ZÁRÓVIZSGA JAVASOLT TÉMAKÖREI. Közigazgatási jog

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA JAVASOLT TÉMAKÖREI. Közigazgatási jog"

Átírás

1 ZÁRÓVIZSGA JAVASOLT TÉMAKÖREI Közigazgatási jog 1. A jog és a jogrend fogalma. Az alkotmányos állam. Az alkotmányos elvek részletes ismertetése: a népszuverenitás és népképviselet, a hatalmi ágak megosztásának elve, a jogegyenlőség elve, a jogállamiság elve, a törvények uralmának elve, a közhatalom törvényhez kötöttségének elve, a végrehajtó hatalom felelőssége a törvényhozó hatalom előtt, a bírói függetlenség elve, az alapvető jogok érvényesítésének elve. 2. A hatalommegosztás gyakorlati érvényesülése. Az Országgyűlés szabályozási tevékenysége, szavazási eljárása, a képviselők mentelmi joga. A Kormány megalakulása, tagjai, a kormányfő megválasztása, megbízatásának megszűnése. A köztársasági elnök választásának feltételei, megbízatásának megszűnése esetei, hatásköre. A bíróságok rendszere Magyarországon, a bírák függetlensége, az igazságszolgáltatás bírói monopóliumának elve. 3. A hatalmi ágak megosztásának alkotmányos alapelve a modern korban. Az ügyészség tevékenységi köre, az ügyészi szervezetrendszer. Az Alkotmánybíróság legfőbb feladata. Az Alkotmánybíróság tagjainak választása. Az alapvető jogok biztosa és helyetteseinek feladata. A helyi önkormányzatok fogalma. A helyi önkormányzatok szervezeti autonómiájának garanciái. A helyi önkormányzatok jogai, kötelező és önként vállalt feladatai. A helyi önkormányzatok szervezeti felépítése. 4. A jogforrás fogalma és csoportjai. A jogszabályok köre, a jogszabályi hierarchia. Az Alaptörvény, szabályozási körei. A törvényhozás joga, megalkotásának lehetséges kezdeményezői. Az alkotmányossági és a politikai vétó. A kormányrendelet típusai. A rendeletek kibocsátói és szabályozási tárgyköreik. A közjogi szervezetszabályozó eszközök, a normatív határozatok és utasítások. A jogszabályok kötelező ereje. 5. A közigazgatás fogalma. A közigazgatás alapvető formája. Általában a szervek és ehhez képest a közigazgatás szerveinek jellemzői. A központi igazgatás szervei. A Kormány fogalma, ülése, szervei. A minisztériumok szervezeti felépítése, a miniszter feladat- és hatásköre, az államtitkárok tevékenysége. Az autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok a rendvédelmi és az önálló szabályozó szervek megnevezése, fő jellemzőjük rövid leírása. A fővárosi megyei kormányhivatalok szervezeti felépítése, feladatainak rövid ismertetése. A járási hivatalok szervezete, illetékességi területe, irányítása.

2 6. A közszolgálati jogviszony jellege. A közszolgálati és a munkajog egymástól való elhatárolása. Az alkalmazási feltételek, a kiválasztási eljárás, a kinevezés. A közszolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése. Összeférhetetlenség és előmenetel a közszolgálatban. A teljesítményértékelés és a minősítés. A munkavégzés szabályai. Az illetményrendszer. A fegyelmi és a kártérítési felelősség. A személyzetről a Magyary Programban. Közigazgatási eljárásjog 7. A közigazgatási hatósági eljárás. A jogalkalmazás fogalma, típusai. A közigazgatási jogalkalmazás, a bírói jogalkalmazás, a közigazgatási és a bírói jogalkalmazás, a kettő közötti hasonlóságok és különbségek. A hatósági eljárás fogalma, fogalmi részletezése (Patyi András nyomán). A közigazgatási eljárásjog kialakulása, a közjog és a magánjog elhatárolása. A közigazgatási eljárásjog helye a jogrendszerben. A közigazgatási eljárásjog szakaszai. Az alapelvek funkciói. Az alapelvek felsorolása és rövid kifejtésük. 8. A Ket. személyi és szervi hatálya. A természetes személy, a jogi személy. A cselekvőképesség, eljárási képesség, a jogutódlás. Az ügyféli képviselet formái. A szakhatóság. A Ket. tárgyi, időbeli és területi hatálya. A joghatóság, a hatáskör, az illetékesség. Eljárás az illetékességi területen kívül, a nemzetközi és a belföldi jogsegély. 9. Az elsőfokú eljárás megindítása, a megindítás módozatai. Értesítés az eljárás megindításáról, az eljárás megindításának időpontjai a kérelem előterjesztésének helye, a kérelem tartalmi elemei. A kizárás intézménye, abszolút és relatív kizárási okok. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás intézményének lényege, eseteinek felsorolása (rövid magyarázattal). Az eljárás felfüggesztése intézményének lényege, esetei (rövid magyarázattal). 10. Az eljárás lefolytatása során az általános eljárási határidő és szabályozása, az eljárási határidő számításának módjai, az eljárási határidők mulasztásának jogkövetkezményei. A tényállás tisztázásának célja. A bizonyítási eljárás, különösen a tanúmeghallgatás szabályai, az okirati bizonyítás, a lefoglalás, a szakértő alkalmazása, a tárgyalás lefolytatása. 11. A hatósági döntések típusai, az egyes típusok egymástól való megkülönböztetése. Alaki és taralmi szabályaik. A döntés közlése, a kézbesítés, a sikertelen kézbesítés következményei, a hirdetményi közlés. A határozatok jogereje. A döntés kijavítása, kiegészítése. A hatósági bizonyítvány, a hatósági igazolvány. A hatósági ellenőrzés. 12. A jogorvoslat és a döntés-felülvizsgálat célja és szerepe. A kérelemre és a hivatalból induló jogorvoslati lehetőségek felsorolása és ismertetése. A halasztó hatály és az azonnali végrehajthatóság lényege. A másodfokú hatóság döntéseinek lehetséges tartalmi elemei, közlése, jogerejének beállta.

3 Államháztartási számvitel 13. Az új államháztartási számvitel bevezetésének indokai, céljai Az új államháztartási számvitelről szóló jogszabály alanyi hatálya. A költségvetési és a pénzügyi számvitel legfontosabb jellemzői. A kincstári és az elemi költségvetés, a közöttük lévő összefüggések. 14. A költségvetési számvitel főbb jellemzői. A "hármas" nyilvántartás elemei, azok tartalma. Az egységes rovatrend lényege, felépítése, tagolása. A fő kiadási és bevételi rovatok tartalma. 15. A pénzügyi számvitel főbb jellemzői. Az egyes számlaosztályok főbb elemei, azok jelentése. Az eredmény-számlák bemutatása. Az egységes rovatrend és a számlaosztályok kapcsolata, összefüggései. A nyilvántartási számlák tartalma, jelentősége. 16. Az államháztartási szervezetek beszámolási kötelezettsége, fajtái, határidői. Az államháztartási szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségei, határidői. A költségvetési és a pénzügyi számvitelhez kapcsolódó beszámolási kötelezettségek bemutatása. A költségvetési jelentés fontosabb űrlapjai, azok tartalma. A kiegészítő melléklet fontosabb űrlapjai, azok tartalma. A részletező analitikus nyilvántartások jelentőségének ismertetése, a kötelezően vezetendő analitikák felsorolása. 17. Az államháztartási számvitelben alkalmazandó alapelvek felsorolása, azok tartalma Az államháztartási számvitelben a Számviteli törvénnyel egyezően, azaz teljes körűen, illetve a Számviteli törvénytől eltéréssel alkalmazandó alapelvek meghatározása. Az államháztartási számvitel szerinti számviteli politika főbb elemei. Számlarend és egységes számlakeret az államháztartásban. A könyvviteli zárlatok típusai, az egyes időszaki zárlatok során kötelezően elvégzendő feladatok ismertetése. 18. A mérlegszámlák ismertetése. Az eszközök bekerülési értékének meghatározása. Az eszközök értékcsökkenése, értékvesztése, értékhelyesbítése. Az eszközök és források értékelése. Követelés jellegű és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások bemutatása. EU szakpolitika 19. Foglalja össze az EU közös és közösségi politikáinak lényegét. Mutassa be az EU közös és közösségi politikájának elveit és kereteit közötti időszakra vonatkozóan. Ismertesse az uniós és a tagállamok szakpolitikákhoz kapcsolódó hatásköreinek rendszerét, kiemelten szóljon a koordinációs mechanizmusról. Mutassa be az uniós szakpolitikák tervezési és megvalósítási folyamatában szerepet játszó intézményrendszeri struktúrákat, azok feladat- és hatásköreit. Fogalmazza meg, hogy az uniós szakpolitikák milyen csoportokba sorolhatók, ismertesse azok tartalmát.

4 20. Ismertesse az EU Európa 2020 stratégiájának Stratégia a foglalkoztatásért és növekedésért - prioritásait, célkitűzéseit. Mutassa be az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elveit, eszközeit és módszereit. Mutassa be azt a kapcsolatrendszert (egységes piac, befektetés, külső szakpolitikai eszközök területén), amely az Európa 2020 stratégai és az EU szakpolitikai területei között működik a közötti időszakban. 21. Mutassa be az EU külkapcsolati rendszerét. Foglalja össze, a közös kül- és biztonságpolitika, fejlesztés, bővítés, együttműködés, külpolitika, humanitárius segítségnyújtás, emberi jogok, külkereskedelem szakterületek milyen szabályozási keretek és szabályozási mechanizmusok alapján működnek, melyek a szakpolitikai területek legfőbb beavatkozási területei és eszközei. 22. Ismertesse a gazdaságpolitika, pénz- és adóügyek területéhez kapcsolódó szakpolitikák tartalmát és azok összefüggéseit. Mutassa be a gazdasági szakpolitikák legfontosabb elemeit, kiemelten a vonatkozó szakpolitika területei közül az EU pénz- és tőkepiaci szabályozási mechanizmusát, az EU költségvetésének legfontosabb elemeit. Mutassa be az EU társadalmi fenntarthatósági elveihez kapcsolódó szakpolitikai területek tartalmát, legfőbb jellemzőit. Foglalja össze a foglalkoztatás és szociális jogokra vonatkozó főbb uniós előírásokat. Mutassa be a fejlesztési célok megvalósulását szolgáló pénzügyi alapokat és azok eszközrendszerét. 23. Ismertesse az EU környezeti fenntarthatóságra vonatkozó hosszú távú céljait. Foglalja össze a környezetvédelem, a megújuló energiák és az egészségügy, mint szakpolitikai területek legfőbb célkitűzéseit Európa 2020 stratégai vállalások figyelembe vétele mellett. Mutassa be, hogy a környezeti fenntarthatósági célok teljesüléséhez milyen pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre az uniós és tagállami szinten. 24. Mutassa be az EU régiókra és a helyi fejlesztésekre vonatkozó szakpolitikai területeit. Ismertesse az EU regionális politikájának célterületeit és fejlesztési forrásainak struktúráját, mechanizmusát a költségvetési időszakra vonatkozóan. Mutassa be, hogy az uniós elveknek megfelelően a tagállami gyakorlatban, hogyan jelennek meg a regionális és helyi fejlesztési elvek. Közcélú szervezetek menedzsmentje 25. Mutassa be az új közszolgálati menedzsment szemléletét, céljait és összetevőit. Mutassa be az új közmenedzsment lehetséges eszköztárát. Ismertesse a fő tudnivalókat az alábbi új irányokról: közkormányzás, hálózati kormányzás. 26. A stratégiaalkotás szükségessége a közszektor szervezeteiben. Mutassa be a stratégiai tervezés folyamatát és azon módszereket, amelyek segítik a stratégiaalkotást. Említsen gyakorlati példát a stratégiai szemlélet megvalósulására.

5 27. Mutassa be az emberi erőforrás menedzsment fő feladatát. Melyek az EEM rendszerei? Ismertesse ezek fő jellemzőit. Mutassa be a közszolgálati foglalkoztatási rendszereket és azok fő jellemzőit. Ismertesse a teljesítményértékelés célját, a menetét és a rendszerét a közigazgatási gyakorlatban. Ismertesse a kompetencia menedzsment lényegét. Mutassa be a coaching és a mentorálás szerepét. 28. Határozza meg a minőség fogalmát, valamint a minőségmenedzsment célját, a minőségvédelem szintjeit. Ismertesse a minőségkép tartalmát. Sorolja fel a közigazgatásban használatos főbb minőségértékelési eszközöket. Mutassa be az EFQM és a CAF kiválóságmodelleket. 29. Értelmezze a teljesítményorientáció kategóriát, és ismertesse a 4E koncepciót. Mutassa be a teljesítménymenedzsment értelmezési keretrendszerét a közszférában. Ismertesse az indikátorok lényegét, típusait. Említsen gyakorlati példákat az indikátorokra. Mutassa be a BalancedScorecard modelljét. Sorolja fel, hogy milyen egyéb többdimenziós teljesítménymodelleket ismer. 30. Fogalmazza meg az ügyfélmenedzsment szerepét. Határozza meg az alábbi fogalmak jelentését: ügyfél-centrikusság, ügyfélnek nyújtott érték, ügyfél által létrehozott érték, ügyfél hűséglétra, lojalitás. Mutassa be a közigazgatási ügyfélszolgálat feladatrendszerét és főbb jellemzőit, és az ügyfélszolgálati teljesítmény követelményeket. Ismertesse az ügyfél elégedettség fogalmát és mérésének lehetőségeit. Mutassa be a CRM eszközrendszerét, továbbá azon tevékenységeket, folyamatokat, amelyekhez a CRM rendszerek támogatást nyújtanak a közigazgatásban. Közpénzek ellenőrzése 31. Az ellenőrzés kialakulása, fogalma, csoportosítása. Az ellenőrzés általános jellemzői. Magyarország ellenőrzési rendszere. Az államhatalmi, a népképviseleti és az igazságszolgáltatási szervek ellenőrzési feladatai. Az Országgyűlés, a köztársasági elnök ellenőrző tevékenysége. A helyi önkormányzatok, az Alkotmánybíróság, bíróságok, a cégbíróság, az ügyészségek ellenőrzési feladatai. Az államigazgatási szervek ellenőrzési feladatai. Az adóellenőrzés. A Gazdasági Versenyhivatal ellenőrző tevékenysége. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés. A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés. Pénzintézeti ellenőrzés - az MNB ellenőrzési feladatai. 32. A tulajdonosi ellenőrzés. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság, az audit bizottság, a könyvvizsgálat szerepe az ellenőrzésben. Az állami vagyon kezelése, és annak vizsgálata. A belső ellenőrzés, a belső kontrollrendszer. A függetlenített belső ellenőrzés. A költségvetési szervek belső ellenőrzése. A belső ellenőrzés nemzetközi standardjai. A belső ellenőrzés folyamata.

6 33. Az Állami Számvevőszék jogállása, hatásköre és feladatai, szervezeti rendszere. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési feladatai. A számvevőszéki ellenőrzés szabályai, sajátosságai, végrehajtása, kapcsolódó feladatok és a megállapítások realizálása. Az Állami Számvevőszék külső szakmai kapcsolatai. 34. Az államháztartás belső kontrollrendszere és külső ellenőrzési rendszere. Az államháztartás kontrollrendszerének főbb intézményei: Magyar Államkincstár, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a kontrollrendszer egyéb szereplői. 35. A költségvetési gazdálkodás vizsgálata, a pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi ellenőrzési jelentés. Az önkormányzatok ellenőrzésére vonatkozó speciális szabályok. Az önkormányzati gazdálkodás sajátosságai, az önkormányzati bevételek rendszere. 36. Az európai uniós támogatások pénzügyi ellenőrzésének jellemzői, hazai intézményi struktúrája. Az európai uniós pénzügyi támogatások igénybevételének, felhasználásának irányítása és ellenőrzése az intézményi háttér bemutatásával. A támogatások kifizetését megelőző költségigazolási tevékenység (hitelesítés és igazolás). Ellenőrzési feladatok az európai uniós követelmények szerint (első, második és harmadik szintű ellenőrzés). Zalaegerszeg, február 5.

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Budapest, 2010. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERE (1. MODUL) SZERZŐK: 1.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI alapvizsga Jegyzet Budapest, 2013 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga

Részletesebben

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM I. FEJEZET: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai I. Témakör: Az államszervezet felépítése 1. Az államhatalmi ágak megosztása 2.

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Tankönyv Budapest, 2014 Tartalomjegyzék 1. A gazdasági igazgatás átalakulása, jövőbeni feladatai 5 1.1. A gazdasági közigazgatás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 344 01 2. A szakképesítés megnevezése: Államháztartási

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs)

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) Jogi ismeretek 1 A jog fogalma magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) (társadalmi norma: információ a közösség tagjainak, integráció, társadalmi magatartás megítélése) - Gazdasági társadalmi

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

JOGI ALAPTAN TÉTELEK

JOGI ALAPTAN TÉTELEK JOGI ALAPTAN TÉTELEK 1. Jogképződési módok 2. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei A jogszabályok csoportosításai 3. A magyar jogforrási rendszer A jogforrási rendszer alapelvei 4. A jogalkalmazás

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket.

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket. A Ket.-novella Előadás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényről a 2009. október 1-jétől hatályos

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben