MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

2 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség (a továbbiakban: Szövetség) megnevezései: A szövetség teljes neve: Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége A szövetség rövidített neve: MDOSZ A Szövetség elnevezése angolul: National Association of Hungarian Dietitians (NAHD) A Szövetség elnevezése németül: Landesverband der Ungarischen Diätetiker (LUD) 1.2 A Szövetség a dietetikusok szakmai, érdekképviseleti szervezete. Bejegyzett társadalmi szervezet, mely szakmai, érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységet folytat. A Szövetség bírósági nyilvántartásba vett, kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. 1.3 A Szövetség székhelye: 1151 Budapest, Batthyány u A Szövetség működési területe: Magyar Köztársaság 1.5 A Szövetség jogi személy. 1.6 A Szövetség megalapításának éve: A Szövetség jelképe: fehér pajzson kerettel külön kiemelt lila kereszt alatta az MDOSZ-betűkkel. 1.8 A Szövetség pecsétje: A jelkép körül teljes név és felirat. 1.9 A Szövetség képviseleti szerve az Intéző Bizottság. A Szövetség képviseletében a Főtitkár és az Elnök jár el. Képviseleti jogukat mindketten önállóan gyakorolják A Szövetség a Küldöttgyűlés által elfogadott Alapszabály szerint végzi tevékenységét. 2.) A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATA, EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGYÉB SZERVEZETEKKEL 2.1. A Szövetség céljai: - A dietetikusi munka társadalmi megismertetése és elismertetése; - A dietetikusi munka szakmai színvonalának emelése, kutatások, képzések, továbbképzések szervezése és támogatása ebben a körben; - Betegségmegelőzés, a lakosság egészségi állapotának megőrzése az egészséges -, illetve aktuális állapotnak megfelelő táplálkozási gyakorlat és szokások kialakítása, illetve pozitív befolyásolás útján; - A különböző betegségek táplálkozással összefüggő terápiás vonatkozásainak széles körű megismertetése, kutatása, elfogadtatása és bevezetése. - A dietetikusi munka és gyakorlat társadalmi szintű hasznosítása, ismeretterjesztés, többirányú és komplex hasznosítási stratégiák kidolgozása és megvalósítása a táplálkozástudományi eredményekre vonatkozóan; - Tagjaink szakmai ismereteinek elmélyítése, hazai és nemzetközi szakmai eredmények követése, egységes szakmai szemlélet kialakítása; - Országos szintű táplálkozási tanácsadó iroda létrehozása és működtetése, amely az egészségügyi alap- és szakellátásra támaszkodva az MDOSZ által kidolgozott egységes

3 3 protokollok alapján végzi tevékenységét, s minden rászorultnak, érdeklődőnek segítséget nyújt egészségének dietetikai módszerekkel történő megőrzéséhez vagy javításához; - A dietetikusok szakmai, etikai érdekeinek érvényesítése; - Együttműködés a táplálkozástant, a dietetikát, a dietetikusokat és a betegeket érintő egyéb érdekképviseleti szervezetetekkel és szakmai társaságokkal és ennek kapcsán egyes betegségek megelőzésének és korszerű terápiájának szakmai támogatása és minél szélesebb körű megismertetése céljából; - Azonos célokat szolgáló más szervezetek részére eszmei és anyagi támogatás nyújtása, létrehozásukhoz hozzájárulás teljesítése; - Nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése. 2.2 A Szövetség végez olyan a céljainak megfelelő, az évi CLVI. törvény és az azt módosító évi CVI. törvény szerint kiemelten közhasznú tevékenységnek minősülő közfeladatokat, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezek az alábbiak: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 1997:CLVI. 26. c) 1. szerint Tudományos tevékenység, kutatás 1997:CLVI. 26. c) 3. szerint Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 1997:CLVI. 26. c) 3. szerint Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 1997:CLVI. 26. c) 10. szerint Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 1997:CLVI. 26. c) 11. szerint Fenti tevékenységeket a Szövetség saját céljainak megfelelően, azokkal összeegyeztetve az egészségügy, a dietetika, az egészséges életmóddal és a betegségekkel kapcsolatos helyes táplálkozási szokások kialakításának területén lát el. 2.3 Céljainak megvalósítása érdekében a Szövetség elsősorban az alábbi tevékenységeket folytatja: - Képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása; - Rendezvények, szakmai kongresszusok, dietetikai fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása; - Kutatások, szakirodalmi feldolgozások készítése, kiadása, nyilvánosságra hozatala, s mindezek támogatása; - Szakmai nyilvánosság állandó fórumainak megteremtése és működtetése; - Módszertani levelek, valamint szakmai kollégiumokkal együtt protokollok kidolgozása és ismertetése; - Szakterületét érintő kérdésekben megkeresésre vélemény nyilvánítása, illetőleg javaslattétel az állami szervek és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara munkájának segítése érdekében; - Más szervezetek és személyek (egyesületek, alapítványok, kutatók, közoktatási intézmények, gyermek- és ifjúsági intézmények, szociális intézmények stb.) tevékenységének, programjainak támogatása a jelen alapszabályba foglalt céloknak megfelelő körben; - A különböző munkakörökben dolgozó dietetikusok (terápiás dietetikus, élelmezési üzemvezető stb.) szakmai, etikai érdekeinek érvényesítése, képviselete, gazdasági és szociális érdekeinek megfogalmazása és a döntéshozókhoz, nyilvánossághoz közvetítése; - A jelen Alapszabály 2.2 pontjában meghatározott közfeladatok ellátása akként, hogy a Szövetség tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból; - A közhasznú célok megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenység folytatása azzal, hogy a Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem közhasznú tevékenységére fordítja; - A közhasznú feladatok ellátása érdekében pályázatok kiírása, jutalmak kitűzése, emlékérmek és díjak alapítása;

4 4 - Kitüntetésekre, jutalmakra való javaslattétel, kitüntetések és jutalmak adományozása; - Iroda fenntartása, lap kiadása, intézmények létesítése és működtetése; - A Szövetség tagjainak szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumokon. 2.4 Együttműködés A Szövetség támogatni kívánja: - tagjainak külföldi tanulmányútját, képzését, továbbképzését; - főiskolai hallgatók esetében diákcsere egyezmények megkötését; - tagjainak külföldi munkavállalását A Szövetség együttműködni kíván főleg a dietetikával, táplálkozással és élelmezéssel foglalkozó vagy azzal kapcsolatos tevékenységet végző honi és külföldi szervezetekkel: - a már működő szervezetekkel kapcsolatteremtésre törekszik; - a későbbiekben megalakuló szervezeteknek felajánlja támogatását és szaktanácsait A Szövetség együttműködni kíván olyan honi és külföldi szervezetekkel, melyek célkitűzései akár egy adott ügy kapcsán a Szövetség céljaival megegyeznek vagy azt szolgálják. - a már működő szervezetekkel kapcsolatteremtésre törekszik; - a későbbiekben megalakuló szervezeteknek felajánlja támogatását és szaktanácsait. 3 A SZÖVETSÉG TAGJAI, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 3.3 A tagság formái: - Rendes tag - Pártoló tag - Tiszteletbeli tag - Ifjúsági tag Rendes tag A Szövetség rendes tagja lehet valamennyi főiskolát végzett dietetikus, aki elismeri és megtartja az Alapszabályt, fizeti a tagdíjat, valamint megfelel a dietetikusokkal szemben támasztott szakmai és etikai követelményeknek. A tag belépése a Szövetség székhelyre küldött írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépni szándékozó kijelenti, hogy a Szövetség alapszabályát, valamint az etikai normákat magára nézve kötelezőnek tartja. A tagság nyilvántartásba vétellel kezdődik, erről a jelentkező írásbeli értesítést kap az Intéző Bizottságtól. A belépőkről a Küldöttgyűlést tájékoztatni kell. A belépési nyilatkozat elutasítása esetén az elutasítás tényét írásban kell közölni a jelentkezővel. A jelentkező az elutasítás tényét közlő írásbeli tájékoztatás kézhez vételét követő 15 napon belül a döntés felülvizsgálatát vagy indokolását kérheti a küldöttgyűléstől A rendes tagok jogai: Részt vehet a Szövetség rendezvényein, bármely fórumának ülésén, kivéve az Etikai Bizottság zárt ülését, részt vehet a szakmai közélet alakításában; Szavazati joggal rendelkezik és bármely tisztségre megválasztható; Javaslatot, panaszt tehet, melyre a Szövetség illetékes szervének 30 napon belül választ kell adnia;

5 Igényt tarthat a Szövetség működésével kapcsolatos tájékoztatásra, ennek érdekében a Szövetség dokumentációjába szabadon betekinthet; Szakmai, etikai, szerzői jogi ügyekben a Szövetség támogatását kérheti; Szakmai támogatásért, erkölcsi és egzisztenciális védelemért fordulhat a szövetséghez; Bármely kérdés eldöntésére kezdeményezheti a Szövetség küldöttgyűlésének rendkívüli összehívását, amennyiben a kérdés napirendre tűzését a tagok 25 %-a támogatja, és ezt aláírásával is kinyilvánítja; (Az írásban beadott javaslat beérkezését követően az Intéző Bizottság 30 napon belül köteles a Küldöttgyűlést összehívni); Neve mellett használhatja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tagja címet. Jogosult a jelvény viselésére. Nem jogosult ugyanakkor a Szövetség nevében nyilatkozni, egyéni véleményét a Szövetség állásfoglalásaként közölni, sem más egyéb módon a Szövetség nevében eljárni. Minden ilyen meg nem engedett esetet a Szövetség nevével történő visszaélésként kell felfogni és az Intéző Bizottság döntése alapján akár büntető feljelentés megtételével és etikai eljárás kezdeményezésével szankcionálni A rendes tagok kötelességei: A Szövetség Alapszabályát, határozatait megtartani; A Szövetség tevékenységében részt venni, az általa elvállalt feladatokat határidőre, kellő pontossággal teljesíteni; A Küldöttgyűlés által megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni Pártoló tag: Pártoló tag lehet olyan magyar vagy külföldi természetes (pl. orvos, dietetikus), illetve jogi személy (pl. társadalmi szervezet, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság), valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki/amely a Szövetség működéséhez anyagi, szakmai vagy egyéb támogatást tud nyújtani. A pártoló tagságot az Intéző Bizottság javaslatára a küldöttgyűlés hagyja jóvá. A természetes személy pártoló tag jogait személyesen, a jogi személy vagy egyéb szervezet pártoló tag pedig képviselője útján gyakorolja. A pártoló tagsággal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet tagja nem nyeri el automatikusan a szövetség egyéni tagságát. A pártoló tag kötelessége, hogy a Szövetséggel szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse, pártoló tagsági díjat fizessen. A pártoló tagsági díj mértékét a küldöttgyűlés egyedi elbírálás alapján határozza meg. A pártoló tag joga, hogy tanácskozási joggal részt vegyen a Szövetség rendezvényein és folyamatos tájékoztatást kapjon a Szövetség munkájáról Tiszteletbeli tag: Tiszteletbeli tag lehet, aki szakmai, társadalmi, gazdasági életben szerzett széleskörű tapasztalataival a Szövetség munkáját, célkitűzései megvalósítását segíteni tudja. A tiszteletbeli tag címet az Intéző Bizottság javaslatára évente legfeljebb 2 főnek a Küldöttgyűlés adományozza A tiszteletbeli tagok jogai: Részt vehet a Szövetség rendezvényein, részt vehet a szakmai közélet alakításában;

6 Szavazati joggal rendelkezik; Javaslatot, panaszt és indítványt tehet, melyre a Szövetség illetékes szervének 30 napon belül választ kell adnia; Igényt tarthat a Szövetség működésével kapcsolatos tájékoztatásra, ennek érdekében a Szövetség dokumentációjába szabadon betekinthet; Szakmai, etikai, szerzői jogi ügyekben a Szövetség támogatását kérheti; Neve mellett használhatja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tiszteletbeli tagja címet. Jogosult a jelvény viselésére. Nem jogosult ugyanakkor a Szövetség nevében nyilatkozni, egyéni véleményét a Szövetség állásfoglalásaként közölni, sem más egyéb módon a Szövetség nevében eljárni. Minden ilyen meg nem engedett esetet a Szövetség nevével történő visszaélésként kell felfogni és az Intéző Bizottság döntése alapján akár büntető feljelentés megtételével és etikai eljárás kezdeményezésével szankcionálni A tiszteletbeli tagok kötelességei: A Szövetség Alapszabályát, határozatait megtartani; A Szövetség tevékenységében részt venni, az általa elvállalt feladatokat határidőre, kellő pontossággal teljesíteni Ifjúsági tag: Ifjúsági tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, hazai dietetikus főiskolát látogató hallgató, aki a Szövetség munkája iránt érdeklődést tanúsít, legalább 2 szövetségi tagsággal rendelkező oktatója felvételre javasol, és akit a Szövetség Intéző Bizottsága a Küldöttgyűlés jóváhagyásával az ifjúsági tagok sorába felvesz. Az ifjúsági tag kötelessége, hogy a Szövetség Alapszabályának megfelelően tevékenykedjen és önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint teljesítse, valamint a Küldöttgyűlés által meghatározott ifjúsági tagdíjat befizesse. Az ifjúsági tag joga, hogy részt vegyen a Szövetség szervezeti és tudományos életében, az ifjúsági rendezvényeken előadást tartson vagy más szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja. Az ifjúsági tagságot évente meg kell újítani és az a képesítés megszerzésével automatikusan megszűnik, illetve az ifjúsági tag tevékenységét rendes tagként folytathatja. 3.4 A tagság megszűnik: A tag A tag kilépése halálával kilépésével kizárásával tagsági viszonyának törlésével. A tag a Szövetségből bármikor kiléphet, azonban a már befizetett tagdíjat nem követelheti vissza. A kilépési szándékot tartalmazó nyilatkozatot (indoklással vagy a nélkül) az Intéző Bizottsághoz kell írásban benyújtani. Kilépési kérelem esetén a tag nyilvántartásból való törlése felől az Intéző Bizottság határoz. Az Intéző Bizottság köteles a tag nyilvántartásból való törlését a volt tag felé írásban visszaigazolni. A kilépés a kérelem benyújtásával hatályba lép.

7 A tag kizárása Ki kell zárni a tagok sorából azt, akit bűntett elkövetése miatt jogerősen elítéltek vagy akit a Magyar Köztársaság területéről kiutasítottak, továbbá azt, aki a legsúlyosabb büntetés kiszabásával járó etikai vétséget követett el. Ki lehet zárni a tagok sorából azt, aki a szakmai-etikai tevékenységével az Alapszabály rendelkezéseit megsérti vagy társadalmi helyzetéhez méltatlan magatartást tanúsít, továbbá azt, aki a dietetikusok közösségének erkölcsi tekintélyét megsérti. A tag kizárását a Szövetség Etikai Bizottsága kezdeményezi a Küldöttgyűlésnél. A kizárásról a Küldöttgyűlés nyílt szavazással, szüksége esetén név szerinti szavazással dönt. A tag kizárásához a Küldöttgyűlés egyszerű szavazati többsége szükséges A tag nyilvántartásból való törlése Törölni kell a tagok sorából azt, Aki kilépési szándékát a Szövetségnek írásban bejelentette, a kilépés hatályba lépésével; Aki a tagok sorából kizárásra került; Akinek egy évi türelmi idő figyelembe vételével tagdíjhátraléka keletkezik és felszólítás ellenére sem rendezi és annak befizetésére haladékot nem kapott. Az elnökség törli a tagok névsorából a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet, ha az megszűnt vagy egy éves tagdíjhátralékát felszólításra sem rendezi A tag újrafelvétele Újrafelvételét kérheti Aki a bűntett miatti jogerős elítélést követően mentesült a hátrányos jogkövetkezmények alól; Aki az újrafelvétel időpontjáig fennálló teljes tartozását rendezi. A törlést követő hosszabb szüneteltetés esetén az Intéző Bizottság dönthet a törlés éve és az újrafelvétel kérelmezése közötti tagdíj méltányosságból történő mérsékléséről vagy elengedéséről. Az újrafelvételről az Intéző Bizottság dönt. 4 A SZÖVETSÉG SZERVEIRE, TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 4.1 A Szövetség szervei: Küldöttgyűlés Intéző Bizottság Etikai Bizottság Ellenőrző Bizottság Szerkesztő Bizottság Tudományos Bizottság Ad hoc Bizottságok. 4.2 A Szövetség vezető tisztségviselői: a Szövetség Elnöke a Szövetség Főtitkára

8 8 a Tudományos Bizottság elnöke az Etikai Bizottság elnöke az Ellenőrző Bizottság elnöke a Szerkesztő Bizottság elnöke A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem lehet továbbá a felügyelő szerv (továbbiakban: Ellenőrző Bizottság) elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv (továbbiakban: Intéző Bizottság) elnöke vagy tagja, aki a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatásokat). 4.3 A Szövetség képviselői az Elnök és a Főtitkár, akik képviseleti jogukat önállóan gyakorolják. 4.4 Küldöttgyűlés A Küldöttgyűlés a Szövetség legfelső döntéshozó szerve. A Szövetség legfőbb szerve a tagok által, az arányos képviselet elve alapján, közvetlen szavazás útján választott Küldöttgyűlés A Küldöttgyűlés működése: A Küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer az Intéző Bizottság hívja össze. A napirendi pontokat tartalmazó írásbeli meghívót legalább 15 nappal az ülés előtt kell kiküldeni. A Küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok egynegyede vagy egy munkacsoport a vezetője útján vagy az Ellenőrző Bizottság elnöke azt az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a jelenlévő küldöttek száma meghaladja a küldöttek 50 %-át. Ha a szabályszerűen összehívott Küldöttgyűlés nem határozatképes, a legkésőbb 30 napon belüli időpontra, ugyanazzal a napirenddel összehívott megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Küldöttgyűlés megtartásának időpontja az eredeti küldöttgyűlési meghívóban is megjelölhető. A Küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Küldöttgyűlés bármely küldött javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást. Az Alapszabály módosításhoz minősített (2/3-os) szótöbbség szükséges. A küldöttgyűlésen tanácskozási és indítványozási joggal bármelyik tag részt vehet. A Küldöttgyűlés nyilvános. A Küldöttgyűlést az Elnök vezeti, az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Egyszerű szótöbbséggel a Küldöttgyűlés elhatározhatja zárt ülés tartását, ha a Szövetség egyesület vagy a tagok érdekeit a tagokon kívüli jelenlét sérti vagy veszélyezteti A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - A Szövetség céljainak, feladatainak, működési irányelveinek meghatározása; Az Alapszabály megalkotása, elfogadása, módosítása; A Szövetség tisztségviselőinek 4 évre szóló megválasztása; Döntés a Küldöttgyűlés által megválasztott tisztségviselők felmentéséről; A különböző tagdíjak mértékének és esedékességének meghatározása; Az éves költségvetés elfogadása;

9 A Szövetség szervei és a vezető tisztségviselők beszámolói alapján a Szövetség legfontosabb feladatainak meghatározása; Az Intéző Bizottság beszámolójának elfogadása; A közhasznúsági jelentés elfogadása; Döntés tag kizárásáról; A Szövetség más társadalmi szervezettel történő egyesülésének vagy abba beolvadásának kérdésében való döntés; A Szövetség megszűnéséről való döntés. A küldött kötelességei, jogai és visszahívása: Küldött lehet bármelyik tag, akit tag munkatársai legfeljebb 4 évre e tisztségre megválasztanak. A szavazás módjáról a választók döntenek. A küldött újraválasztható. A küldöttek számáról az alakuló közgyűlés, ezt követően a Küldöttgyűlés határoz. A küldött a Küldöttgyűlés napirendjén szereplő kérdéseket választóival előzetesen megvitatja, ennek eredményéről a Küldöttgyűlést tájékoztatja. A küldött a Küldöttgyűlésen elhangzottakról választóinak beszámol. A küldött a Küldöttgyűlésen választóit legjobb tudása szerint képviseli. A küldött bármikor visszahívható, ha a választói egyszerű szótöbbséggel ekként döntenek. A visszahívást indokolni kell. A visszahívás tényét az Intéző Bizottság felé írásban kell bejelenteni. A visszahívás tényéről az Intéző Bizottság köteles a Küldöttgyűlést tájékoztatni. 4.5 Az Elnök feladata: a Szövetség képviselete; A Küldöttgyűlés és az Intéző Bizottság üléseinek vezetése; A Küldöttgyűlés határozatainak jegyzése; Döntés és intézkedés az Intéző Bizottság ülési közötti időszakban az Intéző Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben. 4.6 A Főtitkár feladata: A Szövetség képviselete; A Küldöttgyűlés és az Intéző Bizottság határozatainak nyilvántartása, ezek alapján a napi operatív teendők ellátása. 4.7 Intéző Bizottság: A Szövetség Intéző Bizottságának tagjai: A Szövetség Elnöke, A Szövetség Főtitkára és A Szövetség bizottságai által delegált tagok. Az Intéző Bizottság a Szövetség választott szerve. Az Intéző Bizottság a Küldöttgyűlések között gyakorolja a nem kizárólagos küldöttgyűlési hatáskörbe tartozó jogokat. Az Intéző Bizottság feladatai különösen: Iratok kiadványozása, döntéshozatal az Alapszabály által az Intéző Bizottság hatáskörébe sorolt ügyekben; A tagság nyilvántartása; A Küldöttgyűlés előkészítése, összehívása, a napirendre tűzött anyagok előkészítése; A tagság tájékoztatása.

10 10 Szakmapolitikai kérdésekben döntéshozatal. Az Intéző Bizottság határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Intéző Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. Az ülést az Elnök vagy a Főtitkár hívja össze a napirendet is tartalmazó meghívóval, amelyet legalább 8 nappal az ülés előtt kell küldeni az Intéző Bizottság tagjainak címére. Az Intéző Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az intéző bizottsági tagok több, mint 50 %-a jelen van. Az Intéző Bizottság azon tagjának, aki három egymást követő alkalommal az Intéző Bizottság ülésén előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg, intéző bizottsági tagsága automatikusan megszűnik. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az Intéző Bizottság az Elnök és a Főtitkár közös előterjesztése alapján a Küldöttgyűlés előtt tárgyalja és fogadja el. Az Intéző Bizottsághoz bármelyik szövetségi tag közvetlenül is fordulhat. A felvetett kérdésre az Intéző Bizottság 30 napon belül köteles válaszolni. Az Intéző Bizottság és a Küldöttgyűlés határozatairól az ülések jegyzőkönyveinek felhasználásával a Főtitkár olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetén személye. Az Intéző Bizottság a vezető szervek határozatait az érintettekkel írásban közli. Személyes ügy esetében levél útján, kollektív érintettség vagy személyi érintettség nélküli esetekben pedig a Szövetség lapjában kell a döntést nyilvánosságra hozni a döntés meghozatalát követő legközelebbi lapszámban. Az Intéző Bizottság ülései nyilvánosak. Az Elnök vagy a Főtitkár zárt ülést rendelhet el, ha a Szövetség érdekei ezt megkívánják. 4.8 A Szövetség bizottságai Etikai Bizottság: Az Etikai Bizottság elnökből, elnökhelyettesből és 2 további tagból áll. Tagjai egyenlő jogokkal vannak felruházva. Az Etikai Bizottság összehívására, valamint döntéshozatali rendjére nézve az Intéző Bizottságra vonatkozó szabályok irányadók. Az Etikai Bizottság elnöke részt vesz az Intéző Bizottság munkájában, ott szükség esetén, de legalább évenként egyszer beszámol az Etikai Bizottság munkájáról. Az Etikai Bizottság összegzi a dietetikusokat érintő etikai normákat, követelményeket. Kidolgozza a dietetikusi tevékenység különböző területeinek magatartási normáit, azt elfogadás végett a Küldöttgyűlés elé Az etikai ügyekben az Etikai Bizottság jár el. Az Etikai Bizottság az Alapszabályt, az etikai normákat megsértő tagokkal szemben külön szabályzatban rögzített szankciókat alkalmazhat.

11 11 Az Etikai Bizottság ülésén kötelező megjelennie annak, akinek ügyében az Etikai Bizottság eljár. Amennyiben az érintettet az Etikai Bizottság az ülésről az ülés időpontját legalább 8 nappal megelőzően megküldött írásbeli idézésben értesítette, és az érintett az ülésen az idézés ellenére nem jelenik meg, úgy az Etikai Bizottság az érintett távollétében is meghozhatja döntését Ellenőrző Bizottság: Az Ellenőrző Bizottság elnökből és 2 további tagból áll. Az elnököt a Küldöttgyűlés által az Ellenőrző Bizottságba választott 3 tag maga közül választja. Az Ellenőrző Bizottság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvénybe foglalt felügyelő szervi feladatait látja el az ott biztosított hatáskörök gyakorlásával. Elsődleges feladata a Szövetség gazdálkodásának, pénzügyeinek ellenőrzése. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább évente ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze a napirend meghívóban történő közlésével. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 1 tag és az elnök jelen van. A döntéshozatal egyszerű többséggel, nyílt szavazással történik, az ülésekről jegyzőkönyv készül. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Ellenőrző Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Intéző Bizottság munkájában, ott szükség esetén, de legalább évenként egyszer beszámol a Szövetség pénzügyi, gazdasági helyzetéről. Indokolt esetben haladéktalanul felhívja az Intéző Bizottságot az észlelt szabálytalanság megszüntetésére, illetve ha a felhívás közlésétől számított 30 napon belül nem történik intézkedés, úgy maga jogosult a vezető szerv összehívására és az évi CLVI. törvény 11. (5) bekezdése értelmében köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az Ellenőrző Bizottság elnöke a Szövetség pénzügyi, gazdasági helyzetéről, ellenőrzéseinek tapasztalatairól beszámol az éves rendes Küldöttgyűlésen Szerkesztő Bizottság: A Szerkesztő Bizottság 9 tagú. A Szerkesztő Bizottság tagjai a bizottság elnökét maguk közül választják. A Szerkesztő Bizottság feladata a Szövetség lapjának szerkesztése, a beérkezett cikkek, módszertani levelek lektorálása. A Szerkesztő Bizottság szorosan együttműködik a munkacsoportok és bizottságok vezetőivel. A Szerkesztő Bizottság évente köteles jelentést tenni a Küldöttgyűlésnek. A Szerkesztő Bizottság elnöke részt vesz az Intéző Bizottság munkájában, ott szükség esetén, de legalább évenként egyszer beszámol az Szerkesztő Bizottság munkájáról Tudományos Bizottság A Tudományos Bizottság 5 főből áll. A Tudományos Bizottság tagjai a bizottság elnökét maguk közül választják.

12 12 A Tudományos Bizottság feladatai: A hazai és a külföldi kapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése; Rendszeres kapcsolattartás az Európai Társaság vezetőségével, illetve tagságával; A hazai és nemzetközi konferenciák tudományos programjának megszervezése; Módszertani levelek kidolgozása és megjelentetése Hazai és nemzetközi konferenciák tudományos programjának megszervezése; Saját kutatások szervezése; Felkérésre más konferenciákra szekcióprogramok készítése, illetve a témakörben a legfelkészültebb előadó(k) biztosítása; Táplálkozástudományt érintő témájú anyagok szakértői véleményezése; Továbbképzések szervezése, továbbképzések tudományos programjának összeállítása. A Tudományos Bizottság évente köteles jelentést tenni a Küldöttgyűlés felé tevékenységéről és eredményeiről, valamint az általa észlelt problémákról. A Tudományos Bizottság elnöke részt vesz az Intéző Bizottság munkájában, ott szükség esetén, de legalább évenként egyszer beszámol a Tudományos Bizottság munkájáról Kommunikációs Bizotts ág A Kommunikációs Bizottság 3 főből áll. A Kommunikációs Bizottság tagjai a bizottság elnökét maguk közül választják. A Kommunikációs Bizottság legalább egy tagja tanácskozási joggal részt vesz az Intéző Bizottság munkájában, ott szükség esetén, de legalább évenként egyszer beszámol a Kommunikációs Bizottság munkájáról. A Kommunikációs Bizottság feladatai: Az Elnök, a Főtitkár és az Intéző Bizottság megbízása alapján kommunikációs, PR és egyéb szervezési munkák elvégzése; Munkájával segíti a Szövetség hazai, külföldi és belső kapcsolattartását. A Kommunikációs Bizottság évente köteles jelentést tenni a Közgyűlés felé tevékenységéről és eredményeiről, valamint az általa észlelt problémákról Ad hoc Bizottságok Az Intéző Bizottság egy-egy konkrét feladatra külön szakértői bizottságot alakíthat, és feladatainak ellátása érdekében bármelyik Bizottság szabadon bevonhat további külső szakértőt. 4.9 Munkacsoportok: A tagság szakmai területének megfelelően munkacsoportokban tevékenykedik. A munkacsoportok megalakítása, kijelölése, összevonása, átalakítása és megszüntetése az Intéző Bizottság hatáskörébe tartozik. Az egyes munkacsoportok feladatait az Intéző Bizottság jelöli ki. Amennyiben szükséges, az Intéző Bizottság a feladatokat illető változásokról a munkacsoportokat értesíti. A munkacsoport vezetője évente legalább egyszer részt vesz az Intéző Bizottság ülésén és a munkacsoport évente a Küldöttgyűlés részére beszámolót készít éves tevékenységéről. A tag belépésekor nyilatkozik, hogy melyik munkacsoportban kíván dolgozni. Több munkacsoportot is megjelölhet. Erről a munkacsoport vezetőjét írásban is tájékoztatni kell.

13 13 A munkacsoportok felsorolását és tevékenységének részletes leírását külön szabályzat tartalmazza A tisztségviselők választása A Szövetség tisztségviselőinek választása első alkalommal az alakuló közgyűlésen a továbbiakban Küldöttgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. Első alkalommal az alakuló közgyűlésen a tisztségviselők jelölésére a jogelőd szervezet (Dietetikai szakcsoport) vezetősége hivatott. A későbbiekben Jelölő Bizottság működik. A választáson valamennyi rendes tag egyenlő jogokkal vesz részt, minden rendes tag választhat és választható. A Küldöttgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szavazati többséggel Szavazatszedő Bizottságot hoz létre, amely egy elnökből és két további tagból áll. A jelölést és a szavazást a Szavazatszedő Bizottság elnöke vezeti le. A Szövetség bármely rendes tagja jelölheti bármely rendes tagot. A jelölt már abban az esetben is felke rül a szavazólapra, ha kizárólag egy szövetségi rendes tag támogatta jelölését. A jelölést az alábbi sorrendben kell megtenni: - a Szövetség Elnöke, - a Szövetség Főtitkára, - a Tudományos Bizottság tagjai, - az Etikai Bizottság elnöke, elnökhelyettese, - az Etikai Bizottság tagjai, - az Ellenőrző Bizottság tagjai, - a Szerkesztő Bizottság tagjai, - a Kommunikációs Bizottság tagjai, - Munkacsoportok vezetői. Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki a leadott érvényes szavazatok többségét megszerezte. 5 A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK EGYÉB SZABÁLYAI A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a tagok közül bárki, a közpénzek felhasználásával kapcsolatosan keletkezett iratokba pedig bárki betekinthet, ha ezzel személyhez fűződő jogok nem sérülnek. Az iratbetekintést előzetes időpont egyeztetés után a Főtitkár vagy az általa ezzel megbízott személy biztosítja. Az egyesület működésének nyilvánosságát a testületi szervek üléseinek nyilvánossága, a székhelyen rendszeresített faliújság hirdetményei, a mindenki számára nyitva álló iratbetekintési jog, a szervezet saját hírlevele és internetes közleményei biztosítják. 5.3 Az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módja a jelzés. Jelzés történhet szóban (telefonon, személyesen), és írásban (levél, fax, stb.). A jelzés a Szövetségen belül a kérelem, információ, tapasztalat, vélemény közös megnevezése. Bármelyik tag vagy más magánszemély, szervezet, jogi személy fordulhat jelzéssel a Szövetség tisztségviselőihez. A tisztségviselők az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően kötelesek elintézésre a jelzést továbbítani a szakmai és szervezeti kompetenciával rendelkezőkhöz. A működés és a döntések nyilvánosságát az egyesület országos terjesztésű, saját hírlevele és internetes közleményei biztosítják.

14 Az Intéző Bizottság Küldöttgyűlés által elfogadott beszámolóját közzé kell tenni a Szövetség lapjában. A Szövetség, mint kiemelkedően közhasznú szervezet működésének és gazdálkodásának legfontosabb adatait tartalmazó közhasznúsági beszámolót országos szakmai folyóiratban vagy a és/vagy honlapon kell közzétenni. 5.5 A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból a tagokon kívül más is, bárki részesülhet. 5.6 A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 5.7 A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét semmilyen formában nem osztja fel, azt kizárólag a jelen Alapszabályban meghatározott célokra és tevékenységekre fordítja. 5.8 A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Szövetség írásbeli meghatalmazása alapján végezhető, és annak során nem járhat az adományozók vagy más személyek zaklatásával, illetőleg a személyhez vagy emberi méltósághoz való jogok sérelmével. 5.9 A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, amellyel elszámol. Az így igénybe vehető támogatási lehetőségeket, feltételeit és mértékét a sajtó útján nyilvánosságra hozza. Az ilyen megnyerhető cél szerinti juttatását a Szövetség pályázathoz kötheti A szövetség pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat. A társadalmi szervezet országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem ajánl. A társadalmi szervezet politikai tevékenységet a jövőben sem folytat. Közvetlen politikai tevékenységnek az országgyűlési képviselői, megyei és fővárosi önkormányzati választáson jelöltállítás, valamint a pártpolitikai tevékenység minősül A Szövetség megszűnik, ha feloszlatását a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja, ha más egyesülettel egyesül vagy abba beleolvad. Megszűnik a Szövetség akkor is, ha a Bíróság jogerősen feloszlatta vagy megszűnését megállapította. A Szövetség vagyonáról megszűnése esetén az utolsó Küldöttgyűlés dönt. Ilyen döntés hiányában a megszűnt Szövetség vagyona egy másik dietetikai célú társadalmi szervezetet vagy alapítványt illet meg. 6 VEGYES- ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 6.5 A Küldöttgyűlés a tisztségviselőket 4 évi időtartamra választja. Azonos tisztségre a tag legfeljebb két egymást követő ciklusra választható meg. 6.6 A Szövetség vagyona alapvetően a tagjai által befizetett tagdíjból, valamint jogi- és természetes személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek felajánlásaiból képződik. 6.7 A tisztségviselők a feladataikat társadalmi munkában látják el, a gazdasági adminisztrációs vezető tiszteletdíjat kap. A tiszteletdíj mértékéről a Küldöttgyűlés határoz. 6.8 A Szövetség vállalkozási tevékenységet is folytathat. 6.9 A Szövetség pénzét a Szövetség bankszámláján kell vezetni. A számla feletti rendelkezéshez egyidejűleg két, ezzel a joggal felruházott személy aláírása szükséges A közgyűlés felhatalmazza az Intéző Bizottságot, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében kérje a Fővárosi Bíróságtól a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének, mint kiemelten közhasznú szervezetnek a nyilvántartásba vételét. Budapest, május 15.

15 15 Antal Emese elnök Ellenjegyzem Budapesten, május 15-én: dr. Kecskés Krisztián ügyvéd

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a HTE Taggyűlése 2013. május 23.-i 2013..-i ülésén 1. paragrafus Az Egyesület neve és jogállása 1.1. Az Egyesület neve: HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A társaság a) neve: Magyar Belgyógyász Társaság (továbbiakban Társaság) - angolul: Hungarian Society of Internal Medicine, - németül:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014.

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ALAPSZABÁLY módosítás, egységes szerkezetben 2014. 1. A szövetség elnevezése I. Fejezet A Szövetség elnevezése

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE módosított ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben 2014 I. FEJEZET A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek

Részletesebben

A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a 2013. május 10. Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Társaság neve: Magyar

Részletesebben

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Általános rendelkezések 1. A Magyar Asztronautikai Társaság (továbbiakban:

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben