Életpálya-építés modulok beépítése a 7-8. osztályok osztályfőnöki munkatervébe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életpálya-építés modulok beépítése a 7-8. osztályok osztályfőnöki munkatervébe"

Átírás

1 Életpálya-építés modulok beépítése a 7-8. osztályok osztályfőnöki munkatervébe Készítette: Lakatos Ferenc 2010.

2 Az életpálya-építés általános meghatározása Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa a sorsát. E tevékenység keretében az egyén életpálya-célokat tűz ki, stratégiákat készít a célok eléréséhez, és a stratégiák szerint a célokat megvalósítja. Az életpálya-építés élethosszig tartó folyamat, melyben a tanulásnak változó jelentőségű, de állandó szerepe van. Az életpálya-építés valamennyi az iskolai területet (tantárgyakat és szabadidőt), iskolai szakaszt, továbbá a személyiség egészét érintő kompetenciastruktúra. Ezért eleme valamennyi területnek. A tartalmak meghatározásában a valamennyi kompetenciaterület, képviselője érintett. Az életpálya-építéssel kapcsolatos feladatvégzés nem lehet "kampánymunka", a tanulók teljes iskolai előmenetelében, illetve a teljes tanévben folyik. Az életpályaépítést a pedagógus, illetve a munkába bekapcsolódó szakember a tanuló számára személyre szabottan fejleszti, figyelembe véve a tanuló életkorát, élethelyzetét, személyes képességeit, tudását, lehetőségeit, ambícióit. Arra kell törekednünk, hogy a személyes gondoskodást minden tanuló szükségletei és igényei szerint megkapja. A pedagógus ebben a szerepben támogatást nyújt a tanuló önálló, heurisztikus ismeretszerzéséhez, igény szerint tanácsokat, információkat nyújt döntési helyzetekben. Ha kell, vitatkozik, érvel, érveiben kerüli a tekintélyérveket. Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének célja, hogy a közoktatásból kikerülő gyerekek tisztában legyenek saját képességeikkel, meg tudják fogalmazni a jövőjükkel kapcsolatos elképzeléseiket, és ezek alapján képesek legyenek megtervezni és felépíteni majdani életpályájukat. Mindezeket figyelembe véve fő feladatunk 1

3 tanulóink felkészítése arra, hogy életpálya-elképzeléseiket a valóságos, egyben változó helyzetekhez tudják igazítani, képesek legyenek terveiket felülvizsgálni és módosítani, erőforrásaik átcsoportosításával a krízishelyzeteket elkerülni. Az alkalmazott módszereknek és tanulásszervezési módoknak lehetővé kell tenniük a személyes megnyilvánulást, a próbálkozást, kísérletezést, a kérdezést, segítségkérést, a tanulók közötti együttműködést. Szokássá kell alakítani a tanulás során a tervezést, a döntések indoklását, a vélemény indoklását, az önállóságot, a kérdésfeltevést. Lehetőséget kell teremteni az egyéni megoldásoknak, értékelni kell az eredetiséget, a kritikus és önkritikus magatartást, valamint mások munkájának támogatását, a szolidaritást. A tanulónak minden esetben kellő próbálkozási (tévedési) lehetőséget kell adni, lehetőséget és támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy problémáit megfogalmazza, gondjainak megoldásához segítséget kérjen. Az életpálya-építési kompetenciák eredményes fejlesztése érdekében a pedagógusnak törekednie kell az iskola és a család folyamatos együttműködésének biztosítására is. Az életpálya-építést végző pedagógus a következő színtereken foglalkozhat tanulóival: Önismeret-fejlesztés Ismeretek szintje Attitűdök Képességek Ambíciók Lehetőségek (helyzet) Pályaorientáció Információközvetítés, és információforrás-kezelésben való pedagógiai közreműködés Pálya-tapasztalatszerzés lehetőségeinek megteremtése 2

4 Az aktuális döntéshozatal folyamatának támogatása Módszerek, tanulásszervezési módok: Projektmódszer Kooperatív tanulás Önálló ismeretszerzés Differenciált tanulás Heurisztikus tanulás önállóan és csoportban Az életpálya-építés koncepcióinak beépülése az egyes müveltségterületekbe Fejlesztési koncepció Kompetenciák Önbemutatás Stratégiaalkotás Stratégia megvalósítása Specifikus, életpálya-építési kompetenciák Környezeti beágyazódás Iskolai Iskolán kívüli A fejlesztés terepei Ember a természetben Ember és társadalom Műveltségterületi Földünk és környezetünk tartalmakon Művészetek Életvitel és gyakorlati A modul ismeretek Testnevelés és sport Kereszttantervi Matematika tartalmakon Szövegértés és szövegalkotás B modul Önképzőkörök Szakkörök Tanórán kívül Iskolai vállalkozások Más iskolák C modul Cégek Szolgáltatók 3

5 Életpálya-építés modulok beépítése a 7-8. osztály osztályfőnöki óráiba A 2009/10. tanévtől, az életpálya-építés modul kompetencia alapú tanítását a 7-8. órában az osztályfőnöki órakeret terhére, a teljes évi óraszám 40%-ban (16 óra/év) lehet megvalósítani. Az életpálya-építéssel kapcsolatos osztályfőnöki órákat a 7. osztályosoknak a tanév második félévében, míg a 8. osztályosoknak a tanév első félévében célszerű megtartani. Ennek az időbeosztásnak kettős oka van: egyrészt a nagyjából két féléves munka így jobban egymásra építhető (a két félév között egy hosszabb szünettel), másrészt a hetedikes modulok jelentős része önismereti témájú, míg a nyolcadik osztályra tervezettek sokkal inkább a továbbtanulás / pályaválasztás támakört járják körül. A teljes, részletes modulleírások megtalálhatóak a mellékelt CD-n, vagy elérhetőek a honlapon keresztül is. A modulok egy része annyi anyagot, feladatot tartalmaz, amennyit nem lehetne megvalósítani egy 45 perces osztályfőnöki órán. Ígya javasolt modulok esetén szerepelnek ajánlott feladatok, amelyekkel ezt az időkeretet hatékonyan lehet ki ölteni. Az osztályfőnöki tanmenetbe beépítésre javasolt modulok: 4

6 7. osztály (a tanév második félévének osztályfőnöki óráin) Óra Modul / foglalkozás Az óra témája, célja Ajánlott feladatok a modulban A várt haszon, elérhető cél 1. modul: Csoportfolyamat elindítása Ráhangolódás 1. VII.C.1. A foglalkozások témáinak Játék a csillagjegyekkel Képzésindító meghatározása A csoport ars poeticája rajz Csoportkohézió erősödése Szívesen lennék, sohasem lennék A korosztály számára 2. legfontosabb és legértékesebb Önkifejező-készség fokozódása emberi tulajdonságok Az emberi tulajdonságok 2. modul: Az énkép felállításának alapozása összegyűjtése sokféleségének felismerése VII.C.2. Reális énkép felállítása Hangulatjelentés Önismereti élményszerzés Normális vagyok én Ki szeretnél lenni, mikor és hol Véleményalkotás egyáltalán? élnél? Mitől és miért lehet valaki értékes? 3. A kritikai érzék fejlesztése Támogató és gátló mondatok Ki áll igazán melletted? A destruktív kritika felismerése 5

7 4. A választás nehézsége 3. modul: Választás és őszinteség VII.C.3. Fekete, fehér, igen, nem 5. Nehéz helyzetek tanulsága modul: A kiszolgáltatottság érzése VII.C.4. Ki a főszereplő az 7. életemben Példaképek, hősök Bizalomséta A hazugságról szituációs gyakorlat Rosszul végződött helyzetek - megbeszélés Feszültségforrások, kudarcok ötletbörze A kudarc, mint lehetőség Ökölbeszorított kéz Mondd és rajzolom! Páros kommunikációs gyakorlatok (korlátozó tényezőkkel) Hősiesség vagy emberségesség? Példaképek gyűjtése - csoportmunka Okos ember más kárából tanul Stratégiagyártás Az empátiás készség fejlesztése Tudatos példakép-választás 6

8 8. 5. modul: VII.C.5. Hogy mondjam, hogy megértsd: szeretlek! Az érzelmek felismerése, kifejezése A lét- és tett-orientált szeretet közti különbségek felismerése, értelmezése 9. Párkeresés 6. modul: 10. VII.C.6. Az idő múlása, az időhiány Semmire sincs időm 7. modul: 11. VII.C.7. Az önismereti blokk lezárása, a Zárás közös élmények értékelése Te mesélsz, én ajándékozok! Mi a szeretet? Hogyan szeressek és szeressenek? Milyen az én ideálom? Szín és testrész párosítása Táviratküldés Hangulatjelentés időbecslés Időbeosztás Hogy múlik az idő?! Nevek, pozitív tulajdonságok Életútgrafikon Útravaló idézetek Tudatosabb érzelemnyilvánítás Ajándékozási ötletek A feltárt érzések megélése A feltárt érzések felvállalása Az ideális pár megtalálása A párkereséshez kapcsolódó tabuk kirajzolódása Időgazdálkodási praktikák Tapasztalati és kapcsolati tőke A közösen megfogalmazott értékek 8. modul: A tanulók figyelmének felhívása Foglalkozási családfa készítése Stratégiaalkotás: véleménykérés 12. VII.A.6.1. Kérdőíves felmérés és a munka megélhetést, társadalmi hasznosságot, önkifejezést és Miből élnek a családok? Egy értékalkotó ember bemutatása kérdőíves módszerrel, a munka megtervezése (feladatok, ütemezés, ennek értékelése az önmegvalósítást is biztosító, Hozz egy tárgyat, amit te felelősök kijelölése) 7

9 emberi boldogulásról, összetett szerepére. készítettél, és büszke vagy rá! Stratégiamegvalósítás: tervvégrehajtás munkáról A téma személyes megközelítése Csoportos megbeszélés és közös Információkezelés: adatgyűjtés, az érdeklődés felkeltését is álláspont kialakítása az emberi feldolgozás, összesítés, megjelenítés szolgálja. boldogulás feltételeiről Kooperáció: feladatmegosztás, segítőkészség, együttműködési készség, értékelés modul: VII.A.6.2. Sikeres emberek foglalkozási sikerek A szülői, ismerősi körből, a településen könnyen elérhető hírességek meghívása. Az interjú alanya a gyerekek szempontjából legyen érdekes, vonzó foglalkozású, jó beszédkészséggel rendelkező ember (a szülők közül is választhatunk). Írj egy kérdést, amivel megismerheted vendégünket! Kérdések gyűjtése a sikeres életúttal rendelkező személyek látogatásának előkészítéséhez. Vendégek az osztályban Beszélgetés a meghívott, sikeres életúttal rendelkező személyekkel Tervezés Kíváncsiság, kreativitás Rendszerező készség, íráskészség Információgyűjtés, -kezelés megfigyelési szempontok szerint Kommunikációs készség 10. modul: Foglalkozások megismerése, Pálya, szakma, foglalkozás, Stratégiaalkotás: gyűjtés, rendszerezés 14. VII.A.6.3. Mit tud egy, milyen a gyűjtése és meghatározott szempontok szerinti beosztás, munkakör, képesítés, végzettség e fogalmak meghatározott szempontok szerint Kooperáció: csoportmunkában jó, mit csinál a? rendszerezése a gyerekek tágabb megbeszélése együttműködés, alkalmazkodás 8

10 környezetében. Mit csinál a. (gyermekorvos)? egymáshoz, a kitűzött célokhoz, az A kapcsolódó fogalmak konkrét Kérdőív (feladatlap) bemutatása és eltérő egyéni szükségletekhez életutakban történő megismerése, tanári vezetéssel való közös Önismeret: a szakmai, emberi megértése. kitöltése képességek megismerése, Ismerjünk meg minél több megnevezése, az önfejlesztési célok, a foglalkozást! saját felelősség megfogalmazása Hagyományos gyűjtőmunka (könyvtár, pályatükrök, egyéni beszélgetések stb. segítségével), vagy internetes gyűjtőmunka csoportokban Önismereti tevékenységek Riport egy frissen tovább tanuló Önismeret: a saját felelősség segítségével a diákok (gimnazista) diákkal megfogalmazása a pályaválasztásban 11. modul: képességeinek, tulajdonságainak Aktuális cikk a beiskolázásról, a Stratégiaalkotás: tájékozódás, 15. VII.A.6.6. Tájékozódás a feltérképezése, tudatosítása, majd ezek összefüggésbe hozása a továbbtanulásról Egy felkért kolléga, belső/külső helyzetértékelés, döntés-előkészítés, mérlegelés, tanácsadás. pályaválasztáshoz pályaalkalmassággal, szakember tájékoztatója a Információkezelés: önfejlesztéssel, pályaválasztással. továbbtanulás jelentőségéről, információkeresés, az elektronikus lehetőségeiről, szempontjairól. A eszköztárak meghatározása (az 9

11 felmerülő kérdések interneten található tájékozódást megválaszolása segítő honlapok) Egy csoport (3-4 fő) együtt Helyzetelemzési képesség fejlesztése modul: (saját készítés: lásd melléklet) dolgozva felméri az osztály összes tanulója által a következő kérdésekre adott válaszaikat, az adott táblázat kitöltésével. Összegzés, arányok és százalékarányok kiszámítását. Az adatok alapján Melyik középiskolában szeretnél továbbtanulni? Milyen tagozaton szeretnél továbbtanulni? Kérdőíves felmérés csoportmunkában. Vizuális információértelmezési képesség fejlesztése Következtetési képesség fejlesztése Kooperáció: csoportmunkában együttműködés, alkalmazkodás Információgyűjtés, -kezelés megfigyelési szempontok szerint oszlopdiagramok készítése Kommunikációs készség A modulok részletes leírása a mellékelt CD-n, vagy a honlapon elérhetőek. 10

12 8. osztály (a tanév első félévének osztályfőnöki óráin) Óra Modul / foglalkozás Az óra témája, célja Ajánlott feladatok a modulban A várt haszon, elérhető cél 1. Információforrások A 7. évfolyamon gyűjtött anyag frissítése, meghatározása, adatgyűjtés, A tanulók pályaválasztásának aktualizálása rendszerezés, döntési előkészítése és segítése. A gyerekek többsége számára elérhető, alternatívák felállítása. A szükséges információforrások fontos, célzott középiskolák bemutatása 1. modul: A döntési alternatívák közötti megismerése, a pályaválasztási (felvételi tájékoztatók, internet, személyes VIII.A.6.1. mérlegelés, választás, az 2. döntés támogatása az információk ismeretség alapján) Pályaválasztás információgyűjtés alapján rendszerezésével, a felvételi Az iskola továbbtanulási felelősének vagy döntési alternatívák aktuális szabályainak és magának az osztályfőnöknek a közvetlen meghatározása az egyéni menetrendjének megismerésével vezetésével feladatok, határidők, menetrend döntéshozatalhoz. meghatározása Tájékozódás. 2. modul: Támogatni a felvételire készülést Önismereti lapok kitöltése Önismeret: akarat, önfegyelem, 3. VIII.A.6.2. az önismerettel összefüggő Az önismeret jelentőségének önbizalom értékelése, Önismeret akarat önvizsgálattal, amely feltárja az megfogalmazása önfejlesztési célok 11

13 önfegyelem - akarat, az önfegyelem, az Önismereti játék: tulajdonságpóker meghatározása 4. vizsgadrukk önfejlesztés, a vizsgadrukk és a csoportban Együttműködés: az önismeret továbbtanulás kapcsolatát. Indián név támogatása tesztek, Jel-képem saját jelkép készítése / helyzetgyakorlatok során Plakátkészítés: Ki vagyok én? Gondolkodási készség: az önismerettel összefüggésben önvizsgálat, mérlegelés, 5. következtetések levonása Kommunikációs készség: önismereti megállapítások, mások értékelése, aktív gyakorlás szituációs játékokban A (nem tantárgyi) felvételi helyzetre való felkészülés Probléma-meghatározás Önismeret: önfejlesztési 6. támogatása, különös tekintettel a szóbeli bemutatkozásra, az Beszélgetés: Hogyan készülök a felvételire? A felvételi szituáció kipróbálása célmeghatározás, együttműködés, általánosítás, önbemutatásra és az általános önreflexió, értékelés beszélgetésre 12

14 Felolvasás, véleménynyilvánítás modul: VIII.A.6.4. Felnőtt vagyok? Gyerek vagyok? A gyerek- és a felnőttstátusz közötti különbségek felismerése Ezek szerepe a családban, az iskolában, a mindennapi életben. A szerepek változása az életkor előrehaladtával. A státuszkülönbségből adódó konfliktushelyzetek és ezek kezelési lehetőségei. Zenehallgatás. A dalszövegek megbeszélése Szerepgyűjtés, szerepelemzés Csoportban tipikus szülő- / tanár- / felnőttmondatok gyűjtése Gyerek felnőtt szerepkonfliktus írásbeli szövegalkotás Beszélgetés: Miért nehéz kamasznak lenni? Gyerek-felnőtt konfliktushelyzet Szerepészlelés, konfliktusfelismerés, együttműködés, decentrálás, helyzetértékelés, eltérő érdekek, nézőpontok felismerése, következtetések levonása Szerepviselkedés, normaalkalmazás szerepjáték, esetmegbeszélés 9. A tanulókat játékos szituációkon modul: VIII.C.2. Elágazó ösvények kertje Szakmaismeret keresztül hozzásegíteni, hogy saját érdeklődési köreiket meghatározzák és a közösség előtt képviseljék. Az önmeghatározás mellett fontos cél, hogy a tanulók képesek Foglalkozáskereső Kiből lehetne jó? Újságháló Önbemutatás, önmeghatározás, információkezelés, tájékozódás. legyenek meglátni a körülöttük 13

15 lévő lehetőségeket, választási helyzeteket, gondolkodjanak el azon, menynyi különféle foglalkozást találhatnak a közvetlen közelükben is modul: A különféle információforrások Ki miben tudós? Mi lehet a könyvtárban? A könyvtár Információszerzés, információkezelés, 12. VIII.C.3. Keresd a forrást közötti eligazodás, keresési stratégiák bemutatása feltérképezése Információvadászat gyűjteménykezelés. Stratégiatervezés, megvalósítás. 13. Információkutatás Információkezelés gyakorlása. Internetes források - Iskolaválasztás Kérdések és válaszok Önkifejezés, kommunikáció, kooperáció modul: VIII.C.4. Örömmel értesítjük Vizsgatréning A diákok felkészítése a középiskolai felvételire Tájékoztatás a felvételik rendszeréről Te hogyan mérnéd? Feladatalkotó Egy központi feladatsor közös értékelése Próbavizsga / Próbafelelet Mit lát belőlünk a vizsgáztató / a tanár? Ha nem csak felvételi elbeszélgetés van Összegzés: Hogyan hogyan ne?! Megfigyelő képesség Szabályalkotás képessége Kreativitás, empátia, reflexiós készség, Koncentráció, elemzési készség, A modulok részletes leírása a mellékelt CD-n, vagy a honlapon elérhetőek. 14

16 MELLÉKLET ÉLETPÁLYAÉPÍTÉS 7. évfolyam Matematika FELMÉRÉS - DIAGRAMKÉSZÍTÉS 15

17 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Ajánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókusza A tanulók továbbtanulási szándékainak felmérése Elgondolkodtatni a tanulókat a pályaválasztással kapcsolatban Fejleszteni a tanulók rendszerező, elemző készségét 45 perc évesek Megelőző modul: Tájékozódás a pályaválasztáshoz Követő modul:- Matematika: szöveges feladatok, függvények, grafikonok Fizika: adatgyűjtés, grafikonelemzés Helyzetelemzési képesség fejlesztése Vizuális információértelmezési képesség fejlesztése Következtetési képesség fejlesztése MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Bontsuk az osztályt 3-4 fős homogén csoportokra szövegértési képességük, grafikonelemzési jártasságuk szerint! A csoport tagjai dolgozzanak össze, vitassák meg elképzeléseiket és a közös megoldást, melyet mindannyian értenek és elfogadnak, rögzítsék a kiadott lapon. Fontos, hogy a csapat akármelyik tagja ismertetni tudja a megoldás lépéseit. 16

18 MODULVÁZLAT Ráhangolódás A Tevékenység: Mini-felmérés készítése Tanári instrukciók Ismerteti a feladatot Segít értelmezni a kitöltendő szöveget Kiemelt készségek, Számolási készség, következtetés, precizitás képességek Célcsoport /A differenciálás lehetőségei Homogén csoport gyengébb elemző képességű tanulókból Munkaforma Csoportmunka Módszerek Adatgyűjtés, elemzés Eszközök Feladatlap: Ráhangolódás A B Tevékenység: Mini-felmérés készítése Tanári instrukciók Ismerteti a feladatot Segít értelmezni a kitöltendő szöveget Kiemelt készségek, Számolási készség, következtetés, precizitás képességek Célcsoport /A differenciálás lehetőségei Homogén csoport közepes elemző képességű tanulókból Munkaforma Csoportmunka Módszerek Adatgyűjtés, elemzés Eszközök Feladatlap: Ráhangolódás B C Tevékenység: Mini-felmérés készítése Tanári instrukciók Ismerteti a feladatot Segít értelmezni a kitöltendő szöveget Segít megrajzolni az oszlopdiagramot Kiemelt készségek, képességek Számolási készség, következtetés, precizitás, ábrázolási készség 17

19 Célcsoport /A differenciálás lehetőségei Munkaforma Módszerek Eszközök Homogén csoport jó elemző képességű tanulókból Csoportmunka Adatgyűjtés, elemzés, grafikus ábrázolás Feladatlap: Ráhangolódás C FELADATOK: A gyerekek munkafüzetében is megjelenő feladatleírások GYÜJTEMÉNYEK: Azok a feladatok, feladatrészek, demonstrációs, multimédiás eszközök, amelyeket a tanár az órán maga ad ki a gyerekeknek Tartalomfeldolgozás Ráhangolódás A Két-két csoport (6-8 fő) együtt dolgozva felmérik a következő kérdésre adott válaszaik gyakoriságát az adott táblázat kitöltésével, majd elvégzik az összegzést és az arányok kiszámítását. Ráhangolódás B Két-két csoport (6-8 fő) együtt dolgozva felmérik a következő kérdésre adott válaszaik gyakoriságát az adott táblázat kitöltésével, majd elvégzik az összegzést és az arányok, százalékarányok kiszámítását. 18

20 Ráhangolódás C Két-két csoport (6-8 fő) együtt dolgozva felmérik a következő kérdésre adott válaszaik gyakoriságát az adott táblázat kitöltésével, majd elvégzik az összegzést és az arányok, százalékarányok kiszámítását. Ezután az adatok alapján készítenek egy oszlopdiagramot. 19

21 MODULVÁZLAT A Tevékenység: Felmérés készítése Tanári instrukciók Ismerteti a feladatot Segít értelmezni a kitöltendő szöveget Kiemelt készségek, Számolási készség, következtetés, precizitás képességek Célcsoport /A differenciálás lehetőségei Homogén csoport gyenge elemző képességű tanulókból Munkaforma Csoportmunka Módszerek Adatgyűjtés, elemzés Eszközök Feladatlap: Felmérés A B Tevékenység: Felmérés készítése Tanári instrukciók Ismerteti a feladatot Segít értelmezni a kitöltendő szöveget Kiemelt készségek, Számolási készség, következtetés, precizitás képességek Célcsoport /A differenciálás lehetőségei Homogén csoport közepes elemző képességű tanulókból Munkaforma Csoportmunka Módszerek Adatgyűjtés, elemzés Eszközök Feladatlap: Felmérés B C Tevékenység: Felmérés készítése Diagram készítés Tanári instrukciók Ismerteti a feladatot Segít értelmezni a kitöltendő szöveget Segít megrajzolni az oszlopdiagramot Kiemelt készségek, képességek Számolási készség, következtetés, precizitás, ábrázolási készség Célcsoport /A Homogén csoport jó elemző képességű tanulókból differenciálás lehetőségei 20

22 Munkaforma Módszerek Eszközök Csoportmunka Adatgyűjtés, elemzés, grafikus ábrázolás Feladatlap: Felmérés C Tartalomfeldolgozás Felmérés A Egy csoport (3-4 fő) együtt dolgozva felméri az osztály összes tanulója által a következő kérdésekre adott válaszaikat, az adott táblázat kitöltésével. Melyik középiskolában szeretnél továbbtanulni? Milyen tagozaton szeretnél továbbtanulni? Ezután elvégzik az összegzést és a megfelelő arányok kiszámítását. Felmérés B Egy csoport (3-4 fő) együtt dolgozva felméri az osztály összes tanulója által a következő kérdésekre adott válaszaikat, az adott táblázat kitöltésével. Melyik középiskolában szeretnél továbbtanulni? Milyen tagozaton szeretnél továbbtanulni? Ezután elvégzik az összegzést és a megfelelő arányok kiszámítását és százalékarányok kiszámítását. 21

23 Felmérés - diagramok C Egy csoport (3-4 fő) együtt dolgozva felméri az osztály összes tanulója által a következő kérdésekre adott válaszaikat, az adott táblázat kitöltésével. Melyik középiskolában szeretnél továbbtanulni? Milyen tagozaton szeretnél továbbtanulni? Ezután elvégzik az összegzést és a megfelelő arányok kiszámítását és százalékarányok kiszámítását. Ezután az adatok alapján készítenek egy-egy oszlopdiagramot. 22

24 FELADATOK Ráhangolódás A Mérjétek fel, hogy a csoportban ki hogyan vélekedik a következő kérdésről! (A megfelelő rubrikába tegyetek X-et!) SZERETED A MATEMATIKÁT? Név Igen Nem Nem tudja összesen Számítsátok ki a következő arányokat! A felmérésben szereplő résztvevők közül: fő adott IGEN választ, ami az összes válaszadó része, fő adott NEM választ, ami az összes válaszadó része,. fő adott NEM TUDJA választ, ami az összes válaszadó... része. Számítások: 23

25 FELADATOK Ráhangolódás B Mérjétek fel, hogy a csoportban ki hogyan vélekedik a következő kérdésről! (A megfelelő rubrikába tegyetek X-et!) SZERETED A MATEMATIKÁT? Név Igen Nem Nem tudja összesen Számítsátok ki a következő arányokat! A felmérésben szereplő résztvevők közül: fő adott IGEN választ, ami az összes válaszadó része, azaz %-a.; fő adott NEM választ, ami az összes válaszadó része, azaz %-a.; fő adott NEM TUDJA választ, ami az összes válaszadó... része, azaz %-a.. Számítások: 24

26 FELADATOK Ráhangolódás C Mérjétek fel, hogy a csoportban ki hogyan vélekedik a következő kérdésről! (A megfelelő rubrikába tegyetek X-et!) SZERETED A MATEMATIKÁT? Név Igen Nem Nem tudja összesen Számítsátok ki a következő arányokat! A felmérésben szereplő résztvevők közül: fő adott IGEN választ, ami az összes válaszadó része, azaz %-a.; fő adott NEM választ, ami az összes válaszadó része, azaz %-a.; fő adott NEM TUDJA választ, ami az összes válaszadó része, azaz %-a. 25

27 Készítsetek oszlopdiagramot az adatok alapján! Színezzétek ki a diagramon a megfelelő oszlopokat a megfelelő magasságig! fő Igen nem n. t. Számítások: 26

28 FELADATOK FELMÉRÉS A 1. oldal Mérjétek fel, hogy az osztályban ki melyik középiskolában, milyen tagozaton szándékozik továbbtanulni! Tanuló neve Középiskola neve Tagozat típusa 27

29 Számítsátok ki a következő arányokat! FELMÉRÉS A 2. oldal A felmérésben szereplő résztvevők közül: a) A. középiskolában fő szeretne továbbtanulni, ami az osztály tanulóinak része. A. középiskolában fő szeretne továbbtanulni, ami az osztály tanulóinak része. A. középiskolában fő szeretne továbbtanulni, ami az osztály tanulóinak része. A. középiskolában fő szeretne továbbtanulni, ami az osztály tanulóinak része. A. középiskolában fő szeretne továbbtanulni, ami az osztály tanulóinak része. A. középiskolában fő szeretne továbbtanulni, ami az osztály tanulóinak része. b) A... tagozaton fő szeretne továbbtanulni, ami az osztály tanulóinak része. A... tagozaton fő szeretne továbbtanulni, ami az osztály tanulóinak része. A... tagozaton fő szeretne továbbtanulni, ami az osztály tanulóinak része. 28

30 A... tagozaton fő szeretne továbbtanulni, ami az osztály tanulóinak része. A... tagozaton fő szeretne továbbtanulni, ami az osztály tanulóinak része. Számítások: 29

31 FELADATOK FELMÉRÉS B 1. oldal Mérjétek fel, hogy az osztályban ki melyik középiskolában, milyen tagozaton szándékozik továbbtanulni! Tanuló neve Középiskola neve Tagozat típusa 30

32 Számítsátok ki a következő arányokat! FELMÉRÉS B 2. oldal A felmérésben szereplő résztvevők közül: a) A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, b) A tagozaton fő szeretne tovább-tanulni, A tagozaton fő szeretne tovább-tanulni, A tagozaton fő szeretne tovább-tanulni, 31

33 A tagozaton fő szeretne tovább-tanulni, A tagozaton fő szeretne tovább-tanulni, Számítások: 32

34 FELADATOK FELMÉRÉS C 1. oldal Mérjétek fel, hogy az osztályban ki melyik középiskolában, milyen tagozaton szándékozik továbbtanulni! Tanuló neve Középiskola neve Tagozat típusa 33

35 Számítsátok ki a következő arányokat! FELMÉRÉS C 2. oldal A felmérésben szereplő résztvevők közül: a) A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, A.. középiskolában fő szeretne tovább-tanulni, b) A tagozaton fő szeretne tovább-tanulni, A tagozaton fő szeretne tovább-tanulni, A tagozaton fő szeretne tovább-tanulni, 34

36 A tagozaton fő szeretne tovább-tanulni, A tagozaton fő szeretne tovább-tanulni, Számítások: 35

37 FELMÉRÉS C 3. oldal Készítsetek oszlopdiagramokat az osztály tanulóinak továbbtanulási szándékáról! a) Színezzétek ki a diagramon a megfelelő oszlopokat a megfelelő magasságig! Osztályunk tanulóinak választott középiskolák szerinti megoszlása fő Iskola Iskola Iskola Iskola Iskola Iskola Iskola b) Színezzétek ki a diagramon a megfelelő oszlopokat a megfelelő magasságig! Osztályunk tanulóinak választott tagozat szerinti megoszlása fő tagozat tagozat tagozat tagozat tagozat tagozat tagozat 36

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET

ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam osztályfőnöki 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5 évi 18,5

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben