II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. c. pályázati felhívásához. Kódszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. c. pályázati felhívásához. Kódszám:"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-5.3.1/08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél és háttér információ...3 A2. Részcélok...3 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 5 B1. Jogi forma... 5 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus/karakter... 6 B6. Egyéb kizáró okok... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 8 C1. Támogatható tevékenységek köre... 9 C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D.3 Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D.8 Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F.1 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE F2. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája F7. Fogalomjegyzék F8. Csatolandó mellékeltek listája F9. Pályázati Útmutató mellékletei

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A társadalmi integrációt és a munkaerő-piaci integrációt nem lehet egymástól elválasztani, a munka nemcsak a megélhetés eszköze, hanem az elismerés, a megbecsülés, a társadalom életében való részvétel egyik fontos eleme is. Ugyanakkor tartósan munkaképes, versenyképes állapotban csak az önálló életvitelre képes, személyiségében kiegyensúlyozott, ismeretek és készségek terén megfelelően felkészült, támogató családi és társadalmi környezetben élő, és a munkaerejét regenerálni tudó ember lesz. Magyarországon a foglalkoztatási szint uniós összehasonlításban rendkívül alacsony (2007- ben 57,3%). Az alacsony foglalkoztatási szint magas inaktivitással párosul: 350 ezer fő azoknak az ún. egyéb inaktívaknak a száma, akik aktív korú nem foglalkoztatottak, és a munkaerőpiactól való távolmaradás oka nem a tanulásra, a gyermekszülésre, illetve nevelésre vagy az idő előtt nyugdíjba vonulásra vezethető vissza. E csoport egy részét a rendszeres szociális segélyezettek teszik ki (kb. 180 ezer fő). Mind az inaktívakra, mind a rendszeres szociális segélyezettekre jellemző, hogy alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, és nagy arányban élnek az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben. (A rendszeres szociális segélyezettek 60%-a csak 8 osztály általános iskolai végzettséggel rendelkezik és több mint felük a 47 leghátrányosabb helyzetű kistérségben él.) Alacsony iskolai végzettségük és/vagy tartósan munkanélküli státuszuk miatt a társadalmi és munkaerő-piaci részvétel szempontjából különösen rossz helyzetben vannak a roma emberek, a megváltozott munkaképességgel vagy fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek és pszichés betegséggel küzdők, a különböző intézményekből vagy gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő, illetve a munkatapasztalattal nem rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalok. E célcsoportok esetében gyakran a foglalkoztathatóság és az önálló életvitelre való képesség alapvető feltételei, valamint a munkaerőpiacon és a társadalmi életben szükséges kulcsképességeik hiányoznak, kapcsolati hálójuk esetleges, hiányos, motivációjuk gyenge, halmozott hátrányokkal küzdenek, sokszor semmilyen segítő intézménnyel nincs kapcsolatuk, a munkanélküli lét pedig több generációjukat is érintheti. A célcsoport tagjai a fentiek miatt egyénre szabott, többirányú, összehangolt segítség nélkül nem képesek ebből a helyzetből kilépni. Esetükben az első lépést a foglalkoztatás felé olyan, az önálló életvitelre képessé tevő, és a munkaerőpiacra való belépést előkészítő és arra motiváló programok, támogató szolgáltatások jelenthetik, amelyek lehetővé teszik, hogy később sikeresen kapcsolódhassanak a hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba, munkaerő-piaci szolgáltatásokba, és ezáltal társadalmi befogadásuk megvalósulhasson. A konstrukció célja összesen minimum 3000 fő bevonása a projektekbe, közülük összesen minimum 2400 fő esetében kerüljön sor az egyéni fejlesztési terv sikeres megvalósítására. A2. Részcélok A pályázati kiírás célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása a szociális szolgáltatások és a szociális munka eszközeivel, az információk, szolgáltatások, támogatások érthetővé, elérhetővé tételével, az önálló életvitelhez és a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésével, együttműködésben a foglalkoztatási szervezetekkel és más szakterületek bevonásával. 3

4 A jelen pályázati kiírásban megfogalmazott ún. első lépés típusú programok esetén a súlyos leszakadással, társadalmi kirekesztődéssel küzdő csoportok sikeres munkaerő-piaci (re)integrációját szükségszerűen megelőző állapotot jelöljük ki célként, amely a szociális munka (egyéni esetkezelés, csoportmunka, közösségi munka), és más humánszolgáltatások eszközeivel érhető el. Különösen fontosnak tarjuk, hogy az első Nemzeti Fejlesztési Terv ( ) keretében történt fejlesztések és eredmények beépüljenek, hasznosuljanak az Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) során. A HEFOP központi projektben, melynek vezérgondolata a munkaügyi és szociális szolgáltatások összehangolása volt a hatékonyabb ügyfél ellátás érdekében számos eszköz került kifejlesztésre. Jelen programban az egyéni esetkezelésre vonatkozó eljárásrend és az egyéni szolgáltatási és fejlesztési tervvel kapcsolatos szakmai, tartalmi elvárások tekintetében a HEFOP projekt keretében kidolgozott és tesztelt módszertan és sablonok kerültek felhasználásra. A3. Rendelkezésre álló forrás A konvergencia régiók területén maximum forint kerül felhasználásra. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 15 %-a, azaz Ft fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma a konvergencia régiókban db. 4

5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezetek vagy azok fenntartói pályázhatnak az alábbi felsorolás szerint (KSH besorolással): Helyi önkormányzatok (KSH 321) Helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322) Helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322) Többcélú kistérségi tárulások (KSH 366) Egyházi szervezetek (KSH 552,553) Non-profit szervezetek, amennyiben alapdokumentumukban szerepel a szociális és/vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatásnyújtás, vagy a C. pontban felsorolt célcsoportok valamelyikének támogatása: - alapítvány (KSH 568), - közalapítvány (KSH 561), - egyesület (KSH 52), - egyesülés (KSH 591), - közhasznú társaságok (és non-profit Betéti Társasági és non-profit Korlátolt Felelősségű Társasági formájú jogutódjai) (KSH 57), - egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599), - szociális szövetkezet (KSH 129). A pályázó szervezetnek az alapító dokumentum szerint január 1. előtt alapítottnak kell lennie. Jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorcium maximum háromtagú lehet. Egy főpályázó és két konzorciumi partner bevonása lehetséges. Egy pályázó szervezet akár főpályázóként, akár konzorciumi partnerként csak egyszer nyújthat be pályázatot. Konzorciumi megállapodást több önkormányzat nem köthet, és konzorciumi megállapodás alapján projektjavaslatot nem nyújthat be. 5

6 B2. Méret A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 20 millió Ft, de maximum 80 millió Ft lehet. A projektek hossza hónap. A projektbe minimálisan bevontak létszáma: 30 fő Az 1 főre jutó fajlagos költség max. 1 m Ft. A projektbe bevontak lemorzsolódása max. 20 % lehet. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezet pályázhat. A pályázó székhelyétől függetlenül a konvergencia régiók területén csak az a szervezet nyújthat be pályázatot, aki projektjét a konvergencia régiók területén valósítja meg. A projekt több helyszínen valósítható meg, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a konvergencia régiókban kell lennie. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok 1) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, a) aki, vagy amely lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik a köztartozás megfizetéséig valamint amely felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll; b) aki, vagy amely az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; c) aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások 6

7 folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül; d) aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; e) aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; f) aki, vagy amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; g) akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; h) akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll. 2) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 3) Egyéb feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, a) aki, vagy amely a Társadalmi Megújulás Operatív Program /1 konstrukció keretében támogatásban részesül; b) aki a évben meghirdetett HEFOP /2 Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások c. pályázati kiírás keretében pályázatot valósít meg. c) aki a HEFOP 2.3 intézkedés keretében megvalósított pályázatának zárójelentését a jelen pályázati kiírás megjelenésének napjáig nem nyújtotta be. 7

8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA Jelen pályázati kiírás célcsoportját csak a 18. életévüket betöltött, illetve a projekt indulásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő személyek alkothatják. A pályázat célcsoportjai az aktív korú, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező nem foglalkoztatott emberek: 1 Olyan - munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők (munkaügyi központ igazolása); - inaktív emberek (munkaügyi központ igazolása és a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata); akik alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek 2 ; Kiemelt célcsoportok: - romák (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata - önbevallás), - fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek (hivatalos dokumentumok); - intézményekből kikerülő személyek (intézmény igazolása); - szenvedélybetegek (szakorvosi igazolás); - pszichés betegséggel küzdő emberek (szakorvosi igazolás); - utógondozói ellátásban részesülő fiatalok, valamint nagykorú utógondozottak (utógondozást, illetve utógondozói ellátást biztosító szervezet igazolása); - szegregált lakókörnyezetben élők (önkormányzat vagy területileg illetékes szociális szolgáltatást nyújtó szervezet); - munkatapasztalattal nem rendelkezők (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata - önbevallás); - akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata önbevallás); - olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi, sem a pályázó szervezet nyilvántartásában nem szerepelnek (munkaügyi, illetve a pályázó szervezet igazolása); A pályázónak a programba bevonni kívánt személyek célcsoportba való tartozását (beleértve a kiemelt célcsoportot is) a fent leírt módon igazolnia kell. Nem lehet a célcsoport tagja: - aki rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül a projekt indulásának időpontjában; 1 A pályázati kiírásban szereplő fogalmak pontos meghatározását az F7. pontban szereplő fogalomjegyzék tartalmazza 2 A projektek a bevont személyek max. 10%-áig középfokú vagy felsőfokú végzettségű személyeket is bevonhatnak, amennyiben munkaerő-piaci helyzetük és/vagy egyéb hátrányaik indokolják a komplex segítségnyújtást a számukra. Ezek igazolásának módja: a munkaügyi központ igazolása arra vonatkozóan, hogy az adott végzettségre a térségben legalább 2 éve nincs regisztrált álláskereslet, vagy a diagnózis készítéskor szükséges kimutatni, hogy egyes kliensek piacképes végzettségük ellenére segítségnyújtásra szorulnak a munkaerő-piaci (re)integrációhoz (pl. pszichés betegséggel küzdők, szenvedélybetegek, stb.). 8

9 - aki január 1-ét követően a rokkantsági nyugdíj megállapítására vonatkozó kérelmét az illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon benyújtotta; - aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri a projekt indulásának időpontjában; - aki hazai vagy uniós programból finanszírozott munkaerő-piaci programnak alanya a projekt indulásának időpontjában vagy a projekt indítását megelőző 3 évben ilyen programban részt vett; - hajléktalan emberek (TÁMOP konstrukció célcsoportjai). Esélyegyenlőség a társadalmi kohézió erősítése érdekében A projektek célcsoportját a különböző okokból hátrányos helyzetű, inaktív emberek alkotják. Köztük felülreprezentáltak a romák, ezért a támogatott projektek céljai között kell, hogy szerepeljen az ő motiválásuk, bevonásuk a különböző foglalkoztathatóságot elősegítő programokba. A projekteknek szintén célcsoportját alkothatják a fogyatékossággal élő emberek, az ő foglalkoztathatóságuk javítása szintén kiemelt cél. A projekteknek figyelembe kell venniük a fogyatékos emberek igényeit, és gondoskodniuk kell az eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való akadálymentes, egyenlő hozzáférésükről. A projektek tervezésekor, megvalósításakor figyelembe kell venni a nők szükségleteit és igényeit. A projektekben biztosítani kell részvételüket és a tevékenységeket úgy kell kialakítani, hogy részvételüket össze tudják egyeztetni családi kötelezettségeikkel. C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázati kiírás célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel bíró inaktív emberek számára olyan, az öngondoskodási képességet és kulcskompetenciákat erősítő programok, tréningek, képzések, támogató szolgáltatások biztosítása, amelyek erősítik társadalmi integrációjuk esélyét, és lehetővé teszik, hogy minél előbb álláskeresővé váljanak, és a hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba sikerrel kapcsolódhassanak be. A hátrányokat okozó problémákat összefüggésükben, egyénre szabott problémakezelési módszerek alkalmazásával, egymásra épülő, összehangolt szolgáltatási háló kiépítésével kell kezelni. 1. Projekt előkészítés: a projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a projekt megkezdésének napjáig tart. 1.1 szükségletfelmérés, helyzetfeltárás: - olyan helyzet- és szükségletfeltárás, elemzés, amely megalapozza a pályázatban vállalt célok teljesítését, részletesen feltárja és elemzi a települési, kistérségi sajátosságokat, a gazdasági környezeten belül kiemelve a munkaerő-piaci folyamatokat (Útmutató a szükségletfelmérés elkészítéséhez), - a projektbe bevont célcsoportok jellemzésén keresztül a projekt keretében vállalt szolgáltatások iránti igények és a rendelkezésre álló szolgáltatások bemutatása (Útmutató a szolgáltatási terv elkészítéséhez); 1.2 célcsoport elérésének és bevonásának terve, kiválasztási kritériumok meghatározása (Útmutató a célcsoport elérésének tervére); 9

10 1.3 együttműködési terv kidolgozása, kötelező együttműködési megállapodás kialakítása a regionális munkaügyi központokkal vagy kirendeltségeikkel. 2. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység 3. A célcsoport bevonása 3.1 résztvevők felkutatása, toborzása; 3.2 az egyéni esetkezelésbe bevonandók kiválasztása (adatlap a kiválasztásban résztvevőkről, melyet a program végrehajtása során on-line rendszerbe kell majd feltölteni); 3.3 diagnóziskészítés (Útmutató az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervet megalapozó diagnózis elkészítéséhez); 3.4 az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében problémafeltárás, állapotfelmérés (szociális helyzet felmérése, tanulási képesség mérése, kulcsképesség vizsgálat, komplex munka-és pályaalkalmassági felmérés) a szükséges szakterületek bevonásával. A kiválasztásban résztvevők adatlapja, az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervet megalapozó diagnózis, valamint az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv formadokumentumait egy on-line informatikai rendszerben kell majd feltölteni a program végrehajtása során. 4. Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása 4.1 egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése (Útmutató az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítéséhez) és a szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása; 4.2 szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek erősítése; 4.3 tanulási- és munkamotiváció erősítése; 4.4 kulcs kompetenciák fejlesztése pl. írás, olvasás, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információk kezelésének képessége; 4.5 álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő programok; 4.6 állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló programok; 4.7 a személy elhelyezkedését gátló alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása (pl. egészségügyi ellátásokhoz jutás segítése, ingyenes mobil szűrések megszervezése, pályaalkalmassági vizsgálat, rehabilitációs programok elérhetővé tétele, gyermekek napközbeni ellátásához, házi segítségnyújtáshoz és más szolgáltatásokhoz, illetve támogatásokhoz való hozzájutás segítése); 4.8 szükség esetén a projekt tevékenységeihez való hozzáférés biztosítása a célcsoport számára; 4.9 munkába állással, képzéssel kapcsolatos információ, tanácsadás, eléréséhez segítségnyújtás; 4.10 funkcionális analfabetizmus felszámolása; 10

11 4.11 tanulástechnikai tréning; 4.12 felkészítés az önálló családi életre, valamint a munkavállalói szerepre és ezek összehangolására, az ehhez szükséges társas, család kompetenciák kialakítása a háztartásban élő családtagok bevonásával; 4.13 önkéntesek bevonása a célcsoport tagjai egyéni fejlesztési munkájának segítésére; 4.14 szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programok, önsegítő csoportok létrehozása; 4.15 befogadóbb munkáltatói attitűd kialakítását segítő programok szervezése; általános iskolai végzettség hiányában a végzettség megszerzésének elősegítése érdekében felzárkóztató oktatás elvégzésének támogatása; 4.17 szakképzésbe való bekapcsolódás segítése a 8 általános iskolát végzett személyek esetében; 4.18 abban az esetben, ha a célcsoport számára nyújtott képzés a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik, akkor a képzés ideje alatt képzési támogatás nyújtható - a költségvetési specifikációban leírtak alapján - az egyéni fejlesztési terv végéig, legfeljebb a projekt szakmai zárásáig; 4.19 a projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül; 4.20 a felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi akkreditáció megszerzésének támogatása; 4.21 a program során megvalósítandó tevékenységek lebonyolítására alkalmas helyiség kialakítása (felújítással), akadálymentesítés (fizikai és infokommunikációs, amennyiben a bevont célcsoport indokolja). 5. Együttműködés 5.1 szakmai együttműködési hálózat megszervezése a munkaügyi kirendeltségekkel, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, képzési szervezetekkel, munkáltatókkal, és munkaadói szervezetekkel, önkormányzatokkal a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása érdekében; 5.2 az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése, a projekt időszak során legalább három közös megbeszélés megtartása; 5.3 települési/térségi fórumok, szemináriumok az érintett szakterületek együttműködő képviselőivel; 5.4 szakmai műhelyek, konferenciák szervezése; 5.5 szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára. 6. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása A projekt keretében megvalósuló felnőttképzési tevékenységek esetén a Felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (Fktv.) szabályai az irányadók. Ennek értelmében a képzést megvalósító intézménynek a Fktv. 21 (3) pontjának megfelelően rendelkeznie kell a FAT által kiállított, érvényes intézményakkreditációs tanúsítvánnyal. Amennyiben a pályázó a képzést külső szolgáltatótól veszi igénybe, abban az esetben a külső, piaci szolgáltatónak kell megfelelnie a törvényben foglalt feltételeknek. 11

12 C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás; célcsoport elérésének és bevonásának terve; együttműködési terv kidolgozása a projektben közreműködő szervezetekkel; a projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek; a célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek: résztvevők felkutatása, toborzása, kiválasztási kritériumok meghatározása; az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében problémafeltárás, állapotfelmérés a szükséges szakterületek bevonásával; diagnóziskészítés; az egyéni esetkezelésbe bevonandók kiválasztása; egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és a szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása; a programba bevont célcsoporttag részére az egyéni fejlesztési terv keretében nyújtott szolgáltatásokat minimum 6 hónapon keresztül kötelező biztosítani; a projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül; az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése, a projekt időszak során legalább három közös megbeszélés megtartása a főpályázónak kötelező együttműködési megállapodást kötni a regionális munkaügyi központokkal vagy kirendeltségeikkel. Az együttműködési megállapodás kötelező elemei: Toborzásban való együttműködés: a pályázó vállalja, hogy nem von be olyan célcsoport tagot a projektbe, aki részt vesz munkaügyi központ által támogatott képzésben, foglalkoztatásban. Ennek érdekében folyamatosan együttműködik a munkaügyi központtal, aki a megvalósítás során a célcsoportra vonatkozó igazolást kiadja. Megvalósításban való együttműködés: a párhuzamos finanszírozás elkerülése végett azoknak a munkaerő-piaci szolgáltatásoknak a felsorolása, melyek nyújtását a munkaügyi központ vállalja. Ennek költségei nem számolhatók el jelen pályázat keretében. Eredmény igazolásában való együttműködés: amennyiben a projekt eredményeként a célcsoport tagja a munkaügyi központ által támogatott képzésben, foglalkoztatásban vesz részt, akkor a munkaügyi központnak azt igazolnia kell. Továbbá a munkaügyi központnak nyilatkoznia kell, hogy a célcsoport tag a projekt keretében igénybe vett szolgáltatásokat a munkaügyi központtól nem veszi ismételten igénybe. amennyiben a programba bevont célcsoport több, mint 50%-a szegregált lakókörnyezetben élők közül kerül bevonásra, akkor kötelező az együttműködés a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal. Az együttműködési megállapodás kötelező elemei: a CKÖ-k bevonása a programban résztvevők kiválasztásába; negyedévente konzultációt folytatni a CKÖ-vel a projekttel/célcsoporttal kapcsolatban felmerülő kérdésekről. 12

13 Tájékoztatás, nyilvánosság: A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani, valamint a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A projekt megvalósításakor a projektgazdának megfelelő módon láthatóvá kell tennie, hogy a projekt az Európai Unió Strukturális Alapjaiból a Társadalmi Megújulás Operatív Programon keresztül kapott pénzügyi támogatást. C1.2.Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások stb. - a pályázó a projektet a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérség valamelyikében valósítja meg; - a bevonandó célcsoport tagjai között minimum 50%-ban szerepelnek azok, akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak, és akik sem a munkaügyi sem a szociális ellátás nyilvántartásában nem szerepelnek; - projektbe bevontak legalább 25%-a szegregált lakókörnyezetben élő; - a pályázó a projekt megvalósítás helyszínén (település) túl a kistérségben/térségben élő célcsoporttagokat minél nagyobb arányban vonja be; - a pályázó szervezet projekt célcsoportjával folytatott minimum 3 éves szakmai tevékenysége. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatosan A pályázó szervezetnek átfogó felelősséget kell vállalnia a projekt lebonyolításáért. A pályázó szervezet feladata a projektmenedzsment biztosítása, az alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, az alvállalkozásokkal folytatott együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció. A pályázónak megfelelő pénzügyi stabilitással és elegendő forrással kell rendelkeznie, hogy a projekt folyamatos finanszírozása biztosított legyen. A pályázónak a projekt adatlap Esélyegyenlőségi és a Környezeti fenntarthatóság szempontjai közül kötelezően vállalnia kell tevékenységeket. 13

14 Konzorcium esetében a projekt menedzsment feladatokat a főpályázó (projektgazda) köteles ellátni. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt a projekt megvalósítása érdekében a következő személyeket kötelezően biztosítja: projektvezető, pénzügyi vezető, szakmai vezető, esetmenedzser. 1. Projektmenedzsmenttel szembeni kötelező elvárások: 1.1 projektvezető felsőfokú végzettség, 3 év projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása csak munkaviszony keretében történhet. 1.2 pénzügyi vezető felsőfokú szakirányú végzettség, 2 év pénzügyi területen szerzett tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása munkaviszony, megbízási jogviszony keretében történhet Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a projekt előrehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie! 2. Szakmai megvalósítókkal szembeni kötelező elvárások: 2.1. szakmai vezető felsőfokú végzettség, 5 év szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása munkaviszony keretében történhet esetmenedzser felsőfokú szociális, pedagógus vagy gyógypedagógus szakirányú végzettség, 3 év az adott célcsoporttal egyéni esetkezelésben szerzett szakmai tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása munkaviszony, megbízási jogviszony keretében történhet, heti 20 óra munkaidő esetén maximum 15 kliens ellátása. A program szakmai megvalósításába önkénteseket is be lehet vonni az esetmenedzser szakmai irányítása mellett. 14

15 A fentiekben meghatározott elvárásoknak való megfelelést a pályázathoz benyújtott önéletrajzoknak kell alátámasztania. A projekt végrehajtásába a vállalt tevékenységekhez kapcsolódóan igazodva a célcsoport szükségleteihez - minimum az alábbi szakértelmek bevonása szükséges: Egyéni esetkezelés: szociális munkás vagy szociálpedagógus vagy szociális menedzser vagy gyermekvédelmi tanácsadó vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó Kulcskompetenciák fejlesztése, funkcionális analfabétizmus felszámolása: pedagógus (gyógypedagógus, pszichopedagógus, fejlesztő pedagógus) Állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló programok: pszichológus vagy pszichiáter vagy mentálhigiénés szakember Felkészítés az önálló családi életre, valamint a munkavállalói szerepre és ezek összehangolására, az ehhez szükséges társas kompetenciák kialakítása: szociális munkás vagy pedagógus vagy munka-pályatanácsadó Szenvedélybetegek kezelése: szociális munkás vagy pszichológus vagy pszichiáter vagy addiktológus. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban jelzett támogatható tevékenységeken kívül más tevékenységek nem támogathatóak. C3. Elszámolható költségek köre 1 Projekt előkészítés költségei A projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a projekt megkezdésének napjáig tart. A projekt előkészítő szakaszában a pályázatban vállalt célok teljesítését leíró, a települési, kistérségi sajátosságokat feltáró és elemző szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, továbbá a célcsoport elérését és bevonását bemutató terv elkészítésének költsége számolható el. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a teljes megvalósítás elszámolható költségének 6%-át! 2 Projekt menedzsment költségei A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak munkaviszonyban, megbízási viszonyban (kivéve projektvezető), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető figyelembe. 15

16 Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak (kivéve projektvezető és pénzügyi vezető) ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is (pl. általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi-könyvelés igénybevétele). A béren kívüli személyi juttatások köréből a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozása alapján étkezési jegy, munkábajárás költsége számolható el. A menedzsment nem rendszeres költségei közül az útiköltség, szállás és ellátás, valamint napidíj (amennyiben az ellátás költségét nem térítik) költségei. A projekt menedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 12 %-át! 3 Projekt szakmai megvalósítással összefüggő költségek A projekt céljának megvalósításban és/vagy szakmai felügyeletében, ill. a projekt nyomon követésben közvetlenül közreműködő személyzet bér és személyi jellegű költségei számolhatók el. Bérköltség és járulékai, valamint személyjellegű költségei (munkába járás költségei, étkezési jegy, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan); A megvalósításban részt vevő munkatársak útiköltsége, szállás és ellátás költsége valamint napidíja, amennyiben ellátás költségét nem térítik; Közérdekű önkéntes tevékenység esetében kizárólag személyi jellegű költségek számolhatóak el, a évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján. A szakmai megvalósítók megbízási vagy vállalkozói szerződéssel történő foglalkoztatását a projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások költségei között kell elszámolni. Elszámolhatóak továbbá a szakmai megvalósítók projekthez kapcsolódó képzésének költsége. 4 Célcsoport képzésével összefüggő költségek Abban az esetben, ha a célcsoport számára nyújtott képzés a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik, akkor a képzés ideje alatt képzési támogatás nyújtható a költségvetési specifikációban leírtak alapján. Képzési támogatás kizárólag az egyéni fejlesztési terv és/vagy a projekt szakmai megvalósítási ideje alatt számolható el. 5 Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei A célcsoport számára biztosítható egyéb támogatások között elszámolható - a célcsoport nem rendszeres útiköltsége, étkezés és szállás költsége, ami a foglalkozásokra, képzésre jutással kapcsolatosan merül fel, és 16

17 - a célcsoport részére a képzésekhez, tréningekhez szükséges oktatási segédlet, tankönyv beszerzésének költsége, illetve a képzésekhez, tréningekhez szükséges anyagjellegű költségek (papír, nyomtatvány, írószer). 6 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások költségei A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: Projekt menedzsment tevékenységhez kapcsolódó irodabérleti díj. A szakmai megvalósítók szupervíziójához, csoporttréningjeihez és a szakmai együttműködési hálózat szervezéséhez köthető rendezvényszervezés költsége, beleértve a terem és eszközbérlés költségét is. A célcsoportnak nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó terem-és eszközbérlés költsége (kizárólag abban az esetben elszámolható, ha azonos eszköz nem került beszerzésre a projekt keretében a célcsoport részére). Szükség esetén a projekt tevékenységeinek elérése érdekében a célcsoport utaztatásához szükséges gépjárműbérlés költsége. Célcsoport toborzásának költsége. Az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében a komplex munka-és pályaalkalmassági felmérés keretében szükség szerint felmerülő célcsoport tagok alkalmassági vizsgálatának költsége. A célcsoportnak és a szakmai megvalósítóknak szervezett tréningek szervezési, lebonyolítási költsége. A normatív állami képzés nem elszámolható. Szakértői díjak. A program megvalósítása során a célcsoportnak nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó előadói, tanácsadási, szakértői tevékenység megbízási díja és járulékai illetve vállalkozói díja. A projekthez kapcsolódó rendezvények költsége. Egyéb szakmai tanácsadás. A célcsoportnak nyújtott fejlesztések, szolgáltatások idején jelentkező azon költségek elszámolhatóak, amelyek a célcsoport gyermekei vagy más, tőlük függő hozzátartozó gondozása miatt merülnek fel, közvetlenül a kedvezményezett szervezésében megvalósuló tevékenység során. 7 Egyéb szolgáltatások költségei Közbeszerzési eljárás költségei. A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának költsége. Kötelezően előírt könyvvizsgálat költsége: Az 50 millió Ft feletti odaítélt támogatás esetén egyszeri alkalommal a záró projekt előrehaladási jelentéssel egyidőben benyújtott utolsó kifizetési kérelemhez kell a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás másolati példányát csatolni. 8 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek A projektmenedzsment és szakmai megvalósítók tevékenységével kapcsolatban felmerülő általános költségek, úgymint irodaszer, irodai fogyóeszköz, posta, telefon, internet előfizetés költségei, támogatás fogadására nyitott bankszámlanyitás és vezetés költségei. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 10%- át. 17

18 9 ERFA típusú tevékenységekhez kapcsolódó költségek A projektmenedzsment tevékenységéhez és szakmai megvalósításhoz szükséges új eszközök beszerzése. Új eszközök beszerzése esetén projektenként az alábbiak számolhatók el: 1 db videokamera, 1 db fényképezőgép; 1 db projektor. Új eszköz beszerzése esetén esetmenedzserként az alábbiak számolhatók el: 1 db személyi számítógép vagy laptop (mobil eszköz beszerzése csak különösen indokolt esetben támogatható). A felújítási költségek alatt kell érteni minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést. A projekthez való hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben közvetlenül a projekthez kötődnek és végrehajtása nélkül az épület nem alkalmas a feladat ellátására, különösen amennyiben a fogyatékkal élő személyek projektben való részvétele egyébként nem lenne biztosított, valamint ennek szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét szakvélemény támasztja alá. Ingatlan felújítása esetében a világítási-, és fűtési rendszer korszerűsítése nem elszámolható költség. Bérelt ingatlanon történő felújítás kiadásai elszámolásának feltételei: 1.) a bérelt ingatlanra vonatkozóan megkötött bérleti szerződés időtartama legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett felújítási munkálatok megkezdésétől számított 15 év 2.) A felújítás összegének minden esetben csökkentenie kell a bérleti díj összegét (ezt a vonatkozó bérleti szerződésben is érvényesíteni szükséges), függetlenül attól, hogy a bérleti díj a projekt költségei között elszámolható-e vagy sem. A bérbeadóval megállapodást kell kötni, hogy a bérbeadó hozzájárul a felújításokhoz. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 15 %- át. A fentieken kívül a projekt költségvetésében tervezett tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 5%-át. C4. Nem elszámolható költségek köre A C3. pontban felsoroltakon kívül más költség nem számolható el, különös tekintettel az ESZA és ERFA Elszámolható költségek általános útmutatók és a költségvetési specifikáció szerinti alábbi el nem számolható költségekre: föld, telek, ingatlan vásárlás; új épületek építése; gépjármű beszerzése; 18

19 hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; visszaigényelhető adók; lízing díjak természetbeni hozzájárulások deviza/valuta átváltási jutalék veszteség jutalékok és osztalék, profit kifizetés kamattartozás kiegyenlítés bírságok, kötbérek és perköltségek valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek rezsi költség használt eszköz C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) Az intézkedés kapcsolódik: - Az egyéni fejlesztési terv sikeres megvalósításának eredményeként bekapcsolódhat: a TÁMOP 1. prioritás (A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése) programjaiba. Különösen a TÁMOP (Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért), (A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése és integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként), illetve a TÁMOP (Alternatív munkaerő-piaci programok támogatása) és a TÁMOP (Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok) támogatási konstrukciókban meghirdetett programokhoz, - A TIOP 3.4. (Bentlakásos szociális intézmények modernizációja) intézkedéshez, - A TÁMOP (Gyermekek és fiatalok integrációs programjai) konstrukcióhoz, - a ROP-ok humán alapszolgáltatásokat (pl. szociális, gyermekjóléti, oktatási, egészségügyi) támogató fejlesztéseihez C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C7. Projekt területi korlátozása Jelen pályázati kiírásra csak a konvergencia régiók területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. A projekt több helyszínen valósítható meg, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a konvergencia régiókban kell lennie. C8. A projekt megkezdése A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető. 19

20 C8.1. Megkezdettség Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett tevékenységekhez nem igényelhető. A projekt előkészítésével összefüggő elszámolható tevékenységek megkezdése, illetve a projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés, szükséglet felmérés stb.) nem jelenti a projekt megkezdését (az előkészítés költségeivel kapcsolatos további információt a Költségvetési specifikáció tartalmazza). A projekt megkezdésének minősül - a) Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja: az első beszerzett technológiai korszerűsítést eredményező eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (Pályázó) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a Pályázó bármely telephelyére történő beszállítási nap. b) Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontja a pályázat benyújtásának napja. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan jelen tervezési kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektre vonatkozó - végső pénzügyi elszámolást tartalmazó zárójelentést legkésőbb a C9. pontban jelzett határidőig be kell nyújtani. Amennyiben a projektgazda a pályázat benyújtását követően, de még a támogatási szerződés megkötése előtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében közbeszerzési eljárást kíván indítani, erről a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 21. (1) és a 22. (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint, az ott felsoroltak benyújtásával értesíteni köteles a közreműködő szervezetet. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt megvalósítására a pályázónak minimum 18, maximum 24 hónap áll rendelkezésére. A projektgazda projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követő 90. nap, de legkésőbb október 31. C10. Fenntartási kötelezettség A projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül. 20

21 A pályázónak vállalnia kell a projekt szakmai zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve a kifejlesztett szolgáltatásokat és eszközbeszerzést) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. A pályázónak a projekttel kapcsolatosan minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania és legalább december 31-ig azokat megőriznie. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. 21

22 D. Pénzügyi feltételek és állami támogatási szabályok D1. Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A projekt egészét támogatásból kell megvalósítani, önerő bevonása a projektbe nem lehetséges. D.3 Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege legalább 20 millió Ft, de legfeljebb 80 millió Ft lehet. D4. Az önrész összetétele Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. D6. Biztosítékok köre Biztosítéknyújtás tekintetében a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet X. fejezetének ában foglaltak szerint kell eljárni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási összeg ideértve az előleget is első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak. D7. Előleg igénylése Minden kedvezményezett jogszabályi kivételtől eltekintve a 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet szerint előírt biztosítékok nyújtása mellett a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a támogatási összeg 25 %-ának erejéig előlegre, amennyiben azt az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően igényli. 22

23 D.8 Egyéb feltételek A pályázat nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni. Bevételnek tekintendő mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzen a kedvezményezetthez. A jövedelem a nettó bevétel (bevétel csökkentve a működési kiadással). Nem tartozik a bevételek közé: kötbér a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel a évi CXXIX törvény 54. (5) bekezdésében leírtaknak). 23

24 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 1. Befogadási kritériumok 2. Tartalmi értékelési kritériumok 1. Befogadási kritériumok Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás 1 A pályázat postai úton, sértetlen borítékban érkezett. A borítékon feltüntették a pályázati felhívás pontos hivatkozási számát és a pályázó nevét, címét. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 2 A pályázat egyes példányai elkülönítetten összefűzve vagy kötve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel, és folyamatosan számozott oldalakkal került benyújtásra. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 3 A pályázat az előírt példányszámban (1 eredeti+1 másolat + CD lemez) került benyújtásra Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 4 A papír alapú adatlap tartalma megegyezik az elektronikusan benyújtott változat tartalmával. Ha a kétféle módon benyújtott adatlap eltérést mutat, akkor a papíralapú és aláírt projekt adatlap tekintendő hitelesnek, és a pályázó kötelessége gondoskodni a papíralapú és az elektronikus formájú adatlap egyezőségéről. 5 A pályázat a benyújtási határidőn belül érkezett. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 6 Az adatlap minden kötelezően kitöltendő része (értékelésre alkalmas) értelmezhető módon van kitöltve. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 24

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai c. pályázati felhívásához.

Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai c. pályázati felhívásához. V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kódszám: TAMOP-5.3.1/08/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kódszám: TAMOP-5.3.1/08/2 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására Kódszám:

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása c. pályázati felhívásához

Részletesebben

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására Kódszám: TAMOP-5.3.5-09/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című tervezési felhíváshoz Kódszám: TAMOP-2.3.2-09/1

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.5-17 TERVEZETT KERETÖSSZEG Tervezett keretösszeg: 18 520 000 000 Forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 185-1852

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/4 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 13 040 millió Ft 260-4346 db Támogatás összege minimum

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-1.1.4-11/1

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 13 040 millió Ft 260-4346 db Támogatás összege minimum

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása TÁMOP 5.3.3-08/1 és a TÁMOP 5.3.3-08/2 pályázati kiírás módosítása Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg amiről A foglalkoztatás érdekében konzorciumi partnerként bevont gazdasági

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére c. tervezési felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Digitális kompetencia-fejlesztés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Digitális kompetencia-fejlesztés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Digitális kompetencia-fejlesztés Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/3 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 20. 10.00

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek.

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek. Aktuális pályázatok Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban könnyített elbírálású pályázat TÁMOP-2.4.3.D-1-13/1 Pályázat célja:

Részletesebben

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete)

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) TÁMOP-1.1.3-09/1 Út a munka világába című kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) A specifikáció ESZA elszámolható költségek általános

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Pályázat címe GINOP Gyakornoki program pályakezdők támogatására. Magyarország, kivéve a Közép-Magyarországi régió

Pályázat címe GINOP Gyakornoki program pályakezdők támogatására. Magyarország, kivéve a Közép-Magyarországi régió Pályázat címe GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására Pályázat benyújtása 2016. augusztus 1-től, 2020. március 31. Projekt helyszíne Magyarország, kivéve a Közép-Magyarországi régió

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.5-17 TERVEZETT KERETÖSSZEG Tervezett keretösszeg: 18 520 000 000 Forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 185-1852

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása GINOP

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása GINOP Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása GINOP-5.3.8-17 Pályázat célja A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro, kis-, közepes és nagyvállalatoknál,

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/2 a.) tevékenységcsoport A projektek

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 2018.05.23. ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP-1.2.9-16 A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GINOP források a vállalkozóvá válás támogatására Karsai Tamás helyettes államtitkár Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GINOP 5 prioritás

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c.

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c. TÁJÉKOZTATÓ Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c. pályázati felhíváshoz Kódszám: GINOP-6.1.5-16 2017. február 22. A PÁLYÁZAT CÉLJA: A munkavállalói csoportok nem egyforma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - GINOP 6.1.6-17 FELHÍVÁS CÉLJA: A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 GINOP-5.2.4-16 GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE Magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-2008-3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Házi segítségnyújtás fejlesztése c. program támogatásához A konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Területi szűkítés Beadás kezdete Megvalósítási idő Támogatható

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

GINOP Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 21.- 10.00

Részletesebben