VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET"

Átírás

1 VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület neve, székhelye: 1.1. Az Egyesület neve: VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület 1.2. Az Egyesület székhelye: 1066 Budapest VI. Teréz krt Az Egyesület alapítása: november 24-én (Gálosfa) Az Egyesület nyilvántartásba vételét a Budapesti Fővárosi Bíróság 5898/ sz. végzésével rendelte el 1.5. Az Egyesület adószáma: Az Egyesület KSH száma: Az Egyesület számlaszáma: (K&H Bank Zrt.) II. Az Egyesület célja, tevékenységi köre: 2.1. A VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon működő szervezet (önálló jogi személy), amely kizárólag a tagjával kötött szerződés alapján, biztosítási díj ellenében, a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezte esetében, biztosítástechnikai elvek alapján, előre meghatározott szolgáltatást nyújt Az Egyesület célja az azonos, vagy hasonló kockázatoknak kitett tagok veszélyközösségének megszervezése, matematikai és statisztikai eszközökkel a biztosítható kockázatok felmérése, a kockázatvállalás ellenértékének (díjának) megállapítása, meghatározott tartalékok képzése, a létrejött tagsági jogviszony alapján a kockázatok átvállalása és a szolgáltatások teljesítése Az Egyesület tevékenységi köre kizárólag a nem-életbiztosítási ágra, ezen belül - a évi LX. törvény 1. sz. mellékletének A) részében felsoroltakat figyelembe véve - a következő ágazatokra terjed ki: - (8.) Tűz és elemi károk biztosítása. - (9.) Egyéb vagyoni károk biztosítása. Az Egyesület hitel-, illetve kezesi biztosítási, valamint viszontbiztosításba vételi tevékenységet nem végezhet. Az Egyesület, az egyes biztosítási ágazatokba besorolt biztosítási termékek (meghatározott biztosítási kockázatokra vagy kockázatcsoportokra kidolgozott feltétel- és teljesítési rendszer) körében szervez veszélyközösséget Az Egyesület tagja - amennyiben rendelkezik biztosítható vagyoncsoportokkal - a tűz, robbanás, villámcsapás, légi jármű lezuhanása kockázatokra szóló biztosítás (a továbbiakban: alap vagyonbiztosítás) megkötésére kötelezettséget vállal, továbbá - az alap vagyonbiztosítás körében - köteles a biztosítandó kockázatok által érintett teljes vagyonát az 1/16

2 Egyesület részére biztosításra feladni. E kötelezettségei alól a tagnak az Igazgatóság felmentést adhat. Az alap vagyonbiztosításon túlmenően, az azt kiegészítő kockázatokra a biztosítási fedezetet a biztosítási adatközlőben a tag által megjelölt vagyoncsoportokra és kockázatokra lehet igénybe venni. Az Egyesület által terjesztett egyéb vagyonbiztosítások megkötése ajánlott. A tag, az Egyesület által terjesztett egyéb vagyonbiztosítások megkötése esetén, az általa megjelölt kockázatokra veszi igénybe a biztosítási fedezetet Az Egyesület a tagok részére, a biztosítási szolgáltatáson túlmenően biztosítási szaktanácsadási szolgáltatást is nyújthat, továbbá közreműködik az egyesületi tagok mindazon biztosítási kockázatainak üzleti biztosítónál történő elhelyezésében, amelyekre az Egyesület fedezetet nem nyújt, ám amelyekre a tagok a biztosítási védelmet igénylik. Az Egyesület az üzleti biztosítók termékeinek közvetítésére is szolgáltatást nyújthat a tagok részére, a kedvezőbb szolgáltatások és flotta díjak elérése érdekében. Az itt felsorolt szolgáltatásokat illetően az Egyesület biztosítási alkusz, többes biztosítási ügynök közreműködését is igénybe veheti. III. Az Egyesület tagjai, a tagsági viszony: 3.1. Az Egyesület tagja lehet: - külföldi és belföldi jogi személy, természetes személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, ezen belül különös hangsúllyal - az a személy, aki/amely tagja a VOLÁN Egyesülésnek, illetőleg (gazdasági társaság esetén) amelyben a VOLÁN Egyesülés tagja - üzletrész, részjegy, vagy részvény birtoklása, avagy tagsági jogviszony útján - részesedéssel, tagsággal rendelkezik, továbbá az a jogi személy, amely az előzőekben felsorolt tagsági jogviszonyra jogosult jogi személlyel megbízható, jó partneri kapcsolatban áll és tagfelvételét a tagsági jogviszonyra jogosult jogi személy ajánlja, - az a természetes személy, aki a tagsági jogviszonyra jogosult jogi személlyel munkaviszonyban, vagy tagsági viszonyban áll, illetőleg innen vonult nyugállományba, továbbá azok a természetes személyek, akikhez a tagsági jogviszonyra jogosult jogi személy tevékenysége, üzleti érdeke kötődik, - az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a tagságra jogosultak közreműködésével jött létre, feltéve, hogy az Egyesület Alapszabályát elfogadja és az Egyesülettel biztosítási szerződést köt (rendes tag) Az Egyesület és a tag között létrejött biztosítási szerződés megszűnése esetén ha ezzel együtt a tagsági jogviszonyt nem szüntették meg és a tag tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz a tag automatikusan az Egyesület pártoló tagjává válik. A pártoló tag az Egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással vehet részt. A pártoló tagok az Egyesület 2/16

3 szerveibe nem választhatnak és nem választhatók, az Egyesület döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv az Egyesület pártoló tagja nem lehet. Ha a pártoló tag az Egyesülettel utóbb újra biztosítási szerződést köt, ezzel ismét rendes taggá válik, a biztosítási szerződés időtartama alatt rendes tagi jogai és kötelezettségei felélednek Az egyesületi tagság keletkezik: - az Egyesület alapító tagjai esetében a Közgyűlésnek az Egyesület megalakulását kimondó határozatával, egyébként pedig - az Egyesület Igazgatóságához az Alapszabály melléklete szerint intézett tagfelvételi kérelemmel és biztosítási szerződési ajánlattal és ezek alapján a rendes tagsági jogviszony létrejöttének az Igazgatóság döntésének megfelelően az ügyvezető igazgató által történő visszaigazolásával. Az egyesületi rendes tagság kezdőnapja a határozatban, illetőleg a tagfelvételi kérelemben feltüntetett nap. Az Egyesület köteles a belépni szándékozó személynek megismerésre előzetesen rendelkezésére bocsátani az alapszabályt, az egyes biztosítási termékekről az ügyfél tájékoztatókat, a biztosítási titokra, a személyes adatvédelemre, a fogyasztói védelemre vonatkozó tudnivalókat, a biztosítási feltételeket, az ajánlati és adatközlő lapokat, a biztosítási díjtáblázatokat, és ezek átvételét tanúsító nyilatkozatokat. Az Egyesületbe belépni szándékozó személy köteles a belépési nyilatkozattal egyidejűleg az Egyesület által rendszeresített nyomtatványon felsorolt kérdésekre értelemszerűen válaszolni, továbbá az alap vagyonbiztosítás körében a biztosítandó vagyontárgyakról, az alap vagyonbiztosításon felül igényelt kiegészítő kockázatokról és a kockázatviselés körülményeiről nyilatkozni, valamint a kockázatviselés helyét (helyeit) megjelölni. Ez vonatkozik a belépni szándékozó személy által igényelt, az Egyesület által terjesztett egyéb vagyonbiztosítási termékekre is Az egyesületi tagság megszűnik: - a naptári év utolsó napján, ha a tag az Egyesület Igazgatóságához kilépési nyilatkozatát írásban, legkésőbb a tárgyévet megelőző év június 30. napjáig eljuttatta, - a tag jogutód nélküli megszűnésével, vagy a természetes személy tag halálával, a megszűnés, illetőleg a halál napján, illetőleg - a tag kizárásával, a tagot kizáró közgyűlés napján, ha a Közgyűlés a tagot az Egyesületből kizárja. Kizárásnak van helye, ha a tag magatartása az Egyesület célkitűzéseit sérti, és azzal az Igazgatóság írásbeli felhívása ellenére sem hagy fel, vagy tagi kötelezettségének figyelmeztetés ellenére nem tesz eleget, - az egyesület megszűnésével. 3/16

4 3.5. A tag kizárásának szabályai: - A kizárásról az Igazgatóság javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A tag számára az alapszabályban biztosított jogoknak a kizárás során is érvényesülniük kell. Kizárás esetén az eljárás alá vont tag részére biztosítani kell a védekezés lehetőségét, tehát az eljárás megindításáról az eljárás alá vontat értesíteni kell, lehetőséget kell adni számára a Közgyűlésen való részvételre, ahol a kizárásával kapcsolatban tanácskozási joggal vehet részt, védekezését mind szóban, mind írásban előterjesztheti. A kizáró határozatot részére a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatással együtt írásban is meg kell küldeni. A tagsági viszony egyéb megszűnésének megállapítása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A tagsági viszony megszűnése esetén az Igazgatóság a tagot a nyilvántartásból törli. IV. A tagdíj és a biztosítási díj: 4.1 A tagdíj A tagdíj évi Ft (Tizenkettőezer forint). A tag a tagdíjat az Egyesület számlája alapján évente egy összegben fizeti meg. 4.2 A biztosítási díj Az Egyesületnek legalább olyan díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt az adott termék kockázati közösségének szintjén a biztosítási szerződésben vállalt összes kötelezettségére, valamint a zavartalan üzletmenet összes költségeire és ráfordításaira, továbbá a biztonsági tőke eredményágon való növelésére A biztosítás díját a rendes tag a biztosítási feltételekben, vagy a díjszabásban meghatározott díjtételek alkalmazásával éves, illetve féléves részletekben kell megfizetni. A biztosítási díjról az Egyesület számlát állít ki, mellékelve a díjszámítási táblázatot. Abban az esetben, ha a rendes tag tagsága nem a teljes naptári évre vonatkozik, úgy a díjat időarányosan kell megfizetni azzal, hogy minden megkezdett félév teljes félévnek minősül. A tagság megszűnése esetén a biztosítási díjat annak a negyedévnek a végéig kell megfizetni, amelyben a kockázatviselés véget ért A vagyonbiztosítások körében a díjszámítás alapja a biztosított vagyon, a biztosítási feltételekben meghatározott adat. A biztosítási díj a díjalap és a díjtétel szorzata. A rendes tagok a biztosítási év kezdetén teljesített adatszolgáltatások alapján előzetes biztosítási díjat fizetnek és az évközi változásokat az év végén közlik az Egyesülettel, legkésőbb a tárgyévet követő hónap végéig. A változások folytán a biztosítási díjban mutatkozó különbözetet az adatváltozással érintett tárgyévre kell elszámolni Arra az esetre, ha a biztosítási díjak, valamint az Egyesület felhalmozott vagyona az Egyesület szolgáltatási kötelezettségeit nem fedeznék és arra a viszontbiztosítás sem nyújt fedezetet, a rendes tagok a biztosítási díjjal arányos pótbefizetési kötelezettséget vállalnak, amelynek mértéke nem haladhatja meg a rendes tag által enélkül az Egyesület részére biztosítási díjként és egyéb jogcímen évente teljesített befizetések összegét. Pótbefizetési kötelezettség arra a korábbi rendes tagra is előírható, amely a pótbefizetési 4/16

5 kötelezettség előírását megelőző egy éven belül pártoló taggá vált, vagy tagsági viszonya megszűnt. A pótbefizetés az egyesületi vagyont nem növeli. Pótbefizetést a Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztésére - a viszontbiztosítóval való egyeztetést követően - rendelhet el. Pótbefizetésre a Magyar Nemzeti Bank is indítványt tehet. V. Az Egyesület jegyzett tőkéje, szavatoló tőkéje Az Egyesület jegyzett tőkéje Ft, azaz egyszáztizenkettőmillióötszázezer forint Az Egyesület szavatoló tőkéje a következő tőkeelemekből áll: a) a befizetett jegyzett tőke, b) a tőketartalék; c) a lekötött tartalék; d) az értékelési tartalék 20 százaléka; e) az eredménytartalék; f) a mérleg szerinti eredmény; g) az alárendelt kölcsöntőke. (a rendelkezésre álló és a szükséges szavatoló tőke kisebbikének 50 százalékáig számítható be a szavatoló tőkébe) A évi LX. törvény a alapján a tulajdonosok, tagok részére a saját tőke terhére kizárólag olyan mértékben lehet kifizetést teljesíteni, amelynek következtében a szavatoló tőke összege nem csökken a minimális szavatoló (biztonsági) tőke szintje alá; továbbá minden tulajdonrész, tagi vagyonrész terhére történő, kifizetésről a Magyar Nemzeti Bankot legalább 1 hónappal a kifizetés előtt értesíteni kell, amely időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank a kifizetést megtilthatja Az Egyesület az 5.3 pont szerinti előírásokat - a hivatkozott törvény alapján - kizárólag a Magyar Nemzeti Bank egyetértésével módosítja A évi LX. törvény a alapján, ha az Egyesület szavatoló tőkéje nem éri el a minimális szavatoló (biztonsági) tőke szükséglet nagyságát, akkor a tagok nem biztosítási esemény bekövetkeztéből származó igényeinek kielégítését megelőzi a szavatoló (biztonsági) tőke hiányának megszüntetése Az egyesület működésének, alapszabályban meghatározott céljának elősegítése érdekében a tagok - a közgyűlés által meghatározott azonos mértékű kötelezően megfizetendő tagdíj összegén felül - jogosultak vagyoni hozzájárulásukkal támogatni az egyesületet. VI. Az Egyesület szervezete: 6.1. A Közgyűlés a) Az Egyesület legfőbb szerve a rendes tagok összességét tömörítő Közgyűlés. b) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: 5/16

6 - az alapszabály megállapítása és módosítása, - az Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása - az Egyesület ügyvezető igazgatójának megválasztása, visszahívása, - az Egyesület könyvvizsgálójának megválasztása és visszahívása, - a Felügyelő Bizottság megválasztása és visszahívása, beszámolójának elfogadása, - az Egyesület Jelölő Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása, - az Egyesület tisztségviselői javadalmazásának megállapítása, - az Egyesület tagjának kizárása, - döntés minden olyan ügyben, amely az Egyesület évi LX. törvény szerintii szavatoló (biztonsági) tőkéjével kapcsolatos, - az éves költségvetés, az üzleti terv meghatározása, - az éves beszámoló elfogadása, a mérleg és eredmény megállapítása, - döntés a tagdíj mértékéről, pótbefizetésről és tőkeemeléséről, - döntés arról, hogy a tagok az Egyesület megszűnésével egyidejűleg a biztosítási tevékenységet részvénytársaság alapításával folytassák, - döntés más biztosító egyesülettel való egyesülésről, - döntés az Egyesület feloszlatásáról. c) A Közgyűlést az Igazgatóság évente legalább egyszer, az Egyesület rendes tagjainak küldött meghívó útján hívja össze, mégpedig olyan időpontra, hogy az Egyesület teljesíteni tudja a Közgyűlés által jóváhagyott éves beszámolójának a Magyar Nemzeti Bank részére - a törvényben előírt határidőre - történő benyújtását. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok egyharmada, vagy a Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza. A Közgyűlés összehívását a bíróság és a Magyar Nemzeti Bank is elrendelheti. d) A Közgyűlésen minden rendes tagot egy szavazat illet meg. A Közgyűlésen a rendes tag törvényes képviselője, vagy általa szavazati joggal írásban felruházott meghatalmazottja vesz részt. e) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint fele képviselteti magát A Közgyűlés határozatait általában a jelenlévő rendes tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. f) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések közül a jelenlévő rendes tagok kétharmadának szavazata szükséges az alábbiakhoz: - az alapszabály megállapítása és módosítása, - az Igazgatóság elnökének és tagjainak visszahívása - az Egyesület ügyvezető igazgatójának visszahívása, - a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak visszahívása, - az Egyesület tagjának kizárása, - döntés minden olyan ügyben, amely az Egyesület évi LX. törvény szerintii szavatoló (biztonsági) tőkéjével kapcsolatos, - döntés a tagdíj mértékéről, pótbefizetésről és tőkeemeléséről. g) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések közül a jelen lévő rendes tagok háromnegyedének szavazata szükséges az alábbiakhoz: 6/16

7 - döntés arról, hogy a tagok az Egyesület megszűnésével egyidejűleg a biztosítási tevékenységet részvénytársaság alapításával folytassák, - döntés más biztosító egyesülettel való egyesülésről, - döntés az Egyesület feloszlatásáról. h) A Közgyűlés szabályszerű lebonyolítása az Igazgatóság feladata. A Közgyűlésen csak előre meghirdetett napirendi előterjesztések és határozati javaslatok tárgyalhatók. Az alapszabályban meghatározott egyes kérdésekben a közgyűlés elé terjesztés feltétele az Egyesület Igazgatóságának előzetes véleményezése és jóváhagyása. Ha a szabályosan összehívott Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a Közgyűlés a meghirdetetthez képest fél órával későbbi időpontban kerül megtartásra és az, az eredeti napirendi pontokban a megjelent rendes tagok számától függetlenül határozatképes. A Közgyűlést az Egyesület elnöke - akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgatósági tag - vezeti le a napirend alapján és elősegíti a határozatok meghozatalát. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokat írásba kell foglalni. A jegyzőkönyvet, az írásba foglalt határozatokat az Igazgatóság elnöke és az Egyesület egy rendes tagja hitelesíti Az Igazgatóság. A Közgyűlés - a Jelölő Bizottság ajánlását figyelembe véve - öt (5) éves időtartamra a rendes tagok, a rendes tagok alkalmazottai, illetve az általuk ajánlott személyek közül legalább öt (5), de legfeljebb kilenc (9) tagú Igazgatóságot választ. Az Igazgatóság tagjainak a megbízatása az érintett személy elfogadó nyilatkozatával jön létre. A Közgyűlés - a Jelölő Bizottság ajánlását figyelembe véve - az Igazgatóság soraiból elnököt (aki egyben az Egyesület elnöke), és ügyvezető igazgatót (aki egyben az Egyesület első számú vezetője ) választ. Az ügyvezető igazgató teendőit munkajogviszony keretében látja el. Nem lehet az Igazgatóság tagja az a személy, aki nem felel meg a évi LX. törvényben, a vezető állású személyekre meghatározott követelményeknek, továbbá az aki az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagja. Az Igazgatóság tagja köteles a titokvédelmi, összeférhetetlenségi és bejelentési kötelezettségeknek eleget tenni. Az Igazgatóság előzetes egyetértésével, jóváhagyásával hozható döntések körébe az alábbi ügyek tartoznak: - döntés minden olyan ügyben, amely az Egyesület évi LX. törvény szerinti szavatoló (biztonsági) tőkéjével kapcsolatos, - az éves költségvetés, az üzleti terv meghatározása, - az éves beszámoló elfogadása, a mérleg és eredmény megállapítása, 7/16

8 - döntés a tagdíj mértékéről, pótbefizetésről és tőkeemeléséről, - döntés arról, hogy a tagok az Egyesület megszűnésével egyidejűleg a biztosítási tevékenységet részvénytársaság alapításával folytassák, - döntés más biztosító egyesülettel való egyesülésről, - döntés az Egyesület feloszlatásáról, - döntés személyi kérdésekről, Az Igazgatósági ülésen minden tagot egy szavazat illet meg. Az Igazgatósági ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Igazgatóság jogosult eljárni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. E feladatainak formális ülés összehívása nélkül is eleget tehet, erre az Ügyvezető Igazgató felelősségi körében jogosult, a következő ügyekben: - új tag felvétele, visszaigazolása, - biztosítási, biztosításközvetítői szerződések megkötése, - a viszontbiztosítás, együttbiztosítás megkötése, az erre vonatkozó biztosítási alkuszi megbízás kiadása, - biztosítási esemény bekövetkezése esetén a kár rendezése; - az Egyesület gazdálkodásának irányítása, - kapcsolattartás a tagokkal, az együttműködés értékelése, a tapasztalatok alapján javaslattétel a biztosítás korszerűsítésére. Az Ügyvezető Igazgató köteles tájékoztatni az Igazgatóságot - szükség szerint Igazgatósági ülés összehívásával - az Igazgatóság formális ülés összehívása nélküli ügyekben hozott döntésekről, azok végrehajtásáról. Az Igazgatóság biztosításszakmai feladatai ellátásához külső szakértők segítségét megbízás alapján igénybe veheti. Az Igazgatóság szükség szerint ülésezik. Ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatóság üléseit az Elnök - akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgatósági tag - vezeti le a napirend alapján és elősegíti a határozatok meghozatalát A Felügyelő Bizottság: A Közgyűlés - a Jelölő Bizottság ajánlását figyelembe véve - öt (5) éves időtartamra a rendes tagok, a rendes tagok alkalmazottai, illetve az általuk ajánlott személyek közül legalább három (3), legfeljebb öt (5) tagú Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság soraiból Elnököt választ. A Felügyelő Bizottság tagjainak a megbízatása az érintett személy elfogadó nyilatkozatával jön létre. 8/16

9 Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki nem felel meg a évi LX. törvényben, a vezető állású személyekre meghatározott követelményeknek, továbbá az aki tagja az Egyesület Igazgatóságának. A Felügyelő Bizottság tagja köteles a titokvédelmi, összeférhetetlenségi és bejelentési kötelezettségeknek eleget tenni. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület törvényes működésének, gazdálkodásának ellenőrzése, a szükséges figyelemfelhívások, megállapítások tétele, azok realizálásának ellenőrzése, továbbá az Igazgatóság tevékenységének figyelemmel kísérése, arról szükség esetén a Közgyűlésnek jelentés tétele. A Felügyelő Bizottság előzetes véleménye, jóváhagyása nélkül nem terjeszthetők elő Közgyűlésre: - a Közgyűlés minősített döntési hatáskörébe tartozó ügyek, továbbá - az éves költségvetés, az üzleti terv meghatározása, - az éves beszámoló elfogadása, a mérleg és eredmény megállapítása. A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg Az Ügyvezető Igazgató: Az Egyesület ügyintéző szerve az ügyvezetés, képviseleti szerve az Ügyvezető Igazgató, aki a törvénynek megfelelően az egyesület első számú vezetője. Az Egyesület Ügyvezető Igazgatójának az választható meg, aki megfelel a vezető állású személyekre vonatkozó, a évi LX. törvényben meghatározott általános követelményeknek. Cégjegyzésre ideértve a bankszámla feletti rendelkezést is és a biztosító nevében a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalásra, az Ügyvezető Igazgató önállóan jogosult, Az Egyesületet az Ügyvezető Igazgató - akadályoztatása esetén az Igazgatóság két tagja, akik közül az egyik lehetőleg az Igazgatóság Elnöke, együttesen - képviseli. Ez vonatkozik az Ügyvezető Igazgató aláírási és szerződési jogaira is. Az Egyesület működésének, gazdálkodásának operatív irányítását és vezetését, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság összehívását, a határozatok előkészítését és végrehajtásának megszervezését az Ügyvezető Igazgató látja el. Az Egyesület Ügyvezető Igazgatójával kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke gyakorolja, kivétel a megválasztás, visszahívás és a javadalmazás megállapítása, melyek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az Egyesület alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogot az Ügyvezető Igazgató gyakorolja. Az Ügyvezető Igazgató a vezető biztosítási matematikusi (aktuárius), vezető jogtanácsosi és a számviteli rendért felelős vezetői feladatok ellátására megbízási jogviszonyt 9/16

10 létesíthet, illetve e tevékenységek ellátására a biztosítói ügymenet kiszervezésére vonatkozó szabályok betartásával, szükség esetén a Magyar Nemzeti Bank engedélyével - az Igazgatóság előzetes tájékoztatása mellett - működési engedéllyel rendelkező szakcéget bízhat meg. VII. Biztosítási szolgáltatások: 7.1. Az Egyesület a biztosítási esemény bekövetkezésétől függően a biztosítási feltételekben és mellékleteiben meghatározott biztosítási szolgáltatásokat nyújtja. Az Egyesület - a biztosítói ügymenet kiszervezése szabályainak betartásával - jogosult az egyes biztosítási termékek tevékenységi engedéllyel és megfelelő személyi feltételekkel rendelkező szervezethez, illetve az egyes tagoknál létrehozott megbízotti szervezethez kihelyezni. A biztosítási eseményeket a biztosítási feltételekben meghatározott módon kell az Egyesület Ügyvezető Igazgatójához, illetve a megbízottakhoz bejelenteni A tag által bejelentett biztosítási esemény alapján: - az Ügyvezető Igazgató a kár felmérésére megbízást adhat bármely szakértelemmel rendelkező rendes tagnak, a rendes tag megfelelő szakértelemmel rendelkező, munkaviszonyban álló munkatársának, ha a kár mértéke a biztosítási feltételekben és mellékleteiben megállapított önrészesedést meghaladja, de az ,- (Egymillió) Ft összeget nem éri el, vagy - a kár felmérésére független szakértőnek (szakértő szervezetnek) megbízást adhat. Az Ügyvezető Igazgató a rendes tag alkalmazottja által elvégzett kárfelmérést felülbírálhatja. Az ilyen kárfelmérés felülvizsgálatát bármely egyesületi rendes tag is igényelheti. Ha a felülvizsgálatot kizárólag egyesületi rendes tag kezdeményezte és az nem vezet az eredeti kárfelméréstől jelentősen különböző eredményre, úgy a felülvizsgálati szakvélemény költségét a felülvizsgálatot kezdeményező rendes tag megtéríteni köteles. Az Ügyvezető Igazgató a kárfelmérést kárrendezési ügyrend rendelkezésre bocsátásával is segíti Az Ügyvezető Igazgató a rendes tag részére a kártérítés kifizetéséről attól a naptól számítva tizenöt (15) napon belül intézkedik, hogy a kárigény elbírálásához szükséges összes dokumentumot a rendes tag rendelkezésre bocsátotta. A biztosítási feltételekben és mellékleteiben írottakon kívül a kárrendezéshez szükséges tűzkár esetén a tűzoltóság szakvéleménye, betöréses lopás-, vagy rablás esetén a rendőrség határozata. VIII. Az Egyesület gazdálkodása: 8.1. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület bevételeit - a biztosító intézetek gazdálkodására és a biztosítási tartalékok felhasználására vonatkozó jogszabályok, valamint a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásai szerint - az egyesületi cél megvalósítása és az egyesületi vagyon értékének megőrzése érdekében befekteti és forgatja. Az Egyesület szolgáltatásait kizárólag tagjai részére nyújtja, a bevételeiből és az egyesületi vagyon hasznosításából származó források terhére. Az Egyesület - fizetőképességének és pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében - a vállalt kockázatokat viszontbiztosítja, együttbiztosítja, továbbá a tagok a jelen Alapszabályban meghatározott módon és körben pótbefizetési kötelezettséget vállalnak. 10/16

11 8.2. Az Egyesület non-profit alapon működik, tagjaival szemben nem törekedhet üzleti haszon elérésére. Ennek megfelelően minden, a kiadásokat meghaladó bevételét a tagjai részére teljesítendő szolgáltatások fedezésére, illetve a jogszabályban előírt mértékű biztosítástechnikai tartalékok, a szavatoló és a biztonsági tőke feltöltésére, az egyesületi vagyon növelésére kell, hogy fordítsa. A tagok az Egyesület tartozásaiért nem felelnek Az Egyesület bevételei: - tagdíjak, - biztosítási díjak, - kapott osztalék, kamatok, kamat jellegű bevételek, - egyéb bevételek (ide értve a Közgyűlés határozata alapján a pótbefizetést is). 8.4 Az Egyesület ráfordításai: - viszontbiztosítónak, együttbiztosítónak átadott díj, - károk ráfordításai, - matematikai, biztosítástechnikai tartalékok, - működési, igazgatási költségek, - egyéb ráfordítások. IX. Tagsági viták: 9.1. A tag a közötte és az Egyesület Igazgatóság között keletkezett bármely vitát jogosult a Közgyűlés elé terjeszteni és abban a Közgyűlés döntését kérni. A tag és az Egyesület Ügyvezető Igazgatója között keletkezett bármely vitát jogosult az Igazgatóság elé terjeszteni és az Igazgatóság döntését kérni A tag az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszék előtt megtámadhatja A tag panasszal, a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulhat. X. Az Egyesület átalakulása: Az Egyesület jogutódlással megszűnik, ha zártkörű biztosító részvénytársasággá alakul át Az Egyesület biztosító részvénytársasággá történő átalakulásához, a Közgyűlés legalább a jelenlévő rendes tagok háromnegyedes szótöbbségével meghozott határozata szükséges Az Egyesület biztosító részvénytársasággá történő átalakulására a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), valamint a számvitelről szóló törvény előírásait a Bit 28. -ban, továbbá a 28/B-28/C. -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy Gt. vonatkozó szabályai szempontjából jogelőd gazdasági társaságon a jogelőd kölcsönös biztosító egyesületet kell érteni. 11/16

12 10.4 Az Igazgatóság köteles a Közgyűlés előkészítő ülése elé olyan indítványt terjeszteni, amely a) tájékoztatást ad az átalakulással elérni kívánt gazdasági célról, az ahhoz szükséges eszközökről, az egyesületi tagok és az egyesületi munkavállalók jövőbeni helyzetéről; b) ismerteti az indítványozók és az Igazgatóság álláspontját Az Igazgatóság köteles a Közgyűlés átalakulást előkészítő ülését megelőzően a tagokat elektronikus úton közvetlenül, továbbá a biztosító egyesület honlapján és két országos napilapban közzétett hirdetmény útján is tájékoztatni a a) és b) pontjaiban foglaltakról, olyan időpontban, hogy a tagoknak legalább tizenöt nap álljon rendelkezésére annak a nyilatkozatnak a megfontolására, hogy kívánnak-e a jogutód részvénytársaság tagjaivá válni. Azon a tagok tagsági jogviszonya, akik az átalakulást előkészítő Közgyűlés első ülését megelőző harmincadik napig akként nyilatkoznak, hogy nem kívánnak a létrejövő részvénytársaság tagjaivá válni, az egyesület megszűnésével egyidejűleg megszűnik, őket a saját tőke felosztásakor figyelembe venni nem kell. Az egyesületi tagsági viszony megszűnése azonban a rendes tagok esetében a biztosítási szerződéses jogviszonyt nem érinti A Közgyűlés az előkészítő ülésen hozott, átalakulásról szóló első döntésének tartalmaznia kell: a) az átalakulás szándékát, b) az átalakulást kezdeményező biztosító egyesület és a létrejövő részvénytársaság nevét, székhelyét, c) a létrejövő részvénytársaságban résztvevő egyesületi tagok adatait, d) az átalakuló biztosító egyesület és a létrejövő részvénytársaság vagyonmérlegtervezetének fordulónapját, e) az átalakulás könyvvizsgálójának adatait Az átalakulásról szóló második döntésnek tartalmaznia kell: a) az átalakuló biztosító egyesület és a létrejövő részvénytársaság vagyonmérlegtervezetét, b) a létrejövő részvénytársaság alapszabályának tervezetét, c) az átalakulás időpontját, d) a létrejövő részvénytársaság vezető tisztségviselőinek, a felügyelőbizottság tagjainak nevét és lakóhelyét, e) a megszűnő biztosító egyesület vagyonmérleg-tervezete alapján a részvénytársaság egyes tagjainak vagyoni részesedésére jutó saját tőke értékét, és az annak megfelelő részvény névértéket, f) a részvények darabszámát, névértékét, az egyes részvényfajták ismertetését Az egyes egyesületi tagoknak a jogutód részvénytársaság saját tőkéből történő vagyoni részesedését a Közgyűlés határozza meg akként, hogy az egyesületi vagyonból minden az 12/16

13 átalakulást elhatározó közgyűlés napján tagsági jogviszonyban álló tag a pontban írt mértékben részesül. XI. Záró rendelkezések: Az Alapszabály és módosítása hatályba akkor lép, amikor azt a Közgyűlés, megállapította. Az Alapszabályt és módosítását meg kell küldeni a Fővárosi Törvényszéknek és a Magyar Nemzeti Banknak Az Egyesületet a Fővárosi Törvényszéknél nyilvántartásba kell venni Az Egyesület szakmai felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el Az Egyesület átalakulása, illetve megszűnése esetén az Egyesület tartozásai kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az átalakuláskori, illetve a megszűnéskori tagok között fel kell osztani. A vagyon felosztása a tagok által az egyesületi tőke, illetve a biztonsági tőke feltöltésére teljesített befizetések, és az azokhoz rendelhető hozam alapján történik. A biztosítás eredményéből megnövelt tőkerész felosztása esetében a tagok által fizetett biztosítási díjak és más teljesített befizetések arányában történik. A felosztott vagyont a biztosító részvénytársasággá történő átalakulás, illetőleg a más egyesülettel történő egyesülés (beolvadás, összeolvadás) esetén az új szervezet alaptőkéjére kell fordítani, feloszlatás esetén azt a tagoknak vissza kell fizetni A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi CLXXV. törvény, továbbá a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény, továbbá a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. *** Az Alapszabály módosítását egységes szerkezetben a Közgyűlés a 7/2013.(XI.13.) számú határozatával jóváhagyta. Tóth László sk. ügyvezető igazgató Ellenjegyezte: Dr. Szabó Réka sk. ügyvéd 13/16

14 Függelék A VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEI ÉS ÁGAZATI BESOROLÁSA. (8.) Tűz és elemi kár ágazat Tűz-elemikár és más hasonló jellegű kockázatokra szóló biztosítás (9) Egyéb vagyoni kár ágazat Betöréses lopás és rabláskockázatra szóló kiegészítő biztosítás 14/16

15 Levél minta, jogi személyek részére! VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Igazgatósága részére Budapest Teréz krt Tárgy: Tagfelvételi kérelem. Szerződő/Biztosított adatai: Társaság, vállalkozás cégneve:... Adószáma:. Bank és számlaszám:... Levelezési címe (irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó): Kockázatviselés helye (irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó): Vállalkozás képviselőjének neve: A (társaság) képviseletében tagfelvételi kérelmet nyújtunk be a VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Alapszabályának III. fejezete 3.1, 3.2 és 3.3 pontjai alapján. A VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesületbe napjával kívánunk belépni, melyhez az Egyesület által rendszeresített nyomtatványokon nyilatkozunk a biztosítandó vagyonról, a kockázatviselési helyekről, illetve az egyes kiegészítő biztosítási szolgáltatások igénybe vételéről. Nyilatkozunk arról, hogy a VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Alapszabályát, a biztosítási feltételeket, az ügyféltájékoztatót, ennek keretében a titokvédelemre, a fogyasztóvédelemre, a személyes adatvédelemre vonatkozó útmutatást, továbbá az ajánlati és adatközlő lapokat, valamint a biztosítások díjszabását átvettük, azokat megismertük és elfogadjuk. Nyilatkozunk arról, hogy az Alapszabály XI. Záró rendelkezésének pontjában rögzítetteket magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el, és tudomásul vesszük, hogy az ott rögzített esetekben a tagok csak és kizárólag teljesített vagyoni hozzájárulásuk mértékében terjeszthetnek elő igényt. Dátum: cégszerű aláírás bélyegző 15/16

16 Levél minta, természetes személyek részére! VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Igazgatósága részére Budapest Teréz krt Tárgy: Tagfelvételi kérelem. Szerződő/Biztosított adatai: Szerződő/Biztosított neve:... Születési helye, ideje (év, hónap, nap):... Adószáma:. Bank és számlaszáma:..... Levelezési címe (irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó): Kockázatviselés helye (irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó): Név:..... tagfelvételi kérelmet nyújtok be a VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Alapszabályának III. fejezete 3.1, 3.2 és 3.3 pontjai alapján. A VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesületbe napjával kívánok belépni, melyhez az Egyesület által rendszeresített nyomtatványokon nyilatkozok a biztosítandó vagyonról, a kockázatviselési helyekről, illetve az egyes kiegészítő biztosítási szolgáltatások igénybe vételéről. Nyilatkozom arról, hogy a VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület Alapszabályát, a biztosítási feltételeket, az ügyféltájékoztatót, ennek keretében a titokvédelemre, a fogyasztóvédelemre, a személyes adatvédelemre vonatkozó útmutatást, továbbá az ajánlati és adatközlő lapokat, valamint a biztosítások díjszabását átvettem, azokat megismertem és elfogadom. Nyilatkozom arról, hogy az Alapszabály XI. Záró rendelkezésének pontjában rögzítetteket magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és tudomásul veszem, hogy az ott rögzített esetekben a tagok csak és kizárólag teljesített vagyoni hozzájárulásuk mértékében terjeszthetnek elő igényt. Dátum: aláírás lakcím telefonszám 16/16

KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Alapszabály

KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Alapszabály KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Alapszabály I. Az Egyesület adatai 1.1. Az Egyesület neve: KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) 1.2.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A A Magyarországi TIR Felelősség- és Szakmai Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A 1. A Magyarországi TIR Felelősségés Szakmai Biztosító Egyesület célja A Magyarországi TIR Felelősség-és

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A SZIBE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A SZIBE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A SZIBE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1. A SZIBE célja A SZIBE (a továbbiakban: biztosító egyesület) tagjait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje 2013. 03. 25. 1/8 A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Magyar-Szlovén Tagozatának. Ügyrendje

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Magyar-Szlovén Tagozatának. Ügyrendje 92-550-515 / Fax: 92-550-525 ZMKIK. 8900. Zalaegerszeg, Petőfi S.u.24. e-mail: zmkik@zmkik.hu A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovén Tagozatának Ügyrendje 2016. 1 A gazdasági kamarákról szóló

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben