MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 1 MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT SZÖVEGRÉSZEK DŐLT FÉLKÖVÉR ÉS ALÁHÚZOTT BETŰVEL KIEMELVE

2 2 I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet megnevezése: Magyar Közforgalmi Pilóták Egyesülete HUNALPA (Hungarian Airline Pilots Association) Rövidített neve: Hunalpa Egyesület továbbiakban Egyesület. Az Egyesület a(z) International Federation of Air Line Pilots' Associations (IFALPA), European Cockpit Association (ECA), Oneworld Cockpit Crew Coalition (OCCC) és a Magyar Polgári Légiközlekedési Szövetség (MAPLÉSZ) tagszervezete. 2. 1, Működési területe: Magyarország 2, A szervezet székhelye: 1055 Budapest Falk Miksa u 32 I/8/a. II. FEJEZET Az Egyesület célkitűzései 3. Az Egyesület, mint munkavállalói érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet látja el feladatát. Országos szakmai és érdekképviselet megteremtése és folyamatos biztosítása. Az érdekképviseleti feladatok ellátása és érvényesítése a magyar, illetve nemzetközi szervezetek, intézmények és hatóságok felé. 4. Védi a hivatás becsületét és emeli szakmai színvonalát. 5. A repülés biztonságát érintő valamennyi jogszabály és egyéb kötelező előírás kidolgozásában részt vesz, azokról szakmai véleményt alkot, illetve ajánlást fogalmaz meg, a nemzetközi szervezetek ajánlásainak előírásainak a jogalkotásba való beépítését szorgalmazza, végrehajtásának módját elősegíti, továbbá minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti azok betartását. 6. Javítja és védi a tagok és tagságra jogosultak általános mesterségbeli és technikai képzését. 7. Szabályozza a tagok, mint munkavállalók és a munkaadók, valamint a tagok szakmai tevékenységéből származó vagy ahhoz kötődő egymásközti kapcsolatait. 8. Szabályozza, javítja és védi a tagok és a tagságra jogosultak alkalmazási körülményeit.

3 3 9. Minden törvényes eszközt igénybe véve előmozdítja tagjai érdekeinek érvényesítését, felkérésre képviseli tagját vitás kérdések rendezésekor, amelyhez akár nemzetközi kapcsolatait is felhasználja 10. Létrehoz és kezel olyan alapot, mely az Egyesület törvényes céljainak elérését elősegíti. 11. Önsegélyező alapot hoz létre vagy helyettesítésére megfelelő megoldást keres, amely baleset, betegség, nyugdíjazás esetén segítséget nyújt tagjainak ill. azok családtagjainak. 12. Együttműködik minden olyan bel- és külföldi szervezettel, szövetséggel, melynek hasonló összetételű tagsága van, és hasonló célokért dolgozik. Részt vesz az 1. -ban megnevezett szervezetek bizottságainak munkájában, képviselteti magát az általuk rendezett kongresszusokon, munkaértekezleteken, bizottsági rendezvényeken. 13. A tagság tájékoztatása érdekében folyóiratot és/vagy hírlevelet ad ki papíralapú és/vagy elektronikus formátumban (pl. -ben). III. FEJEZET A tagság viszony szabályai 14. A szervezet rendes tagja lehet minden olyan személy, aki közforgalmi pilóta, kereskedelmi pilóta, vagy magán pilóta, hajózó mérnök vagy hajózó navigátor szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, vagy rendelkezett. 15. a,) A tagok sorába Tiszteletbeli tag is felvehető az Ügyvivő Testület döntése alapján. A Tiszteletbeli tagnak szavazati joga nincs és tisztségre nem választható, de a tagságból eredő egyéb előnyökre jogosult. Az Egyesület Tiszteletbeli Tagja lehet minden korábban rendes tagsági viszonnyal rendelkező természetes személy aki az Egyesület célkitűzéseit továbbra is elfogadja, és lehetőségeihez képest közreműködik azok megvalósításában. Ha a rendes tag munkaviszonya nyugdíjazás miatt szűnik meg, kérheti tiszteletbeli taggá való átminősítését. Ezen kérelmekről az Ü.T. határoz a 16. szerint. b,) A tagok sorába Pártoló tag is felvehető az Ügyvivő Testület döntése alapján. A Pártoló tagnak szavazati joga nincs és tisztségre nem választható, de a tagságból eredő egyéb előnyökre jogosult. Az Egyesület Pártoló Tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki az Egyesület célkitűzéseit elfogadja, azzal teljes mértékben egyetért, és lehetőségeihez képest közreműködik azok megvalósításában és támogatásában. A rendes tag kérheti pártoló taggá való átminősítését meghatározott időre Ezen kérelmekről az Ü.T. határoz a 16. szerint.

4 4 A tagsági viszony keletkezése 16. A tagfelvételi kérelmet a Titkárhoz kell benyújtani, előírt formában (lásd. 1. számú melléklet). A kérelmet az Ü.T. bírálja el. Az Ü.T. a tagfelvételi kérelem benyújtását követő 15 napon belül megvizsgálja, hogy az érintett személy megfelel-e a tagokra az Alapszabályban, illetőleg a vonatkozó törvényekben előírt feltételeknek. A vizsgálatának eredményéről a belépni szándékozó személyt haladéktalanul, írásban értesíti. Elutasítás esetén, a felvételét kezdeményező személy a soron következő Közgyűléshez nyújthatja be fellebbezését írásban. A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek nincs helye. 17. A tagsági viszony a felvételről szóló határozat napjával jön létre. A tagsággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket ettől az időponttól jogosult gyakorolni, illetve köteles teljesíteni a tag. 18. A tagság megszűnik: A rendes tag, a tiszteletbeli és a pártoló tag tagsági viszonya megszűnik: - kilépéssel; - kizárással; - természetes személy halálával; - jogi személy jogutód nélküli megszűnésével. A rendes tag, tiszteletbeli tag és pártoló tag tagsági viszonyának kilépéssel történő megszüntetése az Ügyvivő Testülethez benyújtott egyoldalú írásbeli nyilatkozattal történik. Kizárásnak van helye, ha a tag - tagdíjfizetési kötelezettségét tartósan nem teljesíti, - súlyosan megsérti az alapszabályt, - akadályozza az Egyesület működését vagy veszélyezteti célkitűzéseinek megvalósítását. A rendes tag a tiszteletbeli tag és a pártoló tag kizárásához az Ügyvivő Testület tagjai kétharmadának igen szavazata szükséges. A kizárási eljárás megkezdésére az Ügyvivő Testületnek az ok megjelölésével bármelyik választott tisztségviselő, bármelyik rendes tag vagy az Etikai Bizottság indítványt tehet. Amennyiben a kizárási eljárás azért indult, mert a tag tagdíjfizetési kötelezettségét tartósan nem teljesítette, az Ügyvivő Testület felszólítja a tagot az elmaradt tagdíj 30 napon belül történő megfizetésére. Amennyiben ezen időszak eredménytelenül telik el, az Ügyvivő Testület a soron következő Ügyvivő Testületi ülésen dönt a kizárásról.

5 5 Az Ügyvivő Testület meghallgatja és felszólítja a rendes tagot, tiszteletbeli tagot illetve a pártoló tagot a kizáró ok megszüntetésére, legalább 30 (harminc) napos határidővel. Eredménytelenség esetén, a soron következő Ügyvivő Testületi ülésen dönt a kizárásról. A rendes tagot, tiszteletbeli tagot illetve pártoló tagot, aki ellen kizárási eljárás indult, megilleti a védekezés lehetősége. Ennek keretében ő (vagy meghatalmazottja) megismerhet minden iratot, amely a kizárási eljárás során keletkezett, továbbá felhasználhat minden törvényes eszközt annak igazolására, hogy az ok, amely miatt a kizárási eljárás megindult, nem áll fenn. Az Egyesület tagja jogosult a kizárásáról hozott határozatot a tudomására jutásától számított 30 napon belül az illetékes bíróság előtt megtámadni. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. Az Ügyvivő Testület a rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokról naprakész nyilvántartást vezet. A rendes, tiszteletbeli vagy pártoló tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén az Ügyvivő Testület törli a rendes, tiszteletbeli vagy pártoló tagot a Tagnyilvántartásból. Tagsági viszony felfüggesztése 19. Felfüggesztésre kerül annak a tagnak a tagsági jogviszonya, aki egy Légiközlekedési Vállalatnál az alábbi vezető beosztások ellátására vonatkozó munkaviszonyban vagy más jogviszonyban áll, e jogviszony időtartama alatt a) Vezérigazgató b) Vezérigazgató helyettes c) Repülési igazgató d) Típus főpilóta. Az érintett tag, azt követően, hogy a fenti a.)-d.) pont szerinti vezető beosztások ellátására vonatkozó munkaviszonyára nézve a munkaszerződés aláírásra kerül, köteles még a munkába lépését megelőzően e munkaviszonyáról az Ügyvivő Testületet írásban értesíteni, mely testület az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul Testületi ülést hív össze és határozatot hoz az érintett tag tagsági viszonyának felfüggesztéséről. Amennyiben az érintett tag értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, ez a mulasztás az Alapszabály súlyos megsértésének minősül és az érintett tagnak az Egyesületből történő kizárását vonhatja maga után. A fenti okból történő kizárásra vonatkozó eljárásra az Alapszabály 18.. rendelkezései az irányadóak. Az érintett tag a fenti időtartam alatt nem gyakorolhatja tagsági jogait, de nem is terhelik a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségek sem. Az érintett tag, fenti vezető beosztások ellátására vonatkozó munka- vagy jogviszonyának megszűnését követően, tagsági jogai visszaállításáról vagy tagságának megszüntetéséről az Ügyvivő Testület dönt. A döntés és a jogorvoslat vonatkozásában az Alapszabály 16. -nak rendelkezései az irányadók.

6 6 20. A tag kiléphet az Egyesületből a Titkárhoz intézett írásbeli nyilatkozatával. A tagsági jogviszony a nyilatkozat benyújtásának napján azonnali hatállyal szűnik meg. A kilépés nem mentesíti a tagot az elmaradt tagdíj befizetése vagy egyéb általa korábban vállalt anyagi kötelezettség alól. A tagsági viszonyból származó jogok és kötelezettségek 21. A szervezet minden rendes tagja egyenlő mértékben gyakorolhatja a következő jogokat: 1) a szervezet tevékenységében, rendezvényein, így különösen a közgyűlésen való részvétel, javaslattétel és szavazás jogát, 2) tisztséget vállalhat és tisztségre választható, kivéve az a tag, aki az Etikai Bizottság erre vonatkozó elmarasztaló határozatának hatálya alatt áll, 3) igénybe veheti a szervezet szolgáltatásait és információs tájékoztató rendszereit, 4) hozzáférhet az Egyesület központjában vezetett naprakész nyilvántartáshoz a tagságról. 22. A tagok kötelezettségei: 1) az alapszabály betartása, 2) tagsági díj megfizetése 3) az Egyesület munkájának elősegítése, az arányosan elosztott feladatok teljesítése. IV FEJEZET Az Egyesület szervezeti felépítése és gazdálkodása 23. Az Egyesület szervezetei: - a Közgyűlés - az Ügyvivő Testület (továbbiakban Ü.T.) - Pénzügyi Ellenőrző Testület - Etikai Bizottság - Seniority Bizottság A fenti testületek illetve Bizottságok tagjai az Egyesület tisztségviselőinek minősülnek A Közgyűlés, illetve az Ügyvivő Testület, feladatainak ellátására ad hoc bizottságokat és munkacsoportokat hozhat létre.

7 7 A Közgyűlés 24. A közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve. 25. A rendes közgyűlést az Egyesület elnökének, Ügyvivő Testületének, vagy a tagság 1/10-edének írásbeli kérelmére kell összehívni. A rendes közgyűlést évente egyszer az év első negyedévében kötelező összehívni. 26. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: a) az Ügyvivő Testület döntése alapján b) a tagok 1/10 - édenek írásos kérelmére 27. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlést az Ü.T. hívja össze a Közgyűlés napja előtt, rendes közgyűlés esetén legalább 45, rendkívüli közgyűlés esetén pedig legalább 15 nappal elküldött meghívóval. A meghívóban meg kell jelölni a Közgyűlés megtartásának pontos helyét és időpontját, a javasolt napirendi pontokat, illetőleg a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés pontos helyét és időpontját. 28. Az Ü.T. a meghívót az Egyesület saját honlapján is köteles közzétenni. 29. A Közgyűlés napirendjére bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi pont felvételét kérni. A javasolt napirendi pontról a Közgyűlés akkor hozhat érvényesen határozatot, ha a tag napirendi pontra vonatkozó javaslata a Közgyűlés előtt legalább 10 nappal megérkezett valamennyi taghoz, vagy az Egyesület honlapján meghirdetésre került. Az Ügyvivő Testület valamint a tagok által előzetesen javasolt napirendi pontokon túlmenően a tagok legkésőbb a közgyűlés napirendi pontokra vonatkozó szavazása előtt tehetnek indítványt új napirendi pontra, de ezeknek a napirendre történő felvételéhez a közgyűlés 2/3-os szótöbbsége szükséges. A napirendtől csak sürgős esetben és a Közgyűlés Elnökének engedélye alapján lehet eltérni. 30. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon érvényes szavazati joggal rendelkezők legalább a fele +1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlést az eredetileg meghirdetett időpontot követő 30 perc elteltével lehet legkorábban megtartani - a meghívóban előzetesen meghirdetett időpontban -, amely megismételt közgyűlés - ha azt a tagság kérelmére hívták össze, azon legalább a tagok 1/4-e jelen van, - egyéb esetben a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes a meghirdetett napirendi pontok tekintetében. 31. A közgyűlés feladat és hatáskörébe tartozik minden a szervezet működésével kapcsolatos feladat ellátása és döntés meghozatala.

8 8 32. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1. Az alapszabály elfogadása és annak módosítása 2. A megválasztandó ügyvivők létszámának módosítása 3. A tisztségviselők megválasztása és visszahívása 4. A pénzügyi beszámoló elfogadása vagy elutasítása 5. Az éves költségvetés megállapítása 6. Egyesületi szövetséghez való csatlakozásról vagy onnan való kiválásról szóló döntés 7. Más egyesülettel való egyesülés vagy szétválás. 8. Az egyesület átalakulásáról való megszűnéséről szóló döntés 9. A fegyelmi ügyekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálása. 10. Az egyesület vagyonának 1/3-át meghaladó egyedi kérdésekben való döntés 11. A munkabeszüntetésről való döntés 33. A közgyűlésen minden egyesületi tag egy szavazattal rendelkezik, amit csak személyesen gyakorolhat. Az a tag rendelkezik érvényes szavazattal, aki a közgyűlés időpontjáig minden a tagságból fakadó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, kivéve a pontjában foglaltakat. 34. A közgyűlés általában egyszerű szótöbbséggel szavaz, kivéve az alapszabály elfogadását és módosítását,, a más egyesülettel való egyesülés vagy szétválás, illetve az egyesület átalakulásának esetét, amely kérdésekben kétharmados szavazattöbbség kell. Az egyesület megszűnésének kimondásához egyhangú döntés szükséges. A munkabeszüntetéséről szóló döntések meghozatalára külön szabályok vonatkoznak. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés Elnökének a szavazata dönt. 35. Titkos szavazást kell elrendelni a tisztségviselők megválasztásáról és visszahívásáról, valamint a munka-beszüntetéséről való döntés kérdésében, illetve minden esetben (bármely kérdéssel kapcsolatban) a jelenlévő szavazatok legalább 1/10-ének kérésére. Titkos szavazás esetén a Közgyűlés legalább kéttagú szavazatszedő és számláló bizottságot választ, amely a szavazatokat összeszámolja, erről jegyzőkönyvet vesz fel és az eredményről a Közgyűlés Elnökét tájékoztatja. 36. Az Ü.T. közgyűlésen kívüli urnás szavazást rendelhet el bármely kérdésben a tagság véleményének közvetlen megismerésére, kivéve a pontjai alatt felsorolt esetekben. Gondoskodni kell róla, hogy csak az érvényes szavazati joggal rendelkezők adhassanak le fejenként egy szavazatot. A leadott szavazatokhoz csak az Ü.T. által kijelölt szavazatszámlálók férhetnek hozzá. Amennyiben a szavazatok leadására nyitva álló idő alatt beérkező érvényes szavazatok száma eléri vagy meghaladja a szavazati joggal rendelkezők 50%-a +1 db-ot, a szavazás eredménye az Közgyűlési határozatokkal egyenértékű. 37. A közgyűlés, tagjai sorából levezető elnököt, (Közgyűlés Elnöke) jegyzőkönyvvezetőt, két jegyzőkönyv hitelesítőt és szavazat- számlálókat választ. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és napirendjét, valamint a fontosabb eseményeket és a meghozott

9 9 határozatokat, az ezekre leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a tartózkodók számát. A le nem adott szavazat tartózkodásnak számít. A jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés Elnöke valamint a közgyűlés által megválasztott két hitelesítő tag írja alá. 38. A közgyűlés a tisztségviselőket legfeljebb két éves időtartamra választja meg. A tisztségviselők újraválaszthatók. 39. A tisztségviselői megbízatás megszűnik: a) a megválasztás időtartamának elteltével b) lemondással c) visszahívással d) a tagsági viszony megszűnésével 40. Valamely tisztségviselő visszahívását az Ü.T. vagy a tagság legalább 1/3-a jogosult kezdeményezni. A kezdeményezéstől a Közgyűlés erre vonatkozó döntéséig az érintett tisztségviselő a tisztségéből fakadó jogokat nem gyakorolhatja. A Közgyűlés döntéséig maximum 2 tisztségviselő visszahívása kezdeményezhető. Ügyvivő Testület 41. Az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve az Ügyvivő Testület (Ü.T.) a közgyűlésnek alárendelten működik, tevékenységéről az évi rendes közgyűlésen köteles beszámolni. Két közgyűlés között gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek a Közgyűlést megilletik és dönt mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Egyesület célkitűzéseinek megfelelően és jelen Alapszabállyal összhangban Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) hoz létre, tart karban mely tevékenységét, munkáját segíti. Az SZMSZ elfogadásához, módosításához az Ü.T. tagok 3/4-es szótöbbségű szavazata szükséges. A vonatkozó jogszabályoknak és az Egyesület célkitűzéseinek megfelelően, a pénztáros javaslata alapján Pénzügyi Befektetési Szabályzatot (továbbiakban: PBSZ) hoz létre és tart karban. A PBSZ elfogadásához, módosításához az Ü.T. tagok 2/3-os szótöbbségű szavazata szükséges. 42. Az Ügyvivő Testület 5 tagból áll. Tagjai: - vezetője az egyesület Elnöke - Alelnök - Titkár - Pénztáros - Nemzetközi kapcsolatok vezetője 43. Az Ü.T. szükség szerint ülésezik. 44. Az Ü.T. üléseit a Titkár hívja össze az Elnök, az Alelnök vagy az Ü.T. tagok 1/3-ának kérésére.

10 Az ülés határozatképes, ha azon az Ü.T. tagok több mint a fele részt vesz. Az ülés egyszerű többséggel dönt, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az indítvány újra tárgyalását az Ü.T. a legközelebbi ülésén megkísérelheti. 46. Az Ü.T. előzetes döntése alapján ülésein állandó vagy eseti meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal. 47. Az állandó vagy ad hoc bizottságok, munkacsoportok működését érintő napirendi kérdések tárgyalásán meghívottként részt vehet az adott bizottság elnöke, illetve munkacsoport vezetője, akiknek az adott napirendi pont tekintetében tanácskozási joga van. 48. Az Ü.T. üléseiről a titkár, távollétében a jelenlevők által választott személy jegyzőkönyvet készít, amelyet az ülés elnöke és két résztvevő tagja hitelesít. 49 Az Etikai Bizottsághoz javaslata alapján az Ü.T. határozathozatal útján dönt a tag kizárásáról a feltárt tények alapján és szükség esetén az érintett meghallgatását követően. Az Etikai Bizottság illetve Ügyvivő testület döntése ellen az érintett, a jelen Alapszabály 18. -a szerint jogorvoslattal élhet. 50. Az Ü.T. ellátja az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a tárgyévi jóváhagyott költségvetési terv alapján. 51. Dönt az egyesület mindenkori vagyonának 1/6-át elérő, de 1/3-át meg nem haladó egyedi kötelezettség vállalások és kifizetések kérdésében. Az Egyesület Elnöke 52. Az Egyesület Elnöke vezeti az egyesület tevékenységét, irányítja az Ü.T. munkáját és képviseli harmadik személyekkel szemben az Egyesületet. 53. Dönt az Egyesület mindenkori vagyonának 1/6-át meg nem haladó, de maximum 5 millió forint egyedi kötelezettségvállalások és kifizetések kérdésében. 54. A Közgyűlés előtt beszámol az Ü.T. munkájáról. 55. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett. Az Egyesület Alelnöke 56. Az Elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti, teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait. 57. Az Egyesület Alelnöke felügyeli az Egyesület szakmai valamint érdekvédelmi tevékenységét, ellátja az Egyesület belső kommunikációs feladatait.

11 Az Egyesület mindenkori vagyonának 1/10-ed részéig, de maximum 1millió forintig dönthet az egyedi kiadások és kötelezettségvállalások kérdésében. Az Elnök helyettesítése esetén e jogköre az Elnök jogkörével azonos. Az Egyesület Titkára 59. A Titkár vezeti az Egyesület adminisztrációját, kialakítja és biztosítja az iktatási és iratkezelési rendet. 60. Jegyzőkönyvet vezet az Ü.T. üléseiről. 61. Vezeti a közgyűlési és Ügyvivő Testületi Határozatok tárát. Gondoskodik a határozatok hozzáférhetőségéről a tagok számára. 62. Kettőszázezer ( Ft) forintos értékhatárig jogosult dönteni az egyedi kiadások és kötelezettségvállalások kérdésében. E döntési jogkörének gyakorlása során a ,- Ft értékhatáron belüli ügyletek esetén harmadik személyekkel szemben képviseli az Egyesületet. Az Egyesület Pénztárosa 63. A vonatkozó jogszabályok szerint vezeti az Egyesület könyvelését és pénzügyi nyilvántartásait, kezeli a szervezet bevételeit, Pénzügyi Befektetési Szabályzatát. Az Elnökkel, illetve az ő akadályoztatása esetén az Alelnökkel második helyi aláírási joga van az egyesület számlája felett. 64. Az évi rendes Közgyűlés előtt benyújtja az Ü.T.-nek a hitelesített pénzügyi mérleget, valamint a következő év költségvetési tervezetét. Az Egyesület Nemzetközi Kapcsolatok Vezetője 65. Az Egyesület Nemzetközi Kapcsolatok Vezetője tartja a kapcsolatot az 1. -ban megjelölt nemzetközi szervezetekkel, részt vesz a nemzetközi konferenciákon, azokon képviseli az Egyesületet, információt cserél, a jelen Alapszabály és az Ü.T. által meghatározott irányelvek alapján, az Egyesület céljainak megfelelően. 66. Akadályoztatása esetén, lehetőség szerint gondoskodik a helyettesítéséről. 67. Minden esetben az adott nemzetközi konferencián való részvétel (utazás, szállás, étkezés, reprezentáció, a konferencián való részvétellel kapcsolatos egyéb rendkívüli kiadások) költségéig jogosult az egyedi kiadásokról dönteni.

12 12 Az Egyesület gazdálkodása 68. Az Egyesület, a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján végzi a tevékenységét. 69. Az Egyesület bevételei: a. törlésre került b. a tagsági díj c. magán és jogi személyek támogatásai d. egyéb bevételek 70. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért nem felelnek. 71. Az Egyesület jogosult saját tevékenységének előmozdítása érdekében gazdasági tevékenységet folytatni, alapítványt, vagy más szervezetet létesíteni. 72. Az Egyesület bankszámlája, illetve házipénztára felett az Elnök, az Alelnök, a Titkár és a Pénztáros közül két személy együttes aláírásával lehet érvényesen rendelkezni. Második helyen mindig a Pénztáros jogosult a számla, illetve a házipénztár feletti rendelkezés aláírására. A Pénzügyi Ellenőrző Testület 73. Az éves Közgyűlés 3 tagból álló Pénzügyi Ellenőrző Testületet (P.E.T) állít fel a HUNALPA tárgyévi pénzügyi és gazdasági tevékenységének ellenőrzésére. Az Ü.T. köteles valamennyi - erre vonatkozó - információt a P.E.T. rendelkezésére bocsátani. A P.E.T. a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és neki évente beszámol. 74. Tevékenysége körében felügyeli és ellenőrzi az Egyesület tulajdonát, vagyonát és könyvelését. Az Etikai Bizottság 75. Tagjait (3-5 fő) a Közgyűlés választja határozott, legfeljebb 2 éves időtartamra. 76. Ellenőrzi, hogy az Egyesület tagjai eleget tesznek e az Alapszabályban foglalt kötelezettségeiknek, illetve magatartásukkal nem sértik e meg az Egyesület célkitűzéseit. 77. Tevékenységét kérelemre, bejelentés vagy észlelés alapján, saját hatáskörben lefolytatott eljárás keretében végzi. Az Etikai Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, és ügyrendjét. 78. Az Etikai Bizottság szükség szerint tartja ülését. 79. Az Etikai Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 fő részt vesz.

13 Amennyiben bármely tag részéről, az Alapszabálynak nem megfelelő magatartást tapasztal, intézkedési javaslatot tesz az Ü.T.-nek, illetve a Közgyűlésnek. A Seniority Bizottság 81. Tagjait (3-5 fő) a Közgyűlés választja határozott legfeljebb 2 éves időtartamra. 82. Ellenőrzi a Seniority Szabályzat betartását. 83. Tevékenységéről folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja az Ü.T.-et, valamint a Közgyűlést. 84. A Seniority Bizottság az Ü.T.-vel egyetértésben állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét. Egyet nem értés esetén a vitás kérdésekben a soron következő Közgyűlés határoz. 85. A Seniority Bizottság szükség szerint, tartja ülését. 86 A Seniority Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 fő részt vesz. V. Fejezet Munkabeszüntetés 87. A munkabeszüntetésről a tagság Közgyűlésen, urnás szavazás útján, elektronikus vagy postai úton, titkos szavazással dönt. 88 Egy adott munkáltatónál való munkabeszüntetésről a döntést az ott munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozók jogosultak meghozni. 89. A munkabeszüntetéshez az adott munkáltatónál jogviszonyban álló Egyesületi tagok 2/3-ának ilyen irányú döntése szükséges. 90. Munkabeszüntetés esetén egy speciális Érdekegyeztető Bizottság (É.B.) jár el a tagok nevében. 91. Az Érdekegyeztető Bizottság a törvényességet betartva elrendeli, illetve befejezetté nyilvánítja a sztrájkot az érintett körben és területen.

14 14 VI. FEJEZET Záró rendelkezések 92. Az egyesület megszűnik: a) ha a tagság egyhangú határozattal kimondja, b) a törvényességi felügyeletet ellátó szerv jogszerűen elrendeli a feloszlatást, c) egyesüléssel, szétválással, más szervezetbe való beolvadással. 93. A 92. a) pontja szerint feloszlatás esetén, a Közgyűlés köteles 5 tagú Bizottságot kijelölni a felszámolás végrehajtására. 94. Megszűnés esetén, az Egyesület fennmaradó vagyonát a tagok között egyenlő arányban kell felosztani. 95. Az Egyesület felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol törvényes felügyeletet. ZÁRADÉK A fenti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a HUNALPA Egyesületének május 7-én megtartott Rendes Közgyűlése hagyta jóvá. Demeter Csaba HUNALPA elnök HITELESÍTÉS Alulírott dr. Somló Katalin ügyvéd igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére az alapszabály 2., 3., 5., 9., 14., 15., 18., 20., 23., 41., 47., 49., 63., 71., 87. és 94. -nak a HUNALPA Egyesület május 7. napjára összehívott Rendes Közgyűlése által elhatározott módosításokra tekintettel került sor. A módosítások félkövér és dőlt betűkkel kerültek rögzítésre és aláhúzással kiemelve. Budapest, május 7.

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

földszint különterem 1/2013. (XI. 27.) ügyrendi határozat: A 2013. november 27-én 10 órára összehívott Küldöttgyűlés határozatképes.

földszint különterem 1/2013. (XI. 27.) ügyrendi határozat: A 2013. november 27-én 10 órára összehívott Küldöttgyűlés határozatképes. A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület 2013. november 27-i küldöttgyűlési jegyzőkönyvének kivonata, a Küldöttgyűlés által meghozott határozatok A Küldöttgyűlés helye: A Küldöttgyűlés időpontja:

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EGYESÜLET CÉLJA 2.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EGYESÜLET CÉLJA 2. E g y e s ü l e t i A l a p s z a b á l y 1.1. Az egyesület neve, székhelye: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Neve: Szent Hubertus Szituációs Lövészklub Székhelye: 8600 Siófok, Szilfa utca 1. 1.2. Törvényességi

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Az ÖSSZEFOGÁS SZIGETHALOMÉRT EGYESÜLET

Az ÖSSZEFOGÁS SZIGETHALOMÉRT EGYESÜLET Az ÖSSZEFOGÁS SZIGETHALOMÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTTATOTT: SZIGETHALMON, 2011. MÁJUS 2. NAPJÁN Az ÖSSZEFOGÁS SZIGETHALOMÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Bevezető rendelkezések 1. Az Összefogás Szigethalomért

Részletesebben

VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011.

VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011. VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011. 1 A Világjáró Vadászok Klubja A L A P S Z A B Á L Y A A Világjáró Vadászok Klubjaalapító tagjai a 2011. március 26.napján megtartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben, a 2012. április hó 18. napján, valamint 2012. december 14. napján a Taggyűlés által jóváhagyott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y - módosításokkal egységes szerkezetben - Budapest, 2014. március 12. Az ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítók a 2010. március 31. napján megtartott

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben