédikáció, fiktív levél, misszilis levél. Pázmány Péter: Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl 61 Zrínyi Miklós pályája Zrínyi Miklós a történelmi szereplő és költő. Az óra célja a történelmi és irodalmi tudásanyag összekapcsolása. Zrínyi élete és munkássága Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság 62 A Szigeti veszedelem keletkezése, felépítése A Szigeti veszedelem általános jellemzése. A hős problémájának körüljárásával az erkölcsi érzék Áldozatkészség, önfeláldozás. A barokk eposz jellemzői, előképek. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Az olvasónak, Pars prima, Peroratio) Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Ötödik ének) 63 A magyar barokk eposz A Szigeti veszedelem központi alakjának, a várvédő Zrínyinek a megismerése. A barokk műfaji jellegzetességek tanulmányozása. A barokk keresztény hőseszménye, az athleta Christi összehasonlítása Akhilleusszal. A tanulási képesség fejlesztése: információk, adatok visszakeresése tanári irányítással. Szöveg értelmezése, egyszerű ok-okozati összefüggés felismerése; következtetések. Inverzió, Zrínyi-strófa, bokorrím. Athleta christi. 64 Összefoglalás európai és magyar barokk A barokk korszakról tanultak átismétlése, összefoglalása. Fogalomtisztázás. Ismeretek rendszerezése, átismétlése. A tanulási, koncentrációs képesség

13 65 Témazáró dolgozat Európai és magyar barokk Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási, verstani feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra, és méri a memoriterek elsajátításának szintjét is. Szövegalkotás a gondolkodási képesség 66 Az európai klasszicizmus. A barokk és klasszicizmus legfontosabb jellemzői. Racionalizmus és vallásosság együttélése. A barokk dinamizmusa és a klasszicista statikusság. Az óra célja, hogy a tanulók szembesüljenek azzal, hogy egy korban, egymással párhuzamosan is létezhetnek stílusirányzatok hogy a stlílusfejlődés nem feltétlenül lineáris folyamat. Kizárólagosság és linearitás. Gondolkodási paradigma felülvizsgálata. Erkölcsi érzék Felvilágosodás, racionalizmus, klasszicizmus, Descartes, koordináta-rendszer, empirizmus. Descartes: Értekezés a módszerről (részlet) Winckelmann: Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról (részlet) 67 A klasszicista dráma. Boileau. Ezen az órán a Shakespeare-i színház és a klasszicista dráma összehasonlításával jellemezzük a racionalista, klasszicista drámát. Boileau, Corneille és Racine bemutatása. Hármas egység, racionalizmus, statikus jellem, antik irodalmi toposz. Boileau: Költészettan 68 Molière színháza A vándortársulatból királyi, udvari színházi társulat. Vígjátéki karakterek, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az óra célja, hogy megfogalmazza: mi az, ami kiválthatja a nevetést. Az óra lehetőséget ad rövid, komikus jelenetek eljátszására, csoportmunkában A társas együttélés, a vitakultúra Drámajátékok segítségével a drámai érzék Jellemkomikum, helyzetkomikum, jellemtípus. Molière: Tartuffe (4. felvonás, az asztaljelenet) 69 Molière: Tartuffe A Tartuffe fogadtatása. Az álszentség, az álszent jellemzése. A drámaelemzés mellett az óra ezen erkölcsi probléma Beszédkészség: olvasmányélmény tartalmának felidézése, elmondása. A társas együttélés, a vitakultúra Rezonőr, álszentség, helyes ítélet, helytelen ítélet, deus ex machina. Molière: Tartuffe (1. felvonás)

14 70 Összefoglalás Barokk és klasszicista irodalom 71 Témazáró A francia klasszicizmus feldolgozására, átbeszélésére is lehetőséget nyújt. A barokk és klasszicizmus legfontosabb jellemzőinek átismétlése. Fogalmak tisztázása, értelmezése. Drámajátékok segítségével a drámai érzék Az erkölcsi érzék fejlesztése: mindennapi konfliktusok megjelenítése drámajátékban. Ismeretek rendszerezése.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 2 Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 11. évfolyam 3 Célok és feladatok A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL Tartalom I. A SZÉPIRODALOM Az irodalmi nyelv 12 Érték és értékelés 16 Az élmény 17 Mûnemek és mûfajok 18 Az epika 18 A líra 19 A dráma 20 Mû és befogadó 20 Egy epikai mû Kosztolányi Dezsõ: A kulcs 21 Egy

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben:

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben: MAGYAR IRODALOM Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk,

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei Anyanyelv és kommunikáció Magyar irodalom Tantárgyi programjai és követelményei 1 2 ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 3 4 9-12. évfolyam Célok és feladatok A felnőttoktatás és a nappali iskolák általános céljai

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 1. A mese jellemzői OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 2. A népdal; panaszdalok, párosító dalok, csúfdalok 3. Rímek 4. Az ütemhangsúlyos verselés 5. Petőfi Sándor életpályája

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI I. A kompetencia alapú oktatásba bevont területek II. Szövegértés szövegalkotás helyi tanterve III. Matematika helyi tanterve IV. Angol nyelv helyi

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

TARTALOM A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL... 6. A KÖZÉPKOR... 6 Kettős világkép 8 Kettős emberkép 8

TARTALOM A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL... 6. A KÖZÉPKOR... 6 Kettős világkép 8 Kettős emberkép 8 TARTALOM A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL....................................................................... 6 A KÖZÉPKOR........................................................................................................

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. földrajz... 5 4. Történelem és állampolgári ismeretek... 6 5.

Részletesebben

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava Vzdelávací štandard z maďarského jazyka a literatúry pre SOŠ a SOU (4-ročné učebné odbory) s VJM Alapműveltségi tananyag és követelmények magyar nyelvből

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred)

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred) Művelődés- és irodalomtörténeti vázlat Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Mágikus világkép, totemizmus, fetisizmus, animizmus. Nem különülnek el a megismerésformák (tudományvallás-művészet-mindennapi megismerés)

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom A változat

Magyar nyelv és irodalom A változat M O N I T O R 2002 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2002 Magyar nyelv és irodalom A változat A tervezet szakfelelőse: A tervezet megvalósítása: Štátny pedagogický ústav, Bratislava EXAM,

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma 9. osztály Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

AZ ANGOL RENESZÁNSZ DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ

AZ ANGOL RENESZÁNSZ DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ AZ ANGOL RENESZÁNSZ DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ Fénykora: I. Erzsébet és I. Jakab uralkodása; kb. a XVI. század utolsó harmadától a XVII. század első harmadáig. Kétféle színháztípus: a magán illetve nyilvános színház.

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata:

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita iskolákban).

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

Az óra címe, témája: Egy világiasabb szemlélet felé: a reneszánsz gyökerei, társadalmi háttere, emberképe, esztétikai eszményei

Az óra címe, témája: Egy világiasabb szemlélet felé: a reneszánsz gyökerei, társadalmi háttere, emberképe, esztétikai eszményei A PEDAGÓGIAI TERVEZÉS DOKUMENTUMAI A pedagógiai alkalmazás módozatait, a szervezés eszközeit, az alkalmazott munkamódszereket, munkaformákat és az értékelés lehetőségeit a négy témakör óravázlatai mutatják

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT HELYI TANTERV - SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV. Szakközépiskola

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT HELYI TANTERV - SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV. Szakközépiskola HELYI TANTERV Szakközépiskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben ASZK PP13 HT KÖZISMERET - SZAKKÖZÉPISKOLA.DOC A helyi tanterv az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

A francia irodalom története

A francia irodalom története Cseppentő István - Dévényi Levente - Horváth Krisztina - Kalmár Anikó - Maár Judit - Palágyi Tivadar - Tóth Réka A francia irodalom története Szerkesztette Maár Judit Budapest, 2011 E..L T E EOTVOS.Z3

Részletesebben

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet Kultúrtörténeti kalandozások Ókori költészet Mit tudsz az ókori Görögországról és Rómáról? Mivel foglalkoztak, miből éltek? Hogyan, milyen értékrend szerint éltek? Miben hittek? Keress az interneten görög

Részletesebben

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból Tóth Csilla Tuti érettségi magyarból Jelen kiadvány másolása, többszörözése részleteiben és egészében is tilos írott, nyomtatott, elektronikus és audio formátumban is, továbbá az itt fel nem sorolt módokon

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig Kronológia 1520 1566. Szulejmán szultán 1456. Nándorfehérvár eleste 1526. aug. 29. Mohács 1532. Kőszeg ostroma 1541. Buda a töröké 1552. Eger ostroma 1594. Esztergom ostroma Irodalmunk Janus Pannoniustól

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv Tanterv Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit Témakörök Tervezett óraszám Modulszám 1. KISFIÚK ÉS NAGYFIÚK

Részletesebben

Munkanapló 2009.09.01-2010.04.09.

Munkanapló 2009.09.01-2010.04.09. Munkanapló Név: Bakó Éva, Horváth Ida 2009.09.01-2010.04.09. Időpont Óra/Személy Tevékenység 2009.09.20. 2/Bakó Éva A feladat megismerése 2009.09.20. 2/Horváth Ida A feladat megismerése 2009.11.03. 2/Bakó

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanterve

Magyar nyelv és irodalom tanterve Magyar nyelv és irodalom tanterve 2004. Készítette: Deák Judit Magyar nyelv és irodalom 7 12/13. évfolyam Részletes tanterv évfolyamokra lebontva Évi óraszám:129,5 Belép tevékenységformák 7. évfolyam 1.

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MAGYAR IRODALOM. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MAGYAR IRODALOM. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MAGYAR IRODALOM Javítási-értékelési útmutató 1) Pótolja a hiányzó évszak-, hónap-, illetve napszak-nevet a verscímekben!

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei a magyar nyelv tantárgyból szakközépiskola, 9. évfolyam Témakörök (tartalmi egységek):

Az osztályozó vizsga követelményei a magyar nyelv tantárgyból szakközépiskola, 9. évfolyam Témakörök (tartalmi egységek): Az osztályozó vizsga követelményei a magyar nyelv tantárgyból szakközépiskola, 9. évfolyam Témakörök (tartalmi egységek): - Kommunikáció, tömegkommunikáció - Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

1. Az alábbi mondatok közül válogassa ki azokat, amelyek nem helyesek Az előttük álló körbe írjon X-et! 1,5

1. Az alábbi mondatok közül válogassa ki azokat, amelyek nem helyesek Az előttük álló körbe írjon X-et! 1,5 FELVÉTELI VIZSGA 2014. MAGYAR NYELV ÉS IRDALM KÓD: 1. Az alábbi mondatok közül válogassa ki azokat, amelyek nem helyesek Az előttük álló körbe írjon X-et! 1,5 A szememmel látom a helyzetet. Saját szemével

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A dráma-, báb- és színháztörténeti, művelődéstörténeti és műelemző dramaturgiai ismeretek bemutatása a kötelező és ajánlott szakirodalom, valamint a központilag összeállított

Részletesebben

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Rendelkezésre álló órakeret: heti 1 óra = 32 óra Célok és feladatok A bölcsesség

Részletesebben

A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése

A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet A Matúra klasszikusok könyvsorozat tipográfiai elemzése Hamvai Kinga Rózsa* *Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány

Részletesebben

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük)

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük) Cigány népismeret (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén (A példákat dőlt betűvel szedtük) Tananyag Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény Ajánlott műveltségi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám :

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : Bevezetés a filozófiába helyi tanterve 1 12. évfolyam Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : 32 óra fél óra Célok és feladatok: A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag A tantárgy órakerete: Ének-zene Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok 9-1. évfolyamok Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi Helyi tervezésű órakeret órakeret 9. 1 36 32

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Dráma

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

A mintaélet forradalma" "

A mintaélet forradalma KRITIKA A mintaélet forradalma" " GREZSA FERENC ÍRÁSA NÉMETH LÁSZLÓRÓL Amikor elküldötte Grezsa Ferenc új könyvét, Olasz Sándor ezt írta hozzá: Nagyon örülök neki, talán mégjobban, mintha saját könyvem

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! A javítási-értékelési útmutató tartalmi elemeitől eltérő minden jó választ el kell fogadni! NYELVI-IRODALMI

Részletesebben