1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata Ki mondja ki a kimondhatatlant? Fasizmussal bélyegeznek Miért áll 2 százalékon az SZDSZ? Fundamentális pótcselekvés Nem szabad azt hinni, hogy itt a gyõzelem pillanata Ötvenhat nem alku tárgya Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a weboldalról. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék. Amennyiben a lap megnyeri tetszését, kérjük jó szívvel ajánlja azt másoknak is elolvasásra! Köszönjük, és jó szórakozást!

2 1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan s épsége sérthetetlen. A szabad, önálló és független Magyarország követeli a Szent Korona államterületét, államalapító és államalkotó nemzeteit erõszakkal szétszakító nemzetközi szerzõdések azonnali felülvizsgálatát, a nemzetközi joggal ellentétes rendelkezéseinek eltörlését, az eredeti állapot visszaállítását. 2. Az március 19-e óta hatalmat gyakorló pártok vezetõi a magyar nemzetet elveszíteni, annak szabadságát örökre elvenni akarták. Ezt a magyar nemzet elleni árulással, hitszegéssel és fegyverfogással, nemkülönben azon merénylettel követték el, hogy az ország önállóságának eltörlését fegyveres és politikai erõszakkal kísérelték és tették meg, evégett idegen hatalom fegyveres erejét is a nemzet legyilkolására használni nem iszonyodtak, saját kezeikkel szaggatva szét úgy a Szent Korona eszme természetes értékrendjét, mint általában azon kapcsolatokat, melyek két- és többoldalú kötések alapján idegen országok s Magyarország között fennállottak. Ezért minden hitszegõ pártvezetõt, minden pártvezetõ családtagját és mindazt, aki támogatásukat elfogadta, Magyarország nevében örökre kizárjuk, kirekesztjük, minden cím használatától és vagyonától megfosztjuk és az ország területérõl, valamint minden polgári jogok élvezetébõl számkivetjük. Ez alapján ezek a személyek a nemzet nevében hatalomvesztettnek, kirekesztettnek és számûzöttnek nyilváníttatnak. 3. Amikor e nyilatkozat alapján a magyar nemzet elidegeníthetetlen természetes jogainál fogva a világ szabad nemzeteinek családjába önálló és független állapotban belép, egyszersmind kinyilatkoztatja, hogy azon népekkel, melyek vele ezelõtt egy diktatúra alatt gyarmati sorban éltek, békét s jó szomszédságokat alapítani s folytatni, és minden más nemzettel egyenrangú félként kötött, kölcsönösen elõnyös szerzõdésekkel kapcsolatot fenntartani elhatározott akarata. 4. Magyarország Alkotmánya a Szent Korona eszme szerinti Szabadság Alkotmánya. Törvénykönyveit és az ország jövendõ kormányrendszerét minden részleteiben a Szent Korona Önigazgatási rendszere szerint létrehozott Nemzetgyûlés fogja megállapítani. Addig pedig, míg ez a fentebbi alapelvek nyomán megtörténik, az országot egész egyetemes kiterjedésében az Alkotmányozó Nemzetgyûlés minden tagjainak egyhangú akaratnyilvánításával és közmegegyezésével megállapított Alaptörvény alapján, az Alkotmányozó Nemzetgyûlés minden tagjainak egyhangú akaratnyilvánításával és közmegegyezésével kinevezett kormányzó tanács fog kormányozni, amelynek tagjai a Szent Korona eszme iránymutatása szerint, személyes felelõsségük és számadási kötelezettségük mellett végzik szolgálatukat. E határozatainkat tudtára adjuk a világ minden népének, azon erõs meggyõzõdéssel, hogy a magyar nemzetet, mint a független, önálló nemzetek sorában egyik testvérüket, azon barátsággal és elismeréssel fogadják, mely barátságot és elismerést a magyar nemzet nekik ezennel általunk felajánl. És tudtára adjuk határozatinkat a Szent Korona - Magyarországon vagy a világ bármely pontján élõ - minden tagjának azzal a kijelentéssel, hogy az egy és oszthatatlan magyar állam minden hatósága, községe, városa, kerülete, megyéje és minden polgára, szóval minden személy és testület, a diktatúra kiszolgálása okán állampolgári jogaiktól megfosztott személyek iránti hûség és engedelmesség kötelességei alól teljesen és tökéletesen feloldva vannak, sõt attól a nemzet nevében el vannak tiltatva, s mindaz, aki a nevezett hazaárulókat, vagy a hatalom diktatórikus bitorlójául fellépni merészkedõ egyéneket tanáccsal, szóval vagy tettel segíti, honárulási bûnt követ el. MAGYARORSZÁG SZABADSÁG ALKOTMÁNYA 1. Magyarország örökké szabad. (Hungaria semper libera) Függetlenségünket sem Rákosi Mátyás, sem Kádár János, sem Antall József, sem Boross Péter, sem Horn Gyula, sem Orbán Viktor, sem Medgyessy Péter, sem Gyurcsány Ferenc nem adhatta el, mert nem volt joga hozzá! 2. A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez. (Una et eadem libertas) a) A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek. b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén. A privatizálással, korrupcióval, köztörvényes bûncselekménnyel vagyont és hatalmat szerzõ egy-kétszázezer nyelv-magyarnak nincs több szabadságjoga, mint a tisztességes, de létminimumon, vagy az alatt élõ hétmillió, vagy az egzisztenciája romjain élõ két és félmillió igaz-magyarnak. Viszont mindenkinek, aki hitében és tudatában magyar bárhol is él a világon nem lehetõsége, hanem magyarsága alapján természetes joga, hogy magyar állampolgárrá legyen. 3. Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (Sacra Corona radix omnium possessionum) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve: a.) Nem semmisítheti meg a birtokot. b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését. c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot. Papíron, az idegen érdeket szolgáló jogrendszer szerint el lehet adni a magyar földet, és mindent, ami a magyar föld alatt és föld felett van, papíron még a magyar ember lelke és szelleme is megvehetõ, de õsi jogunk soha nem engedi meg, hogy ténylegesen bárki is bitorolja a magyarság elidegeníthetetlen értékeit! 4. Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. (Sub specie Sacrae Coronae) Semmi nem történhet a magyar földön ellenünk, semmi nem történhet a magyar földön a magyarság egységének megbontásával, semmi nem történhet a magyar földön a magyarság õsi jogainak semmibe vételével! 5. Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (Ius resestendi et contradicendi) Ellentmondás és ellenállás mindenkivel és mindennel szemben, ami a Szent Korona által megtestesített egyetemes magyar nemzet jogainak és érdekeinek sérelmét jelenti! 2 jó ha figyelünk

3 avagy Amikor elválik a szar a víztõl Megmondom az õszintét, a szocialista nagyváros öntudatos polgárának darab ideje már elege van abból, hogy diplomácia vagy más címszó okán a szõnyeg alá söpörjenek bizonyos problémákat, a hallgatni arany jelszavával ne mondjanak ki bizonyos dolgokat. Ahogyan azt a történelem már számtalanszor bizonyította, az efféle magatartás és viselkedés az esetek nagy többségében nem vezet jóra. Itt van mindjárt Degesz uram, a kutyaszaros világváros, Butapest teljhatalmú ura. (A kutyaszaros világváros jelzõs szerkezet teljesen indokolt, ezt magam is megtapasztaltam nemrégiben, amikor estidõben távoztam egy rendezvényrõl a Polgárok Házából, s késõbb a szagról lehetett beazonosítani, hogy e cikk írója rossz idõben és rossz helyen vette igénybe a gyalogjárdó szolgáltatásait, rusztikusan belelépett a kutyaszarba.) No, de térjünk vissza Degesz uramra! április 3-án a Napkeltében ezt bírta mondani a 4-es metróról: Degesz uram: én azt remélem, hogy sok mindenért kárpótol az, ami megépül, azért mert gyönyörû lesz, mert jó lesz benne lenni, mert szívesen közlekedünk vele, mert nem a tömegközlekedés, nem a szegénységnek a szinonimája lesz, tehát nem az alacsonyjövedelmû emberek használják majd, hanem szívesen.. bánó: azok is használják majd... Degesz uram: azok is használják majd... Természetesen mára már mindenki tisztában jöhetett azzal, hogy az egykoron kerékpárjával szamizdatot terjesztõ, szakmáját tekintve szalonellenzéki kisiparos és maoista önkéntes mérvadó demszky bizony nem más, mint kitartott selyemfiú, az egykori megtûrt, ún. baráti ellenzék szektájának oszlopos tagja, aki nem a népért, az emberekért, a választópolgárokért tevékenykedik hivatalában, hanem csakis és kizárólag a kisszámú csókosért, a nem alacsony jövedelmû embertársainkért. Nem is ez volt az, ami kiverte a biztosítékot. Hanem az, hogy Degesz uram gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy direktbe belevágta a pofánkba. Ilyenkor persze felmerül a kérdés, mi a rossebet jelentsen ez? Fószerkám részegen ült a kamerák elé? Nem adták neki oda a frankó papírt? (Tudják, azt, amelyiken szépen, szájbarágósan, pontról pontra le van írva, hogy mit lehet és mit nem.) Vagy netalán tán az is elõfordulhat, hogy tízegynéhány éves álruháját most mán végképp ledobva magáról, színes, szélesvásznú, egészestés program keretében visszatért a pártállami diktatúra, csak most parlamenti demokratúrának híjják? Gyanítom, hogy ez utóbbi áll a legközelebb az igazsághoz és a valósághoz. Tudod az elsõ pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod Ez az LGT szám jutott eszembe, amikor a Hír TV október 19-i adásában a Magyar Nemzet tehetséges munkatársa, Huth Gergely által vezetett Civil Kaszinó címû mûsort néztem. Váratlan az, amikor valamelyik szerettünk kever le egy akkora maflást, hogy aztán a fülünk is cseng utána. És Kiss Ulrich jezsuita atya ez még akkor is így van, ha makarenkói célzattal történt. Egyéb más mellett az egyik téma Simon Peresz Manhattan, Lengyelország és nem utolsó sorban Magyarország izraeli befektetõk által történõ felvásárlásáról szóló meglehetõsen szerencsétlen kijelentése volt. A mûsor vendégei: Kiss Ulrich, jezsuita atya, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézõpont intézet elemzõje és Pesty László, dokumentumfilmes volt, akik azonnal elkezdték a maszatolást. Csinálja ezt más ország is, ez nyílt titok, legfeljebb nem beszélnek róla stb., stb. Pesty László éppen hegtetováláson vesz részt forró vas közremûködésével jó ha figyelünk 3

4 Ha Ulrich atyán és a fiatal politológus gyereken nem is lepõdtem meg, Pestytõl azért többet vártam volna. No nem holmi nemzetieskedõ vircsaftból, mondván, tökösebb legénynek gondótalak vóna Lacám! Nem! Pestyt kitûnõ és felkészült újságírónak tartom, nem véletlen, hogy õ vezette Tarlós úr kampányát a fõpolgármesteri székért. Azon azonban már csodálkozom, hogy ha még oly finom és cizellált is ez az aprócska különbség, nyílt titok, legfeljebb nem beszélnek róla, miért nem érzékelik azt a fajta határvonalat a közlés, mégpedig az egyértelmû közlés határvonalát, melyet Simon Peresz kijelentésével most átlépett. Persze azt is el tudom képzelni, és Pesty László kvalitását ismerve ezt tartom valószínûbbnek, hogy a mûsor meghívott vendégei így akarták tudomására hozni az ifjú, s talán fiatal életkorából fakadóan még kissé heves Huth Gergelynek, hogy barátom, ebben a televízióban az antiszemitizmusnak még csak a látszatát is el kell kerülni a lehetõ legnagyobb ívben. Lovas István értekezett régebben arról, hogyan próbálnak az ún. jobb oldal politikusai görcsösen megfelelni a másik oldalnak, s az azt öleb módjára szolgáló kitartott sajtónak. A csekély számú kivételtõl eltekintve lásd a szervilis ölebmédia által piedesztálra emelt Dávid Ibolya és Hóbagoly, szabályt erõsítõ kivételes esetét ez irányú fáradozásaikat persze nem szokta siker koronázni. Ugyanez a helyzet a Hír Tévével is. Médiatámogatójával, a Magyar Nemzettel egyetemben nyíltan Fidesz sajtóorgánumként van elkönyvelve a másik oldalon. Így már érthetõ miért kell még a látszatát is elkerülni az antiszemitizmusnak. Elvégre mégis csak furcsán venné ki magát, ha a Likud párttal szimpatizáló legnagyobb hazai ellenzéki párt televíziójának elkönyvelt médiából antiszemitaként is meghallható disszonáns zörejek recsegnének, nem igaz? Mielõtt még valaki félreértene! A szocialista nagyváros öntudatos polgárának nem Simon Peresszel van baja. Õ tehet ilyen kijelentéseket, még ha szerencsétlenek is, és nemzeti érzelmükben ha a magyar lakosság egyáltalán még rendelkezik ilyennel megsért más országok lakóit. Nem. A szocialista nagyváros öntudatos polgárának a magyar kormányzattal és diplomáciával van a baja. Ugyanis akkor, amikor meg kellene szólalniuk hiszen egy másik ország állami fõ hallja kendje vágta a pofánkba, hogy ne ugráljunk, mert egy gyengébb pillanatukban föl találnak vásárolni minket kilóra, mire a magyar kormányzat nem szól egy árva szót sem, lapít, mint az a bizonyos sz-betûs dolog a gazban. Ugyanakkor, ha a hórihorgas ripacsnak beszélhetnékje támad a nemzeti ünnepen, amibõl persze a népet gondosan kizárják, gyakorlatilag kijárási tilalmat rendelnek el a magyar fõváros egyes részein. Beszarás! Itt szeretném még egyszer és nyomatékosan felhívni minden kedves polgártársam figyelmét fõként azokét, akik annak idején, még ha csekély számban is, de a nagyságos és fényességes Európai Portához való csatlakozásra adták le a szavazatukat!, hogy mindez történik 2007-ben, a XXI. század elején, egy teljes jogú európai uniós tagállamban, amely magáról azt deklarálja, hogy õ bizony demokratikus jogállam. Tetszettek figyelni? Nem azt írtam, hogy fekete Afrika valamelyik hátsó fertályában sertepertélõ banánköztársaságról van szó, hanem Magyarországról, a mi hazánkról! Itt, Európa kellõs közepén! Ezen azért még a legelvakultabb szocialista szavazó, mára a szenilitás korába lépõ és a létminimum alsó szélén tengõdõ kisnyugdíjasnak sem ártana elgondolkodni! De van itt még valami, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. A Civil Kaszinó fent említett mûsora mutatta be számomra minden eddiginél pontosabban és ékesszólóbban azt, amit manapság úgy nevezünk: az értelmiség árulása. Valaki szól, hogy hát eftársak van itt egy kis gond. Mit tesz a mi derék értelmiségünk? Elõször elkezd maszatolni, ahogyan azt mifelénk az urbánus frazeológiában (városi szóhasználatban) mondani szokás, szétkenik a szart, hogy mindenkire kerüljön a nemes anyagból (eggyé válunk, együtt sírunk, együtt nevetünk!), osztán meg együttes erõvel lehurrogjuk, elhallgattatjuk a renitens, béfogjuk az õ pofáját. Persze szigorúan intellektuálisan, mert mink a látszatra nagyon adunk ám, kezít csókolom! Na ja! Egy látszat világban, ha másra nem is, de a látszatra, na arra aztán adni kell! Mi az hogy?! Nagyon is! (Simon Peresz kijelentése kapcsán az jutott eszembe, hogy évszázadokkal ezelõtt egy ilyen hírt hozó követet még az is elõfordulhat, hogy egyszerûen karóba húznak a nemzeti önérzetükre kicsikét érzékenyebb uralkodók.) De térjünk még vissza néhány gondolat erejéig a médiához. Nem régiben olvastam egy cikket az Interneten, melyben arról írt a szerzõ, hogy az ellenzéki oldal médiája is polarizálódik. A Hír Tv látná el a polgári szavazók televíziójának szerepét, míg az Echo Tv lenne a radikálisabb, ún. nemzeti voksolók csatornája. Hát egy biztos, Pörzse Sándor manapság már a visszhangos csatornán vezet mûsort. Torkos Matild már nem a Magyar Nemzetnél püföli a billentyûzetet valamint intellektuálisan a posztkommunistákat, hanem a Magyar Hírlapnál. Bayer Zsolt is váltott, hogyan, hogyan nem, õ is az Echo TV-nél és a Magyar Hírlapnál kötött ki. Ja kérem, változnak az idõk! (És gondolom a fizetések is ) Persze, nemcsak az újságírókat, de a meghívott vendégeket is le lehet cserélni! Gergely, én azért neked drukkolok! Isten áldja Magyarországot! A szocialista nagyváros öntudatos polgára MEGBILINCSELT SAJTÓSZABADSÁG Az igazságügyi tárca sem különb a hajdani belügyinél. Sajátságosan értelmezi a gyülekezési jogot: azt is demonstrálónak tekinti, aki nem gyülekezik, s akikre a rendõri intézkedés emiatt semmiképp sem terjedhet ki. Most a Freedom House magyarországi irodája, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevû szervezet, továbbá a Magyar Helsinki Bizottság szólalt fel és adott ki közleményt a történtek után. Úgy véljük, ajánlatos volna megkockáztatni egy feljelentést a rendõrök mint ismeretlen tettesek ellen, hivatali visszaélés címén. A bírói hatalom ugyan a múlt õszi események ügyében sem tudott igazságot szolgáltatni, ám egyszer, végül színt kell vallania: képes-e garantálni az alkotmányos jogok érvényesülését, vagy munkáját csak papíron lehet igazságszolgáltatásnak nevezni. Forrás: Kulcsár Anna Magyar Nemzet, november jó ha figyelünk

5 A kormánykörök és segédegyleteik, a balliberális médiumok és közszereplõk, valamint ezek sokfajú, liberális és/vagy baloldali szervezõdései fokozott, nagyüzemi méretû antiszemita-fasiszta kampányba kezdtek. Ennek részeként nemcsak a Jobbikot és a Magyar Gárdát rágalmazzák hamisan a kirekesztés történeti stigmáival most már folyamatosan, hanem bárkit és mindenkit, aki ellenzékiségét láthatóan kifejezésre juttatja: gazdákat, tüntetõket, közéleti szereplõket, politikusokat, vagy akár elhunyt íróinkat. Lassan egy egész ország minõsíttetik zászlóstul, címerestül fasisztának, szélsõséges csõcseléknek ördögi, náci módszerességgel álcául, félrevezetésként az álliberális kormánydiktátorok pénzben behajtott rablózsákmányolásai, ún. reformjai leplezésére. Így addig is, míg hazánk és a külföld egyaránt nagyítóval keresi a náci veszélyt, nem figyel arra, mit is csinál a Magyar Köztársaság kormánya, ami miatt a nem olyan rég még gyarapodó magyar állam mostanra az Európai Unió lyukas zsebe, korrupt pénznyelõje, a negatív statisztikák országa lett. Nem nézhetõ el ez, a mondjuk kommunikációs módszer azonban a még oly annyira kiélezett politikai harcok esetében sem, mint amelyek hazánkat dúlják, és nincs az a jó reform, ami megengedhetne ilyen eszközöket! Legalábbis plurális demokráciákban. S nem lenne szabad a vezetés közelébe olyan alakokat engedni, akik nem kormányoznak, hanem diákcsíny-cinizmussal valósítják meg önmagukat a hatalomban. Nem jó, ha a személyiség teng túl bármely ügy bármely bajnokában: hitének kell zubognia, nem természetének. De a Gyurcsány nevû természete, kormányzása mániákus. S ezért sokaknak, külföldön a magyarok is egyszerûen mániákusak. Vagy fasiszták, ahogy a Gyurcsány nevû mondta Ha valaki õrült, tán nem tehet róla. Ha a Gyurcsány nevû õrült emberként joga van hozzá. De nem vezetõként! Hiába is nézné el Gyurcsány nevûnek bárki elméje spontán megszólalásait, sajnos a Gyurcsány nevû jelenleg hivatalos pozícióban van, miniszterelnök, a kormány feje. A miniszterelnök pedig országos fõember, és nem mondhat akármit. Mert annak a levét egy egész ország, a hazánk issza meg. Egy kormány szavának 2007 uniós Európájában súlya van, következményekkel jár még akkor is, ha az csak a hazudós magyar kormány õszödi böszmesége... Mert ha rólunk, magyarokról itthon le is peregnek a gyurcsányi kommunikáció durvábbnál durvább esetei szomszédaink, partnereink figyelmét nem kerülik el pl. a rendszeresen világgá kiáltott magyarországi fasiszta veszélyek sorozatos fenyegetései, vagy a változatos hazugságbeszédek, az egyes nemzetközi korrupciós lebukások, sorozatos adat-, és statisztika-hamísítások, a valótlan jelentések És ennek megfelelõen viselkednek is velünk. Amilyen az Adjon Isten! tartja bölcsen a magyar népnyelv, s ha a Gyurcsány nevu a magyarok fasisztázásával mond Európának Adj Istent, Szlovákia rögtön elsõként a Benes dekrétumokkal, a magyarok fasisztázásával fogadja, köszön vissza Hát ezért ömlik zavartalanul az osztrák szenny a magyar Rábába! Hát ezért bátrak egyesek Németországból hordani százszámra szemétbálákat! Hát ezért terrorizálják a magyarokat ma is a Vajdaságban! Ezért lehet hát az is, hogy a szlovák állam soviniszta vezére kisszerû, magyarellenes bosszúhadjáratot vív vélt nemzeti sérelmei okán a modern EU-demokráciában ijesztõ, világháborús árnyalakot vetve a Kárpátokra. Soha ilyen erõtlen, kilátástalan helyzetben nem volt hazánk, még háborús idõkben sem! S mindez köszönhetõ a régi-új, MSZP-SZDSZ vezetésnek. A balliberálisok hamis vádjai az ellenzéki, magyar érzelmû emberek halmazán túl megrágalmazzák a magyar nemzet egészét is, amikor jelképeink bélyegzik meg és ítélik el. Az ellenzéki politika méltóságán túl megalázzák a magyar állampolgárok közösségét is, amikor bolsevik dõreséggel minõsítik a kormány ellen tüntetõket szélsõjobboldalinak. Magyarország tisztességén, minden magyar igazságérzetén ejtenek a politikai sárdobálók mûködésükkel szégyenfoltot: mert nemcsak az ellenzéket nyomják el, hanem a társadalom egészét csalják meg nyilas-közbeszédjük félelemmel diktált, társadalom-ellenes hangulatával. Ráadásul a kormány a legalapvetõbb feladatait sem képes ellátni; mûködése merõ PR-lavírozás, egyik napról a másikra élõ sajtóevickélés. A kormányzat önmagával viaskodik, szakértelem, szolidaritás vagy legalább a minimális felelõsség helyett mindössze a sarki uzsorás behajtó ösztöne diktálta pénzpolitikát gyakorolva üzletelget, és megreformál. Nemhogy nincs társadalmi igazságosság, de totális az igazságtalanság és a méltánytalanság. Nem funkcionál a tradicionális nemzeti önvédelem, mert megsemmisítették kereteit, és a szellemisége, gondolatisága pedig a politikai közgondolkodásban a mai napig marginális helyre kényszerül a kommunisták szélsõséges nemzet-irtózatának köszönhetõen. A nemzeti gondolat ma is bemocskolva, meghamisítva, a szélre számûzve kénytelen mind radikálisabban létezni. Ez a tény legékesebb bizonyítéka annak, hogy a régi kommunisták mai kormányzása az új liberálisokkal csak nevében szociálliberális, a valóságban pedig antiszociális, szélsõliberális. Az SZDSZ társadalompolitikáját a legõszintébben például Fodor Gábor miniszteri szarozása minõsíti, amit egyéb más jelzõkkel együtt az utcán liberális ajándékba kapott egy hozzá túl közel merészkedõ, hajléktalan hazánkfia. Az õszinteség követelményét nem felejtve, a hazai liberalizmus eredményei, valamint az SZDSZ nevû párt 17 éves hozzáállása a társadalmi felelõsséghez és szolidaritáshoz lemérhetõ abban, hogy mik napjaink fiataljainak életlehetõségei és kilátásai a jövõre. Így ma mintaként olyan liberális trendek, franchise életmódok állítódnak, amelyek egy életen át fogyaszthatók. Divat a versenyszerûen ûzött szingliség, vagy a melegtársadalomban, más -ként lét, az extrém szellemiség. Közben a szürke tömegek trendje, hogy sodródni kénytelenek a szekták és az abortuszok között, eladósodottan, deviáns szokásrendszerek közt vergõdve, vagy megelégelve a hazai hontalanságot, új kitántorgott magyarként letelepedve más országokban. S a társadalom, amelybõl már nemcsak kiveszejtik, de egyenesen kiirtják a hagyomány-közösségen alapuló szolidaritást, a nemzetet és a megtartó erejû tradíciókat, egyre atomizáltabbá válik, vagyis darabjaira porlik. Nincs egy fix pont, ahová igazodni lehetne, helyette van rengeteg kis alternatív pontocska. S még a legelemibb értékeink, mint pl. a tisztesség vagy a becsület kötelezõ hagyományai is üressé lesznek a tisztességtelen, becstelen vezetõk idején. A törvények tisztelete, a normakövetõ, rendezett életmód követelménye is semmivé lesz a társadalom erre fogékony szegmenseiben: a kormánybûnözés erõsödése így eszkalálja a cigánybûnözést, a társadalom legfelsõ és legalsó rétegeiben más-más, de lényegüknél fogva hasonló farkastörvényeket követve. A társadalom csendes többségének egyre erõsödõ tiltakozó hangja nem hallatszik el a vezetésig, amely csak itt-ott mutatja meg magát egy-egy érzelmes coming out-hatású tévés önvallomás erejéig, hogy aztán annál gyorsabban siessen vissza a kordonnal õrzött hatalom közpénzzel tartott bástyái mögé. Mert a félelemkeltõ vezetés fél. Mert a hazug vezetés gyáva. Mert mindig a félelmet keltok félnek a legjobban, s a hazudni legbátrabbak pedig a leggyávábbak. A félelem a néptõl nemzetharagot és erõszakos társadalom-ellenességet szül (ld. a kommunista diktatúrák), amely az elhíresült miniszterelnöki fordulattal summázva e sértett, nárcisztikus politikai hisztiben sûrûsödik össze: Akinek nem tetszik, el lehet menni Magyarországról! Itt lehet hagyni bennünket!. Legalább ezt az egyet õszintén mondta volna, s jó példával járt volna elõl Jónás Levente Nemzetõr jó ha figyelünk 5

6 A liberális pártok berlini kongresszusán Kóka János a kommunizmus maradékainak eltakarításáról beszélt, a szünetekben George Michael szólt, a tányérokban pedig pogácsa helyett gyümölcs volt. Eörsi Mátyás az SZDSZ 2010-es parlamentbe jutási esélyeit latolgatta az Unter den Lindenen, aztán a kongresszusról ellopták a laptopját. Kóka János és John Emese fõvárosi frakcióvezetõ azzal a reggeli fapados járattal utazott pénteken Berlinbe, az Európai Liberális Demokrata és Reformpárt berlini kongresszusára, mint a delegáció és a néhány meghívott újságíró, köztük az Indexé is. Az európai liberális pártokat tömörítõ szervezet kongresszusa egy belvárosi hotel konferenciatermében zajlott. Itt két dolog tetszett igazán: 1. A svédasztalokon nem zsíros pogácsák voltak, hanem fényesre suvickolt almák és kis pálcikákra tûzött szõlõ-, ananász- és mangódarabkák 2. A kongresszus rövid szüneteiben George Michael Freedom címû száma szólt. Az elnök felszólal Kóka János a kongresszuson arról beszélt, hogy a Magyarországon kormányon lévõ SZDSZ a privatizáció folytatását, a vállalkozás szabadságát, a költségvetési hiány csökkentését, a bürokrácia mérséklését, az adók csökkentését tartja szem elott. Az egészségügy, a felsõoktatás reformjával, energiapiac és a vasút liberalizációjával az SZDSZ elnöke szerint a kommunizmus utolsó darabjainak eltakarítása folyik. Megtapsolják, amikor bejelenti, hogy Magyarországon jövõre egy óra alatt lehet céget alapítani. A mostani kormány reformjait az ellenzék egy gyilkos referendummal támadja, mondja beszédében Kóka, aki bírálja az ellenzék populizmusát, amely szerinte mindent, ami változást jelent, ellenez. Érdemes mindezek után még belehallgatni, az Európai Parlament liberális (ALDE) frakcióját vezetõ Graham Watson beszédébe. Watson könnyeden és felszabadultan beszél, viccet mesél, beszéde közepén saját nemrég megjelent könyvét reklámozza. Az o intelme a következõ: ne féljetek a liberalizmust a konzervatívok vagy a szociáldemokraták ötleteivel, kezdeményezéseivel ápolni, sok erõ van az együttmûködésben. A szünet után Kóka Jánost arról kérdezem, igaz-e hogy o akadályozta meg a 49 évnél idõsebbek visszatérését a magánnyugdíj-pénztárból az állami nyugdíjrendszerbe. Kókának szeme sem rebben, és rávágja, hát persze, hogy nem értettünk egyet ezzel,mert semmilyen módon nem támogatjuk azt, hogy a hibás döntéseket az állammal fizettessünk meg. Az embernek van önfelelõssége is. Ha valaki rossz döntést hoz és veszít a részvényein, annak sem fizeti ki a veszteségét az állam Az SZDSZ azért nem engedi meg, hogy kivonják a tokét a magánnyugdíj-pénztárakból, mert ugyanezek a befektetõi körök szállnának be az egészségbiztosításba is? - kérdezem. Kóka válasza: én nem tudom, kik akarnak beszállni az egészségbiztosításba, de miután mindkét területen jelentõs tõkére van szükség, lehetséges, hogy van közöttük átfedés. Azt kell ebben az egészben megérteni, hogy minden olyan eset, amelyben az állam vissza akar csinálni valamit, az elbizonytalanítja és egy idõ után elriasztja a befektetõket. MEGY AZ SZDSZ AZ UNTER DEN LINDENEN Kóka János a beszélgetés után meglepõ kérdéssel áll elõ (a liberálisoknál mindenki tegezõdik mindenkivel): Nekünk most el kell mennünk egy nagykövetségi fogadásra. Te mit csinálsz? Én itt maradok a konferencián és nézelõdöm. Inkább gyere velünk, meghívlak. Látom, szépen vagy felöltözve. Gyalog indul el az SZDSZ kis delegációja a Brandenburgi kapu mellett lévõ magyar nagykövetség felé. Szépen süt a nap. A fák sárgulnak. Közeleg a tél, az elmúlás, a csend és hó és halál évszaka. Megkérdezem hát a mellettem bandukoló Eörsi Mátyás frakcióvezetõtõl, milyen terveik vannak a jövõre nézve, elvégre az SZDSZ támogatottsága a közvélemény-kutatások szerint most tartósan 2 százalék, így a következõ választásokon nem fognak bejutni a parlametbe. Nem láttam még olyan SZDSZ-est, akinek erre a kérdésre ne lett volna flott válasza. Nem láttam még két olyan SZDSZ-est, aki erre a kérdésre ugyanazt a választ adta volna. Nem láttam még olyan SZDSZ-est, akinek egy pillanatra ne komorult volna el a tekintete erre a kérdésre. Eörsi Mátyás válasza a következõ: a közvélemény-kutatások 1000 fos mintán készülnek, és ez nem kedvez a kis pártoknak. Az 5 százalékos támogatás ebben a mintában ötven embert jelent, ha valaki nincs otthon vagy nem veszi fel a telefont, máris csökken a mérhetõ támogatottság. (Tehát az SZDSZ-esek vagy június óta nincsenek otthon, vagy nincs telefonjuk vagy nincsenek.) FOGADÁS Közben megérkezünk a nagykövetségre, ahol Peisch Sándor hazánk berlini nagykövete és felesége Peisch Sándorné fogad minket és végigkalauzol a nagykövetség alsó szintjén berendezett 1956-os kiállításon. A különbözõ külképviseletek katonai attaséi elképesztõ egyenruhákban feszítenek, mintha a Pomádé király új ruhája címû zenés mesejátékot forgatnák dél-amerikai katonai hunták vezetõinek fõszereplésével. Vissza a liberálisok konferenciájára, ahol megszavazzák az SZDSZ javaslatait is, hogy telepítsék Magyarországra az EU Energetikai Szabályozó Hatóságok Ügynökségét, és ítéljék el az emberi jogok lábbal tiprását Kubában. A konferencia végén az SZDSZ-delegáció politikusai a hotel lobbijában ücsörögnek. Kiderül, hogy Kóka János orosz feliratú Dunhill cigarettát szív, Szent-Iványi István sokat utazik, John Emese meg amúgy jóban van Tarlós Istvánnal. Este 6-ra véget ér az európai liberális pártok kongresszusa. Mindenki szedelõzködni kezd, de Eörsi Mátyás üres kézzel tér vissza a ruhatárból. Ellopták a laptopját. Forrás: Joób Sándor Index A KORMÁNYOLDAL KETTÕS MÉRCÉJE Ne csodálkozzon az SZDSZ, ha mostanára olyan mértékûre zsugorodott a támogatottsága, ami akár a következõ választásokon történõ teljes megsemmisülést is jelentheti. Az SZDSZ súlyos hibát követett el, amikor minden más korábbi célkitûzését mellõzve kizárólag az egészségügy átalakítása mellett cövekelt le. Ezzel a legszélesebb körû ellenszenv tárgyává vált. Miközben tényleges reformokat nem tudott véghez vinni, az eredeti polgárjogi arculatáról elfeledkezve perverz örömmel nézte végig, ahogyan a Gyurcsány-kormány a Kádár-rendszer színvonalára sülylyeszti vissza a fegyveres testületek szellemiségét. Amennyiben a jelenlegi trendek folytatódnak, az SZDSZ összeomlása teheti egyértelmûvé a baloldal következõ választási vereségét. Az MSZP egy életképes szatelitpárt nélkül az ellenzékbe kerülés sorsát már aligha kerülheti el. Forrás: Tihanyi Örs Magyar Nemzet, november jó ha figyelünk

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a www.johafigyelunk.hu weboldalról.

Részletesebben

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl Gyengült az MSZP esélye........... 2 Magyarország azonnal mondja......... 2 fel EU tagságát! A vitáról..........................3 A vita és ami mögötte van............ 6 Köszönet Horn Gyulának............

Részletesebben

(A jogászokat, akik bizottságot alakítva megkísérelték

(A jogászokat, akik bizottságot alakítva megkísérelték A TARTALOMBÓL: Itt a Vörös Hadsereg................ 2 Se köpni, se nyelni nem tudnak!....... 3 Bûnözõk Kánaánja.................. 4 A Fidesz és a jobboldal azt hiszi,....... 5 gyõzni lehet egy médiapárttal

Részletesebben

avagy Meddig tart a zavargó csürhe, és mikortól kezdõdik az engedetlen polgár?

avagy Meddig tart a zavargó csürhe, és mikortól kezdõdik az engedetlen polgár? A TARTALOMBÓL: A rendõr mint arc.................. 2 Újmódi mese...................... 2 Soha többé forradalmat?!............. 3 Az SZDSZ már a sajátjait is........... 5 leszélsõségesezi ELSZÁLLTAK Bajban

Részletesebben

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! 2007. február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának,

Részletesebben

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül,

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, miért is vesztett a magyar EB-pályázat. Michel Platini az UEFA ítéletét egy a hivatalos eredményhirdetés elõtti szûk

Részletesebben

Budapest trónfosztása

Budapest trónfosztása VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Budapest trónfosztása Magyarország lakosságának a nyolcvan százaléka vidéken él. Vagyis nem Budapesten, ebben a kiemelt és minden település fölé helyezett, túlfejlett városban.

Részletesebben

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL:

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Szóljatok, ha szólni kell... most a gyarmatokért!!! 317. szám az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Miért nem lehet visszafizetni az államadósságot?... 4 Az igazság az inflációról!... 7 A DEMOKRÁCIA

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Tompa László

A TARTALOMBÓL. Tompa László Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 94 2015. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS Surján László átvette az EP-alelnöki stafétát Tőkés Lászlótól Tizenöt év után újra van irodája a KDNP-nek Szombathelyen A magyarság

Részletesebben

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. DECEMBER Horvátországban is győztek a keresztény európai értékek A Kereszténydemokrata Néppárt Országos választmánya december 14-i ülésén

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

(Wekler Ferenc: Jövendõnkrõl elõadássorozat, Kossuth klub 1992)

(Wekler Ferenc: Jövendõnkrõl elõadássorozat, Kossuth klub 1992) Borbarátság pártérdekek felett......... 2 Polgármester akarok lenni!........... 3 Norvégia megint nemet mondana az EU-ra. 4 A legújabb cigány státusz-szimbólum... 5 Demszky álszent mea culpája..........

Részletesebben

Marker. A diktatúra megrajzolása kettős szorításban. 26. hét. Gyurcsány a páston

Marker. A diktatúra megrajzolása kettős szorításban. 26. hét. Gyurcsány a páston Marker A KDNP par la men ti frak ci ó já nak bel sõ kom mu ni ká ci ós ki ad vá nya 26. hét A hét té má ja Gyurcsány a páston Az után, hogy nem túl régen mér ték - adó közszereplők, a magyar szellemi élet

Részletesebben

Harmadszor: Ízléstelennek, betegesnek, erkölcstelennek

Harmadszor: Ízléstelennek, betegesnek, erkölcstelennek Most már tényleg elég volt!........... 2 Csúcsra járatott szervilizmus.......... 3 Mefisztó megváltásra vár............. 4 Mindenki ártatlan?.................. 5 Beszélõ fejek, beszédes jelenetek.......

Részletesebben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK

Részletesebben

+70% TÖBB GYURCSÁNYI, TÖBB ÁREMELÉS A GYURCSÁNYI DIKTATÚRA ELLEN

+70% TÖBB GYURCSÁNYI, TÖBB ÁREMELÉS A GYURCSÁNYI DIKTATÚRA ELLEN Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

FÜGGETLENSÉG A FRANKSPEKULÁCIÓ AZ ELADÓSÍTÁS ESZKÖZE TARTALOM. Isten, Haza, Szabadság!

FÜGGETLENSÉG A FRANKSPEKULÁCIÓ AZ ELADÓSÍTÁS ESZKÖZE TARTALOM. Isten, Haza, Szabadság! FÜGGETLENSÉG 3. szám Isten, Haza, Szabadság! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Függetlenségi Csoportjának lapja. TARTALOM A Függetlenség köszönti olvasóit A Jobbik Szegedi Alapszervezetének rovata A Jobbik

Részletesebben

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.)

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.) A TARTALOMBÓL: Legjobb védekezés a támadás.......... 3 Folytassa, Hiller!................... 5 Kicsi cicik kontra nagy mellek......... 6 Polgárpukkasztó lufi-pukkasztók....... 8 Levél Orbán Viktornak.............

Részletesebben

és Szabó Gábor pártigazgatót igazoltatták és a helyszín elhagyására

és Szabó Gábor pártigazgatót igazoltatták és a helyszín elhagyására A TARTALOMBÓL: A Magyar Banánköztársaság.......... 2 politikusaihoz! Csontváz a szekrénybõl.............. 3 Állami sztár....................... 6 Akcióban a liberális értelmiség........ 7 Elmúlik a morál...................

Részletesebben

Szabó László Mediterrán Moszkva 2006.

Szabó László Mediterrán Moszkva 2006. Figyelemreméltó, hogy minden normális országban lapátra tették a posztkommunistákat, nálunk pedig építik tovább a szocializmust. A nép hangja, melyet hazánk egyik polgára RTK Rövid Tényszerû Közlés formájában

Részletesebben

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot!

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Mesterházy: Orbán Viktor világa az önkény, a hazugság és a megszegett ígéretek világa Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Az MSZP elnöke pártja városligeti majálisán kijelentette: tíz hónappal

Részletesebben

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért 2013. JANUÁR 12. MUNKÁSPÁRT 2013. január 12. 1 200 forint Harc a koncért Sem a kormányt, sem az ellenzéket nem érdekli az emberek sorsa. Hangzatos szavakat puffognak, milliókkal-milliárdokkal parádéznak,

Részletesebben

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! II. (XVIII.) ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MIABAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNKAVILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Életet A KERÜLETNEK. Nem mind magyar, ami fénylik

Életet A KERÜLETNEK. Nem mind magyar, ami fénylik Életet A KERÜLETNEK Nem mind magyar, ami fénylik Szabó Dezső: Tiborc könyörög Testületi beszámoló csak kétmillió parkolásból Aláírásgyűjtés a devizahitelesekért Történelmi Hit Gyülekezete Életellenes Európai

Részletesebben

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Új Alaptörvénye van Magyarországnak Egy esztendeje, hogy a választópolgárok a választások második fordulójában korábban példátlan,

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 2009. JÚNIUS 18. 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ!

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 2009. JÚNIUS 18. 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ! IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ! AZ MSZP VEZETTE KORMÁNY HITELEK FELVÉTELÉRE BUZDÍTOTT ÉVEKEN ÁT MINDENKIT. MA A BANKOKON KERESZTÜL NEM CSAK A KAMATOT HAJTJA BE, HANEM AZ OTTHONT

Részletesebben

V. (XXI.) ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 2010. JÚNIUS 4. 200 FORINT FESZTIVÁL-KORMÁNY

V. (XXI.) ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 2010. JÚNIUS 4. 200 FORINT FESZTIVÁL-KORMÁNY 200 FORINT MUNKÁSPÁRT 1 FESZTIVÁL-KORMÁNY 2 BALSZEMMEL BALSZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVE- SZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS

Részletesebben