Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök"

Átírás

1 Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása során felmerülô szociális igényeket lakóhelyükön, családi-baráti környezetükben tudjam kielégíteni. A fôiskolai évek alatt csalódnom kellett, hiszen ezen ellátotti csoport részére csak az elme-szociális otthonok álltak rendelkezésre. A szociális ellátás az egészségügy feladatkörébe tartozott, és a munkaviszonytól független módon a felnôtt-védelmi szociális gondoskodás keretében nyújtott segítséget a társadalmi támogatást igénylô öregeknek, súlyos fogyatékos felnôtteknek, és a nehéz szociális körülmények között élôknek. A felnôtt-védelmi szociális gondoskodás legfontosabb feladatának a magas színvonalú szociális otthoni gondozás megvalósítását tekintette, és a szociális otthonokba kívánta integrálni az öregek napközi otthonát, (ma: idôsek klubja), és a házi szociális gondozást. A szociális otthonokat profiljukat tekintve általános és ápoló-gondozó-, késôbb beteg otthonoknak nevezték, és a pszichiátriai betegek kisebbik része (kb fô) elme-szociális otthonokban, nagyobb része (5600 fô) általános idôsotthonokban volt elhelyezve. Az elhelyezésre várakozók száma a 70-es években fô volt, így nem meglepô, hogy a súlyos pszicho-szociális problémával élô krónikus pszichiátriai betegek egyre jelentôsebb arányban voltak jelen a szociális gondoskodás különbözô területein. Ugyancsak hasonló kirekesztettség jelentkezett a rehabilitáció akkori színpadán, ilyen jellegû szolgáltatást csak a fogyatékos csoportoknak nyújtottak. Az elmúlt 3 évtized azonban jelentôs változásokat hozott a szociális ellátásban, így a pszichiátriai problémákkal küzdôk számára nyújtható szolgáltatásokban is. A szociális törvény és módosításai is tükrözik azt a törekvést, amely a pszichiátriai szociális ellátásokat az intézményi ellátás helyett a közösségbe integráltan kívánja nyújtani. Az intézmények háttérbe szorulása mellett a szociális alapszolgáltatások a hátrányos helyzetû csoportok számára lakhely közeli szolgáltatást biztosítanak, ezek kiépítettsége azonban még rendkívül egyenetlen. Az egyéni célokra és szükségletekre alapozott rehabilitációs folyamat hosszú távú program, amelyben a hogyan -t illetôen eltérô álláspontokat képviselnek a szakmai csoportok, és jelenleg nem állnak rendelkezésre azok a szakmai szabályzó anyagok, amelyek révén a pszichiátriai betegek által igénybe vehetô szociális alapszolgáltatások mérhetôvé, nyomon követhetôvé válnának. Jelen szakmai kiadványunkkal azokat a tapasztalatainkat kívánjuk az olvasóval megosztani, amit ötéves nappali, és hároméves közösségi ellátási tevékenységünk során szereztünk. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök 1 szakmai anyag.p65 1

2 Tartalom PSZICHIÁTRIAI BETEGEK PSZICHO-SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓJA A KÖZÖSSÉGBEN Elôszó oldal Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért oldal Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye; Harmónia Klub oldal Szakmai programunk oldal Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye; Szakmai standardok oldal Közösségi Pszichiátriai Ellátás oldal Közösségi Pszichiátriai Ellátás; Szakmai program oldal Munka Rehabilitációs Program oldal Melléklet: Nappali Klub; Elégedettség vizsgálat oldal Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Neked és nekem, mindkettônknek vannak érdemeink, értékeink és emberi méltóságunk. Elfogadom önmagam úgy, amilyen vagyok, és elfogadlak téged is olyannak, amilyen vagy.. (Hemfelt ) A Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért olyan kiemelten közhasznú szervezet, amelynek a munkatársai közösségi pszichiátriában jártas szakemberek, a pszichiátriai betegek és mentális problémákkal küzdô kliensek rehabilitációjának és re-integrációjának modell értékû programjait dolgozzák ki és valósítják meg. Az Alapítvány mûhelyt jelent a pszichiátriai problémákkal élôk pszicho-szociális ellátási reformprogramjában. Ennek egy része szakértôi tevékenységünk révén valósul meg. A Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért nappali és közösségi ellátást valósít meg. A Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért a Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményét mûködteti a szociális törvény és annak végrehajtási rendeletében elôírtaknak megfelelôen, a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött ellátási szerzôdés keretében. A pszichiátriai betegek nappali intézménye olyan klubok rendszere, amelyek feladata a klubtagok személyes szükségleteinek és céljainak felmérése és ezek alapján a klubtagokkal való egyetértésben az egyénre szabott gondozási terv / klubprogram kidolgozása. A pszicho-szociális rehabilitáció lényege az ellátott személyes céljait akadályozó problémák felmérése, és a megoldást célzó gondozási terv, vagy klubprogram elkészítése, megvalósítása. Ennek érdekében a klub fejleszti a készségeket az önellátás, az emberi kapcsolatok, a munka, valamint a szórakozás területén. Ez az egyéni, valamint a klubtagok igényei alapján megtervezett és megszervezett csoportos tréningek keretében valósul meg. A klubban nincsenek kötelezô programok. Programjainkat az egyéni programok összessége építi fel, kovácsolja szerves egységgé. Az intézményünkben eddig megfordult több mint 500 fô közül jelenleg is nyilvántartásban van 200 fô. Klubtagjaink nem mindennap látogatják a nappali intézményt, hiszen feladatunk nem a pszichiátriai problémákkal küzdô személyek begyûjtése, hanem a társadalmi beilleszkedést célzó egyéni szükségleteik kielégítése. Alapítványunk alternatív munkaerô piaci szolgáltatást nyújt Szigony Munka Stúdió néven a 30/2000 GM rendelet értelmében, fôként a megváltozott munkaképességû pszichés problémával élôknek (2004-ben az OFA támogatásával). Alapítványunk a jövôben is elsôsorban a munkába állás támogatását tartja a legfontosabbnak, szolgáltatásaink bôvítései is ezt célozzák meg, például magán munkaközvetítô iroda létrehozásával. Az általunk fenntartott nappali intézmény (Nappali Klub: Harmónia Klub ) kliensei gondozási tervükben személyes célként nagyon sok esetben a munkavállalási szándékot és vágyat jelölik meg legfôbb egyéni szükségletként. Ezért az Alapítvány munkatársai arra törekszenek, hogy ezeknek az igényeknek meg tudjanak felelni. A team tagok, mint esetmenedzserek képviselik a klienseket. Teljesítményük, sikerességük azáltal is mérhetô, hogy milyen mértékben sikerül egy év alatt hozzásegíteni a szolgáltatásunkat igénybe vevôt a rehabilitációs tervben felvázolt célok eléréséhez, 2 3 szakmai anyag.p65 2-3

3 így minden munkatárs prioritásként kezeli a munka-rehabilitációt, amely a legtöbb kliens állapotában a leglátványosabb pozitív változást eredményezi. A közösségi pszichiátriai ellátás a többször módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III.tv. nevesített alapszolgáltatási forma, amely a pszichés problémával élôknek otthonukban nyújt segítséget. Alapítványunk a közösségi pszichiátriai ellátást 2003-tól modellkísérleti program részeként, illetve 2005-tôl ellátási szerzôdés keretében biztosítja a VIII. kerületben. A közösségi ellátás alkalmazkodik az ellátott igényeihez, a gondozásban a természetes segítôk aktív közremûködésére épít, az egyéni megoldásokat preferálja az intézményes lehetôségekkel szemben. Az ellátott a speciális szolgáltatások mellett igénybe veheti mindazokat a szolgáltatásokat is, amelyek a nappali ellátásban résztvevô közösség tagjai számára rendelkezésre állnak. Részt vettünk az egykori Szociális és Családügyi Minisztérium által modellkísérleti program keretében szervezett pszichiátriai közösségi gondozó és koordinátor képzésben, az Oktatási Program kidolgozásában és lektorálásában, a képzés monitorozásában és értékelésében. Képzéseket tartunk a közösségi pszichiátriai gondozás témakörében szociális szakemberek részére, illetve elôadásokat tartunk tapasztalatainkról is az ellátásban közremûködô gondozóknak és koordinátoroknak, valamint munka-rehabilitációs tevékenységünkrôl az országos konferenciákon. A Szigony Alapítvány olyan innovatív szervezet, amely emberi erôforrás tekintetében rendelkezik a pszichiátriai betegek rehabilitációjához szükséges korszerû ismeretekkel, készségekkel, gyakorlattal és tapasztalattal. Kiemelt szerepet szánunk a társadalmi esélyegyenlôség megteremtésének, a stigmatizáció és a társadalom tagjaiban élô elôítéletek csökkentésének. Hisszük, hogy szolgáltatásaink nyitottsága és a valós szükségleteket figyelô, azok kielégítésére reagáló, valamint a hiteles információkat nyújtó, a társadalom tagjait korrekt módon tájékoztató szervezeti mûködés útján csökkenthetô a célcsoport kiszolgáltatottsága, a szociális és egészségügyi intézményrendszerre utaltsága. Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye; Harmónia Klub Az idôs emberek, a fogyatékossággal élôk, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a hajléktalanok ellátásában jelentôs szerepet játszanak a nappali ellátó intézmények. A nappali szolgáltatást igénybe vevô személyek számára ez az intézményi forma jelenti az egyetlen kapcsolatot a külvilággal. Az ellátásra szoruló felnôtt emberek hozzátartozói számára pedig az egyetlen esélyt a munkavállalásra. A nappali szolgáltatások ugyanakkor kulcsfontosságúak lehetnek az ellátottak munkaerô-piaci részvétele szempontjából is, hátteret biztosítva a foglalkoztatási esély növelését célzó támogató programoknak. A pszichiátriai betegek nappali intézménye önsegítésre alapozott, nagyfokú beteg-önkormányzati részvételre épülô civil kontrollal ellátott szervezet. Az Intézmény általános feladatai a következôk; a saját otthonunkban élô, pszichiátriai betegségben szenvedôk számára lehetôséget biztosít a nappali tartózkodásra, kulturális, szabadidôs, tájékoztató-, készségfejlesztô tevékenységre, pszicho-szociális gondozásra, valamint az alapvetô higiéniai szükségletek biztosítására. A Harmónia Klubban folyó gondozási feladatok körébe tartozik a pszichés gondozás, amely történhet a gondozási tervnek megfelelô egyéni pszichés segítségnyújtással, vagy tematikus kiscsoportokban (stressz kezelôi, készségfejlesztô, edukációs), illetve a hozzátartozókkal és a kliens szûkebb és tágabb közösségével való kapcsolattartás segítségével. Célunk, hogy mindenkinek az egyéni szükségletének megfelelô segítséget nyújtsuk, óvakodva a munkatársakkal, az esetmenedzserrel kapcsolatos függôség kialakulásától. Szakmai programunk A feladatellátás célja, szakmai tartalma A pszichiátriai betegek nappali intézménye a saját otthonukban élô pszichés problémákkal küzdôknek, valamint hozzátartozóiknak, illetve krízisben lévô személyeknek nyújt segítséget. A nappali intézménynek, vagy klubnak egy korszerû, a betegek egyéni szükségletei által meghatározott öntevékenységre építô pszicho-szociális gondozást kell megvalósítania. Az egyéni szükségletek megvalósítására gondozási terv készül, amely tartalmazza: a beteg által megfogalmazott célokat a célok elérését akadályozó problémákat a programot, amely a célok eléréséhez elvezet /gondozási terv/ A pszichiátriai betegek nappali klubjában a programok kialakításakor a következô alapelvek szolgálják a társadalmi re-integrációt: stressz kezelési módszerek elsajátítása készség fejlesztés kirekesztettség helyett esély fokozott kontroll helyett ösztönzés Mindezek figyelembevételével a szakmai program a következôket tartalmazza: tematikus csoportfoglalkozás a stressz kezelési technikák elsajátítására kommunikációs tréning probléma- és kríziskezelési tréning asszertív viselkedéstréning Minden betegnek joga van a tájékozottsághoz; ezért rendszeres ismertetô csoportokat kell tartani a pszichiátriai betegeket érintô betegjogokról/ellátotti jogokról, mind a gondozottak, mind pedig a hozzátartozók esetében. A tájékozottsághoz való jogot elégítik ki a pszicho-edukációs foglalkozások, amelyek igény szerint csoportosan 6-10 ülés keretében, vagy a hozzátartozókkal szakmai anyag.p65 4-5

4 ülésben, illetve a különbözô betegségcsoportokra lebontva kiscsoportokban történnek. A készségfejlesztô eljárások a legtöbb kliens számára szükségesek, ezek történhetnek csoportosan, vagy egyénileg a meglévô készségek felmérése és az egyéni célok alapján. A nappali intézményben klubjellegû csoportfoglalkozások vannak (irodalmi, zenei programok, kézmûves kör, kreatív foglalkozás, életmód alakító klub, számítástechnikai klub, különféle rekreációs szakkörök). A klubtagok számára minél több programot kell a klub falain kívül elérhetôvé tenni: pl. helyi sportprogramok, kulturális programok. A klubbon belüli szabadidôs tevékenység kialakítása a közösség igényétôl, adottságaitól függ. A klubtagok aktív közremûködésére számítunk a szabadidôs programok szervezésekor. Ezekbe bevonhatók a kerület lakói is. A szabadidôs tevékenységet szolgálják a különbözô társasjátékok, folyóiratok, kártya stb. A nappali klubban dolgozó szociális munkások részt vesznek a gondozottak kríziskezelésében, a klubot felkeresô mentális krízisben lévô személy krízisintervenciójában. Az önsegítô csoportok minden akadályozott ember életében nagy jelentôséggel bírnak. Önsegítô csoportfoglalkozás megtartása és folytatása heti két órában történik. A Nappali Intézményben dolgozó szociális munkás feladata az ellátásra jelentkezôvel az elsô interjú felvétele, a környezettanulmány elkészítése, a gondozási terv összeállítása a kliens aktív közremûködésével. A kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás szükséges a beteg egészségügyi és egyéb ellátásában résztvevô szolgáltatókkal, illetve a hozzátartozókkal, szûkebb-és tágabb közösségével. A komplex pszicho-szociális intervenciók eredményeként azok a feledésbe merült készségek is aktivizálódnak, amelyek fokozzák a társadalmi re-integrációt: a marginalizálódott betegbôl felelôs, önálló életvezetésre alkalmas és képes egyén lesz. A komplex pszicho-szociális intervenciók eredményeként azok a feledésbe merült készségek is aktivizálódnak, amelyek fokozzák a társadalmi re-integrációt: a marginalizálódott betegbôl felelôs, önálló életvezetésre alkalmas és képes egyén lesz. Az ellátottak köre: A különbözô pszichiátriai betegségben szenvedôk Pszichiátriai betegek hozzátartozói Krízisben lévô személyek Mentális gondokkal küzdô érintettek, akik prevenciós céllal keresik fel az intézményt A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei : A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylô kérelmére történik Az igénybejelentést követôen az intézmény munkatársa fogadja a klienst A mûködési engedélyben meghatározott létszámot meghaladó igény esetén az igénybejelentôt 8 napon belül írásban kell értesíteni várakozó listára történô felvételérôl. Az igénybejelentô ellátásáról szabad kapacitás esetén a jelzés sorrendjében gondoskodik az intézmény Az ellátás térítésmentesen vehetô igénybe. Az ellátás igénybevételérôl a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybevevô törvényes képviselôje megállapodást köt A nappali intézmény szolgáltatásai Hivatalos ügyek intézése Igény szerint meleg élelem biztosítása Szabadidôs programok szervezése Szakellátáshoz való hozzájutás segítése Munka-rehabilitációs tevékenység Prevenció Pszicho-szociáls rehabilitációs tevékenység, úgymint készségfejlesztés önálló életvezetés támogatása egyéni esetkezelés pszichoedukáció családgondozás a közösségi pszichiátria módszerével Speciális önszervezôdô csoportok támogatása Személyes tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása A komplex pszicho-szociális program eredményeként azok a feledésbe ment készségek is aktivizálódnak, amelyek fokozzák a társadalmi re-integrációt; a marginalizált betegbôl felelôs, önálló életvezetésre alkalmas és képes egyén lesz. Pszichiátriai betegek nappali intézményei Szakmai standardok (Bugarszki Zsolt, Gombos Gábor, Gordos Erika, Dr Harangozó Judit) Kulcsszavak: klub, rehabilitáció, személyes célokra alapozott gondozási terv, közösségi integráció, önsegítés, önkormányzatiság, készségfejlesztés, munkarehabilitáció, team munka, civil szervezet, non-profit vállalkozás 6 7 A nappali klub, mint a közösségi rehabilitáció központja: A pszichiátriai betegek nappali intézményei olyan nappali klubok, amelyek feladatai a klubtagok komplex pszicho-szociális rehabilitációjának elôsegítése. Ennek érdekében történik a klubtagok személyes szükségleteinek és céljainak felmérése, és ezek alapján a klubtaggal való egyetértésben az egyénre szabott klub-program (gondozási terv) kidolgozása. Ennek módszerei egyeznek a pszichiátriai szociális otthonok, ill. a közösségi gondozás számára készült szakmai útmutatókban leírtakkal. A pszicho-szociális rehabilitáció lényege a kliens személyes céljait akadályozó problémák felmérése, és ezek megoldására a klienssel közösen elkészített gondozási terv, vagy inkább klub-program megvalósítása. Ennek érdekében a klub nyújtson készségszakmai anyag.p65 6-7

5 fejlesztést az önellátás, az emberi kapcsolatok, a munka, valamint a szórakozás területein. Ez megvalósulhat egyéni tréning formájában, és a klubtagok igényei alapján tervezett csoportos foglalkozások keretében. A klubban nincsenek kötelezô programok, a klub programja az egyéni klub-programok összessége. A készségfejlesztés területei: Önellátás. A klub szervezhet például fôzôklubot, segíthet a tisztálkodás, mosás elvégzésében, a klubtagok segíthetnek egymásnak a bevásárlásban, egyéb otthoni feladatok ellátásában. E szolgáltatások mindig inkább tréning jellegûek, mint támogatóak legyenek, illetve az egymást segítô, önsegítô aktivitásra épüljenek. A klub segíthet abban is, hogy a kliensek csoportosan fôzzenek a maguk számára. Az önellátási készségek fejlesztése természetesen a klubon kívül, a család, vagy más segítôk bevonásával egyéni program alapján is megvalósítható. Az emberi kapcsolatok. A klub közösségi házként mûködjön, ahol sokféle emberrel, lehetôleg nem csak pszichiátriai betegekkel és segítôikkel lehet találkozni. Ezért jó, ha a klubhoz csatlakozóan kávézó, büfé, bolt, Internet-kávézó, teleház stb. mûködik, ahol betegek is dolgoznak, de a környéken lakók is szívesen betérnek. (Ezen aktivitások egy része nonprofit vállalkozás elindítását teszi szükségessé.) A klub helyiségeit ki lehet adni más közösségi funkciók céljára, pl. lakógyûlés, ünnepség, közösségi-rendezvények, tanfolyamok. A klubtagok számára szervezett programok is lehetnek vonzóak és nyitottak mások számára, pl. angol-tanfolyam, szabás-varrás, kézmûves foglalkozások, mûvészeti rendezvények. A 80-as évek elején dr. Kosza Ida által szervezett szentendrei Csontváry-klubban pl. olyan mûvészek is felléptek, mint Ránki Dezsô. Egy ilyen rendezvény igen vonzó lehet számos más városlakó számára, és nagy értéke lehet a kapcsolatépítésben, a stigma leépítésében és a közösségi integráció elôsegítésében. A klub nyitottá, közösségi házzá tétele magas szintû menedzseri, szervezôi, közösség-fejlesztési és PR készségeket igénylô munka. A klub a fentieken kívül is számos olyan programot indíthat el, amely a kapcsolatok építését serkenti, a kapcsolati kultúrát és készségeket bôvíti. Ilyenek pl. a tánciskola, ötórai tea, társkeresô klub, egyéb kulturális tevékenységek. Olyan programok is szervezhetôek, amelyek segítik a klubtagok bekapcsolódását más külsô programokba, pl. sakk-kör, könyvtár, stb., és néha facilitálást igényel a klubtagok klubon kívüli találkozása, mondjuk hétvégenként. Ezért fontos, hogy a klubban dolgozó munkatársak és önkéntes segítôk mobilisak legyenek, és külsô helyszíneken is szívesen és megfelelô jártassággal végezzék esetmenedzseri munkájukat. A klub-élet maga az emberi kapcsolatok és a csoportban való viselkedés mûhelye. Ezért fontos, hogy a klub ne egy mesterséges, kórházszerû, vagy szociális otthonhoz hasonló miliôt nyújtson, hanem a klubtagok szükségletei, és felelôs aktivitása álljon a klub-élet középpontjában. Ez akkor teremthetô meg, ha a klubot valóban a kliensek irányítják. A klub hivatalos munkatársai mellett a klubtagok által titkosan és demokratikusan megválasztott klub-önkormányzat (legalább 5 fô) vegyen részt a klub vezetésében, minden a klubbal kapcsolatos döntésben, pl. a házirend kidolgozásában, a pénzelosztás megbeszélésében, az új munkatársak felvételében, stb. A klub írjon ki pályázatot a klub-tagok közt olyan kérdésekben, mint pl. a klub nevének, lógójának megtervezése, programok, pl. kirándulás szervezése, lebonyolítása. A klubfoglalkozások minél nagyobb hányada önsegítô módon szervezôdjék, pl. rehabilitált betegek segítségével. A klub adjon helyet az önsegítô csoportoknak, támogassa azok független mûködését. A klub munkatársai között önsegítô ambíciójú, jó segítô készségeket mutató pszichiátriai beteget is alkalmazhatunk. Támogatnunk kell a klub-tagok érdekvédelmi aktivitását, jó, ha a klub közvetlen kapcsolatban áll jogvédôkkel. A klub tevékenységét civil ellenôrzô csoport is segítse. A valóban demokratikusan szervezett, a klubtagok által irányított klub-élet számos területen fejleszti a kapcsolati készségeket: konfliktus-kezelés, önérvényesítés, csoportos együttmûködés. Ezek további javítása érdekében a munkatársaknak át kell esniük kommunikációs, problémamegoldó tréningen, amely készségeket nap, mint nap alkalmazniuk kell munkájuk során, és a klub-tagok számára is tanítaniuk kell. A munka-rehabilitáció. A klub egyik leghatékonyabb tevékenysége, ha munkaközvetítô irodát indít el. Ennek kapcsán a támogatott munka-rehabilitáció standardjainak megfelelôen felméri, elôkészíti és kiközvetíti a klienseket, majd a munkába állt kliensek után követését biztosítja. A munka-rehabilitáció részletes módszertanát egy másik fejezet tartalmazza. A munkába állást elôsegítô készségfejlesztô munka történhet a klubban. Emellett a klub tanfolyamokat is indíthat pl. számítógépes, v. angol tanfolyamot, olyan készségek elsajátítása érdekében, amelyek számos munkahelyen szükségesek. A klub olyan munkákat is szervezhet a klubtagok számára, amelyet több kliens részvételével látnak el, attól függôen, ki alkalmas a munka elvégzésére. A klub delegálja az adott napon a munkaerôt, ô köt szerzôdést a munkaadóval. A klub mellett olyan kisvállalkozások szervezhetôek non-profit jelleggel, amelyek kisebb mûhelyekben többféle munka végzésére adnak lehetôséget a különbözô felkészültségû és készségekkel rendelkezô kliensek számára. Ilyen lehet pl. a már fentebb említett bolt, kávéház, teleház, vagy gyertyaöntô, egyéb kézmûves foglalatosság. Ezekben a munkacsoportokban természetesen egészséges munkatársak is dolgozhatnak. Az ilyen nonprofit kisvállalkozások a gazdasági és társadalmi viszonyokkal kongruensek, és magas rehabilitációs értékük van. A munka-rehabilitáció terén is igaz az, hogy csak az önsegítô aktivitás révén lehet sikeres. A klub-tagok kapcsolatot tarthatnak külsô helyszínen elhelyezkedett klubtársaikkal, tehát természetes módon részt vállalnak a betegkövetésben, vagy az együtt dolgozók jelezhetik, ha a munkahelyen olyan fokozott stressz, vagy korai figyelmeztetô tünetek léptek fel egy rehabilitált páciensnél, amely segítséget igényel. A sikeresen dolgozók példája erôt és motivációt ad azoknak, akik munkába állásra készülnek. 8 9 A szórakozás. A klub valóban klubszerû legyen, ahová kellemes betérni, többféle lazább és szervezett programra is lehetôség van, a fentiekben bemutatottak szerint. A klub segítszakmai anyag.p65 8-9

6 sen a klubon kívüli programok elérhetôségében, az ezekre való motiválásban. Pl. adományként szerezzen jegyeket színházi fôpróbákra, vagy elôadásokra, múzeumba, szervezzen közös programokat másokkal, pl. karácsonyi kirakodóvásárt, esti mulatságot, stb. A tánciskola, színházi csoport, csoportos zenélés, közös vacsorák, együttes filmnézés stb. a klubtagok szórakozási készségeit fejleszti. Az önsegítô aktivitás és a közösségi integráció elôsegítése a fentiekben bemutatottak szerint a klub-munka leglényegesebb eleme. A klub, mint szervezet: A klub rugalmas mûködésû, egyes kliensek számára akár teljes körû gondozást indíthat el más szolgáltatókkal, pl. a pszichiátriai gondozóval, közösségi gondozószolgálattal együttmûködésben. Más klubtagok számára pedig csak egy kellemes délutáni beszélgetés színhelye a klub, ahol jó ismerôsökkel találkozhat és megihat egy finom kávét. A rugalmasság azt is feltételezi, hogy adminisztratív eszközökkel ne korlátozzuk a klub látogathatóságát, a klubot a környéken lakók, máshonnan érkezett betegek is felkereshessék. Egyedül azt szabályozzuk, hogy teljes körû rehabilitációs szolgáltatást a területi elvû szerzôdés által lefedett betegcsoport kapjon a klub munkatársaktól. A területi elv szoros érvényesítése a klub nyitottságát akadályozza, ezáltal a területi betegek pszicho-szociális rehabilitációjának értékét is rontja. A klub tehát közösségi házként mûködjék, a korábban leírtak szerint. Helyezzük el központi helyen, lehetôleg önálló egységként, vagy mûvelôdési intézmények, bevásárlóközpontok épületében, de ne más szociális, vagy egészségügyi intézményekhez csatlakozóan. Lehetôleg a klubtagok a szabadban is tartózkodhassanak, otthonos, beszélgetésre alkalmas tágas és intimebb terek, nagyobb rendezvényekre is alkalmas helyiség is álljon a rendelkezésükre. A klubban dolgozhat közösségfejlesztésre ill. közmûvelôdési feladatok végzésére kiképzett szakember. A klubban ne folyjék orvosi, nappali kórházszerû tevékenység, ne dolgozzon orvos, de dolgozhat gondozói munkában jártas nôvér. A klub munkatársai természetesen tartsanak szoros kapcsolatot az egészségügyi ellátó helyekkel. A klub egy olyan háló egyik eleme, amelyet a krónikus pszichiátriai betegséggel élôk számára hoznak létre, hogy mindennapi életvitelükben komplex segítségre számíthassanak és személyes céljaikat megvalósíthassák. Ez akkor történhet meg, ha a kliensek körül intézmények felett álló munkacsoportokat tudunk kialakítani, többféle szakember és természetes segítô bevonásával, ill. együttmûködésével (integráció). Ezt az együttmûködést általában a szociális területen dolgozók tudják legjobban megszervezni esetmenedzseri képességeik és mobilis munkavégzésük révén. Ha a klub együttmûködést alakít ki (közösségi) egészségügyi szolgáltatókkal, közösen szervezhetnek pszicho-edukációs és más tréningeket, és együttmûködhetnek a családgondozásban is. A családtagok és a pszichiátriai betegséggel élôk számára szervezett pszicho-edukációs tréning gyakran önsegítô csoport formájában mûködik tovább, amelynek helyt adhat a klub is. Ezen tevékenységek végzéséhez a team-munkára való alkalmasság, a hatékony kommunikáció, PR és esetkezelési munka szükséges, mobilis munkavégzés mellett. A klub szervezésében szükséges az önkormányzatiságot lehetôvé tevô demokratikus szervezeti formák kialakítása (részletesen lásd fentebb) és a klub munkatársai, esetleg az önkormányzat tagjai számára is az ilyen szervezet mûködtetéséhez szükséges készségek és szervezeti kultúra sajátosságainak megtanítása. A klubot aktívan vezetô kliens (esetleg családtag is) lehessen a klub fizetett munkatársa. A klub finanszírozása tegye lehetôvé tanárok alkalmazását, pl. informatikus, nyelvtanár, tánctanár. Ôk megfelelô elôkészítés után a klubtagok igényei szerint kerüljenek kiválasztásra, a klubönkormányzat bevonásával. Szakmát tanítani képes rehabilitált beteg is kaphasson tanári munkát. Az önkéntesek és a tanárok finanszírozása a szociális szakemberek terhére is történhet, ugyanis a fentiekben bemutatott klubtevékenység valamivel kevesebb szociális munkatárssal is hatékonyan mûködhet (a kereteket tehát nem kell változtatni, de autonómiát kell adni a klubnak a szakemberek megválasztásában). A klub vállalja fel a vezetô klubtagok képzésének megszervezését, pl. a kommunikáció, az érdekvédelem, vezetési ismeretek, civil szervezeti mûködés, pályázatírás, stb. területein. A klub-önkormányzat által jóváhagyott civil kontroll csoport ellenôrizze a klubban folyó munkát, különösen a demokratikus mûködést, a kliensek emberi méltóságának megvalósulását, az adatvédelmet, a pénzügyi gazdálkodást, az önsegítés megvalósulását, a mobilis munka-végzést. A klub számára a civil szervezeti forma jelenti a legmegfelelôbb szervezeti hátteret, amely a non-profit vállalkozási tevékenységet is lehetôvé teszi a klubtól különálló formában, de egy civil szervezet égisze alatt. A klub fenntartóinak facilitálnia kell ilyen civil szervezetek kialakítását, az információkhoz, a szakértôi segítséghez való hozzájutásukat. Bugarszki Zsolt Sotéria Gombos Gábor PÉF Közösségi Pszichiátriai Ellátás Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Dr. Harangozó Judit Ébredések Alapítvány A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv (továbbiakban: Szt.) módosításával, január 01.-tôl, a települések kötelezô alapellátási feladatai kiegészültek a közösségi pszichiátriai ellátással (Szt. 65/B. ). A pszichiátriai közösségi ellátás a lakókörnyezetben, a család aktív részvételével nyújt segítséget a pszichiátriai betegek számára. Ebben a speciális ellátási típusban a különbözô szociális segítségnyújtáson túl az életviteli készségek fejlesztése, a szabadidô hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egészségügyi ellátással való kapcsolatának követése, re-integráció, illetve a környezetben való megtartás jelenik meg. A cél elsôsorban az, hogy a hatékony ellátás során a kliens a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, konfliktusait, problémáit a szociális környezetét megtartva tudja rendezni. Másodsorban fontos, hogy az intézményi ellátásból (szociális otthon, krónikus egészségügyi ellátás) a családi környezetbe történô integrálás elérhetôvé váljon. Az élettér, amelyben a beteg mozgott, betegsége következményeként ne, illetve minél kevésbé szûküljön be szakmai anyag.p

7 Az alapellátás során megszervezendô szolgáltatásnak komplexnek, integráltnak kell lennie. Együtt kell mûködni más, a kliens ellátásában részt vevô csoportokkal, kezelôhelyekkel, illetve egyéb szolgáltatást nyújtó, a szociális környezethez tartozó személyekkel (pl.: munkaügyi központ, lakóközösség tagjai). A pszichiátriai közösségi rehabilitáció a kirekesztettséget, az izolációt igyekszik elkerülni. A szolgáltatás során a lehetô legnagyobb súllyal támaszkodik a közösségi erôforrásokra, és a természetes segítôkre. A közösségi ellátás azokat a pszicho-szociális gondozási módszereket alkalmazza, amelyek a család segítô erejére építenek úgy, hogy közben segítenek a családi terhek csökkentésében. A pszichiátriai közösségi gondozó, mint esetmenedzser, közvetít a közösségi erôforrások között, illetve felhasználja a közösségi forrásokat, a szociális támogatóhálózatot a segítô munkában. A közösségi gondozás során az ellátottakat tájékoztatni és ösztönözni kell, hogy minél jobb döntést hozzanak gondozásukkal kapcsolatban. Míg az intézményi ellátás során a gondozók a megszokott paternalisztikus, kissé szülôkre emlékeztetô attitûddel sokszor korlátozták a pszichiátriai beteg önrendelkezési jogát, autonómiáját, addig a közösségi gondozás az ellátott pozitív megerôsítésével, felelôsségének tudatosításával, öntevékenysége serkentésével segíti a rehabilitációt. A pszichiátriai közösségi ellátás lehetôséget ad a szakemberekkel kapcsolatos függôség megelôzésére, illetve arra, hogy az intenzív támogatást helyett tanulásra épülô célzott rövid távú és csak minimális támogatást nyújtó stratégiákat alkalmazzunk, amelyek megelôzik a függôség kialakulását, és erôsítik az öntevékenységet, a tanulást. A közösségi pszichiátriai ellátás szakmai programja A közösségi pszichiátriai ellátás célja, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve re-integrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában illetve lakókörnyezetében biztosítja. Segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévô képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelôs részvételére, valamint a természetes közösségi erôforrásokra, ôket is oktatva és támogatva. A közösségi pszichiátriai gondozás keretében ellátottak köre: Elsôsorban a saját otthonukban élô, nem veszélyeztetô állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget, Szociális intézményben élô, vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló pszichiátriai betegek, akik lakóhelyükön stabil hátteret és kontrollt igényelnek. A közösségi pszichiátriai ellátás szakmai tartalma, szolgáltatásai, a szolgáltatásnyújtás módja: Állapot- és életvitel felmérése (a módszertani útmutató szerint): Pszichés állapot felmérése Életvitel felmérése Személyes célok: Személyes célok felmérése A személyes célokat akadályozó problémák, azok gyakoriságának, elôzményeinek, következményeinek meghatározása A problémát, a jelenlegi helyzetet pozitívan, illetve negatívan befolyásoló tényezôk meghatározása Jelenlegi problémamegoldó stratégiák meghatározása A változásra motiváló tényezôk feltárása, motiváció meghatározása Problémakezelés: Gondozási terv elkészítése Megállapodás az ellátottal Együttmûködési megállapodások megkötése a természetes támogatókkal és más, a személyes célok elérését segítô személyekkel, szolgáltatókkal Pszicho-edukáció: Strukturált tájékoztatás a betegségrôl, a kezelésrôl, a korai figyelmeztetô tünetekrôl Készségfejlesztés: Stressz kezelés: Kommunikációs készség fejlesztése, A problémamegoldó készség és a célok eléréséhez kapcsolódó készség fejlesztése. Életviteli készségek fejlesztése Speciális stratégiák: Gyógyszer-compliance segítése A napi tevékenység megszervezése A szorongás kezelése Az alvási problémák kezelése A táplálkozási rendellenességek és rossz étkezési szokások kezelése Az agresszió kezelése Az öngyilkosság kockázatának kezelése Krízis kezelés Segítô beszélgetés lefolytatása Pszicho-szociális rehabilitáció: Munkához való hozzájutás segítése Szabadidô szervezett eltöltésének segítése Egyéb klubtevékenységhez való hozzájutás szervezése Társas kapcsoltok kialakításához készségfejlesztés Egyéni esetkezelés: Esetmenedzseri munka: az ellátást ötször vagy annál kevesebbszer igénybe vevôkkel végzett gondozási tevékenység szakmai anyag.p

8 Szociális munka csoportokkal: Önsegítô csoportok szervezôdésének segítése Hozzátartozói csoport szervezése, mûködtetése, facilitálása Kulturális és szabadidôs programokon való részvétel Részvétel ismeretterjesztô programokon prevenciós céllal Tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásról betegcsoportoknak egészségügyi intézményekben. (Az elszámolás az egészségügyi intézmény kódszáma alapján történik Adminisztráció: A teljes esetgazda/gondozó tevékenységhez tartozó jogszabályban elôírt illetve belsô használatra kidolgozott dokumentáció vezetése Ügyintézés: Oktatási intézményekkel kapcsolat kiépítés és tartás az ellátott érdekében Munkaügyi központok rehabilitációs rendezvényein való részvétel Helyi közösségekkel és közösségfejlesztôkkel együttmûködés a személyes célok elérése érdekében Jog és érdekvédôk felkeresése az ellátott érdekében Kapcsolattartás a szociális alap és szakosított ellátás szakembereivel személyesen, levélben, telefonon Hivatali ügyintézés személyesen, levélben, telefonon Kapcsolattartás az egészségügyi alap és szakellátás szakembereivel személyesen, levélben, telefonon Egyéb: Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási, lehetôségek igénybevételérôl Kapcsolattartás a természetes közösségi erôforrásokkal Intézmények fölötti team megbeszélés Szakmai továbbképzéseken, konferencián való részvétel Szupervízión való részvétel Esetmegbeszélés a pszichiátriai gondozóval A szolgálat munkatársai a fenti szolgáltatásokat az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében az ellátott személyes céljaira és egyéni szükségletekre alapozva, gondozási terv alapján személyesen biztosítják, vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, megállapodásban foglaltak (ütemezés) határozzák meg. Munkájukat közösségi munkacsoport (multidiszciplináris team) keretében végzik, melyet az ellátott szükségletei szerint a szolgálat koordinátora állít össze. A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételének módja: A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátást kérelmezô pszichiáter szakorvosának javaslata alapján, az ellátást igénylô kérelmére történik. A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történô igénybejelentést követô 14 napon belül a szolgálat munkatársa elôzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró pszichiátriai beteget. Az igénybejelentô ellátásáról szabad kapacitás esetén a jelzés sorrendjében gondoskodik a szolgálat. Az ellátás térítésmentesen vehetô igénybe. Az ellátás igénybevételérôl a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybe vevô, valamint az ellátást igénybe vevô törvényes képviselôje megállapodást köt. A szolgálat és az igénybe vevôk közötti kapcsolattartás módja: A gondozás során a szolgálat munkatársai otthonukban személyesen keresik fel az ellátottakat, lehetôség szerint telefonon is tartják a kapcsolatot. A szolgálat az ellátottak számára személyesen, telefonon és levélben is elérhetô. Az elérhetôségrôl a gondozás kezdetén minden ellátott számára tájékoztatást kell adni. A közösségi pszichiátriai gondozás körében ellátottak jogai és kötelezettségei: Az ellátott jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körû tájékoztatásra: Joga van tájékoztatást kérni és kapni a szolgálat által nyújtott szolgáltatások jellemzôirôl, azok elérhetôségérôl és az igénybevétel rendjérôl, valamint az ellátottakat megilletô jogokról és azok érvényesítésérôl. Jogosult megismerni a róla készült dokumentációban szereplô adatokat. Joga van arra, hogy az ellátásában részt vevô személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Joga van arról nyilatkozni, hogy kiket zár ki adatai részleges vagy teljes megismerésébôl. (A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott, vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elô.) Az ellátott alapvetô joga emberi méltóságának tiszteletben tartása. Az ellátott jogosult az ellátással kapcsolatban a szolgáltatónál, az ellátott jogi képviselônél, illetve a szolgálat székhelye szerint illetékes jegyzônél panaszt tenni. Az ellátott a szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és a szolgáltató mûködési rendjét. Az ellátott - amennyiben ezt egészségi, pszichés állapota lehetôvé teszi - köteles az ellátásában közremûködôkkel képességei és ismeretei szerint együttmûködni, tájékoztatni ôket mindarról, amely a megfelelô gondozási terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges. A közösségi pszichiátriai ellátást végzôk jogai: Jogosult és köteles szakmai ismereteinek - a szakma mindenkori fejlôdésével összhangban történô - folyamatos továbbfejlesztésére. A közösségi pszichiátriai szolgálat munkatársának joga, hogy a szakmailag elfogadott pszicho-szociális intervenciós módszerek közül, - a hatályos jogszabályi keretek között - szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó beavatkozási formát; Joga van megtagadni az ellátást: ha az igénylô problémája nem a szolgálat kompetenciájába tartozik, vagy az általa kért szolgáltatás jogszabályba, vagy szakmai szabályba ütközik, szakmai anyag.p

9 az ellátotthoz fûzôdô személyes kapcsolata miatt, ha saját egészségügyi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében az ellátásra fizikailag alkalmatlan, ha az ellátott együttmûködési kötelezettségét súlyosan megsérti, ha saját életét és testi épségét a gondozott ellátása veszélyezteti. A szolgálat munkatársa a gondozott ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha ez az ellátott egészségi, pszichés állapotát károsan nem befolyásolja, és gondozott ellátásáról más szakember bevonásával, esetátadás keretében gondoskodik. A közösségi pszichiátriai ellátást végzôk kötelezettségei: köteles tevékenységét a hatályos jogszabályok és a szakmai szabályok szerint végezni, tiszteletben tartani az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését, figyelembe venni az ellátott egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, képességeit és készségeit. A szolgálat szakmai létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása: A szolgáltatást közösségi gondozó és koordinátor nyújtja, akik rendelkeznek a közösségi pszichiátriai ellátáshoz szükséges képzettséggel. Munka Rehabilitációs Program A fejlett szociálpolitikai rendszerrel mûködô társadalmakban a foglalkozási rehabilitációs szisztémákban a tesztelés, a tanácsadás és vezetés speciális intézményekben, tréningközpontokban zajlik. Itt a mentális és fizikai helyreállítás a károsodás következményeinek maximális kiküszöbölését jelenti, amely károsodásról a képességbecslés, az assesment tájékoztat. A foglalkozási vagy munkatréning során a betegek a hajdani új mesterség fogásait sajátítják el. A folyamat utolsó lépcsôje a munkába állás. Ezek adják tehát magát a rehabilitáció véráramát; a felmérés, a fejlesztés, az átképzés és a munkába állítás. Ezen rehabilitációs centrumok munkáját zömében a képességek felbecslése, és fejlesztése, foglalkozási tanácsadás és tréning, a pszichológiai és munkába állító szolgáltatások, a védett foglalkoztatás és az elhelyezkedés utáni nyomon követés képezik. A Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért programja kongruens a fent említett nemzetközi standardokkal, a program sikere kötôdik a pontos állapot és készségfelméréshez, amelyben a pszichiátriai becslôskála mellett a munkapszichológiai felmérés is helyet kap. Ezen felül a munkakeresés egyénre szabott, illeszkedik a páciens rehabilitációs tervébe, normál munkahelyeket céloz meg, valamint kapcsolódik a motivációnövelô, kézségfejlesztô tréninghez. Ezek segítik a munkavállaláshoz szükséges készségek elsajátítását, a sérült önbizalom helyreállítását. A program fô tartalmi elemei: állapot és készségfelmérés munka-rehabilitációs terv elkészítése készségfejlesztés munkába állítás és követés A program megvalósításában az esetmenedzser, a munkapszichológus, a készségfejlesztésben jártas szociális munkás, illetve az állások felkutatását, a kliensek hatékony kiközvetítését végzô munkatárs vesz részt. A Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért célja a munka-rehabilitációs programmal az, hogy lehetôséget adjon a pszichiátriai betegségben szenvedô egyéneknek az önálló életvitelre a társadalomba történô teljes integrációhoz, az életminôség javításához. A programban részt vevô kliensek ellátásához az alábbi munkatársakra van szükség: 2 fô munka-rehabilitációban jártas szociális szakember, akik a tréningek megtartását, és esetmenedzseri feladatokat látnak el, 1 fô munkapszichológus 1 fô jó kommunikációs készségû, menedzser típusú munkatárs az állásközvetítô iroda mûködtetésére A Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért 1999 óta mûködteti a Szigony Munkaközvetítô Stúdiót, ahol pszichiátriai problémák miatt megváltozott munkaképességû egyéneknek nyújtunk támogatást. Munka-rehabilitációs tevékenységünk révén szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Fôvárosi Munkaügyi Központtal, és a Motiváció Alapítvánnyal tól az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával a 30/2000 GM rendelet elôírásai szerint látjuk el tevékenységünket, amelynek elemei a következôk: I. Munkaerô piaci és foglalkoztatási információs szolgáltatás I.1.1. Munkaerô piaci és foglalkoztatási információs szolgáltatás munkavállalóknak, a fenti klienskörbôl. Minden ügyfél, aki a munkaközvetítô stúdió ügyfélszolgálatán bejelentkezett, részt vesz ebben a szolgáltatásban. Általános tájékoztatást kap szolgáltatásainkról, aktuális munkaerô piaci, keresleti, képzési lehetôségekrôl, a foglalkoztatás elôsegítését célzó támogatásokról, az egyéb a foglalkoztatással összefüggô jogszabályokról, cégekrôl, intézményekrôl, szervezetekrôl, és alapítványunk egyéb szolgáltatásairól is. I.1.2.Foglalkoztatási tanácsadás foglalkoztatóknak. Ezzel a szolgáltatással szeretnénk elérni, hogy a munkaadók számára olyan információt nyújtsunk, amely növeli a munkavállalók elhelyezkedési esélyeit, illetve feltárja azokat az álláshelyeket, amelyekrôl a munkavállalóknak általános tájékoztatást adhat. A feladat menedzseri munka, amelytôl azt várjuk, hogy a célcsoporttal szembeni attitûdöt pozitívan befolyásolja szakmai anyag.p

10 II. Munkatanácsadás és pályatanácsadás II.1. Munkatanácsadás során megtörténik az elsô interjú, amely keretében mindazokra a kérdésekre választ kapunk, amelyek az ügyfél motivációjára, munkatapasztalataira, munkakapcsolataira, képzettségére, képességére vonatkoznak. A program elsô lépéseként az esetmenedzser felveszi az elsô interjút a munkára jelentkezôvel, amely a kliens adatait, a munkával kapcsolatos eddigi tapasztalatokat, a képzettséget, sikereket, stb, tartalmazza. A felmérés kiterjed a munkaképesség munka-pszichológiai- felmérésre, az állapotfelmérésre, rövid pszichiátriai becslôskálák segítségével. A munkával kapcsolatos szociális készségek / kommunikáció, hatékony fellépés, tárgyalási készség, problémakezelés erôségeire és gyengeségeire is hangsúlyt fektet. Megtörténik az optimális munkakör, a még jó munka pontos leírása, és a biztosan nem jó munka megnevezése. Ez már a szociális munka része, komplex pszicho-szociális szolgáltatással. II.1.2. Rehabilitációs tervet készítünk, ahol a munka-rehabilitációs célokat tûzzük ki, feltárjuk a célokat akadályozó problémákat. II.2.1. Pályatanácsadás: Munkapszichológus segítségével a bizonytalan motiváció, pályakép, érdeklôdés, adottságok egyértelmûvé tétele, karrierterv készítése. hosszantartó tanácsadás a segítségére lehet. A re-integrációs folyamatban lényegesnek tartjuk, hogy a stressztôl való óvakodás helyett a stressz kezelését sajátítassuk el, a folyamatos támogatás helyett a hiányzó készségeket fejlesszük, reális életlehetôségeket kínáljunk, reális kockázatvállalással a túlbiztosítás helyett. Összegzésként elmondhatjuk, hogy a többlet tevékenység, amelyet egy civil szervet fel tud vállalni a pszichiátriai problémák miatt megváltozott munkaképességû egyének munka-rehabilitációs folyamatában az az asszertív esetmenedzselés, amellyel végigkísérjük az ügyfelet az elsô jelentkezéstôl a munkába állásig és a munkahely megtartás érdekében az elhelyezkedés után is. A munkáltatókat is bevonjuk a tevékenységbe ezzel is segítve a munka-rehabilitációs folyamatot. III. Álláskeresési tanácsadás A meglévô motiváció mellett olyan készségfejlesztô tréning, amely a sikeres munkavállaláshoz szükséges készségek fejlesztését, kialakítását teszik lehetôvé, amelyek a betegség következtében romlottak, vagy ki sem alakultak. A tréning történhet csoportosan, illetve egyénileg, és tartalmazza az önmenedzselési technikákon kívül a mentális problémákból adódó nehézségek legyôzésének technikáját is. A csoportos készségfejlesztô helyzetgyakorlatoknak nagyobb ösztönzô hatása van, mintha csak a segítô hozná helyzetbe a klienst, de kiderülhetnek az egyén olyan értékei, aminek alapján valószínûsíthetô a beválás. Ez az önsegítés elsô lépése. A tréning során alkalmazott módszerek a felsorolás teljessége nélkül a következôk: öltözködéssel, külsô megjelenéssel összefüggô ismeretek telefonálási technikák önéletrajzírás kommunikációs tréning asszertív viselkedés tréningje az elsô interjúra való felkészülés konfliktuskezelés kötetlen beszélgetés lefolytatása a munkatársakkal a betegségrôl való beszélgetés a betegség tüneteinek jelentkezése munkahelyen és a teendôk ebben az esetben IV. Pszichés vezetés A munkaközvetítô irodák mûködésére vonatkozó 30/2000 G.M. Rendelet biztosítja a munkavállalók részére a pszichológiai tanácsadást, amely azokat érinti akik a munkatanácsadásban felvett tesztek eredményei alapján a segítô beszélgetés illetve a szakmai anyag.p

11 Melléklet: Nappali Intézmény; Elégedettség vizsgálat (Készítette: Botka Bianka, terápiás munkatárs) A Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért által mûködtetett Harmónia Klub Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményében 241 klubtag van regisztrálva. Ôk azok, akik az elmúlt 30 napban legalább egyszer megfordultak intézményünkben. Kérdôíves vizsgálatunkban 50 fô vett részt. A kérdôív kitöltése önkéntes és anonim volt, két nap állt a klubtagok rendelkezésére, hogy véleményükkel segítsék az intézmény fejlesztési irányait kijelölni. Öt fô témakört vizsgáltunk, az intézmény külsô fizikai környezetét, infrasrtuktúráját és a humánerôforrását, szolgáltatásait és az intézménylátogatási szokásokat. A minta nem reprezentatív az ellátottak teljes körére nézve, a válaszolók többnyire azok közül kerültek ki, akik napi szinten látogatják az intézményt. A válaszolók általános jellemzôi: A megkérdezettek 46%-a férfi, 52%-a nô (2% nem válaszolt a kérdésre.). A végzettségek megoszlása alap, közép és felsôfokra bontva 26%-56%-18%. E két változó összehasonlításából az adódott, hogy a nôk általában magasabb végzettségûek (73%-nak van érettségije és/vagy annál magasabb fokú végzettsége) ellenben a férfiak majdnem kétharmada nem rendelkezik érettségivel és/vagy magasabb fokú végzettséggel. A válaszolók kétharmada 36 év feletti. Magas a fiatalok aránya is, több mint 10%. A koreloszlás ismerete fontos, hogy a korcsoportok eltérô igényeire az intézmény reagálni tudjon. Az intézmény fizikai környezete: Az intézményt a megkérdezettek 70% tartja könnyen megközelíthetônek, közel a fele a környezetet is rendezettnek találja. A környék közbiztonságát a megkérdezettek 34%-a tartja jónak vagy elfogadhatónak és kétharmaduk elégedetlen vele. A változók összevonása után összességében a külsô fizikai környezettel a klubtagok közel fele elégedett. Intézményünk Józsefvárosban található, egy panel házsorhoz hozzáépített földszintes épületben, az újjáépítendô városrész határán. A dinamikus fejlôdésnek köszönhetôen várhatóan egyre több klubtagunk lesz elégedett a külsô környezettel. Infrastuktúra: A válaszolók mindössze harmada gondolja úgy, hogy a klubban elég hely van, általában nincs zsúfoltság. Ez magyarázható egyfelôl az ellátottak magas számával, másfelôl a épület struktúrájával, kialakítása nem a legoptimálisabb egy nappali klub számára. 60%-uk mégis úgy ítéli meg, hogy van hely beszélgetni a dolgozókkal és klubtagokkal, nem érzik úgy, hogy személyes terük csökkenne. 84%-a a megkérdezetteknek elégedett a klubhelyiségek rendezettségével, tisztaságával. 72%-uk a tárgyi felszereltséget is jónak tartja. Ugyanennyien gondolják úgy, hogy a klubtagok használhatják az audio-vizuális eszközöket. A megkérdezettek fele elégedetlen a mellékhelyiségek számával, tisztaságukkal 8% volt elégedetlen, 4% nem válaszolt, 18% bizonytalan volt és 66%-uk elégedett. 74% tartja elegendônek a zárható szekrények számát, ahol értékeiket biztonságba helyezhetik. Ez a környék közbiztonságával való elégedetlenség miatt is fontos, másrészt pedig a csomagmegôrzô használata csökkenti a felelôsséggel járó stresszt, valamint szabadabb mozgást tesz lehetôvé a klubbon belül is, ha nem kell egész nap maguknál tartani értékeiket. Az ideális az volna, ha mindenki számára biztosítani tudnánk ezt a lehetôséget. Humánerôforrás: A klubtagok 70%-a elegendônek tartja a személyzet létszámát, a szakmai felkészültséget a megkérdezettek 20%-a nem tudja megítélni, 8% elégedetlen vele, 72% megfelelônek tartja. A válaszadók 18%-a nem érzi úgy, hogy egyenjogú partnerként kezelik a munkatársak, 12%-a bizonytalan és 70%-a elégedett a munkatársak és a klubtagok közti viszonnyal. Szolgáltatások: A megkérdezettek 20%-a véli úgy, hogy szociális helyzetének javításához kapott segítséget. Kétharmaduk úgy érzi, hogy személyes problémájuk megoldásában a dolgozók megpróbálnak segíteni. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban azt az eredményt kaptuk, hogy a klubtagok 24%-a veszi igénybe a mosási és 18%-a a fürdési lehetôséget. Az intézmény fórumait klubönkormányzat, klubgyûlés, érdekképviseleti csoport 44%-uk biztosan ismeri. Arányuk növeléséhez hangsúlyt kell fektetni az új klubtagok szóbeli tájékoztatására, úgy látszik az írásos tájékoztatók nem vezetnek a kívánt eredményre szakmai anyag.p

12 Az ellátottak 64%-a úgy véli, hogy van olyan klubfoglalkozás, amit szívesen látogat, és 72%-uk talált a szabadidôs tevékenységek között olyat, ami érdekli. 36% biztosan nem látogatja a klubfoglalkozásokat, 30% pedig biztosan részt vesz rajtuk. A többiek lesznek azok, akik rendszertelenül, adhoc jelleggel néznek be a foglalkozásokra. A válaszolók döntô többsége (84%) olyan klubtag, aki hetente többször felkeresi intézményünket. Intézménylátogatási szokások: Az intézménylátogatási motivációkat is felmértük. A válaszok arányait az alábbi táblázat mutatja: (Több válasz megjelölése is lehetséges volt.) Azért járok ide, hogy társaságban töltsem a szabadidôm A klubfoglalkozások miatt járok ide A munkatársakhoz jövök a személyes problémáim megoldására A klubtársaimmal találkozni járok ide 72% 54% 54% 66% A társas kapcsolatok ápolásának igénye nagy arányban jelenik meg intézményünk ellátottjai körében. Ez egyfelôl örvendetes tény, hiszen nemcsak természetes támogató hálójuk bôvül ezáltal, hanem -mivel gyakran a betegség velejárója az elmagányosodás-, a társadalmi re-integrációt is segíti a közösséghez tartozás élménye. Védett közegben ellátottjaink bátrabban mernek kapcsolatokat kezdeményezni, és kölcsönösen segítik egymást azok fenntartásában. Másfelôl szomorú, hogy rossz lakhatási körülményeik (hajléktalanság, lelakott önkormányzati bérlakások, közüzemi tartozások miatt az alapvetô szolgáltatások hiánya) nem teszik lehetôvé látogatók fogadását, kilátástalan anyagi helyzetük a vendéglátást, így sokuknak hiányzik az a személyes tér, ahol társas kapcsolataikat ápolni tudnák. Így intézményünk nemcsak a szociális helyzet javításán igyekszik segíteni, hanem közösségi teret is biztosít. A válaszadók javaslatai: Megkérdeztük, mi az, amin változtatnunk kellene ahhoz, hogy szolgáltatásaink javuljanak. A feltett kérdésekre kapott válaszok alapján, klubtagjaink a következô javaslatokat tették a változtatásokra nézve (több választ is megjelölhettek): 72% úgy gondolja, nagyobb vagy több helyre lenne szükség. A nyitvatartási idôt 44% növelné. A megkérdezettek 34%-a szigorúbb házirendet szeretne, megengedôbb házirendet mindössze 6% tartana szükségesnek. 34% gondolja úgy, hogy a dolgozók létszámának növelése javítaná az ellátást. 32% szeretne több klubfoglalkozást. Ötödük szerint jó lenne a dolgozók szakmai felkészültségét növelni. Az egyéb válasz lehetôségével 7 fô élt, ôk több szabadidôs tevékenységet, (sport, kirándulás, kiállítás), valamint a mindennapi élet során használható szakköröket szeretnének. 10 % nem válaszolt a kérdésre. Összefoglalás: Nappali intézményünk fejlesztési irányainak kijelöléséhez elégetettség-vizsgálatot készített ellátottjai körében. A klubtagok válaszai alapján beigazolódott, hogy az infrastuktúra jelentôs fejlesztése nélkül szolgáltatásaink bôvítésének határán járunk. Humánerôforrás tekintetében a megkérdezettek 70%-a elegendônek tartja a jelenlegi szakmai létszámot, a munkatársak és a személyzet közötti partneri viszonyt és ennél szakmai anyag.p

13 kicsit magasabb arányban a felkészültséget is. Szolgáltatásaink között a klubfoglalkozásokon és szabadidôs programokon túl igen nagy hangsúly helyezôdik az Intézmény, mint élettér, személyes tér használatára. Ezt igazolja az is, hogy a válaszolók több mint fele naponta felkeres bennünket, ideje jelentôs részét a klubban tölti. 44%-uk növelné a nyitvatartási idôt is. Az intézménylátogatók jelentôs része társas kapcsolatok kialakítása, ápolása céljával keres fel bennünket. A demokratikus klubjelleget biztosító szervezeti formák (klubgyûlés, klubönkormányzat, érdekképviseleti csoport) ismertségét növelnünk és használatát népszerûsítenünk kell. A klubtagok határozott elképzelésekkel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogyan lehetne a szolgáltatásokat fejleszteni. Ezek az elképzelések reálisak, a dolgozók által is szükségesnek érzett tennivalók. A válaszolók által megjelölt javaslatok összhangban vannak az alapítvány hosszú távú terveivel. A helyiséggondok megoldását prioritásként kezeli az Alapítvány, ennek megoldása alapfeltétele a klubfoglalkozások bôvítésének. A szakdolgozói létszámbôvítést és a folyamatos szakmai továbbképzést a szolgáltatások fejlesztésével párhuzamosan tartjuk szükségesnek csakúgy, mint a nyitvatartási idô meghosszabbítását. 24 szakmai anyag.p65 24

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Az ellátás tevékenységét meghatározó jogszabályok és szabályzatok: - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő és csatolandó dokumentációk Közösségi ellátás-szenvedélybetegek

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló év

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló év Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai beszámoló 2011. év Készítette: Guzrán Ildikó Közösségi koordinátor 2 Az Alkohol Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló 2010.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló 2010. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai beszámoló 2010. Az Alkohol Drogsegély Ambulancia Egyesület 2010. július 01. napjától látja el a szenvedélybetegek

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 09.20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 09.20-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-522/2011. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 09.20-i ülésére Tárgy: Szakmai program elfogadása pályázat benyújtásához Előterjesztő:

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-KÖZ PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-KÖZ.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos 1. Szervezet azonosító adatai 1.2. Székhely 1086 Budapest Balassa u. 6. 1.3. Bejegyző határozat száma: 1 6 P k 6 5 9 6 5 1 9 9 1 1 4 1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 0 3 1 9 5 7 1.5. Szervezet adószáma: 1

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben