1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata Ki mondja ki a kimondhatatlant? Fasizmussal bélyegeznek Miért áll 2 százalékon az SZDSZ? Fundamentális pótcselekvés Nem szabad azt hinni, hogy itt a gyõzelem pillanata Ötvenhat nem alku tárgya Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a weboldalról. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék. Amennyiben a lap megnyeri tetszését, kérjük jó szívvel ajánlja azt másoknak is elolvasásra! Köszönjük, és jó szórakozást!

2 1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan s épsége sérthetetlen. A szabad, önálló és független Magyarország követeli a Szent Korona államterületét, államalapító és államalkotó nemzeteit erõszakkal szétszakító nemzetközi szerzõdések azonnali felülvizsgálatát, a nemzetközi joggal ellentétes rendelkezéseinek eltörlését, az eredeti állapot visszaállítását. 2. Az március 19-e óta hatalmat gyakorló pártok vezetõi a magyar nemzetet elveszíteni, annak szabadságát örökre elvenni akarták. Ezt a magyar nemzet elleni árulással, hitszegéssel és fegyverfogással, nemkülönben azon merénylettel követték el, hogy az ország önállóságának eltörlését fegyveres és politikai erõszakkal kísérelték és tették meg, evégett idegen hatalom fegyveres erejét is a nemzet legyilkolására használni nem iszonyodtak, saját kezeikkel szaggatva szét úgy a Szent Korona eszme természetes értékrendjét, mint általában azon kapcsolatokat, melyek két- és többoldalú kötések alapján idegen országok s Magyarország között fennállottak. Ezért minden hitszegõ pártvezetõt, minden pártvezetõ családtagját és mindazt, aki támogatásukat elfogadta, Magyarország nevében örökre kizárjuk, kirekesztjük, minden cím használatától és vagyonától megfosztjuk és az ország területérõl, valamint minden polgári jogok élvezetébõl számkivetjük. Ez alapján ezek a személyek a nemzet nevében hatalomvesztettnek, kirekesztettnek és számûzöttnek nyilváníttatnak. 3. Amikor e nyilatkozat alapján a magyar nemzet elidegeníthetetlen természetes jogainál fogva a világ szabad nemzeteinek családjába önálló és független állapotban belép, egyszersmind kinyilatkoztatja, hogy azon népekkel, melyek vele ezelõtt egy diktatúra alatt gyarmati sorban éltek, békét s jó szomszédságokat alapítani s folytatni, és minden más nemzettel egyenrangú félként kötött, kölcsönösen elõnyös szerzõdésekkel kapcsolatot fenntartani elhatározott akarata. 4. Magyarország Alkotmánya a Szent Korona eszme szerinti Szabadság Alkotmánya. Törvénykönyveit és az ország jövendõ kormányrendszerét minden részleteiben a Szent Korona Önigazgatási rendszere szerint létrehozott Nemzetgyûlés fogja megállapítani. Addig pedig, míg ez a fentebbi alapelvek nyomán megtörténik, az országot egész egyetemes kiterjedésében az Alkotmányozó Nemzetgyûlés minden tagjainak egyhangú akaratnyilvánításával és közmegegyezésével megállapított Alaptörvény alapján, az Alkotmányozó Nemzetgyûlés minden tagjainak egyhangú akaratnyilvánításával és közmegegyezésével kinevezett kormányzó tanács fog kormányozni, amelynek tagjai a Szent Korona eszme iránymutatása szerint, személyes felelõsségük és számadási kötelezettségük mellett végzik szolgálatukat. E határozatainkat tudtára adjuk a világ minden népének, azon erõs meggyõzõdéssel, hogy a magyar nemzetet, mint a független, önálló nemzetek sorában egyik testvérüket, azon barátsággal és elismeréssel fogadják, mely barátságot és elismerést a magyar nemzet nekik ezennel általunk felajánl. És tudtára adjuk határozatinkat a Szent Korona - Magyarországon vagy a világ bármely pontján élõ - minden tagjának azzal a kijelentéssel, hogy az egy és oszthatatlan magyar állam minden hatósága, községe, városa, kerülete, megyéje és minden polgára, szóval minden személy és testület, a diktatúra kiszolgálása okán állampolgári jogaiktól megfosztott személyek iránti hûség és engedelmesség kötelességei alól teljesen és tökéletesen feloldva vannak, sõt attól a nemzet nevében el vannak tiltatva, s mindaz, aki a nevezett hazaárulókat, vagy a hatalom diktatórikus bitorlójául fellépni merészkedõ egyéneket tanáccsal, szóval vagy tettel segíti, honárulási bûnt követ el. MAGYARORSZÁG SZABADSÁG ALKOTMÁNYA 1. Magyarország örökké szabad. (Hungaria semper libera) Függetlenségünket sem Rákosi Mátyás, sem Kádár János, sem Antall József, sem Boross Péter, sem Horn Gyula, sem Orbán Viktor, sem Medgyessy Péter, sem Gyurcsány Ferenc nem adhatta el, mert nem volt joga hozzá! 2. A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez. (Una et eadem libertas) a) A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek. b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén. A privatizálással, korrupcióval, köztörvényes bûncselekménnyel vagyont és hatalmat szerzõ egy-kétszázezer nyelv-magyarnak nincs több szabadságjoga, mint a tisztességes, de létminimumon, vagy az alatt élõ hétmillió, vagy az egzisztenciája romjain élõ két és félmillió igaz-magyarnak. Viszont mindenkinek, aki hitében és tudatában magyar bárhol is él a világon nem lehetõsége, hanem magyarsága alapján természetes joga, hogy magyar állampolgárrá legyen. 3. Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (Sacra Corona radix omnium possessionum) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve: a.) Nem semmisítheti meg a birtokot. b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését. c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot. Papíron, az idegen érdeket szolgáló jogrendszer szerint el lehet adni a magyar földet, és mindent, ami a magyar föld alatt és föld felett van, papíron még a magyar ember lelke és szelleme is megvehetõ, de õsi jogunk soha nem engedi meg, hogy ténylegesen bárki is bitorolja a magyarság elidegeníthetetlen értékeit! 4. Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. (Sub specie Sacrae Coronae) Semmi nem történhet a magyar földön ellenünk, semmi nem történhet a magyar földön a magyarság egységének megbontásával, semmi nem történhet a magyar földön a magyarság õsi jogainak semmibe vételével! 5. Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (Ius resestendi et contradicendi) Ellentmondás és ellenállás mindenkivel és mindennel szemben, ami a Szent Korona által megtestesített egyetemes magyar nemzet jogainak és érdekeinek sérelmét jelenti! 2 jó ha figyelünk

3 avagy Amikor elválik a szar a víztõl Megmondom az õszintét, a szocialista nagyváros öntudatos polgárának darab ideje már elege van abból, hogy diplomácia vagy más címszó okán a szõnyeg alá söpörjenek bizonyos problémákat, a hallgatni arany jelszavával ne mondjanak ki bizonyos dolgokat. Ahogyan azt a történelem már számtalanszor bizonyította, az efféle magatartás és viselkedés az esetek nagy többségében nem vezet jóra. Itt van mindjárt Degesz uram, a kutyaszaros világváros, Butapest teljhatalmú ura. (A kutyaszaros világváros jelzõs szerkezet teljesen indokolt, ezt magam is megtapasztaltam nemrégiben, amikor estidõben távoztam egy rendezvényrõl a Polgárok Házából, s késõbb a szagról lehetett beazonosítani, hogy e cikk írója rossz idõben és rossz helyen vette igénybe a gyalogjárdó szolgáltatásait, rusztikusan belelépett a kutyaszarba.) No, de térjünk vissza Degesz uramra! április 3-án a Napkeltében ezt bírta mondani a 4-es metróról: Degesz uram: én azt remélem, hogy sok mindenért kárpótol az, ami megépül, azért mert gyönyörû lesz, mert jó lesz benne lenni, mert szívesen közlekedünk vele, mert nem a tömegközlekedés, nem a szegénységnek a szinonimája lesz, tehát nem az alacsonyjövedelmû emberek használják majd, hanem szívesen.. bánó: azok is használják majd... Degesz uram: azok is használják majd... Természetesen mára már mindenki tisztában jöhetett azzal, hogy az egykoron kerékpárjával szamizdatot terjesztõ, szakmáját tekintve szalonellenzéki kisiparos és maoista önkéntes mérvadó demszky bizony nem más, mint kitartott selyemfiú, az egykori megtûrt, ún. baráti ellenzék szektájának oszlopos tagja, aki nem a népért, az emberekért, a választópolgárokért tevékenykedik hivatalában, hanem csakis és kizárólag a kisszámú csókosért, a nem alacsony jövedelmû embertársainkért. Nem is ez volt az, ami kiverte a biztosítékot. Hanem az, hogy Degesz uram gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy direktbe belevágta a pofánkba. Ilyenkor persze felmerül a kérdés, mi a rossebet jelentsen ez? Fószerkám részegen ült a kamerák elé? Nem adták neki oda a frankó papírt? (Tudják, azt, amelyiken szépen, szájbarágósan, pontról pontra le van írva, hogy mit lehet és mit nem.) Vagy netalán tán az is elõfordulhat, hogy tízegynéhány éves álruháját most mán végképp ledobva magáról, színes, szélesvásznú, egészestés program keretében visszatért a pártállami diktatúra, csak most parlamenti demokratúrának híjják? Gyanítom, hogy ez utóbbi áll a legközelebb az igazsághoz és a valósághoz. Tudod az elsõ pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod Ez az LGT szám jutott eszembe, amikor a Hír TV október 19-i adásában a Magyar Nemzet tehetséges munkatársa, Huth Gergely által vezetett Civil Kaszinó címû mûsort néztem. Váratlan az, amikor valamelyik szerettünk kever le egy akkora maflást, hogy aztán a fülünk is cseng utána. És Kiss Ulrich jezsuita atya ez még akkor is így van, ha makarenkói célzattal történt. Egyéb más mellett az egyik téma Simon Peresz Manhattan, Lengyelország és nem utolsó sorban Magyarország izraeli befektetõk által történõ felvásárlásáról szóló meglehetõsen szerencsétlen kijelentése volt. A mûsor vendégei: Kiss Ulrich, jezsuita atya, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézõpont intézet elemzõje és Pesty László, dokumentumfilmes volt, akik azonnal elkezdték a maszatolást. Csinálja ezt más ország is, ez nyílt titok, legfeljebb nem beszélnek róla stb., stb. Pesty László éppen hegtetováláson vesz részt forró vas közremûködésével jó ha figyelünk 3

4 Ha Ulrich atyán és a fiatal politológus gyereken nem is lepõdtem meg, Pestytõl azért többet vártam volna. No nem holmi nemzetieskedõ vircsaftból, mondván, tökösebb legénynek gondótalak vóna Lacám! Nem! Pestyt kitûnõ és felkészült újságírónak tartom, nem véletlen, hogy õ vezette Tarlós úr kampányát a fõpolgármesteri székért. Azon azonban már csodálkozom, hogy ha még oly finom és cizellált is ez az aprócska különbség, nyílt titok, legfeljebb nem beszélnek róla, miért nem érzékelik azt a fajta határvonalat a közlés, mégpedig az egyértelmû közlés határvonalát, melyet Simon Peresz kijelentésével most átlépett. Persze azt is el tudom képzelni, és Pesty László kvalitását ismerve ezt tartom valószínûbbnek, hogy a mûsor meghívott vendégei így akarták tudomására hozni az ifjú, s talán fiatal életkorából fakadóan még kissé heves Huth Gergelynek, hogy barátom, ebben a televízióban az antiszemitizmusnak még csak a látszatát is el kell kerülni a lehetõ legnagyobb ívben. Lovas István értekezett régebben arról, hogyan próbálnak az ún. jobb oldal politikusai görcsösen megfelelni a másik oldalnak, s az azt öleb módjára szolgáló kitartott sajtónak. A csekély számú kivételtõl eltekintve lásd a szervilis ölebmédia által piedesztálra emelt Dávid Ibolya és Hóbagoly, szabályt erõsítõ kivételes esetét ez irányú fáradozásaikat persze nem szokta siker koronázni. Ugyanez a helyzet a Hír Tévével is. Médiatámogatójával, a Magyar Nemzettel egyetemben nyíltan Fidesz sajtóorgánumként van elkönyvelve a másik oldalon. Így már érthetõ miért kell még a látszatát is elkerülni az antiszemitizmusnak. Elvégre mégis csak furcsán venné ki magát, ha a Likud párttal szimpatizáló legnagyobb hazai ellenzéki párt televíziójának elkönyvelt médiából antiszemitaként is meghallható disszonáns zörejek recsegnének, nem igaz? Mielõtt még valaki félreértene! A szocialista nagyváros öntudatos polgárának nem Simon Peresszel van baja. Õ tehet ilyen kijelentéseket, még ha szerencsétlenek is, és nemzeti érzelmükben ha a magyar lakosság egyáltalán még rendelkezik ilyennel megsért más országok lakóit. Nem. A szocialista nagyváros öntudatos polgárának a magyar kormányzattal és diplomáciával van a baja. Ugyanis akkor, amikor meg kellene szólalniuk hiszen egy másik ország állami fõ hallja kendje vágta a pofánkba, hogy ne ugráljunk, mert egy gyengébb pillanatukban föl találnak vásárolni minket kilóra, mire a magyar kormányzat nem szól egy árva szót sem, lapít, mint az a bizonyos sz-betûs dolog a gazban. Ugyanakkor, ha a hórihorgas ripacsnak beszélhetnékje támad a nemzeti ünnepen, amibõl persze a népet gondosan kizárják, gyakorlatilag kijárási tilalmat rendelnek el a magyar fõváros egyes részein. Beszarás! Itt szeretném még egyszer és nyomatékosan felhívni minden kedves polgártársam figyelmét fõként azokét, akik annak idején, még ha csekély számban is, de a nagyságos és fényességes Európai Portához való csatlakozásra adták le a szavazatukat!, hogy mindez történik 2007-ben, a XXI. század elején, egy teljes jogú európai uniós tagállamban, amely magáról azt deklarálja, hogy õ bizony demokratikus jogállam. Tetszettek figyelni? Nem azt írtam, hogy fekete Afrika valamelyik hátsó fertályában sertepertélõ banánköztársaságról van szó, hanem Magyarországról, a mi hazánkról! Itt, Európa kellõs közepén! Ezen azért még a legelvakultabb szocialista szavazó, mára a szenilitás korába lépõ és a létminimum alsó szélén tengõdõ kisnyugdíjasnak sem ártana elgondolkodni! De van itt még valami, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. A Civil Kaszinó fent említett mûsora mutatta be számomra minden eddiginél pontosabban és ékesszólóbban azt, amit manapság úgy nevezünk: az értelmiség árulása. Valaki szól, hogy hát eftársak van itt egy kis gond. Mit tesz a mi derék értelmiségünk? Elõször elkezd maszatolni, ahogyan azt mifelénk az urbánus frazeológiában (városi szóhasználatban) mondani szokás, szétkenik a szart, hogy mindenkire kerüljön a nemes anyagból (eggyé válunk, együtt sírunk, együtt nevetünk!), osztán meg együttes erõvel lehurrogjuk, elhallgattatjuk a renitens, béfogjuk az õ pofáját. Persze szigorúan intellektuálisan, mert mink a látszatra nagyon adunk ám, kezít csókolom! Na ja! Egy látszat világban, ha másra nem is, de a látszatra, na arra aztán adni kell! Mi az hogy?! Nagyon is! (Simon Peresz kijelentése kapcsán az jutott eszembe, hogy évszázadokkal ezelõtt egy ilyen hírt hozó követet még az is elõfordulhat, hogy egyszerûen karóba húznak a nemzeti önérzetükre kicsikét érzékenyebb uralkodók.) De térjünk még vissza néhány gondolat erejéig a médiához. Nem régiben olvastam egy cikket az Interneten, melyben arról írt a szerzõ, hogy az ellenzéki oldal médiája is polarizálódik. A Hír Tv látná el a polgári szavazók televíziójának szerepét, míg az Echo Tv lenne a radikálisabb, ún. nemzeti voksolók csatornája. Hát egy biztos, Pörzse Sándor manapság már a visszhangos csatornán vezet mûsort. Torkos Matild már nem a Magyar Nemzetnél püföli a billentyûzetet valamint intellektuálisan a posztkommunistákat, hanem a Magyar Hírlapnál. Bayer Zsolt is váltott, hogyan, hogyan nem, õ is az Echo TV-nél és a Magyar Hírlapnál kötött ki. Ja kérem, változnak az idõk! (És gondolom a fizetések is ) Persze, nemcsak az újságírókat, de a meghívott vendégeket is le lehet cserélni! Gergely, én azért neked drukkolok! Isten áldja Magyarországot! A szocialista nagyváros öntudatos polgára MEGBILINCSELT SAJTÓSZABADSÁG Az igazságügyi tárca sem különb a hajdani belügyinél. Sajátságosan értelmezi a gyülekezési jogot: azt is demonstrálónak tekinti, aki nem gyülekezik, s akikre a rendõri intézkedés emiatt semmiképp sem terjedhet ki. Most a Freedom House magyarországi irodája, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevû szervezet, továbbá a Magyar Helsinki Bizottság szólalt fel és adott ki közleményt a történtek után. Úgy véljük, ajánlatos volna megkockáztatni egy feljelentést a rendõrök mint ismeretlen tettesek ellen, hivatali visszaélés címén. A bírói hatalom ugyan a múlt õszi események ügyében sem tudott igazságot szolgáltatni, ám egyszer, végül színt kell vallania: képes-e garantálni az alkotmányos jogok érvényesülését, vagy munkáját csak papíron lehet igazságszolgáltatásnak nevezni. Forrás: Kulcsár Anna Magyar Nemzet, november jó ha figyelünk

5 A kormánykörök és segédegyleteik, a balliberális médiumok és közszereplõk, valamint ezek sokfajú, liberális és/vagy baloldali szervezõdései fokozott, nagyüzemi méretû antiszemita-fasiszta kampányba kezdtek. Ennek részeként nemcsak a Jobbikot és a Magyar Gárdát rágalmazzák hamisan a kirekesztés történeti stigmáival most már folyamatosan, hanem bárkit és mindenkit, aki ellenzékiségét láthatóan kifejezésre juttatja: gazdákat, tüntetõket, közéleti szereplõket, politikusokat, vagy akár elhunyt íróinkat. Lassan egy egész ország minõsíttetik zászlóstul, címerestül fasisztának, szélsõséges csõcseléknek ördögi, náci módszerességgel álcául, félrevezetésként az álliberális kormánydiktátorok pénzben behajtott rablózsákmányolásai, ún. reformjai leplezésére. Így addig is, míg hazánk és a külföld egyaránt nagyítóval keresi a náci veszélyt, nem figyel arra, mit is csinál a Magyar Köztársaság kormánya, ami miatt a nem olyan rég még gyarapodó magyar állam mostanra az Európai Unió lyukas zsebe, korrupt pénznyelõje, a negatív statisztikák országa lett. Nem nézhetõ el ez, a mondjuk kommunikációs módszer azonban a még oly annyira kiélezett politikai harcok esetében sem, mint amelyek hazánkat dúlják, és nincs az a jó reform, ami megengedhetne ilyen eszközöket! Legalábbis plurális demokráciákban. S nem lenne szabad a vezetés közelébe olyan alakokat engedni, akik nem kormányoznak, hanem diákcsíny-cinizmussal valósítják meg önmagukat a hatalomban. Nem jó, ha a személyiség teng túl bármely ügy bármely bajnokában: hitének kell zubognia, nem természetének. De a Gyurcsány nevû természete, kormányzása mániákus. S ezért sokaknak, külföldön a magyarok is egyszerûen mániákusak. Vagy fasiszták, ahogy a Gyurcsány nevû mondta Ha valaki õrült, tán nem tehet róla. Ha a Gyurcsány nevû õrült emberként joga van hozzá. De nem vezetõként! Hiába is nézné el Gyurcsány nevûnek bárki elméje spontán megszólalásait, sajnos a Gyurcsány nevû jelenleg hivatalos pozícióban van, miniszterelnök, a kormány feje. A miniszterelnök pedig országos fõember, és nem mondhat akármit. Mert annak a levét egy egész ország, a hazánk issza meg. Egy kormány szavának 2007 uniós Európájában súlya van, következményekkel jár még akkor is, ha az csak a hazudós magyar kormány õszödi böszmesége... Mert ha rólunk, magyarokról itthon le is peregnek a gyurcsányi kommunikáció durvábbnál durvább esetei szomszédaink, partnereink figyelmét nem kerülik el pl. a rendszeresen világgá kiáltott magyarországi fasiszta veszélyek sorozatos fenyegetései, vagy a változatos hazugságbeszédek, az egyes nemzetközi korrupciós lebukások, sorozatos adat-, és statisztika-hamísítások, a valótlan jelentések És ennek megfelelõen viselkednek is velünk. Amilyen az Adjon Isten! tartja bölcsen a magyar népnyelv, s ha a Gyurcsány nevu a magyarok fasisztázásával mond Európának Adj Istent, Szlovákia rögtön elsõként a Benes dekrétumokkal, a magyarok fasisztázásával fogadja, köszön vissza Hát ezért ömlik zavartalanul az osztrák szenny a magyar Rábába! Hát ezért bátrak egyesek Németországból hordani százszámra szemétbálákat! Hát ezért terrorizálják a magyarokat ma is a Vajdaságban! Ezért lehet hát az is, hogy a szlovák állam soviniszta vezére kisszerû, magyarellenes bosszúhadjáratot vív vélt nemzeti sérelmei okán a modern EU-demokráciában ijesztõ, világháborús árnyalakot vetve a Kárpátokra. Soha ilyen erõtlen, kilátástalan helyzetben nem volt hazánk, még háborús idõkben sem! S mindez köszönhetõ a régi-új, MSZP-SZDSZ vezetésnek. A balliberálisok hamis vádjai az ellenzéki, magyar érzelmû emberek halmazán túl megrágalmazzák a magyar nemzet egészét is, amikor jelképeink bélyegzik meg és ítélik el. Az ellenzéki politika méltóságán túl megalázzák a magyar állampolgárok közösségét is, amikor bolsevik dõreséggel minõsítik a kormány ellen tüntetõket szélsõjobboldalinak. Magyarország tisztességén, minden magyar igazságérzetén ejtenek a politikai sárdobálók mûködésükkel szégyenfoltot: mert nemcsak az ellenzéket nyomják el, hanem a társadalom egészét csalják meg nyilas-közbeszédjük félelemmel diktált, társadalom-ellenes hangulatával. Ráadásul a kormány a legalapvetõbb feladatait sem képes ellátni; mûködése merõ PR-lavírozás, egyik napról a másikra élõ sajtóevickélés. A kormányzat önmagával viaskodik, szakértelem, szolidaritás vagy legalább a minimális felelõsség helyett mindössze a sarki uzsorás behajtó ösztöne diktálta pénzpolitikát gyakorolva üzletelget, és megreformál. Nemhogy nincs társadalmi igazságosság, de totális az igazságtalanság és a méltánytalanság. Nem funkcionál a tradicionális nemzeti önvédelem, mert megsemmisítették kereteit, és a szellemisége, gondolatisága pedig a politikai közgondolkodásban a mai napig marginális helyre kényszerül a kommunisták szélsõséges nemzet-irtózatának köszönhetõen. A nemzeti gondolat ma is bemocskolva, meghamisítva, a szélre számûzve kénytelen mind radikálisabban létezni. Ez a tény legékesebb bizonyítéka annak, hogy a régi kommunisták mai kormányzása az új liberálisokkal csak nevében szociálliberális, a valóságban pedig antiszociális, szélsõliberális. Az SZDSZ társadalompolitikáját a legõszintébben például Fodor Gábor miniszteri szarozása minõsíti, amit egyéb más jelzõkkel együtt az utcán liberális ajándékba kapott egy hozzá túl közel merészkedõ, hajléktalan hazánkfia. Az õszinteség követelményét nem felejtve, a hazai liberalizmus eredményei, valamint az SZDSZ nevû párt 17 éves hozzáállása a társadalmi felelõsséghez és szolidaritáshoz lemérhetõ abban, hogy mik napjaink fiataljainak életlehetõségei és kilátásai a jövõre. Így ma mintaként olyan liberális trendek, franchise életmódok állítódnak, amelyek egy életen át fogyaszthatók. Divat a versenyszerûen ûzött szingliség, vagy a melegtársadalomban, más -ként lét, az extrém szellemiség. Közben a szürke tömegek trendje, hogy sodródni kénytelenek a szekták és az abortuszok között, eladósodottan, deviáns szokásrendszerek közt vergõdve, vagy megelégelve a hazai hontalanságot, új kitántorgott magyarként letelepedve más országokban. S a társadalom, amelybõl már nemcsak kiveszejtik, de egyenesen kiirtják a hagyomány-közösségen alapuló szolidaritást, a nemzetet és a megtartó erejû tradíciókat, egyre atomizáltabbá válik, vagyis darabjaira porlik. Nincs egy fix pont, ahová igazodni lehetne, helyette van rengeteg kis alternatív pontocska. S még a legelemibb értékeink, mint pl. a tisztesség vagy a becsület kötelezõ hagyományai is üressé lesznek a tisztességtelen, becstelen vezetõk idején. A törvények tisztelete, a normakövetõ, rendezett életmód követelménye is semmivé lesz a társadalom erre fogékony szegmenseiben: a kormánybûnözés erõsödése így eszkalálja a cigánybûnözést, a társadalom legfelsõ és legalsó rétegeiben más-más, de lényegüknél fogva hasonló farkastörvényeket követve. A társadalom csendes többségének egyre erõsödõ tiltakozó hangja nem hallatszik el a vezetésig, amely csak itt-ott mutatja meg magát egy-egy érzelmes coming out-hatású tévés önvallomás erejéig, hogy aztán annál gyorsabban siessen vissza a kordonnal õrzött hatalom közpénzzel tartott bástyái mögé. Mert a félelemkeltõ vezetés fél. Mert a hazug vezetés gyáva. Mert mindig a félelmet keltok félnek a legjobban, s a hazudni legbátrabbak pedig a leggyávábbak. A félelem a néptõl nemzetharagot és erõszakos társadalom-ellenességet szül (ld. a kommunista diktatúrák), amely az elhíresült miniszterelnöki fordulattal summázva e sértett, nárcisztikus politikai hisztiben sûrûsödik össze: Akinek nem tetszik, el lehet menni Magyarországról! Itt lehet hagyni bennünket!. Legalább ezt az egyet õszintén mondta volna, s jó példával járt volna elõl Jónás Levente Nemzetõr jó ha figyelünk 5

6 A liberális pártok berlini kongresszusán Kóka János a kommunizmus maradékainak eltakarításáról beszélt, a szünetekben George Michael szólt, a tányérokban pedig pogácsa helyett gyümölcs volt. Eörsi Mátyás az SZDSZ 2010-es parlamentbe jutási esélyeit latolgatta az Unter den Lindenen, aztán a kongresszusról ellopták a laptopját. Kóka János és John Emese fõvárosi frakcióvezetõ azzal a reggeli fapados járattal utazott pénteken Berlinbe, az Európai Liberális Demokrata és Reformpárt berlini kongresszusára, mint a delegáció és a néhány meghívott újságíró, köztük az Indexé is. Az európai liberális pártokat tömörítõ szervezet kongresszusa egy belvárosi hotel konferenciatermében zajlott. Itt két dolog tetszett igazán: 1. A svédasztalokon nem zsíros pogácsák voltak, hanem fényesre suvickolt almák és kis pálcikákra tûzött szõlõ-, ananász- és mangódarabkák 2. A kongresszus rövid szüneteiben George Michael Freedom címû száma szólt. Az elnök felszólal Kóka János a kongresszuson arról beszélt, hogy a Magyarországon kormányon lévõ SZDSZ a privatizáció folytatását, a vállalkozás szabadságát, a költségvetési hiány csökkentését, a bürokrácia mérséklését, az adók csökkentését tartja szem elott. Az egészségügy, a felsõoktatás reformjával, energiapiac és a vasút liberalizációjával az SZDSZ elnöke szerint a kommunizmus utolsó darabjainak eltakarítása folyik. Megtapsolják, amikor bejelenti, hogy Magyarországon jövõre egy óra alatt lehet céget alapítani. A mostani kormány reformjait az ellenzék egy gyilkos referendummal támadja, mondja beszédében Kóka, aki bírálja az ellenzék populizmusát, amely szerinte mindent, ami változást jelent, ellenez. Érdemes mindezek után még belehallgatni, az Európai Parlament liberális (ALDE) frakcióját vezetõ Graham Watson beszédébe. Watson könnyeden és felszabadultan beszél, viccet mesél, beszéde közepén saját nemrég megjelent könyvét reklámozza. Az o intelme a következõ: ne féljetek a liberalizmust a konzervatívok vagy a szociáldemokraták ötleteivel, kezdeményezéseivel ápolni, sok erõ van az együttmûködésben. A szünet után Kóka Jánost arról kérdezem, igaz-e hogy o akadályozta meg a 49 évnél idõsebbek visszatérését a magánnyugdíj-pénztárból az állami nyugdíjrendszerbe. Kókának szeme sem rebben, és rávágja, hát persze, hogy nem értettünk egyet ezzel,mert semmilyen módon nem támogatjuk azt, hogy a hibás döntéseket az állammal fizettessünk meg. Az embernek van önfelelõssége is. Ha valaki rossz döntést hoz és veszít a részvényein, annak sem fizeti ki a veszteségét az állam Az SZDSZ azért nem engedi meg, hogy kivonják a tokét a magánnyugdíj-pénztárakból, mert ugyanezek a befektetõi körök szállnának be az egészségbiztosításba is? - kérdezem. Kóka válasza: én nem tudom, kik akarnak beszállni az egészségbiztosításba, de miután mindkét területen jelentõs tõkére van szükség, lehetséges, hogy van közöttük átfedés. Azt kell ebben az egészben megérteni, hogy minden olyan eset, amelyben az állam vissza akar csinálni valamit, az elbizonytalanítja és egy idõ után elriasztja a befektetõket. MEGY AZ SZDSZ AZ UNTER DEN LINDENEN Kóka János a beszélgetés után meglepõ kérdéssel áll elõ (a liberálisoknál mindenki tegezõdik mindenkivel): Nekünk most el kell mennünk egy nagykövetségi fogadásra. Te mit csinálsz? Én itt maradok a konferencián és nézelõdöm. Inkább gyere velünk, meghívlak. Látom, szépen vagy felöltözve. Gyalog indul el az SZDSZ kis delegációja a Brandenburgi kapu mellett lévõ magyar nagykövetség felé. Szépen süt a nap. A fák sárgulnak. Közeleg a tél, az elmúlás, a csend és hó és halál évszaka. Megkérdezem hát a mellettem bandukoló Eörsi Mátyás frakcióvezetõtõl, milyen terveik vannak a jövõre nézve, elvégre az SZDSZ támogatottsága a közvélemény-kutatások szerint most tartósan 2 százalék, így a következõ választásokon nem fognak bejutni a parlametbe. Nem láttam még olyan SZDSZ-est, akinek erre a kérdésre ne lett volna flott válasza. Nem láttam még két olyan SZDSZ-est, aki erre a kérdésre ugyanazt a választ adta volna. Nem láttam még olyan SZDSZ-est, akinek egy pillanatra ne komorult volna el a tekintete erre a kérdésre. Eörsi Mátyás válasza a következõ: a közvélemény-kutatások 1000 fos mintán készülnek, és ez nem kedvez a kis pártoknak. Az 5 százalékos támogatás ebben a mintában ötven embert jelent, ha valaki nincs otthon vagy nem veszi fel a telefont, máris csökken a mérhetõ támogatottság. (Tehát az SZDSZ-esek vagy június óta nincsenek otthon, vagy nincs telefonjuk vagy nincsenek.) FOGADÁS Közben megérkezünk a nagykövetségre, ahol Peisch Sándor hazánk berlini nagykövete és felesége Peisch Sándorné fogad minket és végigkalauzol a nagykövetség alsó szintjén berendezett 1956-os kiállításon. A különbözõ külképviseletek katonai attaséi elképesztõ egyenruhákban feszítenek, mintha a Pomádé király új ruhája címû zenés mesejátékot forgatnák dél-amerikai katonai hunták vezetõinek fõszereplésével. Vissza a liberálisok konferenciájára, ahol megszavazzák az SZDSZ javaslatait is, hogy telepítsék Magyarországra az EU Energetikai Szabályozó Hatóságok Ügynökségét, és ítéljék el az emberi jogok lábbal tiprását Kubában. A konferencia végén az SZDSZ-delegáció politikusai a hotel lobbijában ücsörögnek. Kiderül, hogy Kóka János orosz feliratú Dunhill cigarettát szív, Szent-Iványi István sokat utazik, John Emese meg amúgy jóban van Tarlós Istvánnal. Este 6-ra véget ér az európai liberális pártok kongresszusa. Mindenki szedelõzködni kezd, de Eörsi Mátyás üres kézzel tér vissza a ruhatárból. Ellopták a laptopját. Forrás: Joób Sándor Index A KORMÁNYOLDAL KETTÕS MÉRCÉJE Ne csodálkozzon az SZDSZ, ha mostanára olyan mértékûre zsugorodott a támogatottsága, ami akár a következõ választásokon történõ teljes megsemmisülést is jelentheti. Az SZDSZ súlyos hibát követett el, amikor minden más korábbi célkitûzését mellõzve kizárólag az egészségügy átalakítása mellett cövekelt le. Ezzel a legszélesebb körû ellenszenv tárgyává vált. Miközben tényleges reformokat nem tudott véghez vinni, az eredeti polgárjogi arculatáról elfeledkezve perverz örömmel nézte végig, ahogyan a Gyurcsány-kormány a Kádár-rendszer színvonalára sülylyeszti vissza a fegyveres testületek szellemiségét. Amennyiben a jelenlegi trendek folytatódnak, az SZDSZ összeomlása teheti egyértelmûvé a baloldal következõ választási vereségét. Az MSZP egy életképes szatelitpárt nélkül az ellenzékbe kerülés sorsát már aligha kerülheti el. Forrás: Tihanyi Örs Magyar Nemzet, november jó ha figyelünk

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Néha a közhely is lehet igaz, hiszen nagyon is igazuk van azoknak, akik történelminek minősítették a Csehországban 1996-ban tartott két szavazást, a parlament

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM STANDEISKY ÉVA AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM 1956-1963 MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS 1956-08 INTÉZET BUDAPEST, 1996 BEVEZETŐ 11 A FORRADALOM ELŐTT 17 A NÉPI ÉS A KOMMUNISTA ÍRÓK 17 EGY MORALISTA ÍRÓ 19 Az 1956. OKTÓBER

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016 A rendszerváltás vetíthető oktatási segédanyag Keglevich Kristóf Budapest, 2016 1. Előzmények a Kádár-korszak válságba jutott a) gazdasági válság tervgazdálkodás nem termel hasznot külpolitikai ok: olajárrobbanás

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

FÜGGELÉK. Személyes arcképcsarnok IV.

FÜGGELÉK. Személyes arcképcsarnok IV. Magyarország elsô médiamarketing kormánya a populizmus és a konfliktusdemokrácia jegyében 279 FÜGGELÉK Személyes arcképcsarnok IV. 1. ORBÁN VIKTOR Talán meglepô e könyv különbözô részeiben található, Orbán

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

NYÍLT LEVÉL az ÚJALKOTMÁNYOZÓKNAK!

NYÍLT LEVÉL az ÚJALKOTMÁNYOZÓKNAK! NYÍLT LEVÉL az ÚJALKOTMÁNYOZÓKNAK! Tisztelt Hölgyek és Urak, akik most az ezeréves helyett új alkotmányt fogalmaznak! Önöktől kérdezzük, hogy nem gondolják-e, aki új alkotmányról beszél, az új országról

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban

Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban Paár Ádám Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban A Republikánus Párt konzervatív hátországában szerveződő, azonban a republikánusoktól független Tea Party mozgalom sikeres szereplése a májusi szenátusi

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÁS! Továbbra is igen magas a kvótareferendummal kapcsolatos

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16.

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16. Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása Gödöllő, 2013. szeptember 16. Tisztelt Konzul Hölgyek és Urak! Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Keleti nyitásról és globális

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

1992. november A párt közgyűlésén két évre Pető Ivánt választották elnökké, majd 1994-ben és 1996-ban is újraválasztottak.

1992. november A párt közgyűlésén két évre Pető Ivánt választották elnökké, majd 1994-ben és 1996-ban is újraválasztottak. Az SZDSZ története Április 27-én rendkívüli küldöttgyűlést tart a Szabad Demokraták Szövetsége Budaörsön, döntenek a koalícióból való kilépésről, az SZDSZ alapszabályának módosításáról és a második rendkívüli

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA PARADIGMAVÁLTÁS ARÁNYOSSÁGELVE A BŰN KÖVETKEZMÉNYE és ÉRINTETTEK KÖRE ÖRDÖGI KÖR és a MEGBOCSÁTÁS FOLYAMATA FELELŐSSÉGVÁLLALÁS és KÖZÖSSÉGI JÓVÁTÉTELI

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A magyar középosztály

A magyar középosztály Pétervári Zsolt A magyar középosztály A magyar társadalom jelenlegi szerkezetét jelentős mértékben meghatározza a Kádárrendszer öröksége. Az 1945-47-es koalíciós korszak után felszámolt úri középosztály

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI (İSI) ALKOTMÁNY ALAPTÉTELEI. (Összeállította: Dr. Feledy István)

A MAGYAR TÖRTÉNELMI (İSI) ALKOTMÁNY ALAPTÉTELEI. (Összeállította: Dr. Feledy István) A SZENT KORONA ESZME Írta: Szent Korona Szolgálat 2008. február 17. A MAGYAR TÖRTÉNELMI (İSI) ALKOTMÁNY ALAPTÉTELEI (Összeállította: Dr. Feledy István) A Szent Korona eszme a magyar államot létrehozó és

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója - Amikor megterveztük ezt a Szakmai disputát, akkor úgy látszott,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) Több mint száz halott, sokszáz sebesült a kiújult összecsapásokban - Az EU Ukrajna elleni szankciókat fogadott. http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

4. előadás A véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság korlátozása Politikai beszéd

4. előadás A véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság korlátozása Politikai beszéd 4. előadás A véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság korlátozása Politikai beszéd Politikai beszéd: Ebbe a körbe az adott állam alkotmányos alaprendjének védelmét, az állam külső és belső biztonságát

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

Kincstári szocializmusból a kincstári kapitalizmusba

Kincstári szocializmusból a kincstári kapitalizmusba Morita Tsuneo: Kincstári szocializmusból a kincstári kapitalizmusba illetve Gulyás kommunizmusból a populista kapitalizmusba A 17 éves magyar rendszerváltás egy japán kutató szemével A rendszerváltás magyar

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei Matthias Platzeck Elemzés Budapest 2012. január Nagyon kemény időket élünk. A világgazdaság megingott. Teljesen bizonytalan, hogy sikerül-e az USA-nak hosszú távon talpon maradnia. Mindeközben az egyesült

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.04.04. szerda A civil társadalmat erősítené az EU a keleti partnerországokban Komoly előrelépések az EU keletei partnersége terén Túllőhet a célon az EU szigorú termékcímkézése Nemzeti Eszközkezelő

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a április 18-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a április 18-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS IROMÁNY-NYILVÁNTARTÓ IRODA Budapest, 2016. április 19. TÁJÉKOZTATÓ a 2016. április 18-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft.

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. 1 MEKKORA VALÓJÁBAN MAGYARORSZÁG? LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. Kakukktojás a főként alternatív az egyetemi tanszékek

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye http://nol.hu/velemeny/rezacs-vendegloje-1470015 Pletyka

Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye http://nol.hu/velemeny/rezacs-vendegloje-1470015 Pletyka Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye MSZPSzanyi Tibor Szanyi Tibor szavai nem tükrözik az MSZP véleményét, a szocialista párt teljes mértékben tiszteletben tartja a sajtószabadságot" mondta

Részletesebben

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA?

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? Korózs Lajos Elnökségi tag lajos.korozs@mszp.hu STRASBOURGI BÍRÓSÁGHOZ ÉS AZ ALKOTMÁNY BÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ MSZP Az MSZP minden jogorvoslati lehetőséget ki

Részletesebben

Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II.

Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II. Dr. Halász József Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II. Az iránymutató Szabadság Alkotmánya és alkalmazásának irányelvei Szent Korona Értékrend Könyvnyomtatói Alap 2015 Dr. Halász

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő kitüntetéséhez Két fogalmat választottam, amelyek köré csoportosítva könnyen megérthetjük, miért tiszteljük meg a mi Magyar Örökség Díjunkat

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.05.08. kedd Mesterházy Attila az Egyesült Államokban tárgyal Képzetlenül a munka világában Tíz ok a telefonadó ellen Nem igaz, hogy a családi vállalkozásokat segítik a földbérletpályázatokon Ingyenes

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben