Bérces Edit * PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX VIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bérces Edit * PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX VIZSGÁLATA"

Átírás

1 Bérces Edit * PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX VIZSGÁLATA I. BEVEZETÉS Az euró bevezetése is, mint minden változás legyen az gazdasági, politikai, társadalmi, vagy éppen kulturális, nyelvünkben, nyelvhasználatunkban és gondolkodásunkban is tükröződik. Már 1999-ben, amikor az eurót csak számlapénzként ismertük, gombamód szaporodott az új egységes valutával kapcsolatos tájékoztatók és optimista megnyilatkozások száma, mely az alkalmazott nyelvészek és a gyakorló szaknyelvtanárok eszköztárának és kutatási területeinek gazdagodásához is hozzájárult. Munkám születése és az euró bevezetése óta fényévekben mérhető előrelépések születtek a szövegtani kutatásokban is, melyek árnyékában az alábbi módszerek egyrészt történelmi értékként, másrészt tanulási modellként szolgálnak. Dolgozatom témájául három különböző műfajú pénzügyi írás szövegnyelvészeti vizsgálatát választottam: az Erste Bank Hungary Rt. reklám-tájékoztatóját, egy cikket a Világgazdasági szaklapból és egy tananyagot a főiskolai Pénzügytan jegyzetből. Mindhárom szöveg írója ismeretlen. Komplex szövegelemzésem szintaktikai, szemantikai és pragmatikai szempontból vizsgálja a pénzügyi szakszövegek rövid szavatossági idejét, illetve azt a tényt, hogy a szakszövegek üzenete kizárólag az adott korban és kontextusban érvényes. Ki gondolta volna 1999-ben, hogy 2002-ben a gazdag németek is teuro-nak (BBC 2002), azaz teuer Euro-nak (drága + euró = druró) fogják csúfolni a várva-várt közös valutát? A banki tájékoztató címe: Euró az egyesült pénz [1] (361 szövegszó) az osztrák főrészvényes ismertetőjének fordítása (továbbiakban Erste Bank szövege). Az újságcikk címe: Euró még az EU felvétel előtt? [2] (359 szövegszó) - (munkatársunktól felirattal jelent meg - továbbiakban VG cikk), a harmadik szöveg az euróról szóló főiskolai tananyag lett volna, de az még nem szerepelt az 1999-ben forgalomban lévő jegyzetben. Így esett a választásom A Nemzetközi Valutaalap [3] című tananyagra (708 szövegszó) (továbbiakban IMF tétel). A szövegeket szintaktikai, szemantikai és pragmatikai síkon elemzem. A pénzügyi szakszövegek sajátosságainak megismerése céljából kvantitatív vizsgálat során elvégzem a szövegek mennyiségi elemzését, különös tekintettel a szakszavakra, a három szöveg vizsgálati adatait összehasonlítom egymással és Nagy Ferencnek az Értelmező szótár alapján készült statisztikájával, egy értekező próza, egy napilap és a Rádiótechnika c. újság mutatóival. Kiemelten megvizsgálom a pénzügyi szakszavak előfordulási arányát, e szavak keletkezésének módjait, az idegen szavak eredetét és előfordulásuk gyakoriságát a három szövegben. Dolgozatomban a szakszövegek szintaktikai, szemantikai és pragmatikai szintjének vizsgálatához Balázs János: A szöveg című tanulmányát használtam fel. A számításokat, szövegvizsgálati * BGF PSZFK, Zalaegerszeg, Ph. D-hallgató. 104

2 BÉRCES E.: PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX mintákat és képleteket Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet, valamint Rácz Endre és Szathmári István: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből című jegyzetéből vettem. II. A SZÖVEGEK SZEMANTIKAI, SZINTAKTIKAI ÉS PRAGMATIKAI SZINTJE A szövegek szemantikai szintje A szövegek címe A cím szemantikailag része a szövegnek. Nagymértékben hozzájárulhat a mű sikeréhez, hiszen érdeklődést kelthet, érzelmileg megindíthat, tájékoztatást nyújthat. A címek általában nem alkotnak mondatot, sőt gyakoriak az egyszavas címek is. Osztályozhatók hosszúságuk alapján, aszerint, hogy teljes értékű mondatok-e, vagy ellipszisek, esetleg egyszavas címek, továbbá milyen szófajok alkotják (Balázs: 92. oldal) [4]. Az általam vizsgált három korpusz mindegyikének van egy fő és egy kiegészítő címe is, s ez utóbbiak más-más funkciót töltenek be: egyik reklám célú, a másik a téma forrására utal, a harmadik egy fejezetet jelöl. Az első szöveg címe egy tökéletesen megszerkesztett reklám-prospektus fedőlapján, a 15 EU tagállam színes zászlajának képe felett jelenik meg. Euró az egyesült pénz [1]. A belső oldalon pedig óriás betűkkel az alcím áll: Új egységes közös pénz az Euró [6]. Itt a téma-réma, réma-téma helye váltakozik. Mind a fő-, mind az alcím egy-egy mondat, az elsőben az euró a névszói alany, a másodikban a névszói állítmány szerepét játssza. A két megállapítás szemantikailag ugyanazt jelenti. A fő- és alcímen kívül van egy felcím is a borítólap felső szélén: Erste Bank szolgáltatások: Euró tájékoztató. A címek halmozása a kiadvány rendeltetéséből fakad: egy sokszorosan ismételt információt kell eljuttatni a közönséghez, a potenciális vevőhöz. A címoldalon további szövegen kívüli elemek is találhatók: a bank logoja látható, és a jelszava olvasható: Első a biztonság. Ez a bank napi gyakorlatában a különböző nyelvi eszközöket, így a jó címet is, mint a reklámhordozót használja fel. Pl. így hirdeti tájékoztatóiban a hitelkártya-szolgáltatásait: A világpolgár útlevele [7] (American Express Kártya) vagy Mellényzsebben nagyvilág [8] (Visa Elektron Kártya). A második szöveget egy szaklapban, a Világgazdaságban publikálták. Ez az újság rendszerint kettős címmel jelenteti meg cikkeit, amelyek mind tipográfiai, mind tartalmi szempontból eltérőek. A felnagyított vastag betűs főcím mindig egy konkrét megállapítást, az azt megelőző dőltbetűs felcím pedig vagy egy általános közlést tartalmaz (pl. Életszínvonal a világ nagyvárosaiban Budapest: kanadai árak, mexikói bérek [9] és Nem üzlet a nyelvvizsgáztatás Óvatos magániskolák [10] (VG aug oldal), vagy a közlemény eredetére utal pl.: Nemzetközi egészségügyi körkép az OECD-től Átlag alatt a magyar kiadások [11] (VG aug oldal) és OECDfelmérés a működő tőke áramlásáról Magyarország a régió éllovasa [12]. A cikkek többsége szerzőtípus szempontjából a személytelen kategóriába tartozik Munkatársunktól megjegyzéssel indul. A napilap címoldalán kezdődő: Az ING Barings a gyorsított bevezetés lehetőségéről felcím előzi meg az Euró még az EU-felvétel előtt? [13] című cikket. Mindkét cím hiányos, és önmagában nem egészen érthető. A főcím végén lévő kérdőjelnek szemantikai jelentősége lehet, hiszen a hírügynökségek nem kérdő mondatokban szokták továbbítani híreiket. Vagy a Világgazdaság szerkesztője, vagy a hírügynökség kérdőjelezi meg a meghökkentő tudósítást. A talányos hír egyébként nyilvánvalóan több olvasó érdeklődését kelti fel. A főiskolai jegyzet különböző fejezetekre és azon belül további témákra oszlik. A vizsgált esetben a fejezetcím: A nemzetközi pénzügyi és fejlesztési intézmények működése 1. A Nemzetközi Valutaalap (IMF International Monetary Fund) [14]. A fejezetcím az általános fogalom, a cím pedig, amely az 1. ponttal van jelölve, az egyes fogalom megnevezésére szolgál. Szintaktikailag egyetlen összetett tulajdonnév. Zárójelben szerepel ennek angol mozaikszava, az IMF és a teljes angol neve. Az intézmény elnevezése többféleképpen szerepel a köztudatban, ez indokolja a cím kétnyelvűségét és a három tulajdonnév felsorolását a tananyag élén. 105

3 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. A három korpusz további elemzése Az Erste Bank reklám-tájékoztatója olyan tipikus szöveg, amelyben könnyedén nyomon követhető mind a szövegen belüli, mind a globális kohézió. Ez utóbbit a három cím is markánsan kifejezésre juttatja, ahogy erről már szó volt. Maga a szöveg három egymást kiegészítő gondolati egységre osztható: az első az új pénz történetét ismerteti, a második pedig e fizetőeszközzel kapcsolatos banki szolgáltatásokat, a harmadik pedig az ügyfél teendőit.. A reklámszövegben a kulcsszavak gyakoriságának gyakorlati funkciója van: a szuggesztió, a tudatalattiba való behatolás. Az euró szó egy új fogalom jelölésére szolgál, amely alig tizenegy éve egy eszmei pénznem neveként tűnt föl, az idei évtől konkrét fogalomként számlapénzként szerepel és 2002-ben fizikai formájában is megjelenik. A kettős cím az eurót mint fogalmat jellemzi. Mindazok a mondatok, amelyekben tehát az euró ismétlődik, kohéziós láncolatot képeznek tematikusan és szemantikailag is összefüggenek. Az euró főnév tizenháromszor ismétlődik a szövegben, pedig a szerző egyéb kohéziós eszközöket is alkalmaz: olyan lexikai eszközt, amely az egyest az általánossal jelöli, például egységes fizetőeszköz, vagy a jelölendőt annak fő jellemzőjével helyettesíti: közös európai pénz. A teljes szövegrész tartalmára utal vissza a mutató névmás az Ez természetesen azt is jelenti kezdetű mondatban. Ez utóbbi és a következő megnyilatkozás szemantikai szempontból az elhangzottak magyarázatául szolgálnak. A tájékoztató második része újabb címet kap: Az Erste Bank Hungary Rt. és az euró [15]. Ez az alcím is előre mutat és kifejezi, hogy második mikroszerkezetben a bank tevékenységén van a hangsúly. Olyan kérdő mondattal indul a szöveg, amely azt érzékelteti, hogy a kérdésre a választ az olvasó nem tudja, csak a bank - illetve a szöveg írója. A mondatok közötti kohéziót itt is a tematikus szó ismétlődése jelenti. Az Erste Bank Rt. hatszor ismétlődik, az euró szó ötször, az eurószámla pedig hatszor. Később az Ertse Bank tulajdonnevet köznevekkel anaforaként helyettesíti: a bank, a fiók ezek olyan köznevek, amelyek olyan halmazt jelentenek, amelybe a tulajdonnév beletartozik. Majd többes szám harmadik személyű igével kerüli ki a szóismétlést, például: konvertálják át. A harmadik részben az ügyfél teendőiről van szó, így a kohéziót jelentő szó az ügyfél, az euró, és az eurószámla. Tartalmilag elgondolkodtató a bank ajánlata, hogy az ügyfél meglévő tartozásait készséggel euróra konvertálja, illetve további hiteltermékeit euróban is kínálja. Erre bővebben a pragmatikai szint elemzésénél visszatérünk. A Világgazdaság című lap cikkének felcíme ING Barings a gyorsított bevezetés lehetőségéről 16 ellipszis önmagában érthetetlen és csak a főcímének fogalomszava, az euró visszautalása teszi érthetővé: Euró még az EU-felvétel előtt? Itt az a különös eset áll fenn, amikor a főcím egyik szava, az euró nemcsak előre, hanem vissza is utal. A lap szerkesztősége feltételezi, hogy olvasója először a fölnagyított betűs címet olvassa el és a dőlt betűset csak utána. A befogadó így is csak előismeretei alapján érti meg a cikk témáját. A szöveg három, egymással szemantikailag összefüggő résztémára osztható: 1. Néhány olyan államban lehetne az eurót bevezetni, amelyek EU csatlakozás 1999-ben a még szóba sem került. 2. E gyorsított bevezetés lehetséges előnyei. 3. Hátrányai. A lap szerkesztője tipográfiai eszközökkel is kifejezi a téma fontosságát: a címoldalon indítja a közleményt, amely az ING Barings-tól származik. Az új hírt, fölnagyított betűkkel nyomtatja. Három rövid hasáb található az első oldalon, egy hosszú hasáb a másodikon. A szemantikai összefüggést olyan úgynevezett tartalomváró igék erősítik, mint jósolja, nyilatkozott, említi, vagy az első helyen kell említeni kifejezés. A tartalmilag összefüggő cikk első részében meg is nevezi a két jelölt országot, Horvátországot és Litvániát, amelyek bevezethetnék az eurót. 106

4 BÉRCES E.: PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX A második tartalmi egység alapjai az előnyöket kifejező szóismétlések, illetve rokon értelmű kifejezések: kamatlábak eurzónabeli esése, kamatlábak jelentős csökkenése,... növelheti a beruházásokat, a tőkebefektetéseket, valamint a -hat, -het képzős igék: növelheti, nőhetnek, feltételes módú igék: erősödne, csökkenne. A harmadik rész logikusan kapcsolódik az előzőhöz, amelynek kulcsszavát, az előnyt annak ellentétes párja, a hátrány váltja föl, és az a márpedig kötőszóval egészül ki. A szöveg kohéziós egységét újabb bizonytalanságot kifejező igék biztosítják: lenne, hatna, lehet, nézne stb. A szöveg globális kohézióját egyrészt a fent ismertetett szemantikai eszközök fejezik ki, másrészt a téma hármas tagolása és objektív kifejtése. A kvantitatív vizsgálatok során elvégeztem e korpusz nehézségi elemzését is, és ezt a cikket viszonylag könnyűnek találtam, de mint minden szakmai szöveg, ez is egy meghatározott szakmai ismeretet feltételez. Az IMF tétel szemantikai szintjét a nemzetközi pénzintézet ismertetésének témája határozza meg. Két nagyobb egységre oszlik, amelyen belül az első rész további mikroszerkezetekből áll: 1) az IMF keletkezésének történetét, 2) alapvető céljait, 3) tagságának összetételét, 4) majd legfőbb irányító és döntéshozó szervét mutatja be, s végül rátér az IMF tagok jogaira és kötelezettségeire. A második rész címe: Az IMF hitelezési tevékenysége [17]. A szakszövegekre jellemzően a tematikus névszók a tartalmi összefüggést biztosítják és a szöveg kohézióját adják meg. Az adott korpuszban huszonegyszer ismétlődik az IMF elnevezés és a rokon értelmű megfelelők: Nemzetközi Valuta Alap, Valuta Alap, vagy csak Alap elnevezés. Mindhárom elnevezésnek ugyanaz a jelentése. Számtalanszor fordul elő rokonértelmű szavak használata, például tagállam, tagország és egyéb szavak ismétlése a kölcsön és a kvóta szavakból származó szóöszszetételek: kölcsönforrás, kölcsönmegállapodás, -nyújtás, felvétel, vagy kvóta rendezés-, emelés-, meghatározás-, befizetésnagyság valamint a valuta-, a kormányzótanács szavak ismétlése. Mindezek a mondatok közötti kohéziót biztosítják. Egyébként nem bővelkedik a szöveg szemantikai eszközökben, a tulajdonnevekre csak ritkán utalnak vissza köznévvel, például IMF pénzügyi intézmény, és teljes mértékben hiányoznak a tartalomváró igék. Összességében mégis koherens szövegről van szó, amelynek összefüggését a benne lévő gondolatok logikai kapcsolódása adja. A két nagyobb és három kisebb mikroszerkezet tartalmilag összefügg egymással, a szöveg feletti globális kohéziót pedig a közös téma adja. Maga a tétel megfelel az értekező szakszövegek, de kisebb mértékben az oktatószövegek műfaji sajátosságának is. Az IMF tételben különösen gyakori az idegen szavak használata, amely mindenképpen összefügg a szöveg jelentésével, érthetőségével, tehát szemantikai szintjével. Vannak országok, ahol törvényes úton védik az anyanyelvet az idegen eredetű szavak özönétől, nálunk ez csak néhány lelkes nyelvész egyéni próbálkozásában nyilvánul meg. A gazdaság, a komputer, a NATO stb. nyelve az angol, s ezen szakmák szókincse erősen amerikanizálódik. Nemcsak nyelvhasználatunkban, időnként hivatalos szövegek helyesírásában is érezhető az idegen hatás. Például külföldi bankok rendszeresen nagy kezdőbetűvel írják a pénznemek előtt álló nemzetiségi jelzőket, például Osztrák schilling, Olasz líra, de láthatjuk a hét napjait is nagy kezdőbetűvel megjelenni. Az Erste Bank Hungary Rt. elnevezés két német, egy angol névszóból és egy magyar rövidítésből áll. A magyar félnek nyilván nem volt beleszólása a névválasztásba, hiszen arra a főrészvényes osztrák bank jogosult. Talán a részesedésünk arányát jelzi a kis rövidítés a bank nevének végén? 107

5 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. Az idegen eredetű pénzügyi szakszavak megoszlása A szaknyelvbe olyan erőteljesen vonulnak be az idegen szavak, hogy időszerűnek éreztem megvizsgálni, milyen eredetű idegen szavakat használ a pénzügyi szakma. A közvéleménnyel ellentétben még ma is a latin dominál, bár erős a legújabb banki szakkifejezések amerikanizálódása. Az 1. táblázat mutatja a három szöveg idegen szavainak származását, s ebben megfigyelhető az a tény is, hogy a bank alapszókincsében nincs is angol eredetű szó, hiszen Európában már működött a kereskedelem és léteztek bankok Amerika fölfedezése előtt is. Az 1944-ben létesített IMF-ről szóló tételben viszont az idegen szavak többségét a globalizálódó bankrendszerből származó angol szakszavak teszik ki. Az idegen eredetű, pénzügyi szakszavak csoportosításához Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótárát [18], valamint A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárát [19] használtam föl. Világgazdaság cikk Erste Bank szöveg IMF-tétel 1. táblázat Az idegen eredetű pénzügyi szakszavak megoszlása görög görög-latin latin francia német angol egyéb Európa politika unió frank ING- olasz: eurózóna EU stabil Barings valuta zóna evidens líra fizika potenciális euró prémium negatív reagál multilaterális görög görög-latin latin francia német angol egyéb EU-csatlakozás automatikus konvertál konverzió koefficiens unió régió deviza devizaszámla bank márka schilling font cég portugál: escudo spanyol: pezeta holland: gulden görög görög-latin latin összetett angol probléma kritérium kvóta magyar-latin: GAB (General eurószámla pozíció tőketranszfer Arrangements to funkció Interim Bizottság (ideigkvótameghatározás demonetizálás lenes bizottság) fórum konferencia konzultáció összkvóta görög-latin: EU Borrow) EAR (enlarged access resources) Hitelranche (hitelrészlet) SDR-allokáció IBRD, USA, ECU, SDR latin eredetű angol jöve- vényszó: IMF (International Monetary Fund) 108

6 BÉRCES E.: PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX 2. Szintaktikai szint Kísérletet teszek a szövegek szintaktikai szintjének megragadására, bár meggyőződésem, hogy a három szintet a szintaktikai, szemantikai, pragmatikai szempontoknak megfelelően nem lehet egymástól egészen függetleníteni. Bármely szöveg csak úgy jöhet létre, ha annak nyelvi jelei a szintaxis szabályai szerint kapcsolódnak össze. A mondatokat tehát úgy kell megfogalmaznunk, hogy azok mindegyike lineárisan haladva kapcsolódjék az előzőhöz. [20] (Balázs:109). A mondatoknak viszont jelentésük alapján is összefüggőeknek kell lenniük. Mivel a szöveg bevezetésében a figyelem fölkeltése a cél, ezért az első mondatoknak feltétlenül előre kell utalniuk, ezt a terminust Bühler nyomán kataforának nevezzük, a szöveg belsejében előforduló visszautalást pedig a görög anafora szóval jelöljük [21]. (Balázs: 109.) Rendszerint előremutatás, tehát katafora nyilvánul meg a művek címében, így a banktájékoztatóban is: EURÓ - az egyesült pénz. Ugyancsak az euró szó mint anafora szerepel a belső címben: Új egységes, közös pénz az euró. Anaforikus szerepben ismétlődő névszók vagy a mutató némások szoktak szerepelni. A banktájékoztatóban az eurószámla, az Erste Bank Rt. és az ügyfél főnevek ismétlődnek. Az utóbbiak melléknév, a Montetáris Unióban szereplő 11 államra utal vissza, az ez mutató névmás pedig az első mikroszerkezet teljes egészére. Vannak szavak, amelyek a mondatokban előforduló tárgyak azonosítására alkalmasak vagyis más-más módon jelölik ugyanazt a dolgot. Ezeket Palek indikátoroknak nevezi. Azok a szavak viszont, amelyek a dolgok megkülönböztetésére szolgálnak az alterátorok Palek elmélete szerint. [22] (Balázs: 125.). Az Erste Bank tájékoztatójában ilyen indikátorok a jelzős szerkezetek, például egységes fizetőeszköz az euró, közös európai pénz az euró, sőt egy mondat is lehet indikátor: Egyetlen olyan pénz, amelynek valódi árfolyama lesz. Alterátorként jelenik meg: az euró, mint számlapénz, sőt, egy mondat is lehet alterátor: Egyetlen olyan pénz, amelynek valódi árfolyama lesz... Mondatbeli hiányosság egyáltalán nem fordul elő a szövegben, melynek oka, hogy a szerkesztő a megértést minél könnyebbé kívánta tenni. A mondatok többsége szerkezetileg egyszerű, de az összetettek sem bonyolultak. Lásd: Mondatszerkezeti vizsgálatok. A Világgazdaság cikkének címe viszont két ellipszis, amelyek egymásra utalnak, de együtt kataforaként szerepelnek. Euró még az EU felvétel előtt? Szintaktikai szempontból a felcím egy hiányos szerkezetű utalás: Az ING Barings a gyorsított bevezetés lehetőségéről. A főcím egy kérdő mondat, amely mindig a figyelemfelkeltés eszköze. Ez a kérdés is ráadásul egy ellipszis - szerkezetileg hiányos mondat, amelyből a lesz igét hagyta el a szerző. A cikkben a kérdés elemzése következik, tehát nem a válaszadás. Fölnagyított betűs, kiemelt szakasz összegzi az új pénzügypolitikai döntést. Ebben a cikkben az euró bevezetése lesz az egyik a témát meghatározó fogalom, a másik pedig egy bank, az ING Barings, amelytől a hír származik. Az első mondatban Az euró bevezetése kifejezés előre, a következőben az erre mutató névmás ragozott alakja anaforaként visszautal. A tartalmilag összefüggő szöveg első bekezdésében ugyan van egy homályos visszautalás: az euró valutaként való bevezetése Horvátország és Litvánia számára jöhet szóba néhány év múlva véli az ING Barings. Előbbi jegybank elnöke nyilatkozott. Nem világos, mire utal az előbbi melléknév. Az ING Barings-ra? Horvátországra? Litvániára? Ha az olvasó tudja, hogy az ING Barings nem jegybank, akkor sejtheti, hogy Horvátországra hivatkozik az előbbi anafora. A következő bekezdésben a befektetési bank egyértelműen az Ing Barings tulajdonnévnek az indikátora. Zárójelbe tett hivatkozás után a téma változik. Magyarországról lesz szó, de az euró bevezetése szóismétlés kapcsolja ezt össze az előzőekkel, majd az euró szót az egységes valuta indikátorral helyettesíti. Végül újra az euró bevezetése, következik mint szóismétlés. Az újság címlapján elkezdett mikroszerkezet így zárul: folytatás a 2. oldalon. A szerkesztő lerövidítve, az újság tördelésének megfelelően ismétli meg a címet, kihagyva a már időhatározót és közbeékelve a (folytatás az első oldalról) utalást. A cikk második mikroszerkezete az euró EU-n kívüli 109

7 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. országokba való bevezetésének előnyeit, majd a harmadikban az ezzel kapcsolatos kételyeit tárgyalja. Ennek megfelelően ismétlődik két egymással összefüggő mondatban is az előny szó, aztán pedig grammatikai eszközök jelzik a kijelentések bizonytalanságát, mégpedig az igék, amelyek -hat, -het képzőt kapnak, vagy feltételes módúak: nőhetnek, erősödne, csökkenne. A harmadik mikroszerkezeti egység az euró bevezetésének hátrányait emlegeti. Önálló árfolyam-politika elvesztése, feltételes módú igék, negatívan hatna, nem nézne, akadály lehet stb. újra bizonytalanságra utalnak. A birtokos személyragok biztosítják a szöveg további szintaktikai összefüggését: romlása, elvesztése, kötőszók használata, ha, hiszen, márpedig, mivel, és a sem sem módosítószók. Előfordulnak birtokos jelzői szerkezetek: ennek esélye nagy a reálbérek csökkentésére kevés a lehetőség... nagy az elrettentő hatása,... az euró bevezetésének feltétele A szövegben négy olyan ellipszis fordul elő, amely azt az előfeltételezést jelenti, hogy az olvasó tudja, mit jelentenek a tájékoztatást szolgáló utalások vagy a hivatkozás (VG június oldal); (folytatás a 2. oldalon). Az újság rendszeres olvasója azon sem csodálkozik, hogy a címlapon megkezdett cikk folytatását nem ugyanazzal a címmel találja az újság belsejében. Az előbbi utalások az újságszövegek jellemzői, a sajtóban való tájékozódást szolgálják, az olvasó rendszerint gyorsolvasással továbbhalad rajtuk, agyában pedig nem raktározza el, mint a tényleges híreket. Az IMF tétel címe három formában is megjelenik. Nemzetközi Valuta Alap (IMF, International Monetary Fund), ez ugyanannak a fogalomnak különböző jelölése. A szakirodalom ezt a szintaktikai eszközt indikátornak nevezi. Ezúttal ezek az indikátorok oktatási célból kerültek egymás mellé a diáknak ugyanis az IMF nevének összes előfordulását ismernie kell. A címet adó három név kataforaként előre mutat és az érdeklődés felébresztését célozza. A szöveg összefüggését egy meghatározott időrendi sorrend és tartalmi azonosság teszi teljessé. E szemantikai szinthez a szintaktikai szabályoknak megfelelő mondatszerkesztés járul. Oktatószövegről lévén szó a szerző újra és újra ismétli a tematikus névszókat, és azok mindegyike előre mutat. Ellipszisként hét ige nélküli állítmányi mellékmondat sorolja fel az IMF alapításának céljait. Ezt a szakszöveget az teszi különössé, hogy a szintaktikai összefüggést meghatározó igék helyett az adott igék -ás, -és képzős főnévi változatai vagy a belőlük származó melléknévi igenevek jelennek meg. Ennek egyrészt az is oka lehet, hogy a szöveget angolból fordították, tehát nem eredeti magyar szerkesztésről van szó. A tétel írója a szintaktikai szint tipikus eszköztárából alig-alig használ föl valamit. Nincsenek benne alterátorok, hiányoznak a névmások, a kötőszók. Az IMF megnevezésére a Nemzetközi Valuta Alap és Valuta Alap elnevezést használja, a teljes angol név csak egyszer (a címben) fordul elő. Nehezíti a szöveg megértését a sok ellipszis, amelyek teljességéhez az olvasónak kell a hiányzó igéket odaképzelnie, illetve a mondatokat gondolatilag átalakítani. Például:...alapításának céljaival függenek össze, nevezetesen: a nemzetközi kereskedelem növekedésének biztosítása, az árfolyamstabilitás elősegítése a nemzetközi monetáris problémákkal kapcsolatos együttműködés és konzultációs fórum biztosítása, stb. A főszöveghez egy alcímmel kapcsolódik Az IMF hitelezési tevékenysége című rész. Elképzelhető, hogy más szerző tollából származik ez az írás, mert utóbbi az IMF indikátoraként csakis az Alapok szót használja, az előző részben ez viszont csak egyszer fordult elő. A szintaktikai eszközök közül fontos megemlíteni még a birtokos személyragok funkcióját: például az IMF alapokmányát működését alapokmányának módosítására székhelye politikáját céljaival Ezek a birtokos személyragok is a szintaktikai kapcsolódás elemei. A szöveg tartalmilag, logikailag jól felépített, de a sok idegen szakszó és az igék ritka használata miatt meglehetősen nehezen tanulható és adható elő. Ezúton szeretném a nagyszámú névszóhasználattal kapcsolatos jellegzetességet külön is megvizsgálni. 110

8 BÉRCES E.: PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX A pénzügyi szakszövegek tipikus szintaktikai vonásai A három szakszöveget szintaktikai szinten Nagy Ferenc kutatási eredményeivel hasonlítottam össze. (Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémia Kiadó1980.) [23]. A szófajok megoszlása és szöveggyakorisági mutatóinak összehasonlításánál azt állapítottam meg, hogy az Erste Bank tájékoztatója és a VG cikkének mutatói korrelálnak egymással, a Nagy Ferenctől vett minták közül pedig a napilapéval (igék, főnevek, melléknévi igenevek, valóságos határozók tekintetében), és gyakorlatilag a sajtónyelv jellemzőit hordozzák. A Pénzügytan jegyzet pedig a Rádiótechnikai szaklap eredményeihez hasonló. E két utóbbi szakszöveg tehát jellemző az igék csekély előfordulása (5,8 5,2%), a főnevek gyakorisága (32,8 43,3%), a melléknévi igenevek viszonylag magas száma (18,7 13,06%) stb. (Lásd: 6. táblázat) Az eddigiekben a szövegek tipizálhatók, van azonban egy jelenség, amellyel külön is foglalkozom. Az IMF tételben kiugróan magas a főnevek száma (43,3%), sok a melléknévi igenév (8,3%), és kevés az igék előfordulása (5,2%). Hová lettek az igék, a nyelvünk szívét-lelkét adó szófajok? A szöveget elolvasván kiderül, hogy átmentek -ás, -és képzős főnevekbe, illetve melléknévi igenévként jelennek meg. Kisebb mértékben ez a főnév- és igenévképzési tendencia figyelhető meg a másik két korpuszban is. Ami a kis számú igét illeti, azok is csak ritkán fordulnak elő önállóan, ehelyett szakszókkal együtt szintagmákban szerepelnek, és szemantikai változáson esnek át (pl. számlát vezet, számlát nyit, tart, eurószámlává alakít, jóváír). Sok melléknévi igenév kap szakmai jelentést: pl. lehívható (hitel), folyó(számla), csatlakozó (állam), kinevezett (igazgató), lejárt (hitel), felhasználható (keret). Akadnak továbbá főnévként használatos melléknévi igenevek, amelyek ugyancsak másodlagos jelentésükkel szerepelnek a szövegben. Ilyenek: tanácsadó, ügyvezető, döntéshozó, befizetendő, együttható. Az IMF tételben előforduló főnevek közül de a másik két pénzügyi szövegben is gyakori az -ás, -és képzős főnevek száma. A modern magyar leíró nyelvtanban mind az -ás, -és, mind az igenévképzőket szintaktikai szerepű képzőként tartják számon, mert az alapszó és általuk képzett szó között csak szófaji különbség van, ennek következtében változik a szintaktikai szerepük. Ezeknek a szótárban külön jelentést nem kell adni. (Berrár Jolán: Új szempontok és módszerek a szóképzés vizsgálatában, in: Rácz E. Szathmári: Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana köréből 111. old.) [24]. Ezzel szemben a szaknyelvben használatos -ás -és képzős főnevek jelentős része új szemantikai jelentéssel szerepel: pl. forrás, lehívás, korlátozás, rendelkezés, részesedés, jóváhagyás, beruházás. Többségük egyszerű szó, de akad köztük szóösszetétellel keletkezett is: együttható, jóváhagyás, újjáépítés; idegen eredetű előtaggal képzett: kvótarendezés, kvótaemelés, EU-csatlakozás; sőt idegen igéből képzett főnév is: demonetizálás. Többször előfordulnak a melléknévi igenevek: folyószámla, lejárt hitel, rögzített árfolyam, lehívható kölcsön stb. ezen szakszavak képzésbeni szintaktikai változást szakmai szerepben szemantikai követte. (Lásd 2 3. táblázatok.) Megállapítható az is, hogy minél kisebb egy pénzügyi szakszövegben az igék aránya, annál nagyobb az -ás -és képzős főneveké és melléknévi igeneveké. (Lásd: 2., 3. és 6. táblázat.) 111

9 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, táblázat Igéből képzett főnevek és melléknévi igenevek Erste Bank szöveg VG cikk IMF tétel átutalás számlanyitás rendelkezés működés útmutatás forrás (saját, rendes, likvid) kölcsönforrás hitelnyújtás (igénybevétel) lehívás módosítás alkalmazás bevezetés felkészülés csökkenés esés Euró bevezetése bevezetés beruházás foglalkoztatás EU-csatlakozás fizetés hitelezés csökkenés eltűnés létrehozás biztosítás működés egyesítés megszüntetés elősegítés korlátozás elemzés részesedés fizetés, befizetés teljesítés tanulmányozás változás rendelkezés együttműködés alaptőke-részesedés jóváhagyás újjáépítés fejlesztés hitel-megállapodás árfolyam-szabályozás kvótarendezés demonetizálás kvótabefizetés kvótaemelés kvótameghatározás 112

10 BÉRCES E.: PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX 3. táblázat Igék és melléknévi igenevek szaknyelvi szerepben Igék Melléknévi igenevek Főnévként használt melléknévi igenévek Erste Bank szöveg VG cikk IMF tétel eurószámlát vezet számlát vezet eurószámlává alakítja át számlát nyit, tart jóváír átkonvertál, átvált feltüntet rendelkezésre áll átváltható önálló fennálló meglévő történő felmerülő rögzített vezetett leendő kiegyenlítődik kamatláb csökkenne beruházást növelne tőkebefektetés nőhetne munkanélküliség nőne rögzített gyorsított ismert előírt folytatott érintett közismert önálló történő érkező elrettentő használó való számottevő várható sorolható jövő bevezető érintett kerül sor aláír megkezd létrehoz bevezet emelkedik határoz meg elősegít megszüntet jóváhagy folyamodhat alakít előír dönt igénybe vesz hajt végre kifejezésre juttat(ás) megállapodást köt hitelt nyújt lehívható, lejárt, befizetendő (hitel) igénybevehető, felhasználható, kibővített (hitellehetőség) fennmaradó rész meghatározott kvóta létrehozott, fenntartott, fennmaradó kinevezett folyó, csatlakozó, rendelkező fenntartott képesített választott alapított hajlandó egyedülálló kiterjesztett képviselt ügyvezető döntéshozó tanácsadó befizetendő vagy: kormányzótanács együttható fizetőeszköz 113

11 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, A szövegek pragmatikai szintje Erste Bank tájékoztató A reklámról tudni kell, hogy az mindig a reklám küldőjének céljait szolgálja. A címzettnek nem szabad azt feltételeznie, hogy a reklám küldője egy Grál-lovag, és tudjon a címzett sorok között olvasni: vajon megbízható-e az ajánlat? Tényleg azt jelenti-e amit ígér? Egy konkrét személynek, egy adott időben megfelelő-e? Nagyobb jelentőségű döntéseknél oda kell figyelni a garanciákra is. Az Erste Bank tájékoztatójának első része, az Európai Monetáris Unió, 1999-es helyzetét tárgyalja. Megállapításai igazak. Némelyik kifejezése azonban csak pillanatnyilag igaz, de 2002-ben már érvényét veszti, például az euró váltópénzei, az euró, mint számlapénz stb. A második részben ismerteti, hogy a bank az ügyfelek devizaszámláit a jövőben jutalékmenetesen eurószámlává alakítja át. Ez az igaz állítás a bank ügyfelei iránti gondoskodását kívánja érzékeltetni. A harmadik oldalon van egy olyan ajánlat, amely szerint a bank valamennyi hiteltermékét euróban is kínálja, és az ügyfelek fennálló hiteltartozásait is átválthatja euróra. A szövegösszefüggés azt sugallja, hogy a gondoskodó bank ezzel a szolgáltatással is ügyfelei boldogulását támogatja. Ha Bánréti Zoltán azon megállapításából indulunk ki, hogy A szöveg kontextusa olyan propozíciók halmaza, amely a beszélőnek a szöveghez rendelt háttérfeltételezéseiből áll (Bánréti In: Balázs:177.) [25], azt kell gondolnunk, hogy a bank ajánlatai igazak legalábbis az eurózónabeli bankok szempontjából. A magyar ügyfélben azonban megfogalmazódik az értünk, vagy ellenünk? kérdés. Vajon igaz-e ben Magyarországon, hogy érdemes a hiteltartozásainkat euróban vezetni ezt nehéz megmondani. A szövegkontextus mindenesetre azt sugallja, hogy igen. Az ügyfél, aki olvasott arról az esetről, amikor olasz kisemberek sokasága ment tönkre, mert rávették őket, hogy euróban kérjék lakáskölcsöneiket és azt erősen inflálódó lírában kellett törleszteniük nem érzi elfogadhatónak az ajánlatot. Gyakorlatilag egy-egy szöveg igaz vagy hamis volta számtalan körülménytől: időtől, helytől és a befogadó kultúrától is függ a pénzügyi világ változásai különösen kiszámíthatatlanok. Az Erste Banknak van egy másik reklámanyaga, amely azt a Bánrétinél is megfogalmazott tanítást igazolja, hogy az egy szövegrészből levonható következtetés nem biztos, hogy megfelel az egész szövegből levonható következtetésnek. Tehát előfordul, hogy az újabb tények és megállapítások hatálytalanítják az előzőekből kialakított álláspontunkat (Bánréti In: Balázs:177) [26]. Továbbá az a szöveg, amely a világ egyik felén érvényes, az nem biztos, hogy mindenütt az. A bank a Világpolgár útlevele címmel reklámozza az American Express Kártyát és tudatja: Az Erste Bank Hungary Rt. azok közé a hazai bankok közé tartozik, amelyek az American Express Dollár kártyát forgalmazzák. Szabad költés... Ön, mint kártyabirtokos élvezheti a szabad pénzköltés előnyeit, a devizaszámláján elhelyezett összegtől függetlenül Még mielőtt arra a következtetésre jutna az adott propozíciókból a magyar átlagpolgár, hogy pénze van, devizája van, miért ne váltana AMEX kártyát - el kell olvasnia a reklám utolsó oldalán levő tájékoztatót is: Kártyák egyéni igénylőknek: American Express Kártya 7 millió forintot elérő éves jövedelem esetében: egyszeri belépési díj 80 US dollár, éves díj 100 US dollár American Express Arany Kártya 10 millió forintot elérő éves jövedelem esetében: egyszeri belépési díj 80 US dollár, éves díj : 200 US dollár. Ez a reklám pragmatikai szinten igaz, létezik a világon sokfelé az American Express Kártya. Amerikában a középosztálybeli vállalkozók, mérnökök, orvosok, kereskedők számára is elérhető, magyarországi szituacionális érvényessége viszont alig 1-2 százalékos. 114

12 BÉRCES E.: PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX Euró még az EU felvétel előtt? A szövegek nemcsak a való világ tényeiről, hanem egy elképzelt világról is szólhatnak augusztus 11-én jelent meg a Világgazdaság című napilapban az Euró még az EU-felvétel előtt? című cikk, amely nemcsak a jelen gazdasági élet egy adott kérdéséről ad tájékoztatót, hanem egy - a jövőben megvalósulható pénzügyi döntést is elemez, vagyis egy elképzelt jövőről szól. A legújabb logikai és szemantikai elméletek ezt egy lehetséges világ megnyilvánulásainak nevezik (Balázs: 176) [27]. Már a közlemény kiemelt vastag betűs bevezetőjében feltűnik a jósol ige, amelyet a sajtónyelv a köznyelvből vett át, és ezzel a bizonytalanságot sugalló szóval jellemzi a szerkesztő az ING Barings tanulmányát. Közli, hogy Horvátország és Litvánia elnyerhetné azt a lehetőséget, hogy az EU csatlakozás előtt áttérjen az euró használatára. A szerző a befektetési bankra hivatkozva objektíven elemzi ennek a lehetséges előnyeit és hátrányait. A gazdasági kérdésekben jártas olvasóban felmerül a kérdés: kinek jó ez? Az említett két államnak, mert csökkennének mind a rövidtávú, mind a hosszú távú kamatlábak? Vagy a másik félnek, ugyanis Horvátország és Litvánia kereskedelme az eurózónával megnőne? Az ugyanis közismert, hogy az EU-val kereskedelmi kapcsolatban álló eurózónán kívüli országok kereskedelmi mérlege mindig negatív szokott lenni. Kinek lenne jó az, ha nőne az eurózónából származó befektetők száma, mert kockázatuk csökkenne, és a különböző vagyontárgyakat felvásárló eurózónabeliek kockázata szintén csökkenne? Az újságíró objektív marad, az itt felsorolt megnyilatkozásai csupán feltevések egy lehetséges világról, de e feltevések is állásfoglalásra késztetik az olvasót. Az euró bevezetésének volnának hátrányai is ezeket is megemlíti a szerző: az ország elvesztené önálló árfolyam-politikáját, ha az árszínvonal gyorsabban nőne, mint az euró-zónában, csökkenne a versenyképesség, és nőne a munkanélküliség. Sem az Európai Központi Bank, sem az Európai Bizottság nem helyeselné ezt a lépést. Végül, az euró fizikai formában való megjelenéséig erről úgysem lehet dönteni. Az elhangzott állítások az olvasót mindenesetre tapasztalatai, világnézete, előismeretei alapján állásfoglalásra késztetik. Fölmerülhetnek további kérdések: Mi a több, az előny, vagy a hátrány? Minek van nagyobb súlya, az előnyöknek, vagy a hátrányoknak? Kitől származik az ötlet? Az említett két országot gazdaggá, vagy tönkre akarják-e tenni? Esetleg az ötletadók akarnak ezáltal még gazdagabbak lenni? Természetesen ugyanez a szöveg sokféle állásfoglalásra késztetheti az olvasót világnézete, élettapasztalata, műveltsége, vagy empátiás készsége alapján. Az IMF tétel Gazdasági témájú jegyzeteknél fennáll az a veszély, hogy mire kiadásra kerülnek, aktualitását veszti egyik-másik tananyag. Így történt, hogy az 1997-ben kiadott Pénzügytan jegyzetben az euró helyett csak az ecu szerepel. E dolgozatban egy tankönyvi szöveg elemzését is célul tűztem ki, de az ecu-ről szóló részt már nem tartottam aktuálisnak, ezért esett a választásom az IMF ismertetésére. A tétel reális és minden szempontból megbízható ismereteket közöl az IMF-ről, annak történetéről 1944-től, 1996-ig, valamint tevékenységéről. Amikor a főiskolai vagy egyetemi hallgatók leckeként találkoznak ezzel az anyaggal, akkor már vannak ismereteik e nemzetközi pénzintézetről. A gazdasági főiskolák és egyetemek hallgatóinak érdeklődése szakmai kérdések iránt erős, van megfelelő szakmai műveltségük a téma megértéséhez. Így az IMF-ről szóló előadás részben már meglévő ismereteiket szintetizálja, illetve kiegészíti. A gazdasági intézmények hallgatói számára ez a tétel a könnyűek közé tartozik nemcsak pénzügytanban, hanem az idegennyelvi órák keretében is tanulják. 115

13 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. A szakszövegek érthetőségi foka A szakszövegek érthetőségi fokát az elemek súlyozásával nyert indexek mutatják. A mérés módszerét Nagy Ferenctől vettem át. (Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet, Akadémia Kiadó Bp oldal) [28] A magyar szakszavak súlyozására értékeket használtam, az idegenekre pedig a 4-est. A szakmai érthetőségi index (I ész ) 0, ha nincs a szövegben szakszó, s minél nagyobb az Iész érték, annál nehezebben érthető szakmailag a szöveg. I ész (k=1) = súlyozott előfordulás N = szövegszavak száma n = szakszavak száma Szakszavak csoportjai köznyelvi szakszó (1 pont) közbülső szakszó (2 pont) szűk körben ismert szakszó (3 pont) idegen szakszó (4 pont) = n (k = 1) n x'k + x''m+ x'''p+ x''''s (m= 1) N n (p= 1) 4. táblázat Súlyozási értékek a szövegben n (s= 1) Erste Bank szöveg VG cikk IMF tétel db pont db pont db pont Erste Bank VG cikk IMF tétel I ész = = 0,56 I ész = = 0,49 I ész = = 0, A fenti számítások egyértelműen bizonyítják, hogy a három szöveg közül a legnehezebben érthető az IMF tétel, kevésbé nehéz az Erste Bank tájékoztatója, legkönnyebben érthető a Világgazdaság cikke. A feladó címzett és a szakszöveg nehézségi fokának viszonya A szakszövegek nehézségi foka nagymértékben függhet a feladó befogadó viszonyától is. A tudományos kutatásban a nehéz szöveg természetes, hiszen maga az üzenet is magas szintű, és a címzett egy szűk szakmai réteg. Amikor egy szakember nem a bennfenteseket akarja tájékoztatni vagy oktatni, mind szemantikai, mind szintaktikai szempontból úgy kell a szövegét megfogalmaznia, hogy az a befogadó számára is érthető legyen. Esetünkben az Erste Bank célozta meg a legnagyobb olvasóközönséget. Hogy az üzenete eljusson a befogadóhoz, azt egy szép, a reklámpszichológia minden követelményének megfelelő, ingyenes tájékoztató füzetben fogalmazta meg, és gyakorlatilag minden írni - olvasni tudó emberhez szól, akinek pénze van. Közepes nehézségű szövegének teljes megértéséhez legalább középfokú iskolázottság szükséges, és mivel a megcélzottak nem mindegyike éri ezt el, a szerző felhasználja a reklámpszichológia különböző eszközeit: a képi anyagot, expresszív címeket, a tematikus szavak halmozását (euró, Erste Bank) és fölajánlja, hogy az érdeklődő ügyfél kérdéseire az alkalmazottai szí- 116

14 BÉRCES E.: PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX vesen válaszolnak. Az sem utolsó szempont, hogy a reklámanyag látványos és ingyenes. Pillanatnyi eredményesség szempontjából mégis a legkisebb hatásfokú ez a szöveg, hiszen a potenciális ügyfelek közül sokan el sem olvassák, vagy nincs pénzük a szolgáltatások igénybevételére. A reklám küldője azt is tudja, hogy tájékoztatóját olyan pazarlóan nagy mennyiségben kell eljuttatni a potenciális ügyfeleihez, ahogy a fészkes virágzatú növények is ezrével eresztik szélnek magvaikat a megújulás és továbbélés reményében. A Világgazdaság olvasótábora egy szűkebb réteg: gazdasági vezetők, politikusok, vállalkozók, értelmiségiek, diákok. A gazdasági életben játszott szerepük alapján érdeklődők és érdekeltek többségükben motiváltak az új ismeretek befogadásában. A lap szerkesztősége egy konkrét olvasógárdára az előfizetőkre építhet, így az adott írás csaknem teljes mértékben célba érhet. Az Euró még az EU felvétel előtt? c. cikk az adott közönség számára a viszonylag könnyű szövegek közé tartozik. Szófaji arányai egy átlag napilapéval korrelálnak. Ez a cikk a befogadók számára érthető, nem okoz nehézséget. Az IMF-tétel a legszűkebb közönség számára készült: egyetemeken, gazdasági főiskolákon tanuló hallgatóknak, érdeklődő gazdasági szakembereknek. A befogadók erősen motiváltak és megfelelő alapismeretekkel rendelkeznek. Az új idegen szavak magyar jelentését is tartalmazza a tananyag, amely nehéz szakmai szövegnek számít. Az előforduló szakszavak száma 262. Valószínűleg egy angol nyelvű ismertető magyar fordítása. Mondattani szerkesztettsége is bonyolult, így megtanulását mind szókincsbeli, mind szerkesztettségi okok nehezítik. Ez a szöveg, mint kötelező tananyag, 100%-ban eljut a befogadókhoz. Az 1. ábra ábrázolja, hogyan jutnak el a szakszövegben levő információk a közönséghez. Ennek kritériumai a következők: 1) a közönség, befogadók előismeretei és érdeklődőse. 2) a szakszöveg érthetőségi és szerkesztettségi foka, (lásd: 4. táblázat) 3) a szöveg ismereteinek gyakorlati haszna (például: vizsga, banki műveletek elvégzése) III. A HÁROM PÉNZÜGYI SZÖVEG KVANTITATÍV VIZSGÁLATA Dolgozatomban a számításokat, szövegvizsgálati mintákat és képleteket Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet (Akadémia Kiadó Budapest, 1980.) valamint Rácz Endre és Szatmári István: Tanulmányok a magyar nyelv szövegtana köréből c. jegyzetéből (TK Bp ) vettem [29]. A szöveg gazdaságosságának indexe Elvégeztem a szövegek gazdaságossági számítását, amelynek képletét szintén Nagy Ferenc tanulmányában találtam P. Guiard nyomán. [30] f ( x 15 ) I leggyakrabban előforduló 15 szó tartalmas összege g = N szövegszavak száma sőt ennek analógjára a szakszavak gazdaságossági értékét is kiszámítottam. 117

15 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, ábra A szöveg útja a feladótól a befogadóhoz 118

16 BÉRCES E.: PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX 119

17 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. Gazdaságossági értékek a vizsgált szövegek egészére és szakszókincsére vonatkozóan: f ( x 15 ) I g = (x 15) leggyakrabban előforduló szavak N 6. táblázat Forrás Általában Szakszavakra vonatkozóan Erste Bank VG cikk IMF tétel A számítások azt mutatják, hogy: az Erste Bank szövegének illetve A VG-ben 16%, illetve 12%. 79 Ig = = Ig = = Ig = = 807 Az IMF tételben 17,34%, illetve 14% ez az arány. 57 0, 2188 I gsz= = , I gsz= = , I gsz= = ,88%-át gyakran ismétlődő szavak, 15,78%-át gyakran ismétlődő szakszavak adják , Végül, mivel a vizsgálat egyrészt a szakszavakra általában és a szakszavakra külön is elkészült, és a különbség csekély, ez azt erősíti meg, hogy a szöveg gazdaságosságát épp a szakszavak határozzák meg. Összehasonlításként: Az I g érték Tamási Áron: Szép Domonkos Anna c. novellájában 0,176, a Népszakértők c. elbeszélésében 0,142, ami azt jelenti, hogy az előbbi szöveg 17,6%-át gyakran ismétlődő szavak alkotják. (Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémia Kiadó Bp oldal) A szöveg szókincsbeli gazdagsága Iterációs index ismétlődési index Képlete: I i = N/L Az index az általános jel-jeltípus arányának felel meg. Ez a képlet azt mutatja, hogy átlagosan milyen gyakran fordul elő a szövegben egy-egy szótári szó. 7. táblázat A 3 szakszöveg iterációs indexe 012, 014, N (szövegszó) L (szótári szó) L f1 (egyszer előforduló szó) I i = Erste Bank /203=1,77 VG /238=1,50 IMF /532=1,51 120

18 BÉRCES E.: PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX Összehasonlításképp: Zsilka Tibor Kosztolányi, Juhász Ferenc és Cselényi költeményeinek vizsgálata alapján a következő számokat kapta: 1,54; 1,97; 3,11. Nagy Ferenc egy szlovák gyermekújság egyik számának mutatóját I i = 3, és egy szlovák matematikai szöveg iterációs értékét (I i = 29) közli. A szaknyelvi szövegben való gyakori szóismétlést maga a téma és a tartalom követeli meg. (Rácz E Szathmári: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből, TK Bp oldal) [31] Különlegességi index Szókiválasztás minősítése 57 I gsz= = , L f1 = egyszer előforduló szó N = szövegszavak száma Ie = Erste Bank VG IMF = , Ie = = , 9 Ie = = , Minél nagyobb az I e, azaz minél több az egyszer előforduló szó, annál kisebb az egyes lexikális elemek előfordulásának valószínűsége, s nagyobb a szöveg információs értéke....annál elmélyültebb a szókiválasztás, annál inkább él a szerző a rokonértelműség lehetőségeivel (Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet 26. oldal) [32] Simpson Yule index Diversitas index A Simpson-Yule-féle indexet ma a természettudományokban a sokféleség mérésére alkalmazzák. Yule eredetileg az írók szókincsét vizsgálta ezzel a módszerrel, hogy több modern mű közül megállapítsa, hogy melyik a legjobb vagyis melyik műben fordul elő a legtöbbféle szó. E vizsgálat a következő problémahelyzetből indul ki: Mi a valószínűsége annak, hogy ha egy szövegből teljesen véletlenül kiemelünk egy szót, aztán egy következőt, a második szó különbözik az elsőtől. Ezt a vizsgálatot az érdekesség kedvéért végeztem el a Világgazdaság cikkének szókincséről. [33] [ ni( ni 1) ] D = NN 1 ( ) N = összes szavak száma n i = i-dik szó Szövege = 2 2 (2-1) = 1 Hasonlítjuk = 4 4 (4-1) = 12 1 (1-1) = 0.. = x 121

19 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. D = x Nn ( ) = 361( 361 1) 478 = = 0, n (12-1) = (2-1) = 2 n (2-1) = (4-1) = 12 n (4-1) = (3-1) = 6 n (2-1) = (2-1) = (2-1) = (2-1) = (7-1) = 42 n k 3 3 (3-1) = (2-1) = (5-1) = (2-1) = (2-1) = (2-1) = (2-1) = 2 n i 2 2 (2-1) = (2-1) = (2-1) = (2-1) = (6-1) = (8-1) = (3-1) = (3-1) = (2-1) = (5-1) = (6-1) = 30 n (2-1) = (2-1) = (2-1) = (2-1) = (2-1) = (5-1) = (2-1) = (6-1) = (3-1) = 6 Mondathosszúság vizsgálata és szerkesztettségi mutató keresése A mondathosszúsági vizsgálatban és a szerkesztettségi mutató keresésben Deme László módszertani elveit Keszler Borbála közvetítésével használtam fel, aki Közvetlen beszélgetések mondatés szövegtani vizsgálata című tanulmányában [34] (Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből Szerk.: Rácz Endre és Szathmári István) ismerteti Deme László módszerét. Ennek megfelelően számoltam meg az egyszerű, a két- háromtagú stb. összetett mondatokat. Teljes mondategésznek azt a közlési egységet vettem, amely ponttól pontig tart, mondategységnek pedig egy-egy predikatív mozzanatot. mondategység A szerkesztettségi mutató = mondat egész Szimbólumok: 1/1: egy mondategységből álló egyszerű mondat, 2/2... 3/3... 4/4... kettő, három, illetve többtagú összetett mondat a maga egészében, 7/7: hét és/vagy több mondategység. Egyetlen problémám maradt, hogy a címek, alcímek, utalások (pl. folytatás a 2. oldalon) mondategységnek számíthatók-e. Ezért a szerkesztettségi indexet ezekkel együtt és nélkülük is kiszámítottam. 122

20 BÉRCES E.: PÉNZÜGYI SZAKSZÖVEGEK KOMPLEX Erste Bank VG cikk IMF tétel Forrás 8. táblázat A 3 korpusz mondathosszúsági és szerkesztettségi vizsgálata Mondathosszúság Mondategészek száma Mondategységek összesen 1/1 4 23, /2 8 47, /3 3 17, /4 2 11, Összesen: , Szerkesztettségi mutató = 37/17 = 2,17 Címekkel együtt = 41/21 = 1,95 1/1 4 18, / , /3 3 13, /4 4 18, Összesen: , Szerkesztettségi mutató = 51/22 = 2,31 Címekkel együtt = 57/28 = 2,03 1/ , /2 9 20, /3 5 11, /4 5 11, /5 2 4, /6-0, /7 1 2, Összesen: , Szerkesztettségi mutató = 93/43 = 2,16 Címekkel együtt = 96/46 = 2,09 Címekkel + 3 predikatív mozzanat = 99/49 = 2,02 9. táblázat Táblázat a 3 korpusz mondathosszúságáról címeket nem beszámítva és azokkal együtt Mondategység/predikatív mozzanat 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 7/7 Százalék Mondat- Plusz mondategészek egység száma címekkel, alcímekkel Összesen Címekkel együtt Erste Bank VG IMF Összesen: mondat egészek száma 1/1 Össz. utalásokkal

21 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. Mondategységek száma % 16,02 30,93 18,23 24,3 5,52-4,97 100% Mondategységek aránya% 35,36 34,14 13,41 13,41 2,43-1,21 100% Szerkesztettségi mutató mondategységek (predikatív mozzanatok) 181 = mondategészek 82 = 2,20 Címeket, alcímeket is figyelembe véve = 2, táblázat A 3 korpusz összesített adatainak és az élő nyelvben mért adatok százalékos összehasonlítása (Keszler Borbála mérései alapján) Mondategység 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 7/7 Összesen Előfordulási arány (%-ban): a szaknyelvben 35,80 34,56 13,58 13,58 2,46 0 1,23 100,0 a beszélt nyelvben 57,40 24,63 7,43 5,33 2,16 1,21 1,84 100,0 A szaknyelv szerkesztettségi mutatója: 2,20 me/m. A beszélt nyelv szerkesztettségi mutatója: 1,86 me/m. A Deme által vizsgált közlő próza mutatója: 2,0 me/m. ÖSSZEFOGLALÁS Dolgozatomban különböző szintű és nehézségű pénzügyi szakszövegek szemantikai, szintaktikai és pragmatikai szintű kutatását tűztem célul és a következő megállapításokra jutottam: Szemantikai szempontból a szövegek logikus felépítésűek, a koherenciát a tematikus szavak ismétlődése valamint, a tulajdonnevek gyakori, köznevekkel történő helyettesítése adja. A szakszövegek kettős címei nagymértékben hozzájárulnak az érdeklődés felkeltéséhez, a hatás növeléséhez.. (Pl.: V: Főcím: Életszínvonal a világ nagyvárosaiban. Alcím: Budapest: Kanadai árak, mexikói bérek. Ugyanazt a célt szolgálják a metaforikus kifejezések pl.: Euró az egyesült pénz. Vagy Mellényzsebben a nagyvilág az ellentétes értelmű szavak: előny-hátrány. A reklámszövegekben és az újságcikkekben egyaránt nagyszámú idegen eredetű szó fordul elő. Ezek többsége közismert, a pénzügyi jegyzetben viszont jóval nagyobb a köztudatban kevésbé ismert, úgynevezett nehéz jövevényszavak száma. Ezek többsége latin eredetű, de előfordul görög, francia, német, olasz is. Az angol szakkifejezések erősen terjednek a pénzügyi szaknyelvben. (1. táblázat) Szintaktikai szinten jellemző, hogy tipikus szintaktikai eszközök a pénzügyi szövegekben viszonylag ritkán fordulnak elő, kevés az indikátorok, alterátorok száma, ritkábban építenek az úgynevezett tudati tartalékokra., inkább szóismétlések, az igei és birtokos személyragok viszonykeltő funkciói bizonyítják a szövegösszefüggést. A pénzügyi reklámszövegek és újságcikkek szófajai korrelálnak az újságnyelv szókincsével, a tudományos szintű szöveggyakorisági mutatók azonban az utóbbiaktól eltérően az igék ritka előfordulására utalnak. Különösen az IMF tételben nagyon alacsony az igék aránya: csupán 5,2%, az értelmező próza a napilapok 10,2%-os és a Rádiótechnika szaklap 5,87%-os arányával szemben. 124

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzők, témák, szerkesztési elvek A Területi Statisztika szerkesztősége az eddigi szerzők megbecsülése és megtartása mellett

Részletesebben

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd III. SZÖVEGTAN 2. A SZÖVEG SZINTAKTIKAI KAPCSOLÓELEMEI Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd össze, szövegösszetartó elemekre van szükség. Amikor szöveget alkotsz, szinte önkéntelenül

Részletesebben

Kötőjelek. Bősze Péter Laczkó Krisztina TANULMÁNYOK

Kötőjelek. Bősze Péter Laczkó Krisztina TANULMÁNYOK Bősze Péter Laczkó Krisztina Kötőjelek BEVEZETÉS Nyelvünkben a szókapcsolatok írásmódjában mindig az egyszerűsítésre törekszünk: a különírás a legegyszerűbb írásforma, ennél jelöltebb a teljes egybeírás,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI. PhD értekezés tézisei

Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI. PhD értekezés tézisei Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI PhD értekezés tézisei MISKOLC 2012. I. A KUTATÁSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI

Részletesebben

Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása

Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása A jegybanki eredmény alakulását egyrészt az MNB mandátumából fakadóan az árstabilitást, valamint a pénzügyi stabilitást célzó és a gazdasági

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve Szemle 351 gek kissé nehezen választhatók el a szerző véleményétől, és a temérdek alternatív gondolkodó tárgyalása közben már kissé elmosódnak a tanulmány elején megrajzolt csoporthatárok, ebből az írásból

Részletesebben

Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban

Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban Varga Marianna SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Összefoglaló Tanulmányomban a bírák által feltett kérdések típusait vizsgálom a tanúk

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Dézsi Zsolt A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 II. Jogszabály tervezetére vonatkozó általános rendelkezések... 3 1. A jogszabály tervezetének a megszövegezésére vonatkozó

I. Bevezetés... 3 II. Jogszabály tervezetére vonatkozó általános rendelkezések... 3 1. A jogszabály tervezetének a megszövegezésére vonatkozó SEGÉDLET AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MEGALKOTÁSÁHOZ A JOGSZABÁLYSZERKESZTÉSRŐL SZÓLÓ 61/2009. (XII. 14.) IRM RENDELET ALAPJÁN Készítette: dr. Antalóczi-Szilágyi Adrienn dr. Karvalics Katalin dr. Kiss Bernadett

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A tudásszint mérésének és mérhetőségének egy lehetőségéről

A tudásszint mérésének és mérhetőségének egy lehetőségéről HEGEDŰS RITA A tudásszint mérésének és mérhetőségének egy lehetőségéről A magyar nyelv "társtalanságából" eredő elszigeteltsége, nehézsége, bonyolultsága, sőt: megtanulhatatlansága a nagyszámú magyarul

Részletesebben

A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI

A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI Felügyeleti Igazgatóság Pénzügyi csoportok felügyeleti osztálya A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI Készítette: Krekó Béla Fliszár Vilmos Menyhért Bálint Szenes

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1

PENTA UNIÓ ZRT. NÉV: Gálicza Zoltán Ottóné. Szak: Forgalmi adószakértő. Konzulens: Fábiánné Játékos Judit. Oldalszám: 1 PENTA UNIÓ ZRT. A fordított adózás alkalmazásának jogszabályi háttere, indokoltsága, valamint az ingatlanokkal kapcsolatok belföldi fordított ÁFA szabályozás részletes bemutatása Oldalszám: 1 NÉV: Gálicza

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV Міністерство освіти і науки України УГОРСЬКА МОВА 5 12 класи MAGYAR NYELV 5 12. osztály Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти і науки

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Az MNB szerepe a fizetési rendszerek fejlesztésében

Az MNB szerepe a fizetési rendszerek fejlesztésében Az MNB szerepe a fizetési rendszerek fejlesztésében 2001/2 Készítette a Pénforgalmi önálló osztály Vezetõ: Prágay István fõosztályvezetõ Kiadja a Magyar Nemzeti Bank Titkárságának Tájékoztatási Osztálya

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

FŐNÉVI VONZATOK A MAGYAR NYELVBEN

FŐNÉVI VONZATOK A MAGYAR NYELVBEN FŐNÉVI VONZATOK A MAGYAR NYELVBEN A doktori értekezés tézisei írta Kiss Margit Budapest 2005 I. Az értekezés témája, célja A vonzatosság kérdése régóta foglalkoztatja a nyelvtudományt. Már az 1800-as évek

Részletesebben

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének 1. Melléklet Gaul Géza: Mi a szép? című tanulmányához Egy Petőfi-vers Szöveg forrása: Petőfi Sándor összes költeményei, sajtó alá rendezte Baróti Lajos, Budapest, 1900. Singer és Wolfner. Megtartottam

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása Mészáros Ágnes Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási szakmai nyelvhasználat a nyelvtudomány számára még felderítetlen terület. Az egészségügyi, jogi és

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Imre Attila (szerk.) Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig: a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai,

Részletesebben

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal KÖNYVISMERTETÉS Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. december (1027 1031. o.) Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal Fertõ Imre könyvének nincs

Részletesebben

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése 1. A szóbeli közlés megértése CLASA a Va OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PROPUNERE DE REVIZUIRE 2008 V. osztály végén a tanuló V. osztály végén a tanuló 1.1. 1.1. felismeri

Részletesebben

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet:

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet: LAVECO since 1991. 2009/2 special NEWSLETTER Közeleg az új év, amely egyben új adóévet is jelent a vállalkozások életében. 2010. január 1-jétől számos törvény módosul, igy többek között a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

KÖNYVEKRŐL. A spanyol konszenzusos átmenetről

KÖNYVEKRŐL. A spanyol konszenzusos átmenetről KÖNYVEKRŐL SZABÓ TIBOR A spanyol konszenzusos átmenetről Mind a hazai, mind a külföldi trahzitológiai szakirodalomban kiemelkedő helyet kap két európai régió. Egyrészt a kelet-közép-eurőpai térség, aholl989

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ

A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ JOGI ALAPISMERETEK Jegyzet A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ Készítette: Papp Orsolya r. alezredes 2015. Bevezetés Tisztelt leendő kollégák! Minden szakmának, hivatásnak megvan a saját fogalmi rendszere - alapfogalmak,

Részletesebben

Bevezetés a Bank és Tőkepiaci Jogba

Bevezetés a Bank és Tőkepiaci Jogba BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Dr. Glatz Ferenc Bevezetés a Bank és Tőkepiaci Jogba oktatási segédanyag III. I. rész Befektetési

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Hogyan kerül(jön) az e-könyv a könyvtárba?*

Hogyan kerül(jön) az e-könyv a könyvtárba?* KONFERENCIÁK Hogyan kerül(jön) az e-könyv a könyvtárba?* Napjaink egyik legnagyobb könyvtárszakmai kihívását az e-könyvek okozzák, egész pontosan az a kérdés, hogyan lehetne szolgáltatni e-könyvet a könyvtárban

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit Iglai Edit, Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén

P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit Iglai Edit, Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén Szemle 107 bevallott célja, hogy segítséget nyújtson az olvasónak, hogy az felismerje napjaink diskurzusaiban a korábbi időkhöz képest alig változó álcázó és ámító törekvések régebbi és újabb nyelvi eszközeit

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA 2007 AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG 3. oldal EREDMÉNYKIMUTATÁS 6. oldal AZ EKB SZÁMVITELI POLITIKÁJA 7. oldal A MÉRLEGSOROKAT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ ADATOK 14. oldal AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAIT

Részletesebben

A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről

A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 51 (2013): 169 177. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről DOBI EDIT Nem újdonság,

Részletesebben

III. KÖVETKEZTETÉSEK

III. KÖVETKEZTETÉSEK III. KÖVETKEZTETÉSEK Bogdán Andrea Monica Cãluºer Olimpia Moºteanu Salat Levente A nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó elõírások gyakorlatba ültetése a közintézmények szintjén Bevezetés Az Etnokulturális

Részletesebben

tezaurusz 2. kötet Témaorientált változat 4.2. kiadás / magyar Melléklet az Európai Unió Hivatalos Lapjának tárgymutatójához

tezaurusz 2. kötet Témaorientált változat 4.2. kiadás / magyar Melléklet az Európai Unió Hivatalos Lapjának tárgymutatójához OA-AJ-07-003-HU-S Eurovoc tezaurusz 2. kötet Felcserélt betűrendes változat tezaurusz 2. kötet Témaorientált változat Ára (áfa nélkül) Luxemburgban: EUR 50 HU 4.2. kiadás / magyar Melléklet az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás*

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* A magyar gazdaság külső tartozásainak és követeléseinek alakulása kiemelten

Részletesebben

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Megrendelőinek garantált, áttekinthető feltételeket biztosít. A

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2015. február 13-i sajtótájékoztatójára A Budapesti Békéltető Testület 2014-es éve Értékelés, tapasztalatok Majdnem négyezer beérkezett és 3720 lezárt ügy, mintegy

Részletesebben

Elliptikus listák jogszabályszövegekben

Elliptikus listák jogszabályszövegekben Szeged, 2015. január 15 16. 273 Elliptikus listák jogszabályszövegekben Hamp Gábor 1, Syi 1, Markovich Réka 2,3 1 BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék 1111 Budapest, Egry József u. 1. hampg@eik.bme.hu,

Részletesebben

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Szerző: Nagyné Molnár Melinda Szent István Egyetem Szerkesztő: Nagyné Molnár Melinda Lektor: Szakály Zoltán

Részletesebben

Kiadja: Magyar Nemzeti Bank. Fe le lõs ki adó: dr. Simon András. 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu. ISBN 978-615-5318-00-9 (on-line)

Kiadja: Magyar Nemzeti Bank. Fe le lõs ki adó: dr. Simon András. 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu. ISBN 978-615-5318-00-9 (on-line) MONETÁRIS STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV 2012 MONETÁRIS STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV 2012 Monetáris statisztikai kézikönyv 2012 A 2005-ben megjelent kiadványt 2012-ben átdolgozta: Bágyi Olga, Fülöp Zénó, Némethné Székely

Részletesebben

Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog

Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog Üzleti jog XII. Értékpapír- és tőzsdejog Fizetésképtelenségi jog Üzleti jog XII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet I. Értékpapír- és tőzsdejog I. Értékpapír Az értékpapír lényege Az értékpapírok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK Mészáros Ágnes Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete II. rész. A járulékok és a pénzbeni juttatások összegének megállapítását kifejező szakszókincs kialakulása A PÉNZBENI

Részletesebben

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása TANÍTÓI KÉZIKÖNYV Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása Ábécés olvasókönyv 1. (1. és 2. kötet) Olvasás munkafüzet 1. (1. és 2. kötet) Írás 1. munkafüzet Nagyalakú

Részletesebben

A nyelvelsajátítás tipikus menete

A nyelvelsajátítás tipikus menete A nyelvelsajátítás tipikus menete Az emberek közötti alapvető kommunikációs csatorna a beszéd, azonban senki sem születik ennek kialakult változatával. Életünk folyamán fokozatosan alakul ki genetikai

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió EURÓPAI FÜZETEK 54. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere Vámunió A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 81 MOSOLYGÓ ZSUZSA LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ A közgazdasági elméletek egyik alapvetõ témája a lakossági megtakarítások vizsgálata.

Részletesebben

ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y

ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y BUDAPESTI MOZINEVEK Készítette: HAVAS PÉTER ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y Budapest, 1995 TARTALOM 1. Bevezetés 2. A mozinév fogalma 3. A mozinévelemek együttes vizsgálata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 3. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: A hontalanok jogállása nemzeti szinten

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 3. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: A hontalanok jogállása nemzeti szinten Terjesztés ÁLTALÁNOS HCR/GS/12/03 Kelt: 2012. július 17. Eredeti nyelv: ANGOL A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 3. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: A hontalanok jogállása nemzeti szinten Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR)

Részletesebben

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga.

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. 1/ A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. Áttekintő vázlat I: A felelősség mint társadalmi

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A KOCKÁZATKEZELÉSRŐL ÉS A TŐKEMEGFELELÉSRŐL 2013. december 31. CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423

Részletesebben

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN Foglalkoztatáspolitika: problémák és megoldások (Csoba Judit Czibere Ibolya [szerk.]: Tipikus munkaerõ-piaci problémák atipikus megoldások, Kossuth Egyetemi Kiadó,

Részletesebben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A magyar állampolgárság Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Témavezető:

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIB-DEV-4/2011. (AIB-DEV-4/2010-2014.)

J e g y zőkönyv AIB-DEV-4/2011. (AIB-DEV-4/2010-2014.) AIB-DEV-4/2011. (AIB-DEV-4/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága 2002-2010 közötti lakossági devizaeladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges

Részletesebben

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA 2006 AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK AZ EKB MÉRLEGE 3 AZ EKB EREDMÉNYKIMUTATÁSA 5 AZ EKB SZÁMVITELI POLITIKÁJA 6 A MÉRLEGSOROKAT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ ADATOK 15 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAIT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről 2010O0020 HU 21.07.2015 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! A javítási-értékelési útmutató tartalmi elemeitől eltérő minden jó választ el kell fogadni! NYELVI-IRODALMI

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA ELNÖK Transparency International Magyarország Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató Budapest Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! Köszönettel vettük, hogy véleményezés és észrevételezés

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Összefoglalás a Cseszmei-víz vízgyűjtő-fejlesztési tanulmánytervének dokumentálásához Készítette: dr. Madarassy László

Összefoglalás a Cseszmei-víz vízgyűjtő-fejlesztési tanulmánytervének dokumentálásához Készítette: dr. Madarassy László A műszaki leírás és készítésének főbb szabályai Összefoglalás a Cseszmei-víz vízgyűjtő-fejlesztési tanulmánytervének dokumentálásához Készítette: dr. Madarassy László Általános szabályok A műszaki leírás

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

L. Simon László (FIDESZ) által benyújtott módosító javaslatok

L. Simon László (FIDESZ) által benyújtott módosító javaslatok A TASZ álláspontja a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló T/363 számú törvényjavaslatról 2010. augusztus 30-én és 31-én benyújtott módosító javaslatokról A TASZ továbbra is

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1 BEVEZETÉS Az Kormányzótanácsa rendszeres közgazdasági és monetáris elemzése alapján 2011. június 9-i ülésén nem változtatott az irányadó kamatokon. A 2011. május 5-i ülés óta napvilágot látott információk

Részletesebben

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV 1. A tanulási mintázat kérdőív... 215 2. A hallgatói élettörténetek gyűjtésének kutatási eszköze... 223 3. A tanulási orientációk állításainak újrarendezési kísérlete faktoranalízis segítségével (N=1004)...

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről BAJCSI ILDIKÓ Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum

Részletesebben