15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1"

Átírás

1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. rendelkezéseit figyelembe véve a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések (1) A rendelet hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban élő, és ott bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási címmel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályokban meghatározott személyekre A rendelet alkalmazásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. -ában rögzített értelmező rendelkezéseket kell figyelembe venni. 3, 4 (1) 5 Ha rendelet eltérően nem rendelkezik, jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap. (2) Ha az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti jövedelemigazolás valódiságát vitatja felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben ha a fenntartási költségek meghaladják az igazolt jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. 1 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz., 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., 38/2005.(09.12.) Kgy. sz., 8/2006.(02.06.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., a 4/2008.(02.09.)Kgy., a 9/2009.(03.09.) Kgy., az 5/2010.(01.30.) Kgy rendelet, módosította 30/2010.(09.07.) önkormányzati rendelet, a 23/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 2 Módosította a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 38/2005.(09.12.) Kgy. sz., a 4/2008.(02.09.)Kgy. rendelet 3 Módosította a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz. rendelet 4 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet. 5 Módosította a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet

2 (3) A jövedelem igazolás ellenőrzése céljából a szociális hatáskört gyakorló szerv az illetékes APEH felé megkereséssel élhet. Az APEH 15 napon belül köteles közölni a szociális ellátást igénylő személy személyi jövedelem adójának alapját. (4) 6 (5) 7 Ha a kérelmező vagy családtagja önálló- vagy társas vállalkozó - kivéve a mezőgazdasági őstermelőt - jövedelemigazolásként a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról szóló, az illetékes APEH által kiállított igazolást köteles csatolni. (6) Ha az ellátást hajléktalan személy igényli, a kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy az ellátás folyósítását milyen címre kéri. A helyi fűtési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (7) A jogosultság megállapításához szükséges jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok igazolására az ellátást igénylő személy csak akkor köteles, ha a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. -ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás nem szerezhető be. (8) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül érvényesítheti. (9) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. (10) A szociális hatáskört gyakorló szerv által a szociális igazgatási eljárásban hozott kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelte után nincs helye végrehajtásnak. (11) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az előző felülvizsgálatot követő második év március 31. napjáig kell végrehajtani. (12) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a rendszeres ellátások összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontjára visszamenőlegesen, b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontját követő harmadik hónap első napjától kell folyósítani. (13) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a (11) bekezdésben felsorolt ellátás összegét felül kell vizsgálni, ha a megállapításának alapjául szolgáló jövedelem változik, és a változás három egymást követő hónapban meghaladja a jogosultság feltételéül meghatározott értékhatár 10%-át. 6 Megállapította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet. Hatálytalanította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 7 Megállapította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet.

3 II. fejezet Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása (1) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy együttműködjön: a) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjával b) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban Családsegítő Szolgálat). (2) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat egy példányát a Népjóléti Csoport megküldi a Családsegítő Szolgálatnak. 5/A. 10 Az együttműködési kötelezettség (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles megjelenni a Családsegítő Szolgálatnál, ahol nyilvántartásba veszik. (2) Az együttműködés megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult az (1) bekezdésben foglalt időpontban a Családsegítő Szolgálatnál nem jelenik meg, nem veteti nyilvántartásba magát, vagy nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, és távolmaradásának okát nem igazolja. (3) A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a Családsegítő Szolgálat a nem foglalkoztatott személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, melyről értesíti a Népjóléti Csoportot. (4) Amennyiben a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, erről a Családsegítő Szolgálat írásban értesíti a Népjóléti Csoportot. (5) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét hat hónapig 75 %-os mértékben kell részére folyósítani. (6) Az együttműködési kötelezettség két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (7) A Családsegítő Szolgálat az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a Népjóléti Csoportot a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. 8 Hatályon kívül helyezte a 38/2005.(09.12.) Kgy.sz. rendelet 9 Módosította a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet 10 Megállapította a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet

4 5/B. 11 A beilleszkedést segítő programok típusai (1) A Családsegítő Szolgálat által elkészített beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. (2) A megvalósítás módszerei lehetnek különösen: foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés, szinten-tartás, társadalmi integráció erősítése, más ellátásba juttatás segítése (1) A bérpótló juttatásra való jogosultság feltétele - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 33-37/H. -aiban előírtakon felül - hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a) az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartsa, valamint b) az ingatlant rendeltetésszerűen használja, annak higiénikus állapotát biztosítsa. (2) A bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított ellátást meg kell szüntetni, ha a kérelmező vagy a jogosult az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig az (1) bekezdésben előírtaknak nem tesz eleget. (3) Az (1) bekezdésben előírtak teljesülését a Népjóléti Csoport a Családsegítő Szolgálat bevonásával ellenőrzi. 6/A Időskorúak járadéka (1) Időskorúak járadéka jogosultsági feltételeit és összegeit a szociális törvény 32/B.- 32/E. - ai szabályai szabályozzák (2) Az időskorúak járadékának kifizetése tárgyhót követő hónap 5. napjáig történik. 11 Megállapította a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet 12 Módosította a 38/2005.(09.12.) Kgy. sz., a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet, a 23/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 13 Megállapította a 38/2005.(09.12.) Kgy. sz. rendelet, Módosította a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet. Hatályonkívül helyezte a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet 14 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz., 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet.

5 (3) A kérelem benyújtásának és megszüntetésének hónapjában megállapított időskorúak járadéka összegének megállapítása a 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet 6.. (4) bekezdése szerint történik. (4) Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit bejelentés esetén azonnal, egyéb esetekben két évente kell felülvizsgálni. (5) Lakásfenntartási támogatás (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata lakásfenntartási támogatást nyújt: a, a Szociális törvény 38.. (1)-(10) bekezdései alapján (normatív lakásfenntartási támogatás) b, az önkormányzattól adósságkezelési támogatásban részesülő személyeknek a Szt (5) bekezdése alapján Az Önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást természetbeni juttatásként tűzifa formájában nyújtja fűtési idényenként egy alkalommal a rászorultságot figyelembe véve. Tüzelő támogatás 15 Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet. 16 Módosította a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 4/2008,(02.09.) Kgy. rendelet 17 Módosította a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz.,18/2006.(05.22.) Kgy.sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz. rendelet Hatályon kívül helyezte a 4/2008.(02.09.) Kgy rendelet. 18 Módosította a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz. rendelet Hatályon kívül helyezte az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 19 Módosítottta a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz, Hatályon kívül helyezte az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz.. rendelet Hatályba léptette, a 4/2008.(02.09.)Kgy., 5/2010.(01.30.) Kgy rendelet

6 Albérleti támogatás (1) Átmeneti segély keretében albérleti támogatásban részesíthető azon kérelmező, akinek lakbér költségei a kérelem benyújtásának hónapjában a háztartás összes jövedelmének 20 %- át meghaladja. (2) Albérleti támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a lakbér költséget egyértelműen tartalmazó bérleti, albérleti szerződést. (3) Ugyanazon lakásban lakó önálló bérleti szerződéssel rendelkező, bizonyíthatóan külön háztartásban élő több bérlő részére, ugyanazon időszakra egymásra tekintet nélkül is megállapítható albérleti támogatás. (4) Az albérleti támogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező bérleti jogviszonya megszűnik. A támogatás azonban tovább folyósítható, ha a kérelmező az előző bérleti jogviszony megszűnését közvetlenül követően újabb bérleti szerződést köt, s az albérleti támogatás egyéb feltételei is fennállnak. (5) 21 Az albérleti támogatás havi összege minimum Ft, legfeljebb azonban havi Ft Kijutási támogatás (1) 23 Átmeneti segély keretében kijutási támogatásban részesíthető lakbérköltségeinek részbeni fedezésére az a hajléktalan személy, aki legalább három hónapja a hajléktalanszállón lakik. (2) 24 Kijutási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a bérleti szerződést, valamint az (1) bekezdésben megfogalmazott intézmények vezetőjének véleményét is. (3) Kijutási támogatás bármely komfort fokozatú személyenként legfeljebb 25 m2 alapterületű lakás bérletéhez állapítható meg amennyiben annak havi bérleti díja nem haladja meg a Ft-ot, s a kijutási támogatás biztosítása esetén a kérelmező a lakás fenntartásának egyéb költségeit jövedelméből fedezni tudja. (4) A kijutási támogatást legfeljebb 24 hónapra lehet megállapítani. A támogatás mértéke az első 12 hónapban az igazolt lakbérköltség 50 %-a, de legfeljebb Ft, a második 12 hónapban a lakbérköltség 25 %-a, de legfeljebb Ft. (5) Az ezen -ban eltérően nem szabályozott kérdésekben az albérleti támogatásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 20 Módosította, a 4/2008.(02.09.)Kgy. rendelet 21 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet. 22 Módosította az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., az 5/2010.(01.30.) Kgy rendelet. 23 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz., a 4/2008.(02.09.)Kgy., az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet. 24 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet.

7 Ápolási díj (1)Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. (2) A Sztv a szerint ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi (1) Nem részesíthető ápolási díjban - a Sztv (1) bekezdésében meghatározottakon kívül - vagy a már meglévő ápolási díjat meg kell szüntetni annak a hozzátartozónak, aki ápolási kötelezettségét neki felróhatóan és tartósan nem teljesíti. (2) Az előző bekezdés alkalmazásában az ápolási kötelezettség körében köteles az ápolási díjban részesülő a) az ápolt környezetét tisztában tartani. b) az ápolt személyes szükségleteit, így különösen étkezését, tisztaruházattal való ellátását, tisztálkodását biztosítani. c) az ápolt gyógykezelésében megfelelően közreműködni. d) minden tőle elvárhatót megtenni az ápolt személy mihamarabbi felgyógyulása érdekében. (3) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) a 41 (1) bekezdésében foglalt esetben 100 %-a, b) a 43/A (1) bekezdésében foglalt esetben 130%-a (4) (5) (6) A megállapított ellátást utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. (7) 27 Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente, a rendelet 14. (3) bekezdése alapján megállapított jogosultságot 6 havonta felül kell vizsgálni. (8) 28 Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésében az önkormányzat Gondozási Központja is részt vehet a Népjóléti Csoport felkérésére. (9) Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., a 4/2008.(02.09.) Kgy rendelet. 26 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., a 38/2005.(09.12.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., a 4/2008.(02.09.)Kgy. rendelet. 27 Módosította a 17/2004(03.08.) Kgy. sz., a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 28 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 29 Hatályonkívül helyezte az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz. rendelet

8 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19-20/A. -aiban foglaltaknak megfelelően Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásról szóló 6/2006. (I. 13.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően Átmeneti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyerek ha az őt gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át. Elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként támogatásban részesíteni, akiknek ellátásáról a család más módon gondoskodni nem tud, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) 33 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően különösen a gyermek élelmezési költségére, gyógyászati segédeszköz megvásárlásához és egyéb nagyobb összegű nem várt és indokolt kiadásokhoz való hozzájárulásra. (3) 34 Amennyiben a (2) bekezdésben megjelölt kiadásokhoz biztosított az Önkormányzat támogatást, indokolt esetben a támogatás felhasználásáról a szülőt elszámoltathatja. 30 Módsította a 8/2006 (02.06) Kgy.sz.rendelet. 31 Módosította a 8/2006 (02.06) Kgy.sz.rendelet. 32 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 5/2010.(01.30.) Kgy rendelet. 33 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 34 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet.

9 (4) Nem nyújtható támogatás az adott naptári évben abban az esetben ha a szülő neki felróható okból a számla bemutatási kötelezettségének nem tesz eleget. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege legfeljebb Ft. (6) Méltányosságból, különösen indokolt esetben a bizottság javaslatára a (1) és (5) bekezdésben szabályozott határoktól a kérelmező javára 40 % - al el lehet térni. (7) 35 Indokolt esetben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni juttatás formájában is nyújtható. (8) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ugyanazon családnak egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható. Ezen rendelkezéstől csak a Bizottság javaslatára lehet eltérni. 18/A Átmeneti segély (1) 38 Átmeneti segély annak a személynek, illetőleg családnak nyújtható alkalmanként vagy havi rendszerességgel, amely a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködik és alapvető szükségleteiről más módon nem tud gondoskodni, a támogatása más formában nem biztosítható. (2) Életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából illetékességre és hatáskörre tekintet nélkül biztosított átmeneti segélyt a rászoruló lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól vissza kell igényelni. (3) 39 Átmeneti segély kérelemre vagy hivatalból állapítható meg. Az átmeneti segélyt elsősorban természetbeni juttatás különösen élelmiszervásárlási utalvány, gyógyszervásárlási utalvány, ingyen ebéd formájában kell nyújtani. (4) 40 A kérelmező helyzetére tekintettel indokolt esetben - az átmeneti segély pénzbeli ellátás formájában is megállapítható (1) Alkalmanként átmeneti segély adható a, az egyedül élő személynek, amennyiben jövedelme a nyugdíj minimum 180 %-át, b, a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130%- át nem haladja meg és a rendelet 2..d. pontjában foglalt vagyonnal nem rendelkezik. (2) Méltányosságból, különösen indokolt esetben a fenti összeghatároktól a Bizottság egyetértésével 40 %-al a kérelmező javára el lehet térni. 35 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy.sz. rendelet 36 Megállapította a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet, módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy.sz. rendelet, hatályon kívül helyezte a 23/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 37 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 38 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 39 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 40 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 41 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet.

10 (3) 42 Átmeneti segély ugyanazon családnak illetve egyedülálló kérelmezőnek egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható. Ezen rendelkezéstől csak a Bizottság javaslata alapján lehet eltérni. (4) Ha a rendelet értelmében kérelmező részére átmeneti segély csak a Bizottság javaslatára lenne megállapítható, azonban a Bizottság véleményének kikérésével járó késedelem a kérelmező vagy családtagja életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti, vagy más súlyos elháríthatatlan kárral járna, a Bizottság elnökének előzetes jóváhagyásával a támogatás megállapítható. Ilyen esetben a megtett intézkedésről a Bizottságot következő ülésen tájékoztatni kell. (5) Az alkalmanként adott átmeneti segély összege legalább Ft, legfeljebb ,-Ft. (6) (1) Amennyiben a meghatározott célra kiutalt átmeneti segélyt a kérelmező kezeihez fizették ki, az átmeneti segély felhasználásáról a Népjóléti Csoport elszámoltatja a kérelmezőt, legkésőbb a segély átvételét követő hat hónapon belül. A segély azon részét, amelynek rendeltetésszerű felhasználásáról a Népjóléti Csoport nem tud a becsatolt számlák és az elvégzett helyszínelés alapján meggyőződni, köteles a segélyezett haladéktalanul visszafizetni. (2) Az elszámolási kötelezettségről a kérelmezőt a segélyt megállapító határozatban tájékoztatni kell. (3) Nem állapítható meg újabb átmeneti segély addig, de legfeljebb egy évig, amíg a kérelmező vagy családtagja számára meghatározott célra kiutalt átmeneti segély felhasználásáról a támogatásban részesült személy hitelt érdemlően nem számolt el Rendkívüli átmeneti segély (1) Azon kérelmező részére, aki a 19.. szerinti krízis helyzetbe került, e rendelet előírásaitól függetlenül az önkormányzat tisztségviselői rendkívüli átmeneti segélyt állapíthatnak meg az átmeneti segélykeret terhére. (2) 46 (3) A folyósítható segély összege alkalmanként az Ft-ot nem haladhatja meg. (4) A keretösszeg felhasználásáról a költségvetési beszámoló keretében kell számot adni. 42 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 43 Hatályonkívül helyezte a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 44 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 45 Módosította az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz. 46 Hatályonkívül helyezte az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz. rendelet

11 23.. Átmeneti segély havi rendszerességgel (1) Ha a kérelmező rendszeres többletkiadásait fedezni nem tudja, különösen cukorbetegség miatti diétás étkezés esetén, részére havi rendszerességgel is megállapítható átmeneti segély. (2) Átmeneti segély havi rendszerességgel legfeljebb havi 5.000,-Ft összegben, három hónapra állapítható meg. (3) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély folyósítása alatt újabb átmeneti segély csak méltányosságból, különösen indokolt esetben a Bizottság egyetértésével adható, azonban havi rendszerességgel akkor is megállapítható átmeneti segély ha a három hónapos határidő még nem telt el a legutolsó átmeneti segély igénybevétele óta. (4) Egyéb kérdésekben a havi rendszerességgel nyújtható átmeneti segély megállapítására irányuló kérelmek elbírálására az átmeneti segélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni Gyógyszer támogatás (1) 47 A kérelmezőnél vagy családtagjainál felmerült gyógyszerköltségek támogatására az alábbiak szerint adható átmeneti segély: a) ha a családban az összes jövedelem 20 %-át eléri a felmerülő gyógyszerköltség, akkor a támogatás legfeljebb a gyógyszerköltség 50%-os mértékéig biztosítható. b) ha a családban a felmerülő gyógyszerköltség eléri az összes jövedelem 30 %-át, akkor a támogatás legfeljebb a gyógyszerköltség 70 %-os mértékéig biztosítható. c) Indokolt esetben azok a személyek is támogatást kaphatnak az igazolt gyógyszerköltség összegéig, akiknél a gyógyszerköltség nem éri el az egy főre eső jövedelem 20 %-át, de szociális helyzetük, vagy más körülmény indokolja a támogatást. A fentiek szerint megállapított támogatás a kérelem alapján 3 hónapon keresztül folyósítható. (2) Annak a 70. életévét betöltött kérelmezőnek, akinek gyógyszerköltsége az összjövedelem 20 %-át eléri vagy meghaladja, támogatásként 6 hónapon keresztül legfeljebb a gyógyszerköltség 70 %-os mértékéig határozható meg átmeneti segély. (3) A gyógyszer támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a gyógyszertár által kiállított részletes igazolást a gyógyszerköltségről Csatornázási kölcsön (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere átmeneti segély keretében csatornázási kölcsönt nyújthat azon ingatlantulajdonos számára, aki az általa lakott ingatlan telekhatárán belül elvégzendő kommunális szennyvíz-csatornázási munkálatokat önerőből elvégezni nem tudja. (2) Csatornázási kölcsön nem nyújtható, ha 47 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet.

12 a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át, egyedülélő esetén háromszorosát, valamint b) annak, akinek a kölcsön törlesztő részletének figyelembe vételével kiszámított egy főre jutó havi jövedelme nem éri el egyedülélő esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, családos esetében annak 80 %-át, illetőleg egyéb körülményei a visszafizetést veszélyeztetik. (3) A csatornázási kölcsön legmagasabb összege ,- Ft lehet, azonban nem haladhatja meg a bekötési munkálatok még hátralévő részének költségét. (4) A csatornázási kölcsön összegét legfeljebb hat havi részletben kell visszafizetni. (5) A csatornázási kölcsön összegének felhasználásáról a kölcsön felvételét követő hatvan napon belül számlákkal, befizetési bizonylatokkal vagy egyéb hitelt érdemlő módon el kell számolni. Amennyiben a kérelmező az elszámolási kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a kölcsön összegének vissza nem fizetett részét nyolc napon belül egy összegben vissza kell fizetnie. Erről a kérelmezőt a kölcsönt megállapító határozatban tájékoztatni kell, s azt a megállapodásban is rögzíteni kell. (6) 48 A csatornázási kölcsönre vonatkozó megállapodást a kérelmező, a Polgármester és a Népjóléti Csoport vezetője írja alá Iskoláztatási támogatás 1) Iskoláztatási támogatás állapítható meg havi rendszerességgel annak az idült beteg gyermeknek, illetve fiatal felnőttnek 25 éves koráig, aki vidéki oktatási intézmény, illetve legalább két éves képzési tanfolyam hallgatója, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. (2) Az iskoláztatási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást, és a támogatás alapjául szolgáló betegségről az orvosi igazolást. (3) Az iskoláztatási támogatás havi összege legfeljebb havi Ft és a tanulmányi időszakra adható Temetési segély (1) Temetési segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, maximum ,- Ft. (3) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a kereseti igazolást, vagy igazolásokat, illetve a temetés tényét igazoló eredeti számlaösszesítőt. 48 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 49 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet 50 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy., az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet sz. rendelet

13 (4) 51 Temetési segélyre jogosult az eltemettető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg és a 2. pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik. Ezen rendelkezéstől a Bizottság javaslatára a kérelmező javára 20%-kal el lehet térni. (5) Nem állapítható meg temetési segély ha az elhunyt életbiztosítással rendelkezett és ennek összege meghaladja a temetés tényét igazoló számla végösszegét. (6) Nem állapítható meg temetési segély annak aki a kérelmet a temetést követő 60 napon túl terjesztette elő. (7) Nem állapítható meg temetési segély annak aki a hadigondozásról szóló évi XLV. tv. 6.-a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (8) 52 Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési segély a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a kérelemhez igazolást kell csatolni a várható költségekről. A temetést követő 30 napon belül a kérelmező köteles a költségeket igazoló számláit bemutatni a Népjóléti Csoportnál. III. fejezet. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés (1) Az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) kell gondoskodni a halálesetről való tudomást szerzést követő 30 napon belül ha Hódmezővásárhely közigazgatási területén hunyt el és a ) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: a) aki a temetést szerződésben vállalta, b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, c) végintézkedés hiányában az elhunyt - elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa. d) az elhunyt közeli hozzátartozója (3) 54 Ha a temetésre kötelezett nem tesz eleget, vagy jövedelmi helyzete miatt nem tud eleget tenni kötelezettségének, az elhunytat közköltségen kell eltemettetni. A temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell. (4) Az elhunytat a temetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell eltemetni abban az esetben ha a megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van. (5) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek - kérésére - ki kell adni. (6) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni. 51 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet, a 23/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 52 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 53 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 54 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet.

14 (7) A szociális törvény 48.. (4) bekezdése szerint amennyiben a köztemetett Hódmezővásárhelyi lakóhellyel nem rendelkezett az utolsó lakhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemettetés költségeit vissza kell igényelni. (8) 55 A temetésre köteles személyt vagy az örököst a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni. A visszafizetésre legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető. A Bizottság javaslatára különösen indokolt esetben a Polgármester a köztemetés költségét részben vagy egészben elengedheti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló esetén a kétszeresét nem haladja meg. Méltányosságból biztosított közgyógyellátás (1) A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg azon szociálisan rászorult személyek részére, akiknek a) családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, továbbá b) a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri vagy meghaladja. (2) A jogosultság egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki az Sztv. szabályai alapján Karácsonyi juttatás 31. (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere függően az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől, különösen pedig a segélykeret felhasználásától évente egy alkalommal, a karácsonyi ünnepeket megelőzően átmeneti segélyt juttathat azoknak a személyeknek, akik: a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, b) rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, c) méltányossági ápolási díjban, 55 Megállapította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet., Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 56 Módosította a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet 57 Módosította az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., az 5/2010.(01.30.) Kgy rendelet 58 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet

15 d) átmeneti segélyben havi rendszerességgel, e) méltányossági közgyógyellátásban részesülnek, illetve azon személyi körnek (pl. 90 éven felüliek, rendszeres támogatásban nem részesülő nagycsaládosok, stb.), amelyre a Bizottság javaslatot tesz. (2) Az előző bekezdésben meghatározott átmeneti segélyt elsősorban természetbeni juttatás formájában kell biztosítani. (3) Ugyanazon évben egy család részére egy karácsonyi juttatás állapítható meg IV.fejezet Eljárási rendelkezések (1) 61 Az ellátás iránti kérelem a polgármesterhez címezve postai úton vagy ügyfélszolgálati időben szóban vagy írásban nyújtható be a hivatal ügyfélszolgálati helyiségében valamint a Népjóléti Csoportnál. (2) Árvíz vagy belvíz okozta károkra igényelt átmeneti segélyt az árvíz vagy belvíz védekezési készültség ideje alatt lehet benyújtani annak kiegyenlítése az átmeneti segély terhére történik. (3) 62 A segélyt igénylőnek a szociális helyzete megismerése céljából a kérelemhez mellékelnie kell jövedelmi, vagyoni helyzetéről és minden olyan állapotról, körülményről szóló igazolást, amely alapján a szociális rászorultsága megállapítható. (4) 63 A kérelmező a polgármester döntése ellen annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül fellebbezéssel élhet. (5) A kérelmező a benyújtott kérelméhez hivatalos nyilatkozatot köteles csatolni, melyben rögzíti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek és egyben hozzájárul a közölt adatainak leellenőrzéséhez. (6) 64 Amennyiben az átmeneti segélyben vagy aktív korúak ellátásában részesülő személy a megítélt támogatást indokolatlanul nem veszi át, vagy a felajánlott munkát indokolás nélkül nem fogadja el, vagy neki felróható módon olyan magatartást tanúsít, amely miatt közcélú vagy közhasznú munkaviszonyát rendkívüli, vagy azonnali hatályú felmondással megszünteti a munkáltató, az önkormányzat az érintett személyes adatait (név, születési idő, lakcím) a felelősséglista nyilvántartásban 1 éves időtartamra felfekteti és nyilvánosságra hozza. Az adatkezelés célja a visszatartás attól, hogy visszaéljenek a szociális támogatásokkal, illetve kárt okozzanak a közvagyonban. 59 Hatályonkívül helyezte a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet 60 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., az 5/2010.(01.30.) Kgy sz. rendelet, módosította 30/2010.(09.07.) önkormányzati rendelet 61 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 62 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet 63 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. sz. rendelet 64 Megállapította a 30/2010.(09.07.) önkormányzati rendelet

16 (7) 65 Az eljárás kezdetekor a kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a (6) bekezdésben meghatározott esetekben személyes adatai nyilvánosságra hozatalára sor kerülhet. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a kérelem nyomtatvány tartalmazza. (8) 66 Arról, hogy a kérelmező esetében a (6) bekezdés alkalmazására sor kerülhet-e, a Népjóléti Csoport előterjesztése alapján a testületi hatáskörbe tartozó ügyek vonatkozásában Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) hoz döntést. A Bizottság a nyilvántartásba vételről és a nyilvánosságra hozatalról az ügy iratai és ismert körülményei alapján dönt. A nyilvántartásba vételről a nyilvánosságra hozatalt megelőző 15 napon belül tájékoztatni kell az érintettet. Nincs helye a nyilvánosságra hozatalnak, ha az érintett magatartását megfelelően megindokolja (1) 68 A Népjóléti Csoport a döntés előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik, a helyszínen tapasztaltakról feljegyzést készít. (2) Ha a kérelmező szociális helyzete hivatalból már ismert új kérelme kapcsán az (1) bekezdésben foglalt eljárási cselekményt megismételni nem szükséges. (3) 69 Ha a kérelmezőnél a környezettanulmány másodszori alkalommal sem végezhető el, a Polgármester a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti. (4) 70 Környezettanulmányt akkor kell végezni, ha a kérelemben szereplő adatok, vagy azok igazolására benyújtott dokumentumok valódiságának vizsgálata válik szükségessé 35.. (1) A döntésről a kérelmezőt, az eljárásban érdekelt szerveket, személyeket az I. fokú hatáskörrel rendelkező szerv határozattal értesíti. (2) A határozatban megállapított összegek kifizetéséről, átutalásáról (pl. nyugdíjbiztosítási járulék) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája intézkedik (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi állapota, lakhelye stb.) megváltozását annak bekövetkeztét követő 15. napon belül köteles bejelenteni. E kötelezettségről a megállapító határozatban rendelkezni kell. A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét. (2) A szociális törvény valamint a jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény illetve rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást azonnali hatállyal meg kell szüntetni. 65 Megállapította a 30/2010.(09.07.) önkormányzati rendelet 66 Megállapította a 30/2010.(09.07.) önkormányzati rendelet 67 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 5/2010.(01.30.) Kgy. sz. rendelet 68 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 69 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet 70 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. sz. rendelet

17 a) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzbeli egyenérték megfizetésére. b) a jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésére a Bizottság javaslatára méltányosságból, indokolt esetben legfeljebb hat havi részletfizetés engedélyezhető c,)a jóhiszemű támogatott a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése alól méltányosságból, különösen indokolt esetben mentesíthető a Bizottság javaslata alapján 37.. (1) A pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátás felhasználását a polgármester ellenőrizheti. Rendszeresen folyósított ellátás esetén a folyósítás ideje alatt eseti ellátás esetén az igénybevételt követő 3 hónapon belül végezhet ellenőrzést. (2) A szociális ellátásban részesülőnek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie. (3) Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő rosszhiszemű magatartása, melynek eredménye a jogosulatlan igénybevétel az ellátás megszüntetését vagy az igénybe vett ellátás visszakövetelését vonhatja maga után. (4) A rendelet szabályaitól méltányosságból, különösen indokolt esetben a Bizottság javaslatára el lehet térni, ha e nélkül a kérelem elutasítása: a, a kérelmező vagy családja életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, vagy b, a kérelmezőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, vagy c, következtében közüzemi szolgáltatást megszüntetnének. V.fejezet Záró rendelkezések 38.. (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális ellátásokra vonatkozó hatásköreit a polgármesterre ruházza át. (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelkezéseit a jogerősen még el nem bírált ügyekben kell alkalmazni. (3) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti: - az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló módosított 6/2001. (II.13.) Kgy. sz. rendelet ig terjedő rendelkezés, illetve - az 5/2001. (II.13.) Kgy. sz. rendelet a továbbá a a. (4) A 6/2001. (II.13.) Kgy. sz. rendelet elnevezése az alábbiak szerint módosul: 6/2001(II.13.) Kgy.sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben