MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

2 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség (a továbbiakban: Szövetség) megnevezései: A szövetség teljes neve: Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége A szövetség rövidített neve: MDOSZ A Szövetség elnevezése angolul: National Association of Hungarian Dietitians (NAHD) A Szövetség elnevezése németül: Landesverband der Ungarischen Diätetiker (LUD) 1.2 A Szövetség a dietetikusok szakmai, érdekképviseleti szervezete. Bejegyzett társadalmi szervezet, mely szakmai, érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységet folytat. A Szövetség bírósági nyilvántartásba vett, kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. 1.3 A Szövetség székhelye: 1151 Budapest, Batthyány u A Szövetség működési területe: Magyar Köztársaság 1.5 A Szövetség jogi személy. 1.6 A Szövetség megalapításának éve: A Szövetség jelképe: fehér pajzson kerettel külön kiemelt lila kereszt alatta az MDOSZ-betűkkel. 1.8 A Szövetség pecsétje: A jelkép körül teljes név és felirat. 1.9 A Szövetség képviseleti szerve az Intéző Bizottság. A Szövetség képviseletében a Főtitkár és az Elnök jár el. Képviseleti jogukat mindketten önállóan gyakorolják A Szövetség a Küldöttgyűlés által elfogadott Alapszabály szerint végzi tevékenységét. 2.) A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATA, EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGYÉB SZERVEZETEKKEL 2.1. A Szövetség céljai: - A dietetikusi munka társadalmi megismertetése és elismertetése; - A dietetikusi munka szakmai színvonalának emelése, kutatások, képzések, továbbképzések szervezése és támogatása ebben a körben; - Betegségmegelőzés, a lakosság egészségi állapotának megőrzése az egészséges -, illetve aktuális állapotnak megfelelő táplálkozási gyakorlat és szokások kialakítása, illetve pozitív befolyásolás útján; - A különböző betegségek táplálkozással összefüggő terápiás vonatkozásainak széles körű megismertetése, kutatása, elfogadtatása és bevezetése. - A dietetikusi munka és gyakorlat társadalmi szintű hasznosítása, ismeretterjesztés, többirányú és komplex hasznosítási stratégiák kidolgozása és megvalósítása a táplálkozástudományi eredményekre vonatkozóan; - Tagjaink szakmai ismereteinek elmélyítése, hazai és nemzetközi szakmai eredmények követése, egységes szakmai szemlélet kialakítása; - Országos szintű táplálkozási tanácsadó iroda létrehozása és működtetése, amely az egészségügyi alap- és szakellátásra támaszkodva az MDOSZ által kidolgozott egységes

3 3 protokollok alapján végzi tevékenységét, s minden rászorultnak, érdeklődőnek segítséget nyújt egészségének dietetikai módszerekkel történő megőrzéséhez vagy javításához; - A dietetikusok szakmai, etikai érdekeinek érvényesítése; - Együttműködés a táplálkozástant, a dietetikát, a dietetikusokat és a betegeket érintő egyéb érdekképviseleti szervezetetekkel és szakmai társaságokkal és ennek kapcsán egyes betegségek megelőzésének és korszerű terápiájának szakmai támogatása és minél szélesebb körű megismertetése céljából; - Azonos célokat szolgáló más szervezetek részére eszmei és anyagi támogatás nyújtása, létrehozásukhoz hozzájárulás teljesítése; - Nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése. 2.2 A Szövetség végez olyan a céljainak megfelelő, az évi CLVI. törvény és az azt módosító évi CVI. törvény szerint kiemelten közhasznú tevékenységnek minősülő közfeladatokat, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezek az alábbiak: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 1997:CLVI. 26. c) 1. szerint Tudományos tevékenység, kutatás 1997:CLVI. 26. c) 3. szerint Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 1997:CLVI. 26. c) 3. szerint Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 1997:CLVI. 26. c) 10. szerint Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 1997:CLVI. 26. c) 11. szerint Fenti tevékenységeket a Szövetség saját céljainak megfelelően, azokkal összeegyeztetve az egészségügy, a dietetika, az egészséges életmóddal és a betegségekkel kapcsolatos helyes táplálkozási szokások kialakításának területén lát el. 2.3 Céljainak megvalósítása érdekében a Szövetség elsősorban az alábbi tevékenységeket folytatja: - Képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása; - Rendezvények, szakmai kongresszusok, dietetikai fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása; - Kutatások, szakirodalmi feldolgozások készítése, kiadása, nyilvánosságra hozatala, s mindezek támogatása; - Szakmai nyilvánosság állandó fórumainak megteremtése és működtetése; - Módszertani levelek, valamint szakmai kollégiumokkal együtt protokollok kidolgozása és ismertetése; - Szakterületét érintő kérdésekben megkeresésre vélemény nyilvánítása, illetőleg javaslattétel az állami szervek és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara munkájának segítése érdekében; - Más szervezetek és személyek (egyesületek, alapítványok, kutatók, közoktatási intézmények, gyermek- és ifjúsági intézmények, szociális intézmények stb.) tevékenységének, programjainak támogatása a jelen alapszabályba foglalt céloknak megfelelő körben; - A különböző munkakörökben dolgozó dietetikusok (terápiás dietetikus, élelmezési üzemvezető stb.) szakmai, etikai érdekeinek érvényesítése, képviselete, gazdasági és szociális érdekeinek megfogalmazása és a döntéshozókhoz, nyilvánossághoz közvetítése; - A jelen Alapszabály 2.2 pontjában meghatározott közfeladatok ellátása akként, hogy a Szövetség tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból; - A közhasznú célok megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenység folytatása azzal, hogy a Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem közhasznú tevékenységére fordítja; - A közhasznú feladatok ellátása érdekében pályázatok kiírása, jutalmak kitűzése, emlékérmek és díjak alapítása;

4 4 - Kitüntetésekre, jutalmakra való javaslattétel, kitüntetések és jutalmak adományozása; - Iroda fenntartása, lap kiadása, intézmények létesítése és működtetése; - A Szövetség tagjainak szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumokon. 2.4 Együttműködés A Szövetség támogatni kívánja: - tagjainak külföldi tanulmányútját, képzését, továbbképzését; - főiskolai hallgatók esetében diákcsere egyezmények megkötését; - tagjainak külföldi munkavállalását A Szövetség együttműködni kíván főleg a dietetikával, táplálkozással és élelmezéssel foglalkozó vagy azzal kapcsolatos tevékenységet végző honi és külföldi szervezetekkel: - a már működő szervezetekkel kapcsolatteremtésre törekszik; - a későbbiekben megalakuló szervezeteknek felajánlja támogatását és szaktanácsait A Szövetség együttműködni kíván olyan honi és külföldi szervezetekkel, melyek célkitűzései akár egy adott ügy kapcsán a Szövetség céljaival megegyeznek vagy azt szolgálják. - a már működő szervezetekkel kapcsolatteremtésre törekszik; - a későbbiekben megalakuló szervezeteknek felajánlja támogatását és szaktanácsait. 3 A SZÖVETSÉG TAGJAI, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 3.3 A tagság formái: - Rendes tag - Pártoló tag - Tiszteletbeli tag - Ifjúsági tag Rendes tag A Szövetség rendes tagja lehet valamennyi főiskolát végzett dietetikus, aki elismeri és megtartja az Alapszabályt, fizeti a tagdíjat, valamint megfelel a dietetikusokkal szemben támasztott szakmai és etikai követelményeknek. A tag belépése a Szövetség székhelyre küldött írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépni szándékozó kijelenti, hogy a Szövetség alapszabályát, valamint az etikai normákat magára nézve kötelezőnek tartja. A tagság nyilvántartásba vétellel kezdődik, erről a jelentkező írásbeli értesítést kap az Intéző Bizottságtól. A belépőkről a Küldöttgyűlést tájékoztatni kell. A belépési nyilatkozat elutasítása esetén az elutasítás tényét írásban kell közölni a jelentkezővel. A jelentkező az elutasítás tényét közlő írásbeli tájékoztatás kézhez vételét követő 15 napon belül a döntés felülvizsgálatát vagy indokolását kérheti a küldöttgyűléstől A rendes tagok jogai: Részt vehet a Szövetség rendezvényein, bármely fórumának ülésén, kivéve az Etikai Bizottság zárt ülését, részt vehet a szakmai közélet alakításában; Szavazati joggal rendelkezik és bármely tisztségre megválasztható; Javaslatot, panaszt tehet, melyre a Szövetség illetékes szervének 30 napon belül választ kell adnia;

5 Igényt tarthat a Szövetség működésével kapcsolatos tájékoztatásra, ennek érdekében a Szövetség dokumentációjába szabadon betekinthet; Szakmai, etikai, szerzői jogi ügyekben a Szövetség támogatását kérheti; Szakmai támogatásért, erkölcsi és egzisztenciális védelemért fordulhat a szövetséghez; Bármely kérdés eldöntésére kezdeményezheti a Szövetség küldöttgyűlésének rendkívüli összehívását, amennyiben a kérdés napirendre tűzését a tagok 25 %-a támogatja, és ezt aláírásával is kinyilvánítja; (Az írásban beadott javaslat beérkezését követően az Intéző Bizottság 30 napon belül köteles a Küldöttgyűlést összehívni); Neve mellett használhatja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja címet. Jogosult a jelvény viselésére. Nem jogosult ugyanakkor a Szövetség nevében nyilatkozni, egyéni véleményét a Szövetség állásfoglalásaként közölni, sem más egyéb módon a Szövetség nevében eljárni. Minden ilyen meg nem engedett esetet a Szövetség nevével történő visszaélésként kell felfogni és az Intéző Bizottság döntése alapján akár büntető feljelentés megtételével és etikai eljárás kezdeményezésével szankcionálni A rendes tagok kötelességei: A Szövetség Alapszabályát, határozatait megtartani; A Szövetség tevékenységében részt venni, az általa elvállalt feladatokat határidőre, kellő pontossággal teljesíteni; A Küldöttgyűlés által megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni Pártoló tag: Pártoló tag lehet olyan magyar vagy külföldi természetes (pl. orvos, dietetikus), illetve jogi személy (pl. társadalmi szervezet, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság), valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki/amely a Szövetség működéséhez anyagi, szakmai vagy egyéb támogatást tud nyújtani. A pártoló tagságot az Intéző Bizottság javaslatára a küldöttgyűlés hagyja jóvá. A természetes személy pártoló tag jogait személyesen, a jogi személy vagy egyéb szervezet pártoló tag pedig képviselője útján gyakorolja. A pártoló tagsággal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet tagja nem nyeri el automatikusan a szövetség egyéni tagságát. A pártoló tag kötelessége, hogy a Szövetséggel szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse, pártoló tagsági díjat fizessen. A pártoló tagsági díj mértékét a küldöttgyűlés egyedi elbírálás alapján határozza meg. A pártoló tag joga, hogy tanácskozási joggal részt vegyen a Szövetség rendezvényein és folyamatos tájékoztatást kapjon a Szövetség munkájáról Tiszteletbeli tag: Tiszteletbeli tag lehet, aki szakmai, társadalmi, gazdasági életben szerzett széleskörű tapasztalataival a Szövetség munkáját, célkitűzései megvalósítását segíteni tudja. A tiszteletbeli tag címet az Intéző Bizottság javaslatára évente legfeljebb 2 főnek a Küldöttgyűlés adományozza A tiszteletbeli tagok jogai: Részt vehet a Szövetség rendezvényein, részt vehet a szakmai közélet alakításában;

6 Szavazati joggal rendelkezik; Javaslatot, panaszt és indítványt tehet, melyre a Szövetség illetékes szervének 30 napon belül választ kell adnia; Igényt tarthat a Szövetség működésével kapcsolatos tájékoztatásra, ennek érdekében a Szövetség dokumentációjába szabadon betekinthet; Szakmai, etikai, szerzői jogi ügyekben a Szövetség támogatását kérheti; Neve mellett használhatja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tiszteletbeli tagja címet. Jogosult a jelvény viselésére. Nem jogosult ugyanakkor a Szövetség nevében nyilatkozni, egyéni véleményét a Szövetség állásfoglalásaként közölni, sem más egyéb módon a Szövetség nevében eljárni. Minden ilyen meg nem engedett esetet a Szövetség nevével történő visszaélésként kell felfogni és az Intéző Bizottság döntése alapján akár büntető feljelentés megtételével és etikai eljárás kezdeményezésével szankcionálni A tiszteletbeli tagok kötelességei: A Szövetség Alapszabályát, határozatait megtartani; A Szövetség tevékenységében részt venni, az általa elvállalt feladatokat határidőre, kellő pontossággal teljesíteni Ifjúsági tag: Ifjúsági tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, hazai dietetikus főiskolát látogató hallgató, aki a Szövetség munkája iránt érdeklődést tanúsít, legalább 2 szövetségi tagsággal rendelkező oktatója felvételre javasol, és akit a Szövetség Intéző Bizottsága a Küldöttgyűlés jóváhagyásával az ifjúsági tagok sorába felvesz. Az ifjúsági tag kötelessége, hogy a Szövetség Alapszabályának megfelelően tevékenykedjen és önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint teljesítse, valamint a Küldöttgyűlés által meghatározott ifjúsági tagdíjat befizesse. Az ifjúsági tag joga, hogy részt vegyen a Szövetség szervezeti és tudományos életében, az ifjúsági rendezvényeken előadást tartson vagy más szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja. Az ifjúsági tagságot évente meg kell újítani és az a képesítés megszerzésével automatikusan megszűnik, illetve az ifjúsági tag tevékenységét rendes tagként folytathatja. 3.4 A tagság megszűnik: A tag A tag kilépése halálával kilépésével kizárásával tagsági viszonyának törlésével. A tag a Szövetségből bármikor kiléphet, azonban a már befizetett tagdíjat nem követelheti vissza. A kilépési szándékot tartalmazó nyilatkozatot (indoklással vagy a nélkül) az Intéző Bizottsághoz kell írásban benyújtani. Kilépési kérelem esetén a tag nyilvántartásból való törlése felől az Intéző Bizottság határoz. Az Intéző Bizottság köteles a tag nyilvántartásból való törlését a volt tag felé írásban visszaigazolni. A kilépés a kérelem benyújtásával hatályba lép.

7 A tag kizárása Ki kell zárni a tagok sorából azt, akit bűntett elkövetése miatt jogerősen elítéltek vagy akit a Magyar Köztársaság területéről kiutasítottak, továbbá azt, aki a legsúlyosabb büntetés kiszabásával járó etikai vétséget követett el. Ki lehet zárni a tagok sorából azt, aki a szakmai-etikai tevékenységével az Alapszabály rendelkezéseit megsérti vagy társadalmi helyzetéhez méltatlan magatartást tanúsít, továbbá azt, aki a dietetikusok közösségének erkölcsi tekintélyét megsérti. A tag kizárását a Szövetség Etikai Bizottsága kezdeményezi a Küldöttgyűlésnél. A kizárásról a Küldöttgyűlés nyílt szavazással, szüksége esetén név szerinti szavazással dönt. A tag kizárásához a Küldöttgyűlés egyszerű szavazati többsége szükséges A tag nyilvántartásból való törlése Törölni kell a tagok sorából azt, Aki kilépési szándékát a Szövetségnek írásban bejelentette, a kilépés hatályba lépésével; Aki a tagok sorából kizárásra került; Akinek egy évi türelmi idő figyelembe vételével tagdíjhátraléka keletkezik és felszólítás ellenére sem rendezi és annak befizetésére haladékot nem kapott. Az elnökség törli a tagok névsorából a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet, ha az megszűnt vagy egy éves tagdíjhátralékát felszólításra sem rendezi A tag újrafelvétele Újrafelvételét kérheti Aki a bűntett miatti jogerős elítélést követően mentesült a hátrányos jogkövetkezmények alól; Aki az újrafelvétel időpontjáig fennálló teljes tartozását rendezi. A törlést követő hosszabb szüneteltetés esetén az Intéző Bizottság dönthet a törlés éve és az újrafelvétel kérelmezése közötti tagdíj méltányosságból történő mérsékléséről vagy elengedéséről. Az újrafelvételről az Intéző Bizottság dönt. 4 A SZÖVETSÉG SZERVEIRE, TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 4.1 A Szövetség szervei: Küldöttgyűlés Intéző Bizottság Etikai Bizottság Ellenőrző Bizottság Szerkesztő Bizottság Tudományos Bizottság Ad hoc Bizottságok. 4.2 A Szövetség vezető tisztségviselői: a Szövetség Elnöke a Szövetség Főtitkára

8 8 a Tudományos Bizottság elnöke az Etikai Bizottság elnöke az Ellenőrző Bizottság elnöke a Szerkesztő Bizottság elnöke A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem lehet továbbá a felügyelő szerv (továbbiakban: Ellenőrző Bizottság) elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv (továbbiakban: Intéző Bizottság) elnöke vagy tagja, aki a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatásokat). 4.3 A Szövetség képviselői az Elnök és a Főtitkár, akik képviseleti jogukat önállóan gyakorolják. 4.4 Küldöttgyűlés A Küldöttgyűlés a Szövetség legfelső döntéshozó szerve. A Szövetség legfőbb szerve a tagok által, az arányos képviselet elve alapján, közvetlen szavazás útján választott Küldöttgyűlés A Küldöttgyűlés működése: A Küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer az Intéző Bizottság hívja össze. A napirendi pontokat tartalmazó írásbeli meghívót legalább 15 nappal az ülés előtt kell kiküldeni. A Küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok egynegyede vagy egy munkacsoport a vezetője útján vagy az Ellenőrző Bizottság elnöke azt az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a jelenlévő küldöttek száma meghaladja a küldöttek 50 %-át. Ha a szabályszerűen összehívott Küldöttgyűlés nem határozatképes, a legkésőbb 30 napon belüli időpontra, ugyanazzal a napirenddel összehívott megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Küldöttgyűlés megtartásának időpontja az eredeti küldöttgyűlési meghívóban is megjelölhető. A Küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Küldöttgyűlés bármely küldött javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást. Az Alapszabály módosításhoz minősített (2/3-os) szótöbbség szükséges. A küldöttgyűlésen tanácskozási és indítványozási joggal bármelyik tag részt vehet. A Küldöttgyűlés nyilvános. A Küldöttgyűlést az Elnök vezeti, az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Egyszerű szótöbbséggel a Küldöttgyűlés elhatározhatja zárt ülés tartását, ha a Szövetség egyesület vagy a tagok érdekeit a tagokon kívüli jelenlét sérti vagy veszélyezteti A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - A Szövetség céljainak, feladatainak, működési irányelveinek meghatározása; Az Alapszabály megalkotása, elfogadása, módosítása; A Szövetség tisztségviselőinek 4 évre szóló megválasztása; Döntés a Küldöttgyűlés által megválasztott tisztségviselők felmentéséről; A különböző tagdíjak mértékének és esedékességének meghatározása; Az éves költségvetés elfogadása;

9 A Szövetség szervei és a vezető tisztségviselők beszámolói alapján a Szövetség legfontosabb feladatainak meghatározása; Az Intéző Bizottság beszámolójának elfogadása; A közhasznúsági jelentés elfogadása; Döntés tag kizárásáról; A Szövetség más társadalmi szervezettel történő egyesülésének vagy abba beolvadásának kérdésében való döntés; A Szövetség megszűnéséről való döntés. A küldött kötelességei, jogai és visszahívása: Küldött lehet bármelyik tag, akit tag munkatársai legfeljebb 4 évre e tisztségre megválasztanak. A szavazás módjáról a választók döntenek. A küldött újraválasztható. A küldöttek számáról az alakuló közgyűlés, ezt követően a Küldöttgyűlés határoz. A küldött a Küldöttgyűlés napirendjén szereplő kérdéseket választóival előzetesen megvitatja, ennek eredményéről a Küldöttgyűlést tájékoztatja. A küldött a Küldöttgyűlésen elhangzottakról választóinak beszámol. A küldött a Küldöttgyűlésen választóit legjobb tudása szerint képviseli. A küldött bármikor visszahívható, ha a választói egyszerű szótöbbséggel ekként döntenek. A visszahívást indokolni kell. A visszahívás tényét az Intéző Bizottság felé írásban kell bejelenteni. A visszahívás tényéről az Intéző Bizottság köteles a Küldöttgyűlést tájékoztatni. 4.5 Az Elnök feladata: a Szövetség képviselete; A Küldöttgyűlés és az Intéző Bizottság üléseinek vezetése; A Küldöttgyűlés határozatainak jegyzése; Döntés és intézkedés az Intéző Bizottság ülési közötti időszakban az Intéző Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben. 4.6 A Főtitkár feladata: A Szövetség képviselete; A Küldöttgyűlés és az Intéző Bizottság határozatainak nyilvántartása, ezek alapján a napi operatív teendők ellátása. 4.7 Intéző Bizottság: A Szövetség Intéző Bizottságának tagjai: A Szövetség Elnöke, A Szövetség Főtitkára és A Szövetség bizottságai által delegált tagok. Az Intéző Bizottság a Szövetség választott szerve. Az Intéző Bizottság a Küldöttgyűlések között gyakorolja a nem kizárólagos küldöttgyűlési hatáskörbe tartozó jogokat. Az Intéző Bizottság feladatai különösen: Iratok kiadványozása, döntéshozatal az Alapszabály által az Intéző Bizottság hatáskörébe sorolt ügyekben; A tagság nyilvántartása; A Küldöttgyűlés előkészítése, összehívása, a napirendre tűzött anyagok előkészítése; A tagság tájékoztatása.

10 10 Szakmapolitikai kérdésekben döntéshozatal. Az Intéző Bizottság határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Intéző Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. Az ülést az Elnök vagy a Főtitkár hívja össze a napirendet is tartalmazó meghívóval, amelyet legalább 8 nappal az ülés előtt kell küldeni az Intéző Bizottság tagjainak címére. Az Intéző Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az intéző bizottsági tagok több, mint 50 %-a jelen van. Az Intéző Bizottság azon tagjának, aki három egymást követő alkalommal az Intéző Bizottság ülésén előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg, intéző bizottsági tagsága automatikusan megszűnik. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az Intéző Bizottság az Elnök és a Főtitkár közös előterjesztése alapján a Küldöttgyűlés előtt tárgyalja és fogadja el. Az Intéző Bizottsághoz bármelyik szövetségi tag közvetlenül is fordulhat. A felvetett kérdésre az Intéző Bizottság 30 napon belül köteles válaszolni. Az Intéző Bizottság és a Küldöttgyűlés határozatairól az ülések jegyzőkönyveinek felhasználásával a Főtitkár olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetén személye. Az Intéző Bizottság a vezető szervek határozatait az érintettekkel írásban közli. Személyes ügy esetében levél útján, kollektív érintettség vagy személyi érintettség nélküli esetekben pedig a Szövetség lapjában kell a döntést nyilvánosságra hozni a döntés meghozatalát követő legközelebbi lapszámban. Az Intéző Bizottság ülései nyilvánosak. Az Elnök vagy a Főtitkár zárt ülést rendelhet el, ha a Szövetség érdekei ezt megkívánják. 4.8 A Szövetség bizottságai Etikai Bizottság: Az Etikai Bizottság elnökből, elnökhelyettesből és 2 további tagból áll. Tagjai egyenlő jogokkal vannak felruházva. Az Etikai Bizottság összehívására, valamint döntéshozatali rendjére nézve az Intéző Bizottságra vonatkozó szabályok irányadók. Az Etikai Bizottság elnöke részt vesz az Intéző Bizottság munkájában, ott szükség esetén, de legalább évenként egyszer beszámol az Etikai Bizottság munkájáról. Az Etikai Bizottság összegzi a dietetikusokat érintő etikai normákat, követelményeket. Kidolgozza a dietetikusi tevékenység különböző területeinek magatartási normáit, azt elfogadás végett a Küldöttgyűlés elé Az etikai ügyekben az Etikai Bizottság jár el. Az Etikai Bizottság az Alapszabályt, az etikai normákat megsértő tagokkal szemben külön szabályzatban rögzített szankciókat alkalmazhat.

11 11 Az Etikai Bizottság ülésén kötelező megjelennie annak, akinek ügyében az Etikai Bizottság eljár. Amennyiben az érintettet az Etikai Bizottság az ülésről az ülés időpontját legalább 8 nappal megelőzően megküldött írásbeli idézésben értesítette, és az érintett az ülésen az idézés ellenére nem jelenik meg, úgy az Etikai Bizottság az érintett távollétében is meghozhatja döntését Ellenőrző Bizottság: Az Ellenőrző Bizottság elnökből és 2 további tagból áll. Az elnököt a Küldöttgyűlés által az Ellenőrző Bizottságba választott 3 tag maga közül választja. Az Ellenőrző Bizottság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvénybe foglalt felügyelő szervi feladatait látja el az ott biztosított hatáskörök gyakorlásával. Elsődleges feladata a Szövetség gazdálkodásának, pénzügyeinek ellenőrzése. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább évente ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze a napirend meghívóban történő közlésével. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 1 tag és az elnök jelen van. A döntéshozatal egyszerű többséggel, nyílt szavazással történik, az ülésekről jegyzőkönyv készül. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Ellenőrző Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Intéző Bizottság munkájában, ott szükség esetén, de legalább évenként egyszer beszámol a Szövetség pénzügyi, gazdasági helyzetéről. Indokolt esetben haladéktalanul felhívja az Intéző Bizottságot az észlelt szabálytalanság megszüntetésére, illetve ha a felhívás közlésétől számított 30 napon belül nem történik intézkedés, úgy maga jogosult a vezető szerv összehívására és az évi CLVI. törvény 11. (5) bekezdése értelmében köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az Ellenőrző Bizottság elnöke a Szövetség pénzügyi, gazdasági helyzetéről, ellenőrzéseinek tapasztalatairól beszámol az éves rendes Küldöttgyűlésen Szerkesztő Bizottság: A Szerkesztő Bizottság 9 tagú. A Szerkesztő Bizottság tagjai a bizottság elnökét maguk közül választják. A Szerkesztő Bizottság feladata a Szövetség lapjának szerkesztése, a beérkezett cikkek, módszertani levelek lektorálása. A Szerkesztő Bizottság szorosan együttműködik a munkacsoportok és bizottságok vezetőivel. A Szerkesztő Bizottság évente köteles jelentést tenni a Küldöttgyűlésnek. A Szerkesztő Bizottság elnöke részt vesz az Intéző Bizottság munkájában, ott szükség esetén, de legalább évenként egyszer beszámol az Szerkesztő Bizottság munkájáról Tudományos Bizottság A Tudományos Bizottság 5 főből áll. A Tudományos Bizottság tagjai a bizottság elnökét maguk közül választják.

12 12 A Tudományos Bizottság feladatai: A hazai és a külföldi kapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése; Rendszeres kapcsolattartás az Európai Társaság vezetőségével, illetve tagságával; A hazai és nemzetközi konferenciák tudományos programjának megszervezése; Módszertani levelek kidolgozása és megjelentetése Hazai és nemzetközi konferenciák tudományos programjának megszervezése; Saját kutatások szervezése; Felkérésre más konferenciákra szekcióprogramok készítése, illetve a témakörben a legfelkészültebb előadó(k) biztosítása; Táplálkozástudományt érintő témájú anyagok szakértői véleményezése; Továbbképzések szervezése, továbbképzések tudományos programjának összeállítása. A Tudományos Bizottság évente köteles jelentést tenni a Küldöttgyűlés felé tevékenységéről és eredményeiről, valamint az általa észlelt problémákról. A Tudományos Bizottság elnöke részt vesz az Intéző Bizottság munkájában, ott szükség esetén, de legalább évenként egyszer beszámol a Tudományos Bizottság munkájáról Kommunikációs Bizotts ág A Kommunikációs Bizottság 3 főből áll. A Kommunikációs Bizottság tagjai a bizottság elnökét maguk közül választják. A Kommunikációs Bizottság legalább egy tagja tanácskozási joggal részt vesz az Intéző Bizottság munkájában, ott szükség esetén, de legalább évenként egyszer beszámol a Kommunikációs Bizottság munkájáról. A Kommunikációs Bizottság feladatai: Az Elnök, a Főtitkár és az Intéző Bizottság megbízása alapján kommunikációs, PR és egyéb szervezési munkák elvégzése; Munkájával segíti a Szövetség hazai, külföldi és belső kapcsolattartását. A Kommunikációs Bizottság évente köteles jelentést tenni a Közgyűlés felé tevékenységéről és eredményeiről, valamint az általa észlelt problémákról Ad hoc Bizottságok Az Intéző Bizottság egy-egy konkrét feladatra külön szakértői bizottságot alakíthat, és feladatainak ellátása érdekében bármelyik Bizottság szabadon bevonhat további külső szakértőt. 4.9 Munkacsoportok: A tagság szakmai területének megfelelően munkacsoportokban tevékenykedik. A munkacsoportok megalakítása, kijelölése, összevonása, átalakítása és megszüntetése az Intéző Bizottság hatáskörébe tartozik. Az egyes munkacsoportok feladatait az Intéző Bizottság jelöli ki. Amennyiben szükséges, az Intéző Bizottság a feladatokat illető változásokról a munkacsoportokat értesíti. A munkacsoport vezetője évente legalább egyszer részt vesz az Intéző Bizottság ülésén és a munkacsoport évente a Küldöttgyűlés részére beszámolót készít éves tevékenységéről. A tag belépésekor nyilatkozik, hogy melyik munkacsoportban kíván dolgozni. Több munkacsoportot is megjelölhet. Erről a munkacsoport vezetőjét írásban is tájékoztatni kell.

13 13 A munkacsoportok felsorolását és tevékenységének részletes leírását külön szabályzat tartalmazza A tisztségviselők választása A Szövetség tisztségviselőinek választása első alkalommal az alakuló közgyűlésen a továbbiakban Küldöttgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. Első alkalommal az alakuló közgyűlésen a tisztségviselők jelölésére a jogelőd szervezet (Dietetikai szakcsoport) vezetősége hivatott. A későbbiekben Jelölő Bizottság működik. A választáson valamennyi rendes tag egyenlő jogokkal vesz részt, minden rendes tag választhat és választható. A Küldöttgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szavazati többséggel Szavazatszedő Bizottságot hoz létre, amely egy elnökből és két további tagból áll. A jelölést és a szavazást a Szavazatszedő Bizottság elnöke vezeti le. A Szövetség bármely rendes tagja jelölheti bármely rendes tagot. A jelölt már abban az esetben is felke rül a szavazólapra, ha kizárólag egy szövetségi rendes tag támogatta jelölését. A jelölést az alábbi sorrendben kell megtenni: - a Szövetség Elnöke, - a Szövetség Főtitkára, - a Tudományos Bizottság tagjai, - az Etikai Bizottság elnöke, elnökhelyettese, - az Etikai Bizottság tagjai, - az Ellenőrző Bizottság tagjai, - a Szerkesztő Bizottság tagjai, - a Kommunikációs Bizottság tagjai, - Munkacsoportok vezetői. Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki a leadott érvényes szavazatok többségét megszerezte. 5 A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK EGYÉB SZABÁLYAI A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a tagok közül bárki, a közpénzek felhasználásával kapcsolatosan keletkezett iratokba pedig bárki betekinthet, ha ezzel személyhez fűződő jogok nem sérülnek. Az iratbetekintést előzetes időpont egyeztetés után a Főtitkár vagy az általa ezzel megbízott személy biztosítja. Az egyesület működésének nyilvánosságát a testületi szervek üléseinek nyilvánossága, a székhelyen rendszeresített faliújság hirdetményei, a mindenki számára nyitva álló iratbetekintési jog, a szervezet saját hírlevele és internetes közleményei biztosítják. 5.3 Az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módja a jelzés. Jelzés történhet szóban (telefonon, személyesen), és írásban (levél, fax, stb.). A jelzés a Szövetségen belül a kérelem, információ, tapasztalat, vélemény közös megnevezése. Bármelyik tag vagy más magánszemély, szervezet, jogi személy fordulhat jelzéssel a Szövetség tisztségviselőihez. A tisztségviselők az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően kötelesek elintézésre a jelzést továbbítani a szakmai és szervezeti kompetenciával rendelkezőkhöz. A működés és a döntések nyilvánosságát az egyesület országos terjesztésű, saját hírlevele és internetes közleményei biztosítják.

14 Az Intéző Bizottság Küldöttgyűlés által elfogadott beszámolóját közzé kell tenni a Szövetség lapjában. A Szövetség, mint kiemelkedően közhasznú szervezet működésének és gazdálkodásának legfontosabb adatait tartalmazó közhasznúsági beszámolót országos szakmai folyóiratban vagy a és/vagy honlapon kell közzétenni. 5.5 A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból a tagokon kívül más is, bárki részesülhet. 5.6 A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 5.7 A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét semmilyen formában nem osztja fel, azt kizárólag a jelen Alapszabályban meghatározott célokra és tevékenységekre fordítja. 5.8 A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Szövetség írásbeli meghatalmazása alapján végezhető, és annak során nem járhat az adományozók vagy más személyek zaklatásával, illetőleg a személyhez vagy emberi méltósághoz való jogok sérelmével. 5.9 A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, amellyel elszámol. Az így igénybe vehető támogatási lehetőségeket, feltételeit és mértékét a sajtó útján nyilvánosságra hozza. Az ilyen megnyerhető cél szerinti juttatását a Szövetség pályázathoz kötheti A szövetség pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat. A társadalmi szervezet országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem ajánl. A társadalmi szervezet politikai tevékenységet a jövőben sem folytat. Közvetlen politikai tevékenységnek az országgyűlési képviselői, megyei és fővárosi önkormányzati választáson jelöltállítás, valamint a pártpolitikai tevékenység minősül A Szövetség megszűnik, ha feloszlatását a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja, ha más egyesülettel egyesül vagy abba beleolvad. Megszűnik a Szövetség akkor is, ha a Bíróság jogerősen feloszlatta vagy megszűnését megállapította. A Szövetség vagyonáról megszűnése esetén az utolsó Küldöttgyűlés dönt. Ilyen döntés hiányában a megszűnt Szövetség vagyona egy másik dietetikai célú társadalmi szervezetet vagy alapítványt illet meg. 6 VEGYES- ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 6.5 A Küldöttgyűlés a tisztségviselőket 4 évi időtartamra választja. Azonos tisztségre a tag legfeljebb két egymást követő ciklusra választható meg. 6.6 A Szövetség vagyona alapvetően a tagjai által befizetett tagdíjból, valamint jogi- és természetes személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek felajánlásaiból képződik. 6.7 A tisztségviselők a feladataikat társadalmi munkában látják el, a gazdasági adminisztrációs vezető tiszteletdíjat kap. A tiszteletdíj mértékéről a Küldöttgyűlés határoz. 6.8 A Szövetség vállalkozási tevékenységet is folytathat. 6.9 A Szövetség pénzét a Szövetség bankszámláján kell vezetni. A számla feletti rendelkezéshez egyidejűleg két, ezzel a joggal felruházott személy aláírása szükséges A közgyűlés felhatalmazza az Intéző Bizottságot, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében kérje a Fővárosi Bíróságtól a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének, mint kiemelten közhasznú szervezetnek a nyilvántartásba vételét. Budapest, május 15.

15 15 Antal Emese elnök Ellenjegyzem Budapesten, május 15-én: dr. Kecskés Krisztián ügyvéd

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93.

ALAPSZABÁLY. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. ALAPSZABÁLY Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. Alapító tagok az 1997. évi CL VI. törvény alapján közhasznú egyesületet hoznak létre az alábbiak

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben