DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013. (XII.19) és a 11/2014. (XII.29.) önk. rendelettel) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében,33. (7) bekezdésében, 45.. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (2) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55/C. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el. I. Fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Decs nagyközség közigazgatási illetékességi területén lakóhellyel, illetve lakóhely hiányában tartózkodási hellyel rendelkező a.) magyar állampolgárokra, b.) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c.) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d.) hontalanokra, e.) hajléktalan személyre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor Decs nagyközség közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte, f.) az Szt. 3. -ának (3) bekezdésében meghatározottakra, g.) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Szt ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira (1) 2 Az e rendeletben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a képviselőtestület a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével a Humán Bizottságra (a továbbiakban: bizottság) ruházza át. (2) A köztemetéssel kapcsolatos döntések meghozatalát, valamint e rendelet 5. -ának (2)- (3) bekezdésében meghatározott jogkör gyakorlását a képviselő-testület a nagyközség polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) ruházza át. 1 A R. 2. -a a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 1. -a által megállapított szöveg. Hatályos: január 1-2 A 2. (1) bekezdését a 11/2014. (XII.29.) önk. rendelet 2. -a módosította. Hatályos: január 1-

2 (3) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságra vonatkozó döntések meghozatalát a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át 3. E rendelet alkalmazása során a) 3 létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: aa) betegség, baleset, kórházi kezelés ab) közeli hozzátartozó, élettárs halála ac) elemi kár bekövetkezése ad) várandós anya gyermekének megtartása, gyermek fogadásának előkészítése ae) iskoláztatás biztosítása af) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás ag) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások ah) gyermek hátrányos helyzete ai) keresettel, jövedelemmel nem rendelkező időszak. b) Az e rendeletben előforduló fogalmakra az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Eljárási rendelkezések 4. E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá helyszíni szemlére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket) rendelkezéseit az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 5. (1) A bejelentett lakóhellyel nem rendelkező hajléktalan személynek rászorultság esetén joga van az e rendeletben meghatározott ellátások igénybevételére, ha a kérelem benyújtásakor Decs nagyközséget jelölte meg tartózkodási helyeként. (2) 4 A polgármester tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulóknak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti. (3) 5 A polgármester a (2) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg kérnie kell a kifizetett önkormányzati segély megtérítését. 6. A szociális ellátások iránti kérelmet a képviselő-testület polgármesteri hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani, de az ellátások hivatalból is megállapíthatóak. 7. (1) A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a) a kérelmező és családja jövedelmi, vagyoni helyzetéről szóló igazolást vagy nyilatkozatot; b) a TAJ-szám, az adószám igazolását, (2) Ha a kérelmező és családtagjai jövedelme egyéni vagy társas vállalkozásból ered, annak összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával, a tárgyévet pedig a könyvelő által kiállított igazolással kell bizonyítani. 3 A 3. (a) pontját a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 2. -a módosította. Hatályos: január 1-4 Az 5. (2) bekezdését a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 5. a) pontja módosította. Hatályos: január 1-5 Az 5. (3) bekezdését a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 5. b) pontja módosította. Hatályos: január 1-2

3 (3) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát a jövedelemről tett nyilatkozathoz mellékelni kell. (4) A jogosultság megállapításakor a jövedelmet az Szt. 10. (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell figyelembe venni. (5) A jövedelem igazolható: a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással, b) munkanélküli ellátásról a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, vagy határozattal c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátást, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló bankszámlakivonattal, vagy a Magyar Államkincstár által kiadott igazolással d) vállalkozó esetén a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról kiállított igazolással e) a nyugdíjfolyósító igazgatóság által folyósított ellátás esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által az ellátás összegéről kiállított igazolással. (6) Amennyiben a kérelmező; a) a szükséges iratokat nem csatolja, vagy a kért adatokat nem közli, a Ket ának (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak van helye. b) a kérelmében valótlan adatokat közöl, a Ket. 51. (5) bekezdése alapján eljárási bírsággal sújtható. (7) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzője az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja az Szt. 10. (6) bekezdés szerinti eljárásnak van helye. 8. (1) A szociális ellátások biztosítását megelőzően a kérelmező vagyoni, szociális és lakáskörülményeinek tisztázása céljából a hivatal ügyintézője helyszíni szemlét tart, melyről jegyzőkönyvet (környezettanulmány) készít. (2) Nem kell környezettanulmányt felvenni: a.) ha a kérelmező körülményeit a hivatal szociális ellátási ügyben féléven belül vizsgálta és nem feltételezhető, hogy abban lényeges változás következett volna be, b.) a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatos ügyekben c.) azon kérelmezőknél, akikkel a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központja rendszeresen kapcsolatot tart fenn. 9. (1) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet előírásai szerint elsősorban bankszámlára utalással, vagy a hatáskört gyakorló döntése esetén házipénztári kifizetéssel történik. 3

4 (2) 6 Az önkormányzati segélyt a bizottsági ülést követően nyolc napon belül kell kifizetni. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 10. (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) Ha a helyi önkormányzat a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését rendeli el, a szociális hatáskört gyakorló szerv a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, ha a kérelmező és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének; a.) az 50 %-át nem haladja meg, elengedheti, b.) az 50 %-át meghaladja, de a 100 %-át nem haladja meg, csökkentheti, c.) a 100 %-át meghaladja, de a 150 %-át nem haladja meg, részletfizetési kedvezményt állapíthat meg, melynek időtartama a 12 (tizenkettő) hónapot nem haladhatja meg. Adatkezelés 11. A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából - a WIN Szoc program alkalmazásával - nyilvántartást vezet az Szt. 18 -ában előírt tartalommal. II. Fejezet A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 12. (1) 7 A szociális hatáskör gyakorlója szociális rászorultság esetén a kérelmező számára pénzbeli ellátásként önkormányzati segélyt állapíthat meg. (2) 8 Az önkormányzati segély természetbeni ellátásként is nyújtható. Aktív korúak ellátása 13. (1) Az aktív korúak ellátását a jegyző az Szt.-ben meghatározott feltételek szerint állapítja meg. (2) Az Szt.-ben foglalt feltételek teljesülése mellett foglalkoztatást helyettesítő támogatás csak azon személynek állapítható meg, aki lakókörnyezetét rendben tartja. (3) A lakókörnyezet rendezettsége abban az esetben állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy: 6 A 9. (2) bekezdését a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 5. c) pontja módosította. Hatályos: január 1-7 A 12. (1) bekezdését a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 5. d) pontja módosította. Hatályos: január 1-8 A 12. (2) bekezdését a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 5. e) pontja módosította. Hatályos: január 1-4

5 a) az általa lakott ingatlanon nem halmoz fel szemetet, egyéb lomot, b) gondoskodik a folyamatos gyommentesítésről, bozótirtásról, c) gondoskodik a kerítéssel kívül határos terület tisztán tartásáról, gyommentesítéséről. (4) A (3) bekezdésben felsorolt feltételek fennállását a kérelem elbírálása előtt, továbbá a jogosultság felülvizsgálatakor 3 tagú bizottság helyszíni szemle során állapítja meg az alábbi szabályok szerint: - kérelmező értesítése lakókörnyezet megtekintésének időpontjáról, - lakókörnyezet megtekintéséről jegyzőkönyv és fotó dokumentáció készítése. (5) Amennyiben a foglalkoztatást helyettesítő támogatást kérelmező, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő lakókörnyezete nem felel meg a (2) bekezdésben előírt feltételeknek, a kérelmezőt 10 napos határidővel a jegyző felszólítja az elvégzendő tevékenységek megjelölésével. A határidő lejárta után ismételten helyszíni szemlét kell tartani a (3) bekezdésben foglaltak szerint. A határidő eredménytelen eltelte után a kérelmet el kell utasítani, illetve az ellátást meg kell szüntetni. 14. (1) Az Szt. 37 (1) bekezdés b) - d) pontja szerinti jogosult a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központjával (továbbiakban: Központ) köteles együttműködni. (2) A jogosultat az együttműködési kötelessége keretében az alábbiak terhelik: a.) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni a Központot nyilvántartásba vétele végett, b.) részt kell vennie a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában, és amennyiben szükséges annak módosításában, c.) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedést segítő program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, d.) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő programra kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak, e.) meg kell jelennie legalább három havonta a Központnál, f.) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a Központtal, g.) ha együttműködési kötelezettsége teljesítésében akadályozott, köteles a Központot annak okáról haladéktalanul tájékoztatni, illetve az akadályoztatás okát 8 napon belül hitelt érdemlően (pl. orvosi igazolással) igazolni. (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a jogosult kötelezettsége kiterjedhet az Szt. 37/A. (2) bekezdésében foglaltakra. (4) Azon aktív korúak ellátására jogosult személy, aki orvosi igazolás szerint tartósan beteg vagy egészségi és mentális állapotára tekintettel közfoglalkoztatásban való részvételre alkalmatlanná nyilvánítottak rendszeres szociális segélyre jogosult. 15. (1) A Hivatal és a Központ kölcsönösen tájékoztatják egymást, különösen az alábbi területeken: a.) a Hivatal a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatot jogerőre emelkedését követően megküldi a Központnak, b.) a Központ a beilleszkedési program elkészültéről tájékoztatja a Hivatalt. 5

6 (2) A Központ, az Szt. 37./A -a szerinti együttműködés megvalósítása érdekében: a.) nyilvántartásba veszi a megjelent jogosult személyt, b.) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyről hozott határozatban foglalt határidő betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, c.) tájékoztatja a jogosultat a beilleszkedési program típusairól, az elkészítésének menetéről, az együttműködés eljárási szabályairól, d.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a jogosult bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, erről a jogosulttal írásban megállapodást köt, e.) folyamatosan kapcsolatot tart a jogosulttal és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, f.) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges a jogosult bevonásával módosítja a programot, g.) jelzi a jegyzőnek, ha a jogosult együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, h.) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, i.) a jogosult személlyel történő kapcsolattartásról a külön jogszabályokban meghatározottak szerint esetnaplót vezet. (3) A jegyző tájékoztatja a Központot: a.) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről, b.) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és az Sztv ának (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség előírásáról. 16. (1) A beilleszkedést segítő programban a rendszeres szociális segélyre jogosult számára együttműködési kötelezettségként egy időben csak egy programban való részvétel írható elő. (2) A beilleszkedési program elkészítéséhez a Központ szakértő közreműködését veheti igénybe. (3) A Központ által szervezett beilleszkedést segítő programok típusai a következők: a.) munkaképesség-javító programok: munkára és pályára állítási, pályakorrekciós csoportfoglalkozások, munkavállalási és munkakeresési tréningek, tanfolyamok, b.) egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerep erősítésére irányuló tevékenység, c.) csoportfoglalkozások: önsegítő, rehabilitációs, reintegrációs, mentálhigiénés, motivációs, kommunikációs tréning, d.) tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális, munkaügyi, pedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs. (4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a jogosult: a.) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem keresi fel a Központot, nyilvántartásba vétele végett, illetve akadályoztatása esetén akadályoztatásának okát 8 napon belül nem igazolja hitelt érdemlően, b.) nem vesz részt a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában, 6

7 c.) nem írja alá a megállapodást a beilleszkedést segítő program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, d.) személyében rejlő ok miatt, önhibájából nem tesz eleget a beilleszkedést segítő programra kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak, e.) nem jelenik meg legalább három havonta a Központnál, f.) az előre egyeztetett időpontban nem tartja a kapcsolatot a Központtal, g.) a rendszeres szociális segély két évenkénti felülvizsgálata során felszólítás ellenére sem működik együtt a Hivatallal, h.) az Szt. 9. -ában meghatározott bejelentési kötelezettségének az előírt határidőn belül ismételten nem tett eleget. (5) Az együttműködési kötelezettség megszegésének észlelése esetén a Központ a jelzést 8 napon belül írásban teszi meg. (6) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt a Központtal fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. 17. Méltányossági ápolási díj Önkormányzati segély (1) Az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, kérelemre vagy hivatalból önkormányzati segélyre jogosult, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át. (2) Az önkormányzati segély adható alkalmanként vagy havi rendszerességgel. (3) Az önkormányzati segély legkisebb összege alkalmanként 1.000,-Ft. (4) A havi rendszerességgel adott önkormányzati segély legfeljebb 6 hónapra állapítható meg, meghatározva az alkalmanként kifizetésre kerülő összegeket és a segély kifizetésének időpontját. (5) A temetési költségekhez való hozzájárulásra irányuló kérelemhez melyet legkésőbb a temetést követő 30 napon belül kell benyújtani mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat mellett a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, vagy annak a hivatal által hitelesített másolatát, valamint ha a haláleset helye nem Decs a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát is. 9 Hatálytalan: április Az alcímet a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 3. -a módosította. Hatályos: január 1-11 A R a a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 4. -a által megállapított szöveg. Hatályos: január 1-7

8 (6) Nem részesülhet a temetési költségekhez való hozzájárulásban az a személy, aki a hadigondozásról szóló 1994.évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. (7) A helyben szokásos, átlagos temetés költsége ,-Ft. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege ,-Ft, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti Temetési segély 12 III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 22. (1) 14 A szociális hatáskör gyakorlója természetben nyújtott ellátásként köztemetést, méltányossági közgyógyellátást, önkormányzati segélyt állapíthat meg. (2) A természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, élelmiszervásárlási utalvány, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjainak kifizetése. Köztemetés 23. (1) A polgármester a köztemetést az Szt ában meghatározottak szerint állapítja meg és biztosítja. (2) A polgármester a köztemetés költségeit részben vagy egészben elengedheti, ha a temetésre kötelezett személy saját vagyonnal nem rendelkezik, a hagyaték csak a hagyatéki teherből áll, és kérelmező illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Méltányossági közgyógyellátás 24. (1) Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % -át, egyedül élő esetében 200 % -át, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 % -át. (2) Az (1) - (2) bekezdésben foglalt eljárásra az Szt. 50/A - 50/E -okban foglaltak az irányadóak. (3) Az alcímet hatályon kívül helyezte a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: január 1-13 A 21. -t hatályon kívül helyezte a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: január 1-14 A 22. (1) bekezdését a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 5. f) pontja módosította. Hatályos: január 1-8

9 IV. fejezet Szociális alapszolgáltatások 25. Az önkormányzat az Szt ának (1) bekezdésében rögzített szociális alapszolgáltatások közül (a továbbiakban: szociális szolgáltatás): a.) a családsegítést és az utcai szociális munkát a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Társulással fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja (a továbbiakban: Családsegítő Központ) bevonásával, b.) az étkeztetést, Szt. 65/F. (1) bekezdésének a.) és c.) pontja szerinti nappali ellátást és a házi segítségnyújtást a Szoceg Nonprofit Kft. bevonásával biztosítja. V. fejezet Záró rendelkezések 26. (1) E rendelet február 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet ai április 30. napján hatályukat vesztik. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (4) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. -ben foglaltak az irányadóak. (5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2011 (IV.07.) rendelet, valamint az ezt módosító 24/2011. (IX.29.) rendelet hatályát veszti. D e c s, február 8. Biczó Ernő sk. polgármester A rendelet kihirdetve: február 15-én Egységes szerkezetbe foglalva: december 31-én Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk. jegyző Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk. jegyző Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 15 A 24. (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 26/2013. (XII.19.) önk. rendelet 6. (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan: január 1-9

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben