A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 Ikt. sz.: D.469/15/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntıbizottság a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u , a továbbiakban: hivatalbóli kezdeményezı) által a Dél-Békés Mezıgazdasági Termelıiért Közhasznú Alapítvány (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., továbbiakban: ajánlatkérı) Közös sajtó szolgáltatás a határmenti térség jobb informálása érdekében" tárgyú közbeszerzési eljárása tekintetében folytatott jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 24. (1) bekezdését az 1.2. kérelmi elem tekintetében, a 3. kérelmi elem tekintetében a Kbt. 54. (2) bekezdését, a 4. kérelmi elem tekintetében a Kbt. 77. (2) bekezdését. A Döntıbizottság az 1.1. és a 2. kérelmi elem, valamint az 1. kérelmi elem tekintetében a Kbt. 2. (1) bekezdés vonatkozásában elıterjesztett kezdeményezést elutasítja. A Döntıbizottság az ajánlatkérıt Ft, azaz egymillióötszázezer forint bírság megfizetésére kötelezi. Ajánlatkérınek a bírság összegét a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára kell megfizetnie. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fıvárosi Törvényszéktıl lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a

2 2 felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési eljárás során, a jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, valamint ajánlatkérı nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérı kuratóriuma január 13-án határozatot hozott arról, hogy a tárgyi közbeszerzés megvalósítására ajánlattételre kéri fel a Család-Tour Kft-t, Simba Kft-t és az ITC Kft-t. Az ajánlatkérı kuratóriumi tagja, U. A. egyúttal nyilatkozott arról, hogy a Család Tour Kft. ügyvezetıje, ezért összeférhetetlen. A kuratórium további három tagja hozta meg a határozatot és jelen közbeszerezési eljárás valamennyi döntésébıl U. A. kuratóriumi tagot kizárta. Ajánlatkérı ajánlattételi felhívást készített, amelynek 4. pontja meghatározta a közbeszerzés tárgyát: Kommunikációs tevékenység és nyilvánosság biztosítása során különbözı szolgáltatások és feladatok ellátása az alábbiakban, valamint a dokumentációban részletezettek szerint. A közbeszerzés mennyisége: Szolgáltatások, feladatok: - publikációs kiadványok elkészítése - 6x10 perces rádióadás elkészítése - 3x2 napos médiatréning lebonyolítása, dokumentálása - honlapüzemeltetés, frissítés - promóciós anyagok készítése (bögrék, tollak, pólók) - fordítás, tolmácsolás - zárórendezvény lebonyolítása - nyilvánosság biztosítása (táblák, fotók, újsághirdetések) A felhívás szerint ajánlatkérı megbízási szerzıdést kíván kötni, a teljesítés véghatárideje: december 25. napja. Ajánlatkérı a rész- és alternatív ajánlattétel lehetıségét kizárta. Az ajánlatok értékelési szempontjaként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást jelölte meg. Ismertette a kizáró okokat, alkalmassági követelményeket.

3 3 A felhívás 14. pontja szerint a pénzügyi-gazdasági alkalmasság követelményei és igazolás módja: P/1. az elmúlt egy pénzügyileg lezárt üzleti évben (2010) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye, vagy az üzemi eredménye negatív volt, vagy - amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett, akkor - korlátozó könyvvizsgálói záradékot tartalmaz. Az ajánlattevı, közös ajánlattevık a szerzıdés teljesítésére alkalmatlan(ok), ha: Az ajánlattevınek, a közös ajánlattevık egyikének az elıírt alkalmassági feltételeknek esetében önállóan, külön-külön kell megfelelniük a Kbt. 55. (4) bekezdésének megfelelıen. Igazolás módja: Ajánlattevınek, közös ajánlattevık mindegyikének be kell csatolnia: P/1. saját vagy jogelıdje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont] - ha a gazdasági szereplı letelepedése szerinti ország joga elıírja közzétételét-. Amennyiben az ajánlatkérı által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetı, a beszámoló adatait az ajánlatkérı ellenırzi. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (8)-(9) bekezdése alapján ajánlattevı - választása alapján - jogosult a fentiek helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát, hogy megfelel az ajánlatkérı által elıírt alkalmassági követelményeknek. A felhívás 15. pontja értelmében a mőszaki-szakmai alkalmasság követelményei és igazolás módja: Ajánlattevı, közös ajánlattevık alkalmatlan(ok) a szerzıdés teljesítésére, ha: M/1. nem rendelkezik legalább egy-egy darab referenciával az alábbi területekrıl az elmúlt három év ( ) vonatkozásában: - publikációs kiadvány elkészítése - legalább 1 db 5 perces rádióadás elkészítése - legalább 1 db 2 napos médiatréning lebonyolítása, dokumentálása - honlapüzemeltetés, frissítés Az ajánlattevı(k), közös ajánlattevık a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek. Igazolás módja: Az ajánlattevınek, közös ajánlattevıknek be kell nyújtania: M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján referencianyilatkozatot, vagy referenciaigazolást olyan tartalommal, hogy abból az alkalmasságnak való megfelelés egyértelmően kitőnjön, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (6) bekezdése alapján ajánlatkérı az elızı igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevı arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérı által elıírt alkalmassági követelménynek.

4 4 Az alkalmasság igazolásában részt venni kívánó gazdasági szereplı igazolásait csak a Kbt. 55. (5)-(6) pontja alapján fogadja el az ajánlatkérı. Az ajánlattételi határidıt március 12. napjában határozta meg. Ajánlatkérı Dokumentációt is készített, mely az eljárással kapcsolatos általános követelményeket és információkat rögzítette az ajánlattevık részére. A Dokumentáció tartalomjegyzéke a 21. pont mellett a következıket rögzítette: Munkavédelemre vonatkozó tájékoztatás kérése Hiba! A könyvjelzı nem létezik. A Dokumentáció pontja szerint az ajánlat csak forintban (HUF) tehetı és az a szerzıdéskötés, az elszámolás és a kifizetés valutaneme. Az igazolások és nyilatkozatok jegyzéke 14. pontja tartalmazta a Kbt. 54. szerinti nyilatkozatot a munkavállalók védelmérıl. A nyilatkozatminta tartalma szerint az ajánlattevınek arról kellett nyilatkozni, hogy figyelembe vette ajánlata elkészítése során a hatályos elıírásokat (jogszabályokat) az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élık esélyegyenlıségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni. Arról is nyilatkozniuk kellett, hogy a dokumentációban megtalálták azoknak az illetékes szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetıségét), amelyektıl megfelelı tájékoztatást kaphatnak. Ajánlatkérı február 6-án adta át az ajánlattételre felkért SIMBA Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., az ITC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Család-Tour Turisztikai Kft. ajánlattevık részére az ajánlattételi felhívást. Ajánlattételi határidıre mindhárom ajánlattevı benyújtotta ajánlatát a következık szerint: SIMBA Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft.: EUR ITC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: EUR Likefest Kft. (volt Család-Tour Turisztikai Kft.): EUR A Likefest Kft. ajánlatának felolvasólapján az ajánlattevı képviselıjeként U. A. ügyvezetı igazgató került megnevezésre, aki az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat az ajánlattevı képviseletében megtette, továbbá a csatolt Gyulai Törvényszék Cg /20. sz február 28-án kelt végzése szerint a Család-Tour Turisztikai Kft. elnevezése Likefest Kft.-re változott.

5 5 Ajánlatkérı az ajánlatok vizsgálatát követıen március 12-én hiánypótlási felhívást küldött ajánlattevık felé, melyben a SIMBA Kft-tıl kérte a szakmaimőszaki alkalmasság alátámasztására szolgáló referenciaigazolást, az ITC Kfttıl mind a szakmai-mőszaki, mind a pénzügyi-gazdasági alkalmasság alátámasztására szolgáló dokumentumok csatolását kérte. A hiánypótlás határidejeként március 20-t jelölte meg. Ajánlatkérı március 20-án tárgyalást tartott a Likefest Kft. képviseletében megjelent U.A.-val. Ajánlatkérı március 20-án készítette el az összegezést, melynek értelmében érvényes és egyben nyertes ajánlatot a Likefest Kft. nyújtott be. Az ITC Kft. és a Simba Kft. ajánlata a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel hiánypótlást nem nyújtottak be. Az összegezést mindhárom ajánlattévı személyesen vette át március 20- án. Felek a szerzıdést április 2-án kötötték meg. Kezdeményezı július 31-én kezdeményezte jogorvoslati eljárás megindítását, jogsértés megállapítását kérte az alábbiakra tekintettel. Kezdeményezési jogosultságát a Kbt (1) bekezdés g) pontjára, a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elıcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmőködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeirıl szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. Rendelet 3. (1) bekezdés b) pontjára, a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elıcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmőködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet ra alapította. A jogsértésrıl tudomásszerzés idıpontjaként július 2. napját jelölte meg a kezdeményezı. 1. Összeférhetetlenség 1.1. Az egyik ajánlattételre felkért cég, a SIMBA Hungary Kft. az ajánlatkérı alapítója volt Összeférhetetlenség a nyertes ajánlattevı és ajánlatkérı között is fennáll.

6 6 Az ajánlatkérı kuratóriumának tagja U. A., aki az eljárás lebonyolításának idején a cégkivonat alapján a CSALÁD-TOUR Kft., késıbb LIKEFEST Kft. ügyvezetıje is volt. Ajánlatkérı az eljárás irataiból következıen maga rendelkezett a meghívandó cégek körérıl. Ajánlatkérınek a fent részletezett összeférhetetlenségi okok fennállásáról tudomással kellett bírnia. Kezdeményezı szerint azzal, hogy mindezek ellenére a megjelölt cégeket hívta fel ajánlattételre, ajánlatkérı megsértette a Kbt. 24. (1) bekezdését, valamint a Kbt. 2. (1) bekezdésével összhangban a verseny tisztaságát. Kezdeményezı csatolta az ajánlatkérı alapító okiratát, melynek a június 24. napján kelt módosítása szerint az alapító a SIMBA Kft., a kuratórium három tagjának egyike U. A. Szintén csatolásra került a SIMBA Kft. cégkivonata, mely szerint a cég fıtevékenysége zöldség-gyümölcs nagykereskedelem. Az ITC Kft. benyújtott cégtörténeti adatai szerint a cég fıtevékenysége irodagép, berendezés, valamint számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelem, továbbá számítógépes programozás. A LIKEFEST Kft. bemutatott cégtörténeti adatai szerint a cég elnevezése július 7. és február 15. között CSALÁD-TOUR Kft., február 15-tıl LIKEFEST Kft., a cég fı tevékenységi köre zöldség, gyümölcs nagykereskedelem. 2. Alkalmasság Az ITC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatában sem a pénzügyigazdasági, sem a mőszaki-szakmai alkalmasságát, a SIMBA Kft. a mőszakiszakmai alkalmasságát nem igazolta, még a 310/2011. Korm. rendelet 14. (8) bekezdése, valamint a 17. (6) bekezdése szerinti nyilatkozattal sem. Az ITC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az interneten elérhetı cégadatok szerint ügyviteli szoftverek fejlesztésével, a hozzá tartozó hálózatok kiépítésével, valamint hardverek és szoftverek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkozik. A SIMBA Hungary Kft. tevékenysége elsısorban zöldség, gyümölcstermesztés, felvásárlás, értékesítés. A Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatuk alapján alvállalkozót nem kívántak igénybe venni. A Kbt (8) bekezdése szerint ajánlatkérı olyan ajánlattevıket köteles ajánlattételre felhívni, amelyek a szerzıdés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérı megítélése szerint feltehetıleg teljesíteni tudják. Ezek az ajánlattevık a közbeszerzés tárgyára tekintettel (publikációs

7 7 kiadványok készítése, rádióadás készítése, médiatréning lebonyolítása) az alkalmassági feltételeket teljesíteni nem tudták, nem is kívánták tudni, ezért az ajánlattételi felhívás részükre történı megküldésével kezdeményezı álláspontja szerint ajánlatkérı megsértette a Kbt (8) bekezdését. 3. A Kbt. 54. szerinti tájékozódási kötelezettség Ajánlatkérı a felhívásban nem írta elı a Kbt nak megfelelıen a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekrıl való tájékozódás kötelezettségét, csupán a dokumentációba csatolta be a vonatkozó nyilatkozatmintát. A nyilatkozatminta viszont tartalmazza az elıírást az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élık esélyegyenlıségére vonatkozó kötelezettségekrıl való tájékozódásról is, ugyanakkor a nyilatkozatmintában szereplı állítással ellentétben a dokumentációban ajánlatkérı nem adta meg a tájékoztatást nyújtó szervezetek elérhetıségét. Mindezzel ajánlatkérı megsértette a Kbt. 54. (1) és (2) bekezdését. 4. Az összegzés megküldése A rendelkezésre álló iratok alapján az ajánlatkérı az összegezést mindhárom ajánlattevınek személyesen adta át, ezzel megsértette a Kbt. 77. (2) bekezdését. Ajánlatkérı álláspontja szerint nem történt jogsértés sem az összeférhetetlenség, sem az alkalmasság, sem pedig az összegzés megküldésének vonatkozásában. Egyetlen szerkesztési hiba történt, amelynek következtében kár senkit nem ért. 1. Összeférhetetlenség Ajánlatkérı elıadta, hogy az alapítvány az alapítótól független jogi személy a Ptk. 74/A. (1) bekezdés szerint. A Ptk. 74/C. (3) bekezdés rendelkezik arról is, hogy az alapító az alapítvány döntéseire közvetlen ráhatással nem lehet és jelen esetben nincs is. A Ptk. 74/C. (6) bekezdés egyetlen, rendkívül szők, lehetıséget biztosít az alapítónak a beavatkozásra, ha a kezelı szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti. A fentiek alapján egyértelmően megállapítható, az, hogy egyik ajánlattevıként az alapítvány egykori alapítója került felhívásra nem alapozza meg az összeférhetetlenséget. Ajánlatkérı megjegyezte, hogy ezen az alapon a Magyar Állam egyetlen általa alapított céget sem kérhetne fel közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre, ami önmagában is nonszensz. Ajánlatkérı hivatkozott arra is, hogy a kuratóriuma megfelelı idıben megtette a

8 8 szükséges lépéseket és az eljárás megindítását megelızıen az ajánlattevık személyének meghatározásával egyidejőleg az érintett ügyvezetıt, kuratóriumi tagot, a döntéshozatalból kizárta. Így álláspontja szerint ajánlatkérı eleget tett a Kbt. 24. (1) bekezdésének. Az eljárás idıszaka alatt az összeférhetetlenség is megszőnt, mivel a nyertes ajánlattevı cégvezetıt váltott. Jelenleg az ügyvezetı igazgató H. K. Nyilatkozott arról is ajánlatkérı, hogy álláspontja szerint a közbeszerzési eljárásban megkötött szerzıdés forintban számított értéke Ft. 2. Alkalmasság Kezdeményezı interneten talált adatok alapján, illetve arra tekintettel, hogy az ajánlattevık nem teljesítették hiánypótlási kötelezettségüket feltételezi, hogy eleve sem voltak alkalmasak a szerzıdés teljesítésére. Ajánlatkérı szerint a kezdeményezı nem tájékozódott teljes körően. Valamennyi felkért ajánlattevı folytatott, vagy jelenleg is folytat kiadványkészítést, rádióadás készítést, bonyolít tréningeket, médiatréninget is. A SIMBA Hungary Kft. jelenleg is folytat dinnyefogyasztást népszerősítı kommunikációs tevékenységet, ennek keretében kiadványt és rádióadást készítenek. Az ITC Kft. a meglévı informatikai hálózatok összekapcsolásával létrehozható közösségi médiumokkal kapcsolatban jelenleg is folytat médiatréningeket. Ajánlatkérı információi szerint ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban mindkét cég készített már rádióadást is. Nem ajánlatkérı érdekkörébe tartozó kérdés, hogy a hiánypótlásra felhívott ajánlattevık miért nem csatolták, illetve a hiánypótlási idıszakban miért nem hiánypótolták az ajánlatukat. 3. Kbt a szerinti tájékozódási kötelezettség Kezdeményezı elismerte, hogy szerkesztési hiba miatt a dokumentáció valóban nem tartalmazta a Kbt. 54. (2) bekezdése szerinti információkat, mivel a dokumentáció szerkesztése során nem csak egy oldaltörés került kivágásra, hanem az azt követı 21. pont is. Ezeknek az információknak a hiányát a jogorvoslati eljárásig senki nem vette észre, az információkat senki nem kérte, emiatt egyetlen ajánlattevıt kár nem ért, a Kbt. alapelvei semmilyen módon nem sérültek. 4. Az összegezés megküldése Az összegzés valamennyi ajánlattevınek megküldésre került elektronikusan, e- mail útján, mivel azonban ez nem biztosította a visszaigazolás igazolható lehetıségét, ezért az ajánlatkérı személyesen is átvetette az ajánlattevıkkel. Ez a személyes átvételt igazoló okirat került benyújtásra a kezdeményezıhöz.

9 9 Ajánlatkérı nyilatkozata alátámasztására csatolt egy gépelt szöveget, amely tartalmazza a feladót, a címzetteket és a tárgy megnevezését és március 20-i dátumot, amellyel az eljárás eredményét megállapító összegezést küldte meg az ajánlattevık részére. A SIMBA Hungary Kft. egyéb érdekelt észrevételében elıadta, hogy az ajánlata azért nem volt teljes körő, mert az összeállításához kevés idı állt rendelkezésre és párhuzamosan több projektben is részt vett. Azért nem pótolta az ajánlat hiányosságát, mert az ajánlattételi idıszakban megszerzett munkák miatt már nem is tudta volna vállalni a szerzıdés teljesítését. Az ITC Kft. egyéb érdekelt elıadta, hogy az elıírt alkalmassági feltételeknek megfelelt volna, azonban a bontást követıen megismerte az alacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó versenytárs ajánlatát, melynek következtében hiánypótlást követıen sem lehetett volna nyertes, így nem tartotta fontosnak a hiánypótlás teljesítését. A Döntıbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményezés részben alapos. Ajánlatkérı a Kbt. harmadik rész szerinti közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések alapján folytatta le közbeszerzési eljárását a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás február 6-án került megküldésre az ajánlattevık részére, ezért a Döntıbizottság az ezen a napon hatályos Kbt. rendelkezések alapján folytatta le a jogorvoslati eljárást. 1. A kezdeményezés 1. elemében a Kbt. 2. (1) bekezdés és 24. (1) bekezdés megsértésének vizsgálatát kérte a kezdeményezı, mely tekintetében a Döntıbizottság a következıket állapította meg. A Döntıbizottság elıre bocsátja, hogy a hivatalbóli kezdeményezést tartalma és a megjelölt megsértett jogszabályi rendelkezésekre tekintettel bírálta el. A Kbt. 2. (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı köteles biztosítani, a gazdasági szereplı pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. A Kbt. 24. (1) Az ajánlatkérı köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzetek kialakulását. (2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás elıkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérı nevében olyan személy vagy szervezet, amely

10 10 funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevı gazdasági szereplıvel fennálló más közös érdek miatt nem képes. A Kbt. hatályos rendelkezései összeférhetetlenség cím alatt a korábbiakhoz hasonlóan szabályozzák az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket, azonban a Kbt. 24. (1) bekezdése ettıl szélesebb körben állapítja meg ajánlatkérı kötelezettségeit. Ajánlatkérınek mindent meg kell tennie nem csak az összeférhetetlenséget, hanem a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzet kialakulásának elkerülése érdekében is. A verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzet kialakulásának fogalmát a Kbt. nem definiálja, az mindig az adott ügy specifikumaira tekintettel állapítható meg, ahhoz azonban nem szükséges, hogy a verseny tisztaságának sérelme ténylegesen bekövetkezzen. Az idézett további bekezdései határozzák meg az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket. Jelen beszerzés tárgya sajtószolgáltatás, amelyre ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján kívánt szerzıdést kötni úgy, hogy három, általa kiválasztott ajánlattevı részére küldött ajánlattételi felhívást. A beszerzés tárgyához kapcsolódóan ajánlatkérı nem határozott meg specifikumokat a dokumentációban és az alkalmasság körében sem. Ajánlatkérı a versenyt csak korlátozottan biztosító hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le, amely esetében a Döntıbizottság álláspontja szerint különös jelentıséggel bír a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzet kialakulásának elkerülése. Ajánlatkérı kuratóriumának tagja, U. A. nyilatkozott a kuratórium elıtt, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt Család-Tour Kft. ügyvezetı igazgatója, ezért összeférhetetlen. A kuratórium január 13-án kelt határozatával kizárta U. A.-t jelen közbeszerzési eljárás valamennyi döntésébıl. Az ajánlattételre felhívott Család-Tour Kft. névváltozás folytán ajánlatát Likefest Kft. név alatt nyújtotta be, melynek ügyvezetı igazgatójaként U. A. került feltüntetésre. A tárgyalási jegyzıkönyvbıl az is megállapítható, hogy U. A. vett részt az ajánlatkérı által március 20-án megtartott tárgyaláson és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdést is ı írta alá. A Döntıbizottság álláspontja szerint ajánlatkérı nem tett meg mindent a Kbt. 24. (1) bekezdésben elıírt a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzet kialakulásának elkerülése érdekében. A beszerzés tárgya nem jelentette akadályát, arra ajánlatkérı sem hivatkozott, hogy a Család-Tour Kft.-n kívül más olyan gazdálkodó szervezet részére küldjön ajánlattételi felhívást, amely az

11 11 alkalmassági követelményeknek feltehetıen megfelel. Ajánlatkérı ismerte a személyi összeférhetetlenség tényét, maga döntött U. A. kizárásáról. Mindezek alapján jutott a Döntıbizottság arra a következtetésre, hogy ajánlatkérı megsértette a Kbt. 24. (1) bekezdését azzal, hogy nem tett meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzet kialakulását elkerülje. A Döntıbizottság tárgyalást tartott a tényállás teljes körő tisztázása érdekében, melynek lehetıségével a hivatalbóli kezdeményezı nem kívánt élni. A Döntıbizottság így a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálta meg a Simba Kft. tekintetében a Kbt. 24. (1) bekezdésének sérelmét és nem találta alaposnak az alábbiakra tekintettel. Tényként rögzíthetı, hogy a Simba Kft. az ajánlatkérı alapítója, a tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatkérı ajánlattételi felhívást küldött részére, a közbeszerzési eljárás során ajánlatot tett, az eljárás során nem tárgyalt ajánlatkérıvel, ajánlatát érvénytelenné nyilvánította ajánlatkérı. A Döntıbizottság az eset összes körülményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy önmagában az a tény, hogy az ajánlattételre felhívott szervezet az ajánlatkérı alapítója, a jelen esetben nem eredményezte a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzetek kialakulását. A Döntıbizottság rögzíti, hogy az összeférhetetlenség Kbt. 24. (2) bekezdésében foglalt szabályai szerint ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás megindítását megelızıen kizárta a közbeszerzési eljárás valamennyi döntésébıl U. A.-t, így az összeférhetetlenség kialakulásának érdekében megtett minden szükséges intézkedést. A Döntıbizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és ennek alapján úgy ítélte meg, hogy nem állapítható meg olyan többlettényállás, mely megalapozná az alapelvi jogsérelem kimondását a kezdeményezés 1. kérelmi eleme vonatkozásában. 2. A hivatalbóli kezdeményezés 2. kérelmi eleme azt kifogásolta, hogy ajánlatkérı olyan gazdálkodó szervezeteket hívott fel ajánlattételre, amelyek nem voltak alkalmasak a szerzıdés teljesítésére, mivel a hiánypótlási felhívásban kért dokumentumokat nem csatolták és a cégjegyzék szerint tevékenységi körük is eltér a beszerzés tárgyától. A Kbt (7) (8) bekezdése szerint: (7) Az ajánlatkérı hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat:

12 12 a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. (8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 100. (1) bekezdés nem alkalmazandó. Az ajánlatkérı a (7) bekezdés a) és c) pontjai szerinti esetben is köteles biztosítani a versenyt és legalább három ajánlattevıt ajánlattételre felhívni. A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben olyan gazdasági szereplıknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısülnek vagy költségvetési szervek és amelyek a szerzıdés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérı megítélése szerint feltehetıleg teljesíteni tudják. A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az ilyen eljárásokban nem alkalmazandó. A Kbt. a verseny biztosítása érdekében kötelezıen írja elı ajánlatkérı számára, hogy legalább három ajánlattevıt hívjon fel ajánlattételre azok közül, akik az alkalmassági feltételeket feltehetıleg teljesíteni tudják ajánlatkérı szerint. Tényként rögzíthetı, hogy ajánlatkérı a hiánypótlási felhívásban a SIMBA Kfttıl kérte a szakmai-mőszaki alkalmasság alátámasztására szolgáló referenciaigazolást, az ITC Kft-tıl mind a szakmai-mőszaki, mind a pénzügyigazdasági alkalmasság alátámasztására szolgáló dokumentumok csatolását, melyet az ajánlattevık nem teljesítettek. A Döntıbizottság elıre bocsátja, hogy az alkalmassági feltételek fennállásáról vagy annak hiányáról csak a rendelkezésre álló adatok körültekintetı vizsgálata alapján lehet dönteni minden egyes közbeszerzési eljárásban. A hiánypótlási felhívás nem teljesítésébıl nem lehet közvetlenül arra következtetni, hogy az ajánlattevı nem felel meg az alkalmassági követelményeknek, annak alapján azt lehet megállapítani, hogy az alkalmassági feltételek igazolása nem történt meg. A Kbt (8) bekezdése az ajánlatkérı elızetes megítélésére bízza annak eldöntését, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt ajánlattevı alkalmas lehet a szerzıdés teljesítésére. A választott jogalap jogszabályi feltételeinek teljesülése az ajánlatkérı kötelezettsége, míg az alkalmassági feltételek igazolására, a hiánypótlási feltételek teljesítésére az ajánlattevınek van lehetısége. A Döntıbizottság álláspontja szerint az alkalmassági feltételek igazolásának elmulasztása vagy nem teljesítése nem róható az ajánlatkérı terhére. A kezdeményezı sérelmezte azt is, hogy az ajánlattételre felhívott Simba Kft. és ITC Kft. fıtevékenysége eltér jelen beszerzés tárgyától.

13 13 A Döntıbizottság álláspontja szerint jelen esetben, önmagában az, hogy a gazdálkodó szervezet cégjegyzékbe jegyzett fıtevékenysége nem egyezik a beszerzés tárgyával, nem zárja ki annak lehetıségét, hogy a szerzıdés teljesítésére alkalmas legyen, illetve felhívható legyen ajánlattételre. A pénzügyi alkalmasság körében ajánlatkérı nem írta elı a beszerzés tárgyából származó bevétel vizsgálatát, a mőszaki alkalmasság tekintetében pedig a beszerzés tárgya szerinti referenciák csatolását kérte. A felhívásban rögzített alkalmassági követelmények teljesítéséhez az ajánlattevık alvállalkozót is igénybe vehetnek. A Kbt (8) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásának lehetıségérıl ajánlatkérınek a közbeszerzési eljárás megindítása elıtt kell döntenie. A Döntıbizottság szerint mindezek alapján nem volt megállapítható a Kbt (8) bekezdésének sérelme, ezért elutasította a kezdeményezés 2. kérelmi elemét. 3. A Döntıbizottság megállapította, hogy ajánlatkérı megsértette a Kbt. 54. (2) bekezdését az alábbiakra tekintettel. A Kbt. 54. (1) Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérı az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban elıírhatja, hogy az ajánlattevı tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élık esélyegyenlıségére, valamint köteles elıírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetıvé. (2) Ha az ajánlatkérı elıírja az (1) bekezdés szerinti követelményekrıl történı tájékozódást, a dokumentációban köteles megadni azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetıségét), amelyektıl az ajánlattevı megfelelı tájékoztatást kaphat. Tényként állapítható meg, hogy az ajánlattételi felhívás ajánlatkérı által sem vitatottan, nem írt elı tájékozódási kötelezettséget a Kbt. 54. (1) bekezdés alapján, a dokumentáció azonban megadta azt a nyilatkozatmintát, amely szerint az ajánlattevı figyelembe vette ajánlata elkészítése során a hatályos elıírásokat (jogszabályokat), amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni, továbbá a dokumentációban megtalálta azoknak az illetékes szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetıségét), amelyektıl megfelelı tájékoztatást kaphat.