VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET"

Átírás

1 VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület neve, székhelye: 1.1. Az Egyesület neve: VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület 1.2. Az Egyesület székhelye: 1066 Budapest VI. Teréz krt Az Egyesület alapítása: november 24-én (Gálosfa) Az Egyesület nyilvántartásba vételét a Budapesti Fővárosi Bíróság 5898/ sz. végzésével rendelte el 1.5. Az Egyesület adószáma: Az Egyesület KSH száma: Az Egyesület számlaszáma: (K&H Bank Zrt.) II. Az Egyesület célja, tevékenységi köre: 2.1. A VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon működő szervezet (önálló jogi személy), amely kizárólag a tagjával kötött szerződés alapján, biztosítási díj ellenében, a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezte esetében, biztosítástechnikai elvek alapján, előre meghatározott szolgáltatást nyújt Az Egyesület célja az azonos, vagy hasonló kockázatoknak kitett tagok veszélyközösségének megszervezése, matematikai és statisztikai eszközökkel a biztosítható kockázatok felmérése, a kockázatvállalás ellenértékének (díjának) megállapítása, meghatározott tartalékok képzése, a létrejött tagsági jogviszony alapján a kockázatok átvállalása és a szolgáltatások teljesítése Az Egyesület tevékenységi köre kizárólag a nem-életbiztosítási ágra, ezen belül - a évi LX. törvény 1. sz. mellékletének A) részében felsoroltakat figyelembe véve - a következő ágazatokra terjed ki: - (8.) Tűz és elemi károk biztosítása. - (9.) Egyéb vagyoni károk biztosítása. Az Egyesület hitel-, illetve kezesi biztosítási, valamint viszontbiztosításba vételi tevékenységet nem végezhet. Az Egyesület, az egyes biztosítási ágazatokba besorolt biztosítási termékek (meghatározott biztosítási kockázatokra vagy kockázatcsoportokra kidolgozott feltétel- és teljesítési rendszer) körében szervez veszélyközösséget Az Egyesület tagja - amennyiben rendelkezik biztosítható vagyoncsoportokkal - a tűz, robbanás, villámcsapás, légi jármű lezuhanása kockázatokra szóló biztosítás (a továbbiakban: alap vagyonbiztosítás) megkötésére kötelezettséget vállal, továbbá - az alap vagyonbiztosítás körében - köteles a biztosítandó kockázatok által érintett teljes vagyonát az 1/16

2 Egyesület részére biztosításra feladni. E kötelezettségei alól a tagnak az Igazgatóság felmentést adhat. Az alap vagyonbiztosításon túlmenően, az azt kiegészítő kockázatokra a biztosítási fedezetet a biztosítási adatközlőben a tag által megjelölt vagyoncsoportokra és kockázatokra lehet igénybe venni. Az Egyesület által terjesztett egyéb vagyonbiztosítások megkötése ajánlott. A tag, az Egyesület által terjesztett egyéb vagyonbiztosítások megkötése esetén, az általa megjelölt kockázatokra veszi igénybe a biztosítási fedezetet Az Egyesület a tagok részére, a biztosítási szolgáltatáson túlmenően biztosítási szaktanácsadási szolgáltatást is nyújthat, továbbá közreműködik az egyesületi tagok mindazon biztosítási kockázatainak üzleti biztosítónál történő elhelyezésében, amelyekre az Egyesület fedezetet nem nyújt, ám amelyekre a tagok a biztosítási védelmet igénylik. Az Egyesület az üzleti biztosítók termékeinek közvetítésére is szolgáltatást nyújthat a tagok részére, a kedvezőbb szolgáltatások és flotta díjak elérése érdekében. Az itt felsorolt szolgáltatásokat illetően az Egyesület biztosítási alkusz, többes biztosítási ügynök közreműködését is igénybe veheti. III. Az Egyesület tagjai, a tagsági viszony: 3.1. Az Egyesület tagja lehet: - külföldi és belföldi jogi személy, természetes személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, ezen belül különös hangsúllyal - az a személy, aki/amely tagja a VOLÁN Egyesülésnek, illetőleg (gazdasági társaság esetén) amelyben a VOLÁN Egyesülés tagja - üzletrész, részjegy, vagy részvény birtoklása, avagy tagsági jogviszony útján - részesedéssel, tagsággal rendelkezik, továbbá az a jogi személy, amely az előzőekben felsorolt tagsági jogviszonyra jogosult jogi személlyel megbízható, jó partneri kapcsolatban áll és tagfelvételét a tagsági jogviszonyra jogosult jogi személy ajánlja, - az a természetes személy, aki a tagsági jogviszonyra jogosult jogi személlyel munkaviszonyban, vagy tagsági viszonyban áll, illetőleg innen vonult nyugállományba, továbbá azok a természetes személyek, akikhez a tagsági jogviszonyra jogosult jogi személy tevékenysége, üzleti érdeke kötődik, - az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a tagságra jogosultak közreműködésével jött létre, feltéve, hogy az Egyesület Alapszabályát elfogadja és az Egyesülettel biztosítási szerződést köt (rendes tag) Az Egyesület és a tag között létrejött biztosítási szerződés megszűnése esetén ha ezzel együtt a tagsági jogviszonyt nem szüntették meg és a tag tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz a tag automatikusan az Egyesület pártoló tagjává válik. A pártoló tag az Egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással vehet részt. A pártoló tagok az Egyesület 2/16

3 szerveibe nem választhatnak és nem választhatók, az Egyesület döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv az Egyesület pártoló tagja nem lehet. Ha a pártoló tag az Egyesülettel utóbb újra biztosítási szerződést köt, ezzel ismét rendes taggá válik, a biztosítási szerződés időtartama alatt rendes tagi jogai és kötelezettségei felélednek Az egyesületi tagság keletkezik: - az Egyesület alapító tagjai esetében a Közgyűlésnek az Egyesület megalakulását kimondó határozatával, egyébként pedig - az Egyesület Igazgatóságához az Alapszabály melléklete szerint intézett tagfelvételi kérelemmel és biztosítási szerződési ajánlattal és ezek alapján a rendes tagsági jogviszony létrejöttének az Igazgatóság döntésének megfelelően az ügyvezető igazgató által történő visszaigazolásával. Az egyesületi rendes tagság kezdőnapja a határozatban, illetőleg a tagfelvételi kérelemben feltüntetett nap. Az Egyesület köteles a belépni szándékozó személynek megismerésre előzetesen rendelkezésére bocsátani az alapszabályt, az egyes biztosítási termékekről az ügyfél tájékoztatókat, a biztosítási titokra, a személyes adatvédelemre, a fogyasztói védelemre vonatkozó tudnivalókat, a biztosítási feltételeket, az ajánlati és adatközlő lapokat, a biztosítási díjtáblázatokat, és ezek átvételét tanúsító nyilatkozatokat. Az Egyesületbe belépni szándékozó személy köteles a belépési nyilatkozattal egyidejűleg az Egyesület által rendszeresített nyomtatványon felsorolt kérdésekre értelemszerűen válaszolni, továbbá az alap vagyonbiztosítás körében a biztosítandó vagyontárgyakról, az alap vagyonbiztosításon felül igényelt kiegészítő kockázatokról és a kockázatviselés körülményeiről nyilatkozni, valamint a kockázatviselés helyét (helyeit) megjelölni. Ez vonatkozik a belépni szándékozó személy által igényelt, az Egyesület által terjesztett egyéb vagyonbiztosítási termékekre is Az egyesületi tagság megszűnik: - a naptári év utolsó napján, ha a tag az Egyesület Igazgatóságához kilépési nyilatkozatát írásban, legkésőbb a tárgyévet megelőző év június 30. napjáig eljuttatta, - a tag jogutód nélküli megszűnésével, vagy a természetes személy tag halálával, a megszűnés, illetőleg a halál napján, illetőleg - a tag kizárásával, a tagot kizáró közgyűlés napján, ha a Közgyűlés a tagot az Egyesületből kizárja. Kizárásnak van helye, ha a tag magatartása az Egyesület célkitűzéseit sérti, és azzal az Igazgatóság írásbeli felhívása ellenére sem hagy fel, vagy tagi kötelezettségének figyelmeztetés ellenére nem tesz eleget, - az egyesület megszűnésével. 3/16

4 3.5. A tag kizárásának szabályai: - A kizárásról az Igazgatóság javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A tag számára az alapszabályban biztosított jogoknak a kizárás során is érvényesülniük kell. Kizárás esetén az eljárás alá vont tag részére biztosítani kell a védekezés lehetőségét, tehát az eljárás megindításáról az eljárás alá vontat értesíteni kell, lehetőséget kell adni számára a Közgyűlésen való részvételre, ahol a kizárásával kapcsolatban tanácskozási joggal vehet részt, védekezését mind szóban, mind írásban előterjesztheti. A kizáró határozatot részére a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatással együtt írásban is meg kell küldeni. A tagsági viszony egyéb megszűnésének megállapítása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A tagsági viszony megszűnése esetén az Igazgatóság a tagot a nyilvántartásból törli. IV. A tagdíj és a biztosítási díj: 4.1 A tagdíj A tagdíj évi Ft (Tizenkettőezer forint). A tag a tagdíjat az Egyesület számlája alapján évente egy összegben fizeti meg. 4.2 A biztosítási díj Az Egyesületnek legalább olyan díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt az adott termék kockázati közösségének szintjén a biztosítási szerződésben vállalt összes kötelezettségére, valamint a zavartalan üzletmenet összes költségeire és ráfordításaira, továbbá a biztonsági tőke eredményágon való növelésére A biztosítás díját a rendes tag a biztosítási feltételekben, vagy a díjszabásban meghatározott díjtételek alkalmazásával éves, illetve féléves részletekben kell megfizetni. A biztosítási díjról az Egyesület számlát állít ki, mellékelve a díjszámítási táblázatot. Abban az esetben, ha a rendes tag tagsága nem a teljes naptári évre vonatkozik, úgy a díjat időarányosan kell megfizetni azzal, hogy minden megkezdett félév teljes félévnek minősül. A tagság megszűnése esetén a biztosítási díjat annak a negyedévnek a végéig kell megfizetni, amelyben a kockázatviselés véget ért A vagyonbiztosítások körében a díjszámítás alapja a biztosított vagyon, a biztosítási feltételekben meghatározott adat. A biztosítási díj a díjalap és a díjtétel szorzata. A rendes tagok a biztosítási év kezdetén teljesített adatszolgáltatások alapján előzetes biztosítási díjat fizetnek és az évközi változásokat az év végén közlik az Egyesülettel, legkésőbb a tárgyévet követő hónap végéig. A változások folytán a biztosítási díjban mutatkozó különbözetet az adatváltozással érintett tárgyévre kell elszámolni Arra az esetre, ha a biztosítási díjak, valamint az Egyesület felhalmozott vagyona az Egyesület szolgáltatási kötelezettségeit nem fedeznék és arra a viszontbiztosítás sem nyújt fedezetet, a rendes tagok a biztosítási díjjal arányos pótbefizetési kötelezettséget vállalnak, amelynek mértéke nem haladhatja meg a rendes tag által enélkül az Egyesület részére biztosítási díjként és egyéb jogcímen évente teljesített befizetések összegét. Pótbefizetési kötelezettség arra a korábbi rendes tagra is előírható, amely a pótbefizetési 4/16

5 kötelezettség előírását megelőző egy éven belül pártoló taggá vált, vagy tagsági viszonya megszűnt. A pótbefizetés az egyesületi vagyont nem növeli. Pótbefizetést a Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztésére - a viszontbiztosítóval való egyeztetést követően - rendelhet el. Pótbefizetésre a Magyar Nemzeti Bank is indítványt tehet. V. Az Egyesület jegyzett tőkéje, szavatoló tőkéje Az Egyesület jegyzett tőkéje Ft, azaz egyszáztizenkettőmillióötszázezer forint Az Egyesület szavatoló tőkéje a következő tőkeelemekből áll: a) a befizetett jegyzett tőke, b) a tőketartalék; c) a lekötött tartalék; d) az értékelési tartalék 20 százaléka; e) az eredménytartalék; f) a mérleg szerinti eredmény; g) az alárendelt kölcsöntőke. (a rendelkezésre álló és a szükséges szavatoló tőke kisebbikének 50 százalékáig számítható be a szavatoló tőkébe) A évi LX. törvény a alapján a tulajdonosok, tagok részére a saját tőke terhére kizárólag olyan mértékben lehet kifizetést teljesíteni, amelynek következtében a szavatoló tőke összege nem csökken a minimális szavatoló (biztonsági) tőke szintje alá; továbbá minden tulajdonrész, tagi vagyonrész terhére történő, kifizetésről a Magyar Nemzeti Bankot legalább 1 hónappal a kifizetés előtt értesíteni kell, amely időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank a kifizetést megtilthatja Az Egyesület az 5.3 pont szerinti előírásokat - a hivatkozott törvény alapján - kizárólag a Magyar Nemzeti Bank egyetértésével módosítja A évi LX. törvény a alapján, ha az Egyesület szavatoló tőkéje nem éri el a minimális szavatoló (biztonsági) tőke szükséglet nagyságát, akkor a tagok nem biztosítási esemény bekövetkeztéből származó igényeinek kielégítését megelőzi a szavatoló (biztonsági) tőke hiányának megszüntetése Az egyesület működésének, alapszabályban meghatározott céljának elősegítése érdekében a tagok - a közgyűlés által meghatározott azonos mértékű kötelezően megfizetendő tagdíj összegén felül - jogosultak vagyoni hozzájárulásukkal támogatni az egyesületet. VI. Az Egyesület szervezete: 6.1. A Közgyűlés a) Az Egyesület legfőbb szerve a rendes tagok összességét tömörítő Közgyűlés. b) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: 5/16

6 - az alapszabály megállapítása és módosítása, - az Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása - az Egyesület ügyvezető igazgatójának megválasztása, visszahívása, - az Egyesület könyvvizsgálójának megválasztása és visszahívása, - a Felügyelő Bizottság megválasztása és visszahívása, beszámolójának elfogadása, - az Egyesület Jelölő Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása, - az Egyesület tisztségviselői javadalmazásának megállapítása, - az Egyesület tagjának kizárása, - döntés minden olyan ügyben, amely az Egyesület évi LX. törvény szerintii szavatoló (biztonsági) tőkéjével kapcsolatos, - az éves költségvetés, az üzleti terv meghatározása, - az éves beszámoló elfogadása, a mérleg és eredmény megállapítása, - döntés a tagdíj mértékéről, pótbefizetésről és tőkeemeléséről, - döntés arról, hogy a tagok az Egyesület megszűnésével egyidejűleg a biztosítási tevékenységet részvénytársaság alapításával folytassák, - döntés más biztosító egyesülettel való egyesülésről, - döntés az Egyesület feloszlatásáról. c) A Közgyűlést az Igazgatóság évente legalább egyszer, az Egyesület rendes tagjainak küldött meghívó útján hívja össze, mégpedig olyan időpontra, hogy az Egyesület teljesíteni tudja a Közgyűlés által jóváhagyott éves beszámolójának a Magyar Nemzeti Bank részére - a törvényben előírt határidőre - történő benyújtását. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok egyharmada, vagy a Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza. A Közgyűlés összehívását a bíróság és a Magyar Nemzeti Bank is elrendelheti. d) A Közgyűlésen minden rendes tagot egy szavazat illet meg. A Közgyűlésen a rendes tag törvényes képviselője, vagy általa szavazati joggal írásban felruházott meghatalmazottja vesz részt. e) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint fele képviselteti magát A Közgyűlés határozatait általában a jelenlévő rendes tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. f) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések közül a jelenlévő rendes tagok kétharmadának szavazata szükséges az alábbiakhoz: - az alapszabály megállapítása és módosítása, - az Igazgatóság elnökének és tagjainak visszahívása - az Egyesület ügyvezető igazgatójának visszahívása, - a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak visszahívása, - az Egyesület tagjának kizárása, - döntés minden olyan ügyben, amely az Egyesület évi LX. törvény szerintii szavatoló (biztonsági) tőkéjével kapcsolatos, - döntés a tagdíj mértékéről, pótbefizetésről és tőkeemeléséről. g) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések közül a jelen lévő rendes tagok háromnegyedének szavazata szükséges az alábbiakhoz: 6/16

7 - döntés arról, hogy a tagok az Egyesület megszűnésével egyidejűleg a biztosítási tevékenységet részvénytársaság alapításával folytassák, - döntés más biztosító egyesülettel való egyesülésről, - döntés az Egyesület feloszlatásáról. h) A Közgyűlés szabályszerű lebonyolítása az Igazgatóság feladata. A Közgyűlésen csak előre meghirdetett napirendi előterjesztések és határozati javaslatok tárgyalhatók. Az alapszabályban meghatározott egyes kérdésekben a közgyűlés elé terjesztés feltétele az Egyesület Igazgatóságának előzetes véleményezése és jóváhagyása. Ha a szabályosan összehívott Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a Közgyűlés a meghirdetetthez képest fél órával későbbi időpontban kerül megtartásra és az, az eredeti napirendi pontokban a megjelent rendes tagok számától függetlenül határozatképes. A Közgyűlést az Egyesület elnöke - akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgatósági tag - vezeti le a napirend alapján és elősegíti a határozatok meghozatalát. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokat írásba kell foglalni. A jegyzőkönyvet, az írásba foglalt határozatokat az Igazgatóság elnöke és az Egyesület egy rendes tagja hitelesíti Az Igazgatóság. A Közgyűlés - a Jelölő Bizottság ajánlását figyelembe véve - öt (5) éves időtartamra a rendes tagok, a rendes tagok alkalmazottai, illetve az általuk ajánlott személyek közül legalább öt (5), de legfeljebb kilenc (9) tagú Igazgatóságot választ. Az Igazgatóság tagjainak a megbízatása az érintett személy elfogadó nyilatkozatával jön létre. A Közgyűlés - a Jelölő Bizottság ajánlását figyelembe véve - az Igazgatóság soraiból elnököt (aki egyben az Egyesület elnöke), és ügyvezető igazgatót (aki egyben az Egyesület első számú vezetője ) választ. Az ügyvezető igazgató teendőit munkajogviszony keretében látja el. Nem lehet az Igazgatóság tagja az a személy, aki nem felel meg a évi LX. törvényben, a vezető állású személyekre meghatározott követelményeknek, továbbá az aki az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagja. Az Igazgatóság tagja köteles a titokvédelmi, összeférhetetlenségi és bejelentési kötelezettségeknek eleget tenni. Az Igazgatóság előzetes egyetértésével, jóváhagyásával hozható döntések körébe az alábbi ügyek tartoznak: - döntés minden olyan ügyben, amely az Egyesület évi LX. törvény szerinti szavatoló (biztonsági) tőkéjével kapcsolatos, - az éves költségvetés, az üzleti terv meghatározása, - az éves beszámoló elfogadása, a mérleg és eredmény megállapítása, 7/16

8 - döntés a tagdíj mértékéről, pótbefizetésről és tőkeemeléséről, - döntés arról, hogy a tagok az Egyesület megszűnésével egyidejűleg a biztosítási tevékenységet részvénytársaság alapításával folytassák, - döntés más biztosító egyesülettel való egyesülésről, - döntés az Egyesület feloszlatásáról, - döntés személyi kérdésekről, Az Igazgatósági ülésen minden tagot egy szavazat illet meg. Az Igazgatósági ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Igazgatóság jogosult eljárni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. E feladatainak formális ülés összehívása nélkül is eleget tehet, erre az Ügyvezető Igazgató felelősségi körében jogosult, a következő ügyekben: - új tag felvétele, visszaigazolása, - biztosítási, biztosításközvetítői szerződések megkötése, - a viszontbiztosítás, együttbiztosítás megkötése, az erre vonatkozó biztosítási alkuszi megbízás kiadása, - biztosítási esemény bekövetkezése esetén a kár rendezése; - az Egyesület gazdálkodásának irányítása, - kapcsolattartás a tagokkal, az együttműködés értékelése, a tapasztalatok alapján javaslattétel a biztosítás korszerűsítésére. Az Ügyvezető Igazgató köteles tájékoztatni az Igazgatóságot - szükség szerint Igazgatósági ülés összehívásával - az Igazgatóság formális ülés összehívása nélküli ügyekben hozott döntésekről, azok végrehajtásáról. Az Igazgatóság biztosításszakmai feladatai ellátásához külső szakértők segítségét megbízás alapján igénybe veheti. Az Igazgatóság szükség szerint ülésezik. Ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatóság üléseit az Elnök - akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgatósági tag - vezeti le a napirend alapján és elősegíti a határozatok meghozatalát A Felügyelő Bizottság: A Közgyűlés - a Jelölő Bizottság ajánlását figyelembe véve - öt (5) éves időtartamra a rendes tagok, a rendes tagok alkalmazottai, illetve az általuk ajánlott személyek közül legalább három (3), legfeljebb öt (5) tagú Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság soraiból Elnököt választ. A Felügyelő Bizottság tagjainak a megbízatása az érintett személy elfogadó nyilatkozatával jön létre. 8/16

9 Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki nem felel meg a évi LX. törvényben, a vezető állású személyekre meghatározott követelményeknek, továbbá az aki tagja az Egyesület Igazgatóságának. A Felügyelő Bizottság tagja köteles a titokvédelmi, összeférhetetlenségi és bejelentési kötelezettségeknek eleget tenni. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület törvényes működésének, gazdálkodásának ellenőrzése, a szükséges figyelemfelhívások, megállapítások tétele, azok realizálásának ellenőrzése, továbbá az Igazgatóság tevékenységének figyelemmel kísérése, arról szükség esetén a Közgyűlésnek jelentés tétele. A Felügyelő Bizottság előzetes véleménye, jóváhagyása nélkül nem terjeszthetők elő Közgyűlésre: - a Közgyűlés minősített döntési hatáskörébe tartozó ügyek, továbbá - az éves költségvetés, az üzleti terv meghatározása, - az éves beszámoló elfogadása, a mérleg és eredmény megállapítása. A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg Az Ügyvezető Igazgató: Az Egyesület ügyintéző szerve az ügyvezetés, képviseleti szerve az Ügyvezető Igazgató, aki a törvénynek megfelelően az egyesület első számú vezetője. Az Egyesület Ügyvezető Igazgatójának az választható meg, aki megfelel a vezető állású személyekre vonatkozó, a évi LX. törvényben meghatározott általános követelményeknek. Cégjegyzésre ideértve a bankszámla feletti rendelkezést is és a biztosító nevében a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalásra, az Ügyvezető Igazgató önállóan jogosult, Az Egyesületet az Ügyvezető Igazgató - akadályoztatása esetén az Igazgatóság két tagja, akik közül az egyik lehetőleg az Igazgatóság Elnöke, együttesen - képviseli. Ez vonatkozik az Ügyvezető Igazgató aláírási és szerződési jogaira is. Az Egyesület működésének, gazdálkodásának operatív irányítását és vezetését, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság összehívását, a határozatok előkészítését és végrehajtásának megszervezését az Ügyvezető Igazgató látja el. Az Egyesület Ügyvezető Igazgatójával kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke gyakorolja, kivétel a megválasztás, visszahívás és a javadalmazás megállapítása, melyek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az Egyesület alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogot az Ügyvezető Igazgató gyakorolja. Az Ügyvezető Igazgató a vezető biztosítási matematikusi (aktuárius), vezető jogtanácsosi és a számviteli rendért felelős vezetői feladatok ellátására megbízási jogviszonyt 9/16

10 létesíthet, illetve e tevékenységek ellátására a biztosítói ügymenet kiszervezésére vonatkozó szabályok betartásával, szükség esetén a Magyar Nemzeti Bank engedélyével - az Igazgatóság előzetes tájékoztatása mellett - működési engedéllyel rendelkező szakcéget bízhat meg. VII. Biztosítási szolgáltatások: 7.1. Az Egyesület a biztosítási esemény bekövetkezésétől függően a biztosítási feltételekben és mellékleteiben meghatározott biztosítási szolgáltatásokat nyújtja. Az Egyesület - a biztosítói ügymenet kiszervezése szabályainak betartásával - jogosult az egyes biztosítási termékek tevékenységi engedéllyel és megfelelő személyi feltételekkel rendelkező szervezethez, illetve az egyes tagoknál létrehozott megbízotti szervezethez kihelyezni. A biztosítási eseményeket a biztosítási feltételekben meghatározott módon kell az Egyesület Ügyvezető Igazgatójához, illetve a megbízottakhoz bejelenteni A tag által bejelentett biztosítási esemény alapján: - az Ügyvezető Igazgató a kár felmérésére megbízást adhat bármely szakértelemmel rendelkező rendes tagnak, a rendes tag megfelelő szakértelemmel rendelkező, munkaviszonyban álló munkatársának, ha a kár mértéke a biztosítási feltételekben és mellékleteiben megállapított önrészesedést meghaladja, de az ,- (Egymillió) Ft összeget nem éri el, vagy - a kár felmérésére független szakértőnek (szakértő szervezetnek) megbízást adhat. Az Ügyvezető Igazgató a rendes tag alkalmazottja által elvégzett kárfelmérést felülbírálhatja. Az ilyen kárfelmérés felülvizsgálatát bármely egyesületi rendes tag is igényelheti. Ha a felülvizsgálatot kizárólag egyesületi rendes tag kezdeményezte és az nem vezet az eredeti kárfelméréstől jelentősen különböző eredményre, úgy a felülvizsgálati szakvélemény költségét a felülvizsgálatot kezdeményező rendes tag megtéríteni köteles. Az Ügyvezető Igazgató a kárfelmérést kárrendezési ügyrend rendelkezésre bocsátásával is segíti Az Ügyvezető Igazgató a rendes tag részére a kártérítés kifizetéséről attól a naptól számítva tizenöt (15) napon belül intézkedik, hogy a kárigény elbírálásához szükséges összes dokumentumot a rendes tag rendelkezésre bocsátotta. A biztosítási feltételekben és mellékleteiben írottakon kívül a kárrendezéshez szükséges tűzkár esetén a tűzoltóság szakvéleménye, betöréses lopás-, vagy rablás esetén a rendőrség határozata. VIII. Az Egyesület gazdálkodása: 8.1. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület bevételeit - a biztosító intézetek gazdálkodására és a biztosítási tartalékok felhasználására vonatkozó jogszabályok, valamint a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásai szerint - az egyesületi cél megvalósítása és az egyesületi vagyon értékének megőrzése érdekében befekteti és forgatja. Az Egyesület szolgáltatásait kizárólag tagjai részére nyújtja, a bevételeiből és az egyesületi vagyon hasznosításából származó források terhére. Az Egyesület - fizetőképességének és pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében - a vállalt kockázatokat viszontbiztosítja, együttbiztosítja, továbbá a tagok a jelen Alapszabályban meghatározott módon és körben pótbefizetési kötelezettséget vállalnak. 10/16

11 8.2. Az Egyesület non-profit alapon működik, tagjaival szemben nem törekedhet üzleti haszon elérésére. Ennek megfelelően minden, a kiadásokat meghaladó bevételét a tagjai részére teljesítendő szolgáltatások fedezésére, illetve a jogszabályban előírt mértékű biztosítástechnikai tartalékok, a szavatoló és a biztonsági tőke feltöltésére, az egyesületi vagyon növelésére kell, hogy fordítsa. A tagok az Egyesület tartozásaiért nem felelnek Az Egyesület bevételei: - tagdíjak, - biztosítási díjak, - kapott osztalék, kamatok, kamat jellegű bevételek, - egyéb bevételek (ide értve a Közgyűlés határozata alapján a pótbefizetést is). 8.4 Az Egyesület ráfordításai: - viszontbiztosítónak, együttbiztosítónak átadott díj, - károk ráfordításai, - matematikai, biztosítástechnikai tartalékok, - működési, igazgatási költségek, - egyéb ráfordítások. IX. Tagsági viták: 9.1. A tag a közötte és az Egyesület Igazgatóság között keletkezett bármely vitát jogosult a Közgyűlés elé terjeszteni és abban a Közgyűlés döntését kérni. A tag és az Egyesület Ügyvezető Igazgatója között keletkezett bármely vitát jogosult az Igazgatóság elé terjeszteni és az Igazgatóság döntését kérni A tag az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszék előtt megtámadhatja A tag panasszal, a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulhat. X. Az Egyesület átalakulása: Az Egyesület jogutódlással megszűnik, ha zártkörű biztosító részvénytársasággá alakul át Az Egyesület biztosító részvénytársasággá történő átalakulásához, a Közgyűlés legalább a jelenlévő rendes tagok háromnegyedes szótöbbségével meghozott határozata szükséges Az Egyesület biztosító részvénytársasággá történő átalakulására a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), valamint a számvitelről szóló törvény előírásait a Bit 28. -ban, továbbá a 28/B-28/C. -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy Gt. vonatkozó szabályai szempontjából jogelőd gazdasági társaságon a jogelőd kölcsönös biztosító egyesületet kell érteni. 11/16

12 10.4 Az Igazgatóság köteles a Közgyűlés előkészítő ülése elé olyan indítványt terjeszteni, amely a) tájékoztatást ad az átalakulással elérni kívánt gazdasági célról, az ahhoz szükséges eszközökről, az egyesületi tagok és az egyesületi munkavállalók jövőbeni helyzetéről; b) ismerteti az indítványozók és az Igazgatóság álláspontját Az Igazgatóság köteles a Közgyűlés átalakulást előkészítő ülését megelőzően a tagokat elektronikus úton közvetlenül, továbbá a biztosító egyesület honlapján és két országos napilapban közzétett hirdetmény útján is tájékoztatni a a) és b) pontjaiban foglaltakról, olyan időpontban, hogy a tagoknak legalább tizenöt nap álljon rendelkezésére annak a nyilatkozatnak a megfontolására, hogy kívánnak-e a jogutód részvénytársaság tagjaivá válni. Azon a tagok tagsági jogviszonya, akik az átalakulást előkészítő Közgyűlés első ülését megelőző harmincadik napig akként nyilatkoznak, hogy nem kívánnak a létrejövő részvénytársaság tagjaivá válni, az egyesület megszűnésével egyidejűleg megszűnik, őket a saját tőke felosztásakor figyelembe venni nem kell. Az egyesületi tagsági viszony megszűnése azonban a rendes tagok esetében a biztosítási szerződéses jogviszonyt nem érinti A Közgyűlés az előkészítő ülésen hozott, átalakulásról szóló első döntésének tartalmaznia kell: a) az átalakulás szándékát, b) az átalakulást kezdeményező biztosító egyesület és a létrejövő részvénytársaság nevét, székhelyét, c) a létrejövő részvénytársaságban résztvevő egyesületi tagok adatait, d) az átalakuló biztosító egyesület és a létrejövő részvénytársaság vagyonmérlegtervezetének fordulónapját, e) az átalakulás könyvvizsgálójának adatait Az átalakulásról szóló második döntésnek tartalmaznia kell: a) az átalakuló biztosító egyesület és a létrejövő részvénytársaság vagyonmérlegtervezetét, b) a létrejövő részvénytársaság alapszabályának tervezetét, c) az átalakulás időpontját, d) a létrejövő részvénytársaság vezető tisztségviselőinek, a felügyelőbizottság tagjainak nevét és lakóhelyét, e) a megszűnő biztosító egyesület vagyonmérleg-tervezete alapján a részvénytársaság egyes tagjainak vagyoni részesedésére jutó saját tőke értékét, és az annak megfelelő részvény névértéket, f) a részvények darabszámát, névértékét, az egyes részvényfajták ismertetését Az egyes egyesületi tagoknak a jogutód részvénytársaság saját tőkéből történő vagyoni részesedését a Közgyűlés határozza meg akként, hogy az egyesületi vagyonból minden az 12/16

13 átalakulást elhatározó közgyűlés napján tagsági jogviszonyban álló tag a pontban írt mértékben részesül. XI. Záró rendelkezések: Az Alapszabály és módosítása hatályba akkor lép, amikor azt a Közgyűlés, megállapította. Az Alapszabályt és módosítását meg kell küldeni a Fővárosi Törvényszéknek és a Magyar Nemzeti Banknak Az Egyesületet a Fővárosi Törvényszéknél nyilvántartásba kell venni Az Egyesület szakmai felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el Az Egyesület átalakulása, illetve megszűnése esetén az Egyesület tartozásai kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az átalakuláskori, illetve a megszűnéskori tagok között fel kell osztani. A vagyon felosztása a tagok által az egyesületi tőke, illetve a biztonsági tőke feltöltésére teljesített befizetések, és az azokhoz rendelhető hozam alapján történik. A biztosítás eredményéből megnövelt tőkerész felosztása esetében a tagok által fizetett biztosítási díjak és más teljesített befizetések arányában történik. A felosztott vagyont a biztosító részvénytársasággá történő átalakulás, illetőleg a más egyesülettel történő egyesülés (beolvadás, összeolvadás) esetén az új szervezet alaptőkéjére kell fordítani, feloszlatás esetén azt a tagoknak vissza kell fizetni A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi CLXXV. törvény, továbbá a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény, továbbá a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. *** Az Alapszabály módosítását egységes szerkezetben a Közgyűlés a 7/2013.(XI.13.) számú határozatával jóváhagyta. Tóth László sk. ügyvezető igazgató Ellenjegyezte: Dr. Szabó Réka sk. ügyvéd 13/16

14 Függelék A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEI ÉS ÁGAZATI BESOROLÁSA. (8.) Tűz és elemi kár ágazat Tűz-elemikár és más hasonló jellegű kockázatokra szóló biztosítás (9) Egyéb vagyoni kár ágazat Betöréses lopás és rabláskockázatra szóló kiegészítő biztosítás 14/16

15 Levél minta, jogi személyek részére! VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Igazgatósága részére Budapest Teréz krt Tárgy: Tagfelvételi kérelem. Szerződő/Biztosított adatai: Társaság, vállalkozás cégneve:... Adószáma:. Bank és számlaszám:... Levelezési címe (irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó): Kockázatviselés helye (irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó): Vállalkozás képviselőjének neve: A (társaság) képviseletében tagfelvételi kérelmet nyújtunk be a VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Alapszabályának III. fejezete 3.1, 3.2 és 3.3 pontjai alapján. A VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesületbe napjával kívánunk belépni, melyhez az Egyesület által rendszeresített nyomtatványokon nyilatkozunk a biztosítandó vagyonról, a kockázatviselési helyekről, illetve az egyes kiegészítő biztosítási szolgáltatások igénybe vételéről. Nyilatkozunk arról, hogy a VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Alapszabályát, a biztosítási feltételeket, az ügyféltájékoztatót, ennek keretében a titokvédelemre, a fogyasztóvédelemre, a személyes adatvédelemre vonatkozó útmutatást, továbbá az ajánlati és adatközlő lapokat, valamint a biztosítások díjszabását átvettük, azokat megismertük és elfogadjuk. Nyilatkozunk arról, hogy az Alapszabály XI. Záró rendelkezésének pontjában rögzítetteket magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el, és tudomásul vesszük, hogy az ott rögzített esetekben a tagok csak és kizárólag teljesített vagyoni hozzájárulásuk mértékében terjeszthetnek elő igényt. Dátum: cégszerű aláírás bélyegző 15/16

16 Levél minta, természetes személyek részére! VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Igazgatósága részére Budapest Teréz krt Tárgy: Tagfelvételi kérelem. Szerződő/Biztosított adatai: Szerződő/Biztosított neve:... Születési helye, ideje (év, hónap, nap):... Adószáma:. Bank és számlaszáma:..... Levelezési címe (irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó): Kockázatviselés helye (irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó): Név:..... tagfelvételi kérelmet nyújtok be a VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Alapszabályának III. fejezete 3.1, 3.2 és 3.3 pontjai alapján. A VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesületbe napjával kívánok belépni, melyhez az Egyesület által rendszeresített nyomtatványokon nyilatkozok a biztosítandó vagyonról, a kockázatviselési helyekről, illetve az egyes kiegészítő biztosítási szolgáltatások igénybe vételéről. Nyilatkozom arról, hogy a VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Alapszabályát, a biztosítási feltételeket, az ügyféltájékoztatót, ennek keretében a titokvédelemre, a fogyasztóvédelemre, a személyes adatvédelemre vonatkozó útmutatást, továbbá az ajánlati és adatközlő lapokat, valamint a biztosítások díjszabását átvettem, azokat megismertem és elfogadom. Nyilatkozom arról, hogy az Alapszabály XI. Záró rendelkezésének pontjában rögzítetteket magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és tudomásul veszem, hogy az ott rögzített esetekben a tagok csak és kizárólag teljesített vagyoni hozzájárulásuk mértékében terjeszthetnek elő igényt. Dátum: aláírás lakcím telefonszám 16/16

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Az 1995.március 3l.napján kelt Alapszabály, az 1995.június 21.napján, 1996.április 4.napján, 1997.március 24.napján, 1998.március

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I.

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I. Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28 I. Preambulum Az alapító tagok célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben