A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 Ikt. sz.: D.469/15/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntıbizottság a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u , a továbbiakban: hivatalbóli kezdeményezı) által a Dél-Békés Mezıgazdasági Termelıiért Közhasznú Alapítvány (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., továbbiakban: ajánlatkérı) Közös sajtó szolgáltatás a határmenti térség jobb informálása érdekében" tárgyú közbeszerzési eljárása tekintetében folytatott jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 24. (1) bekezdését az 1.2. kérelmi elem tekintetében, a 3. kérelmi elem tekintetében a Kbt. 54. (2) bekezdését, a 4. kérelmi elem tekintetében a Kbt. 77. (2) bekezdését. A Döntıbizottság az 1.1. és a 2. kérelmi elem, valamint az 1. kérelmi elem tekintetében a Kbt. 2. (1) bekezdés vonatkozásában elıterjesztett kezdeményezést elutasítja. A Döntıbizottság az ajánlatkérıt Ft, azaz egymillióötszázezer forint bírság megfizetésére kötelezi. Ajánlatkérınek a bírság összegét a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára kell megfizetnie. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fıvárosi Törvényszéktıl lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a

2 2 felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési eljárás során, a jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, valamint ajánlatkérı nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérı kuratóriuma január 13-án határozatot hozott arról, hogy a tárgyi közbeszerzés megvalósítására ajánlattételre kéri fel a Család-Tour Kft-t, Simba Kft-t és az ITC Kft-t. Az ajánlatkérı kuratóriumi tagja, U. A. egyúttal nyilatkozott arról, hogy a Család Tour Kft. ügyvezetıje, ezért összeférhetetlen. A kuratórium további három tagja hozta meg a határozatot és jelen közbeszerezési eljárás valamennyi döntésébıl U. A. kuratóriumi tagot kizárta. Ajánlatkérı ajánlattételi felhívást készített, amelynek 4. pontja meghatározta a közbeszerzés tárgyát: Kommunikációs tevékenység és nyilvánosság biztosítása során különbözı szolgáltatások és feladatok ellátása az alábbiakban, valamint a dokumentációban részletezettek szerint. A közbeszerzés mennyisége: Szolgáltatások, feladatok: - publikációs kiadványok elkészítése - 6x10 perces rádióadás elkészítése - 3x2 napos médiatréning lebonyolítása, dokumentálása - honlapüzemeltetés, frissítés - promóciós anyagok készítése (bögrék, tollak, pólók) - fordítás, tolmácsolás - zárórendezvény lebonyolítása - nyilvánosság biztosítása (táblák, fotók, újsághirdetések) A felhívás szerint ajánlatkérı megbízási szerzıdést kíván kötni, a teljesítés véghatárideje: december 25. napja. Ajánlatkérı a rész- és alternatív ajánlattétel lehetıségét kizárta. Az ajánlatok értékelési szempontjaként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást jelölte meg. Ismertette a kizáró okokat, alkalmassági követelményeket.

3 3 A felhívás 14. pontja szerint a pénzügyi-gazdasági alkalmasság követelményei és igazolás módja: P/1. az elmúlt egy pénzügyileg lezárt üzleti évben (2010) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye, vagy az üzemi eredménye negatív volt, vagy - amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett, akkor - korlátozó könyvvizsgálói záradékot tartalmaz. Az ajánlattevı, közös ajánlattevık a szerzıdés teljesítésére alkalmatlan(ok), ha: Az ajánlattevınek, a közös ajánlattevık egyikének az elıírt alkalmassági feltételeknek esetében önállóan, külön-külön kell megfelelniük a Kbt. 55. (4) bekezdésének megfelelıen. Igazolás módja: Ajánlattevınek, közös ajánlattevık mindegyikének be kell csatolnia: P/1. saját vagy jogelıdje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont] - ha a gazdasági szereplı letelepedése szerinti ország joga elıírja közzétételét-. Amennyiben az ajánlatkérı által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetı, a beszámoló adatait az ajánlatkérı ellenırzi. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (8)-(9) bekezdése alapján ajánlattevı - választása alapján - jogosult a fentiek helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát, hogy megfelel az ajánlatkérı által elıírt alkalmassági követelményeknek. A felhívás 15. pontja értelmében a mőszaki-szakmai alkalmasság követelményei és igazolás módja: Ajánlattevı, közös ajánlattevık alkalmatlan(ok) a szerzıdés teljesítésére, ha: M/1. nem rendelkezik legalább egy-egy darab referenciával az alábbi területekrıl az elmúlt három év ( ) vonatkozásában: - publikációs kiadvány elkészítése - legalább 1 db 5 perces rádióadás elkészítése - legalább 1 db 2 napos médiatréning lebonyolítása, dokumentálása - honlapüzemeltetés, frissítés Az ajánlattevı(k), közös ajánlattevık a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek. Igazolás módja: Az ajánlattevınek, közös ajánlattevıknek be kell nyújtania: M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján referencianyilatkozatot, vagy referenciaigazolást olyan tartalommal, hogy abból az alkalmasságnak való megfelelés egyértelmően kitőnjön, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (6) bekezdése alapján ajánlatkérı az elızı igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevı arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérı által elıírt alkalmassági követelménynek.

4 4 Az alkalmasság igazolásában részt venni kívánó gazdasági szereplı igazolásait csak a Kbt. 55. (5)-(6) pontja alapján fogadja el az ajánlatkérı. Az ajánlattételi határidıt március 12. napjában határozta meg. Ajánlatkérı Dokumentációt is készített, mely az eljárással kapcsolatos általános követelményeket és információkat rögzítette az ajánlattevık részére. A Dokumentáció tartalomjegyzéke a 21. pont mellett a következıket rögzítette: Munkavédelemre vonatkozó tájékoztatás kérése Hiba! A könyvjelzı nem létezik. A Dokumentáció pontja szerint az ajánlat csak forintban (HUF) tehetı és az a szerzıdéskötés, az elszámolás és a kifizetés valutaneme. Az igazolások és nyilatkozatok jegyzéke 14. pontja tartalmazta a Kbt. 54. szerinti nyilatkozatot a munkavállalók védelmérıl. A nyilatkozatminta tartalma szerint az ajánlattevınek arról kellett nyilatkozni, hogy figyelembe vette ajánlata elkészítése során a hatályos elıírásokat (jogszabályokat) az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élık esélyegyenlıségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni. Arról is nyilatkozniuk kellett, hogy a dokumentációban megtalálták azoknak az illetékes szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetıségét), amelyektıl megfelelı tájékoztatást kaphatnak. Ajánlatkérı február 6-án adta át az ajánlattételre felkért SIMBA Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., az ITC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Család-Tour Turisztikai Kft. ajánlattevık részére az ajánlattételi felhívást. Ajánlattételi határidıre mindhárom ajánlattevı benyújtotta ajánlatát a következık szerint: SIMBA Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft.: EUR ITC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: EUR Likefest Kft. (volt Család-Tour Turisztikai Kft.): EUR A Likefest Kft. ajánlatának felolvasólapján az ajánlattevı képviselıjeként U. A. ügyvezetı igazgató került megnevezésre, aki az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat az ajánlattevı képviseletében megtette, továbbá a csatolt Gyulai Törvényszék Cg /20. sz február 28-án kelt végzése szerint a Család-Tour Turisztikai Kft. elnevezése Likefest Kft.-re változott.

5 5 Ajánlatkérı az ajánlatok vizsgálatát követıen március 12-én hiánypótlási felhívást küldött ajánlattevık felé, melyben a SIMBA Kft-tıl kérte a szakmaimőszaki alkalmasság alátámasztására szolgáló referenciaigazolást, az ITC Kfttıl mind a szakmai-mőszaki, mind a pénzügyi-gazdasági alkalmasság alátámasztására szolgáló dokumentumok csatolását kérte. A hiánypótlás határidejeként március 20-t jelölte meg. Ajánlatkérı március 20-án tárgyalást tartott a Likefest Kft. képviseletében megjelent U.A.-val. Ajánlatkérı március 20-án készítette el az összegezést, melynek értelmében érvényes és egyben nyertes ajánlatot a Likefest Kft. nyújtott be. Az ITC Kft. és a Simba Kft. ajánlata a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel hiánypótlást nem nyújtottak be. Az összegezést mindhárom ajánlattévı személyesen vette át március 20- án. Felek a szerzıdést április 2-án kötötték meg. Kezdeményezı július 31-én kezdeményezte jogorvoslati eljárás megindítását, jogsértés megállapítását kérte az alábbiakra tekintettel. Kezdeményezési jogosultságát a Kbt (1) bekezdés g) pontjára, a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elıcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmőködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeirıl szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. Rendelet 3. (1) bekezdés b) pontjára, a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elıcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmőködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet ra alapította. A jogsértésrıl tudomásszerzés idıpontjaként július 2. napját jelölte meg a kezdeményezı. 1. Összeférhetetlenség 1.1. Az egyik ajánlattételre felkért cég, a SIMBA Hungary Kft. az ajánlatkérı alapítója volt Összeférhetetlenség a nyertes ajánlattevı és ajánlatkérı között is fennáll.

6 6 Az ajánlatkérı kuratóriumának tagja U. A., aki az eljárás lebonyolításának idején a cégkivonat alapján a CSALÁD-TOUR Kft., késıbb LIKEFEST Kft. ügyvezetıje is volt. Ajánlatkérı az eljárás irataiból következıen maga rendelkezett a meghívandó cégek körérıl. Ajánlatkérınek a fent részletezett összeférhetetlenségi okok fennállásáról tudomással kellett bírnia. Kezdeményezı szerint azzal, hogy mindezek ellenére a megjelölt cégeket hívta fel ajánlattételre, ajánlatkérı megsértette a Kbt. 24. (1) bekezdését, valamint a Kbt. 2. (1) bekezdésével összhangban a verseny tisztaságát. Kezdeményezı csatolta az ajánlatkérı alapító okiratát, melynek a június 24. napján kelt módosítása szerint az alapító a SIMBA Kft., a kuratórium három tagjának egyike U. A. Szintén csatolásra került a SIMBA Kft. cégkivonata, mely szerint a cég fıtevékenysége zöldség-gyümölcs nagykereskedelem. Az ITC Kft. benyújtott cégtörténeti adatai szerint a cég fıtevékenysége irodagép, berendezés, valamint számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelem, továbbá számítógépes programozás. A LIKEFEST Kft. bemutatott cégtörténeti adatai szerint a cég elnevezése július 7. és február 15. között CSALÁD-TOUR Kft., február 15-tıl LIKEFEST Kft., a cég fı tevékenységi köre zöldség, gyümölcs nagykereskedelem. 2. Alkalmasság Az ITC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatában sem a pénzügyigazdasági, sem a mőszaki-szakmai alkalmasságát, a SIMBA Kft. a mőszakiszakmai alkalmasságát nem igazolta, még a 310/2011. Korm. rendelet 14. (8) bekezdése, valamint a 17. (6) bekezdése szerinti nyilatkozattal sem. Az ITC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az interneten elérhetı cégadatok szerint ügyviteli szoftverek fejlesztésével, a hozzá tartozó hálózatok kiépítésével, valamint hardverek és szoftverek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkozik. A SIMBA Hungary Kft. tevékenysége elsısorban zöldség, gyümölcstermesztés, felvásárlás, értékesítés. A Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatuk alapján alvállalkozót nem kívántak igénybe venni. A Kbt (8) bekezdése szerint ajánlatkérı olyan ajánlattevıket köteles ajánlattételre felhívni, amelyek a szerzıdés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérı megítélése szerint feltehetıleg teljesíteni tudják. Ezek az ajánlattevık a közbeszerzés tárgyára tekintettel (publikációs

7 7 kiadványok készítése, rádióadás készítése, médiatréning lebonyolítása) az alkalmassági feltételeket teljesíteni nem tudták, nem is kívánták tudni, ezért az ajánlattételi felhívás részükre történı megküldésével kezdeményezı álláspontja szerint ajánlatkérı megsértette a Kbt (8) bekezdését. 3. A Kbt. 54. szerinti tájékozódási kötelezettség Ajánlatkérı a felhívásban nem írta elı a Kbt nak megfelelıen a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekrıl való tájékozódás kötelezettségét, csupán a dokumentációba csatolta be a vonatkozó nyilatkozatmintát. A nyilatkozatminta viszont tartalmazza az elıírást az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élık esélyegyenlıségére vonatkozó kötelezettségekrıl való tájékozódásról is, ugyanakkor a nyilatkozatmintában szereplı állítással ellentétben a dokumentációban ajánlatkérı nem adta meg a tájékoztatást nyújtó szervezetek elérhetıségét. Mindezzel ajánlatkérı megsértette a Kbt. 54. (1) és (2) bekezdését. 4. Az összegzés megküldése A rendelkezésre álló iratok alapján az ajánlatkérı az összegezést mindhárom ajánlattevınek személyesen adta át, ezzel megsértette a Kbt. 77. (2) bekezdését. Ajánlatkérı álláspontja szerint nem történt jogsértés sem az összeférhetetlenség, sem az alkalmasság, sem pedig az összegzés megküldésének vonatkozásában. Egyetlen szerkesztési hiba történt, amelynek következtében kár senkit nem ért. 1. Összeférhetetlenség Ajánlatkérı elıadta, hogy az alapítvány az alapítótól független jogi személy a Ptk. 74/A. (1) bekezdés szerint. A Ptk. 74/C. (3) bekezdés rendelkezik arról is, hogy az alapító az alapítvány döntéseire közvetlen ráhatással nem lehet és jelen esetben nincs is. A Ptk. 74/C. (6) bekezdés egyetlen, rendkívül szők, lehetıséget biztosít az alapítónak a beavatkozásra, ha a kezelı szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti. A fentiek alapján egyértelmően megállapítható, az, hogy egyik ajánlattevıként az alapítvány egykori alapítója került felhívásra nem alapozza meg az összeférhetetlenséget. Ajánlatkérı megjegyezte, hogy ezen az alapon a Magyar Állam egyetlen általa alapított céget sem kérhetne fel közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre, ami önmagában is nonszensz. Ajánlatkérı hivatkozott arra is, hogy a kuratóriuma megfelelı idıben megtette a

8 8 szükséges lépéseket és az eljárás megindítását megelızıen az ajánlattevık személyének meghatározásával egyidejőleg az érintett ügyvezetıt, kuratóriumi tagot, a döntéshozatalból kizárta. Így álláspontja szerint ajánlatkérı eleget tett a Kbt. 24. (1) bekezdésének. Az eljárás idıszaka alatt az összeférhetetlenség is megszőnt, mivel a nyertes ajánlattevı cégvezetıt váltott. Jelenleg az ügyvezetı igazgató H. K. Nyilatkozott arról is ajánlatkérı, hogy álláspontja szerint a közbeszerzési eljárásban megkötött szerzıdés forintban számított értéke Ft. 2. Alkalmasság Kezdeményezı interneten talált adatok alapján, illetve arra tekintettel, hogy az ajánlattevık nem teljesítették hiánypótlási kötelezettségüket feltételezi, hogy eleve sem voltak alkalmasak a szerzıdés teljesítésére. Ajánlatkérı szerint a kezdeményezı nem tájékozódott teljes körően. Valamennyi felkért ajánlattevı folytatott, vagy jelenleg is folytat kiadványkészítést, rádióadás készítést, bonyolít tréningeket, médiatréninget is. A SIMBA Hungary Kft. jelenleg is folytat dinnyefogyasztást népszerősítı kommunikációs tevékenységet, ennek keretében kiadványt és rádióadást készítenek. Az ITC Kft. a meglévı informatikai hálózatok összekapcsolásával létrehozható közösségi médiumokkal kapcsolatban jelenleg is folytat médiatréningeket. Ajánlatkérı információi szerint ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban mindkét cég készített már rádióadást is. Nem ajánlatkérı érdekkörébe tartozó kérdés, hogy a hiánypótlásra felhívott ajánlattevık miért nem csatolták, illetve a hiánypótlási idıszakban miért nem hiánypótolták az ajánlatukat. 3. Kbt a szerinti tájékozódási kötelezettség Kezdeményezı elismerte, hogy szerkesztési hiba miatt a dokumentáció valóban nem tartalmazta a Kbt. 54. (2) bekezdése szerinti információkat, mivel a dokumentáció szerkesztése során nem csak egy oldaltörés került kivágásra, hanem az azt követı 21. pont is. Ezeknek az információknak a hiányát a jogorvoslati eljárásig senki nem vette észre, az információkat senki nem kérte, emiatt egyetlen ajánlattevıt kár nem ért, a Kbt. alapelvei semmilyen módon nem sérültek. 4. Az összegezés megküldése Az összegzés valamennyi ajánlattevınek megküldésre került elektronikusan, e- mail útján, mivel azonban ez nem biztosította a visszaigazolás igazolható lehetıségét, ezért az ajánlatkérı személyesen is átvetette az ajánlattevıkkel. Ez a személyes átvételt igazoló okirat került benyújtásra a kezdeményezıhöz.

9 9 Ajánlatkérı nyilatkozata alátámasztására csatolt egy gépelt szöveget, amely tartalmazza a feladót, a címzetteket és a tárgy megnevezését és március 20-i dátumot, amellyel az eljárás eredményét megállapító összegezést küldte meg az ajánlattevık részére. A SIMBA Hungary Kft. egyéb érdekelt észrevételében elıadta, hogy az ajánlata azért nem volt teljes körő, mert az összeállításához kevés idı állt rendelkezésre és párhuzamosan több projektben is részt vett. Azért nem pótolta az ajánlat hiányosságát, mert az ajánlattételi idıszakban megszerzett munkák miatt már nem is tudta volna vállalni a szerzıdés teljesítését. Az ITC Kft. egyéb érdekelt elıadta, hogy az elıírt alkalmassági feltételeknek megfelelt volna, azonban a bontást követıen megismerte az alacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó versenytárs ajánlatát, melynek következtében hiánypótlást követıen sem lehetett volna nyertes, így nem tartotta fontosnak a hiánypótlás teljesítését. A Döntıbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményezés részben alapos. Ajánlatkérı a Kbt. harmadik rész szerinti közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések alapján folytatta le közbeszerzési eljárását a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás február 6-án került megküldésre az ajánlattevık részére, ezért a Döntıbizottság az ezen a napon hatályos Kbt. rendelkezések alapján folytatta le a jogorvoslati eljárást. 1. A kezdeményezés 1. elemében a Kbt. 2. (1) bekezdés és 24. (1) bekezdés megsértésének vizsgálatát kérte a kezdeményezı, mely tekintetében a Döntıbizottság a következıket állapította meg. A Döntıbizottság elıre bocsátja, hogy a hivatalbóli kezdeményezést tartalma és a megjelölt megsértett jogszabályi rendelkezésekre tekintettel bírálta el. A Kbt. 2. (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı köteles biztosítani, a gazdasági szereplı pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. A Kbt. 24. (1) Az ajánlatkérı köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzetek kialakulását. (2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás elıkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérı nevében olyan személy vagy szervezet, amely

10 10 funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevı gazdasági szereplıvel fennálló más közös érdek miatt nem képes. A Kbt. hatályos rendelkezései összeférhetetlenség cím alatt a korábbiakhoz hasonlóan szabályozzák az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket, azonban a Kbt. 24. (1) bekezdése ettıl szélesebb körben állapítja meg ajánlatkérı kötelezettségeit. Ajánlatkérınek mindent meg kell tennie nem csak az összeférhetetlenséget, hanem a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzet kialakulásának elkerülése érdekében is. A verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzet kialakulásának fogalmát a Kbt. nem definiálja, az mindig az adott ügy specifikumaira tekintettel állapítható meg, ahhoz azonban nem szükséges, hogy a verseny tisztaságának sérelme ténylegesen bekövetkezzen. Az idézett további bekezdései határozzák meg az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket. Jelen beszerzés tárgya sajtószolgáltatás, amelyre ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján kívánt szerzıdést kötni úgy, hogy három, általa kiválasztott ajánlattevı részére küldött ajánlattételi felhívást. A beszerzés tárgyához kapcsolódóan ajánlatkérı nem határozott meg specifikumokat a dokumentációban és az alkalmasság körében sem. Ajánlatkérı a versenyt csak korlátozottan biztosító hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le, amely esetében a Döntıbizottság álláspontja szerint különös jelentıséggel bír a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzet kialakulásának elkerülése. Ajánlatkérı kuratóriumának tagja, U. A. nyilatkozott a kuratórium elıtt, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt Család-Tour Kft. ügyvezetı igazgatója, ezért összeférhetetlen. A kuratórium január 13-án kelt határozatával kizárta U. A.-t jelen közbeszerzési eljárás valamennyi döntésébıl. Az ajánlattételre felhívott Család-Tour Kft. névváltozás folytán ajánlatát Likefest Kft. név alatt nyújtotta be, melynek ügyvezetı igazgatójaként U. A. került feltüntetésre. A tárgyalási jegyzıkönyvbıl az is megállapítható, hogy U. A. vett részt az ajánlatkérı által március 20-án megtartott tárgyaláson és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdést is ı írta alá. A Döntıbizottság álláspontja szerint ajánlatkérı nem tett meg mindent a Kbt. 24. (1) bekezdésben elıírt a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzet kialakulásának elkerülése érdekében. A beszerzés tárgya nem jelentette akadályát, arra ajánlatkérı sem hivatkozott, hogy a Család-Tour Kft.-n kívül más olyan gazdálkodó szervezet részére küldjön ajánlattételi felhívást, amely az

11 11 alkalmassági követelményeknek feltehetıen megfelel. Ajánlatkérı ismerte a személyi összeférhetetlenség tényét, maga döntött U. A. kizárásáról. Mindezek alapján jutott a Döntıbizottság arra a következtetésre, hogy ajánlatkérı megsértette a Kbt. 24. (1) bekezdését azzal, hogy nem tett meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzet kialakulását elkerülje. A Döntıbizottság tárgyalást tartott a tényállás teljes körő tisztázása érdekében, melynek lehetıségével a hivatalbóli kezdeményezı nem kívánt élni. A Döntıbizottság így a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálta meg a Simba Kft. tekintetében a Kbt. 24. (1) bekezdésének sérelmét és nem találta alaposnak az alábbiakra tekintettel. Tényként rögzíthetı, hogy a Simba Kft. az ajánlatkérı alapítója, a tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatkérı ajánlattételi felhívást küldött részére, a közbeszerzési eljárás során ajánlatot tett, az eljárás során nem tárgyalt ajánlatkérıvel, ajánlatát érvénytelenné nyilvánította ajánlatkérı. A Döntıbizottság az eset összes körülményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy önmagában az a tény, hogy az ajánlattételre felhívott szervezet az ajánlatkérı alapítója, a jelen esetben nem eredményezte a verseny tisztaságának sérelmét eredményezı helyzetek kialakulását. A Döntıbizottság rögzíti, hogy az összeférhetetlenség Kbt. 24. (2) bekezdésében foglalt szabályai szerint ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás megindítását megelızıen kizárta a közbeszerzési eljárás valamennyi döntésébıl U. A.-t, így az összeférhetetlenség kialakulásának érdekében megtett minden szükséges intézkedést. A Döntıbizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és ennek alapján úgy ítélte meg, hogy nem állapítható meg olyan többlettényállás, mely megalapozná az alapelvi jogsérelem kimondását a kezdeményezés 1. kérelmi eleme vonatkozásában. 2. A hivatalbóli kezdeményezés 2. kérelmi eleme azt kifogásolta, hogy ajánlatkérı olyan gazdálkodó szervezeteket hívott fel ajánlattételre, amelyek nem voltak alkalmasak a szerzıdés teljesítésére, mivel a hiánypótlási felhívásban kért dokumentumokat nem csatolták és a cégjegyzék szerint tevékenységi körük is eltér a beszerzés tárgyától. A Kbt (7) (8) bekezdése szerint: (7) Az ajánlatkérı hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat:

12 12 a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. (8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 100. (1) bekezdés nem alkalmazandó. Az ajánlatkérı a (7) bekezdés a) és c) pontjai szerinti esetben is köteles biztosítani a versenyt és legalább három ajánlattevıt ajánlattételre felhívni. A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben olyan gazdasági szereplıknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısülnek vagy költségvetési szervek és amelyek a szerzıdés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérı megítélése szerint feltehetıleg teljesíteni tudják. A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az ilyen eljárásokban nem alkalmazandó. A Kbt. a verseny biztosítása érdekében kötelezıen írja elı ajánlatkérı számára, hogy legalább három ajánlattevıt hívjon fel ajánlattételre azok közül, akik az alkalmassági feltételeket feltehetıleg teljesíteni tudják ajánlatkérı szerint. Tényként rögzíthetı, hogy ajánlatkérı a hiánypótlási felhívásban a SIMBA Kfttıl kérte a szakmai-mőszaki alkalmasság alátámasztására szolgáló referenciaigazolást, az ITC Kft-tıl mind a szakmai-mőszaki, mind a pénzügyigazdasági alkalmasság alátámasztására szolgáló dokumentumok csatolását, melyet az ajánlattevık nem teljesítettek. A Döntıbizottság elıre bocsátja, hogy az alkalmassági feltételek fennállásáról vagy annak hiányáról csak a rendelkezésre álló adatok körültekintetı vizsgálata alapján lehet dönteni minden egyes közbeszerzési eljárásban. A hiánypótlási felhívás nem teljesítésébıl nem lehet közvetlenül arra következtetni, hogy az ajánlattevı nem felel meg az alkalmassági követelményeknek, annak alapján azt lehet megállapítani, hogy az alkalmassági feltételek igazolása nem történt meg. A Kbt (8) bekezdése az ajánlatkérı elızetes megítélésére bízza annak eldöntését, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt ajánlattevı alkalmas lehet a szerzıdés teljesítésére. A választott jogalap jogszabályi feltételeinek teljesülése az ajánlatkérı kötelezettsége, míg az alkalmassági feltételek igazolására, a hiánypótlási feltételek teljesítésére az ajánlattevınek van lehetısége. A Döntıbizottság álláspontja szerint az alkalmassági feltételek igazolásának elmulasztása vagy nem teljesítése nem róható az ajánlatkérı terhére. A kezdeményezı sérelmezte azt is, hogy az ajánlattételre felhívott Simba Kft. és ITC Kft. fıtevékenysége eltér jelen beszerzés tárgyától.

13 13 A Döntıbizottság álláspontja szerint jelen esetben, önmagában az, hogy a gazdálkodó szervezet cégjegyzékbe jegyzett fıtevékenysége nem egyezik a beszerzés tárgyával, nem zárja ki annak lehetıségét, hogy a szerzıdés teljesítésére alkalmas legyen, illetve felhívható legyen ajánlattételre. A pénzügyi alkalmasság körében ajánlatkérı nem írta elı a beszerzés tárgyából származó bevétel vizsgálatát, a mőszaki alkalmasság tekintetében pedig a beszerzés tárgya szerinti referenciák csatolását kérte. A felhívásban rögzített alkalmassági követelmények teljesítéséhez az ajánlattevık alvállalkozót is igénybe vehetnek. A Kbt (8) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásának lehetıségérıl ajánlatkérınek a közbeszerzési eljárás megindítása elıtt kell döntenie. A Döntıbizottság szerint mindezek alapján nem volt megállapítható a Kbt (8) bekezdésének sérelme, ezért elutasította a kezdeményezés 2. kérelmi elemét. 3. A Döntıbizottság megállapította, hogy ajánlatkérı megsértette a Kbt. 54. (2) bekezdését az alábbiakra tekintettel. A Kbt. 54. (1) Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérı az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban elıírhatja, hogy az ajánlattevı tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élık esélyegyenlıségére, valamint köteles elıírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetıvé. (2) Ha az ajánlatkérı elıírja az (1) bekezdés szerinti követelményekrıl történı tájékozódást, a dokumentációban köteles megadni azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetıségét), amelyektıl az ajánlattevı megfelelı tájékoztatást kaphat. Tényként állapítható meg, hogy az ajánlattételi felhívás ajánlatkérı által sem vitatottan, nem írt elı tájékozódási kötelezettséget a Kbt. 54. (1) bekezdés alapján, a dokumentáció azonban megadta azt a nyilatkozatmintát, amely szerint az ajánlattevı figyelembe vette ajánlata elkészítése során a hatályos elıírásokat (jogszabályokat), amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni, továbbá a dokumentációban megtalálta azoknak az illetékes szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetıségét), amelyektıl megfelelı tájékoztatást kaphat.

14 14 A Döntıbizottság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy ajánlatkérı megsértette a Kbt. 54. (2) bekezdését azzal, hogy az ajánlattételi felhívásban nem rögzítette a Kbt. 54. (1) bekezdésben elıírt tájékozódási kötelezettséget, emellett azonban a dokumentációban nyilatkozat megtételét rendelte a Kbt. 54. vonatkozásában anélkül, hogy megadta volna az illetékes szervezetek adatait. A Döntıbizottság nem tudta figyelembe venni ajánlatkérı védekezését, mely szerint az általa elismert jogsértés nem okozott kárt az ajánlattevıknek, alapelvi sérelem bekövetkezését nem eredményezte. A Kbt. megjelölt rendelkezéseinek megsértése mulasztással valósul meg, a jogsértés bekövetkezéséhez nem szükséges, hogy az hátrányt eredményezzen vagy alapelvi sérelmet okozzon. 4. A Döntıbizottság végül megvizsgálta az összegezés elektronikus megküldésének hiányára vonatkozó kérelmi elemet és megalapozottnak találta a következıkre tekintettel. A Kbt. 77. (2) Az ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekrıl. Az ajánlatkérı az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevı, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkezı részére egyidejőleg, telefaxon vagy elektronikus úton történı megküldésével teljesíti. A Döntıbizottság rögzíti, hogy a hatályos Kbt. az összegezés elektronikus úton történı megküldését rendeli az ajánlattevık részére, amellyel ajánlatkérı teljesíti a tájékoztatási kötelezettségét. Ajánlatkérı szerint az elektronikus kézbesítés útján megtörtént, annak bizonylata tévedésbıl nem került a kezdeményezıhöz. A Döntıbizottság nem tudta elfogadni az ajánlatkérı által a jogszabályi kötelezettsége teljesítésének alátámasztására benyújtott dokumentumot, az ugyanis nem tanúsítja az irat elküldését. A közbeszerzési eljárások során rendszeresen igazolják a felek elektronikus levél megküldését, az küldeményrıl kinyomtatható irat általánosan ismert. A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérı által e célból benyújtott irat csupán a feladó, a címzettek, a tárgy és dátum adatokat tartalmazza, azonban nem állapítható meg, hogy az számítógépes levelezési rendszerben elküldött küldeményre vonatkozik. Ajánlatkérı abban az esetben tesz eleget jogszabályi kötelezettségeinek, amennyiben azt megfelelıen igazolni is tudja.

15 15 Fentiekre tekintettel ajánlatkérı megsértette a Kbt. 77. (2) bekezdését azzal, hogy nem igazolta az összegezés elektronikus úton történı megküldését az ajánlattevık részére. A Döntıbizottság a Kbt (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján megállapította a jogsértés megtörténtét, és alkalmazta a Kbt (3) bekezdés e) pontja szerinti jogkövetkezményt, megsemmisítette ajánlatkérı ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési eljárásban azt követıen meghozott valamennyi döntést. A Kbt (3) bekezdés e) pontja szerint amennyiben a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatában jogsértést állapít meg, bírságot szabhat ki a jogsértı szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelıs személlyel vagy a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelıs személlyel és szervezettel szemben. A Kbt (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása vagy a gazdasági szereplınek a közbeszerzési eljárásban történı részvételtıl eltiltása, valamint a bírság összegének, illetve az eltiltás idıtartamának megállapításában az eset összes körülményét - így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütközı magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértınek az eljárást segítı együttmőködı magatartását - veszi figyelembe. A bírság összegének és az eltiltás idıtartamának megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. Az eltiltásra vonatkozó döntés kérdésében a külön jogszabályban foglaltakat is figyelembe kell venni. A Közbeszerzési Döntıbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárásáért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés szerint, ha a Közbeszerzési Döntıbizottság a Kbt (3) bekezdés e) pontja alapján bírságot szab ki, a bírság összege - a Kbt (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb tíz százaléka. A Döntıbizottság jelen esetben további jogkövetkezményként a bírság kiszabását indokoltnak tartotta figyelemmel arra, hogy ajánlatkérı súlyos jogsértést valósított meg, valamint döntése során mérlegelte azt is, hogy a megállapított jogsértés nem reparálható.

16 16 A bírság mértékének megállapítása során a Döntıbizottság figyelembe vette a beszerzés alacsony értékét és azt is, hogy ajánlatkérıvel szemben a korábbiakban nem állapította meg jogsértésre tekintettel bírság kiszabását. A Döntıbizottság a Kbt (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 72. (1) bekezdés de) pontja szerint a Ket (2) bekezdés b) pontja alapján rendelkezett a költségek viselésérıl. A Döntıbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérı nem központi költségvetési szerv - a Pp (12) bekezdés r) pontja és a Pp (2) bekezdése szerint a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti megyei/fıvárosi Törvényszék illetékes. A Pp (11) bekezdés b) pontja szerint a fıvárosi székhelyő, azonban mőködését kizárólag Pest megye területén végzı felperesi/kérelmezıi szervezetet a bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye területén lenne. Amennyiben a felperes/kérelmezı belföldi székhellyel (lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp (5) bekezdése szerint a Fıvárosi Törvényszék illetékes. A Pp (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntıbizottság a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni. B u d a p e s t, szeptember 10. Dr. Szathmári Réka sk közbeszerzési biztos Söpkéz Gusztávné sk közbeszerzési biztos Dr. Kádár Attila sk közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Liszi Barbara Kapják: 1. VÁTI Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u ) 2. Dél-Békés Mezıgazdasági Termelıiért Közhasznú Alapítvány (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.) 3. Like-fest Kft. (5665 Pusztaottlaka, külterület 026/134.) 4. SIMBA HUNGARY Kft. (5665 Pusztaottlaka, külterület 026/134.) 5. ITC Hungary Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 47.) 6. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ) 7. Közbeszerzési Hatóság Titkárság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) 8. Irattár

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.452/6/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S Ikt. sz.: D.118/9/2013. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TİB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.93/4 /2007. Tárgy:

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.687/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.775/8/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.1006/14/2011. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.148/6 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.494/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.534/18/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss 1!:f>irmS7r:rtrí-S h(i/.13i.tii! ;YIi\j 11AjY)S.^G i)ü!vfoil!/ 7-1 ;Sn6 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 1026 Budapest, Riadó u. 5. jogorvoslati eljárás kezdeményezése iránti kérelme

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.787/ 10 /2009. A

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint elsıfokú bíróság dr. Sáhy Erzsébet ügyvéd által képviselt polgármesterjelölt kérelmezınek, - a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.498/7/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.477/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.176/4/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Dr. Szalay Eszter. 2012. március 27.

Dr. Szalay Eszter. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Szalay Eszter j o g

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján Okos mobiltelefon készülékek beszerzése 1. Az Ajánlatkérő neve és címe:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., 1116 Budapest, Kalotaszeg u.3 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.428/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A közbeszerzési törvény betartásának vizsgálata a számvevıszéki ellenırzés során; az Állami Számvevıszék jogorvoslat-kezdeményezési jogköre

A közbeszerzési törvény betartásának vizsgálata a számvevıszéki ellenırzés során; az Állami Számvevıszék jogorvoslat-kezdeményezési jogköre A közbeszerzési törvény betartásának vizsgálata a számvevıszéki ellenırzés során; az Állami Számvevıszék jogorvoslat-kezdeményezési jogköre A törvényi szabályozás és a beszerzési érdek 2 Kép forrása: Wikipédia

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: 635/ 8 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesek-tanac

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.488/9/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17.

Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17. Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17. Dr. Littmann Éva közbeszerzési tanácsadó Jogszabályi struktúra Kbt. - 2011.: CVIII.tv.

Részletesebben