2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10."

Átírás

1 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására

2 Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot irodánkkal! Üdvözlettel: Dr. Flamich Györgyi Williamson & Klark Corporate Finance Kft Budapest, Hercegprímás utca 3. Tel.: 06 1/ , Mobil: 06 70/

3 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 1. A pályázat célja A pályázati kiírás célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel bíró inaktív emberek segítése az első lépés megtételére a foglalkoztatás felé. Továbbá cél olyan, az öngondoskodási képességet és kulcskompetenciákat erősítő programok, tréningek, képzések, támogató szolgáltatások biztosítása, amelyek erősítik társadalmi integrációjuk esélyét, és lehetővé teszik, hogy minél előbb álláskeresővé váljanak, és a hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba sikerrel kapcsolódhassanak be. A hátrányokat okozó problémákat összefüggésükben, egyénre szabott problémakezelési módszerek alkalmazásával, egymásra épülő, összehangolt szolgáltatási háló kiépítésével kell kezelni. A konstrukció célja országosan minimum fő bevonása a projektekbe, közülük minimum fő esetében kerüljön sor az egyéni fejlesztési terv sikeres megvalósítására. 2. Támogatottak köre Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezetek vagy azok fenntartói: Helyi önkormányzatok Helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező intézmény-fenntartó társulásai Helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv Többcélú kistérségi tárulások Egyházak, egyházi intézmények Non-profit szervezetek, amennyiben alapdokumentumukban szerepel a szociális és/vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatásnyújtás, vagy foglalkoztathatóság fejlesztése, támogatása, munkaerő-piaci integráció elősegítése, az alábbi felsorolás szerint: egyéb alapítvány közalapítvány egyesület jogi személyiséggel rendelkező közhasznú nonprofit gazdasági társaság jogi személyiséggel nem rendelkező közhasznú nonprofit gazdasági társaság Jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot. Továbbá a munkakipróbálás tevékenység esetén az alábbi szervezetek is bevonhatók konzorciumi partnerként: Amennyiben a pályázó számára már a pályázat elkészítésekor ismert a munkakipróbálásnak helyszínt adó foglalkoztató(k) kiléte, akkor foglalkoztatóként az alábbi KSH besorolás alá tartozó vállalkozások: korlátolt felelősségű társaság részvénytársaság

4 betéti társaság közkereseti társaság Amennyiben a pályázó számára a pályázat elkészítésekor nem ismert a majdani foglalkoztató, akkor munkaközvetítői szerepkörre: Regionális Munkaügyi Központok és azok kirendeltségei 3. Pályázat tartalma Jelen pályázati kiírás célcsoportját csak olyan, a projektbe történő bevonásának időpontjában 18. életévüket betöltött, illetve a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő személyek alkothatják, akik o munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők (munkaügyi központ igazolása) vagy o inaktív emberek (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata); és alacsony iskolai végzettségűek, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek; Kiemelt célcsoportok: o munkatapasztalattal nem rendelkezők, akik a projektbe történő bevonásának időpontjában legalább 5 éve nem foglalkoztatottak o olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi, sem a pályázó szervezet nyilvántartásában nem szerepelnek o legalább a projektbe történő bevonásának időpontjában 3 éve alanyi jogon ápolási díjban részesül Nem lehet a célcsoport tagja, aki a projektbe történő bevonásának időpontjában: o rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül; o rokkantsági ellátásának megállapítása folyamatban van; o a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a 5 éven belül eléri; o hazai vagy uniós programból finanszírozott foglalkoztatási és a foglalkoztathatóságot elősegítő programnak alanya, vagy az elmúlt 3 évben ilyen programban részt vett (kivéve közmunkaprogramok) 4. Támogatható tevékenységek köre 1. Projekt előkészítés: 1.1 Szakmai koncepció elkészítése 1.2 Közbeszerzés lefolytatása (amennyiben szükséges) 1.3 Együttműködési terv kidolgozása, kötelező együttműködési megállapodás kialakítása a regionális munkaügyi központokkal vagy kirendeltségeikkel. 2. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység 3. A célcsoport bevonása 3.1 résztvevők felkutatása, toborzása; 3.2 az egyéni esetkezelésbe bevonandók kiválasztása 3.3 diagnóziskészítés 3.4 az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében problémafeltárás, állapotfelmérés (szociális helyzet felmérése, tanulási képesség mérése, kulcsképesség

5 vizsgálat, komplex munka-és pályaalkalmassági felmérés) a szükséges szakterületek bevonásával. 4. Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása 4.1 egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és a szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása; 4.2 szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek erősítése; 4.3 tanulási- és munkamotiváció erősítése; 4.4 kulcs kompetenciák fejlesztése pl. írás, olvasás, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információk kezelésének képessége; 4.5 álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő programok; 4.6 mentális állapotjavító programok (mentálhigiénés programok); 4.7 a személy elhelyezkedését gátló alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása (pl. egészségügyi ellátásokhoz jutás segítése, ingyenes mobil szűrések megszervezése, pályaalkalmassági vizsgálat, rehabilitációs programok elérhetővé tétele, gyermekek napközbeni ellátásához, házi segítségnyújtáshoz és más szolgáltatásokhoz, illetve támogatásokhoz való hozzájutás segítése); 4.8 szükség esetén a projekt tevékenységeihez való hozzáférés biztosítása 4.9 munkába állással, képzéssel kapcsolatos információ, tanácsadás, eléréséhez segítségnyújtás; 4.10 funkcionális analfabetizmus felszámolása; 4.11 tanulástechnikai tréning; 4.12 felkészítés az önálló családi életre, valamint a munkavállalói szerepre és ezek összehangolására, az ehhez szükséges társas, család kompetenciák kialakítása a háztartásban élő családtagok bevonásával; 4.13 önkéntesek bevonása a célcsoport tagjai egyéni fejlesztési munkájának segítésére; 4.14 szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programok, önsegítő csoportok létrehozása; 4.15 tízedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség hiányában a végzettség megszerzésének elősegítése érdekében felzárkóztató oktatás elvégzésének támogatása; 4.16 szakképzésbe való bekapcsolódás segítése; 4.17 abban az esetben, ha a célcsoport számára nyújtott képzés a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik, akkor a képzés ideje alatt képzési támogatás nyújtható - a költségvetési specifikációban leírtak alapján - az egyéni fejlesztési terv végéig, legfeljebb a projekt szakmai zárásáig; 4.18 a projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül; 4.19 a felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi akkreditáció megszerzése; 4.20 a program során megvalósítandó tevékenységek lebonyolítására alkalmas helyiség kialakítása (felújítással és/vagy bővítéssel), akadálymentesítés (fizikai és infokommunikációs, amennyiben a bevont célcsoport indokolja); 4.21 A munkakipróbálás biztosítása, és teljes ideje alatt szakmai támogatás, nyomon követés, értékelés.

6 4.22 A célcsoport foglalkoztathatóságának javítása érdekében nyújtott képzési, tanácsadási, pszicho-szociális támogatási tevékenység bentlakásos formában is nyújtható, amennyiben azt a szükségletfeltárás és a szakmai koncepció alátámasztja 5. Együttműködés 5.1 szakmai együttműködési hálózat megszervezése a munkaügyi kirendeltségekkel, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, képzési szervezetekkel, munkáltatókkal, és munkaadói szervezetekkel, önkormányzatokkal a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása érdekében; 5.2 az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése, a projekt időszak során legalább három közös megbeszélés megtartása; 5.3 települési/térségi fórumok, szemináriumok az érintett szakterületek együttműködő képviselőivel; 5.4 szakmai műhelyek, konferenciák szervezése; 5.5 befogadóbb munkáltatói attitűd kialakítását segítő programok szervezése; 5.6 szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára. 6. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 5. A támogatás mértéke A munkakipróbálása kivételével, a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. 6. A támogatás összege Az elnyerhető támogatás összege legalább 20 millió Ft, legfeljebb 80 millió Ft lehet. Az egy bevont személyre jutó fajlagos költség nem haladhatja meg az 1,2 M Ft-ot. 7. A pályázatok benyújtásának határideje A pályázatok benyújtása augusztus 31-ig lehetséges. Cégünkről és szolgáltatásainkról bővebb információt honlapunkon olvashat.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL 1 BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL A projekt címe: Dolgozzunk újra együtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében! A

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Házi segítségnyújtás fejlesztése c. program támogatásához A konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Sikerre Hangoló. Sikerre hangoltuk. Körmend Város Önkormányzata. Tartalom. Sikerre hangoltuk 1. Aktuális pályázatok vállalkozások részére 2

Sikerre Hangoló. Sikerre hangoltuk. Körmend Város Önkormányzata. Tartalom. Sikerre hangoltuk 1. Aktuális pályázatok vállalkozások részére 2 ikerre Hangoló Williamson & Klark Corporate Finance Kft. hírlevele 3. Évfolyam 13.szám 2010. július 6. Tartalom Sikerre hangoltuk 1 SKörmend Város Önkormányzata a Williamson vállalkozások részére 2 vállalkozások

Részletesebben

Program neve Pályázat kódszáma

Program neve Pályázat kódszáma Program neve Pályázat kódszáma Megvalósítandó cél Pályázók köre Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című felhívás tervezetének társadalmi egyeztetésének rövid összefoglalója

Részletesebben

Pályázati lehetőségek

Pályázati lehetőségek - Tájékoztató pályázati lehetőségekről Civil szervezetek részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/13 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére c. pályázati felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívás I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívás A komponenséhez Roma és fogyatékkal élő személyek média képzése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/4 Országos dohányzás leszokás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Részletesebben

I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: I. Gyermek jól-lét

I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: I. Gyermek jól-lét I. Gyermek jól-lét I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: Programok/intézkedések megnevezése TÁMOP 5.1.1 LHH kistérségek projektjei (LHH eljásárásrendek

Részletesebben