15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1"

Átírás

1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. rendelkezéseit figyelembe véve a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések (1) A rendelet hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban élő, és ott bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási címmel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályokban meghatározott személyekre A rendelet alkalmazásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. -ában rögzített értelmező rendelkezéseket kell figyelembe venni. 3, 4 (1) 5 Ha rendelet eltérően nem rendelkezik, jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap. (2) Ha az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti jövedelemigazolás valódiságát vitatja felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben ha a fenntartási költségek meghaladják az igazolt jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. 1 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz., 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., 38/2005.(09.12.) Kgy. sz., 8/2006.(02.06.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., a 4/2008.(02.09.)Kgy., a 9/2009.(03.09.) Kgy., az 5/2010.(01.30.) Kgy rendelet, módosította 30/2010.(09.07.) önkormányzati rendelet, a 23/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 2 Módosította a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 38/2005.(09.12.) Kgy. sz., a 4/2008.(02.09.)Kgy. rendelet 3 Módosította a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz. rendelet 4 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet. 5 Módosította a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet

2 (3) A jövedelem igazolás ellenőrzése céljából a szociális hatáskört gyakorló szerv az illetékes APEH felé megkereséssel élhet. Az APEH 15 napon belül köteles közölni a szociális ellátást igénylő személy személyi jövedelem adójának alapját. (4) 6 (5) 7 Ha a kérelmező vagy családtagja önálló- vagy társas vállalkozó - kivéve a mezőgazdasági őstermelőt - jövedelemigazolásként a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról szóló, az illetékes APEH által kiállított igazolást köteles csatolni. (6) Ha az ellátást hajléktalan személy igényli, a kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy az ellátás folyósítását milyen címre kéri. A helyi fűtési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (7) A jogosultság megállapításához szükséges jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok igazolására az ellátást igénylő személy csak akkor köteles, ha a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. -ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás nem szerezhető be. (8) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül érvényesítheti. (9) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. (10) A szociális hatáskört gyakorló szerv által a szociális igazgatási eljárásban hozott kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelte után nincs helye végrehajtásnak. (11) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az előző felülvizsgálatot követő második év március 31. napjáig kell végrehajtani. (12) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a rendszeres ellátások összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontjára visszamenőlegesen, b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontját követő harmadik hónap első napjától kell folyósítani. (13) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a (11) bekezdésben felsorolt ellátás összegét felül kell vizsgálni, ha a megállapításának alapjául szolgáló jövedelem változik, és a változás három egymást követő hónapban meghaladja a jogosultság feltételéül meghatározott értékhatár 10%-át. 6 Megállapította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet. Hatálytalanította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 7 Megállapította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet.

3 II. fejezet Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása (1) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy együttműködjön: a) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjával b) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban Családsegítő Szolgálat). (2) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat egy példányát a Népjóléti Csoport megküldi a Családsegítő Szolgálatnak. 5/A. 10 Az együttműködési kötelezettség (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles megjelenni a Családsegítő Szolgálatnál, ahol nyilvántartásba veszik. (2) Az együttműködés megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult az (1) bekezdésben foglalt időpontban a Családsegítő Szolgálatnál nem jelenik meg, nem veteti nyilvántartásba magát, vagy nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, és távolmaradásának okát nem igazolja. (3) A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a Családsegítő Szolgálat a nem foglalkoztatott személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, melyről értesíti a Népjóléti Csoportot. (4) Amennyiben a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, erről a Családsegítő Szolgálat írásban értesíti a Népjóléti Csoportot. (5) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét hat hónapig 75 %-os mértékben kell részére folyósítani. (6) Az együttműködési kötelezettség két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (7) A Családsegítő Szolgálat az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a Népjóléti Csoportot a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. 8 Hatályon kívül helyezte a 38/2005.(09.12.) Kgy.sz. rendelet 9 Módosította a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet 10 Megállapította a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet

4 5/B. 11 A beilleszkedést segítő programok típusai (1) A Családsegítő Szolgálat által elkészített beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. (2) A megvalósítás módszerei lehetnek különösen: foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés, szinten-tartás, társadalmi integráció erősítése, más ellátásba juttatás segítése (1) A bérpótló juttatásra való jogosultság feltétele - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 33-37/H. -aiban előírtakon felül - hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a) az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartsa, valamint b) az ingatlant rendeltetésszerűen használja, annak higiénikus állapotát biztosítsa. (2) A bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított ellátást meg kell szüntetni, ha a kérelmező vagy a jogosult az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig az (1) bekezdésben előírtaknak nem tesz eleget. (3) Az (1) bekezdésben előírtak teljesülését a Népjóléti Csoport a Családsegítő Szolgálat bevonásával ellenőrzi. 6/A Időskorúak járadéka (1) Időskorúak járadéka jogosultsági feltételeit és összegeit a szociális törvény 32/B.- 32/E. - ai szabályai szabályozzák (2) Az időskorúak járadékának kifizetése tárgyhót követő hónap 5. napjáig történik. 11 Megállapította a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet 12 Módosította a 38/2005.(09.12.) Kgy. sz., a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet, a 23/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 13 Megállapította a 38/2005.(09.12.) Kgy. sz. rendelet, Módosította a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet. Hatályonkívül helyezte a 9/2009.(03.09.) Kgy. rendelet 14 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz., 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet.

5 (3) A kérelem benyújtásának és megszüntetésének hónapjában megállapított időskorúak járadéka összegének megállapítása a 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet 6.. (4) bekezdése szerint történik. (4) Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit bejelentés esetén azonnal, egyéb esetekben két évente kell felülvizsgálni. (5) Lakásfenntartási támogatás (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzata lakásfenntartási támogatást nyújt: a, a Szociális törvény 38.. (1)-(10) bekezdései alapján (normatív lakásfenntartási támogatás) b, az önkormányzattól adósságkezelési támogatásban részesülő személyeknek a Szt (5) bekezdése alapján Az Önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást természetbeni juttatásként tűzifa formájában nyújtja fűtési idényenként egy alkalommal a rászorultságot figyelembe véve. Tüzelő támogatás 15 Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet. 16 Módosította a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 4/2008,(02.09.) Kgy. rendelet 17 Módosította a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz.,18/2006.(05.22.) Kgy.sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz. rendelet Hatályon kívül helyezte a 4/2008.(02.09.) Kgy rendelet. 18 Módosította a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz. rendelet Hatályon kívül helyezte az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 19 Módosítottta a 38/2004.(06.28.) Kgy. sz., a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz, Hatályon kívül helyezte az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz.. rendelet Hatályba léptette, a 4/2008.(02.09.)Kgy., 5/2010.(01.30.) Kgy rendelet

6 Albérleti támogatás (1) Átmeneti segély keretében albérleti támogatásban részesíthető azon kérelmező, akinek lakbér költségei a kérelem benyújtásának hónapjában a háztartás összes jövedelmének 20 %- át meghaladja. (2) Albérleti támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a lakbér költséget egyértelműen tartalmazó bérleti, albérleti szerződést. (3) Ugyanazon lakásban lakó önálló bérleti szerződéssel rendelkező, bizonyíthatóan külön háztartásban élő több bérlő részére, ugyanazon időszakra egymásra tekintet nélkül is megállapítható albérleti támogatás. (4) Az albérleti támogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező bérleti jogviszonya megszűnik. A támogatás azonban tovább folyósítható, ha a kérelmező az előző bérleti jogviszony megszűnését közvetlenül követően újabb bérleti szerződést köt, s az albérleti támogatás egyéb feltételei is fennállnak. (5) 21 Az albérleti támogatás havi összege minimum Ft, legfeljebb azonban havi Ft Kijutási támogatás (1) 23 Átmeneti segély keretében kijutási támogatásban részesíthető lakbérköltségeinek részbeni fedezésére az a hajléktalan személy, aki legalább három hónapja a hajléktalanszállón lakik. (2) 24 Kijutási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a bérleti szerződést, valamint az (1) bekezdésben megfogalmazott intézmények vezetőjének véleményét is. (3) Kijutási támogatás bármely komfort fokozatú személyenként legfeljebb 25 m2 alapterületű lakás bérletéhez állapítható meg amennyiben annak havi bérleti díja nem haladja meg a Ft-ot, s a kijutási támogatás biztosítása esetén a kérelmező a lakás fenntartásának egyéb költségeit jövedelméből fedezni tudja. (4) A kijutási támogatást legfeljebb 24 hónapra lehet megállapítani. A támogatás mértéke az első 12 hónapban az igazolt lakbérköltség 50 %-a, de legfeljebb Ft, a második 12 hónapban a lakbérköltség 25 %-a, de legfeljebb Ft. (5) Az ezen -ban eltérően nem szabályozott kérdésekben az albérleti támogatásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 20 Módosította, a 4/2008.(02.09.)Kgy. rendelet 21 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet. 22 Módosította az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., az 5/2010.(01.30.) Kgy rendelet. 23 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz., a 4/2008.(02.09.)Kgy., az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet. 24 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet.

7 Ápolási díj (1)Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. (2) A Sztv a szerint ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi (1) Nem részesíthető ápolási díjban - a Sztv (1) bekezdésében meghatározottakon kívül - vagy a már meglévő ápolási díjat meg kell szüntetni annak a hozzátartozónak, aki ápolási kötelezettségét neki felróhatóan és tartósan nem teljesíti. (2) Az előző bekezdés alkalmazásában az ápolási kötelezettség körében köteles az ápolási díjban részesülő a) az ápolt környezetét tisztában tartani. b) az ápolt személyes szükségleteit, így különösen étkezését, tisztaruházattal való ellátását, tisztálkodását biztosítani. c) az ápolt gyógykezelésében megfelelően közreműködni. d) minden tőle elvárhatót megtenni az ápolt személy mihamarabbi felgyógyulása érdekében. (3) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) a 41 (1) bekezdésében foglalt esetben 100 %-a, b) a 43/A (1) bekezdésében foglalt esetben 130%-a (4) (5) (6) A megállapított ellátást utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. (7) 27 Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente, a rendelet 14. (3) bekezdése alapján megállapított jogosultságot 6 havonta felül kell vizsgálni. (8) 28 Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésében az önkormányzat Gondozási Központja is részt vehet a Népjóléti Csoport felkérésére. (9) Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., a 4/2008.(02.09.) Kgy rendelet. 26 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., a 38/2005.(09.12.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., a 4/2008.(02.09.)Kgy. rendelet. 27 Módosította a 17/2004(03.08.) Kgy. sz., a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 28 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 29 Hatályonkívül helyezte az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz. rendelet

8 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19-20/A. -aiban foglaltaknak megfelelően Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásról szóló 6/2006. (I. 13.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően Átmeneti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyerek ha az őt gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át. Elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként támogatásban részesíteni, akiknek ellátásáról a család más módon gondoskodni nem tud, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) 33 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően különösen a gyermek élelmezési költségére, gyógyászati segédeszköz megvásárlásához és egyéb nagyobb összegű nem várt és indokolt kiadásokhoz való hozzájárulásra. (3) 34 Amennyiben a (2) bekezdésben megjelölt kiadásokhoz biztosított az Önkormányzat támogatást, indokolt esetben a támogatás felhasználásáról a szülőt elszámoltathatja. 30 Módsította a 8/2006 (02.06) Kgy.sz.rendelet. 31 Módosította a 8/2006 (02.06) Kgy.sz.rendelet. 32 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 5/2010.(01.30.) Kgy rendelet. 33 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 34 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet.

9 (4) Nem nyújtható támogatás az adott naptári évben abban az esetben ha a szülő neki felróható okból a számla bemutatási kötelezettségének nem tesz eleget. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege legfeljebb Ft. (6) Méltányosságból, különösen indokolt esetben a bizottság javaslatára a (1) és (5) bekezdésben szabályozott határoktól a kérelmező javára 40 % - al el lehet térni. (7) 35 Indokolt esetben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni juttatás formájában is nyújtható. (8) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ugyanazon családnak egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható. Ezen rendelkezéstől csak a Bizottság javaslatára lehet eltérni. 18/A Átmeneti segély (1) 38 Átmeneti segély annak a személynek, illetőleg családnak nyújtható alkalmanként vagy havi rendszerességgel, amely a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködik és alapvető szükségleteiről más módon nem tud gondoskodni, a támogatása más formában nem biztosítható. (2) Életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából illetékességre és hatáskörre tekintet nélkül biztosított átmeneti segélyt a rászoruló lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól vissza kell igényelni. (3) 39 Átmeneti segély kérelemre vagy hivatalból állapítható meg. Az átmeneti segélyt elsősorban természetbeni juttatás különösen élelmiszervásárlási utalvány, gyógyszervásárlási utalvány, ingyen ebéd formájában kell nyújtani. (4) 40 A kérelmező helyzetére tekintettel indokolt esetben - az átmeneti segély pénzbeli ellátás formájában is megállapítható (1) Alkalmanként átmeneti segély adható a, az egyedül élő személynek, amennyiben jövedelme a nyugdíj minimum 180 %-át, b, a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130%- át nem haladja meg és a rendelet 2..d. pontjában foglalt vagyonnal nem rendelkezik. (2) Méltányosságból, különösen indokolt esetben a fenti összeghatároktól a Bizottság egyetértésével 40 %-al a kérelmező javára el lehet térni. 35 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy.sz. rendelet 36 Megállapította a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet, módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy.sz. rendelet, hatályon kívül helyezte a 23/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 37 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 38 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 39 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 40 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 41 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet.

10 (3) 42 Átmeneti segély ugyanazon családnak illetve egyedülálló kérelmezőnek egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható. Ezen rendelkezéstől csak a Bizottság javaslata alapján lehet eltérni. (4) Ha a rendelet értelmében kérelmező részére átmeneti segély csak a Bizottság javaslatára lenne megállapítható, azonban a Bizottság véleményének kikérésével járó késedelem a kérelmező vagy családtagja életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti, vagy más súlyos elháríthatatlan kárral járna, a Bizottság elnökének előzetes jóváhagyásával a támogatás megállapítható. Ilyen esetben a megtett intézkedésről a Bizottságot következő ülésen tájékoztatni kell. (5) Az alkalmanként adott átmeneti segély összege legalább Ft, legfeljebb ,-Ft. (6) (1) Amennyiben a meghatározott célra kiutalt átmeneti segélyt a kérelmező kezeihez fizették ki, az átmeneti segély felhasználásáról a Népjóléti Csoport elszámoltatja a kérelmezőt, legkésőbb a segély átvételét követő hat hónapon belül. A segély azon részét, amelynek rendeltetésszerű felhasználásáról a Népjóléti Csoport nem tud a becsatolt számlák és az elvégzett helyszínelés alapján meggyőződni, köteles a segélyezett haladéktalanul visszafizetni. (2) Az elszámolási kötelezettségről a kérelmezőt a segélyt megállapító határozatban tájékoztatni kell. (3) Nem állapítható meg újabb átmeneti segély addig, de legfeljebb egy évig, amíg a kérelmező vagy családtagja számára meghatározott célra kiutalt átmeneti segély felhasználásáról a támogatásban részesült személy hitelt érdemlően nem számolt el Rendkívüli átmeneti segély (1) Azon kérelmező részére, aki a 19.. szerinti krízis helyzetbe került, e rendelet előírásaitól függetlenül az önkormányzat tisztségviselői rendkívüli átmeneti segélyt állapíthatnak meg az átmeneti segélykeret terhére. (2) 46 (3) A folyósítható segély összege alkalmanként az Ft-ot nem haladhatja meg. (4) A keretösszeg felhasználásáról a költségvetési beszámoló keretében kell számot adni. 42 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 43 Hatályonkívül helyezte a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 44 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 45 Módosította az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz. 46 Hatályonkívül helyezte az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz. rendelet

11 23.. Átmeneti segély havi rendszerességgel (1) Ha a kérelmező rendszeres többletkiadásait fedezni nem tudja, különösen cukorbetegség miatti diétás étkezés esetén, részére havi rendszerességgel is megállapítható átmeneti segély. (2) Átmeneti segély havi rendszerességgel legfeljebb havi 5.000,-Ft összegben, három hónapra állapítható meg. (3) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély folyósítása alatt újabb átmeneti segély csak méltányosságból, különösen indokolt esetben a Bizottság egyetértésével adható, azonban havi rendszerességgel akkor is megállapítható átmeneti segély ha a három hónapos határidő még nem telt el a legutolsó átmeneti segély igénybevétele óta. (4) Egyéb kérdésekben a havi rendszerességgel nyújtható átmeneti segély megállapítására irányuló kérelmek elbírálására az átmeneti segélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni Gyógyszer támogatás (1) 47 A kérelmezőnél vagy családtagjainál felmerült gyógyszerköltségek támogatására az alábbiak szerint adható átmeneti segély: a) ha a családban az összes jövedelem 20 %-át eléri a felmerülő gyógyszerköltség, akkor a támogatás legfeljebb a gyógyszerköltség 50%-os mértékéig biztosítható. b) ha a családban a felmerülő gyógyszerköltség eléri az összes jövedelem 30 %-át, akkor a támogatás legfeljebb a gyógyszerköltség 70 %-os mértékéig biztosítható. c) Indokolt esetben azok a személyek is támogatást kaphatnak az igazolt gyógyszerköltség összegéig, akiknél a gyógyszerköltség nem éri el az egy főre eső jövedelem 20 %-át, de szociális helyzetük, vagy más körülmény indokolja a támogatást. A fentiek szerint megállapított támogatás a kérelem alapján 3 hónapon keresztül folyósítható. (2) Annak a 70. életévét betöltött kérelmezőnek, akinek gyógyszerköltsége az összjövedelem 20 %-át eléri vagy meghaladja, támogatásként 6 hónapon keresztül legfeljebb a gyógyszerköltség 70 %-os mértékéig határozható meg átmeneti segély. (3) A gyógyszer támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a gyógyszertár által kiállított részletes igazolást a gyógyszerköltségről Csatornázási kölcsön (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere átmeneti segély keretében csatornázási kölcsönt nyújthat azon ingatlantulajdonos számára, aki az általa lakott ingatlan telekhatárán belül elvégzendő kommunális szennyvíz-csatornázási munkálatokat önerőből elvégezni nem tudja. (2) Csatornázási kölcsön nem nyújtható, ha 47 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet.

12 a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át, egyedülélő esetén háromszorosát, valamint b) annak, akinek a kölcsön törlesztő részletének figyelembe vételével kiszámított egy főre jutó havi jövedelme nem éri el egyedülélő esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, családos esetében annak 80 %-át, illetőleg egyéb körülményei a visszafizetést veszélyeztetik. (3) A csatornázási kölcsön legmagasabb összege ,- Ft lehet, azonban nem haladhatja meg a bekötési munkálatok még hátralévő részének költségét. (4) A csatornázási kölcsön összegét legfeljebb hat havi részletben kell visszafizetni. (5) A csatornázási kölcsön összegének felhasználásáról a kölcsön felvételét követő hatvan napon belül számlákkal, befizetési bizonylatokkal vagy egyéb hitelt érdemlő módon el kell számolni. Amennyiben a kérelmező az elszámolási kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a kölcsön összegének vissza nem fizetett részét nyolc napon belül egy összegben vissza kell fizetnie. Erről a kérelmezőt a kölcsönt megállapító határozatban tájékoztatni kell, s azt a megállapodásban is rögzíteni kell. (6) 48 A csatornázási kölcsönre vonatkozó megállapodást a kérelmező, a Polgármester és a Népjóléti Csoport vezetője írja alá Iskoláztatási támogatás 1) Iskoláztatási támogatás állapítható meg havi rendszerességgel annak az idült beteg gyermeknek, illetve fiatal felnőttnek 25 éves koráig, aki vidéki oktatási intézmény, illetve legalább két éves képzési tanfolyam hallgatója, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. (2) Az iskoláztatási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást, és a támogatás alapjául szolgáló betegségről az orvosi igazolást. (3) Az iskoláztatási támogatás havi összege legfeljebb havi Ft és a tanulmányi időszakra adható Temetési segély (1) Temetési segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, maximum ,- Ft. (3) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a kereseti igazolást, vagy igazolásokat, illetve a temetés tényét igazoló eredeti számlaösszesítőt. 48 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 49 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet 50 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy., az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet sz. rendelet

13 (4) 51 Temetési segélyre jogosult az eltemettető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg és a 2. pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik. Ezen rendelkezéstől a Bizottság javaslatára a kérelmező javára 20%-kal el lehet térni. (5) Nem állapítható meg temetési segély ha az elhunyt életbiztosítással rendelkezett és ennek összege meghaladja a temetés tényét igazoló számla végösszegét. (6) Nem állapítható meg temetési segély annak aki a kérelmet a temetést követő 60 napon túl terjesztette elő. (7) Nem állapítható meg temetési segély annak aki a hadigondozásról szóló évi XLV. tv. 6.-a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (8) 52 Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési segély a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a kérelemhez igazolást kell csatolni a várható költségekről. A temetést követő 30 napon belül a kérelmező köteles a költségeket igazoló számláit bemutatni a Népjóléti Csoportnál. III. fejezet. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés (1) Az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) kell gondoskodni a halálesetről való tudomást szerzést követő 30 napon belül ha Hódmezővásárhely közigazgatási területén hunyt el és a ) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: a) aki a temetést szerződésben vállalta, b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, c) végintézkedés hiányában az elhunyt - elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa. d) az elhunyt közeli hozzátartozója (3) 54 Ha a temetésre kötelezett nem tesz eleget, vagy jövedelmi helyzete miatt nem tud eleget tenni kötelezettségének, az elhunytat közköltségen kell eltemettetni. A temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell. (4) Az elhunytat a temetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell eltemetni abban az esetben ha a megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van. (5) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek - kérésére - ki kell adni. (6) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni. 51 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet, a 23/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 52 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 53 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 54 Módosította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet.

14 (7) A szociális törvény 48.. (4) bekezdése szerint amennyiben a köztemetett Hódmezővásárhelyi lakóhellyel nem rendelkezett az utolsó lakhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemettetés költségeit vissza kell igényelni. (8) 55 A temetésre köteles személyt vagy az örököst a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni. A visszafizetésre legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető. A Bizottság javaslatára különösen indokolt esetben a Polgármester a köztemetés költségét részben vagy egészben elengedheti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló esetén a kétszeresét nem haladja meg. Méltányosságból biztosított közgyógyellátás (1) A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg azon szociálisan rászorult személyek részére, akiknek a) családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, továbbá b) a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri vagy meghaladja. (2) A jogosultság egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki az Sztv. szabályai alapján Karácsonyi juttatás 31. (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere függően az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől, különösen pedig a segélykeret felhasználásától évente egy alkalommal, a karácsonyi ünnepeket megelőzően átmeneti segélyt juttathat azoknak a személyeknek, akik: a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, b) rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, c) méltányossági ápolási díjban, 55 Megállapította a 17/2004. (03.08.) Kgy. sz. rendelet., Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet. 56 Módosította a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet 57 Módosította az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., az 5/2010.(01.30.) Kgy rendelet 58 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet

15 d) átmeneti segélyben havi rendszerességgel, e) méltányossági közgyógyellátásban részesülnek, illetve azon személyi körnek (pl. 90 éven felüliek, rendszeres támogatásban nem részesülő nagycsaládosok, stb.), amelyre a Bizottság javaslatot tesz. (2) Az előző bekezdésben meghatározott átmeneti segélyt elsősorban természetbeni juttatás formájában kell biztosítani. (3) Ugyanazon évben egy család részére egy karácsonyi juttatás állapítható meg IV.fejezet Eljárási rendelkezések (1) 61 Az ellátás iránti kérelem a polgármesterhez címezve postai úton vagy ügyfélszolgálati időben szóban vagy írásban nyújtható be a hivatal ügyfélszolgálati helyiségében valamint a Népjóléti Csoportnál. (2) Árvíz vagy belvíz okozta károkra igényelt átmeneti segélyt az árvíz vagy belvíz védekezési készültség ideje alatt lehet benyújtani annak kiegyenlítése az átmeneti segély terhére történik. (3) 62 A segélyt igénylőnek a szociális helyzete megismerése céljából a kérelemhez mellékelnie kell jövedelmi, vagyoni helyzetéről és minden olyan állapotról, körülményről szóló igazolást, amely alapján a szociális rászorultsága megállapítható. (4) 63 A kérelmező a polgármester döntése ellen annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül fellebbezéssel élhet. (5) A kérelmező a benyújtott kérelméhez hivatalos nyilatkozatot köteles csatolni, melyben rögzíti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek és egyben hozzájárul a közölt adatainak leellenőrzéséhez. (6) 64 Amennyiben az átmeneti segélyben vagy aktív korúak ellátásában részesülő személy a megítélt támogatást indokolatlanul nem veszi át, vagy a felajánlott munkát indokolás nélkül nem fogadja el, vagy neki felróható módon olyan magatartást tanúsít, amely miatt közcélú vagy közhasznú munkaviszonyát rendkívüli, vagy azonnali hatályú felmondással megszünteti a munkáltató, az önkormányzat az érintett személyes adatait (név, születési idő, lakcím) a felelősséglista nyilvántartásban 1 éves időtartamra felfekteti és nyilvánosságra hozza. Az adatkezelés célja a visszatartás attól, hogy visszaéljenek a szociális támogatásokkal, illetve kárt okozzanak a közvagyonban. 59 Hatályonkívül helyezte a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet 60 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., az 1/2007.(01.15.) Kgy. Sz., az 5/2010.(01.30.) Kgy sz. rendelet, módosította 30/2010.(09.07.) önkormányzati rendelet 61 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 62 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet 63 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. sz. rendelet 64 Megállapította a 30/2010.(09.07.) önkormányzati rendelet

16 (7) 65 Az eljárás kezdetekor a kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a (6) bekezdésben meghatározott esetekben személyes adatai nyilvánosságra hozatalára sor kerülhet. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a kérelem nyomtatvány tartalmazza. (8) 66 Arról, hogy a kérelmező esetében a (6) bekezdés alkalmazására sor kerülhet-e, a Népjóléti Csoport előterjesztése alapján a testületi hatáskörbe tartozó ügyek vonatkozásában Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) hoz döntést. A Bizottság a nyilvántartásba vételről és a nyilvánosságra hozatalról az ügy iratai és ismert körülményei alapján dönt. A nyilvántartásba vételről a nyilvánosságra hozatalt megelőző 15 napon belül tájékoztatni kell az érintettet. Nincs helye a nyilvánosságra hozatalnak, ha az érintett magatartását megfelelően megindokolja (1) 68 A Népjóléti Csoport a döntés előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik, a helyszínen tapasztaltakról feljegyzést készít. (2) Ha a kérelmező szociális helyzete hivatalból már ismert új kérelme kapcsán az (1) bekezdésben foglalt eljárási cselekményt megismételni nem szükséges. (3) 69 Ha a kérelmezőnél a környezettanulmány másodszori alkalommal sem végezhető el, a Polgármester a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti. (4) 70 Környezettanulmányt akkor kell végezni, ha a kérelemben szereplő adatok, vagy azok igazolására benyújtott dokumentumok valódiságának vizsgálata válik szükségessé 35.. (1) A döntésről a kérelmezőt, az eljárásban érdekelt szerveket, személyeket az I. fokú hatáskörrel rendelkező szerv határozattal értesíti. (2) A határozatban megállapított összegek kifizetéséről, átutalásáról (pl. nyugdíjbiztosítási járulék) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája intézkedik (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi állapota, lakhelye stb.) megváltozását annak bekövetkeztét követő 15. napon belül köteles bejelenteni. E kötelezettségről a megállapító határozatban rendelkezni kell. A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét. (2) A szociális törvény valamint a jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény illetve rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást azonnali hatállyal meg kell szüntetni. 65 Megállapította a 30/2010.(09.07.) önkormányzati rendelet 66 Megállapította a 30/2010.(09.07.) önkormányzati rendelet 67 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz., a 18/2006.(05.22.) Kgy. sz., az 5/2010.(01.30.) Kgy. sz. rendelet 68 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. rendelet 69 Módosította a 7/2005.(02.07.) Kgy. sz. rendelet 70 Módosította az 5/2010.(01.30.) Kgy. sz. rendelet

17 a) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzbeli egyenérték megfizetésére. b) a jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésére a Bizottság javaslatára méltányosságból, indokolt esetben legfeljebb hat havi részletfizetés engedélyezhető c,)a jóhiszemű támogatott a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése alól méltányosságból, különösen indokolt esetben mentesíthető a Bizottság javaslata alapján 37.. (1) A pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátás felhasználását a polgármester ellenőrizheti. Rendszeresen folyósított ellátás esetén a folyósítás ideje alatt eseti ellátás esetén az igénybevételt követő 3 hónapon belül végezhet ellenőrzést. (2) A szociális ellátásban részesülőnek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie. (3) Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő rosszhiszemű magatartása, melynek eredménye a jogosulatlan igénybevétel az ellátás megszüntetését vagy az igénybe vett ellátás visszakövetelését vonhatja maga után. (4) A rendelet szabályaitól méltányosságból, különösen indokolt esetben a Bizottság javaslatára el lehet térni, ha e nélkül a kérelem elutasítása: a, a kérelmező vagy családja életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, vagy b, a kérelmezőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, vagy c, következtében közüzemi szolgáltatást megszüntetnének. V.fejezet Záró rendelkezések 38.. (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális ellátásokra vonatkozó hatásköreit a polgármesterre ruházza át. (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelkezéseit a jogerősen még el nem bírált ügyekben kell alkalmazni. (3) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti: - az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló módosított 6/2001. (II.13.) Kgy. sz. rendelet ig terjedő rendelkezés, illetve - az 5/2001. (II.13.) Kgy. sz. rendelet a továbbá a a. (4) A 6/2001. (II.13.) Kgy. sz. rendelet elnevezése az alábbiak szerint módosul: 6/2001(II.13.) Kgy.sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

6/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet. A települési támogatásról

6/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet. A települési támogatásról 6/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet A települési támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

30/2013. (12. 11.) Kgy. rendelet

30/2013. (12. 11.) Kgy. rendelet 30/2013. (12. 11.) Kgy. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati segélyről és más szociális ellátásokról szóló rendelete Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Tószeg Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2007.(III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Mártély Község képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról. Rendkívüli települési támogatás

Mártély Község képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról. Rendkívüli települési támogatás Mártély Község képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben