TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Beszélgetés közben ügyeljen a párbeszéd illemszabályainak betartására. Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és írásban és szóban továbbadni. Legyen képes egy kb szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményének szóban és írásban megfogalmazni. Tudjon különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes a helyi és az iskolai könyvtár anyagában eligazodni, tudja használni a könyvtár adatbázisát egy-egy témához történő anyaggyűjtésben. Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudja lejegyezni a felhasznált információforrások adatait. A tanuló ismerje és a szövegalkotásban használja a különböző mondatfajtákat. Ismerje fel és tudja megnevezni az összetett mondatok különböző fajtáinak változatos használatára a szóbeli és írásbeli szövegalkotásai során. Ismerje és alkalmazza a z írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, ill. mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyv segítségével legyen jártas az idézés helyesírásában. Ismerje a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédésére. legyen

2 képes spontán, ill. irányított vitában kulturáltan részt venni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő artikulációra. MAGYAR IRODALOM A tanulók a nyolcadik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi és más művészeti ágakba tartozó művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Lássák át a kapcsolatot irodalmi és képzőművészet, irodalom és zene között. Ismerjenek meg különböző művészeti ágakban felbukkanó vándormotívumokat, témákat. Legyenek képesek a szövegek, irodalmi művek strukturális és tartalmi szempontú elemzésére, az összefüggések felismerésére, tudják alkalmazni a megfelelő terminusokat, azokat jól ismerjék, legyenek tisztában jelentőségükkel, szerepükkel. A tanulóknak irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is. figyeljenek fel a művek jelentésének változására az egyén életén belül és különböző korokra való tekintettel is. Tudjanak róla, hogy minden műalkotásnak több olvasata van. Legyenek képesek önállóan különböző műfajú szövegek alkotására, legyenek képesek az irodalomról, művészetekről alkotott írásaikban szabatos, pontos fogalmazásra, ismereteiket felhasználva, alkalmazva fogalmazzák meg önállóan gondolataikat, ítéleteiket, kritikai észrevételeiket. Az általános, egyetemes erkölcsi-etikai és esztétikai értékek mentén alakítsák ki saját értékrendjüket, alakítsák egyéni ízlésüket. Legyenek képesek saját és az általános értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni, véleményüket, bírálataikat ezek összhangjában alakítsák ki. Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémákat. Legyenek képesek többféle elbeszélő módban és többféle elbeszélői műfajban önállóan szövegalkotásra. Legyenek tisztában alapvető verstani kategóriákkal, ismerjék a különböző ritmusszerkezeteket. Ismerjenek irodalmon belüli

3 kapcsolódásokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak egymáshoz rendelni; alkotásokat és más művészetek műalkotásait. Legyenek rutinosak az Internet használatában. Legyenek képesek adatokat. Keresni a világhálón. ANGOL NYELV Témakörök család, barátok, családi események iskola, tantárgyak emberek külső, belső jellemzői tágabb környezetünk idő, óra, hét napjai, napszakok napirend, mindennapos tevékenységek vásárlás szabadidő egészség közlekedés angol nyelvű országok a tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról Nyelvtan

4 ever, just egyszerű jelen (állítás,kérdés, tagadás, rövid válasz) pontos idő meghatározása on+napok, at+órakifejezések helyhatározók ( in, on, under, next to. behind, between, opposite ) folyamatos jelen vs. egyszerű jelen rendhagyó többesszámú főnevek melléknév fokozás ( szabályos és rendhagyó melléknevek) egyszerű múlt ( szabályos és rendhagyó igék, állítás, kérdés, tagadás, rövid válasz) some,any How much? How many? határozatlan névelő ( a/ an/ some ) határozott névelők ( the) melléknév és határozó ( slow, slowly) have to szerkezet (állítás, kérdés, tagadás) javaslatok (Why don t we?, Let s, Shall we?) like+ -ing egyszerű jövő idő will ( állítás, kérdés, tagadás, rövid válaszok) folyamatos múlt idő ( állítás, kérdés, tagadás, rövid válaszok) something, somebody, everything, everybody etc. befejezett jelen idő ( állítás, kérdés, tagadás, rövid válaszok) never, should/ shouldn t must/mustn t don t have to too / enough had to és didn t have to could / couldn for és since

5 NÉMET NYELV Témakörök Család Én és a családom Családi események, ünnepek Otthon Otthonom, szűkebb környezetem Lakóhelyiségek, bútorok Költözködés Idő, időjárás Időjárás Öltözködés Évszakok és ruhadarabok Iskola, barátok Osztálytársaim, barátaim Napirend Ünnepek és szokások Az én ünnepeim Szabadidő, szórakozás Szabadidős tevékenységek Város, bevásárlás Vásárlás Utazás, pihenés Vakáció, nyaralás Kommunikációs eszközök 1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök Bemutatkozás; Megszólítás; Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás ; Személyes levélben megszólítás, elköszönés; Megszólítás és elköszönés írásban 2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök

6 Véleménykérés és arra reagálás; Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; Egyetértés, egyet nem értés; Tetszés, nemtetszés; Öröm és düh kifejezése 3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök Dolgok, személyek megnevezése, leírása 4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök Javaslat és arra reagálás; Felszólítás; Meghívás és arra reagálás 5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök Nem értés Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése jelenidejűség (visszaható igék) jövőidejűség: jelen idő + időhatározó múlt idő (Partizip Perfekt) Birtoklás kifejezése birtokos névmások Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás hol és hová kérdésre válaszoló elöljárószók Időbeli viszonyok időpont időhatározók Mennyiségi viszonyok számok határozott mennyiség határozatlan mennyiség Minőségi viszonyok melléknevek, melléknévragozás Modalitás módbeli segédigék (wollen, sollen, dürfen, müssen, können, wollen, sollen) felszólító mód Esetviszonyok

7 határozott névelő határozatlan névelő Szövegösszetartó eszközök kötőszók (weil mellékmondat, dass mellékmondat, deshalb-trotzdem) személyes névmások mutató névmás kérdő névmás TÖRTÉNELEM A tanuló legyen képes különböző források és a tankönyvi szöveg egybevetésére. Tudjon ábrákat, térképeket, grafikonokat, diagramokat, rövid filmrészleteket értelmezni élőszóban, rövid felkészülés után. Tudjon méréseket és becsléseket készíteni az atlasz térképei alapján (lakosságszám, népsűrűség, gazdasági fejlettség). Tudjon a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába. Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése Témák: A kétpólusú világ kialakulása. Az 1947-es párizsi békeszerződések. A kettéosztott Európa. A NATO és a Varsói Szerződés születése. Kronológia 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a Varsói Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása) Személyek Truman, Marshall, Hruscsov

8 Fogalmak hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhatalom Topográfia Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig Témák: Magyarország között. Kommunista diktatúra: Rákosi, a diktátor. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. Kronológia november (választások Magyarországon), 1946 (a második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke), október 23. (forradalom kitörése), november 4. (a forradalom leverésének kezdete) Személyek Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János Fogalmak népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepítések, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, tömegpropaganda Topográfia Debrecen, Recsk, Hortobágy A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása

9 Témák: A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság Fegyverkezési verseny és űrprogram Az enyhülés kezdetei A rendszerváltó Közép-Kelet-Európa. Németország egyesülése A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása Kronológia 1968 (a prágai tavasz, nyugati diáklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása), (a délszláv háború), 1993 (Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte) Személyek Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál Fogalmak tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, atomkatasztrófa, mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia Topográfia Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága A Kádár-korszak jellemzői Témák: Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka A kádári konszolidáció. A pártállam csődje Kronológia 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása) Személyek Kádár János Fogalmak konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, pártállam

10 Topográfia Salgótarján, Százhalombatta, Lakitelek Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése Témák: Az Európai Unió létrejötte és működése A közelmúlt háborúi, válsággócai (Közel-Kelet, Afganisztán, Irak, Irán) Kronológia 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is) Fogalmak multikulturalizmus, terrorizmus, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció Topográfia az EU tagállamai Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon Témák: A demokratikus jogállam megteremtése Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és az Európai Unióhoz A magyarországi nemzetiségek és etnikai kisebbségek A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozást követően Kronológia 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004

11 (Magyarország EU-tag lett) Személyek Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc Fogalmak privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, demokratikus intézményrendszer, jogállam Topográfia Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland) Társadalmi szabályok Témák: Az alapvető emberi jogok. Fogalmak Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség Állampolgári alapismeretek Témák: Államformák (királyság, köztársaság). Politikai rendszerek (demokrácia, diktatúra). A demokratikus állam működésének alapelvei (hatalommegosztás, hatalomgyakorlás és társadalmi kontroll). Kronológia Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári kötelességek Pénzügyi és gazdasági kultúra

12 Fogalmak költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, tulajdonból származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti kiadás, nem létszükségleti kiadás, egyenleg, megtakarítás, hitel, kamat, bank, bankszámla, bankkártya, banki művelet, lakossági folyószámla Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság Témák: Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, újság) szerepének meghatározása. A média használata a mindennapokban. A média társadalmi szerepe, használata, Reklám és hír a hagyományos és az új médiában Témák: A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői Fogalmak hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi oldal MATEMATIKA Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. Fagráfok használata feladatmegoldások során.

13 Számtan, algebra Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése. Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során. A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen. A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. Összefüggések, függvények, sorozatok Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is. Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.

14 Geometria A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket végezni. Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában. Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban. A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. Valószínűség, statisztika Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása. Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban. Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, eredményének megnevezése. FÖLDRAJZ A tanuló tudja bemutatni hazánk földrajzi környezetének természeti és társadalmigazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján. Tudja ismertetni hazánk tájainak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit különböző térképi információk felhasználásával. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes

15 térségek gazdasági életében. Ismerje hazánk környezeti értékeit. Legyen képes önállóan információgyűjtésre a megadott szempontok szerint különböző földrajzikörnyezetvédelmi tartalmú információhordozókból, és tudja feldolgozni ezeket tanári irányítással. Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrképen a topográfiai fogalmakat. Tudja meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket, kapcsoljon hozzájuk tartalmi jellemzőket. Birtokoljon reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyen tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségével. Tudja példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legyen tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értse a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerje fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásán is múlik Legyen képes természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyen képes megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat. Legyen képes a tanuló a térképet információforrásként használni, szerezze meg a logikai térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteihez tudjon földrajzikörnyezeti tartalmakat kapcsolni. Topográfiai tudása alapján a tanuló biztonsággal tájékozódjon a köznapi életben a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazza topográfiai tudását más tantárgyak tanulása során is. Legyen képes a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki benne az igény arra, hogy későbbi élete folyamán önállóan tovább gyarapítsa földrajzi ismereteit. BIOLÓGIA Tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék ezek működésének lényegét. Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életműködésükkel kapcsolatos ismereteket tudjanak szerezni a népszerűsítő művekből, és tudásuknak megfelelő szinten

16 legyenek képesek az információk kritikus értékelésére. Tudják az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit felsorolni. Tudatosuljon bennük, hogy az ivarszervek nem azonosa ütemben fejlődnek a többi szervrendszerrel, a korai szexuális élet ártalmas lehet. Értsék meg, hogy az egyes emberek egyedfejlődése különböző ütemű, ezért az azonos életkorúak között is lehetnek olyan jelentős fejlődésbeli különbségek, amelyek mégsem kórosak. Legyenek toleránsak a más ütemben fejlődő és fogyatékos emberekkel. Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Értsék a betegségek megelőzésének fontosságát. KÉMIA Ismerje az egyes elemcsoportok elhelyezkedését a periódusos rendszerben. Legyen képes értelmezni az elemek és vegyületek jellemző kémiai tulajdonságait. Legyen képes csoportosítani a megismert anyagokat és változásokat. Ismerje fel az anyagok tulajdonságai és élettani, illetve környezeti hatásai közötti összefüggéseket. Ismerje a mérgező anyagok jeleit. Értse az alumínium-, a vas- és acélgyártás folyamatait. Ismerje a fenti fémek fontosabb vegyületeinek felhasználási területeit, az alkalmazással kapcsolatos környezetvédelmi problémákat. Képes legyen értelmezni a mindennapok egyes kémiai folyamatait (pl.:korrózió) Érezzen személyes felelősséget, keressen cselekvési lehetőségeket közvetlen környezete megóvására. Tudja felsorolni a levegő és a természetes vizek szennyeződését kiváltó okokat. Tudja a fontosabb fémek fizikai és kémiai tulajdonságait, előfordulásukat, előállításukat és gyakorlati jelentőségüket. Ismerje a háztartásban előforduló legfontosabb anyagokat, sajátítsa el biztonságos működésükkel kapcsolatos szabályokat.

17 FIZIKA Ismerje az atomok szerkezetét. Tudjon különbséget tenni az elektromos vezető és szigetelő anyagok között. Tudjon egyszerű feladatokat megoldani az áramerősség, a feszültség és az elektromos munka, valamint a teljesítmény kiszámításának témakörében. Legyenek jártasak az Ohm törvény alkalmazásában és a vele kapcsolatos egyszerű feladatok megoldásában Tudja, hogy nemcsak a gazdaságosság miatt, hanem a környezet védelme érdekében is takarékoskodni kell az elektromos árammal. Tudja a transzformátor menetszámai és a feszültségek közötti kapcsolatot. Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a transzformátorral kapcsolatban. Tudja, hogy a fény anyag. Egyszerű kísérletek alapján tudja értelmezni a fényvisszaverődés és fénytörés jelenségét. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás a tanuló továbbhaladását nem akadályozhatja meg. Az általános iskola befejezésekor a tanulónak r11; a tantárgyi munkára fordítható időtől függően, személyiségéből adódó szinten r11; rendelkeznie kell a vizuális alkotó és befogadóképesség alapjaival. Legyen képes fantáziáját szabadon eresztve gondolatokat és érzéseket kifejezni az alkotó, tervező feladatokban. Ízlésítéleteit tudatosan is tudja megindokolni, átéléssel hitelesíteni. Adott szempontokat követve tudja alkalmazni a stíluskritikai műelemzést. Ismernie kell a tanult művészettörténeti korszakok legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként és áganként legalább három-három műalkotást, alkotót legyen képes felismerni és megnevezni. Legyen képes csaknem önállóan teret, tömeget ábrázolni látszati és axonometrikus rendszerben, szabad kézzel illetve szerkesztéssel. Szín- és tónusváltásait képes legyen megindokolni.

18 Ismerje a vizuális kommunikáció alapvető jeleit és szabályait. Legyen tájékozott a mindennapi, a tudományos, a műszaki és a művészeti, kommunikáció feladatairól, és értse meg a tömegkommunikáció működését. Legyen képes adott célra tárgyat tervezni, készíteni. (Ismerje a szerkezet-formát (pl. Eiffel torony) és a szimbolikus formát (pl. korona). Ismerje és alkalmazza a kulturált, környezettudatos magatartás szabályait. ÉNEK-ZENE Éneklés Részvétel a csoportos éneklésben, előadásban. Dalanyag bővítése 10 énekes szemelvénnyel. Zenehallgatás Tudjon többször hallott zeneművet elhelyezni a megfelelő zenetörténeti korszakban. Improvizációk Rögtönzési feladatok a tanult nép- és műzenei formák felhasználásával. Zenei olvasás-írás A leggyakoribb tempó- és dinamikai jelek alkalmazására való képesség a csoportos és egyénéneklés során. A 8 év anyagának összefoglalásaként könnyű dallamok, ritmusok olvasása-írása. INFORMATIKA A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. A tanuló ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus). Tudjon néhány lépéses algoritmusokat alkotni. Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni, az adatokat, információkat grafikus eszközökkel ábrázolni. Válassza ki az ismert eszközök közül

19 az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközöket. Tudja, hogy a tárgyszó, illetve szakjelzet a könyv tartalmát fejezi ki. Tudjon a szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni. Legyen képes segítséggel egyszerű keresési feladatokat megoldani a tárgyi katalógus felhasználásával. TESTNEVELÉS ÉS SPORT Az egyöntetű és egyéni képességek szerint differenciált tanári utasítások maradéktalan végrehajtása. Az önállóság, a belső kontroll megjelenése a tanár által kiszabott ill. az egyéb iskolán kívüli rendszeres testmozgásban. Céltudatos egészségmegőrzés kialakulása. A technikai hibák, egyéni sikertelenségekkel való szembesülés, annak teljesítményt rontó tulajdonságának elfogadása, megértése. Tehetség szerint alkalmi versenyzés az osztályban, iskolában és iskolán kívül egyesületi és tömegsportrendezvényeken. A sportági szabályok jellemformáló és szocializáló szerepének megértése, az együtt játszás konfliktusainak csökkentése. alapfokú tájékozottság a rendszeres edzés és a fizikai teljesítmények összefüggéseinek rendszerében. PROJECT A tanuló tudja a számítógépet információszerzésre használni. Legyen képes a legegyszerűbb számítógépes alkalmazásokat felhasználni a tanórai tevékenységek során, Vegye észre az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat. Tudjon társaival együtt dolgozni, annak érdekében, hogy megismerje az együttes sikerélmény jelentőségét. Tudja, hogy a természettudományok és az általános műveltség szervesen kapcsolódik egymáshoz, legyen képes meglátni az összefüggéseket a különböző tudományterületek között.

20 Legyen tájékozott arról, hogy a természettudományok fejlődése a kutatók, tudósok munkájának eredménye, különös tekintettel a magyar tudósoknak, kutatóknak a munkájára. Csoportjával közösen készítse el az évfolyam feladatot, vegyen részt a csoport munkájában. Erkölcstan Alakuljanak ki benne az európai identitás csírái. Legyen nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. Értse a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekezzen alkalmazkodni hozzájuk; igényelje azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak. Legyen elképzelése saját jövőjéről, és legyen tisztában vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. Életkorának megfelelő szinten legyen tisztában vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár. Érezze fontosnak a közösséghez tartozást, miközben törekedjen személyes autonómiájának megőrzésére. Legyen képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. Legyen tisztában a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok forrása lehet.

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült Helyi tanterv Matematika 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító 37768 Felső tagozat Kerettantervi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

7. melléklet. Tartalom:

7. melléklet. Tartalom: 7. melléklet 7.2. Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9-12. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához Tartalom: Bevezetés

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra =128 óra Tematikai egység A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Magyarország

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A továbbhaladás feltételei - Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

A matematika tantárgy helyi tanterve

A matematika tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A matematika tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Borsi Erzsébet Szakmailag

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) 9 12. évfolyam Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban.

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Matematika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és

Részletesebben