Latin érettségi alapszókincse

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Latin érettségi alapszókincse"

Átírás

1 Latin érettségi alapszókincse ceterus, -a, -um a többi do, dare, dedi, datum (1) ad ubi ahol, mikor volo, velle, volui akar qui, quae, quod aki, ami tunc akkor tantus, -a, -um akkora sub + acc. alá condo, condere, condidi, conditum (3) alapít, elrejt sub + abl. alatt sacra facere áldoz sacrum, sacri n. áldozat sto, stare, steti, staturus (1) áll animal, animalis n. állat dormio, dormire, dormivi, dormitum (4) alszik dum amíg, miközben cum amikor, miután tam annyira tam..., quam... annyira..., mint mater, matris f. anya pater, patris m. apa vultus, -us m. arc, tekintet umbra, -ae f. árnyék per + acc. át, keresztül trans + acc. át, keresztül trado, tradere, tradidi, traditum (3) átad in + acc. -ba, -be, -ra, -re, ellen in + abl. -ban, -ben, -on, -en, -ön amicus, -i m. barát virtus, virtutis f. bátorság, erény, kiválóság tego, tegere, texi, tectum (3) befed, elrejt finio, finire, finivi, finitum (4) befejez pax, pacis f. béke intro, intrare, intravi, intratum (1) belép oratio, orationis f. beszéd littera, -ae f. betű, írás certus, -a, -um biztos e, ex + abl. -ból, -ből beatus, -a, -um boldog vinum, -i n. bor horribilis, -e borzasztó, szörnyű sapiens, -entis bölcs, okos copia, -ae f. bőség, gazdagság crimen, criminis n. bűn Capitolium, -i n. Capitolium consul, consulis m. consul solum csak nisi csak ha

2 familia, -ae f. család princeps, principis m. császár pugna, -ae f. csata miror, mirari, miratus sum (1) csodálkozik os, ossis n. csont turpis, turpe csúnya, gyalázatos carmen, carminis n. dal, ének sed de laudo, laudare, laudavi, laudatum (1) dicsér gloria, -ae f. dicsőség decus, decoris n. dísz laboro, laborare, laboravi, laboratum (1) dolgozik res, rei f. dolog, ügy durus, -a, -um durva, kemény -ne -e dulcis, dulce édes, kedves caelum, caeli n. ég, égbolt totus, -a, -um egész unus, -a, -um egy nullus, -a, -um egy sem ullus, -a, -um egy, valamely solus, -a, -um egyedül(i) rectus, -a, um egyenes, helyes uter, utra, utrum egyik et... et... egyrészt... másrészt nox, noctis f. éjszaka vivo, vivere, vixi, victurus (3) él satis elég vita, -ae f. élet proficiscor, proficisci, profectus sum (3) elindul, elutazik coepi, coepisse, coeptum elkezd incipio, incipere, incepi, inceptum (3) elkezd contra + acc. ellen hostis, hostis m ellenség fugio, fugere, fugi, fugiturus (3) elmenekül prius előbb, korábban omen, ominis n. előjel, intő jel illustris, illustre előkelő primum először ante + acc. előtt rapio, rapere, rapui, raptum (3) elragad, elrabol primus, -a, -um első princeps, principis első patior, pati, passus sum (3) eltűr, elvisel homo, hominis m. ember humanitas, -atis f. emberség, műveltség memini, meminisse emlékszik ego én cano, canere, cecini, cantum (3) énekel pareo, parere, parui, pariturus (2) engedelmeskedik

3 meus, mea, meum silva, -ae f. origo, originis f. sentio, sentire, sensi, sensum (4) vis f. pro + abl. ac atque et -que nec neque mens, mentis f. annus, anni m. hic, haec, hoc iste, ista, istud postea genus, generis n. doleo, dolere, dolui, doliturus (2) dolor, doloris m. lupus, -i m.; lupa, -ae f. arma, -orum n. caput, capitis n. metuo, metere, metui (3) timeo, timere, timui (2) tremo, tremere, tremui (3) statuo, statuere, statui, statutum (3) respondeo, respondere, respondi, responsum (2) tollo, tollere, sustuli, sublatum (3) uxor, uxoris f. arx, arcis f. lux, lucis f. vir, viri m. puer, pueri m. frater, fratris m. forum, -i n. terra, -ae f. orbis, -is m. agricola, -ae m. super + acc. super + abl. curro, currere, cucurri, cursum (3) dives, divitis cura, -ae f. puto, putare, putavi, putatum (1) cogito, cogitare, cogitavi, cogitatum (1) curo, curare, curavi, curatum (1) impius, -a, -um saepe liberi, liberorum m. enyém erdő eredet, származás érez, gondol erő -ért, -ként és és és és és nem és nem ész, lélek év ez ez, az ezután faj fáj, szenved fájdalom farkas fegyver fej fél fél fél, reszket felállít, elhatároz felel, válaszol felemel feleség fellegvár fény férfi fiú fiútestvér forum föld föld, világ földművelő fölé fölött fut gazdag gond gondol gondol, gondolkodik gondoskodik gonosz gyakran gyerekek

4 vinco, vincere, vici, victum (3) victoria, -ae f. odi, odisse, osus sum si bellum, belli n. exercitus, -us m. imperator, -oris m. dux, ducis m. navis, navis f. mors, mortis f. mortalis, mortale audio, audire, audivi, auditum (4) taceo, tacere, tacui, tacitum (2) vox, vocis f. ira, -ae f. tres, tria similis, simile utor, uti, usus sum (3) usus, -us m. utilis, utile imperium, imperii n. potestas, -atis f. domus, domus f. patria, -ae f. coniunx, coniugis m.f. mons, montis m. locus, -i m. culpa, -ae f. pons, pontis m. frigus, frigoris n. fama, -ae f. clarus, -a, -um credo, credere, credidi, creditum (3) fides, fidei f. voco, vocare, vocavi, vocatum (1) magistratus, -us m. ut, uti luna, -ae f. unde longus, -a, -um quo ad + acc. fero, ferre, tuli, latum caro, carnis f. traho, trahere, traxi, tractum (3) huc tempus, temporis n. iuvenis, iuvene verus, -a, -um veritas, veritatis f. győz, legyőz győzelem gyűlöl ha háború hadsereg hadvezér, fővezér hadvezér, vezető hajó halál halandó hall hallgat, csendben van hang harag három hasonló használ használat, gyakorlat hasznos hatalom hatalom ház haza házastárs, férj, feleség hegy hely hiba, bűn híd hideg hír híres hisz hit, hűség hív hivatalnok hogy hold honnan, ahonnan hosszú hová -hoz, -hez, -höz, -ra, -re hoz, visz, elvisel hús húz ide idő ifjú, fiatal igaz igazság

5 sic ita gemini, -orum m. decet, decere, decuit (2) talis, -e magis hinc inde scribo, scribere, scripsi, scriptum (3) rego, regere, rexi, rectum (3) etiam quoque deus, dei m. pius, -a, -um divinus, -a, -um dea, deae f. iudicium, iudicii n. hic ludus, -i m. signum, -i n. bonus, -a, -um dexter, dextra, dextrum ius, iuris n. vates, vatis m.f. benignus, -a, -um venio, venire, veni, ventum (4) futurus, -a, -um accipio, accipere, accepi, acceptum (3) miles, militis m. gratus, -a, -um orior, oriri, ortus sum (4) debeo, debere, debui, debitum (2) oportet, oportere, oportuit (2) cogo, cogere, coegi, coactum (3) peto, petere, petivi(ii), petitum (3) oro, orare, oravi, oratum (1) interrogo, interrogare, interrogavi, interrogatum (1) rogo, rogare, rogavi, rogatum (1) quaero, quaerere, quaesivi, quaesitum (3) paro, parare, paravi, paratum (1) bis duo, duae, duo paucus, -a, -um manus, -us f. principium, pincipii n. quis, quid clamo, clamare, clamavi, clamatum (1) parvus, -a, -um aperio, aperire, aperui, apertum (4) rex, regis m. így így, úgy ikrek illik ilyen, olyan inkább innen innen, azután ír irányít is is isten istenfélő, jóságos isteni istennő ítélet, döntés itt játék, iskola jel jó jobb jog jós jóságos, kedves jön jövendő, jövőbeli kap, fogad katona kedves keletkezik, születik kell kell kényszerít kér kér, könyörög kérdez kérdez keres, kérdez készít kétszer kettő kevés kéz, csapat kezdet ki, mi kiált, kiabál kicsi kinyit, felfed király

6 regina, -ae f. regnum, -i n. lego, legere, legi, lectum (3) poeta, -ae m./f. facilis, facile levis, -e liber, libri m. saluto, salutare, salutavi, salutatum (1) sequor, sequi, secutus sum (3) inter + acc. plebs, plebis f. communis, commune canis, canis m. mitto, mittere, misi, missum (3) pugno, pugnare, pugnavi, pugnatum (1) puella, -ae f. soror, sororis f. cado, cadere, cecidi, casurus (3) labor, labi, lapsus sum (3) spiro, spirare, spiravi, spiratum (1) animus, -i m. fio, fieri, factus sum creo, creare, creavi, creatum (1) avis, avis f. augur, auguris m. ipse, ipsa, ipsum privatus, -a, -um altus, -a, -um se sese iam maneo, manere, mansi, mansum (2) alius, alia, aliud alter, altera, alterum secundus, -a, -um tango, tangere, tetigi, tactum (3) intellego, intellegere, intellexi, intellectum (3) tendo, tendere, tetendi, tentum (3) sumo, sumere, sumpsi, sumptum (3) capio, capere, cepi, captum (3) verto, vertere, verti, versum (3) morior, mori, mortuus sum (3) tamen parco, parcere, peperci, parsurus (3) interficio, interficere, interfeci, interfectum (3) reperio, reperire, repperi, repertum (4) veto, vetare, vetui, vetitum (1) compleo, complere, complevi, completum (2) defendo, defendere, defendi, defensum (3) eo, ire, ivi, itum (4) királynő királyság, uralom kiválaszt, olvas költő könnyű könnyű könyv köszönt, üdvözöl követ közé, között köznép közös kutya küld küzd, harcol lány lánytestvér, nővér leesik leesik lélegzik, él lélek lesz, válik valamivé létrehoz, választ madár madárjós maga magán magas, mély magát magát már marad, megmarad más másik második, kedvező megérint megért megfeszít, igyekszik megfog, belefog valamibe megfog, kap megfordít meghal mégis megkímél megöl megtalál, kitalál megtilt megtölt megvéd megy

7 dignus, -a, -um quantus, -a, -um quam audeo, audere, ausus sum (2) quia quod quoniam fabula, -ae f. narro, narrare, narravi, narratum (1) rusticus, -a, -um campus, campi m. rus, ruris n. nos priusquam noster, nostra, nostrum cur quare quando qualis, quale omnis, omne semper postquam, posteaquam modus, -i m. aio, ait dico, dicere, dixi, dictum (3) nunc moveo, movere, movi, motum (2) labor, laboris m. colo, colere, colui, cultum (3) ars, artis f. magnus, -a, -um apud + acc. dies, diei m.(f.) sol, solis m. ne difficilis, -e sine + abl. non nolo, nolle, nolui non solum..., sed etiam... nefas ignoro, ignorare, ignoravi, ignoratum (1) nescio, nescire, nescivi(ii), nescitum (4) nobilis, nobile natio, nationis f. populus, -i m. gens, gentis f. nomen, nominis n. rideo, ridere, risi, risum (2) méltó mennyi, mekkora, amennyi, amekkora mennyire, mint mer, merészel mert mert mert mese mesél mezei, falusi mező mező, vidék mi mielőtt miénk miért miért mikor, amikor milyen, amilyen minden, összes mindig miután mód mond mond most mozgat, mozdít, hat munka művel, tisztel művészet, mesterség nagy -nál, -nél nap nap ne nehéz nélkül nem nem akar nem csak..., hanem... is nem szabad nem tud, nem ismer nem tud, nem ismer nemes nemzet, nép nép nép, nemzetség név nevet

8 nomino, nominare, nominavi, nominatum (1) video, videre, vidi, visum (2) femina, -ae f. cresco, crescere, crevi, cretum (3) lingua, -ae f. publicus, -a, -um premo, premere, pressi, pressum (3) praebeo, praebere, praebui, praebitum (2) eo adeo, adire, adii, aditum (4) pono, ponere, posui, positum (3) causa, causae f. sapio, sapere, sapii (3) adsum, adesse, adfui ibi ille, illa, illud is, ea, id senex, senis servo, servare, servavi, servatum (1) gaudeo, gaudere, gavisus sum (2) maiores, -um m. cunctus, -a, -um impero, imperare, imperavi, imperatum (1) iubeo, iubere, iussi, iussum (2) otium, otii n. civis, civis m.f. civilis, -e civitas, civitatis f. praetor, -oris m. servus, -i m. invenio, invenire, inveni, inventum (4) vetus, veteris antiquus, -a, -um spes, spei f. volo, volare, volavi, volatum (1) pars, partis f. rarus, -a, -um de + abl. Roma, -ae f. Romanus, -a, -um Romulus, -i m. malus, -a, -um brevis, breve suus, -a, -um auxilium, -i n. nihil nemo, neminis multus -a, -um versus, -us m. sors, sortis f. nevez néz, lát nő, asszony nő, növekszik nyelv nyilvános nyom, elnyom nyújt, ad oda odamegy odatesz, elhelyez ok okos, megért ott van, jelen van ott, akkor ő, az ő, az öreg őriz örül ősök összes, egész parancsol parancsol pihenés, nyugalom polgár polgári polgárság, város, állam praetor rabszolga, szolga rájön, rátalál régi, öreg régi, ősi remény repül rész ritka -ról, -ről Róma római Romulus rossz rövid saját, övé segítség semmi senki sok sor, vers sors

9 gravis, grave liber, libera, liberum licet, licere, licuit (2) os, oris n. cornu, cornus n. centum saeculum, -i n. currus, currus m. ventus, -i m. latus, -a, -um oculus, -i m. senator, -oris m. senatus, -us m. sacer, sacra, sacrum pulcher, pulchra, pulchrum amor, amoris m. felix, felicis miser, misera, miserum amo, amare, amavi, amatum (1) diligo, diligere, dilexi, dilectum (3) insula, -ae f. verbum, -i n. mos, moris m. servio, servire, servivi(ii), servitum (4) tristis, triste gigno, gignere, genui, genitum (3) nascor, nasci, natus sum (3) parens, -ntis m.f. virgo, virginis f. castra, castrorum n. nego, negare, negavi, negatum (1) magister, magistri m. doceo, docere, docui, doctum (2) disco, discere, didici (3) socius, socii m. teneo, tenere, tenui, tentum (2) absum, abesse, afui tu ergo igitur auctoritas, auctoritatis f. templum, -i n. mare, maris n. natura, -ae f. consilium, consilii n. corpus, corporis n. facio, facere, feci, factum (3) erro, errare, erravi, erratum (1) vos tuus, -a, -um súlyos, nehéz szabad szabad, lehet száj, arc szarv, kürt száz század, korszak szekér, kocsi szél széles szem szenátor szenátus szent szép szerelem szerencsés, boldog szerencsétlen szeret szeret sziget szó szokás, erkölcs szolgál szomorú szül születik szülő szűz, lány tábor tagad tanár tanít tanul társ tart távol van, hiányzik te tehát tehát tekintély templom tenger természet terv, tanácskozás test tesz, csinál téved, bolyong ti tiéd

10 vester, vestra, vestrum tiétek purus, -a, -um tiszta, hibátlan honor, -oris m. tisztelet, tisztség a, ab, abs + abl. -tól, -től vulgus, vulgi n. tömeg, köznép frango, frangere, fregi, fractum (3) tör historia, -ae f. történet lex, legis f. törvény fas n. törvény, jog, köteleség scio, scire, scivi(ii), scitum (4) tud, ismer possum, posse, potui tud, képes ignis, -is m. tűz salio, salire, salui (4) ugrik idem, eadem, idem ugyanaz enim ugyanis, mert nam ugyanis, mert novus, -a, -um új dominus, -i m. úr regno, regnare, regnavi, regnatum (1) uralkodik via, -ae f. út post + acc. után sedeo, sedere, sedi, sessum (2) ül ago, agere, egi, actum (3) üldöz, csinál aut vagy sive... sive... vagy... vagy... vel vagy, akár cupio, cupere, cupivi/ii/, cupitum (3) vágyódik, kíván cupidus, -a, -um vágyódó an vajon num vajon cum + abl. -val, -vel aliquis, aliquid valaki, valami filius, -i m. valakinek a fia filia, -ae f. valakinek a lánya religio, -onis f. vallás pietas, pietatis f. vallásosság, jóság sum, esse, fui van habeo, habere, habui, habitum (2) van valamije oppidum, -i n. város urbs, urbis f. város ferrum, -i n. vas, fegyver fatum, fati n. végzet censeo, censere, censui, censum (2) vél, vélekedik sententia, -ae f. vélemény, közmondás Venus, -eris f. Vénusz duco, ducere, duxi, ductum (3) vezet gero, gerere, gessi, gestum (3) visel porto, portare, portavi, portatum (1) visz, szállít veho, vehere, vexi, vectum (3) visz, szállít aqua, -ae f. víz

11

Latin nyelv kezdıknek

Latin nyelv kezdıknek Latin nyelv kezdıknek Összeállította: Odrobina László Lektorálta: Szundi Károly Szegedi Hittudományi Fıiskola 2007 Lectio prima Homerus fabulam claram narrat. Homerus poeta clarus est, bellum Troianum

Részletesebben

A 9. és 10. évfolyam anyaga

A 9. és 10. évfolyam anyaga A 9. és 10. évfolyam anyaga 1. Főnévragozás az öt decl. ragozása, az öt gen.-rag (a példák: terra, servus, ager, puer, oppidum, rex, urbs, orbis, mare, fructus, genu, res, dies) neutrum-szabály (a 2.,

Részletesebben

I. ALAPVETŐ IMÁDSÁGOK

I. ALAPVETŐ IMÁDSÁGOK OREMUS HAGYOMÁNYHŰ RÓMAII KATOLIIKUS IIMAKÖNYV OPPUSS HUNGARIIAE SSACRAE 2 Előszó Ez az imakönyv elsősorban azoknak készült, akik a hagyományos katolikus lelkiséget és liturgiát kívánják ápolni. Az ő lelki

Részletesebben

Q[uod] D[eus] B[ene] V[ertat] HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT, UTQUE ERUDITI PATRIAE VIRI, ET QUI ID AD SE

Q[uod] D[eus] B[ene] V[ertat] HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT, UTQUE ERUDITI PATRIAE VIRI, ET QUI ID AD SE 3 4 Q[uod] D[eus] B[ene] V[ertat] HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT, UTQUE ERUDITI PATRIAE VIRI, ET QUI ID AD SE PERTINERE EXISTIMABUNT, SYMBOLA SUA CONFERRE VELINT,

Részletesebben

Alapvető imádságok. Isten Angyala, őrangyalom, mivel rád bízott engem az isteni jóság, világosíts meg és őrizz, vezess és kormányozz engem. Amen.

Alapvető imádságok. Isten Angyala, őrangyalom, mivel rád bízott engem az isteni jóság, világosíts meg és őrizz, vezess és kormányozz engem. Amen. Alapvető imádságok A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsőség az Atyának Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Üdvözlégy, Mária

Részletesebben

CORVIMACHIA, AVAGY A SÓLYOM-HOLLÓ HÁBORÚ MOTÍVUMA PICCOLOMINITŐL PRAYIG 1

CORVIMACHIA, AVAGY A SÓLYOM-HOLLÓ HÁBORÚ MOTÍVUMA PICCOLOMINITŐL PRAYIG 1 CORVIMACHIA, AVAGY A SÓLYOM-HOLLÓ HÁBORÚ MOTÍVUMA PICCOLOMINITŐL PRAYIG 1 MÁTÉ ÁGNES E kötet lapjain Pajorin Klárát, Aeneas Sylvius Piccolomini, a későbbi II. Pius pápa magyarországi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

PROHÁSZKA OTTOKÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI

PROHÁSZKA OTTOKÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI PROHÁSZKA OTTOKÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI GYŰJTEMÉNYES DÍSZKIADÁS PROHÁSZKA OTTOKÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI SAJTÓ ALA RENDEZTE SCHÜTZ ANTAL XVII. KÖTET. SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Thomas Breinstrup Interlingua tanfolyam kezdőknek

Thomas Breinstrup Interlingua tanfolyam kezdőknek Thomas Breinstrup Interlingua tanfolyam kezdőknek Thomas Breinstrup Interlingua tanfolyam kezdőknek 2015 Szerkesztette: GAJÁRSZKI LÁSZLÓ interlingua.nyelv.info A könyv a Thomas Breinstrup: Interlingua-kursus

Részletesebben

Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak!

Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak! MŰHELY Palotás György Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak! Szapolyai Jánost dicsőítő querelák a 16. század első feléből Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Imre Mihály 1995-ben azt írta

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

CAIUS IULIUS CAESAR Kr. e. 100 44

CAIUS IULIUS CAESAR Kr. e. 100 44 CAIUS IULIUS CAESAR Kr. e. 100 44 Alea iacta est. Veni, vidi,vici. Libenter homines id, qoud volunt, credunt. Rerum omnium magister usus. 45 Az ókori Róma történelmének egyik legnagyobb alakja. Egyaránt

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

1 * Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem Váradi Keserűy Péternek nemességet adományoz. Kolozsvár, 1607. június 2. *

1 * Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem Váradi Keserűy Péternek nemességet adományoz. Kolozsvár, 1607. június 2. * 1 Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem Váradi Keserűy Péternek nemességet adományoz. Kolozsvár, 1607. június 2. N os Sigismundus Rakocy Dei gratia Princeps Transylvaniae, partium regni Hungariae Dominus

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

A CSERRÉSZPEDAGÓGIA ALAPELVE

A CSERRÉSZPEDAGÓGIA ALAPELVE A CSERRÉSZPEDAGÓGIA ALAPELVE AQUINÓI SZ. TAMÁS ELMÉLETÉNEK VILÁGÁNÁ IRTA: DR. ERDEY FERENC, kalocsai szentszéki jegyző, a bölcselet tanára, az Aquinói Sz. Tamás társaság - rendes tagja. KALOCSA. Árpád

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben