MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 1 MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT SZÖVEGRÉSZEK DŐLT FÉLKÖVÉR ÉS ALÁHÚZOTT BETŰVEL KIEMELVE

2 2 I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet megnevezése: Magyar Közforgalmi Pilóták Egyesülete HUNALPA (Hungarian Airline Pilots Association) Rövidített neve: Hunalpa Egyesület továbbiakban Egyesület. Az Egyesület a(z) International Federation of Air Line Pilots' Associations (IFALPA), European Cockpit Association (ECA), Oneworld Cockpit Crew Coalition (OCCC) és a Magyar Polgári Légiközlekedési Szövetség (MAPLÉSZ) tagszervezete. 2. 1, Működési területe: Magyarország 2, A szervezet székhelye: 1055 Budapest Falk Miksa u 32 I/8/a. II. FEJEZET Az Egyesület célkitűzései 3. Az Egyesület, mint munkavállalói érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet látja el feladatát. Országos szakmai és érdekképviselet megteremtése és folyamatos biztosítása. Az érdekképviseleti feladatok ellátása és érvényesítése a magyar, illetve nemzetközi szervezetek, intézmények és hatóságok felé. 4. Védi a hivatás becsületét és emeli szakmai színvonalát. 5. A repülés biztonságát érintő valamennyi jogszabály és egyéb kötelező előírás kidolgozásában részt vesz, azokról szakmai véleményt alkot, illetve ajánlást fogalmaz meg, a nemzetközi szervezetek ajánlásainak előírásainak a jogalkotásba való beépítését szorgalmazza, végrehajtásának módját elősegíti, továbbá minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti azok betartását. 6. Javítja és védi a tagok és tagságra jogosultak általános mesterségbeli és technikai képzését. 7. Szabályozza a tagok, mint munkavállalók és a munkaadók, valamint a tagok szakmai tevékenységéből származó vagy ahhoz kötődő egymásközti kapcsolatait. 8. Szabályozza, javítja és védi a tagok és a tagságra jogosultak alkalmazási körülményeit.

3 3 9. Minden törvényes eszközt igénybe véve előmozdítja tagjai érdekeinek érvényesítését, felkérésre képviseli tagját vitás kérdések rendezésekor, amelyhez akár nemzetközi kapcsolatait is felhasználja 10. Létrehoz és kezel olyan alapot, mely az Egyesület törvényes céljainak elérését elősegíti. 11. Önsegélyező alapot hoz létre vagy helyettesítésére megfelelő megoldást keres, amely baleset, betegség, nyugdíjazás esetén segítséget nyújt tagjainak ill. azok családtagjainak. 12. Együttműködik minden olyan bel- és külföldi szervezettel, szövetséggel, melynek hasonló összetételű tagsága van, és hasonló célokért dolgozik. Részt vesz az 1. -ban megnevezett szervezetek bizottságainak munkájában, képviselteti magát az általuk rendezett kongresszusokon, munkaértekezleteken, bizottsági rendezvényeken. 13. A tagság tájékoztatása érdekében folyóiratot és/vagy hírlevelet ad ki papíralapú és/vagy elektronikus formátumban (pl. -ben). III. FEJEZET A tagság viszony szabályai 14. A szervezet rendes tagja lehet minden olyan személy, aki közforgalmi pilóta, kereskedelmi pilóta, vagy magán pilóta, hajózó mérnök vagy hajózó navigátor szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, vagy rendelkezett. 15. a,) A tagok sorába Tiszteletbeli tag is felvehető az Ügyvivő Testület döntése alapján. A Tiszteletbeli tagnak szavazati joga nincs és tisztségre nem választható, de a tagságból eredő egyéb előnyökre jogosult. Az Egyesület Tiszteletbeli Tagja lehet minden korábban rendes tagsági viszonnyal rendelkező természetes személy aki az Egyesület célkitűzéseit továbbra is elfogadja, és lehetőségeihez képest közreműködik azok megvalósításában. Ha a rendes tag munkaviszonya nyugdíjazás miatt szűnik meg, kérheti tiszteletbeli taggá való átminősítését. Ezen kérelmekről az Ü.T. határoz a 16. szerint. b,) A tagok sorába Pártoló tag is felvehető az Ügyvivő Testület döntése alapján. A Pártoló tagnak szavazati joga nincs és tisztségre nem választható, de a tagságból eredő egyéb előnyökre jogosult. Az Egyesület Pártoló Tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki az Egyesület célkitűzéseit elfogadja, azzal teljes mértékben egyetért, és lehetőségeihez képest közreműködik azok megvalósításában és támogatásában. A rendes tag kérheti pártoló taggá való átminősítését meghatározott időre Ezen kérelmekről az Ü.T. határoz a 16. szerint.

4 4 A tagsági viszony keletkezése 16. A tagfelvételi kérelmet a Titkárhoz kell benyújtani, előírt formában (lásd. 1. számú melléklet). A kérelmet az Ü.T. bírálja el. Az Ü.T. a tagfelvételi kérelem benyújtását követő 15 napon belül megvizsgálja, hogy az érintett személy megfelel-e a tagokra az Alapszabályban, illetőleg a vonatkozó törvényekben előírt feltételeknek. A vizsgálatának eredményéről a belépni szándékozó személyt haladéktalanul, írásban értesíti. Elutasítás esetén, a felvételét kezdeményező személy a soron következő Közgyűléshez nyújthatja be fellebbezését írásban. A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek nincs helye. 17. A tagsági viszony a felvételről szóló határozat napjával jön létre. A tagsággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket ettől az időponttól jogosult gyakorolni, illetve köteles teljesíteni a tag. 18. A tagság megszűnik: A rendes tag, a tiszteletbeli és a pártoló tag tagsági viszonya megszűnik: - kilépéssel; - kizárással; - természetes személy halálával; - jogi személy jogutód nélküli megszűnésével. A rendes tag, tiszteletbeli tag és pártoló tag tagsági viszonyának kilépéssel történő megszüntetése az Ügyvivő Testülethez benyújtott egyoldalú írásbeli nyilatkozattal történik. Kizárásnak van helye, ha a tag - tagdíjfizetési kötelezettségét tartósan nem teljesíti, - súlyosan megsérti az alapszabályt, - akadályozza az Egyesület működését vagy veszélyezteti célkitűzéseinek megvalósítását. A rendes tag a tiszteletbeli tag és a pártoló tag kizárásához az Ügyvivő Testület tagjai kétharmadának igen szavazata szükséges. A kizárási eljárás megkezdésére az Ügyvivő Testületnek az ok megjelölésével bármelyik választott tisztségviselő, bármelyik rendes tag vagy az Etikai Bizottság indítványt tehet. Amennyiben a kizárási eljárás azért indult, mert a tag tagdíjfizetési kötelezettségét tartósan nem teljesítette, az Ügyvivő Testület felszólítja a tagot az elmaradt tagdíj 30 napon belül történő megfizetésére. Amennyiben ezen időszak eredménytelenül telik el, az Ügyvivő Testület a soron következő Ügyvivő Testületi ülésen dönt a kizárásról.

5 5 Az Ügyvivő Testület meghallgatja és felszólítja a rendes tagot, tiszteletbeli tagot illetve a pártoló tagot a kizáró ok megszüntetésére, legalább 30 (harminc) napos határidővel. Eredménytelenség esetén, a soron következő Ügyvivő Testületi ülésen dönt a kizárásról. A rendes tagot, tiszteletbeli tagot illetve pártoló tagot, aki ellen kizárási eljárás indult, megilleti a védekezés lehetősége. Ennek keretében ő (vagy meghatalmazottja) megismerhet minden iratot, amely a kizárási eljárás során keletkezett, továbbá felhasználhat minden törvényes eszközt annak igazolására, hogy az ok, amely miatt a kizárási eljárás megindult, nem áll fenn. Az Egyesület tagja jogosult a kizárásáról hozott határozatot a tudomására jutásától számított 30 napon belül az illetékes bíróság előtt megtámadni. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. Az Ügyvivő Testület a rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokról naprakész nyilvántartást vezet. A rendes, tiszteletbeli vagy pártoló tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén az Ügyvivő Testület törli a rendes, tiszteletbeli vagy pártoló tagot a Tagnyilvántartásból. Tagsági viszony felfüggesztése 19. Felfüggesztésre kerül annak a tagnak a tagsági jogviszonya, aki egy Légiközlekedési Vállalatnál az alábbi vezető beosztások ellátására vonatkozó munkaviszonyban vagy más jogviszonyban áll, e jogviszony időtartama alatt a) Vezérigazgató b) Vezérigazgató helyettes c) Repülési igazgató d) Típus főpilóta. Az érintett tag, azt követően, hogy a fenti a.)-d.) pont szerinti vezető beosztások ellátására vonatkozó munkaviszonyára nézve a munkaszerződés aláírásra kerül, köteles még a munkába lépését megelőzően e munkaviszonyáról az Ügyvivő Testületet írásban értesíteni, mely testület az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul Testületi ülést hív össze és határozatot hoz az érintett tag tagsági viszonyának felfüggesztéséről. Amennyiben az érintett tag értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, ez a mulasztás az Alapszabály súlyos megsértésének minősül és az érintett tagnak az Egyesületből történő kizárását vonhatja maga után. A fenti okból történő kizárásra vonatkozó eljárásra az Alapszabály 18.. rendelkezései az irányadóak. Az érintett tag a fenti időtartam alatt nem gyakorolhatja tagsági jogait, de nem is terhelik a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségek sem. Az érintett tag, fenti vezető beosztások ellátására vonatkozó munka- vagy jogviszonyának megszűnését követően, tagsági jogai visszaállításáról vagy tagságának megszüntetéséről az Ügyvivő Testület dönt. A döntés és a jogorvoslat vonatkozásában az Alapszabály 16. -nak rendelkezései az irányadók.

6 6 20. A tag kiléphet az Egyesületből a Titkárhoz intézett írásbeli nyilatkozatával. A tagsági jogviszony a nyilatkozat benyújtásának napján azonnali hatállyal szűnik meg. A kilépés nem mentesíti a tagot az elmaradt tagdíj befizetése vagy egyéb általa korábban vállalt anyagi kötelezettség alól. A tagsági viszonyból származó jogok és kötelezettségek 21. A szervezet minden rendes tagja egyenlő mértékben gyakorolhatja a következő jogokat: 1) a szervezet tevékenységében, rendezvényein, így különösen a közgyűlésen való részvétel, javaslattétel és szavazás jogát, 2) tisztséget vállalhat és tisztségre választható, kivéve az a tag, aki az Etikai Bizottság erre vonatkozó elmarasztaló határozatának hatálya alatt áll, 3) igénybe veheti a szervezet szolgáltatásait és információs tájékoztató rendszereit, 4) hozzáférhet az Egyesület központjában vezetett naprakész nyilvántartáshoz a tagságról. 22. A tagok kötelezettségei: 1) az alapszabály betartása, 2) tagsági díj megfizetése 3) az Egyesület munkájának elősegítése, az arányosan elosztott feladatok teljesítése. IV FEJEZET Az Egyesület szervezeti felépítése és gazdálkodása 23. Az Egyesület szervezetei: - a Közgyűlés - az Ügyvivő Testület (továbbiakban Ü.T.) - Pénzügyi Ellenőrző Testület - Etikai Bizottság - Seniority Bizottság A fenti testületek illetve Bizottságok tagjai az Egyesület tisztségviselőinek minősülnek A Közgyűlés, illetve az Ügyvivő Testület, feladatainak ellátására ad hoc bizottságokat és munkacsoportokat hozhat létre.

7 7 A Közgyűlés 24. A közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve. 25. A rendes közgyűlést az Egyesület elnökének, Ügyvivő Testületének, vagy a tagság 1/10-edének írásbeli kérelmére kell összehívni. A rendes közgyűlést évente egyszer az év első negyedévében kötelező összehívni. 26. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: a) az Ügyvivő Testület döntése alapján b) a tagok 1/10 - édenek írásos kérelmére 27. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlést az Ü.T. hívja össze a Közgyűlés napja előtt, rendes közgyűlés esetén legalább 45, rendkívüli közgyűlés esetén pedig legalább 15 nappal elküldött meghívóval. A meghívóban meg kell jelölni a Közgyűlés megtartásának pontos helyét és időpontját, a javasolt napirendi pontokat, illetőleg a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés pontos helyét és időpontját. 28. Az Ü.T. a meghívót az Egyesület saját honlapján is köteles közzétenni. 29. A Közgyűlés napirendjére bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi pont felvételét kérni. A javasolt napirendi pontról a Közgyűlés akkor hozhat érvényesen határozatot, ha a tag napirendi pontra vonatkozó javaslata a Közgyűlés előtt legalább 10 nappal megérkezett valamennyi taghoz, vagy az Egyesület honlapján meghirdetésre került. Az Ügyvivő Testület valamint a tagok által előzetesen javasolt napirendi pontokon túlmenően a tagok legkésőbb a közgyűlés napirendi pontokra vonatkozó szavazása előtt tehetnek indítványt új napirendi pontra, de ezeknek a napirendre történő felvételéhez a közgyűlés 2/3-os szótöbbsége szükséges. A napirendtől csak sürgős esetben és a Közgyűlés Elnökének engedélye alapján lehet eltérni. 30. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon érvényes szavazati joggal rendelkezők legalább a fele +1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlést az eredetileg meghirdetett időpontot követő 30 perc elteltével lehet legkorábban megtartani - a meghívóban előzetesen meghirdetett időpontban -, amely megismételt közgyűlés - ha azt a tagság kérelmére hívták össze, azon legalább a tagok 1/4-e jelen van, - egyéb esetben a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes a meghirdetett napirendi pontok tekintetében. 31. A közgyűlés feladat és hatáskörébe tartozik minden a szervezet működésével kapcsolatos feladat ellátása és döntés meghozatala.

8 8 32. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1. Az alapszabály elfogadása és annak módosítása 2. A megválasztandó ügyvivők létszámának módosítása 3. A tisztségviselők megválasztása és visszahívása 4. A pénzügyi beszámoló elfogadása vagy elutasítása 5. Az éves költségvetés megállapítása 6. Egyesületi szövetséghez való csatlakozásról vagy onnan való kiválásról szóló döntés 7. Más egyesülettel való egyesülés vagy szétválás. 8. Az egyesület átalakulásáról való megszűnéséről szóló döntés 9. A fegyelmi ügyekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálása. 10. Az egyesület vagyonának 1/3-át meghaladó egyedi kérdésekben való döntés 11. A munkabeszüntetésről való döntés 33. A közgyűlésen minden egyesületi tag egy szavazattal rendelkezik, amit csak személyesen gyakorolhat. Az a tag rendelkezik érvényes szavazattal, aki a közgyűlés időpontjáig minden a tagságból fakadó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, kivéve a pontjában foglaltakat. 34. A közgyűlés általában egyszerű szótöbbséggel szavaz, kivéve az alapszabály elfogadását és módosítását,, a más egyesülettel való egyesülés vagy szétválás, illetve az egyesület átalakulásának esetét, amely kérdésekben kétharmados szavazattöbbség kell. Az egyesület megszűnésének kimondásához egyhangú döntés szükséges. A munkabeszüntetéséről szóló döntések meghozatalára külön szabályok vonatkoznak. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés Elnökének a szavazata dönt. 35. Titkos szavazást kell elrendelni a tisztségviselők megválasztásáról és visszahívásáról, valamint a munka-beszüntetéséről való döntés kérdésében, illetve minden esetben (bármely kérdéssel kapcsolatban) a jelenlévő szavazatok legalább 1/10-ének kérésére. Titkos szavazás esetén a Közgyűlés legalább kéttagú szavazatszedő és számláló bizottságot választ, amely a szavazatokat összeszámolja, erről jegyzőkönyvet vesz fel és az eredményről a Közgyűlés Elnökét tájékoztatja. 36. Az Ü.T. közgyűlésen kívüli urnás szavazást rendelhet el bármely kérdésben a tagság véleményének közvetlen megismerésére, kivéve a pontjai alatt felsorolt esetekben. Gondoskodni kell róla, hogy csak az érvényes szavazati joggal rendelkezők adhassanak le fejenként egy szavazatot. A leadott szavazatokhoz csak az Ü.T. által kijelölt szavazatszámlálók férhetnek hozzá. Amennyiben a szavazatok leadására nyitva álló idő alatt beérkező érvényes szavazatok száma eléri vagy meghaladja a szavazati joggal rendelkezők 50%-a +1 db-ot, a szavazás eredménye az Közgyűlési határozatokkal egyenértékű. 37. A közgyűlés, tagjai sorából levezető elnököt, (Közgyűlés Elnöke) jegyzőkönyvvezetőt, két jegyzőkönyv hitelesítőt és szavazat- számlálókat választ. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és napirendjét, valamint a fontosabb eseményeket és a meghozott

9 9 határozatokat, az ezekre leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a tartózkodók számát. A le nem adott szavazat tartózkodásnak számít. A jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés Elnöke valamint a közgyűlés által megválasztott két hitelesítő tag írja alá. 38. A közgyűlés a tisztségviselőket legfeljebb két éves időtartamra választja meg. A tisztségviselők újraválaszthatók. 39. A tisztségviselői megbízatás megszűnik: a) a megválasztás időtartamának elteltével b) lemondással c) visszahívással d) a tagsági viszony megszűnésével 40. Valamely tisztségviselő visszahívását az Ü.T. vagy a tagság legalább 1/3-a jogosult kezdeményezni. A kezdeményezéstől a Közgyűlés erre vonatkozó döntéséig az érintett tisztségviselő a tisztségéből fakadó jogokat nem gyakorolhatja. A Közgyűlés döntéséig maximum 2 tisztségviselő visszahívása kezdeményezhető. Ügyvivő Testület 41. Az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve az Ügyvivő Testület (Ü.T.) a közgyűlésnek alárendelten működik, tevékenységéről az évi rendes közgyűlésen köteles beszámolni. Két közgyűlés között gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek a Közgyűlést megilletik és dönt mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Egyesület célkitűzéseinek megfelelően és jelen Alapszabállyal összhangban Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) hoz létre, tart karban mely tevékenységét, munkáját segíti. Az SZMSZ elfogadásához, módosításához az Ü.T. tagok 3/4-es szótöbbségű szavazata szükséges. A vonatkozó jogszabályoknak és az Egyesület célkitűzéseinek megfelelően, a pénztáros javaslata alapján Pénzügyi Befektetési Szabályzatot (továbbiakban: PBSZ) hoz létre és tart karban. A PBSZ elfogadásához, módosításához az Ü.T. tagok 2/3-os szótöbbségű szavazata szükséges. 42. Az Ügyvivő Testület 5 tagból áll. Tagjai: - vezetője az egyesület Elnöke - Alelnök - Titkár - Pénztáros - Nemzetközi kapcsolatok vezetője 43. Az Ü.T. szükség szerint ülésezik. 44. Az Ü.T. üléseit a Titkár hívja össze az Elnök, az Alelnök vagy az Ü.T. tagok 1/3-ának kérésére.

10 Az ülés határozatképes, ha azon az Ü.T. tagok több mint a fele részt vesz. Az ülés egyszerű többséggel dönt, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az indítvány újra tárgyalását az Ü.T. a legközelebbi ülésén megkísérelheti. 46. Az Ü.T. előzetes döntése alapján ülésein állandó vagy eseti meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal. 47. Az állandó vagy ad hoc bizottságok, munkacsoportok működését érintő napirendi kérdések tárgyalásán meghívottként részt vehet az adott bizottság elnöke, illetve munkacsoport vezetője, akiknek az adott napirendi pont tekintetében tanácskozási joga van. 48. Az Ü.T. üléseiről a titkár, távollétében a jelenlevők által választott személy jegyzőkönyvet készít, amelyet az ülés elnöke és két résztvevő tagja hitelesít. 49 Az Etikai Bizottsághoz javaslata alapján az Ü.T. határozathozatal útján dönt a tag kizárásáról a feltárt tények alapján és szükség esetén az érintett meghallgatását követően. Az Etikai Bizottság illetve Ügyvivő testület döntése ellen az érintett, a jelen Alapszabály 18. -a szerint jogorvoslattal élhet. 50. Az Ü.T. ellátja az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a tárgyévi jóváhagyott költségvetési terv alapján. 51. Dönt az egyesület mindenkori vagyonának 1/6-át elérő, de 1/3-át meg nem haladó egyedi kötelezettség vállalások és kifizetések kérdésében. Az Egyesület Elnöke 52. Az Egyesület Elnöke vezeti az egyesület tevékenységét, irányítja az Ü.T. munkáját és képviseli harmadik személyekkel szemben az Egyesületet. 53. Dönt az Egyesület mindenkori vagyonának 1/6-át meg nem haladó, de maximum 5 millió forint egyedi kötelezettségvállalások és kifizetések kérdésében. 54. A Közgyűlés előtt beszámol az Ü.T. munkájáról. 55. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett. Az Egyesület Alelnöke 56. Az Elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti, teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait. 57. Az Egyesület Alelnöke felügyeli az Egyesület szakmai valamint érdekvédelmi tevékenységét, ellátja az Egyesület belső kommunikációs feladatait.

11 Az Egyesület mindenkori vagyonának 1/10-ed részéig, de maximum 1millió forintig dönthet az egyedi kiadások és kötelezettségvállalások kérdésében. Az Elnök helyettesítése esetén e jogköre az Elnök jogkörével azonos. Az Egyesület Titkára 59. A Titkár vezeti az Egyesület adminisztrációját, kialakítja és biztosítja az iktatási és iratkezelési rendet. 60. Jegyzőkönyvet vezet az Ü.T. üléseiről. 61. Vezeti a közgyűlési és Ügyvivő Testületi Határozatok tárát. Gondoskodik a határozatok hozzáférhetőségéről a tagok számára. 62. Kettőszázezer ( Ft) forintos értékhatárig jogosult dönteni az egyedi kiadások és kötelezettségvállalások kérdésében. E döntési jogkörének gyakorlása során a ,- Ft értékhatáron belüli ügyletek esetén harmadik személyekkel szemben képviseli az Egyesületet. Az Egyesület Pénztárosa 63. A vonatkozó jogszabályok szerint vezeti az Egyesület könyvelését és pénzügyi nyilvántartásait, kezeli a szervezet bevételeit, Pénzügyi Befektetési Szabályzatát. Az Elnökkel, illetve az ő akadályoztatása esetén az Alelnökkel második helyi aláírási joga van az egyesület számlája felett. 64. Az évi rendes Közgyűlés előtt benyújtja az Ü.T.-nek a hitelesített pénzügyi mérleget, valamint a következő év költségvetési tervezetét. Az Egyesület Nemzetközi Kapcsolatok Vezetője 65. Az Egyesület Nemzetközi Kapcsolatok Vezetője tartja a kapcsolatot az 1. -ban megjelölt nemzetközi szervezetekkel, részt vesz a nemzetközi konferenciákon, azokon képviseli az Egyesületet, információt cserél, a jelen Alapszabály és az Ü.T. által meghatározott irányelvek alapján, az Egyesület céljainak megfelelően. 66. Akadályoztatása esetén, lehetőség szerint gondoskodik a helyettesítéséről. 67. Minden esetben az adott nemzetközi konferencián való részvétel (utazás, szállás, étkezés, reprezentáció, a konferencián való részvétellel kapcsolatos egyéb rendkívüli kiadások) költségéig jogosult az egyedi kiadásokról dönteni.

12 12 Az Egyesület gazdálkodása 68. Az Egyesület, a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján végzi a tevékenységét. 69. Az Egyesület bevételei: a. törlésre került b. a tagsági díj c. magán és jogi személyek támogatásai d. egyéb bevételek 70. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért nem felelnek. 71. Az Egyesület jogosult saját tevékenységének előmozdítása érdekében gazdasági tevékenységet folytatni, alapítványt, vagy más szervezetet létesíteni. 72. Az Egyesület bankszámlája, illetve házipénztára felett az Elnök, az Alelnök, a Titkár és a Pénztáros közül két személy együttes aláírásával lehet érvényesen rendelkezni. Második helyen mindig a Pénztáros jogosult a számla, illetve a házipénztár feletti rendelkezés aláírására. A Pénzügyi Ellenőrző Testület 73. Az éves Közgyűlés 3 tagból álló Pénzügyi Ellenőrző Testületet (P.E.T) állít fel a HUNALPA tárgyévi pénzügyi és gazdasági tevékenységének ellenőrzésére. Az Ü.T. köteles valamennyi - erre vonatkozó - információt a P.E.T. rendelkezésére bocsátani. A P.E.T. a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és neki évente beszámol. 74. Tevékenysége körében felügyeli és ellenőrzi az Egyesület tulajdonát, vagyonát és könyvelését. Az Etikai Bizottság 75. Tagjait (3-5 fő) a Közgyűlés választja határozott, legfeljebb 2 éves időtartamra. 76. Ellenőrzi, hogy az Egyesület tagjai eleget tesznek e az Alapszabályban foglalt kötelezettségeiknek, illetve magatartásukkal nem sértik e meg az Egyesület célkitűzéseit. 77. Tevékenységét kérelemre, bejelentés vagy észlelés alapján, saját hatáskörben lefolytatott eljárás keretében végzi. Az Etikai Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, és ügyrendjét. 78. Az Etikai Bizottság szükség szerint tartja ülését. 79. Az Etikai Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 fő részt vesz.

13 Amennyiben bármely tag részéről, az Alapszabálynak nem megfelelő magatartást tapasztal, intézkedési javaslatot tesz az Ü.T.-nek, illetve a Közgyűlésnek. A Seniority Bizottság 81. Tagjait (3-5 fő) a Közgyűlés választja határozott legfeljebb 2 éves időtartamra. 82. Ellenőrzi a Seniority Szabályzat betartását. 83. Tevékenységéről folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja az Ü.T.-et, valamint a Közgyűlést. 84. A Seniority Bizottság az Ü.T.-vel egyetértésben állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét. Egyet nem értés esetén a vitás kérdésekben a soron következő Közgyűlés határoz. 85. A Seniority Bizottság szükség szerint, tartja ülését. 86 A Seniority Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 fő részt vesz. V. Fejezet Munkabeszüntetés 87. A munkabeszüntetésről a tagság Közgyűlésen, urnás szavazás útján, elektronikus vagy postai úton, titkos szavazással dönt. 88 Egy adott munkáltatónál való munkabeszüntetésről a döntést az ott munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozók jogosultak meghozni. 89. A munkabeszüntetéshez az adott munkáltatónál jogviszonyban álló Egyesületi tagok 2/3-ának ilyen irányú döntése szükséges. 90. Munkabeszüntetés esetén egy speciális Érdekegyeztető Bizottság (É.B.) jár el a tagok nevében. 91. Az Érdekegyeztető Bizottság a törvényességet betartva elrendeli, illetve befejezetté nyilvánítja a sztrájkot az érintett körben és területen.

14 14 VI. FEJEZET Záró rendelkezések 92. Az egyesület megszűnik: a) ha a tagság egyhangú határozattal kimondja, b) a törvényességi felügyeletet ellátó szerv jogszerűen elrendeli a feloszlatást, c) egyesüléssel, szétválással, más szervezetbe való beolvadással. 93. A 92. a) pontja szerint feloszlatás esetén, a Közgyűlés köteles 5 tagú Bizottságot kijelölni a felszámolás végrehajtására. 94. Megszűnés esetén, az Egyesület fennmaradó vagyonát a tagok között egyenlő arányban kell felosztani. 95. Az Egyesület felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol törvényes felügyeletet. ZÁRADÉK A fenti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a HUNALPA Egyesületének május 7-én megtartott Rendes Közgyűlése hagyta jóvá. Demeter Csaba HUNALPA elnök HITELESÍTÉS Alulírott dr. Somló Katalin ügyvéd igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére az alapszabály 2., 3., 5., 9., 14., 15., 18., 20., 23., 41., 47., 49., 63., 71., 87. és 94. -nak a HUNALPA Egyesület május 7. napjára összehívott Rendes Közgyűlése által elhatározott módosításokra tekintettel került sor. A módosítások félkövér és dőlt betűkkel kerültek rögzítésre és aláhúzással kiemelve. Budapest, május 7.

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

A NYELVISKOLÁK SZAKMAI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

A NYELVISKOLÁK SZAKMAI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA A NYELVISKOLÁK SZAKMAI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület alapadatai 1.1. 1.1.1. Az Egyesület neve: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete 1.1.2. Az Egyesület rövidített neve: NYESZE 1.2. Székhelye: H-1085

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014.

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. 1.

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben