Latin érettségi alapszókincse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Latin érettségi alapszókincse"

Átírás

1 Latin érettségi alapszókincse ceterus, -a, -um a többi do, dare, dedi, datum (1) ad ubi ahol, mikor volo, velle, volui akar qui, quae, quod aki, ami tunc akkor tantus, -a, -um akkora sub + acc. alá condo, condere, condidi, conditum (3) alapít, elrejt sub + abl. alatt sacra facere áldoz sacrum, sacri n. áldozat sto, stare, steti, staturus (1) áll animal, animalis n. állat dormio, dormire, dormivi, dormitum (4) alszik dum amíg, miközben cum amikor, miután tam annyira tam..., quam... annyira..., mint mater, matris f. anya pater, patris m. apa vultus, -us m. arc, tekintet umbra, -ae f. árnyék per + acc. át, keresztül trans + acc. át, keresztül trado, tradere, tradidi, traditum (3) átad in + acc. -ba, -be, -ra, -re, ellen in + abl. -ban, -ben, -on, -en, -ön amicus, -i m. barát virtus, virtutis f. bátorság, erény, kiválóság tego, tegere, texi, tectum (3) befed, elrejt finio, finire, finivi, finitum (4) befejez pax, pacis f. béke intro, intrare, intravi, intratum (1) belép oratio, orationis f. beszéd littera, -ae f. betű, írás certus, -a, -um biztos e, ex + abl. -ból, -ből beatus, -a, -um boldog vinum, -i n. bor horribilis, -e borzasztó, szörnyű sapiens, -entis bölcs, okos copia, -ae f. bőség, gazdagság crimen, criminis n. bűn Capitolium, -i n. Capitolium consul, consulis m. consul solum csak nisi csak ha

2 familia, -ae f. család princeps, principis m. császár pugna, -ae f. csata miror, mirari, miratus sum (1) csodálkozik os, ossis n. csont turpis, turpe csúnya, gyalázatos carmen, carminis n. dal, ének sed de laudo, laudare, laudavi, laudatum (1) dicsér gloria, -ae f. dicsőség decus, decoris n. dísz laboro, laborare, laboravi, laboratum (1) dolgozik res, rei f. dolog, ügy durus, -a, -um durva, kemény -ne -e dulcis, dulce édes, kedves caelum, caeli n. ég, égbolt totus, -a, -um egész unus, -a, -um egy nullus, -a, -um egy sem ullus, -a, -um egy, valamely solus, -a, -um egyedül(i) rectus, -a, um egyenes, helyes uter, utra, utrum egyik et... et... egyrészt... másrészt nox, noctis f. éjszaka vivo, vivere, vixi, victurus (3) él satis elég vita, -ae f. élet proficiscor, proficisci, profectus sum (3) elindul, elutazik coepi, coepisse, coeptum elkezd incipio, incipere, incepi, inceptum (3) elkezd contra + acc. ellen hostis, hostis m ellenség fugio, fugere, fugi, fugiturus (3) elmenekül prius előbb, korábban omen, ominis n. előjel, intő jel illustris, illustre előkelő primum először ante + acc. előtt rapio, rapere, rapui, raptum (3) elragad, elrabol primus, -a, -um első princeps, principis első patior, pati, passus sum (3) eltűr, elvisel homo, hominis m. ember humanitas, -atis f. emberség, műveltség memini, meminisse emlékszik ego én cano, canere, cecini, cantum (3) énekel pareo, parere, parui, pariturus (2) engedelmeskedik

3 meus, mea, meum silva, -ae f. origo, originis f. sentio, sentire, sensi, sensum (4) vis f. pro + abl. ac atque et -que nec neque mens, mentis f. annus, anni m. hic, haec, hoc iste, ista, istud postea genus, generis n. doleo, dolere, dolui, doliturus (2) dolor, doloris m. lupus, -i m.; lupa, -ae f. arma, -orum n. caput, capitis n. metuo, metere, metui (3) timeo, timere, timui (2) tremo, tremere, tremui (3) statuo, statuere, statui, statutum (3) respondeo, respondere, respondi, responsum (2) tollo, tollere, sustuli, sublatum (3) uxor, uxoris f. arx, arcis f. lux, lucis f. vir, viri m. puer, pueri m. frater, fratris m. forum, -i n. terra, -ae f. orbis, -is m. agricola, -ae m. super + acc. super + abl. curro, currere, cucurri, cursum (3) dives, divitis cura, -ae f. puto, putare, putavi, putatum (1) cogito, cogitare, cogitavi, cogitatum (1) curo, curare, curavi, curatum (1) impius, -a, -um saepe liberi, liberorum m. enyém erdő eredet, származás érez, gondol erő -ért, -ként és és és és és nem és nem ész, lélek év ez ez, az ezután faj fáj, szenved fájdalom farkas fegyver fej fél fél fél, reszket felállít, elhatároz felel, válaszol felemel feleség fellegvár fény férfi fiú fiútestvér forum föld föld, világ földművelő fölé fölött fut gazdag gond gondol gondol, gondolkodik gondoskodik gonosz gyakran gyerekek

4 vinco, vincere, vici, victum (3) victoria, -ae f. odi, odisse, osus sum si bellum, belli n. exercitus, -us m. imperator, -oris m. dux, ducis m. navis, navis f. mors, mortis f. mortalis, mortale audio, audire, audivi, auditum (4) taceo, tacere, tacui, tacitum (2) vox, vocis f. ira, -ae f. tres, tria similis, simile utor, uti, usus sum (3) usus, -us m. utilis, utile imperium, imperii n. potestas, -atis f. domus, domus f. patria, -ae f. coniunx, coniugis m.f. mons, montis m. locus, -i m. culpa, -ae f. pons, pontis m. frigus, frigoris n. fama, -ae f. clarus, -a, -um credo, credere, credidi, creditum (3) fides, fidei f. voco, vocare, vocavi, vocatum (1) magistratus, -us m. ut, uti luna, -ae f. unde longus, -a, -um quo ad + acc. fero, ferre, tuli, latum caro, carnis f. traho, trahere, traxi, tractum (3) huc tempus, temporis n. iuvenis, iuvene verus, -a, -um veritas, veritatis f. győz, legyőz győzelem gyűlöl ha háború hadsereg hadvezér, fővezér hadvezér, vezető hajó halál halandó hall hallgat, csendben van hang harag három hasonló használ használat, gyakorlat hasznos hatalom hatalom ház haza házastárs, férj, feleség hegy hely hiba, bűn híd hideg hír híres hisz hit, hűség hív hivatalnok hogy hold honnan, ahonnan hosszú hová -hoz, -hez, -höz, -ra, -re hoz, visz, elvisel hús húz ide idő ifjú, fiatal igaz igazság

5 sic ita gemini, -orum m. decet, decere, decuit (2) talis, -e magis hinc inde scribo, scribere, scripsi, scriptum (3) rego, regere, rexi, rectum (3) etiam quoque deus, dei m. pius, -a, -um divinus, -a, -um dea, deae f. iudicium, iudicii n. hic ludus, -i m. signum, -i n. bonus, -a, -um dexter, dextra, dextrum ius, iuris n. vates, vatis m.f. benignus, -a, -um venio, venire, veni, ventum (4) futurus, -a, -um accipio, accipere, accepi, acceptum (3) miles, militis m. gratus, -a, -um orior, oriri, ortus sum (4) debeo, debere, debui, debitum (2) oportet, oportere, oportuit (2) cogo, cogere, coegi, coactum (3) peto, petere, petivi(ii), petitum (3) oro, orare, oravi, oratum (1) interrogo, interrogare, interrogavi, interrogatum (1) rogo, rogare, rogavi, rogatum (1) quaero, quaerere, quaesivi, quaesitum (3) paro, parare, paravi, paratum (1) bis duo, duae, duo paucus, -a, -um manus, -us f. principium, pincipii n. quis, quid clamo, clamare, clamavi, clamatum (1) parvus, -a, -um aperio, aperire, aperui, apertum (4) rex, regis m. így így, úgy ikrek illik ilyen, olyan inkább innen innen, azután ír irányít is is isten istenfélő, jóságos isteni istennő ítélet, döntés itt játék, iskola jel jó jobb jog jós jóságos, kedves jön jövendő, jövőbeli kap, fogad katona kedves keletkezik, születik kell kell kényszerít kér kér, könyörög kérdez kérdez keres, kérdez készít kétszer kettő kevés kéz, csapat kezdet ki, mi kiált, kiabál kicsi kinyit, felfed király

6 regina, -ae f. regnum, -i n. lego, legere, legi, lectum (3) poeta, -ae m./f. facilis, facile levis, -e liber, libri m. saluto, salutare, salutavi, salutatum (1) sequor, sequi, secutus sum (3) inter + acc. plebs, plebis f. communis, commune canis, canis m. mitto, mittere, misi, missum (3) pugno, pugnare, pugnavi, pugnatum (1) puella, -ae f. soror, sororis f. cado, cadere, cecidi, casurus (3) labor, labi, lapsus sum (3) spiro, spirare, spiravi, spiratum (1) animus, -i m. fio, fieri, factus sum creo, creare, creavi, creatum (1) avis, avis f. augur, auguris m. ipse, ipsa, ipsum privatus, -a, -um altus, -a, -um se sese iam maneo, manere, mansi, mansum (2) alius, alia, aliud alter, altera, alterum secundus, -a, -um tango, tangere, tetigi, tactum (3) intellego, intellegere, intellexi, intellectum (3) tendo, tendere, tetendi, tentum (3) sumo, sumere, sumpsi, sumptum (3) capio, capere, cepi, captum (3) verto, vertere, verti, versum (3) morior, mori, mortuus sum (3) tamen parco, parcere, peperci, parsurus (3) interficio, interficere, interfeci, interfectum (3) reperio, reperire, repperi, repertum (4) veto, vetare, vetui, vetitum (1) compleo, complere, complevi, completum (2) defendo, defendere, defendi, defensum (3) eo, ire, ivi, itum (4) királynő királyság, uralom kiválaszt, olvas költő könnyű könnyű könyv köszönt, üdvözöl követ közé, között köznép közös kutya küld küzd, harcol lány lánytestvér, nővér leesik leesik lélegzik, él lélek lesz, válik valamivé létrehoz, választ madár madárjós maga magán magas, mély magát magát már marad, megmarad más másik második, kedvező megérint megért megfeszít, igyekszik megfog, belefog valamibe megfog, kap megfordít meghal mégis megkímél megöl megtalál, kitalál megtilt megtölt megvéd megy

7 dignus, -a, -um quantus, -a, -um quam audeo, audere, ausus sum (2) quia quod quoniam fabula, -ae f. narro, narrare, narravi, narratum (1) rusticus, -a, -um campus, campi m. rus, ruris n. nos priusquam noster, nostra, nostrum cur quare quando qualis, quale omnis, omne semper postquam, posteaquam modus, -i m. aio, ait dico, dicere, dixi, dictum (3) nunc moveo, movere, movi, motum (2) labor, laboris m. colo, colere, colui, cultum (3) ars, artis f. magnus, -a, -um apud + acc. dies, diei m.(f.) sol, solis m. ne difficilis, -e sine + abl. non nolo, nolle, nolui non solum..., sed etiam... nefas ignoro, ignorare, ignoravi, ignoratum (1) nescio, nescire, nescivi(ii), nescitum (4) nobilis, nobile natio, nationis f. populus, -i m. gens, gentis f. nomen, nominis n. rideo, ridere, risi, risum (2) méltó mennyi, mekkora, amennyi, amekkora mennyire, mint mer, merészel mert mert mert mese mesél mezei, falusi mező mező, vidék mi mielőtt miénk miért miért mikor, amikor milyen, amilyen minden, összes mindig miután mód mond mond most mozgat, mozdít, hat munka művel, tisztel művészet, mesterség nagy -nál, -nél nap nap ne nehéz nélkül nem nem akar nem csak..., hanem... is nem szabad nem tud, nem ismer nem tud, nem ismer nemes nemzet, nép nép nép, nemzetség név nevet

8 nomino, nominare, nominavi, nominatum (1) video, videre, vidi, visum (2) femina, -ae f. cresco, crescere, crevi, cretum (3) lingua, -ae f. publicus, -a, -um premo, premere, pressi, pressum (3) praebeo, praebere, praebui, praebitum (2) eo adeo, adire, adii, aditum (4) pono, ponere, posui, positum (3) causa, causae f. sapio, sapere, sapii (3) adsum, adesse, adfui ibi ille, illa, illud is, ea, id senex, senis servo, servare, servavi, servatum (1) gaudeo, gaudere, gavisus sum (2) maiores, -um m. cunctus, -a, -um impero, imperare, imperavi, imperatum (1) iubeo, iubere, iussi, iussum (2) otium, otii n. civis, civis m.f. civilis, -e civitas, civitatis f. praetor, -oris m. servus, -i m. invenio, invenire, inveni, inventum (4) vetus, veteris antiquus, -a, -um spes, spei f. volo, volare, volavi, volatum (1) pars, partis f. rarus, -a, -um de + abl. Roma, -ae f. Romanus, -a, -um Romulus, -i m. malus, -a, -um brevis, breve suus, -a, -um auxilium, -i n. nihil nemo, neminis multus -a, -um versus, -us m. sors, sortis f. nevez néz, lát nő, asszony nő, növekszik nyelv nyilvános nyom, elnyom nyújt, ad oda odamegy odatesz, elhelyez ok okos, megért ott van, jelen van ott, akkor ő, az ő, az öreg őriz örül ősök összes, egész parancsol parancsol pihenés, nyugalom polgár polgári polgárság, város, állam praetor rabszolga, szolga rájön, rátalál régi, öreg régi, ősi remény repül rész ritka -ról, -ről Róma római Romulus rossz rövid saját, övé segítség semmi senki sok sor, vers sors

9 gravis, grave liber, libera, liberum licet, licere, licuit (2) os, oris n. cornu, cornus n. centum saeculum, -i n. currus, currus m. ventus, -i m. latus, -a, -um oculus, -i m. senator, -oris m. senatus, -us m. sacer, sacra, sacrum pulcher, pulchra, pulchrum amor, amoris m. felix, felicis miser, misera, miserum amo, amare, amavi, amatum (1) diligo, diligere, dilexi, dilectum (3) insula, -ae f. verbum, -i n. mos, moris m. servio, servire, servivi(ii), servitum (4) tristis, triste gigno, gignere, genui, genitum (3) nascor, nasci, natus sum (3) parens, -ntis m.f. virgo, virginis f. castra, castrorum n. nego, negare, negavi, negatum (1) magister, magistri m. doceo, docere, docui, doctum (2) disco, discere, didici (3) socius, socii m. teneo, tenere, tenui, tentum (2) absum, abesse, afui tu ergo igitur auctoritas, auctoritatis f. templum, -i n. mare, maris n. natura, -ae f. consilium, consilii n. corpus, corporis n. facio, facere, feci, factum (3) erro, errare, erravi, erratum (1) vos tuus, -a, -um súlyos, nehéz szabad szabad, lehet száj, arc szarv, kürt száz század, korszak szekér, kocsi szél széles szem szenátor szenátus szent szép szerelem szerencsés, boldog szerencsétlen szeret szeret sziget szó szokás, erkölcs szolgál szomorú szül születik szülő szűz, lány tábor tagad tanár tanít tanul társ tart távol van, hiányzik te tehát tehát tekintély templom tenger természet terv, tanácskozás test tesz, csinál téved, bolyong ti tiéd

10 vester, vestra, vestrum tiétek purus, -a, -um tiszta, hibátlan honor, -oris m. tisztelet, tisztség a, ab, abs + abl. -tól, -től vulgus, vulgi n. tömeg, köznép frango, frangere, fregi, fractum (3) tör historia, -ae f. történet lex, legis f. törvény fas n. törvény, jog, köteleség scio, scire, scivi(ii), scitum (4) tud, ismer possum, posse, potui tud, képes ignis, -is m. tűz salio, salire, salui (4) ugrik idem, eadem, idem ugyanaz enim ugyanis, mert nam ugyanis, mert novus, -a, -um új dominus, -i m. úr regno, regnare, regnavi, regnatum (1) uralkodik via, -ae f. út post + acc. után sedeo, sedere, sedi, sessum (2) ül ago, agere, egi, actum (3) üldöz, csinál aut vagy sive... sive... vagy... vagy... vel vagy, akár cupio, cupere, cupivi/ii/, cupitum (3) vágyódik, kíván cupidus, -a, -um vágyódó an vajon num vajon cum + abl. -val, -vel aliquis, aliquid valaki, valami filius, -i m. valakinek a fia filia, -ae f. valakinek a lánya religio, -onis f. vallás pietas, pietatis f. vallásosság, jóság sum, esse, fui van habeo, habere, habui, habitum (2) van valamije oppidum, -i n. város urbs, urbis f. város ferrum, -i n. vas, fegyver fatum, fati n. végzet censeo, censere, censui, censum (2) vél, vélekedik sententia, -ae f. vélemény, közmondás Venus, -eris f. Vénusz duco, ducere, duxi, ductum (3) vezet gero, gerere, gessi, gestum (3) visel porto, portare, portavi, portatum (1) visz, szállít veho, vehere, vexi, vectum (3) visz, szállít aqua, -ae f. víz

11

A GIMNÁZIUM HETEDIK OSZTÁLYA SZÁMÁRA ( leadási határidı: 2014. )

A GIMNÁZIUM HETEDIK OSZTÁLYA SZÁMÁRA ( leadási határidı: 2014. ) 1 PETİFI PÁLYÁZAT LATIN NYELVBİL A GIMNÁZIUM HETEDIK OSZTÁLYA SZÁMÁRA ( leadási határidı: 2014. ) I, Fordítsd le a következı szövegrészletet! Ügyelj a szép, helyes, magyaros megfogalmazásra! A feladat

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 13. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 13. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV NYELVTANI FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV NYELVTANI FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV NYELVTANI FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Munkaidő: 60 perc Elérhető pontszám: 20 pont ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

Mondatrövidítő szerkezetek

Mondatrövidítő szerkezetek Mondatrövidítő szerkezetek 1. Accusativus cum infinitivo (Acc. cum inf.) A mondat tárgyára vagy alanyára vonatkozó mellékmondatot tömörít, azaz alárendelt tárgyi vagy alanyi mellékmondatot helyettesítő

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 15. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 15. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Latin

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Fordítás. Időtartam: 120 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Fordítás. Időtartam: 120 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Fordítás Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Latin nyelv emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 12. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 12. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 19. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. FORDÍTÁS Catilina a végső ütközet

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 15. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 15. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 13. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 13. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

LATIN NYELV I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KÉSZSÉGEK 1. Olvasás és beszédkészség. Hatályos 2016. december 31-éig.

LATIN NYELV I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KÉSZSÉGEK 1. Olvasás és beszédkészség. Hatályos 2016. december 31-éig. LATIN NYELV Az élő nyelvek tanulásakor megismerhető más kultúrák a latin esetében térbeli helyett időbeli eltérést mutatnak: saját európai és nemzeti múltunk jelentős kulturális értékeinek felfedezését.

Részletesebben

Latin házivizsga szóbeli tételei

Latin házivizsga szóbeli tételei Latin házivizsga szóbeli tételei 8. évfolyam 1. Phaedrus: Canis per fluvium carnem ferens Amittit merito proprium, qui alienum appetit. Canis per flumen carnem dum ferret natans, lympharum in speculo vidit

Részletesebben

esperas Commune unius Martyris

esperas Commune unius Martyris esperas Commune unius Martyris Commune unius Martyris Egy vértanú közös zsolozsmája VESPERÁS 1. Bevezetés (latinul) (keresztet vetünk!) Pap: Deus, in adju-to-rium meum in-ten-de. (Caesare de Zachariis,

Részletesebben

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Arculati alapelemek

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Arculati alapelemek Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Arculati alapelemek Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Arculati alapelemek 2010. január Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány arculati alapelemek

Részletesebben

Könyv cím. alcím. Szerző 2014 Ekönyv Magyarország Kft. (enkiadom.hu) Minden jog fenntartva! ISBN:

Könyv cím. alcím. Szerző 2014 Ekönyv Magyarország Kft. (enkiadom.hu) Minden jog fenntartva! ISBN: Szerző Valami Cím Könyv cím alcím Szerző 2014 Ekönyv Magyarország Kft. (enkiadom.hu) Minden jog fenntartva! ISBN: 222-222-222-222-2 Nyomdai előkészítés és gyártás: Publio Kiadó Kft. Lorem ipsum dolor sit

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 11. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 11. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Latin

Részletesebben

CHROME KREATÍV MUNKÁK. ARCULATI KÉZIKÖNY Arculatterv és arculati arányrendszerek 2011

CHROME KREATÍV MUNKÁK. ARCULATI KÉZIKÖNY Arculatterv és arculati arányrendszerek 2011 T U R I S Z T I K A I E G Y E S Ü L E T CHROME KREATÍV MUNKÁK ARCULATI KÉZIKÖNY Arculatterv és arculati arányrendszerek 2011 Impresszum Az arculati kézikönyvet a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 16. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 13. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 13. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Azonosító jel: LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Fordítás. Időtartam: 135 perc

Azonosító jel: LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Fordítás. Időtartam: 135 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 22. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 22. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

MŰHIBAPEREK LEVÉLTÁRI ADATAIBÓL

MŰHIBAPEREK LEVÉLTÁRI ADATAIBÓL MŰHIBAPEREK LEVÉLTÁRI ADATAIBÓL A XVI. századtól kezdve jó néhány műhibaper okmányát vagy a vonatkozó jegyzőkönyveket ismerjük Magyary-Kossa és más szerzők közleményeiből. (Sopron, 1499; Pozsony, 1582;

Részletesebben

A Logó. Az embléma és a felirat centrális elrendezése. (pl. cégtáblán)

A Logó. Az embléma és a felirat centrális elrendezése. (pl. cégtáblán) Prell Norbert 2012 A Logó KIALAKULÁSA A távolkeletről ismert jin-jang szimbólum, kettős koncepciója leírja azokat az ősidőktől fennálló, egymással szemben álló, de mégis egymást kiegészítő kozmikus erőket,

Részletesebben

GROWATT*1500TL GROWATT*2000TL GROWATT*3000TL. Suspendisse nec egestas eros. Integer nec luctus neque. Nullam posuere ipsum a bibendum pharetra.

GROWATT*1500TL GROWATT*2000TL GROWATT*3000TL. Suspendisse nec egestas eros. Integer nec luctus neque. Nullam posuere ipsum a bibendum pharetra. orci arcu. Nunc tempus eros libero, sed imperdiet metus molestie euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam gravida ultricies libero. Cras

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

PPKE JÁK LEVELEZŐ november 5.

PPKE JÁK LEVELEZŐ november 5. 1 PPKE JÁK LEVELEZŐ 2016. november 5. I. KONZULTÁCIÓ 1. KIEJTÉS 2.KIFEJEZÉSEK, REGULÁK, LEXICA 3. NÉVSZÓRAGOZÁS 3.1. I. DECLINATIO 3.2. II. DECLINATIO 3.3. I-II. DECLINATIÓS MELLÉKNEVEK 3.4. V. DECLINATIO

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 14. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 14. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Latin házivizsga szóbeli tételei

Latin házivizsga szóbeli tételei Latin házivizsga szóbeli tételei 1. De deis Romanorum Veteres Romani multos deos colebant. Iuppiter, Saturni filius, rex paterque deorum et hominum erat. Regina deorum, Iuno, feminas protegebat. Iovis

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Latin nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Latin nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Latin nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 LATIN NYELV Az élő nyelvek tanulásakor megismerhető

Részletesebben

I Kyrie... 1. II Gloria... 40. III Credo... 75. IV Sanctus... 118. V Agnus Dei... 137. ORCHESTRA

I Kyrie... 1. II Gloria... 40. III Credo... 75. IV Sanctus... 118. V Agnus Dei... 137. ORCHESTRA I Kyrie... 1. II Gloria... 40. III Credo... 75. IV Sanctus... 118. V Agnus Dei... 137. ORCHESTRA Flauti (I. anche Flauto alto) Oboi Clarinetti in Sib, La (II. anche Clarinetto basso in Sib) Fagotti (II.

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV NYELVTANI FELADATLAP

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV NYELVTANI FELADATLAP Oktatási Hivatal A JELZETT IDŐPONTIG NEM NYILVÁNOS! Felbontható a versenyen: 2012. november 7-én, szerdán 14 órakor! A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló LATIN NYELV

Részletesebben

2001-ben diplomázo a Liszt Ferenc Zenem vészeti

2001-ben diplomázo a Liszt Ferenc Zenem vészeti G y G b D m A m u v mó, u m u y ü ó : A, ó ym m ó j - v y y b ü ó ü b. A y m v, y - y m, u y ü b y m y m m m bb y - ó. E j, y b Eu ó y um b óm u b v 8. v y - m u u y, j y m y b ü y m v v : m v v ó, m ü

Részletesebben

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban A témához mérten kis terjedelmű kötetben a hangsúly a rómaiakon és nem Augustus korán van. A mű ugyanis az Európa népei sorozat részeként jelent meg, minden bizonnyal terjedelmi

Részletesebben

Arculati dokumentáció

Arculati dokumentáció Arculati dokumentáció 1 A r c u l a t i d o k u m e n t á c i ó t a r t a l o m Tartalom Logó Verziók... 1 Tíltott használat...2 Elhelezés, aránosítás...3 A logó hátterek előtt...4 A Magarország megújul

Részletesebben

2. lecke. II. declinatio

2. lecke. II. declinatio 2. lecke II. declinatio A II. declinatióba tartoznak az -o tövű főnevek, melyek S. nom.-ban (egyes szám alanyesetben) -us, (-er, -ir) és -um végződésűek lehetnek. Az -us (-er, -ir) végződésűek néhány kivételtől

Részletesebben

E - C I T Y M O D E L L

E - C I T Y M O D E L L i k é z i k ö n y v e - c i t y m o d e l l l o g ó é r t e l m e z é s A z e m b l é m a e g y l é t e z ő f o n t e b e t ű j é n e k e g y s z e r ű s í t é s é b ő l j ö t t l é t r e. A z e b e t

Részletesebben

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I.

Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. Római jog XVIII. A tulajdonszerzés módjai I. quiritar tulajdon A római tulajdon (dominium ex iure Quiritium) létrejöttéhez három feltétel együttes megléte volt szükséges, melyek valamelyikének hiánya sajátos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Arculati kézikönyv

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Arculati kézikönyv Böhm Gergely 2015 Alapváltozat: Minden kivitelezhető területen. Fehér vagy világos alapon, két szín ill. color nyomás esetén. Alapok Embléma 1 1.1 Alapok 1 Pécsi Tudományegyetem Embléma színváltozatai

Részletesebben

LÁTOGATÓKÖZPONT. arculati útmutató

LÁTOGATÓKÖZPONT. arculati útmutató arculati útmutató 1 logotípia színhasználat CMYK: 50/0/100/0 RGB: 151/191/13 HEX: #97BF0D PANTONE 376 C CMYK: 0/0/0/70 RGB: 109/110/113 HEX: #6d6e70 PANTONE Black 70% CMYK: 0/0/0/50 RGB: 147/149/152 HEX:

Részletesebben

Bevezetés az informatikába ZH II. feladatsor

Bevezetés az informatikába ZH II. feladatsor Bevezetés az informatikába ZH II. feladatsor 2009.05.11. 1) A fileserver, az óra adatainak megfelelően elnevezett könyvtárán belül, a 'ZH2' mappán belül dolgozz! Hozz létre egy könyvtárat a saját nevedre!

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Budapest Airport embléma

Budapest Airport embléma Arculati kézikönyv embléma Alap logo Általános esetben használható embléma Egyszerűsített logo Ha nincs lehetőség az alapértelmezett logo teljes megjelenítésére (pl. méretkorlátok), a felirat elhagyható.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Szentes. arculati kézikönyv

Szentes. arculati kézikönyv Szentes arculati kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetô 4 A Szentes arculat feladata és eszközei 6 Az arányrendszer bemutatása 7 Logó és szlogen 8 A logó megjelenése, alternatívái 9 A logó megjelenésének tiltásai

Részletesebben

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN Ha a szertartás mise vagy istentisztelet keretében történik, akkor az igeliturgia és az áldás (III-IV. részek) elmaradhatnak, a láng átadása a mise elején, a láng

Részletesebben

Műveltségi vetélkedő 2011. február 15. Halhatatlan idézetek FELADATLAP

Műveltségi vetélkedő 2011. február 15. Halhatatlan idézetek FELADATLAP Műveltségi vetélkedő 2011. február 15. Halhatatlan idézetek FELADATLAP 1. Folytasd az alábbi művet két versszakkal! Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Nótári Tamás: A jognak asztalánál 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul 1

Nótári Tamás: A jognak asztalánál 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul 1 Kiss Zoltán PhD-hallgató, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszék Nótári Tamás: A jognak asztalánál 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul 1

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2)

Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) Római jog XVIII. Konszenzuálszerződések (2) a dologbérlet (locatio conductio rei) I. A bérleti szerződésben a bérbeadó (locator rei) egy elhasználhatatlan dolog időleges használatának, s ha a dolog gyümölcsöző,

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által érintett települések területén

Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által érintett települések területén Arculati kézikönyv Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által érintett települések területén EGT& Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Tartalom: *

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Iszlám és térítés keresztyén szempontból átgondolva

Iszlám és térítés keresztyén szempontból átgondolva Iszlám és térítés keresztyén szempontból átgondolva Németh Pál A hit kérdése a keresztyénségben A keresztyén teológia a vallási hitet két szempontból törekszik megérteni. Egyrészt a hit tárgya felől. Ekkor

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Logó tervezés. teamo. teamo. TeAmo. teamo. teamo. teamo

Logó tervezés. teamo. teamo. TeAmo. teamo. teamo. teamo Farkas Dorina ngra Tartalom 1.A teáról 2.Anyaggyűjtés 3.Logó tervezés 4.Logó alkalmazása 5.Alkalmazott színek 6.Alkalmazott betűtípusok 7.Névjegykártya 8.Levélpapír 9.Boríték 10.Szórólap 11.Arculat 12.Weboldal

Részletesebben

Így éltek a rómaiak. Történelem-verseny. a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola.

Így éltek a rómaiak. Történelem-verseny. a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola. Így éltek a rómaiak Történelem-verseny a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola felső tagozatos diákjai számára 2016. I) Egy római előkekő férfi napirendje összekeveredett.

Részletesebben

Latin házivizsga szóbeli tételei

Latin házivizsga szóbeli tételei Latin házivizsga szóbeli tételei 8. évfolyam 1. Phaedrus: Canis per fluvium carnem ferens Amittit merito proprium, qui alienum appetit. Canis per flumen carnem dum ferret natans, lympharum in speculo vidit

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal V. évf. 4. szám - 2014 Reformáció -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

Római jog. A tananyag a tankönyv 21. pontjával kezdődik.

Római jog. A tananyag a tankönyv 21. pontjával kezdődik. Római jog A jogi tanulmányok a közéletben való, szakmailag megalapozott és elhivatott szerepvállalásra készítenek fel. Ehhez szükséges a joganyag tételes, naprakész, beható ismerete, de épp ennyire szükséges

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖRÖSMENTI TURISZTIKAI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖRÖSMENTI TURISZTIKAI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖRÖSMENTI ELŐSZÓ Az alábbiakban útmutatót kívánunk adni, érthetően összefoglalni mindazt, amit a TDM - ről alkotott kép vizuális elemeinek használatáról tudni kell. A TDM vizuális kommunikációja

Részletesebben

Januári új könyveinkből

Januári új könyveinkből Januári új könyveinkből Eduard Limonov: Ez vagyok én, Edicska Budapest: Európa, 2011. Egy fiatal orosz költő a hetvenes évek közepén egyszer csak New Yorkban találja magát: ment ő is a sok ezer, főleg

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

LATIN NYELVTANKÖNYV A FELNŐTTKÉPZÉS HÁROM ÉVFOLYAMÁRA

LATIN NYELVTANKÖNYV A FELNŐTTKÉPZÉS HÁROM ÉVFOLYAMÁRA LATIN NYELVTANKÖNYV A FELNŐTTKÉPZÉS HÁROM ÉVFOLYAMÁRA MARTON JÓZSEF 2016 TARTALOM A LATIN HANGTAN... 1 LATIN NYELVTANI ALAPOK ÉS MINIMALIZÁLT RAGOZÁSI TÁBLÁZATOK... 2 A 10. ÉVFOLYAM ANYAGA: ALAKTAN NÉVSZÓRAGOZÁS

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu 2008. november A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VIII. évf. 11 szám Kalendárium - A Rákellenes Világnap Zöld mozaik - Az uhu Mese - Hová tűnt a sün? Egészség-ábécé - A láb és a lábbelik

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita iskolákban).

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján?

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? PLATÓN TÖRVÉNYEK Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? Vajon Platón szerette-e volna, hogy megvalósuljon az Állam utópiája? Igen Ne feledjük, Platón a peloponnészoszi

Részletesebben

Szóbeli vizsga. Időtartam: 10 perc Felkészülési idő: 20 perc

Szóbeli vizsga. Időtartam: 10 perc Felkészülési idő: 20 perc Szóbeli vizsga Időtartam: 10 perc Felkészülési idő: 20 perc Pontozás: - kiejtés: 4 pont - fordítás: 5 pont - nyelvtani kérdések: 10 pont - szavak: 12 pont - közmondások: 10 pont - kultúrtörténet: 15 pont

Részletesebben