II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.."

Átírás

1 VEZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által nyújtott pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) Vezseny település közigazgatási területén lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező: - magyar állampolgárokra, - bevándoroltakra és letelepedettekre, - hontalanokra, - magyar hatóság által menekültként elismert személyekre b) Vezseny Község Önkormányzatának illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre c) Az Szt. 7.. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira. d) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.- ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Vezseny község közigazgatási területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.. (1) Vezseny Község Önkormányzata az alábbi pénzbeli szociális ellátásokat biztosítja: a) b) c) önkormányzati segély d) e) krízis segély (2) Vezseny Község Önkormányzata az alábbi természetbeni szociális ellátásokat nyújtja: a) Köztemetés. A köztemetésről a haláleset helye szerinti illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik. b.) Méltányossági közgyógyellátás

2 (3) Szociális alapszolgáltatások a) étkeztetést, b) házi segítségnyújtást, c) családsegítést, d) közösségi ellátások e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás f) támogató szolgáltatás Eljárási rendelkezések 3. (1) A 2. -ban meghatározott szociális támogatások iránti kérelmet az Önkormányzat Hivatalánál (továbbiakban Hivatal ) szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. (2) Az egy főre eső jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (család) bármilyen címen kapott jövedelmét - az évi III. törvényben mentesített jövedelmet kivéve - figyelembe kell venni. (3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt : vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga. (4) Amennyiben a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplő adatok valódisága felől kétség merül fel, környezettanulmányt lehet készíteni. (5) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultságot érintő viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni a hatáskörrel rendelkező szervhez. A bejelentés elmulasztása esetén a megállapító kötelezi a jogtalanul felvett összeg visszafizetésére. (6) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik az itt szabályozott ellátásokat a Hivatal Házi Pénztára fizeti ki. A havi rendszeres ellátások havonta 4.-én vagy ha ez a nap munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon óra között kerülnek kifizetésre. III. fejezet PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Aktív korúak ellátása 4. (1) Az Szt. 37/B.. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy (a továbbiakban: az együttműködő személy) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: családsegítő szolgálat). (2) Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttműködés keretében köteles: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a Családsegítő Szolgálatot. b) a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról

3 írásban megállapodást kötni c) a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodásban foglaltaknak eleget tenni d) a Családsegítő Szolgálatnál a beilleszkedést segítő programban meghatározott időben, illetve időközönként megjelenni (3) A Családsegítő Szolgálat a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint megjelent személyt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt. (4) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) Munkaképesség javító programok: munkára és pályára állítási, pályaorientációs csoportfoglalkozások, munkavállalási és munkakeresési tréningek, tanfolyamok b) Egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerepek erősítésére irányuló tevékenységek c) Közösségi szakmai programok d)csoportfoglalkozások: önismereti, önsegítő, rehabilitációs, személyiségfejlesztő, mentálhigiénés, motivációs, orientációs, kommunikációs tréning e) Tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális, munkaügyi, pedagógia, pszichológiai, rehabilitációs (5) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a (4) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, a Sztv. 37/F (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni. (6) A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha: - a (4) bekezdésben meghatározott programban kettőnél több alkalommal nem vesz részt és az önhibáján kívüli mulasztását 8 munkanapon belül nem igazolja, Lakásfenntartási támogatás 5. Hatályon kívül helyezte a 7/2012 (II.09.)önkormányzati rendelet Ápolási díj 6. Hatályon kívül helyezte a 7/2010 (IV.21.) önkormányzati rendelet

4 Önkormányzati segély 7. (1) A Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociális rászorult családok részére önkormányzati segélyt nyújt. (2) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (3)Szociálisan rászorult családok, akiknek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, kivéve az e rendelet 8. -ban foglaltakat. (4) A segély egyszeri összege nem lehet kevesebb Ft-nál és családonként legfeljebb kétszer állapítható meg egy naptári éven belül. (5) Az önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ami lehet: a) gyógyszertámogatás, b) közüzemi díjak vagy egy részének kifizetése, c) intézményi térítési díjak vagy ezek egy részének kifizetése d) szociális étkeztetés. (6) A gyógyszertámogatást, a közüzemi díjak és az intézményi térítési díjak kifizetésére szolgáló összeget a kérelemben és a határozatban megjelölt gyógyszert kiadó gyógyszertárhoz, a közüzemi szolgáltatást végző szervhez, illetve az intézményhez kell átutalni. 8.. (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó önkormányzati segély esetén a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek közül különösen azok támogathatók önkormányzati segéllyel, akiknek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege legfeljebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a. (3) A helyben szokások legolcsóbb temetés költsége 2014-ben : ,-Ft. (4) Temetési segély iránti kérelmet az eltemettetést követő 30 napon belül lehet előterjeszteni, csatolva a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát.

5 Krízis segély 9. (1)Krízis segélyben részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok a hajléktalanok vagy Vezseny község közigazgatási területén lakó, tartózkodó azon családok vagy személyek akik különleges élethelyzetbe kerültek és ez által létfenntartásuk veszélyeztetett. (2) A krízis segély összege Ft-tól ,-Ft-ig terjedhet. (3) Krízishelyzet elsősorban: (a) sürgős orvosi ellátás miatt gyógyszerkiváltás (b) átmeneti jövedelem nélkül marad a kérelmező (4) Krízissegélyben egy család egy évben maximum egy alkalommal részesíthető. IV. fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Köztemetés 10.. (1) A polgármester - a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az Sztv. 48 -ában foglaltaknak megfelelően. (2) a települési önkormányzat a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (3) A települési önkormányzat a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. Az elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül benyújtott kérelemre a polgármester méltányosságból a fennálló tartozás megfizetését a.) csökkentheti ha a kötelezett aa.) egyedül élő és a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-t nem éri el vagy ab.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-t nem éri el. b.) elengedheti ha a kötelezett ba.) egyedül élő és a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-t nem éri el vagy bb.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el. és az Szt. 4.. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik. (4) A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetési kötelezettség 50%-át Méltányossági közgyógyellátás 11. (1) Közgyógyellátásra jogosult az Sztv. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározott személy.

6 (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl közgyógyellátásban részesíthető az a személy: a) aki egyedül él, jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, b) aki nem egyedül él, és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. (3) Nem állapítható meg a közgyógyellátás, ha a kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozó az Szt. 4.. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik. V. fejezet SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Szociális étkeztetés 12.. Vezseny Község Önkormányzata az étkeztetést és házi segítségnyújtást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja. Ezen ellátások igénybevételének szabályait, továbbá az ellátásokért fizetendő térítési díjakat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által kijelölt települési önkormányzat rendelete szabályozza Házi segítségnyújtás 13.. Hatályon kívül helyezte a 7/2010 (IV.21.) önkormányzati rendelet Záró rendelkezés 14. (1) E rendelet hatálybalépésekor már megállapított és folyamatban lévő méltányossági ápolási díjak tekintetében a méltányossági ápolási díj és annak folyósítása szeptember 30-val szűnik meg. (2) E rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt módon kell kihirdetni és közzétenni. Szabó Ferenc Polgármester Balláné Berecz Enikő aljegyző Melléklet 20/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :....

7 Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap TAJ száma:..... Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes):. Lakóhelye: Tartózkodási helye (amennyiben van) : Életvitel szerűen lakóhelyemen - tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó) Kérelmező családtagjainak személyi adatai: Név Születési év, hó, nap Anyja neve Rokoni kapcsolat TAJ szám Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme(i): A kérelmező jövedelme A jövedelem típusa Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz, Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás Vállalkozásból származó nettó jövedelem A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) Önkormányzat és állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás stb.) Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka) Házastárs (élettárs) jövedelme Gyermek jövedelme

8 Összes nettó jövedelem Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:.. Ft. (ügyintéző tölti ki) Kérjük, ide azokat az okokat, amivel kérelmét indokolja: Tudomásul veszem, hogy a évi CLX. törvény 51. (5) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható. Vezseny,.... Kérelmező/képviselő* aláírása

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I.

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I. Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben