2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló évi CXC. törvény módosításáró l. Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáró l. Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki :"

Átírás

1 bt-aa :a '1 Á 5,13 (."t'.013 NOV 2 2, évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló évi CXC. törvény módosításáró l Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki : (Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. tartja fenn.),ss' (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy nem kell alkalmazni a 73. (4) bekezdést." (1) Az Nkt. 44. (7) bekezdése a következő n) p) ponttal egészül ki : 2. [44. (7) A (3) bekezdés c)f) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban : alkalmazotti nyilvántartás) tartalmazza az alkalmazott] n) lakcímét, o) elektronikus levelezési címét, p) el őmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzés i kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül pa) a szakmai gyakorlat idejét, pb) esetleges akadémiai tagságát, pc) munkaidő-kedvezményének tényét, pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerz ődésben rögzített határidejét, pe) min ősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történ ő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a min ősítési eljárás időpontját és eredményét, pl) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellen őrzés id őpontját, megállapításait. (2) Az Nkt. 44. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (9) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat az érintetten kívül csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljábó l továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellen őrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, id őszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv részére, valamint az országo s pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok min ősítő vizsgájának, minősítő eljárásának lefolytatása céljából a kormányhivatal részére. (3) Az Nkt a a következő (13) bekezdéssel egészül ki :,,(13) Az e törvény alapján létrehozott intézményi tanácsról a 73. (5) bekezdés a) pontj a alapján vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az intézmény i tanácsról vezetett nyilvántartás tartalmazza : a) az intézményi tanács nevét,

2 b) az intézményi tanács székhelyét, e) az érintett iskola nevét, OM azonosítóját, d) az elnök nevét, e) az elnök elérhetőségeit (telefonszámát, telefax, elektronikus levelezési cím), fi nyilvántartásba vételi számát." 3. (1) Az Nkt. 47. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) A sajátos nevelési igény ű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következ ő feltételek szükségesek : a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának é s súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vag y konduktor(óvodapedagógus) f őglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciáli s tanterv, tankönyv és egyéb segédlet, b) egyéní el őrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, fejleszt ő neveléshez, fejleszt ő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakért ői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelel ő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktortanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus), a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technika i eszközök, c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. (2) Az Nkt. 47. (9) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vev ő nevelési-oktatási intézményben) A) a sajátos nevelési igény típusának megfelel ő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor - óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettség kell, h a aa) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési igényb ől eredő hátrány csökkentése, ab) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi é s pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, valamin t ac) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályba n történik," 4. Az Nkt. 63/C. (2) bekezdése helyébe az következő lép :»(2) A Kar legfőbb képviseleti szerve az Országos Küldöttgyűlés, amelyet a területi szervek küldöttei alkotnak. A területi szervek ezer pedagógusortként egy f ő, de maximum tizenöt fő küldöttet delegálhatnak."

3 Az Nkt. 64. (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 5 - jó) A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását a kormányhivatal szervezi. A min ősítő vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik. A min ősítő vizsga és a min ősítési eljárás során a kapcsolattartás elektronikus úton történik." 6. (1) Az Nkt a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki ; (8a) A hatálya alá tartozó foglalkoztatottak tekintetében az Mt át, valamint 151. (1)-(4) bekezdését és át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a távolléti díj megállapításakor az e törvény, valamint végrehajtási rendelete szerint i illetménypótlékot, továbbá az intézményvezetői kereset-kiegészítést is figyelembe kell venni. A távolléti díj megállapításakor az illetménypótlékok közül azokat, amelyek a foglalkoztatottat a munkavégzés esetén a) folyamatosan megilletik, az Mt ának megfelel ően az alapbérre, b) folyamatosan nem illetik meg, az Mt (4) bekezdésének megfelelően a bérpótlékra vonatkozó szabályok szerint kell figyelembe venni. (2) Az Nkt a a következő (10) bekezdéssel egészül ki : (10) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény munkaviszon y keretében foglalkoztatott pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A pedagógiai asszisztens, szabadid ő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyel ő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus pótszabadságának meghatározására a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kel l alkalmazni. 7. Az Nkt. 73. (5) bekezdése a következ ő g) ponttal egészül ki : 1(5) Az intézményi tanács] g) képviseletét az elnök látja el. 8. Az Nkt. 82. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :,,(4) A hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakértőkről Országos szakértői névjegyzéket vezet. A nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól. A névjegyzékből adat kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából, továbbá a z országos pedagógiai-szakmai ellen őrzés, valamint a min ősítő vizsga és a minősítési eljárá s szervezése céljából a kormányhivatal részére szolgáltatható. Az Országos szakértő i

4 névjegyzék, valamint a KIR alkalmazotti nyilvántartásának adatállománya az Nkt 44. (7 ) bekezdés d)-g) és i)-j) pontjában foglalt adatok tekintetében az országos pedagógiai-szakma i ellenőrzés, valamint a min ősítő vizsga és a minősítési eljárás során szakértői feladatok ellátására történő kirendelés céljából összekapcsolható. Az Országos szakértői névjegyzék tartalmazza a köznevelési szakért ői tevékenység folytatására jogosult szakértő a) természetes személyazonosító és lakcímadatát, b) munkahelyét, e) jogszabályban meghatározott szakterületét, szakirányát, d) nyilvántartásba-vételi számát, e) szakértői igazolásának számát, J) oktatási azonosító számát." Az Nkt. 83. (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [(2) A fenntartó] 9. A) e törvényben foglalt keretek között az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény kivételével dönt a köznevelési intézmény létesítésér ől, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogkörér ől, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról, b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének id őpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéne k meghatározásáról," Az Nkt. 96. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 10. (3) A m űködés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására vonatkozó eljárásban, a nevelési-oktatási programok akkreditálásával, a kerettanterv jóváhagyásával összefügg ő eljárásokban, a pedagógus-továbbképzési programokkal összefügg ő eljárásokban, a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos els ő- és másodfokú eljárásokban, valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határid ő két hónap, a tankönyvv é nyilvánítási eljárásoknál négy hónap. A tankönyvvé nyilvánítási eljárás ügyintézés i határidejét az e törvény hatályba lépésekor már folyamatban lév ő ügyekre is alkalmazni kell. (1) Az Nkt a a következő (20b) bekezdéssel egészül ki : (20b) E törvény 64. (5) bekezdésének és 97. (20) bekezdésének alkalmazásakor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási, valamint köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező Korrn. rendelet várakozási id ő csökkentésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ha a szeptember 1-jei hatályú besoroláskor a munkáltató a várakozási idő csökkentésre vonatkozó rendelkezésr e tekintet nélkül állapította meg a fizetési kategóriát, a besorolást január 31-ig ennek

5 figyelembevételével módosítani kell, az ebb ől ered ő illetménykülönbözetet a január i illetménnyel egyidej űleg kell a pedagógus számára kifizetni." (2) Az Nkt a a következő (28) bekezdéssel egészül ki : (28) Az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejleszt ő szakiskola a 13. (6) bekezdés e szerinti el őkészít ő szakiskolai kilencedik évfolyamot utoljára a 2013/2014. tanévben, tizedik évfolyamot utoljára a 2014/2015. tanévben indíthat. Az Nkt a a következő (17)-(18) bekezdéssel egészül ki : 12. (17) Alapfokú m űvészeti iskolában a drámapedagógia tantárgyat tanítói és drámapedagógu s szakirányú szakképzettséggel rendelkez ő pedagógus is taníthatja. (18) Ha az intézményvezet ői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetet t eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzet t intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szól ó intézményvezet ői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezet ői megbízá s többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásáva l egyidejűleg vállalja az intézményvezet ői szakképzettség megszerzését. Az e bekezdés szerint i megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, amennyiben az érintett a z intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte, 13. (1) Az Nkt. 3. melléklet sora helyébe a következő rendelkezés lép : óvodapszichológus/ iskolapszichológus pszichológus és óvodapedagógus vagy gyógypedagógus vagy tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológi a szakirányon, pedagógiai szakpszichológu s óvoda- és iskola szakpszichológu s tanácsadó szakpszichológu s 16 fejleszt ő pedagógus bármely pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, n szociálpedagógus) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd ő gyermekek, tanulók szilrésére, csoportos és egyén i foglalkoztatására jogosító szakirány ú továbbképzésben szerzett szakképzettség, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,

6 gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy psziehopedagógi a szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, (2) Az Nkt. 3. melléklet sora helyébe a következő rendelkezés lép : 'gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy psziehopedagógi a szakirányon " _18 konduktor konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító), konduktor(óvodapedagógus), speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógu s és konduktor vagy konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógu s 1 19 logopédus logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vag y terapeuta, gyógypedagógus logopédia szakirányon, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus vag y gyógypedagógia-tanár és gyógypedagógus,!ogopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy gyógypedagógus logopédi a szakirányon gs. g a 20 : gyógypedagógus a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelel ő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, [ speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár és a sajátos nevelési igén y típusának és súlyosságának megfelel ő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, [ gyógypedagógiai terapeuta" 14. Az Nkt. a) 20. (9) bekezdésében a szakértő i bizottsági feladatokon kívül szövegrész helyébe a z országos és megyei szakért ői bizottsági feladatokon kívül szöveg, a középiskolai szövegrész helyébe középfokú iskolai szöveg, b)21. (12) bekezdésében a nevelési-oktatási szövegrész helyébe a köznevelési szöveg,

7 c) (2) bekezdésében az intézményfenntartók és intézmények szövegrész helyébe a z intézményfenntartók, az intézmények és az intézményi tanácsok szöveg, d) 45. (6) bekezdésében a Halmozottan hátrányos helyzet ű szövegrész helyébe a Hátrányos helyzetű szöveg, e) 46. (13) bekezdésében a hatósági döntéseket szövegrész helyébe a döntéseket szöveg, f) 50. (6) bekezdésében, 51. (1) bekezdésében a halmozottan hátrányos helyzet ű szövegrész helyébe a hátrányos helyzetű szöveg, g) 63. (3) bekezdésében a gyermek- és ifjúságvédelmi felel ős, a szabadidő-szervez ő és a pedagógiai felügyelő szövegrész helyébe a szabadid ő-szervező, a pedagógus - munkakörből szövegrész helyébe az els ő mondatban meghatározott munkakörb ől szöveg, h) 67. (4) bekezdésében a gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktortanító i vagy terapeuta szövegrész helyébe a gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vag y terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vag y konduktor(óvodapedagógus) szöveg, i) 73. (4) bekezdésében a delegáltjaiból szövegrész helyébe az azonos szám ú delegáltjából szöveg,» 98. (8) bekezdés e) pontjában a konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói szövegrész helyébe a konduktori, konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói, valamin t a konduktor (tanító) és a konduktor (óvodapedagógus) szöveg, k) 98. (16) bekezdésében az aki felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképzettséggel szövegrész helyébe az aki testnevel ő-edz ői szakképzettséggel vagy fels őfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedz ői szakképesítéssel szöveg, 1) 8. mellékletének címében a nevelési-oktatási szövegrész helyébe a köznevelési szöveg lép. 15. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. (I) bekezdése a következ ő p) pontta l egészül ki : (5. (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül.) p) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti intézményi tanács. (I) Hatályát veszti az Nkt. 13. (6) bekezdése. (2) Hatályát veszti az Nkt. 73. (8) bekezdése (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 16. M bekezdése augusztus 31-én lép hatályba. 7

8 Általános indokolá s A jogalkalmazás során felmerült gyakorlati igények alapján van szükség a nemzet i köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt.) néhány rendelkezésének jellemz ően szövegpontosító, a jogszabály bels ő koherenciáját és más jogszabályokkal való koherenciáját megteremtő módosítására. Ezen kívül a pedagógus minősítési rendszer, az országos pedagógiai-szakmai ellen őrzés (tanfelügyelet) és az intézményi tanácsok nyilvántartásba vételének minél hatékonyabb, gazdaságosabb és korszer űbb megszervezése érdekében szükség van a törvény adatkezelési és adattovábbítási rendelkezéseinek a kiegészítésére. Részletes indokolás Az 1. -hoz Tekintve, hogy az intézményi tanács kötelez ő létrehozása az egyházi fenntartóval szembe n egy külső, jogi személyiséggel rendelkez ő testületnek indokolatlanul nagy, adott esetben a világnézeti elkötelezettséget is veszélyeztető döntéshozói, véleményező szerepet i s biztosíthat, indokolt az Nkt. módosítása annak érdekében, hogy az egyházi fenntartású intézmények mentesüljenek az intézményi tanács létrehozásának kötelezettsége alól. A 2. -hoz A pedagógus minősítési rendszer és az országos pedagógiai-szakmai ellen őrzés (tanfelügyelet) minél hatékonyabb, gazdaságosabb és korszer űbb megszervezése érdekében szükség van a törvény adatkezelési és adattovábbítási rendelkezéseinek a kiegészítésére. A 3. -hoz A -on belüli bekezdések egymással való összhangjának megteremtése, illetve fogalma k pontosítása. A 4. -hoz Az Nkt. 63/C. -a rendelkezik a Kar felépítésér ő l. A módosítás az országos képviseletben a z arányosság elvét érvényesíti, így a nagyobb pedagóguslétszámot számláló megyék töb b küldöttet delegálhatnak. A maximálás azt a célt szolgálja, hogy ne legyen felülreprezentálv a egy területi szerv sem. Az S. -hoz A módosítás a gyorsabb és korszerűbb ügyintézés érdekében előírja, hogy a min ősítő vizsga és a minősítési eljárás során a kapcsolattartás elektronikus úton történik. A közigazgatás i hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint a közigazgatási üg y intézése során a kötelez ő elektronikus kapcsolattartást csak törvény írhatja el ő. A 6. -hoz s

9 A pedagógus el őmeneteli rendszerre vonatkozó szabályozást pontosítani kell, összhangba kel l hozni a közalkalmazottak jogállásról szóló törvényben a távolléti díj számítására vonatkoz ó szabályozással. Bár a pedagógusok el őmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi )(XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, de indokolt törvényi szinten szabályozni a nem közalkalmazott pedagógusok é s egyes nevel ő-oktató munkát segítők pótszabadságra való jogosultságát. A 7. -hoz Fontos arról rendelkezni, hogy az elnök látja el az intézményi tanács képviseletét. A 8. -hoz A módosításra azért van szükség, hogy a pedagógus min ősítési eljárásban, illetve az országo s pedagógiai-szakmai ellen őrzés során lehetőség legyen a szakértők kirendelésére. Jelenleg a szakértői névjegyzék nem tartalmazza az oktatási azonosító számot, azonban anna k érdekében, hogy az Oktatási Hivatal össze tudja hangolni a fenti eljárásokat, szükség van a két rendszer összekapcsolására. A 9. -hoz Tekintettel arra, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) az oktatásért felel ős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működ ő központi hivatal, indokolt, hogy a miniszter hozzon döntést a köznevelési intézmény nevéne k megállapításáról, ennek a jogszabályi alapját teremti meg a módosítás. A 10. -hoz A köznevelés új tartalmi szabályozásainak megfelel ő, az új tantervekhez igazodó tankönyvek, különösen a tartós tankönyvek vizsgálata, valamint a tankönyvvé nyilvánítási eljárá s megváltozott jogszabályi kritériumai alapján a tankönyveknek a korábbinál szigorúbb el őírásoknak való megfeleltetése jelent ős, rendkívül id őigényes munkát igényel a szakért őkt ől. A tankönyvek min ősége érdekében vállalt, érvényesített fokozottabb állam i felelősségvállalás is sokkal alaposabb szakmai és hatósági kontrollmechanizmusok beépítését indokolja a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban a korábbi eljárásokhoz képest. A 11. -hoz A pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésekor szükséges kinevezés-módosításo k elkészítésekor gyakori kérdésként merült fel, hogy a korábban hatályos jogi szabályozás szerinti, hétévenkénti pedagógus-továbbképzés teljesítésére tekintettel a közalkalmazot számára megállapított fizetési fokozatok közötti várakozási id ő csökkentéseket be kell- e számítani a pedagógus fizetési kategóriájának megállapításakor. A kormányzati honlapon megjelent tájékoztató, valamint a KLIK jogértelmezése és gyakorlata alapján ezen várakozási id ő csökkentéseket figyelembe kellett venni, mert az Nkt. nemcsak a közalkalmazott i jogviszonyban töltött időt, hanem a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó id őt is beszámítani rendeli a fizetési 9

10 kategóriába. A fizetési fokozat megállapításánál pedig nemcsak a Kjt., hanem a Kjt. felhatalmazása alapján kiadott, a közalkalmazottakról szóló évi )(XXIII. törvén y közoktatási intézményekben történ ő végrehajtásáról rendelkez ő 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szabályait is figyelembe kell venni, amely lehet ővé tette a várakozási idő csökkentést. Tehát lényegében, ha a korábbiakban nem történt téves besorolás a pedagógu s esetében - tehát a Kjt. alapján jogszerűen sorolták be és el őre - akkor valóban igaz, hogy a pedagógus el őmeneteli rendszer szerinti fizetési kategória a korábbi fizetési fokozattal les z azonos. A jogalkotói szándék sem irányult másra. Ezen eredeti jogalkotói szándé k egyértelműsítését célozza az (I) bekezdésben foglalt rendelkezés. Az el őkészítő speciális szakiskola mint jogintézmény fokozatosan kivezetésre kerül. A hoz A művészeti szakmai szervezetek kérése a drámapedagógiai szakirányú továbbképzésbe n részt vett tanítók alapfokú m űvészetoktatásban történ ő részvételét teszi lehetővé a rendelkezés, mert jelen jogszabályi környezetben nem tudnak minden esetben megfelel ő szakképzettségű oktató találni. A (2) bekezdés szerinti szabály az intézményvezet ői szakképzettség hiánya miatt vezető nélkül maradó intézmények esetére nyújt megoldási alternatívát. A 13. -hoz Az elmúlt évek során mind a gyógypedagógus-, mind a konduktor-képzés több alkalommal átalakult. Változott egyrészt az oktatott szakok elnevezése, felépítése és tartalma, valamint egyetemi szintű/mesterfokozatú képzési formák is megjelentek. Ebb ől kifolyólag sokféle elnevezés ű oklevél került kibocsátásra. Ezen módosítás célja, hogy az elmúlt évben kibocsátott (ugyanazon vagy hasonló szakképzettséget igazoló) oklevelek besorolá s szempontjából történ ő vizsgálata során a munkáltatók egyértelmű szabályozással találkozzanak. A 14. -hoz Többnyire szövegpontosító, koherenciát teremtő módosítások. Az a) pontban foglalt rendelkezés érdemi módosítás : A szakszolgálati tevékenysége k változásával a nevelési tanácsadás, amelyet eddig egyes egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (a továbbiakban : EGYMI) elláttak (ellátnak ) kettévált, a diagnosztkai rész tankerületi színt ű szakértői bizottsági tevékenységként értelmezend ő. A módosítás nélkül e feladatot is át kellene szervezni. A jelenleg EGYMI- n belül m űködő speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák nem tudnának tovább működni, mivel azok nem középiskolai, hanem a tágabb fogalom szerinti középfokú iskolai intézmények. A15. -hoz Szükséges és indokolt, hogy az intézményi tanácsok közigazgatási eljárása i illetékmentességet élvezzenek, hiszen kötelez ő létrehozataluk célja nem az volt, hogy a delegáltak anyagi hozzájárulást fizessenek. Ez egyébként sem elvárható, erre senki ne m kötelezhető. A 16. -hoz

11 Az el őkészít ő speciális szakiskola mint jogintézmény fbkozatosan kivezetésre kerül. egybehangzó szakértői - így különösen oktatási, szakképzési és fogyatékosüggyel kapcsolato s - álláspontok szerint javasolt, hogy az eddigi speciális szakiskola képzés alapjaiban alakuljo n át. Az eddigi közismereti tartalmakat tartalmazó 9-10, évfolyam, majd az azt követ ő szakképzés helyébe közismereti és szakképzési tartalmakat párhuzamosan oktató képzés i lörma lépett. Ennek értelmében az általános iskolai tanulmányokat két. tanéve s részszakképesítés vagy négy tanéves szakképesítés követi. (Enyhe értelmi fogyatékoso k esetében ez egy el őkészít ő, felzárkóztató jelleg ű 9.E osztállyal egészül ki.) E koncepció má r nem tartalmazza az el őkészítő szakiskolákra jellemz ő tiszta közismereti tartalmú évfolyamot. Ugyanakkor e tanévre már a tanulók felvétele megtörtént., így átmenet i szabályként, kifutó jelleggel kell a jogintézményt kivezetni. Rendelkezik a hatálybalépésr ő l. A 17. -hoz Budapest, november 22. Mfehl József Kereszténydemokrata Néppárt

12 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT ORSZAGGYOLÉSI KÉPVISEL Ő CSOPORTJA KépviselőiTinán(inti X Kövér László úrnak, az (kszággy űlés elnöke részére ly bjl.n_ Tisztelt elnök Úr! Az Országgyí.11ésről szóló évi XXXVI. törvény 28. (4) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Budapest, november 22. Michl Józse f (KDNP)

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a fl:i t149' 12 C 3 '. 2013. évi.... törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról* A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt.) 31. (6 ) bekezdése

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

2. A javaslat 62. (1) bekezdés o) pontja elhagyását javaslom:

2. A javaslat 62. (1) bekezdés o) pontja elhagyását javaslom: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Hrvata n, T(85 24 O 0.' 23. Módosító javaslat Helyben Tisztelt Elnök Úr! A nemzeti köznevelésről szóló, T/4856. számon benyújtott törvényjavaslathoz

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48 46 5. Oktatás* Tartalomjegyzék A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései 46 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései 48 A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

4. Az Nkt. 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. Az Nkt. 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4476) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása 14756 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelete egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász 2014. szeptember 8-tól alkalmaztak helyettesítő óvónőként teljes munkaidőben. Oklevelet nem kaptam nyelvvizsga hiányában, csak igazolást a főiskola elvégzéséről.

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Hatályba lépés 2014.11.05.!

Hatályba lépés 2014.11.05.! A Kormány 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelete egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról Intézményvezetői segédanyag A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 1.

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

LilL. számú előterjesztés

LilL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere LilL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11933. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. augusztus 2013.

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2)

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2) A Kormány 1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása (R1) 2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

Részletesebben

Az Országgyűlés. Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának

Az Országgyűlés. Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának VRSLt+i t-3, 'i T/13091/27. Érkezett : 2013 DEC 0 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának Foglalkoztatási és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám 5. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez 1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 31. pontjában a Gyermekgondozási

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZAGTÓ SZOLNOK 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Nyilvántartható

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 30-i ülésnapján fogadta el.

A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 30-i ülésnapján fogadta el. CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@csanadiiskola.hu Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet A törvényt

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában RPI Országjáró Debrecen - Budapest, 2014. augusztus 28-29. Óvodai szekció Jogszabályi háttér 2013. évi LV. törvény

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat Melléklet PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Adatkezelési szabályzat Érvényes: 2013. január 3-tól A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26.. szabályozza a köznevelési intézményekben nyilvántartott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TESZT EREDMÉNYEK MEGYEI BONTÁSBAN

TESZT EREDMÉNYEK MEGYEI BONTÁSBAN SZAKÉRTŐI KATASZTER TESZT EREDMÉNYEK MEGYEI BONTÁSBAN TÁMOP 3.1.10 A helyi oktatásirányítás fejlesztése 2012. szeptember 19-20. A helyes válaszok kékkel, aláhúzva. 1. Ki lesz felelős 2013. január elsejét

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja

Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja a. Közreműködés a i döntések előkészítésében, végrehajtásában (kiemelten) a következő esetekben: Feladat Jogszabály Címzett (1) A köznevelési intézmény e törvényben

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 1118 Budapest, Hegyalja u. 62. Tel: +36 30 4747433 http://www.vadaskertiskola.hu email: vadaskertiskola@gmail.

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 1118 Budapest, Hegyalja u. 62. Tel: +36 30 4747433 http://www.vadaskertiskola.hu email: vadaskertiskola@gmail. Pedagógus munkakörök betöltésére vonatkozó törvényi előírások Az egyes pedagógus munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelmények Kotv. 16. (1) A közoktatási intézmény munkavállalói, illetőleg

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 18-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 Ez az összeállítás a hatályos jogszabályokból (törvény, és miniszteri rendeletek) az óvoda- és iskolapszichológusokra vonatkozó részeket tartalmazza. Összeállította N. Kollár Katalin 2014. szeptember 30.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

SZAKMAI NAP. Gödöllői Tankerület. Hajdi Norbert személyügyi referens. Gödöllő, március 18.

SZAKMAI NAP. Gödöllői Tankerület. Hajdi Norbert személyügyi referens. Gödöllő, március 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Gödöllői Tankerület Hajdi Norbert személyügyi referens SZAKMAI NAP Gödöllő, 2013. március 18. Pedagógus-továbbképzés Háttere Legfontosabb szabályai:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben