bíróság. szám í t é l e t e t: A bíróság a keresetet elutasítja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "bíróság. szám í t é l e t e t: A bíróság a keresetet elutasítja."

Átírás

1 bíróság. szám A bíróság dr. által képviselt Zoltán felperesnek, alperes ellen kapcsolattartás újraszabályozása iránt indított perében meghozta a következı A bíróság a keresetet elutasítja. í t é l e t e t: Az ítélet ellen a kézbesítéstıl számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a, melyet a bíróságnál kell írásban, három példányban benyújtani. Tájékoztatja a bíróság a feleket, hogy a fellebbezést - tárgyalás tartására irányuló kérelem hiányában - a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, ha a) a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték, vagy az állam által elılegezett költség megfizetésére vonatkozik, b) a fellebbezés csak az elızetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidıvel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, c) a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, d) a felek ezt a fellebbezési határidı lejárta elıtt közösen kérték. I n d o k o l á s: A bíróság a felek elıadása, és a beszerzett, valamint csatolt okirati bizonyítékok tartalma alapján, valamint a Bíróság és számú ügyeinek iratai alapján a következı t é n y á l l á s t állapította meg. A felek élettársak voltak, élettársi kapcsolatukból december hó 7. napján Márk utónevő gyermekük született. A Bíróság október hó 9. napján jogerıre emelkedett 2011/3. számú végzésével jóváhagyott egyezségben a felek megállapodtak abban, hogy a gyermek az alperesnél kerül tartás és gondozás végett elhelyezésre. A felperes kötelezettséget vállalt, hogy a gyermek tartására május hó 1. napjától kezdıdıen, havonta elıre esedékesen, minden hónap 15. napjáig ,- forint gyermektartásdíjat megfizet. A felek megállapodtak abban, hogy a felperes jogosult a gyermekkel a kapcsolatot folyamatosan tartani május hó 31. napjáig látogatás formájában, péntek 19 órától vasárnap 17 óráig azzal, hogy ezen idıtartam alatt köteles az alperes biztosítani a zavartalan kapcsolattartást a szám alatt található ingatlanban június hó 1. napjától kezdıdıen a folyamatos kapcsolattartás az alperes a gyermekkel az elvitel jogával illeti meg. Jogosult a gyermeket pénteken 19 órától vasárnap 17 óráig magával vinni, a gyermek átadásának és átvételének helye a mindenkori alperesi lakóhely. A végzés rendelkezett az idıszakos kapcsolattartásra is. Az alperes a kapcsolattartás újraszabályozása iránt március hó 23. napján keresetet nyújtott be. Az alperes párkapcsolatára is tekintettel az így meghatározott kapcsolattartás miatt a felek között számtalan konfliktus volt. A felperes az alperessel szemben több kapcsolattartás végrehajtási iránti

2 szám 2 kérelemmel és védelembe vételi eljárás kezdeményezésével élt. a március hó 12. napján jogerıre emelkedett számú határozatával elutasította a felperesnek a január hó 28. napjától január hó 29. napjáig terjedı folyamatos kapcsolattartás végrehajtása ügyében benyújtott kérelmét. Jegyzıje, mint elsı fokú gyámhatóság a Márk utónevő gyermek, kiskorú védelembe vételére irányuló és a felperes által elıterjesztett kérelmet, a február hó 16. napján kelt számú határozatával elutasította. Felhívta a Központot, hogy a kiskorút alapellátás keretében lássa el. Az eljárás során a gyámhatóság megállapította, hogy az alperesi körülmények rendezettek, a gyermek harmonikus életkörülmények között él, kiegyensúlyozott anya, gyermek kapcsolat mutatkozik, az alperes tartásában és gondozásában élı kiskorú testi, értelmi és erkölcsi fejlıdése megfelelıen biztosított, és az alperes a zavartalan kapcsolattartást nem akadályozta. Az alperes vállalta az együttmőködést a családsegítıvel, így a gyámhatóság a gyermek védelembe vételét minden szempontból indokolatlannak találta. A felperes eljárást indított az alperessel szemben Jegyzıje elıtt is. Annak megállapítását kérte, hogy az alperes lakóhelye, a. szám alatti ingatlan a bentlakókra nézve veszélyes állapotban van-e. Jegyzıje számú határozatával tájékoztatta a felperest a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján, hogy a lakóépület épületszerkezeteiben nincs olyan káros jellegő elváltozás, amely szerint az életveszélyt jelentene a bentlakókra, vagy a környezetükre nézve. A tájékoztatás január hó 20. napján kelt. A felek a perben egyezséget kötöttek, a Bíróság egyezségüket a április hó 23. napján jogerıre emelkedett. számú végzésével jóváhagyta. A felek megállapodtak abban, hogy a Bíróság október hó 19. napján jogerıre emelkedett 2011/3. számú végzésével jóváhagyott egyezségben az alperesnek a december hó 7. napján született Márk utónevő gyermekkel történı kapcsolattartását újraszabályozzák május hó 1. napjától kezdıdıen, akként, hogy az alperes jogosult a gyermekkel a kapcsolatot folyamatosan tartani május hó 1. napjától június hó 30. napjáig, minden páros héten, szombaton 9 órától vasárnap 18 óráig az elvitel jogával. A felperes köteles a gyermeket a mindenkori lakóhelyen ezen idıpontban az alperesnek átadni, az alperes pedig a kapcsolattartás lejártával a gyermeket a felperesnek mindenkori lakóhelyén visszaadni. Jogosult továbbá az alperes a fenti gyermekkel a kapcsolatot folyamatosan tartani július hó 1. napjától kezdıdıen minden páros héten, pénteken 19 órától vasárnap 18 óráig az elvitel jogával. A felperes a mindenkori lakóhelyén köteles a gyermeket a kapcsolattartás kezdetekor a gyermeket a kapcsolattartás kezdetekor az alperesnek átadni, a kapcsolattartás lejárával pedig köteles az alperes a gyermeket a felperesnek visszaadni a felperes mindenkori lakóhelyén. Megállapodtak abban is a felek, hogy az alperes jogosult a gyermekkel idıszakosan a kapcsolatot tartani a tanévközi tavaszi, téli, ıszi szünetben annak második felében, a második fele elsı napja 10 órájától utolsó napjának 17 órájáig az elvitel jogával. Jogosult továbbá 2013 nyarától kezdıdıen a nyári szünetben minden év július hó 1. és 3. augusztus hó 1. és 3. hetében az elvitel jogával a kapcsolatot tartani hétfın 10 órától vasárnap 18 óráig. Az idıszakos kapcsolattartás vonatkozásában is a gyermek átadásának és átvételének helye a felperes mindenkori lakóhelye, a kapcsolattartás kezdetekor itt a felperes a köteles a gyermeket az alperesnek átadni, az alperes pedig a kapcsolattartás lejárával a gyermeket a felperesnek visszaadni. Megállapodtak abban is a felek, hogy a felperes jogosult idıszakosan a kapcsolatot tartani a páros ünnepek második napján 9-18 óráig az elvitel jogával, a gyermek átadásának és átvételének helye a felperes mindenkori lakóhelye, az alperes itt köteles a gyermeket a kapcsolattartás lejártával a felperesnek visszaadni, a felperes pedig a kezdetekor a gyermeket az alperesnek átadni.

3 szám 3 Megállapodtak abban is a felek, hogy a felperes jogosult a gyermekkel a kapcsolatot telefonon is tartani december hó 1. napjától kezdıdıen minden csütörtökön, kapcsolattartásra meghatározott idıpontok kivételéve 18,30 19,00 óráig. Megállapodtak a felek abban, hogy amennyiben a kapcsolattartásnak akadálya van, arról 96 órával korábban egymást értesítik, lehetıleg írásban, vagy más igazolható formában. Megállapodtak abban is, hogyha a folyamatos kapcsolattartás a felperes miatt marad el, vagy ha az alperes miatt marad el, de elızetes értesítési kötelezettségének eleget tett, vagy az akadály felmerülését utólag igazolja a kapcsolattartást pótolják, az elmaradt kapcsolattartást követı hét azonos idıpontjában. Megállapodtak abban, hogy amennyiben az idıszakos kapcsolattartás a felperes miatt marad el, vagy az alperesnek fel nem róható okból marad el, és elızetes értesítési kötelezettségének eleget tett, vagy az akadály felmerülését utólag igazolja a kapcsolattartást pótolják akként, hogy a tavaszi, téli, ıszi szünetben elmaradt kapcsolattartást a következı tavaszi, téli, ıszi évszakra esedékes tanévközi szünetben pótolják az elmaradt idıtartamban, a szünet elsı napjától kezdıdıen. Megállapodtak abban, hogy amennyiben ünnepnapra esı kapcsolattartás marad el, az alperes miatta, vagy ha a felperes miatt, de neki fel nem róható okból, és elızetes értesítési kötelezettségének eleget tett, azt pótolják a nyári szünet elsı napjától kezdıdıen a pótlás elsı napjának 9 órájától a pótlás utolsó napjának 18 órájáig A végzés ellen kijavítás és kiegészítés iránti kérelemmel élt a felperes. A kiegészítés iránti kérelmében a Bíróság a megkötött egyezséget a leírási hiba miatt kijavította. Az ebben a részében június hó 29. napján jogerıre emelkedett 2012/7. számú végzésével. A felperes fellebbezést nyújtott be az egyezség kiegészítésének elmaradása miatt. Kérte, hogy a bíróság egészítse ki az egyezséget a pótlás a nyári szünetre esı kapcsolattartás pótlásának a szabályozásával. A Bíróság 2012/8. számú végzésének a kiegészítés iránti része tekintetében a végzést hatályon kívül helyezte, és az elsı fokú bíróságot újabb eljárásra, és újabb határozat hozatalára utasította. A Bíróság a felperesnek a nyári kapcsolattartás pótlása tekintetében elıterjesztett kiegészítés iránti kérelmét a december hó 10. napján jogerıre emelkedett 2012/4. számú végzésével helybenhagyta. Indoklásában kifejtette, hogy osztja az elsı fokú bíróság azon álláspontját, hogy az egyezség alperesi kérelem szerinti kiegészítésére nincs mód, mert korábban sem és jelenleg sincsen e körben a feleknek egységes kérelme elıterjesztve. Ezen kívül a 149/1997 (IX.10.) Korm. rendlelet (GYEV) 30. (5) bekezdésében foglaltaknak is a határozat megfelel, az egyezség az elmaradt kapcsolattartások pótlásának rendjét szabályozza, erre nézve rendelkezést tartalmaz, így az, hogy kötelezı rendelkezés elmaradása lenne az adott végzés esetében ez nem állapítható meg. A kapcsolattartás újraszabályozását követıen a kapcsolattartásban a felek között jelentısebb problémákra nem került sor január hó 28. napján a felperes jelen eljárásban keresetlevelet nyújtott be a kapcsolattartás újraszabályozása iránt. A bíróság a perben a kitőzött idıpontokat tanácsváltozás, illetve a felek kérelmére több alkalommal elhalasztotta, de ettıl függetlenül a feleknek a gyermekkel történı kapcsolattartása augusztus hó 9. napjáig zavartalanul folyt le. A felperes 2013 májusában munkavégzés céljából Németországba utazott ki, jelezte mind az alperes mind pedig a gyámhivatal felé, hogy augusztus hó 10. napjáig nem tartózkodik Magyarországon és a gyermekkel való kapcsolattartási jogát nem tudja gyakorolni. A felperes augusztus hó 6. napján ben jelezte azt az alperesnek, hogy augusztus hó 9. napján hazaérkezik Magyarországra és ezen a napon szeretné a gyermeket hosszabb idıre magával vinni. Az alperes az t nem olvasta, nyaraláson vettek részt a gyermekkel. A felperes anélkül, hogy az alperesnek a kapcsolattartásra vonatkozó válaszát bevárt volna, megjelent. A augusztus 9-én sms-ben jelezte a felperes az alperesnek, hogy jön a gyermekért. Az alperes visszaválaszolt a felperesnek, hogy a gyermeket jelenleg átadni nem tudja. A felperes leírta, hogy ebben az esetben az alperest feljelenti, és eljárást indít ellene a kapcsolattartással felmerülı költségek megfizetése iránt. A felperes

4 szám 4 megérkezésekor az alperes még nem volt jelen, szóváltásra került sor a felperes és az alperes édesanyja között. A felperes ezt követıen a rendırséget is kihívta, akik a felek között közvetítettek. Az alperes augusztus 10-ének 8 óráját jelölte meg, amikor haza tud érkezni. Ekkor a gyermek átadásra került. A felperesnek ebben az idıszakban leszabályozott kapcsolattartási joga nem volt. A felperes ezt követıen az alperes bátyjával is összetőzésbe keveredett, de az alperes a bátyát csitította, így komolyabb konfliktusos helyzet nem alakult ki. Az idei évben néhány alkalommal, amikor az alperesnek Budapesten ügyintézése volt, segítı szándékkal a gyermeket is magával vitte és a gyermeket a kapcsolattartásra a felperesnek Budapesten adta át. ő A felperes munkarendje 8-17 óráig tart, az ügyfélszolgálatot 8 és 18 óráig kell kollegáival megoldania, az ebédszünet lerövidítésével a központban 8 16,30 percig kell tartózkodnia. Havonta egy alkalommal lehetısége van a felperesnek, hogy otthon dolgozzon és a kapcsolattartást közvetlenül indulva oldja meg. Az alperes a Központ alkalmazásában áll, házi gondozói munkakörben. Munkavégzését mőködési engedély szerinti ellátási területen gyakorolja. Munkaideje napi hat óra hétfıtıl pénteki 7,30-tól és 17 óra között kell a munkaszerzıdés szerinti idıtartamot letölteni, heti 30 óra alapul vételével kerül beosztásra, heti öt munkanapra egy mőszakos munkarend szerint. Étkezés végett napi 30 perc munkaközi szünet illeti meg. A gyermek óvodás, szlovák óvodában kiscsoportos. A felperes módosított keresetében kérte, hogy a bíróság a jogerıs végzéssel jóváhagyott egyezségben vállalt kapcsolattartási jogát október hó 1. napjától kezdıdıen szabályozza újra akként, hogy a felperes a folyamatos kapcsolattartást minden naptári negyedik hétvégén, pénteken 20,30-kor adja át a felperesnek, és ugyanott vegye vissza vasárnap 17 órakor azzal, hogy a felperes másod osztályú vasúti költséget az alperesnek megfizeti. A folyamatos kapcsolattartás minden második páros hétvégén kerüljön lefolytatásra akként, hogy a felperes péntek 19,30-kor vehesse át a gyermeket a. elıtt, és vasárnap 17 órakor adja vissza Vasútállomás jegypénztáránál az alperesnek. Másodlagosan kérte, hogy a bíróság a folyamatos kapcsolattartást úgy szabályozza újra, hogy minden negyedik naptári hétvégén, pénteki nap 19,30 órai átadással történjen a gyermek átvétele a gyermek hat éves koráig, az átadás pedig pénteken 19,30-kor az. szám elıtt, a visszavétel pedig vasárnap 17 órakor Vasútállomás jegypénztáránál történjen szeptember hó 1. napjáig, ezt követıen a jogerıs egyezségbe foglalt kapcsolattartási rend szerinti szabályozást kérte, minden páros hétvégére. Ezen kívül harmadlagosan - amennyiben elızı kereseti kérelmei nem kerülnek elfogadásra, kérte - hogy a korábbi kapcsolattartási szabályozás változatlan fenntartása mellett szabályozza a bíróság a nyári kapcsolattartás pótlását is akként, hogy az alperes köteles legyen az elmaradt nyári kapcsolattartást pótolni, az elmaradt apai kapcsolattartást követı héten az elmaradt kapcsolattartással azonos idıtartamban. A felperesnek perköltségigénye az alperessel szemben nem volt. Az alperes a kereset elutasítását kérte, perköltségigénye a felperessel szemben nem volt. A felperes kereseti kérelmét otthondolgozási kedvezményének csökkenésével, a gyermek türelmetlenségének csökkentése miatt látta indokoltnak, ezzel a gyermek utaztatással való megviselése kisebb fokú lenne, a gyermek többet tudna aludni, és összesen két órával hosszabb ideig tartana a folyamatos kapcsolattartás. Nehezíti a kapcsolattartást a babakocsi elhagyása és ez az általa kért szabályozási mód hatékonyabb együttmőködést biztosít a számára az alperessel. A késıbbiekben szükséges lenne a jelenlegi kapcsolattartás iránt visszaállítása, mert a kapcsolata egyébként jó a gyermekkel és iskolázottságánál fogva jelentıs segítséget tudna a számára nyújtani.

5 . szám 5 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (Csjt.) 92. (1) bekezdése szerint a gyermeknek joga, hogy különélı szülıjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, a gyermekétıl külön élı szülı joga és kötelessége is, hogy gyermekével a kapcsolatot fenntartsa, vele rendszeresen érintkezzen. A gyermeket nevelı szülı pedig köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. A Csjt. 92. (4) bekezdése szerint a kapcsolattartásról szülık megegyezésének hiányában a gyámhatóság dönt, ha házassági vagy gyermek elhelyezési per van folyamatban, a szülık megegyezésének hiányában a kapcsolattartásról a bíróság dönt. Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, ennek megváltoztatását a határozat jogerıre emelkedésétıl számított két éven belül csak a bíróságnál lehet kérni. A kapcsolattartás célja, hogy a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személyek közötti családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá a kapcsolattartásra jogosult szülı a gyermek nevelését, fejlıdését folyamatosan figyelemmel kísérje, tıle telhetıen segítse. A kapcsolattartással szembeni elvárás az, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat a gyermek és szülıje között, és élı kapcsolat alakuljon ki közöttük. Mind a szülınek, mind a gyermeknek törekednie kell arra, hogy a szülı gyermeki kapcsolat fennmaradjon, mert a gyermek érdekében az áll, hogy továbbra is maga mellett tudja mindkét szülıjét, számíthasson az ı segítségükre. A Gyer 32. (1) bekezdése szerint a kapcsolattartás újraszabályozását a kapcsolattartást rendezı határozat jogerıre emelkedésétıl számított két éven belül abban az esetben lehet kérni, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság a döntését alapította, utóbb lényegesen megváltoztak és a kapcsolattartás újraszabályozása a gyermek érdekeit szolgálja. A fenti jogszabályi rendelkezésbıl kifolyólag a már rendezett kapcsolattartásnak a megváltoztatására csak abban az esetben kerülhet sor, hogyha a vállalt kapcsolattartás alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás következett be. A bíróság álláspontja szerint a felperes által elıadottak kereseti kérelmét nem alapozzák meg. A felperes csatolt egy igazolást, mely szerint február hó 24. napja óta biztosítja munkáltatója számára az otthoni munkavégzést, és azt az elvárást, hogy a munkahelyén ezzel a lehetıséggel havonta egy alkalommal éljen. A felperesnek errıl már a korábbi egyezséget jóváhagyó végzés esetén is tudomással kellett bírnia. Amennyiben ezen munkáltatói elvárás erıteljesebben is csak késıbb is fogalmazódott meg vele szemben, ez nem minısül olyan körülménynek, amely a kapcsolattartás újraszabályozását igényelné. A felperes által elıadottak a kapcsolattartás gyakorlására vonatkozóan kényelmi szempontokat tartalmaznak, amely önmagában az újraszabályozás alapjául nem szolgálhat. Jelentısebben az alperesnek a segítségével sem fog csökkenni a gyermeknek az utazásban töltött ideje és nem szolgálhat a már megkötött megállapodás megváltoztatására az sem, hogy a felperest ezek a kapcsolattartási idıtartamok a hosszabb utazásra tekintettel megviselik, szubjektív megítélés ez. A kapcsolattartás biztosítása nemcsak és kizárólag az alperesnek a feladatát jelenti. Az alperes törvényi kötelezettsége a kapcsolattartás zavartalanságára terjed ki. Az alperes az eddigi gyakorlata ennek maximálisan megfelelt, nyilván a felperes váratlan felbukkanására nem lehetett és nem is tudott felkészülni a felperes nem is az elıírt kapcsolattartási idıben jelentkezett 2013 augusztusában. Így ez az egyetlen atrocitás, amely nem is az alperes és a felperes között zajlott, hanem sokkal inkább a felperes és az alperes családtagjai között, a kapcsolattartás megváltoztatására nem ad alapot. A kapcsolattartás zavartalanságát az alperes a jelenlegi körülmények között biztosítani tudja, a felperesnek pedig nemcsak joga a kapcsolattartása a gyermekével, hanem egyben kötelezettsége is. Az általa felhozott szempontok önmagukban az újraszabályozást nem igénylik, néhány órás eltérés van csupán a felperes által igényelt átvételi idıpont, illetve a jelenlegi átvételi idıpont között. Nem jelenti

6 . szám 6 sem a gyermek törıdésének a csökkentését, sem pedig jelentısen a törıdésének csökkentését, hogy a gyermeket szolnokig az alperes viszi el. Ez kizárólag a felperes kényelmét szolgálja, holott gépjármővel, jobb közlekedési lehetıségekkel a felek közül a felperes rendelkezik. A szerény jövedelmő, gépjármővel nem rendelkezı alperestıl annak elvárása, hogy a felek között fönnálló földrajzi távolságot csökkentse a felperes számára nem elvárható. A bíróság álláspontja szerint a jelenleg fennálló kapcsolattartási szabályok a kapcsolattartást már a szükséges mértékben, és részletességgel szabályozzák, ennek további bonyolítása és részletezése nem szükséges. A felperes esetleges munkahelyi problémáinak a megoldása a jelenlegi kapcsolattartási szabályok és az alperes eddig hozzáállása mellett maximálisan biztosítható. A felperesnek rendelkezésére áll az is, hogy amennyiben munkahelyi elfoglaltsága van és a pénteki kapcsolattartási idıre nem ér a gyermekért, hogy kellı idıben az általa vállalt akadályközlési idıtartamon belül ezt az alperesnek jelezze és a kapcsolattartásra rendelkezésre álló idıben azt késıbb tegye meg, lehetısége van arra, is, hogy ilyen akadályoztatás esetén a szombati napon ejtse meg a gyermeknek az elvitelét de arra is van lehetısége, hogy otthondolgozási kedvezmény hiányában erre ezt a napot esetleg szabadság kivételével oldja meg. A felperesnek a budapesti parkolással és a kapcsolattartást megelızıen a munkahelyérıl való kötelezı utazásra való hivatkozása szintén erıltetett, nem olyan lényeges körülmény, amely megfelelı hozzáállás és kötelességtudat mellett ne lenne elhárítható. Mindezeket összességében értékelve a bíróság úgy ítélte meg, hogy a felek által kötött és részletes kapcsolattartásnak az újraszabályozása semmilyen szempontból nem indokolt. Nem indokolt a nyári szünet pótlására vonatkozóan további rendelkezés meghozatala sem. A Gyer 30. (8) bekezdés b.) pontja szerint az elmaradt kapcsolattartás pótlása nem veszélyeztetheti a gyermek egészséges fejlıdését. A bíróság álláspontja szerint a nyári szünetre elıírt heti kapcsolattartások mellett nem írható elı az, hogy amennyiben a kapcsolattartás a felperes miatt marad el, de elızetes értesítési kötelezettségének eleget tett, vagy utólag a felróhatóságát igazolja, vagy ha a kapcsolattartás az alperes miatt marad el, akkor azt a következı héten a szülı a nyári szünetben köteles pótolni. A nyári szünetre való felkészülés mindig hosszas szervezést, az egyes lehetıségek felmérésén, hosszas mérlegelés után alakul ki minden családban. Ezeknek a programoknak a nyári idıszakban az adott idıszakot megelızı néhány napban nem lehetséges. Kevesebb hátránya származik a nyári szünetben esetlegesen elmaradt egy-egy hét pótlásának a mellızésébıl, mint az egyébként leszervezett programok rövid idın belül történı megváltoztatásával. A feleknek az együttmőködése a folyamatos kapcsolattartások tekintetében az elmúlt idıszakban zavartalan volt, a felperes azonban az utóbbi nyáron sem tartotta be a kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket. A felperest megilletı folyamatos kapcsolattartás a gyermek életkora és az általa igénybe vehetı nyári kapcsolattartások mellett megfelelıen szolgálja kapcsolatuk fenntartását, fejlıdését, mind a felperes, mind pedig a gyermek számára. Miután a bíróság a kereset jogalapjában, lényeges körülményváltozás hiányára tekintettel alaptalannak találta, a keresetet elutasította. A pernyertes alperesnek perköltségigénye a felperessel szemben nem volt, ezért az errıl történı döntéshozatalt a bíróság a Pp. 78. (2) bekezdése alapján mellızte október hó 22. napján Záradék: Amennyiben a jegyzıkönyv elektronikus úton kerül továbbításra, úgy ez nem minısül hiteles másolatnak. bíró

7 szám 7

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 22.m.4620/2006/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendır szakszervezet részérıl ügyintézıként eljáró dr. Oláh Tamás jogtanácsos (1133

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; melynek során a közjegyzı a jogosult egyoldalú kérelme

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 1 Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete által 2008. év során kifizetett káresemények értékelése A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 2008. évi tevékenységérıl szóló, az Egyesület

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 33.M.1356/2006/2006/6. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság dr. Oláh Tamás jogász, Független Rendır Szakszervezet KKI Jogsegélyszolgálata

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához A mellékelt minta szerint benyújtott keresetlevélben kérheti a bíróságtól házasságának felbontását. Hogyan készítse el a keresetlevelet?

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 12.M.8/2006/7. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Tordai Gábor jogtanácsos (a Független Rendır Szakszervezet részérıl, 1388 Budapest, Pf.: 52.)

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.042/2011/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. H.-B. Z. ügyvéd) által

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET Tisztelt Járásbíróság! Felperes neve: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcíme: Telefon, fax: E-mail: Munkahelyének címe: (ha nyugdíjat, járadékot, vagy

Részletesebben

Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog.

Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog. Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog. Mikor szűnik meg egy házasság? - A Bíróságnak a házasságot felbontó jogerős

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban

Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban Az ügyvédekrıl szóló tv. 1. -a kimondja, hogy az ügyvéd közremőködik abban, hogy az ellenérdekő felek a jogvitájukat megegyezéssel intézzék el. Az ügyvédek

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZMSZ. számú melléklete SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Szigethalom Város Önkormányzat, mint fenntartó által biztosított bölcsődei

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Bíróság 27. 11. K. 34. 04312007/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a KÖNYVMÍVES Könyvkiadó Kft (Budapest) felperesnek a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL (Budapest) alperes ellen verseny ügyben

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelı családnak, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Elızmény száma: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Név: (Nıknél leánykori név is!) Születési helye: Születési idı: év hó nap Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: utca házszám em. ajtó helység

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 152/2010/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. Turcsányi Dániel ügyvéd által képviselt Crystal Institute Kft. (Budapest) I.r., Flavinárium Elsı Magyar

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben