2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló évi CXC. törvény módosításáró l. Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáró l. Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki :"

Átírás

1 bt-aa :a '1 Á 5,13 (."t'.013 NOV 2 2, évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló évi CXC. törvény módosításáró l Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki : (Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. tartja fenn.),ss' (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy nem kell alkalmazni a 73. (4) bekezdést." (1) Az Nkt. 44. (7) bekezdése a következő n) p) ponttal egészül ki : 2. [44. (7) A (3) bekezdés c)f) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban : alkalmazotti nyilvántartás) tartalmazza az alkalmazott] n) lakcímét, o) elektronikus levelezési címét, p) el őmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzés i kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül pa) a szakmai gyakorlat idejét, pb) esetleges akadémiai tagságát, pc) munkaidő-kedvezményének tényét, pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerz ődésben rögzített határidejét, pe) min ősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történ ő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a min ősítési eljárás időpontját és eredményét, pl) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellen őrzés id őpontját, megállapításait. (2) Az Nkt. 44. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (9) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat az érintetten kívül csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljábó l továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellen őrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, id őszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv részére, valamint az országo s pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok min ősítő vizsgájának, minősítő eljárásának lefolytatása céljából a kormányhivatal részére. (3) Az Nkt a a következő (13) bekezdéssel egészül ki :,,(13) Az e törvény alapján létrehozott intézményi tanácsról a 73. (5) bekezdés a) pontj a alapján vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az intézmény i tanácsról vezetett nyilvántartás tartalmazza : a) az intézményi tanács nevét,

2 b) az intézményi tanács székhelyét, e) az érintett iskola nevét, OM azonosítóját, d) az elnök nevét, e) az elnök elérhetőségeit (telefonszámát, telefax, elektronikus levelezési cím), fi nyilvántartásba vételi számát." 3. (1) Az Nkt. 47. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) A sajátos nevelési igény ű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következ ő feltételek szükségesek : a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának é s súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vag y konduktor(óvodapedagógus) f őglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciáli s tanterv, tankönyv és egyéb segédlet, b) egyéní el őrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, fejleszt ő neveléshez, fejleszt ő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakért ői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelel ő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktortanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus), a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technika i eszközök, c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. (2) Az Nkt. 47. (9) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vev ő nevelési-oktatási intézményben) A) a sajátos nevelési igény típusának megfelel ő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor - óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettség kell, h a aa) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési igényb ől eredő hátrány csökkentése, ab) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi é s pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, valamin t ac) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályba n történik," 4. Az Nkt. 63/C. (2) bekezdése helyébe az következő lép :»(2) A Kar legfőbb képviseleti szerve az Országos Küldöttgyűlés, amelyet a területi szervek küldöttei alkotnak. A területi szervek ezer pedagógusortként egy f ő, de maximum tizenöt fő küldöttet delegálhatnak."

3 Az Nkt. 64. (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 5 - jó) A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását a kormányhivatal szervezi. A min ősítő vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik. A min ősítő vizsga és a min ősítési eljárás során a kapcsolattartás elektronikus úton történik." 6. (1) Az Nkt a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki ; (8a) A hatálya alá tartozó foglalkoztatottak tekintetében az Mt át, valamint 151. (1)-(4) bekezdését és át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a távolléti díj megállapításakor az e törvény, valamint végrehajtási rendelete szerint i illetménypótlékot, továbbá az intézményvezetői kereset-kiegészítést is figyelembe kell venni. A távolléti díj megállapításakor az illetménypótlékok közül azokat, amelyek a foglalkoztatottat a munkavégzés esetén a) folyamatosan megilletik, az Mt ának megfelel ően az alapbérre, b) folyamatosan nem illetik meg, az Mt (4) bekezdésének megfelelően a bérpótlékra vonatkozó szabályok szerint kell figyelembe venni. (2) Az Nkt a a következő (10) bekezdéssel egészül ki : (10) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény munkaviszon y keretében foglalkoztatott pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A pedagógiai asszisztens, szabadid ő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyel ő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus pótszabadságának meghatározására a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kel l alkalmazni. 7. Az Nkt. 73. (5) bekezdése a következ ő g) ponttal egészül ki : 1(5) Az intézményi tanács] g) képviseletét az elnök látja el. 8. Az Nkt. 82. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :,,(4) A hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakértőkről Országos szakértői névjegyzéket vezet. A nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól. A névjegyzékből adat kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából, továbbá a z országos pedagógiai-szakmai ellen őrzés, valamint a min ősítő vizsga és a minősítési eljárá s szervezése céljából a kormányhivatal részére szolgáltatható. Az Országos szakértő i

4 névjegyzék, valamint a KIR alkalmazotti nyilvántartásának adatállománya az Nkt 44. (7 ) bekezdés d)-g) és i)-j) pontjában foglalt adatok tekintetében az országos pedagógiai-szakma i ellenőrzés, valamint a min ősítő vizsga és a minősítési eljárás során szakértői feladatok ellátására történő kirendelés céljából összekapcsolható. Az Országos szakértői névjegyzék tartalmazza a köznevelési szakért ői tevékenység folytatására jogosult szakértő a) természetes személyazonosító és lakcímadatát, b) munkahelyét, e) jogszabályban meghatározott szakterületét, szakirányát, d) nyilvántartásba-vételi számát, e) szakértői igazolásának számát, J) oktatási azonosító számát." Az Nkt. 83. (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [(2) A fenntartó] 9. A) e törvényben foglalt keretek között az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény kivételével dönt a köznevelési intézmény létesítésér ől, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogkörér ől, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról, b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének id őpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéne k meghatározásáról," Az Nkt. 96. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 10. (3) A m űködés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására vonatkozó eljárásban, a nevelési-oktatási programok akkreditálásával, a kerettanterv jóváhagyásával összefügg ő eljárásokban, a pedagógus-továbbképzési programokkal összefügg ő eljárásokban, a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos els ő- és másodfokú eljárásokban, valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határid ő két hónap, a tankönyvv é nyilvánítási eljárásoknál négy hónap. A tankönyvvé nyilvánítási eljárás ügyintézés i határidejét az e törvény hatályba lépésekor már folyamatban lév ő ügyekre is alkalmazni kell. (1) Az Nkt a a következő (20b) bekezdéssel egészül ki : (20b) E törvény 64. (5) bekezdésének és 97. (20) bekezdésének alkalmazásakor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási, valamint köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező Korrn. rendelet várakozási id ő csökkentésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ha a szeptember 1-jei hatályú besoroláskor a munkáltató a várakozási idő csökkentésre vonatkozó rendelkezésr e tekintet nélkül állapította meg a fizetési kategóriát, a besorolást január 31-ig ennek

5 figyelembevételével módosítani kell, az ebb ől ered ő illetménykülönbözetet a január i illetménnyel egyidej űleg kell a pedagógus számára kifizetni." (2) Az Nkt a a következő (28) bekezdéssel egészül ki : (28) Az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejleszt ő szakiskola a 13. (6) bekezdés e szerinti el őkészít ő szakiskolai kilencedik évfolyamot utoljára a 2013/2014. tanévben, tizedik évfolyamot utoljára a 2014/2015. tanévben indíthat. Az Nkt a a következő (17)-(18) bekezdéssel egészül ki : 12. (17) Alapfokú m űvészeti iskolában a drámapedagógia tantárgyat tanítói és drámapedagógu s szakirányú szakképzettséggel rendelkez ő pedagógus is taníthatja. (18) Ha az intézményvezet ői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetet t eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzet t intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szól ó intézményvezet ői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezet ői megbízá s többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásáva l egyidejűleg vállalja az intézményvezet ői szakképzettség megszerzését. Az e bekezdés szerint i megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, amennyiben az érintett a z intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte, 13. (1) Az Nkt. 3. melléklet sora helyébe a következő rendelkezés lép : óvodapszichológus/ iskolapszichológus pszichológus és óvodapedagógus vagy gyógypedagógus vagy tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológi a szakirányon, pedagógiai szakpszichológu s óvoda- és iskola szakpszichológu s tanácsadó szakpszichológu s 16 fejleszt ő pedagógus bármely pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, n szociálpedagógus) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd ő gyermekek, tanulók szilrésére, csoportos és egyén i foglalkoztatására jogosító szakirány ú továbbképzésben szerzett szakképzettség, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,

6 gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy psziehopedagógi a szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, (2) Az Nkt. 3. melléklet sora helyébe a következő rendelkezés lép : 'gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy psziehopedagógi a szakirányon " _18 konduktor konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító), konduktor(óvodapedagógus), speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógu s és konduktor vagy konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógu s 1 19 logopédus logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vag y terapeuta, gyógypedagógus logopédia szakirányon, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus vag y gyógypedagógia-tanár és gyógypedagógus,!ogopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy gyógypedagógus logopédi a szakirányon gs. g a 20 : gyógypedagógus a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelel ő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, [ speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár és a sajátos nevelési igén y típusának és súlyosságának megfelel ő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, [ gyógypedagógiai terapeuta" 14. Az Nkt. a) 20. (9) bekezdésében a szakértő i bizottsági feladatokon kívül szövegrész helyébe a z országos és megyei szakért ői bizottsági feladatokon kívül szöveg, a középiskolai szövegrész helyébe középfokú iskolai szöveg, b)21. (12) bekezdésében a nevelési-oktatási szövegrész helyébe a köznevelési szöveg,

7 c) (2) bekezdésében az intézményfenntartók és intézmények szövegrész helyébe a z intézményfenntartók, az intézmények és az intézményi tanácsok szöveg, d) 45. (6) bekezdésében a Halmozottan hátrányos helyzet ű szövegrész helyébe a Hátrányos helyzetű szöveg, e) 46. (13) bekezdésében a hatósági döntéseket szövegrész helyébe a döntéseket szöveg, f) 50. (6) bekezdésében, 51. (1) bekezdésében a halmozottan hátrányos helyzet ű szövegrész helyébe a hátrányos helyzetű szöveg, g) 63. (3) bekezdésében a gyermek- és ifjúságvédelmi felel ős, a szabadidő-szervez ő és a pedagógiai felügyelő szövegrész helyébe a szabadid ő-szervező, a pedagógus - munkakörből szövegrész helyébe az els ő mondatban meghatározott munkakörb ől szöveg, h) 67. (4) bekezdésében a gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktortanító i vagy terapeuta szövegrész helyébe a gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vag y terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vag y konduktor(óvodapedagógus) szöveg, i) 73. (4) bekezdésében a delegáltjaiból szövegrész helyébe az azonos szám ú delegáltjából szöveg,» 98. (8) bekezdés e) pontjában a konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói szövegrész helyébe a konduktori, konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói, valamin t a konduktor (tanító) és a konduktor (óvodapedagógus) szöveg, k) 98. (16) bekezdésében az aki felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképzettséggel szövegrész helyébe az aki testnevel ő-edz ői szakképzettséggel vagy fels őfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedz ői szakképesítéssel szöveg, 1) 8. mellékletének címében a nevelési-oktatási szövegrész helyébe a köznevelési szöveg lép. 15. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. (I) bekezdése a következ ő p) pontta l egészül ki : (5. (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül.) p) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti intézményi tanács. (I) Hatályát veszti az Nkt. 13. (6) bekezdése. (2) Hatályát veszti az Nkt. 73. (8) bekezdése (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 16. M bekezdése augusztus 31-én lép hatályba. 7

8 Általános indokolá s A jogalkalmazás során felmerült gyakorlati igények alapján van szükség a nemzet i köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt.) néhány rendelkezésének jellemz ően szövegpontosító, a jogszabály bels ő koherenciáját és más jogszabályokkal való koherenciáját megteremtő módosítására. Ezen kívül a pedagógus minősítési rendszer, az országos pedagógiai-szakmai ellen őrzés (tanfelügyelet) és az intézményi tanácsok nyilvántartásba vételének minél hatékonyabb, gazdaságosabb és korszer űbb megszervezése érdekében szükség van a törvény adatkezelési és adattovábbítási rendelkezéseinek a kiegészítésére. Részletes indokolás Az 1. -hoz Tekintve, hogy az intézményi tanács kötelez ő létrehozása az egyházi fenntartóval szembe n egy külső, jogi személyiséggel rendelkez ő testületnek indokolatlanul nagy, adott esetben a világnézeti elkötelezettséget is veszélyeztető döntéshozói, véleményező szerepet i s biztosíthat, indokolt az Nkt. módosítása annak érdekében, hogy az egyházi fenntartású intézmények mentesüljenek az intézményi tanács létrehozásának kötelezettsége alól. A 2. -hoz A pedagógus minősítési rendszer és az országos pedagógiai-szakmai ellen őrzés (tanfelügyelet) minél hatékonyabb, gazdaságosabb és korszer űbb megszervezése érdekében szükség van a törvény adatkezelési és adattovábbítási rendelkezéseinek a kiegészítésére. A 3. -hoz A -on belüli bekezdések egymással való összhangjának megteremtése, illetve fogalma k pontosítása. A 4. -hoz Az Nkt. 63/C. -a rendelkezik a Kar felépítésér ő l. A módosítás az országos képviseletben a z arányosság elvét érvényesíti, így a nagyobb pedagóguslétszámot számláló megyék töb b küldöttet delegálhatnak. A maximálás azt a célt szolgálja, hogy ne legyen felülreprezentálv a egy területi szerv sem. Az S. -hoz A módosítás a gyorsabb és korszerűbb ügyintézés érdekében előírja, hogy a min ősítő vizsga és a minősítési eljárás során a kapcsolattartás elektronikus úton történik. A közigazgatás i hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint a közigazgatási üg y intézése során a kötelez ő elektronikus kapcsolattartást csak törvény írhatja el ő. A 6. -hoz s

9 A pedagógus el őmeneteli rendszerre vonatkozó szabályozást pontosítani kell, összhangba kel l hozni a közalkalmazottak jogállásról szóló törvényben a távolléti díj számítására vonatkoz ó szabályozással. Bár a pedagógusok el őmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi )(XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, de indokolt törvényi szinten szabályozni a nem közalkalmazott pedagógusok é s egyes nevel ő-oktató munkát segítők pótszabadságra való jogosultságát. A 7. -hoz Fontos arról rendelkezni, hogy az elnök látja el az intézményi tanács képviseletét. A 8. -hoz A módosításra azért van szükség, hogy a pedagógus min ősítési eljárásban, illetve az országo s pedagógiai-szakmai ellen őrzés során lehetőség legyen a szakértők kirendelésére. Jelenleg a szakértői névjegyzék nem tartalmazza az oktatási azonosító számot, azonban anna k érdekében, hogy az Oktatási Hivatal össze tudja hangolni a fenti eljárásokat, szükség van a két rendszer összekapcsolására. A 9. -hoz Tekintettel arra, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) az oktatásért felel ős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működ ő központi hivatal, indokolt, hogy a miniszter hozzon döntést a köznevelési intézmény nevéne k megállapításáról, ennek a jogszabályi alapját teremti meg a módosítás. A 10. -hoz A köznevelés új tartalmi szabályozásainak megfelel ő, az új tantervekhez igazodó tankönyvek, különösen a tartós tankönyvek vizsgálata, valamint a tankönyvvé nyilvánítási eljárá s megváltozott jogszabályi kritériumai alapján a tankönyveknek a korábbinál szigorúbb el őírásoknak való megfeleltetése jelent ős, rendkívül id őigényes munkát igényel a szakért őkt ől. A tankönyvek min ősége érdekében vállalt, érvényesített fokozottabb állam i felelősségvállalás is sokkal alaposabb szakmai és hatósági kontrollmechanizmusok beépítését indokolja a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban a korábbi eljárásokhoz képest. A 11. -hoz A pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésekor szükséges kinevezés-módosításo k elkészítésekor gyakori kérdésként merült fel, hogy a korábban hatályos jogi szabályozás szerinti, hétévenkénti pedagógus-továbbképzés teljesítésére tekintettel a közalkalmazot számára megállapított fizetési fokozatok közötti várakozási id ő csökkentéseket be kell- e számítani a pedagógus fizetési kategóriájának megállapításakor. A kormányzati honlapon megjelent tájékoztató, valamint a KLIK jogértelmezése és gyakorlata alapján ezen várakozási id ő csökkentéseket figyelembe kellett venni, mert az Nkt. nemcsak a közalkalmazott i jogviszonyban töltött időt, hanem a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó id őt is beszámítani rendeli a fizetési 9

10 kategóriába. A fizetési fokozat megállapításánál pedig nemcsak a Kjt., hanem a Kjt. felhatalmazása alapján kiadott, a közalkalmazottakról szóló évi )(XXIII. törvén y közoktatási intézményekben történ ő végrehajtásáról rendelkez ő 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szabályait is figyelembe kell venni, amely lehet ővé tette a várakozási idő csökkentést. Tehát lényegében, ha a korábbiakban nem történt téves besorolás a pedagógu s esetében - tehát a Kjt. alapján jogszerűen sorolták be és el őre - akkor valóban igaz, hogy a pedagógus el őmeneteli rendszer szerinti fizetési kategória a korábbi fizetési fokozattal les z azonos. A jogalkotói szándék sem irányult másra. Ezen eredeti jogalkotói szándé k egyértelműsítését célozza az (I) bekezdésben foglalt rendelkezés. Az el őkészítő speciális szakiskola mint jogintézmény fokozatosan kivezetésre kerül. A hoz A művészeti szakmai szervezetek kérése a drámapedagógiai szakirányú továbbképzésbe n részt vett tanítók alapfokú m űvészetoktatásban történ ő részvételét teszi lehetővé a rendelkezés, mert jelen jogszabályi környezetben nem tudnak minden esetben megfelel ő szakképzettségű oktató találni. A (2) bekezdés szerinti szabály az intézményvezet ői szakképzettség hiánya miatt vezető nélkül maradó intézmények esetére nyújt megoldási alternatívát. A 13. -hoz Az elmúlt évek során mind a gyógypedagógus-, mind a konduktor-képzés több alkalommal átalakult. Változott egyrészt az oktatott szakok elnevezése, felépítése és tartalma, valamint egyetemi szintű/mesterfokozatú képzési formák is megjelentek. Ebb ől kifolyólag sokféle elnevezés ű oklevél került kibocsátásra. Ezen módosítás célja, hogy az elmúlt évben kibocsátott (ugyanazon vagy hasonló szakképzettséget igazoló) oklevelek besorolá s szempontjából történ ő vizsgálata során a munkáltatók egyértelmű szabályozással találkozzanak. A 14. -hoz Többnyire szövegpontosító, koherenciát teremtő módosítások. Az a) pontban foglalt rendelkezés érdemi módosítás : A szakszolgálati tevékenysége k változásával a nevelési tanácsadás, amelyet eddig egyes egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (a továbbiakban : EGYMI) elláttak (ellátnak ) kettévált, a diagnosztkai rész tankerületi színt ű szakértői bizottsági tevékenységként értelmezend ő. A módosítás nélkül e feladatot is át kellene szervezni. A jelenleg EGYMI- n belül m űködő speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák nem tudnának tovább működni, mivel azok nem középiskolai, hanem a tágabb fogalom szerinti középfokú iskolai intézmények. A15. -hoz Szükséges és indokolt, hogy az intézményi tanácsok közigazgatási eljárása i illetékmentességet élvezzenek, hiszen kötelez ő létrehozataluk célja nem az volt, hogy a delegáltak anyagi hozzájárulást fizessenek. Ez egyébként sem elvárható, erre senki ne m kötelezhető. A 16. -hoz

11 Az el őkészít ő speciális szakiskola mint jogintézmény fbkozatosan kivezetésre kerül. egybehangzó szakértői - így különösen oktatási, szakképzési és fogyatékosüggyel kapcsolato s - álláspontok szerint javasolt, hogy az eddigi speciális szakiskola képzés alapjaiban alakuljo n át. Az eddigi közismereti tartalmakat tartalmazó 9-10, évfolyam, majd az azt követ ő szakképzés helyébe közismereti és szakképzési tartalmakat párhuzamosan oktató képzés i lörma lépett. Ennek értelmében az általános iskolai tanulmányokat két. tanéve s részszakképesítés vagy négy tanéves szakképesítés követi. (Enyhe értelmi fogyatékoso k esetében ez egy el őkészít ő, felzárkóztató jelleg ű 9.E osztállyal egészül ki.) E koncepció má r nem tartalmazza az el őkészítő szakiskolákra jellemz ő tiszta közismereti tartalmú évfolyamot. Ugyanakkor e tanévre már a tanulók felvétele megtörtént., így átmenet i szabályként, kifutó jelleggel kell a jogintézményt kivezetni. Rendelkezik a hatálybalépésr ő l. A 17. -hoz Budapest, november 22. Mfehl József Kereszténydemokrata Néppárt

12 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT ORSZAGGYOLÉSI KÉPVISEL Ő CSOPORTJA KépviselőiTinán(inti X Kövér László úrnak, az (kszággy űlés elnöke részére ly bjl.n_ Tisztelt elnök Úr! Az Országgyí.11ésről szóló évi XXXVI. törvény 28. (4) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Budapest, november 22. Michl Józse f (KDNP)