Vadász Iván Külföldi vevő a magyar boltban amikor a vevő szállít

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vadász Iván Külföldi vevő a magyar boltban amikor a vevő szállít"

Átírás

1 Vadász Iván Külföldi vevő a magyar boltban amikor a vevő szállít A hozzáadottértékadó-rendszer biztosítja, hogy a külföldi vevő részére egy magyar adóalany itthon, belföldön áfa mentesen értékesítsen olyan terméket, amely belföldi vevő esetében áfa köteles lenne. Egy későbbi adóellenőrzés számára azonban bizonyító erejű okiratokkal kell igazolni az adómentesség feltételeit, vagyis azt, hogy a magyar eladó által megkötött adásvételi szerződés teljesítése megfelel a termékexport (Áfa tv 98. ), vagy Közösségen belüli termékértékesítés (Áfa tv 89. ) feltételeinek. Ez a bizonyítás különösen nehéz abban az esetben, ha az értékesítés tárgyául szolgáló termék külföldre történő eljuttatása a vevő feladata, vagyis az árukat a külföldi vevő számára gyárból vagy raktárról megjelöléssel szállítanak (az áru elvitelével teljesülő ügyletek). Cikkünk célja annak a helyzetnek a bemutatása, amelyben az adómentesség alapfeltételét jelentő elszállítás (feladás) feletti hatalmat a külföldi vevő gyakorolja (mert a saját eszközével fuvaroz, vagy ő bíz meg egy harmadik személyt, tehát a vevő viseli a fuvarozás költségeit) miközben az adókockázat teljes mértékben a magyar eladót terheli, mivel az elszállítás (feladás) dokumentumait, és az exportálás tényét igazoló vámhatósági okiratot csak akkor képes egy későbbi adóellenőrzés számára bemutatni, ha azt a külföldi vevő átadta részére. A problémát jól szemléltető típustörténet a következő. A magyar székhelyű gabona-kereskedő vállalkozást (továbbiakban: eladó) felkeresi egy magát ügynökként feltüntető, magyarul beszélő személy, aki azt állítja, hogy egy román székhelyű vállalkozás (továbbiakban: vevő) képviseletében jár el. Az ügynök a vevő nevében ajánlatot tesz nagy mennyiségű gabona megvásárlására. Az áru átadása-átvétele több részletben történik, ilyenkor az ügynök van jelen, és a román vevő nevében készpénzben fizeti ki a vételárat, valamint megszervezi a termék elszállítását. A szállítást magyar fuvarozók végzik. Az eladó ÁFA mentes számlát állít ki a készpénzes értékesítésekről. Az egyes szállítások után 2-3 nappal az ügynök átadja az eladó részére a CMR-fuvarleveleket, amelyeken ott található a román vevő bélyegzője és aláírása. A későbbi adóellenőrzés ÁFA-hiányt állapít meg az eladó terhére, mivel ÁFAköteles, belföldi termékértékesítésnek minősítik az ügyleteket. Az adóhatósági határozat indokolása az alábbi ténymegállapításokat tartalmazza: a román vevő bejegyzett vállalkozás, de bevallásaiban nem szerepeltette a magyar eladótól beszerzett termékmennyiséget, a román vevő képviselője, valamint az ügynök nem található, a hatósági idézéseket nem lehet részükre kézbesíteni, a magyar fuvarozók nyilvántartásai szerint a szállítások célállomása magyar belföldön volt, az eladó nem volt körültekintő, nem ellenőrizte az adómentesség feltételeinek tényleges megvalósulását. Az adóhatározat rendelkezése szerint az adóhiány alapja a román vevő által fizetett ellenérték, vagyis az adóhatóság a számla végösszegét tekinti adóalapnak, vagyis az adó mértékét alulról felfelé számítja, annak ellenére, hogy az Áfa törvény rendelkezései szerint az adó összegét felülről lefelé számítva kell meghatározni (Áfa tv 65. ).

2 A gabona-kereskedelemben olyan mértékben elszaporodtak az ehhez hasonló adócsalások, hogy az agrárium szervezetei erre hivatkozva lobbiznak a mezőgazdasági termékek ÁFA kulcsának csökkentése mellett (Napi Gazdaság július oldal; Magyar Nemzet augusztus oldal). Természetesen más termékkörökre is kiterjednek a visszaélések. Az adóhatósági ellenőrzések nagyon elhúzódnak, ugyanis az ellenőrzésnek a gyakorlatban már nincs törvényes határideje, mert az számtalan jogcímen meghosszabbítható. Az termékértékesítés adómentességének feltételei az Európai Bíróság ítéletei alapján Az Európai Bíróság a termékexport adómentességének körülményeit eddig még egyetlen ítéletében sem részletezte. Ezzel szemben a C 184/05. sz. ügyben hozott ítélet 1 alaposan körüljárja a Közösségen belüli termékértékesítés adómentességének kérdését. Az ítélet 23. pontja az alábbi három feltételt sorolja fel: 1. a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog átszálljon a vevőre, és 2. az értékesítő igazolja, hogy e terméket feladták, vagy elszállították egy másik tagállamba, és 3. a termék e feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyja a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét. Az ítélet pontjaiban az alábbi alapelveket rögzíti: a) az adóhatóság alapvetően az adóalanyok által szolgáltatott igazolások, és ez utóbbiak által benyújtott bevallások alapján bizonyosodik meg arról, hogy ténylegesen elhagyták-e az áruk a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét. b) az adóalanyok által benyújtandó igazolásokról az irányelv egyik rendelkezése sem szól közvetlenül, ezért a tagállamok határozzák meg a Közösségen belüli termékértékesítések mentességi feltételeit, de a rájuk ruházott hatáskörök gyakorlása során a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a közösségi jogrend részét képező általános elveket, közöttük különösen a jogbiztonság és az arányosság c) a közösségi jog alapelvei szerint az adózás alóli kivételhez vagy mentességhez való jog bizonyítása azt a személyt terheli, aki e jogra hivatkozik, tehát a termékértékesítőre hárul annak bizonyítása, hogy teljesülnek a mentességi feltételek. d) ellentétes a jogbiztonság elvével, ha valamely tagállam, amely a mentességhez való jog bizonyítékaként eredetileg elfogadta az értékesítő által bemutatott dokumentumokat, utólag arra kötelezhetné ezen értékesítőt, hogy fizesse meg az e termékértékesítés utáni HÉA-t, amennyiben kiderül, hogy a vevő által elkövetett olyan adókijátszás miatt, amelyről az értékesítőnek nem volt és nem is lehetett tudomása, az érintett termékek valójában nem hagyták el a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét. A C-354/03., C-355/03. és C-484/03. sz. egyesített ügyek pontjában az Európai Bíróság tisztázta a értékesítési láncban jóhiszeműen részt vevő adóalany felelősségét. Ez az ítélet kimondta: a) a láncügyletekben adóalanyként eljáró személy által végzett termékértékesítések gazdasági tevékenységnek minősülnek a hatodik irányelv értelmében, mivel teljesítik az említett fogalmak alapjául szolgáló objektív feltételeket, függetlenül az ugyanazon értékesítési láncban érintett más kereskedő szándékától, és/vagy a lánc részét képező, az említett adóalany

3 által végzett ügyletet megelőző vagy követő másik ügylet esetleges csalárd jellegétől, amelyről ezen adóalany nem tudott és nem tudhatott, b) az ilyen ügyleteket végző adóalanynak az előzetesen megfizetett HÉA levonásához való jogát az a körülmény sem befolyásolja, hogy anélkül, hogy ez az adóalany tudná, illetve tudhatná azon értékesítési láncon belül, amelybe ezek az ügyletek illeszkednek, az általa végzett ügyletet megelőző vagy követő más ügylet HÉA-kijátszást valósít meg, c) az adólevonási jog a HÉA mechanizmusának szerves részét képezi, és elvben nem korlátozható. E mechanizmus a beszerzési ügyleteket terhelő előzetesen felszámított adó teljes összege tekintetében közvetlenül érvényesül, d) az a kérdés, hogy vajon az érintett termékek korábbi és későbbi értékesítését terhelő HÉÁ-t befizették-e, vagy sem, az államkincstárba, nem befolyásolja az előzetesen megfizetett HÉA levonásához való jogot. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei bíróság ítélete 2 Ez az egyetlen magyar ítélet cikkünk témájával kapcsolatban. Feltehető, hogy az ügyben alperesként szereplő APEH nem nyugodott bele a pervesztességbe, hanem kezdeményezte a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálatát. Tehát a perbeli kérdés, miszerint: Köteles az eladó (az adóper felperese) ellenőrizni, hogy a termék ténylegesen elhagyta-e a Magyar Köztársaság területét? még legalább egy évig függőben marad. A megyei bíróság ítélete szerint a kérdésben megfogalmazott adóhatósági elvárás irreális és a gazdasági életben nem teljesíthető. A bíróság álláspontja szerint a magyar eladó a tőle elvárható körültekintő magatartást tanúsított, amikor ellenőrizte a vele szerződő partner EU adószámát, adásvételi szerződést kötött, nyilatkoztatta a vevőt arról, hogy ki a speditőr és ki a fuvarozó. A vevő által bemutatott román meghatalmazásról és certifikációról közjegyző által hitelesített másolattal rendelkezett, a CMR fuvarokmány birtokában volt, harmadik példányát megőrizte, amelyen rögzítve van a fuvarozó, a fuvarokmány száma és gépkocsi rendszáma. A bíróság álláspontja szerint a felperes alappal feltételezte, hogy az áru az országot elhagyta, mivel a gépkocsivezetők aláírásukkal elismerték, hogy az árut Aradra fuvarozzák A kulcskérdés: az elszállítás tényének igazolása Az előbbiekből nyilvánvalóvá vált, hogy az adómentesség elsőszámú feltétele az elszállítás (feladás) bizonyítása, amely attól függ, hogy ki végzi ezt a tevékenységet. A szállítást elvégezheti: 1. a vevő a saját fuvareszközével, 2. az eladó a saját fuvareszközével, 3. vevő által megbízott független fuvarozó, szállítmányozó 4. eladó által megbízott független fuvarozó, szállítmányozó Az eladó a 2. és a 4. esetben ellenőrzi az elszállítást. Ezzel szemben az 1. és a 3. esetben a vevő intézi a szállítást, ezért az eladó csak a vevőtől szerezheti be fuvarokmányokat. A 3. és 4. szállítási mód közúti fuvarozásnak minősül, ezért CMR fuvarokmány 3 kiállítása szükséges. Az APEH hivatalos álláspontja 4 szerint: Maga a fuvarlevél önmagában kizárólag azt igazolja, hogy a feladó és a fuvarozó a fuvarozási szerződést megkötötték és a fuvarozó az árut átvette, ugyanakkor nem bizonyítja hitelt érdemlően, hogy az áru a rendeltetési helyre

4 meg is érkezett. Éppen ezért önmagában a fuvarokmány nem feltétlenül elegendő az elfuvarozás tényének igazolására, hanem ahhoz, hogy egy közösségi értékesítést az általános forgalmi adó rendszerében adómentesnek tekinthessünk, szükséges a címzettnek átvételt igazoló nyilatkozata is, hiszen így igazolható hitelt érdemlő módon annak ténye, hogy a termék nemcsak feladásra került, hanem a fuvarozás befejeződött, és ezáltal teljesült az Áfa törvény azon feltétele, hogy a termék igazoltan másik tagállamba átkerüljön. A vevő átvételt igazoló nyilatkozata szerepelhet a CMR-re felvezetve, de nincsen akadálya annak, hogy a vevő külön dokumentumban nyilatkozzon arról, hogy a termék a rendeltetési helyre megérkezett. Az idézetből is látható, hogy az adóhatósági szemlélet előnyben részesíti a CMR fuvarokmányt, mert az egy független, harmadik személytől származik. Az APEH állásfoglalása alapján bekeretezve foglaltam össze a hatóság által elfogadható egyéb okiratok listáját. Külföldre szállítás igazolása Független fuvarozó szállít Eladó saját eszközével szállít Vevő saját eszközével szállít - vevő által igazolt CMR fuvarlevél - hivatalos, - kereskedelmi, - kiegészítő okmányok Másik tagállamban regisztrált adóalany vásárlása Ha egy másik tagállamban kiadott közösségi adószámmal rendelkező adóalany közvetlenül, kíván vásárolni egy magyar vállalkozó belföldi telephelyén, oly módon, hogy termék elszállításáról maga a vevő gondoskodik, akkor célszerű, ha a magyar eladó ellenőrzi a vevő közösségi adószámának érvényességét, az APEH honlapján keresztül, és a keresés eredményét kinyomtatva megőrzi az elévülési idő befejezéséig, felszólítja a vevőt személyazonosságának igazolására, a bemutatott okmányokról fénymásolatot készít. az adókockázatot tovább csökkentheti, ha a vételárat bankkártyával fizetik. Ezt követően kerülhet sor a számla kiállítására, amely során a magyar eladó 1. felvállalja az adókockázatot közösségen belüli termékértékesítést számláz áfa mentesen, és

5 megállapodik a vevővel, hogy az postán megküldi a fuvarozás okmányait, de számítania kell arra, hogy ez nem fog megtörténni, 2. az eladó nem vállalja fel az adókockázatot áfa köteles értékesítést számláz, és a vevőre bízza, hogy adó-visszatéríttetési kérelmet nyújtson be az Áfa törvény XVIII. fejezete alapján, de vevőnek számítania kell az adóhatósági elutasításra, mert ha a közösségen belüli termékértékesítés feltételei bekövetkeztek, akkor a visszatérítési jog gyakorlására nem kerülhet sor, 3. az eladó nem vállalja fel az adókockázatot, az áfa összegének megfelelő letétet vagy óvadékot kér a vevőtől, az eladó közösségen belüli termékértékesítést számláz áfa mentesen, a letét vagy óvadék a vevőnek visszajár, ha a vevő az elszállítás tényéről a másik tagállamból igazolást küld. A 3. eljárás nyújtja a legnagyobb biztonságot az eladó számára. Ez megoldás egybecseng az Európai Bíróság tanácsnoki indítványában megfogalmazott javaslattal, miszerint: Ha az értékesítő az átvevőre hagyja az áru országból való elszállítását, akkor tudatosan vállalja azt a kockázatot, hogy hiányozni fognak a megfelelő igazolásai, ha azokat az átvevő nem bocsátja a rendelkezésére. Ilyen helyzetben az adóhatóság nem tud közbelépni. Az értékesítőnek sokkal inkább üzleti partneréhez kell fordulnia, és tőle kell az igazolásokat beszereznie, vagy követelnie kell tőle a hozzáadottérték-adó utólagos megfizetését, ha nem mutatja be a származási országból való elszállításra vonatkozó igazolásokat. Az értékesítő az ilyen kockázatokkal szemben annyiban tudja védeni magát, hogy a hozzáadottérték-adó összegének megfelelő biztosítékot követel, és ezt lépésről lépésre, a szállítási dokumentumok ellenében szabadítja fel. 5 Harmadik országban letelepedett személy vásárlása A január 1. napjától hatályos új Áfa törvény nem használja az export fogalmát, helyette a Közösség területén kívülre történő értékesítés terminológiát alkalmazza. Termékexportnak továbbra is azt az ügyletet kell tekintjük, amely során a terméket végleges jelleggel kiléptetik harmadik ország területére, legkésőbb a teljesítés napját követő 90 napon belül, a kiléptetésig a terméket belföldön nem használják, hasznosítsák, a kipróbálás és próbagyártás kivételével. a magyar eladó saját maga, vagy javára más végzi a termék küldeménykénti feladását, vagy fuvarozását (közvetlen export), a beszerző, vagy javára más végzi a termék feladását, vagy elfuvarozását (közvetett export), és ebben az esetben a beszerző nem lehet magyar belföldön letelepedett. A közvetett export esetében a közösségen belüli termékértékesítek leírásánál említett adókockázatokkal kell számolni, tehát igazolni kell a határidőben történt kiszállítást harmadik területre, a beszerző illetőségét, és a vámhatósági kiléptetést. Külföldi utas vásárlása Egy másik közösségi tagállam polgára részére csak adókötelesen értékesíthet terméket a magyar eladó.

6 Ha a külföldi magánszemély egy harmadik ország állampolgára, akkor a külföldi utasra vonatkozó szabályok alkalmazhatóak. Ebben az esetben ÁFA felszámításával kell a számlát kiállítani. Az ÁFA visszatérítésére vonatkozó eljárást külön APEH kiadvány 6 részletesen ismerteti.. Külföldi vevő magyarországi vásárlása Másik tagállamban regisztrált adóalany Külföldi személy elszállítás másik tagállamba bizonyított nincs elszállítás terméket a vámhatóság nem lépteti ki terméket a vámhatóság véglegesen kilépteti adómentes közösségi értékesítés adóköteles belföldi értékesítés adóköteles belföldi értékesítés fuvarozás, vagy feladás belföldön nem letelepedett személyi poggyász külföldi utas adómentes export adóvisszatérítés feltételekkel

7 A termék más tagállamba történő kiszállításának igazolása Forrás: 2007/41. Adózási kérdés I. Ha a szállítást harmadik személy végzi a) CMR fuvarokmány b) és a címzettnek az átvételt igazoló nyilatkozata II. Ha a szállítást az eladó vagy a vevő a saját fuvareszközével végzi 1. hivatalos okmányok vagy közokiratok a) hatóság, b) közjegyző által kiállított igazolás 2. kereskedelmi okmányok a) a célország raktára által kibocsátott raktári átvételi elismervény (vagy a raktározási szerződés) vagy beraktározási okmány, b) a célország szaktestülete (pl. kereskedelmi vagy iparkamara) által kibocsátott igazolás; c) amennyiben a szerződéshez bankgarancia vagy akkreditív kapcsolódik, akkor azon okmányok, amelyeket ilyen esetben a bank elfogad; d) a célországban ügyvédi letétbehelyezésről szóló jegyzőkönyv vagy más igazolás; e) különös méltánylást érdemlő esetekben 7 a vevő - a termék más tagállamba történő megérkezés tényét igazoló - nyilatkozata is elfogadható. 3. kiegészítő igazolások a) a vevő megrendelése, b) a felek közötti szerződések, c) az adóalanyok közötti levelezés, d) a számla másolata, e) a teljesítési igazolás, f) a vevő átvételi nyilatkozata, g) a rakományjegyzék, h) a szállítmány biztosítása, i) a pénzügyi teljesítés igazolása (banki bizonylatok), j) a vevő megbízhatóságának, teljesítőképességének valószínűsítésére irányuló dokumentáció, k) ha közúton viszik az árut, a gépjármű rendszáma, l) ha konténerben szállítják, a konténer száma, m) menetlevél, útnyilvántartás. Jegyzetek: 1 2 Az ítéletet részletesen ismerteti a MOSZ Hírlevél május 6-i száma 3 A fuvarokmány használatáról rendelkezik: évi 3. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Egyezmény kihirdetéséről, kiegészítve: évi LIV. törvény /41. Adózási kérdés 2.1. pontja. 5 C-184/05. sz. ügy indítvány 28. pont. 6 APEH Információs füzetek szám. 7 Az állásfoglalásból nem derül ki, hogy ezt méltányosság milyen esetben alkalmazható.

Termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén

Termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén Termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén 1. A kiviteli igazolásról általában Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. (a

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Tartalomjegyzék: Termékátadás tulajdonjog-fenntartással Összetett ügyletek ÁFA-ban Külföldi vevő a magyar boltban A termék más tagállamba

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

A KONFERENCIA JOGESETEI

A KONFERENCIA JOGESETEI Budapesti Ügyvédi Kamara Időpont: 2012. november 23. (péntek) Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna és más előadótermek 1053 Budapest Egyetem tér 1-3. ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 ADÓJOGI ESETEK AZ ELMÉLET

Részletesebben

Téma ajánló. II. évfolyam 2-3. szám / 2012. október. Cikkek és tanulmányok. Elek Diána. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp

Téma ajánló. II. évfolyam 2-3. szám / 2012. október. Cikkek és tanulmányok. Elek Diána. Kalmár Emőke. Kerényi Máté Fülöp Elektronikus szaklap / hírlevél II. évfolyam 2-3. szám / 2012. október Téma ajánló Cikkek és tanulmányok Nemzetközi árufuvarozási szolgáltatások az általános forgalmi adó és jövedéki adó szabályozásban,

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ TARTOZÓ ÜGYLETEK 2008. JANUÁR

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre, Szila László, Vidáné Papp

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

1. Adóigazgatási eljárás

1. Adóigazgatási eljárás Felkészülési anyag a PénzSztár vetélkedőben résztvevők számára 1. Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárás szűkebb értelemben az adózó jogainak és kötelezettségeinek adóhatóság által történő megállapítását,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/02. A költségvetés kilencvenkét százalékát hozza a NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal háromnapos országos vezetői értekezletet tartott Egerben.

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Lezárva: 2008. március 30.

Lezárva: 2008. március 30. Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA Lezárva: 2008. március 30. 2 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS

Részletesebben

A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN

A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdések-válaszok 2014.10.18. Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok [A számla

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 3. szám 2015. április BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) 1 Korlátozott terjesztésű --------------------JAVÍTÓ KULCS------------------ vizsgázó neve 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben