2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló évi CXC. törvény módosításáró l. Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáró l. Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki :"

Átírás

1 bt-aa :a '1 Á 5,13 (."t'.013 NOV 2 2, évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló évi CXC. törvény módosításáró l Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki : (Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. tartja fenn.),ss' (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy nem kell alkalmazni a 73. (4) bekezdést." (1) Az Nkt. 44. (7) bekezdése a következő n) p) ponttal egészül ki : 2. [44. (7) A (3) bekezdés c)f) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban : alkalmazotti nyilvántartás) tartalmazza az alkalmazott] n) lakcímét, o) elektronikus levelezési címét, p) el őmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzés i kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül pa) a szakmai gyakorlat idejét, pb) esetleges akadémiai tagságát, pc) munkaidő-kedvezményének tényét, pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerz ődésben rögzített határidejét, pe) min ősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történ ő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a min ősítési eljárás időpontját és eredményét, pl) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellen őrzés id őpontját, megállapításait. (2) Az Nkt. 44. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (9) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat az érintetten kívül csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljábó l továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellen őrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, id őszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv részére, valamint az országo s pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok min ősítő vizsgájának, minősítő eljárásának lefolytatása céljából a kormányhivatal részére. (3) Az Nkt a a következő (13) bekezdéssel egészül ki :,,(13) Az e törvény alapján létrehozott intézményi tanácsról a 73. (5) bekezdés a) pontj a alapján vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az intézmény i tanácsról vezetett nyilvántartás tartalmazza : a) az intézményi tanács nevét,

2 b) az intézményi tanács székhelyét, e) az érintett iskola nevét, OM azonosítóját, d) az elnök nevét, e) az elnök elérhetőségeit (telefonszámát, telefax, elektronikus levelezési cím), fi nyilvántartásba vételi számát." 3. (1) Az Nkt. 47. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) A sajátos nevelési igény ű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következ ő feltételek szükségesek : a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának é s súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vag y konduktor(óvodapedagógus) f őglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciáli s tanterv, tankönyv és egyéb segédlet, b) egyéní el őrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, fejleszt ő neveléshez, fejleszt ő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakért ői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelel ő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktortanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus), a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technika i eszközök, c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. (2) Az Nkt. 47. (9) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vev ő nevelési-oktatási intézményben) A) a sajátos nevelési igény típusának megfelel ő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor - óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettség kell, h a aa) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési igényb ől eredő hátrány csökkentése, ab) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi é s pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, valamin t ac) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályba n történik," 4. Az Nkt. 63/C. (2) bekezdése helyébe az következő lép :»(2) A Kar legfőbb képviseleti szerve az Országos Küldöttgyűlés, amelyet a területi szervek küldöttei alkotnak. A területi szervek ezer pedagógusortként egy f ő, de maximum tizenöt fő küldöttet delegálhatnak."

3 Az Nkt. 64. (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 5 - jó) A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását a kormányhivatal szervezi. A min ősítő vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik. A min ősítő vizsga és a min ősítési eljárás során a kapcsolattartás elektronikus úton történik." 6. (1) Az Nkt a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki ; (8a) A hatálya alá tartozó foglalkoztatottak tekintetében az Mt át, valamint 151. (1)-(4) bekezdését és át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a távolléti díj megállapításakor az e törvény, valamint végrehajtási rendelete szerint i illetménypótlékot, továbbá az intézményvezetői kereset-kiegészítést is figyelembe kell venni. A távolléti díj megállapításakor az illetménypótlékok közül azokat, amelyek a foglalkoztatottat a munkavégzés esetén a) folyamatosan megilletik, az Mt ának megfelel ően az alapbérre, b) folyamatosan nem illetik meg, az Mt (4) bekezdésének megfelelően a bérpótlékra vonatkozó szabályok szerint kell figyelembe venni. (2) Az Nkt a a következő (10) bekezdéssel egészül ki : (10) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény munkaviszon y keretében foglalkoztatott pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A pedagógiai asszisztens, szabadid ő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyel ő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus pótszabadságának meghatározására a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kel l alkalmazni. 7. Az Nkt. 73. (5) bekezdése a következ ő g) ponttal egészül ki : 1(5) Az intézményi tanács] g) képviseletét az elnök látja el. 8. Az Nkt. 82. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :,,(4) A hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakértőkről Országos szakértői névjegyzéket vezet. A nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól. A névjegyzékből adat kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából, továbbá a z országos pedagógiai-szakmai ellen őrzés, valamint a min ősítő vizsga és a minősítési eljárá s szervezése céljából a kormányhivatal részére szolgáltatható. Az Országos szakértő i

4 névjegyzék, valamint a KIR alkalmazotti nyilvántartásának adatállománya az Nkt 44. (7 ) bekezdés d)-g) és i)-j) pontjában foglalt adatok tekintetében az országos pedagógiai-szakma i ellenőrzés, valamint a min ősítő vizsga és a minősítési eljárás során szakértői feladatok ellátására történő kirendelés céljából összekapcsolható. Az Országos szakértői névjegyzék tartalmazza a köznevelési szakért ői tevékenység folytatására jogosult szakértő a) természetes személyazonosító és lakcímadatát, b) munkahelyét, e) jogszabályban meghatározott szakterületét, szakirányát, d) nyilvántartásba-vételi számát, e) szakértői igazolásának számát, J) oktatási azonosító számát." Az Nkt. 83. (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [(2) A fenntartó] 9. A) e törvényben foglalt keretek között az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény kivételével dönt a köznevelési intézmény létesítésér ől, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogkörér ől, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról, b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének id őpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéne k meghatározásáról," Az Nkt. 96. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 10. (3) A m űködés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására vonatkozó eljárásban, a nevelési-oktatási programok akkreditálásával, a kerettanterv jóváhagyásával összefügg ő eljárásokban, a pedagógus-továbbképzési programokkal összefügg ő eljárásokban, a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos els ő- és másodfokú eljárásokban, valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határid ő két hónap, a tankönyvv é nyilvánítási eljárásoknál négy hónap. A tankönyvvé nyilvánítási eljárás ügyintézés i határidejét az e törvény hatályba lépésekor már folyamatban lév ő ügyekre is alkalmazni kell. (1) Az Nkt a a következő (20b) bekezdéssel egészül ki : (20b) E törvény 64. (5) bekezdésének és 97. (20) bekezdésének alkalmazásakor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási, valamint köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező Korrn. rendelet várakozási id ő csökkentésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ha a szeptember 1-jei hatályú besoroláskor a munkáltató a várakozási idő csökkentésre vonatkozó rendelkezésr e tekintet nélkül állapította meg a fizetési kategóriát, a besorolást január 31-ig ennek

5 figyelembevételével módosítani kell, az ebb ől ered ő illetménykülönbözetet a január i illetménnyel egyidej űleg kell a pedagógus számára kifizetni." (2) Az Nkt a a következő (28) bekezdéssel egészül ki : (28) Az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejleszt ő szakiskola a 13. (6) bekezdés e szerinti el őkészít ő szakiskolai kilencedik évfolyamot utoljára a 2013/2014. tanévben, tizedik évfolyamot utoljára a 2014/2015. tanévben indíthat. Az Nkt a a következő (17)-(18) bekezdéssel egészül ki : 12. (17) Alapfokú m űvészeti iskolában a drámapedagógia tantárgyat tanítói és drámapedagógu s szakirányú szakképzettséggel rendelkez ő pedagógus is taníthatja. (18) Ha az intézményvezet ői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetet t eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzet t intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szól ó intézményvezet ői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezet ői megbízá s többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásáva l egyidejűleg vállalja az intézményvezet ői szakképzettség megszerzését. Az e bekezdés szerint i megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, amennyiben az érintett a z intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte, 13. (1) Az Nkt. 3. melléklet sora helyébe a következő rendelkezés lép : óvodapszichológus/ iskolapszichológus pszichológus és óvodapedagógus vagy gyógypedagógus vagy tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológi a szakirányon, pedagógiai szakpszichológu s óvoda- és iskola szakpszichológu s tanácsadó szakpszichológu s 16 fejleszt ő pedagógus bármely pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, n szociálpedagógus) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd ő gyermekek, tanulók szilrésére, csoportos és egyén i foglalkoztatására jogosító szakirány ú továbbképzésben szerzett szakképzettség, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,

6 gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy psziehopedagógi a szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, (2) Az Nkt. 3. melléklet sora helyébe a következő rendelkezés lép : 'gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy psziehopedagógi a szakirányon " _18 konduktor konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító), konduktor(óvodapedagógus), speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógu s és konduktor vagy konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógu s 1 19 logopédus logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vag y terapeuta, gyógypedagógus logopédia szakirányon, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus vag y gyógypedagógia-tanár és gyógypedagógus,!ogopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy gyógypedagógus logopédi a szakirányon gs. g a 20 : gyógypedagógus a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelel ő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, [ speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár és a sajátos nevelési igén y típusának és súlyosságának megfelel ő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, [ gyógypedagógiai terapeuta" 14. Az Nkt. a) 20. (9) bekezdésében a szakértő i bizottsági feladatokon kívül szövegrész helyébe a z országos és megyei szakért ői bizottsági feladatokon kívül szöveg, a középiskolai szövegrész helyébe középfokú iskolai szöveg, b)21. (12) bekezdésében a nevelési-oktatási szövegrész helyébe a köznevelési szöveg,

7 c) (2) bekezdésében az intézményfenntartók és intézmények szövegrész helyébe a z intézményfenntartók, az intézmények és az intézményi tanácsok szöveg, d) 45. (6) bekezdésében a Halmozottan hátrányos helyzet ű szövegrész helyébe a Hátrányos helyzetű szöveg, e) 46. (13) bekezdésében a hatósági döntéseket szövegrész helyébe a döntéseket szöveg, f) 50. (6) bekezdésében, 51. (1) bekezdésében a halmozottan hátrányos helyzet ű szövegrész helyébe a hátrányos helyzetű szöveg, g) 63. (3) bekezdésében a gyermek- és ifjúságvédelmi felel ős, a szabadidő-szervez ő és a pedagógiai felügyelő szövegrész helyébe a szabadid ő-szervező, a pedagógus - munkakörből szövegrész helyébe az els ő mondatban meghatározott munkakörb ől szöveg, h) 67. (4) bekezdésében a gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktortanító i vagy terapeuta szövegrész helyébe a gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vag y terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vag y konduktor(óvodapedagógus) szöveg, i) 73. (4) bekezdésében a delegáltjaiból szövegrész helyébe az azonos szám ú delegáltjából szöveg,» 98. (8) bekezdés e) pontjában a konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói szövegrész helyébe a konduktori, konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói, valamin t a konduktor (tanító) és a konduktor (óvodapedagógus) szöveg, k) 98. (16) bekezdésében az aki felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképzettséggel szövegrész helyébe az aki testnevel ő-edz ői szakképzettséggel vagy fels őfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedz ői szakképesítéssel szöveg, 1) 8. mellékletének címében a nevelési-oktatási szövegrész helyébe a köznevelési szöveg lép. 15. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. (I) bekezdése a következ ő p) pontta l egészül ki : (5. (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül.) p) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti intézményi tanács. (I) Hatályát veszti az Nkt. 13. (6) bekezdése. (2) Hatályát veszti az Nkt. 73. (8) bekezdése (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 16. M bekezdése augusztus 31-én lép hatályba. 7

8 Általános indokolá s A jogalkalmazás során felmerült gyakorlati igények alapján van szükség a nemzet i köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt.) néhány rendelkezésének jellemz ően szövegpontosító, a jogszabály bels ő koherenciáját és más jogszabályokkal való koherenciáját megteremtő módosítására. Ezen kívül a pedagógus minősítési rendszer, az országos pedagógiai-szakmai ellen őrzés (tanfelügyelet) és az intézményi tanácsok nyilvántartásba vételének minél hatékonyabb, gazdaságosabb és korszer űbb megszervezése érdekében szükség van a törvény adatkezelési és adattovábbítási rendelkezéseinek a kiegészítésére. Részletes indokolás Az 1. -hoz Tekintve, hogy az intézményi tanács kötelez ő létrehozása az egyházi fenntartóval szembe n egy külső, jogi személyiséggel rendelkez ő testületnek indokolatlanul nagy, adott esetben a világnézeti elkötelezettséget is veszélyeztető döntéshozói, véleményező szerepet i s biztosíthat, indokolt az Nkt. módosítása annak érdekében, hogy az egyházi fenntartású intézmények mentesüljenek az intézményi tanács létrehozásának kötelezettsége alól. A 2. -hoz A pedagógus minősítési rendszer és az országos pedagógiai-szakmai ellen őrzés (tanfelügyelet) minél hatékonyabb, gazdaságosabb és korszer űbb megszervezése érdekében szükség van a törvény adatkezelési és adattovábbítási rendelkezéseinek a kiegészítésére. A 3. -hoz A -on belüli bekezdések egymással való összhangjának megteremtése, illetve fogalma k pontosítása. A 4. -hoz Az Nkt. 63/C. -a rendelkezik a Kar felépítésér ő l. A módosítás az országos képviseletben a z arányosság elvét érvényesíti, így a nagyobb pedagóguslétszámot számláló megyék töb b küldöttet delegálhatnak. A maximálás azt a célt szolgálja, hogy ne legyen felülreprezentálv a egy területi szerv sem. Az S. -hoz A módosítás a gyorsabb és korszerűbb ügyintézés érdekében előírja, hogy a min ősítő vizsga és a minősítési eljárás során a kapcsolattartás elektronikus úton történik. A közigazgatás i hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint a közigazgatási üg y intézése során a kötelez ő elektronikus kapcsolattartást csak törvény írhatja el ő. A 6. -hoz s

9 A pedagógus el őmeneteli rendszerre vonatkozó szabályozást pontosítani kell, összhangba kel l hozni a közalkalmazottak jogállásról szóló törvényben a távolléti díj számítására vonatkoz ó szabályozással. Bár a pedagógusok el őmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi )(XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, de indokolt törvényi szinten szabályozni a nem közalkalmazott pedagógusok é s egyes nevel ő-oktató munkát segítők pótszabadságra való jogosultságát. A 7. -hoz Fontos arról rendelkezni, hogy az elnök látja el az intézményi tanács képviseletét. A 8. -hoz A módosításra azért van szükség, hogy a pedagógus min ősítési eljárásban, illetve az országo s pedagógiai-szakmai ellen őrzés során lehetőség legyen a szakértők kirendelésére. Jelenleg a szakértői névjegyzék nem tartalmazza az oktatási azonosító számot, azonban anna k érdekében, hogy az Oktatási Hivatal össze tudja hangolni a fenti eljárásokat, szükség van a két rendszer összekapcsolására. A 9. -hoz Tekintettel arra, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) az oktatásért felel ős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működ ő központi hivatal, indokolt, hogy a miniszter hozzon döntést a köznevelési intézmény nevéne k megállapításáról, ennek a jogszabályi alapját teremti meg a módosítás. A 10. -hoz A köznevelés új tartalmi szabályozásainak megfelel ő, az új tantervekhez igazodó tankönyvek, különösen a tartós tankönyvek vizsgálata, valamint a tankönyvvé nyilvánítási eljárá s megváltozott jogszabályi kritériumai alapján a tankönyveknek a korábbinál szigorúbb el őírásoknak való megfeleltetése jelent ős, rendkívül id őigényes munkát igényel a szakért őkt ől. A tankönyvek min ősége érdekében vállalt, érvényesített fokozottabb állam i felelősségvállalás is sokkal alaposabb szakmai és hatósági kontrollmechanizmusok beépítését indokolja a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban a korábbi eljárásokhoz képest. A 11. -hoz A pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésekor szükséges kinevezés-módosításo k elkészítésekor gyakori kérdésként merült fel, hogy a korábban hatályos jogi szabályozás szerinti, hétévenkénti pedagógus-továbbképzés teljesítésére tekintettel a közalkalmazot számára megállapított fizetési fokozatok közötti várakozási id ő csökkentéseket be kell- e számítani a pedagógus fizetési kategóriájának megállapításakor. A kormányzati honlapon megjelent tájékoztató, valamint a KLIK jogértelmezése és gyakorlata alapján ezen várakozási id ő csökkentéseket figyelembe kellett venni, mert az Nkt. nemcsak a közalkalmazott i jogviszonyban töltött időt, hanem a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó id őt is beszámítani rendeli a fizetési 9

10 kategóriába. A fizetési fokozat megállapításánál pedig nemcsak a Kjt., hanem a Kjt. felhatalmazása alapján kiadott, a közalkalmazottakról szóló évi )(XXIII. törvén y közoktatási intézményekben történ ő végrehajtásáról rendelkez ő 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szabályait is figyelembe kell venni, amely lehet ővé tette a várakozási idő csökkentést. Tehát lényegében, ha a korábbiakban nem történt téves besorolás a pedagógu s esetében - tehát a Kjt. alapján jogszerűen sorolták be és el őre - akkor valóban igaz, hogy a pedagógus el őmeneteli rendszer szerinti fizetési kategória a korábbi fizetési fokozattal les z azonos. A jogalkotói szándék sem irányult másra. Ezen eredeti jogalkotói szándé k egyértelműsítését célozza az (I) bekezdésben foglalt rendelkezés. Az el őkészítő speciális szakiskola mint jogintézmény fokozatosan kivezetésre kerül. A hoz A művészeti szakmai szervezetek kérése a drámapedagógiai szakirányú továbbképzésbe n részt vett tanítók alapfokú m űvészetoktatásban történ ő részvételét teszi lehetővé a rendelkezés, mert jelen jogszabályi környezetben nem tudnak minden esetben megfelel ő szakképzettségű oktató találni. A (2) bekezdés szerinti szabály az intézményvezet ői szakképzettség hiánya miatt vezető nélkül maradó intézmények esetére nyújt megoldási alternatívát. A 13. -hoz Az elmúlt évek során mind a gyógypedagógus-, mind a konduktor-képzés több alkalommal átalakult. Változott egyrészt az oktatott szakok elnevezése, felépítése és tartalma, valamint egyetemi szintű/mesterfokozatú képzési formák is megjelentek. Ebb ől kifolyólag sokféle elnevezés ű oklevél került kibocsátásra. Ezen módosítás célja, hogy az elmúlt évben kibocsátott (ugyanazon vagy hasonló szakképzettséget igazoló) oklevelek besorolá s szempontjából történ ő vizsgálata során a munkáltatók egyértelmű szabályozással találkozzanak. A 14. -hoz Többnyire szövegpontosító, koherenciát teremtő módosítások. Az a) pontban foglalt rendelkezés érdemi módosítás : A szakszolgálati tevékenysége k változásával a nevelési tanácsadás, amelyet eddig egyes egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (a továbbiakban : EGYMI) elláttak (ellátnak ) kettévált, a diagnosztkai rész tankerületi színt ű szakértői bizottsági tevékenységként értelmezend ő. A módosítás nélkül e feladatot is át kellene szervezni. A jelenleg EGYMI- n belül m űködő speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák nem tudnának tovább működni, mivel azok nem középiskolai, hanem a tágabb fogalom szerinti középfokú iskolai intézmények. A15. -hoz Szükséges és indokolt, hogy az intézményi tanácsok közigazgatási eljárása i illetékmentességet élvezzenek, hiszen kötelez ő létrehozataluk célja nem az volt, hogy a delegáltak anyagi hozzájárulást fizessenek. Ez egyébként sem elvárható, erre senki ne m kötelezhető. A 16. -hoz

11 Az el őkészít ő speciális szakiskola mint jogintézmény fbkozatosan kivezetésre kerül. egybehangzó szakértői - így különösen oktatási, szakképzési és fogyatékosüggyel kapcsolato s - álláspontok szerint javasolt, hogy az eddigi speciális szakiskola képzés alapjaiban alakuljo n át. Az eddigi közismereti tartalmakat tartalmazó 9-10, évfolyam, majd az azt követ ő szakképzés helyébe közismereti és szakképzési tartalmakat párhuzamosan oktató képzés i lörma lépett. Ennek értelmében az általános iskolai tanulmányokat két. tanéve s részszakképesítés vagy négy tanéves szakképesítés követi. (Enyhe értelmi fogyatékoso k esetében ez egy el őkészít ő, felzárkóztató jelleg ű 9.E osztállyal egészül ki.) E koncepció má r nem tartalmazza az el őkészítő szakiskolákra jellemz ő tiszta közismereti tartalmú évfolyamot. Ugyanakkor e tanévre már a tanulók felvétele megtörtént., így átmenet i szabályként, kifutó jelleggel kell a jogintézményt kivezetni. Rendelkezik a hatálybalépésr ő l. A 17. -hoz Budapest, november 22. Mfehl József Kereszténydemokrata Néppárt

12 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT ORSZAGGYOLÉSI KÉPVISEL Ő CSOPORTJA KépviselőiTinán(inti X Kövér László úrnak, az (kszággy űlés elnöke részére ly bjl.n_ Tisztelt elnök Úr! Az Országgyí.11ésről szóló évi XXXVI. törvény 28. (4) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Budapest, november 22. Michl Józse f (KDNP)

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

2. A javaslat 62. (1) bekezdés o) pontja elhagyását javaslom:

2. A javaslat 62. (1) bekezdés o) pontja elhagyását javaslom: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Hrvata n, T(85 24 O 0.' 23. Módosító javaslat Helyben Tisztelt Elnök Úr! A nemzeti köznevelésről szóló, T/4856. számon benyújtott törvényjavaslathoz

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása 14756 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelete egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11933. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. augusztus 2013.

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

LilL. számú előterjesztés

LilL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere LilL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában RPI Országjáró Debrecen - Budapest, 2014. augusztus 28-29. Óvodai szekció Jogszabályi háttér 2013. évi LV. törvény

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben Emberi Erőforrások Minisztériuma EU-s ajánlások Európai Bizottság: A többi közalkalmazott és a magánszektorban dolgozók fizetéséhez viszonyított

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról*

2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról* 51010 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám (7) A nem természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadványunkban ígértük, hogy a kihirdetéssel egyidejűleg részletes tájékoztatást

Részletesebben

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör. 2014. Január 28. Miskolc

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör. 2014. Január 28. Miskolc Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör 2014. Január 28. Miskolc Mai ige Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A következő kérdésemre szeretnék választ kapni. 2011.09.12.-én oklevél nélkül (nyelvvizsga hiányában- igazolással) óvónőként kezdték

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére.napirendi pont Előterjesztő: Székely László polgármester Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírása

Részletesebben

Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász. Munkajog: kérdések-válaszok 1. Kérdés

Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász. Munkajog: kérdések-válaszok 1. Kérdés Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász Munkajog: kérdések-válaszok 1 Jelenleg beosztott óvónőként dolgozom, de hamarosan óvodavezetői feladataim lesznek. Egy két csoportos óvodában dolgozunk hárman, (a kolléganőnek

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

/2015. (...) Korm. rendelet

/2015. (...) Korm. rendelet Melléklet a 4338/2015. számú kormány-előterjesztéshez /2015. (....) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

NEVELÉSI TANÁCSADÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

NEVELÉSI TANÁCSADÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE NEVELÉSI TANÁCSADÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 1062 Budapest, Bajza u. 46. Levelezési cím: 3580 Tiszaújváros, Árpád u. 6. fsz.3. Elérhetőség: 06-70-333-7898 és 06-20-294-7566 e-mail: info@nevtanegy.hu www.nevtanegy.hu

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél 2013. évi I. Különszáma

Önkormányzati Hírlevél 2013. évi I. Különszáma Önkormányzati Hírlevél 2013. évi I. Különszáma Tartalom Tájékoztató az óvodák önkormányzati fenntartói részére a köznevelési törvény 2013. szeptember 1- jén hatályba lépő rendelkezéseiről... 2 Köszöntő...

Részletesebben

Érkezett : 2C13 C 2 8. 2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáró l

Érkezett : 2C13 C 2 8. 2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáró l s Hivatala Érkezett : 2C13 C 2 8. 2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáró l 1. A nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám

4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám 4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám A Kormány 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) Oktatásért Felelős Államtitkárság A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) 2012. március 2. Zalaegerszeg Dr. Madarász Hedvig 1 Alapvetés Kerettörvény jelleg

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 2015. április 17-én hatályba lépő előírásai hatályát vesztett szöveg módosított szöveg új szöveg 2. 5. 6.

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 2015. április 17-én hatályba lépő előírásai hatályát vesztett szöveg módosított szöveg új szöveg 2. 5. 6. 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 2015. április 17-én hatályba lépő előírásai Áthúzva: a 2015. március 16-án hatályát vesztett szöveg Aláhúzva: a 2015. március 17-én hatályba lépett módosított szöveg

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg.

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg. I. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2014. július 24. napján hatályba

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató KLIK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre - kivonat III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben

Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben Református Köznevelési Szakértők III. Országos Találkozója Budapest, 2014. december 4. Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben Kelemen Gabriella pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

1r 'о.., ~.,.., ~~0 5М. еzet а~ Н '14!м'.. Ёl'k. ~ ~. 1 ~ ьa. Tisztelt Elnök Úr!

1r 'о.., ~.,.., ~~0 5М. еzet а~ Н '14!м'.. Ёl'k. ~ ~. 1 ~ ьa. Tisztelt Elnök Úr! , Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága 1r 'о.., ~.,.., ~~0 5М Ёl'k. ~ ~. 1 ~ ьa еzet а~ Н '14!м'.. Egvséges iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A MAGYARSZERDAHELYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA

A MAGYARSZERDAHELYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA A MAGYARSZERDAHELYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA 1 JOGSZABÁLYI ALAP 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról

Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 3. számú melléklete és a 98-99. - a tartalmazza a nevelési-oktatási intézményekben pedagógusmunkakörben

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések

Részletesebben

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban 1. Jogszabályi háttér 1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban Nkt.): 35. (1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi

Részletesebben