bíróság. szám í t é l e t e t: A bíróság a keresetet elutasítja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "bíróság. szám í t é l e t e t: A bíróság a keresetet elutasítja."

Átírás

1 bíróság. szám A bíróság dr. által képviselt Zoltán felperesnek, alperes ellen kapcsolattartás újraszabályozása iránt indított perében meghozta a következı A bíróság a keresetet elutasítja. í t é l e t e t: Az ítélet ellen a kézbesítéstıl számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a, melyet a bíróságnál kell írásban, három példányban benyújtani. Tájékoztatja a bíróság a feleket, hogy a fellebbezést - tárgyalás tartására irányuló kérelem hiányában - a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, ha a) a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték, vagy az állam által elılegezett költség megfizetésére vonatkozik, b) a fellebbezés csak az elızetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidıvel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, c) a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, d) a felek ezt a fellebbezési határidı lejárta elıtt közösen kérték. I n d o k o l á s: A bíróság a felek elıadása, és a beszerzett, valamint csatolt okirati bizonyítékok tartalma alapján, valamint a Bíróság és számú ügyeinek iratai alapján a következı t é n y á l l á s t állapította meg. A felek élettársak voltak, élettársi kapcsolatukból december hó 7. napján Márk utónevő gyermekük született. A Bíróság október hó 9. napján jogerıre emelkedett 2011/3. számú végzésével jóváhagyott egyezségben a felek megállapodtak abban, hogy a gyermek az alperesnél kerül tartás és gondozás végett elhelyezésre. A felperes kötelezettséget vállalt, hogy a gyermek tartására május hó 1. napjától kezdıdıen, havonta elıre esedékesen, minden hónap 15. napjáig ,- forint gyermektartásdíjat megfizet. A felek megállapodtak abban, hogy a felperes jogosult a gyermekkel a kapcsolatot folyamatosan tartani május hó 31. napjáig látogatás formájában, péntek 19 órától vasárnap 17 óráig azzal, hogy ezen idıtartam alatt köteles az alperes biztosítani a zavartalan kapcsolattartást a szám alatt található ingatlanban június hó 1. napjától kezdıdıen a folyamatos kapcsolattartás az alperes a gyermekkel az elvitel jogával illeti meg. Jogosult a gyermeket pénteken 19 órától vasárnap 17 óráig magával vinni, a gyermek átadásának és átvételének helye a mindenkori alperesi lakóhely. A végzés rendelkezett az idıszakos kapcsolattartásra is. Az alperes a kapcsolattartás újraszabályozása iránt március hó 23. napján keresetet nyújtott be. Az alperes párkapcsolatára is tekintettel az így meghatározott kapcsolattartás miatt a felek között számtalan konfliktus volt. A felperes az alperessel szemben több kapcsolattartás végrehajtási iránti

2 szám 2 kérelemmel és védelembe vételi eljárás kezdeményezésével élt. a március hó 12. napján jogerıre emelkedett számú határozatával elutasította a felperesnek a január hó 28. napjától január hó 29. napjáig terjedı folyamatos kapcsolattartás végrehajtása ügyében benyújtott kérelmét. Jegyzıje, mint elsı fokú gyámhatóság a Márk utónevő gyermek, kiskorú védelembe vételére irányuló és a felperes által elıterjesztett kérelmet, a február hó 16. napján kelt számú határozatával elutasította. Felhívta a Központot, hogy a kiskorút alapellátás keretében lássa el. Az eljárás során a gyámhatóság megállapította, hogy az alperesi körülmények rendezettek, a gyermek harmonikus életkörülmények között él, kiegyensúlyozott anya, gyermek kapcsolat mutatkozik, az alperes tartásában és gondozásában élı kiskorú testi, értelmi és erkölcsi fejlıdése megfelelıen biztosított, és az alperes a zavartalan kapcsolattartást nem akadályozta. Az alperes vállalta az együttmőködést a családsegítıvel, így a gyámhatóság a gyermek védelembe vételét minden szempontból indokolatlannak találta. A felperes eljárást indított az alperessel szemben Jegyzıje elıtt is. Annak megállapítását kérte, hogy az alperes lakóhelye, a. szám alatti ingatlan a bentlakókra nézve veszélyes állapotban van-e. Jegyzıje számú határozatával tájékoztatta a felperest a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján, hogy a lakóépület épületszerkezeteiben nincs olyan káros jellegő elváltozás, amely szerint az életveszélyt jelentene a bentlakókra, vagy a környezetükre nézve. A tájékoztatás január hó 20. napján kelt. A felek a perben egyezséget kötöttek, a Bíróság egyezségüket a április hó 23. napján jogerıre emelkedett. számú végzésével jóváhagyta. A felek megállapodtak abban, hogy a Bíróság október hó 19. napján jogerıre emelkedett 2011/3. számú végzésével jóváhagyott egyezségben az alperesnek a december hó 7. napján született Márk utónevő gyermekkel történı kapcsolattartását újraszabályozzák május hó 1. napjától kezdıdıen, akként, hogy az alperes jogosult a gyermekkel a kapcsolatot folyamatosan tartani május hó 1. napjától június hó 30. napjáig, minden páros héten, szombaton 9 órától vasárnap 18 óráig az elvitel jogával. A felperes köteles a gyermeket a mindenkori lakóhelyen ezen idıpontban az alperesnek átadni, az alperes pedig a kapcsolattartás lejártával a gyermeket a felperesnek mindenkori lakóhelyén visszaadni. Jogosult továbbá az alperes a fenti gyermekkel a kapcsolatot folyamatosan tartani július hó 1. napjától kezdıdıen minden páros héten, pénteken 19 órától vasárnap 18 óráig az elvitel jogával. A felperes a mindenkori lakóhelyén köteles a gyermeket a kapcsolattartás kezdetekor a gyermeket a kapcsolattartás kezdetekor az alperesnek átadni, a kapcsolattartás lejárával pedig köteles az alperes a gyermeket a felperesnek visszaadni a felperes mindenkori lakóhelyén. Megállapodtak abban is a felek, hogy az alperes jogosult a gyermekkel idıszakosan a kapcsolatot tartani a tanévközi tavaszi, téli, ıszi szünetben annak második felében, a második fele elsı napja 10 órájától utolsó napjának 17 órájáig az elvitel jogával. Jogosult továbbá 2013 nyarától kezdıdıen a nyári szünetben minden év július hó 1. és 3. augusztus hó 1. és 3. hetében az elvitel jogával a kapcsolatot tartani hétfın 10 órától vasárnap 18 óráig. Az idıszakos kapcsolattartás vonatkozásában is a gyermek átadásának és átvételének helye a felperes mindenkori lakóhelye, a kapcsolattartás kezdetekor itt a felperes a köteles a gyermeket az alperesnek átadni, az alperes pedig a kapcsolattartás lejárával a gyermeket a felperesnek visszaadni. Megállapodtak abban is a felek, hogy a felperes jogosult idıszakosan a kapcsolatot tartani a páros ünnepek második napján 9-18 óráig az elvitel jogával, a gyermek átadásának és átvételének helye a felperes mindenkori lakóhelye, az alperes itt köteles a gyermeket a kapcsolattartás lejártával a felperesnek visszaadni, a felperes pedig a kezdetekor a gyermeket az alperesnek átadni.

3 szám 3 Megállapodtak abban is a felek, hogy a felperes jogosult a gyermekkel a kapcsolatot telefonon is tartani december hó 1. napjától kezdıdıen minden csütörtökön, kapcsolattartásra meghatározott idıpontok kivételéve 18,30 19,00 óráig. Megállapodtak a felek abban, hogy amennyiben a kapcsolattartásnak akadálya van, arról 96 órával korábban egymást értesítik, lehetıleg írásban, vagy más igazolható formában. Megállapodtak abban is, hogyha a folyamatos kapcsolattartás a felperes miatt marad el, vagy ha az alperes miatt marad el, de elızetes értesítési kötelezettségének eleget tett, vagy az akadály felmerülését utólag igazolja a kapcsolattartást pótolják, az elmaradt kapcsolattartást követı hét azonos idıpontjában. Megállapodtak abban, hogy amennyiben az idıszakos kapcsolattartás a felperes miatt marad el, vagy az alperesnek fel nem róható okból marad el, és elızetes értesítési kötelezettségének eleget tett, vagy az akadály felmerülését utólag igazolja a kapcsolattartást pótolják akként, hogy a tavaszi, téli, ıszi szünetben elmaradt kapcsolattartást a következı tavaszi, téli, ıszi évszakra esedékes tanévközi szünetben pótolják az elmaradt idıtartamban, a szünet elsı napjától kezdıdıen. Megállapodtak abban, hogy amennyiben ünnepnapra esı kapcsolattartás marad el, az alperes miatta, vagy ha a felperes miatt, de neki fel nem róható okból, és elızetes értesítési kötelezettségének eleget tett, azt pótolják a nyári szünet elsı napjától kezdıdıen a pótlás elsı napjának 9 órájától a pótlás utolsó napjának 18 órájáig A végzés ellen kijavítás és kiegészítés iránti kérelemmel élt a felperes. A kiegészítés iránti kérelmében a Bíróság a megkötött egyezséget a leírási hiba miatt kijavította. Az ebben a részében június hó 29. napján jogerıre emelkedett 2012/7. számú végzésével. A felperes fellebbezést nyújtott be az egyezség kiegészítésének elmaradása miatt. Kérte, hogy a bíróság egészítse ki az egyezséget a pótlás a nyári szünetre esı kapcsolattartás pótlásának a szabályozásával. A Bíróság 2012/8. számú végzésének a kiegészítés iránti része tekintetében a végzést hatályon kívül helyezte, és az elsı fokú bíróságot újabb eljárásra, és újabb határozat hozatalára utasította. A Bíróság a felperesnek a nyári kapcsolattartás pótlása tekintetében elıterjesztett kiegészítés iránti kérelmét a december hó 10. napján jogerıre emelkedett 2012/4. számú végzésével helybenhagyta. Indoklásában kifejtette, hogy osztja az elsı fokú bíróság azon álláspontját, hogy az egyezség alperesi kérelem szerinti kiegészítésére nincs mód, mert korábban sem és jelenleg sincsen e körben a feleknek egységes kérelme elıterjesztve. Ezen kívül a 149/1997 (IX.10.) Korm. rendlelet (GYEV) 30. (5) bekezdésében foglaltaknak is a határozat megfelel, az egyezség az elmaradt kapcsolattartások pótlásának rendjét szabályozza, erre nézve rendelkezést tartalmaz, így az, hogy kötelezı rendelkezés elmaradása lenne az adott végzés esetében ez nem állapítható meg. A kapcsolattartás újraszabályozását követıen a kapcsolattartásban a felek között jelentısebb problémákra nem került sor január hó 28. napján a felperes jelen eljárásban keresetlevelet nyújtott be a kapcsolattartás újraszabályozása iránt. A bíróság a perben a kitőzött idıpontokat tanácsváltozás, illetve a felek kérelmére több alkalommal elhalasztotta, de ettıl függetlenül a feleknek a gyermekkel történı kapcsolattartása augusztus hó 9. napjáig zavartalanul folyt le. A felperes 2013 májusában munkavégzés céljából Németországba utazott ki, jelezte mind az alperes mind pedig a gyámhivatal felé, hogy augusztus hó 10. napjáig nem tartózkodik Magyarországon és a gyermekkel való kapcsolattartási jogát nem tudja gyakorolni. A felperes augusztus hó 6. napján ben jelezte azt az alperesnek, hogy augusztus hó 9. napján hazaérkezik Magyarországra és ezen a napon szeretné a gyermeket hosszabb idıre magával vinni. Az alperes az t nem olvasta, nyaraláson vettek részt a gyermekkel. A felperes anélkül, hogy az alperesnek a kapcsolattartásra vonatkozó válaszát bevárt volna, megjelent. A augusztus 9-én sms-ben jelezte a felperes az alperesnek, hogy jön a gyermekért. Az alperes visszaválaszolt a felperesnek, hogy a gyermeket jelenleg átadni nem tudja. A felperes leírta, hogy ebben az esetben az alperest feljelenti, és eljárást indít ellene a kapcsolattartással felmerülı költségek megfizetése iránt. A felperes

4 szám 4 megérkezésekor az alperes még nem volt jelen, szóváltásra került sor a felperes és az alperes édesanyja között. A felperes ezt követıen a rendırséget is kihívta, akik a felek között közvetítettek. Az alperes augusztus 10-ének 8 óráját jelölte meg, amikor haza tud érkezni. Ekkor a gyermek átadásra került. A felperesnek ebben az idıszakban leszabályozott kapcsolattartási joga nem volt. A felperes ezt követıen az alperes bátyjával is összetőzésbe keveredett, de az alperes a bátyát csitította, így komolyabb konfliktusos helyzet nem alakult ki. Az idei évben néhány alkalommal, amikor az alperesnek Budapesten ügyintézése volt, segítı szándékkal a gyermeket is magával vitte és a gyermeket a kapcsolattartásra a felperesnek Budapesten adta át. ő A felperes munkarendje 8-17 óráig tart, az ügyfélszolgálatot 8 és 18 óráig kell kollegáival megoldania, az ebédszünet lerövidítésével a központban 8 16,30 percig kell tartózkodnia. Havonta egy alkalommal lehetısége van a felperesnek, hogy otthon dolgozzon és a kapcsolattartást közvetlenül indulva oldja meg. Az alperes a Központ alkalmazásában áll, házi gondozói munkakörben. Munkavégzését mőködési engedély szerinti ellátási területen gyakorolja. Munkaideje napi hat óra hétfıtıl pénteki 7,30-tól és 17 óra között kell a munkaszerzıdés szerinti idıtartamot letölteni, heti 30 óra alapul vételével kerül beosztásra, heti öt munkanapra egy mőszakos munkarend szerint. Étkezés végett napi 30 perc munkaközi szünet illeti meg. A gyermek óvodás, szlovák óvodában kiscsoportos. A felperes módosított keresetében kérte, hogy a bíróság a jogerıs végzéssel jóváhagyott egyezségben vállalt kapcsolattartási jogát október hó 1. napjától kezdıdıen szabályozza újra akként, hogy a felperes a folyamatos kapcsolattartást minden naptári negyedik hétvégén, pénteken 20,30-kor adja át a felperesnek, és ugyanott vegye vissza vasárnap 17 órakor azzal, hogy a felperes másod osztályú vasúti költséget az alperesnek megfizeti. A folyamatos kapcsolattartás minden második páros hétvégén kerüljön lefolytatásra akként, hogy a felperes péntek 19,30-kor vehesse át a gyermeket a. elıtt, és vasárnap 17 órakor adja vissza Vasútállomás jegypénztáránál az alperesnek. Másodlagosan kérte, hogy a bíróság a folyamatos kapcsolattartást úgy szabályozza újra, hogy minden negyedik naptári hétvégén, pénteki nap 19,30 órai átadással történjen a gyermek átvétele a gyermek hat éves koráig, az átadás pedig pénteken 19,30-kor az. szám elıtt, a visszavétel pedig vasárnap 17 órakor Vasútállomás jegypénztáránál történjen szeptember hó 1. napjáig, ezt követıen a jogerıs egyezségbe foglalt kapcsolattartási rend szerinti szabályozást kérte, minden páros hétvégére. Ezen kívül harmadlagosan - amennyiben elızı kereseti kérelmei nem kerülnek elfogadásra, kérte - hogy a korábbi kapcsolattartási szabályozás változatlan fenntartása mellett szabályozza a bíróság a nyári kapcsolattartás pótlását is akként, hogy az alperes köteles legyen az elmaradt nyári kapcsolattartást pótolni, az elmaradt apai kapcsolattartást követı héten az elmaradt kapcsolattartással azonos idıtartamban. A felperesnek perköltségigénye az alperessel szemben nem volt. Az alperes a kereset elutasítását kérte, perköltségigénye a felperessel szemben nem volt. A felperes kereseti kérelmét otthondolgozási kedvezményének csökkenésével, a gyermek türelmetlenségének csökkentése miatt látta indokoltnak, ezzel a gyermek utaztatással való megviselése kisebb fokú lenne, a gyermek többet tudna aludni, és összesen két órával hosszabb ideig tartana a folyamatos kapcsolattartás. Nehezíti a kapcsolattartást a babakocsi elhagyása és ez az általa kért szabályozási mód hatékonyabb együttmőködést biztosít a számára az alperessel. A késıbbiekben szükséges lenne a jelenlegi kapcsolattartás iránt visszaállítása, mert a kapcsolata egyébként jó a gyermekkel és iskolázottságánál fogva jelentıs segítséget tudna a számára nyújtani.

5 . szám 5 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (Csjt.) 92. (1) bekezdése szerint a gyermeknek joga, hogy különélı szülıjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, a gyermekétıl külön élı szülı joga és kötelessége is, hogy gyermekével a kapcsolatot fenntartsa, vele rendszeresen érintkezzen. A gyermeket nevelı szülı pedig köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. A Csjt. 92. (4) bekezdése szerint a kapcsolattartásról szülık megegyezésének hiányában a gyámhatóság dönt, ha házassági vagy gyermek elhelyezési per van folyamatban, a szülık megegyezésének hiányában a kapcsolattartásról a bíróság dönt. Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, ennek megváltoztatását a határozat jogerıre emelkedésétıl számított két éven belül csak a bíróságnál lehet kérni. A kapcsolattartás célja, hogy a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személyek közötti családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá a kapcsolattartásra jogosult szülı a gyermek nevelését, fejlıdését folyamatosan figyelemmel kísérje, tıle telhetıen segítse. A kapcsolattartással szembeni elvárás az, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat a gyermek és szülıje között, és élı kapcsolat alakuljon ki közöttük. Mind a szülınek, mind a gyermeknek törekednie kell arra, hogy a szülı gyermeki kapcsolat fennmaradjon, mert a gyermek érdekében az áll, hogy továbbra is maga mellett tudja mindkét szülıjét, számíthasson az ı segítségükre. A Gyer 32. (1) bekezdése szerint a kapcsolattartás újraszabályozását a kapcsolattartást rendezı határozat jogerıre emelkedésétıl számított két éven belül abban az esetben lehet kérni, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság a döntését alapította, utóbb lényegesen megváltoztak és a kapcsolattartás újraszabályozása a gyermek érdekeit szolgálja. A fenti jogszabályi rendelkezésbıl kifolyólag a már rendezett kapcsolattartásnak a megváltoztatására csak abban az esetben kerülhet sor, hogyha a vállalt kapcsolattartás alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás következett be. A bíróság álláspontja szerint a felperes által elıadottak kereseti kérelmét nem alapozzák meg. A felperes csatolt egy igazolást, mely szerint február hó 24. napja óta biztosítja munkáltatója számára az otthoni munkavégzést, és azt az elvárást, hogy a munkahelyén ezzel a lehetıséggel havonta egy alkalommal éljen. A felperesnek errıl már a korábbi egyezséget jóváhagyó végzés esetén is tudomással kellett bírnia. Amennyiben ezen munkáltatói elvárás erıteljesebben is csak késıbb is fogalmazódott meg vele szemben, ez nem minısül olyan körülménynek, amely a kapcsolattartás újraszabályozását igényelné. A felperes által elıadottak a kapcsolattartás gyakorlására vonatkozóan kényelmi szempontokat tartalmaznak, amely önmagában az újraszabályozás alapjául nem szolgálhat. Jelentısebben az alperesnek a segítségével sem fog csökkenni a gyermeknek az utazásban töltött ideje és nem szolgálhat a már megkötött megállapodás megváltoztatására az sem, hogy a felperest ezek a kapcsolattartási idıtartamok a hosszabb utazásra tekintettel megviselik, szubjektív megítélés ez. A kapcsolattartás biztosítása nemcsak és kizárólag az alperesnek a feladatát jelenti. Az alperes törvényi kötelezettsége a kapcsolattartás zavartalanságára terjed ki. Az alperes az eddigi gyakorlata ennek maximálisan megfelelt, nyilván a felperes váratlan felbukkanására nem lehetett és nem is tudott felkészülni a felperes nem is az elıírt kapcsolattartási idıben jelentkezett 2013 augusztusában. Így ez az egyetlen atrocitás, amely nem is az alperes és a felperes között zajlott, hanem sokkal inkább a felperes és az alperes családtagjai között, a kapcsolattartás megváltoztatására nem ad alapot. A kapcsolattartás zavartalanságát az alperes a jelenlegi körülmények között biztosítani tudja, a felperesnek pedig nemcsak joga a kapcsolattartása a gyermekével, hanem egyben kötelezettsége is. Az általa felhozott szempontok önmagukban az újraszabályozást nem igénylik, néhány órás eltérés van csupán a felperes által igényelt átvételi idıpont, illetve a jelenlegi átvételi idıpont között. Nem jelenti

6 . szám 6 sem a gyermek törıdésének a csökkentését, sem pedig jelentısen a törıdésének csökkentését, hogy a gyermeket szolnokig az alperes viszi el. Ez kizárólag a felperes kényelmét szolgálja, holott gépjármővel, jobb közlekedési lehetıségekkel a felek közül a felperes rendelkezik. A szerény jövedelmő, gépjármővel nem rendelkezı alperestıl annak elvárása, hogy a felek között fönnálló földrajzi távolságot csökkentse a felperes számára nem elvárható. A bíróság álláspontja szerint a jelenleg fennálló kapcsolattartási szabályok a kapcsolattartást már a szükséges mértékben, és részletességgel szabályozzák, ennek további bonyolítása és részletezése nem szükséges. A felperes esetleges munkahelyi problémáinak a megoldása a jelenlegi kapcsolattartási szabályok és az alperes eddig hozzáállása mellett maximálisan biztosítható. A felperesnek rendelkezésére áll az is, hogy amennyiben munkahelyi elfoglaltsága van és a pénteki kapcsolattartási idıre nem ér a gyermekért, hogy kellı idıben az általa vállalt akadályközlési idıtartamon belül ezt az alperesnek jelezze és a kapcsolattartásra rendelkezésre álló idıben azt késıbb tegye meg, lehetısége van arra, is, hogy ilyen akadályoztatás esetén a szombati napon ejtse meg a gyermeknek az elvitelét de arra is van lehetısége, hogy otthondolgozási kedvezmény hiányában erre ezt a napot esetleg szabadság kivételével oldja meg. A felperesnek a budapesti parkolással és a kapcsolattartást megelızıen a munkahelyérıl való kötelezı utazásra való hivatkozása szintén erıltetett, nem olyan lényeges körülmény, amely megfelelı hozzáállás és kötelességtudat mellett ne lenne elhárítható. Mindezeket összességében értékelve a bíróság úgy ítélte meg, hogy a felek által kötött és részletes kapcsolattartásnak az újraszabályozása semmilyen szempontból nem indokolt. Nem indokolt a nyári szünet pótlására vonatkozóan további rendelkezés meghozatala sem. A Gyer 30. (8) bekezdés b.) pontja szerint az elmaradt kapcsolattartás pótlása nem veszélyeztetheti a gyermek egészséges fejlıdését. A bíróság álláspontja szerint a nyári szünetre elıírt heti kapcsolattartások mellett nem írható elı az, hogy amennyiben a kapcsolattartás a felperes miatt marad el, de elızetes értesítési kötelezettségének eleget tett, vagy utólag a felróhatóságát igazolja, vagy ha a kapcsolattartás az alperes miatt marad el, akkor azt a következı héten a szülı a nyári szünetben köteles pótolni. A nyári szünetre való felkészülés mindig hosszas szervezést, az egyes lehetıségek felmérésén, hosszas mérlegelés után alakul ki minden családban. Ezeknek a programoknak a nyári idıszakban az adott idıszakot megelızı néhány napban nem lehetséges. Kevesebb hátránya származik a nyári szünetben esetlegesen elmaradt egy-egy hét pótlásának a mellızésébıl, mint az egyébként leszervezett programok rövid idın belül történı megváltoztatásával. A feleknek az együttmőködése a folyamatos kapcsolattartások tekintetében az elmúlt idıszakban zavartalan volt, a felperes azonban az utóbbi nyáron sem tartotta be a kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket. A felperest megilletı folyamatos kapcsolattartás a gyermek életkora és az általa igénybe vehetı nyári kapcsolattartások mellett megfelelıen szolgálja kapcsolatuk fenntartását, fejlıdését, mind a felperes, mind pedig a gyermek számára. Miután a bíróság a kereset jogalapjában, lényeges körülményváltozás hiányára tekintettel alaptalannak találta, a keresetet elutasította. A pernyertes alperesnek perköltségigénye a felperessel szemben nem volt, ezért az errıl történı döntéshozatalt a bíróság a Pp. 78. (2) bekezdése alapján mellızte október hó 22. napján Záradék: Amennyiben a jegyzıkönyv elektronikus úton kerül továbbításra, úgy ez nem minısül hiteles másolatnak. bíró

7 szám 7

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/4-3/2013. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről 8000 Székesfehérvár, Piac

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.: 1038V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

G y e r m e k j ó l é t i é s g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e l é s e

G y e r m e k j ó l é t i é s g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e l é s e M e d g y e s b o d z á s k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a 5663 M e d g y e s b o d z á s Széchenyi u. 38. 68/ 425-000 68/526-331 G y e r m e k j ó

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY

ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY ORSZÁGOS KONFERENCIA 2010. MÁJUS 11-12. SZAKMAI KIADVÁNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 3532 MISKOLC, KÁROLY U.12. 1 Szerkesztette: Képzési és Módszertani

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

2007. évi LXXX. törvény. a menedékjogról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmezı rendelkezések

2007. évi LXXX. törvény. a menedékjogról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmezı rendelkezések 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról Az Országgyőlés a hazájukat elhagyni kényszerülık emberi jogainak és alapvetı szabadságainak védelmére, figyelemmel a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény fenntartója: Polgármesteri Hivatal Ózd Intézmény

Részletesebben

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa Pest-İr 2006. 2-3. szám Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. Tel./fax: 06-1-220-31-29 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Iránytő Új szabályok

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében,

Részletesebben