A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntıbizottság a KEIOK Kft. (1126 Budapest, Tóth Lırinc u. 31., képviseli: Dr. Halász Ügyvédi Iroda Dr. Halász György ügyvéd 5100 Jászberény, Bartók B. u. 8.) és a Perfektum Projekt Kft. (1033 Budapest, Laktanya u. 2. I/8., a továbbiakban közösen: kérelmezı) által Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., a továbbiakban: ajánlatkérı) Vállalkozási szerzıdés a Szeged belváros árvízvédelmi fejlesztése tárgyú KEOP-2.1.2/2F/ azonosítószámú projekthez kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása szolgáltatás beszerzésére tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmét elutasítja. A kérelmezı által megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az alaptalan kérelmi elemre tekintettel - nem kerül visszatérítésre, annak teljes összegét kérelmezı viseli. Ezt meghaladóan a felek maguk viselik az eljárás során felmerült további költségeiket. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fıvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a kérelmezı kérelme, ajánlatkérı észrevétele, valamint a felek tárgyalási nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg.

2 2 Ajánlatkérı június 29-én feladott, a Közbeszerzési Értesítıben KÉ- 9620/2012. számon megjelent ajánlati felhívásával a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkezı részben meghatározott szolgáltatás megrendelése tárgyában. Ajánlatkérı részajánlat benyújtását, valamint az alternatív ajánlat tételét kizárta, beszerzés becsült értékét Ft-ban jelölte. A felhívás II.2.1) pontjában került rögzítésre a teljes mennyiség az alábbiak szerint: A projekt fıbb tartalma: A sz. fıvédvonal beavatkozással érintett szakasza a Tisza jobb parti km közötti szelvénye, mely Szeged belváros szakaszán húzódik. A tárgyi rekonstrukciós mőszaki feladatok szakmailag három csoportba sorolhatók: 1. Partfal szakaszok szerkezeti megerısítése, kiegészítı mőszaki megoldások a teherbírás, esetenként az állékonyság növelése érdekében, az élettartam követelményekre is tekintettel 2. Szivárgó rendszer építése a mentett oldalon az árvizes idıszakokban a fakadóvizes jelenség és végsı soron a hidraulikus talajtörés kiküszöbölése (csökkentése), illetve az árvíz levonulás utáni idıszakban a partfal terhelésének csökkentése érdekében 3. A magassági hiányok felszámolását biztosító megoldások. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását jelentı feladatok: A projekt megvalósítása során használt kommunikációs eszközök: - Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyőjtése 2 alkalommal - Sajtótájékoztató szervezése 3 alkalommal - Sajtó-nyilvános események, rendezvények szervezése (ünnepélyes nyitórendezvény, egyéb rendezvény, konferencia, pl. alapkıletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárás stb.) 3 alkalommal - A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt A típusú tábla elkészítés és elhelyezése 1 db - Nyomtatott sajtócikk megjelentetése 4 alkalommal - Televíziós megjelenés 2 alkalommal - Fotódokumentáció készítése a projekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan - Önálló internetes honlap készítése és üzemeltetése a projekt megvalósítási ideje alatt 1 db A projekt megvalósítását követıen használt kommunikációs eszközök - Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 alkalommal - Sajtótájékoztató szerevezése 1 alkalommal - Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyőjtése 2 alkalommal

3 3 - Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése db - Sajtómegjelenések összegyőjtése és elemzése a projekt teljes megvalósítási ideje alatt - A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt D típusú tábla elkészítés és elhelyezése 1 db - TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 1 alkalommal A szerzıdés teljesítése során a Támogató honlapjáról letölthetı Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutatók használata szükséges. Ajánlatkérı kérelemre biztosítja a mőszaki dokumentációkba történı betekintés lehetıségét. A felhívás szerint a szerzıdés idıtartama tıl ig tart. A részvételi feltételek között meghatározásra kerültek a kizáró okok és igazolásuk, az alkalmasság igazolásának módja és az alkalmasság minimum feltételei. Ajánlatkérı a felhívás IV.2.1) pontjában értékelés szempontjaként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás szempontját rögzítette. A felhívás szerint az ajánlattételi határidı július 19-ében, az ajánlati kötöttség minimális idıtartama 30 napban került meghatározásra. A felhívás V.2) pontja alapján a szerzıdés Európai Uniós alapokból finanszírozott, a projekt elnevezése Szeged belváros árvízvédelmi fejlesztése, KEOP-2.1.2/2F/ A felhívás V.4) 6) alpontja szerint Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. (6) bekezdése szerint. Ajánlatkérı dokumentációt is készített, mely tartalmazta a részletes ajánlati feltételeket, a specifikációt, a szerzıdéstervezetet és az iratmintákat. A dokumentáció II.a) pontja szerint ( ) Az ajánlattevınek a Kbt-ben, az eljárást megindító felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az elıírt kötelezı okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. ( ) Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elı, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelıen

4 4 kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelı (az iratmintában szereplı adatokat teljes körően tartalmazó) más okirat is mellékelhetı ( ) Ajánlattevınek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevık kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelıen kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevı kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlattevı ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg az eljárást megindító felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevık kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetıleg ezeket a hiánypótlás keretében nem korrigálja. A dokumentáció II.b) 5) alpont szerint Az ajánlattevı ajánlatában az árat kizárólag Ft-ban (HUF-ban) határozhatja meg. A 8.) alpont rögzíti, hogy Ajánlattevınek ajánlatában fel kell tüntetni a szerzıdés értelmében általa nyújtani kívánt szolgáltatás nettó árat, külön feltüntetni az ÁFA összegét, majd a bruttó árat. A 9.) alpont értelmében A szolgáltatás árát nettó összegben, az ÁFA mértékének feltüntetésével kell megadni. A szerzıdéses ár a beszerzés tárgyát képezı teljes feladatra vonatkozik, a IV. fejezetben foglalt szerzıdéses feltételekre figyelemmel tartalmaznia kell minden, a munkák teljes körő elvégzésével kapcsolatban felmerülı költséget, anyag- és munkadíjat. A dokumentáció 19.d) pontjában ajánlatkérı elıírta, hogy Ajánlattevınek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni, amennyiben a dokumentációban leírtak alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum az ajánlattevıre, alvállalkozójára, illetıleg az erıforrást nyújtó szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban részletezett tartalmi és formai követelményeknek. Felhívjuk az ajánlattevık figyelmét, hogy a nyilatkozatokat az ajánlati dokumentációban megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni! Dokumentum megnevezése Tartalmi követelmény Formai követelmény borítólap az Iratminta szerint tartalomjegyzék tartalmazza az oldalszámokat felolvasólap az Iratminta szerint cégszerően aláírva nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdés alapján az Iratminta szerint ( ) cégszerően aláírva

5 5 Dokumentum megnevezése Nettó ajánlati ár részletezése (Az Iratmintában kiadott költségvetéstıl tartalmilag eltérni nem lehet az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak minısül) Tartalmi követelmény az Iratminta szerint Formai követelmény cégszerően aláírva A Szerzıdéstervezet 3.) Vállalkozói díj része értelmében az alábbi bontásban kellett az ajánlati árat megadni: Nettó:...,-Ft + 27 % ÁFA:...,-Ft Bruttó:...,-Ft azaz:... forint. A tervezet 3.2) pont alapján A Vállalkozói díj tartalmazza a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos minden költséget, beleértve az ügynökségi díjat is. A Vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult. Ajánlatkérı a tervezet 3.3) pontjában rögzítette, hogy A vállalkozói díj elszámolása a szolgáltatások ténylegesen teljesített mennyisége és az 1. sz. mellékletben meghatározott egységárak alkalmazásával történik. A dokumentáció V. Iratminták tartalmazta a Felolvasólapot, melyben az ajánlati árat az alábbiak szerint kellett megadni: Nettó Ajánlati ár:... Ft A Nettó ajánlati ár részletezése táblázatban ajánlattevıknek szolgáltatási elemenként a nettó egységárat és a mennyiséggel súlyozott ajánlati árat kellett megadniuk. Ajánlatkérı július 13-án megválaszolta az ajánlattevık által feltett kérdéseket. A bontási jegyzıkönyv szerint ajánlattételi határidıre ajánlatot nyújtott be a MAHIR-MONDAY Konzorcium, a Látványos Kfc., a MEDIUS Bt., a MEDIA FACTORY Kft., a STEP&VALS Kft., a Fingerprint Kft. Médiainfo Bróker Kft. közös ajánlattevık, és kérelmezı. Kérelmezı ajánlatának 4. oldalán került csatolásra a felolvasólap, melyben kérelmezı nettó ajánlati áraként Ft szerepelt. Az ajánlat oldalán található nettó ajánlati ár részletezése táblázatban nettó ajánlati ár összesen sorában Ft került feltüntetésre az alábbiak szerint:

6 6 Tájékoztatás során használt eszközök Módja Mennyiség Egységár (nettó Ft) NETTÓ Ajánlati ár (Ft) I. A projekt megvalósítási szakasza Regionális média 1. Sajtóközlemény kiküldése a projekt számára közlemény a indításáról és a sajtómegjelenések támogatási szerzıdés összegyőjtése aláírásáról Média (nyomtatott, 2. Sajtótájékoztató szervezése rádió, televízió, PR- Riport) bevonásával 3. Sajtóesemények szervezése (ünnepélyes eseményekhez Média (nyomtatott, kapcsolódóan) sajtónyilvános esemény rádió, televízió, PRszervezése, sajtóközlemények kiküldése, Riport) bevonásával háttéranyagok elkészítése, beltéri rendezvény sajtómegjelenések generálása a szervezése médiában A típusú 4. A beruházás helyszínén A típusú hirdetıtábla tábla elhelyezése elkészítése és kihelyezése 5. Nyomtatott sajtócikk megjelentetése Helyi és regionális (fizetett hirdetés!) lapokba Televíziós megjelenés 7. Fotódokumentáció készítése 8. Önálló internetes honlap készítése és üzemeltetése II. A projekt megvalósítását követı szakasz Helyi és regionális televíziókban Rendezvényeken és a Folyamatos kivitelezési szakaszok, min. 600 különbözı fázisaiban kép fotók készítése A projekt megvalósítása alatt folyamatosan Projekt átadása, kültéri rendezvény szervezése a projekt 1. Sajtónyilvános záróünnepség helyszínén a média szervezése bevonásával (nyomtatott, rádió, televízió, PR-Riport) Média (nyomtatott, 2. Sajtótájékoztató szervezése rádió, televízió, PR- Riport) bevonásával Regionális média 3. Sajtóközlemény kiküldése a projekt számára közlemény a zárásáról és a sajtómegjelenések támogatási szerzıdés összegyőjtése aláírásáról

7 7 Tájékoztatás során használt eszközök 4. Sajtómegjelenések összegyőjtése és elemzése 5. Információs anyagok, kiadványok készítése 6. A beruházás helyszínén D típusú emléktábla elhelyezése Módja Korábbi és aktuális média megjelenések összegyőjtése és kielemzése Információs füzet a fejlesztés eredményeirıl D típusú emlékeztetı tábla készítése és elhelyezése Mennyiség folyamatos an Egységár (nettó Ft) NETTÓ Ajánlati ár (Ft) , TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez feltöltés kapcsolódó tartalommal Nettó ajánlati ár összesen Ajánlatkérı július 24-én megküldött dokumentumában a kérelmezı ajánlati árát a Kbt ára tekintettel az ajánlat oldalán csatolt árrészletezı táblázat alapján Ft-ra javította, egyben felhívta hiánypótlás keretében - többek között - az árrészletezı táblázatnak megfelelı felolvasólap csatolására, valamint az ajánlati árának indokolására. Ajánlatkérı július 26-án tájékoztatta az ajánlattevıket arról, hogy a július 24-i dokumentumában tévesen javította számítási hibára tekintettel kérelmezı ajánlati árát, mivel az ajánlat oldalán csatolt nettó ajánlati ár részletezése táblázat nem tartalmaz számítási hibát. Ennek megfelelıen ajánlatkérı a hivatkozott számítási hibajavítást és az ehhez kapcsolódó hiánypótlási felhívást semmisnek tekinti. Kérelmezı július 30-án benyújtotta hiánypótlását, melynek oldalán önkéntes hiánypótlásként csatolta a Nettó ajánlati ár részletezése táblázatot akként, hogy 15-bıl 9 tétel egységárát módosította, ezáltal a nettó ajánlati ár összesen sorában - az ajánlatban szereplı felolvasólap szerinti Ft-ot tüntetett fel az alábbiak szerint: Tájékoztatás során használt eszközök Módja Mennyiség Egységár (nettó Ft) NETTÓ Ajánlati ár (Ft) I. A projekt megvalósítási szakasza

8 8 Tájékoztatás során használt eszközök Módja Regionális média 1. Sajtóközlemény kiküldése a projekt számára közlemény a indításáról és a sajtómegjelenések támogatási szerzıdés összegyőjtése aláírásáról Média (nyomtatott, 2. Sajtótájékoztató szervezése rádió, televízió, PR- Riport) bevonásával 3. Sajtóesemények szervezése (ünnepélyes eseményekhez Média (nyomtatott, kapcsolódóan) sajtónyilvános esemény rádió, televízió, PRszervezése, sajtóközlemények kiküldése, Riport) bevonásával háttéranyagok elkészítése, beltéri rendezvény sajtómegjelenések generálása a szervezése médiában A típusú 4. A beruházás helyszínén A típusú hirdetıtábla tábla elhelyezése elkészítése és kihelyezése 5. Nyomtatott sajtócikk megjelentetése Helyi és regionális (fizetett hirdetés!) lapokba 6. Televíziós megjelenés 7. Fotódokumentáció készítése 8. Önálló internetes honlap készítése és üzemeltetése II. A projekt megvalósítását követı szakasz Helyi és regionális televíziókban Mennyiség Rendezvényeken és a Folyamatos kivitelezési szakaszok, min. 600 különbözı fázisaiban kép fotók készítése A projekt megvalósítása alatt folyamatosan Projekt átadása, kültéri rendezvény szervezése a projekt 1. Sajtónyilvános záróünnepség helyszínén a média szervezése bevonásával (nyomtatott, rádió, televízió, PR-Riport) Média (nyomtatott, 2. Sajtótájékoztató szervezése rádió, televízió, PR- Riport) bevonásával Regionális média 3. Sajtóközlemény kiküldése a projekt számára közlemény a zárásáról és a sajtómegjelenések támogatási szerzıdés összegyőjtése aláírásáról Egységár (nettó Ft) NETTÓ Ajánlati ár (Ft)

9 9 Tájékoztatás során használt eszközök 4. Sajtómegjelenések összegyőjtése és elemzése 5. Információs anyagok, kiadványok készítése 6. A beruházás helyszínén D típusú emléktábla elhelyezése Módja Korábbi és aktuális média megjelenések összegyőjtése és kielemzése Információs füzet a fejlesztés eredményeirıl D típusú emlékeztetı tábla készítése és elhelyezése Mennyiség folyamatosan Egységár (nettó Ft) NETTÓ Ajánlati ár (Ft) , TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez feltöltés kapcsolódó tartalommal Nettó ajánlati ár összesen Ajánlatkérı augusztus 27-én elkészített és augusztus 29-én megküldött összegezése szerint az eredményes eljárásban a Látványos Kfc. lett a nyertes ajánlattevı nettó Ft-os ajánlati árral, míg kérelmezı ajánlata a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen lett. Ajánlatkérı kérelmezı ajánlatának érvénytelenségét azzal indokolta, hogy a felolvasólapon szereplı ajánlattételi ár (nettó Ft) és az ajánlat oldalán szereplı nettó ajánlati ár részletezésének összege (nettó Ft) eltér egymástól. Ajánlattevı a szakmai ajánlatot önkéntes hiánypótlás keretében javította. Az önkéntes hiánypótlás nem fogadható el az alábbi indokolással: A Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontja alapján a hiánypótlás nem járhat az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerzıdés feltételeire adott tartalmi ajánlat megsértésével. Az ajánlatkérési dokumentáció alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy az ajánlati ár részletezése a beszerzés tárgyára, valamint a vállalkozási szerzıdés pontja szerint a szerzıdés feltételeire adott tartalmi ajánlatnak minısül. A Kbt. 67. (7) bekezdése alól kivételt meghatározó (8) bekezdés ajánlatkérı álláspontja szerint jelen esetben nem alkalmazható tekintettel arra, hogy a szakmai ajánlat hibája nem minısíthetı jelentéktelennek, hiszen az ott meghatározott ajánlati ár, több mint 10%-kal eltért a felolvasólapon megjelölt ártól és azt az ajánlattevı az önkéntes hiánypótlás során csak jelentıs, összesen 9 tételsort érintı módosítással tudta javítani. Kérelmezı szeptember 3-án elızetes vitarendezést kezdeményezett, melyben vitatta a jogorvoslati kérelmével azonos tartalommal az ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását.

10 10 Ajánlatkérı szeptember 6-i válaszában a kérelmezı vitarendezés iránti kérelmét elutasította. Kérelmezı szeptember 17-én terjesztett elı jogorvoslati kérelmét, melyben kérte jogsértés megállapítását, ajánlatkérı eljárást lezáró döntésének megsemmisítését, valamint ajánlatkérı kötelezését a költségek viselésére. Közölte, hogy a jogsértı esemény megtörténtének idıpontja a Kbt (3) bekezdés d) pontja alapján szeptember 6-a, a tudomásszerzés idıpontja szeptember 6-a, mely napon ajánlatkérı megküldte az elızetes vitarendezésre vonatkozó válaszát. Kérelmezı álláspontja szerint ajánlatkérı megsértette a Kbt. 67. (1), (7) és (8) bekezdést, a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontját tekintettel arra, hogy ajánlatkérı az eljárást lezáró döntésében érvénytelenné nyilvánította kérelmezı ajánlatát. Indokolásában elıadta, hogy ajánlatában a felolvasólapon szereplı vállalási ár, továbbá az annak részletezését tartalmazó táblázat technikai ok miatt eltért, mely hibát ajánlatkérı elsı alkalommal számítási hiba javításával orvosolta akként, hogy a felolvasólapon szereplı árat emelte meg a részletes ártáblázatban szereplı részösszegek szerinti értékre. Ezen döntését ajánlatkérı önkéntesen visszavonta, tehát a felolvasólapon szereplı érték maradt az ajánlati ár. Kérelmezı önkéntes hiánypótlással határidıben benyújtotta a javított és a felolvasólappal összhangban lévı árrészletezı táblázatot, ennek ellenére ajánlatkérı az összegzésben ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította. Kérelmezı szerint ajánlatában a teljes mőszaki tartalomra, a dokumentációban foglalt elvárt kommunikációs szolgáltatásra tett teljes körően ajánlatot. Hangsúlyozta, hogy az eljárás során végig a Kbt. 60. (3) bekezdésnek megfelelıen megtett, az eredeti felolvasólapon szerepeltetett ellenszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségvállalást tartotta fönn, attól nem tért el. Az ajánlattétel értékelés alá esı momentuma az egyösszegő ajánlati ár volt. A közbeszerzési eljárás tárgyának ellátását kérelmezı a felolvasólapon szereplı ellenszolgáltatásért vállalta. A beadott ajánlatban kérelmezı, megfelelve a dokumentáció iratmintáinak, az 5. és 6. oldalon külön-külön nyilatkozott, hogy ajánlatot teszünk az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott szabványoknak, szerzıdéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelı módon történı teljesítésre, az ajánlat részét képezı felolvasólapon szereplı ajánlati áron. Ennél fogva az eljárás alapján létrejövı szerzıdésben szereplı ellenérték is a felolvasólapon szereplı összeg lesz, tehát nem fordulhat elı olyan eset, hogy a megkötendı szerzıdés és az értékelési szempontra adott ajánlat egymástól eltér.

11 11 Kérelmezı véleménye szerint feltéve, de meg nem engedve hogy az egységárakat tartalmazó táblázat a nem lenne javítható a Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontja okán, ezt a tilalmat a 67. (8) bekezdés feloldja, így az ebben az esetben vitatott irat is a hiánypótlás tárgya lehet. Ugyanis az eljárásban felmerült hiba megfelel a törvény hivatkozott -ban rögzített, nem jelentıs, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba fogalmának. Az önkéntes hiánypótlással érintett táblázat, illetve annak pontosítása a fenti törvényi konjunktív feltételeknek teljes körben eleget tesz. Hivatkozott továbbá arra, hogy sem a törvény, sem más szabályzó nem határozza meg a nem jelentıs hiba fogalmát, így arra az összegzésben rögzített módon (10%-ot meghaladó változás) az ajánlatkérı sem jogosult, különösen azért sem, mert az érintett ajánlat érvénytelenné nyilvánításával sérülhet az ésszerő és hatékony közpénzfelhasználás alapelve is. Kiemelte, hogy az önkéntes hiánypótlással érintett irat a felolvasólap adatait nem változtatta meg, így kihatással az ajánlatra, illetve az eljárás kimenetelére (értékelés) nem volt. Álláspontja szerint téves ajánlatkérı azon álláspontja, mely szerint a javítással érintett tételek darabszáma az alapja a jelentıs/nem jelentıs hiba elhatárolásának. Erre a Kbt. nem ad iránymutatást, azt ennek okán az eset összes körülményeinek figyelembevételével lehet és kell eldönteni. A részletes táblázatban szereplı egységárak nem voltak önmagukban az eljárásban értékelési szempontok, így azok figyelemmel arra, hogy fix vállalkozói díj került megállapításra sem az eljárás eredménye, sem pedig a megkötendı szerzıdés tartalma, ill. a fizetendı ellenérték vonatkozásában sem befolyásolják semmilyen mértékben a felek jogviszonyát, így jelentısnek a hibát semmiképpen sem lehet tekinteni. Tárgyalási nyilatkozatában közölte, hogy a Kbt. és a jogalkotó célja az volt, hogy minden olyan hiba orvoslásra kerüljön a közbeszerzési eljárásban, amellyel szélesíteni lehet a versenyt és nem eredményezi egyes ajánlattevık elınyben részesítését vagy mások hátrányos megkülönböztetését. Ennek a célnak a szem elıtt tartásával ezt a hibát orvosolni lehetett önkéntes hiánypótlás becsatolásával. Vitatta az ajánlatkérı észrevételében foglalt azon megjegyzését, hogy a teljes szakmai ajánlata hibás lenne, mivel álláspontja szerint nem lehet a szakmai ajánlatot részben értékelni, hanem összességében kell vizsgálni. Kérelmezı azt nem vitatta, hogy az ajánlatkérı ezt a részletezı táblázatot szakmai ajánlatnak minısítette, de álláspont szerint a Kbt. 67. (8) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén lehetıség van az ebben elıforduló hiba orvoslására. Kiemelte annak tényét is, hogy a Kbt. 67. (8) bekezdése három konjunktív feltételt tartalmaz, amely feltételeket egyenként kell vizsgálni és a kérelmezıi álláspont szerint ezen feltételek egyike sem eredményezheti azt, hogy ne lehetne javítani a részletezı táblázatot. Hangsúlyozta, hogy a részletezı ártáblázat az

12 12 szakmai ajánlatnak minısül, így az ajánlattevı által megtett vállalás az mindig a felolvasólapon szereplı vállalás lesz, hiszen ez egy garanciális dokumentum, melyet az ajánlatkérı a bontáskor ismertet. Ebbıl következıen nem lehet a részletezı táblázatot felolvasólapon megadott ár kifejtésének, részletezésének tekinteni. Kérelmezı ismertette, hogy ı is akként készítette el az ajánlatát, hogy a megadott szolgáltatási elemeket árazta be, de tévedésbıl egy korábbi verzió került az ajánlatba becsatolásra, viszont a felolvasólapon szereplı végleges összeg az az összeg, amelyet a kérelmezı megajánlani kívánt erre a szolgáltatásra. Hangsúlyozta, hogy azért sem vehetı ez a táblázat és a táblázatban megadott elemek összértéke figyelembe, hiszen ez nem bírálat alá esı szakmai ajánlati tartalom volt, itt a szakmai ajánlati tartalom, illetıleg elbírálás alá kerülı ajánlati tartalom az a felolvasólapon szereplı összeg. Kérelmezı kérelme alátámasztására hivatkozott a D.403/2012. sz. határozatra. Kiemelte azt is, hogy az ajánlati ár részletezı táblázat nem minısül a Kbt a szerinti árazatlan költségvetésnek és így nem osztja annak jogi sorsát, hanem szakmai ajánlat, mely jelen eljárásban nem képezett bírálati részszempontot. Ajánlatkérı észrevételében kérte az alaptalan kérelem elutasítását. Elsıdlegesen kiemelte, hogy nem minısítette az ajánlat részeként csatolandó, nettó ajánlati ár részletezése elnevezéső dokumentumot árazatlan költségvetésnek, valamint nem vitatta, hogy kérelmezı nem a teljes mőszaki tartalomra tett volna ajánlatot. Ajánlatkérı az összegezésben azt rögzítette, hogy a felolvasólapon megjelölt nettó ajánlati ár részletezéseként csatolt, az ajánlati árat költségelemenként alátámasztó és annak teljes mőszaki tartalomra való kiterjedését igazoló dokumentum a Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak minısül. Ajánlattevıknek a vizsgált, nettó ajánlati ár részletezése elnevezéső dokumentum kitöltésével kellett megadniuk a vállalkozási szerzıdés alapján teljesítendı egyes PR és marketingkommunikációs tevékenységek egységárait. A Nettó ajánlati ár részletezése megnevezéső dokumentum a szerzıdéses feltételekre adott tartalmi ajánlatnak, ennek megfelelıen pedig a Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontja alapján szakmai ajánlatnak minısül. Ajánlatkérı a kérelmezı ajánlatában ellentmondást talált, és megvizsgálta, hogy az ajánlat ezen hibája javítható-e hiánypótlás, vagy egyéb eljárási cselekmény keretében. A felolvasólap tekintetében ajánlatkérı azt állapította meg, hogy az a Kbt. 60. (6) bekezdésére tekintettel nem módosítható, annak javítása az értékelésre kerülı számszerősíthetı adat javítását eredményezte volna. Ezt követıen ajánlatkérı a kérelmezı ajánlatának oldalán csatolt szakmai ajánlatot vizsgálta, melyrıl megállapította, hogy az számítási hibát nem

13 13 tartalmaz, így a Kbt a sem volt alkalmazható. Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetısége vonatkozásában az általános szabályok mellett figyelemmel volt a Kbt. 67. (7)-(8) bekezdésében foglaltakra is. A Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontja szerint a hiánypótlás nem eredményezheti a szakmai ajánlat módosítását. Ez alól kivételt a Kbt. 67. (8) bekezdése határoz meg, amely jogszabályi rendelkezés lehetıvé teszi a hiánypótlást, amennyiben az ott meghatározott konjunktív feltételek fennállnak. Ajánlatkérı azt nem vitatta, hogy a Kbt. nem határozza meg az egyik konjunktív feltétel, a nem jelentıs hiba fogalmát, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen feltétel hiányára tekintettel a hiánypótlás lehetısége ne lenne kizárható, hiszen ezzel ellentétes jogértelmezés az érintett feltétel jogalkotói nevesítését minısítené irrelevánsnak. A fogalom meghatározás hiányában is feladata tehát ajánlatkérınek, hogy a szakmai ajánlatban szereplı hibát megvizsgálja abból a szempontból, hogy az jelentısnek, vagy nem jelentısnek minısül-e. Ajánlatkérı e kötelezettsége teljesítésének eredményeként arra az álláspontra jutott, hogy a kérelmezı szakmai ajánlata jelentıs hibát tartalmaz, hiszen abban az egyes tételek összegeként rögzített ajánlati ár több mint tíz százalékkal eltér a felolvasólapon rögzített ajánlati ártól, így hiánypótlás nem biztosítható. Ajánlatkérı álláspontját erısítette meg kérelmezı által önkéntes hiánypótlás keretében benyújtott ajánlati ár részletezı, ugyanis az alapján megállapítható, hogy kérelmezı a hibát csak jelentıs, a tételek 53%-át (15 tételbıl 8 tétel) érintı javítással tudta módosítani, az adott tételek egységárainak csökkentésével. A kérelmezı által hivatkozott D.403/13/2012. számú döntıbizottsági határozat több szempontból sem alkalmazható a jelen jogvitában. Egyrészt, mert ajánlatkérı nem állította, hogy a nettó ajánlati ár részletezése árazatlan költségvetés lenne; másrészt ajánlatkérı nem állította, hogy a kérelmezı ajánlata nem terjedt ki a teljes mőszaki tartalomra; a korábbi Kbt. nem határozta meg a szakmai ajánlat fogalmát; valamint a korábbi Kbt. 86. (2) bekezdése csak a bírálati szemponttal összefüggı szakmai ajánlat hiánypótlását zárta ki, míg a jelenleg hatályos Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontja ilyen szőkítést nem tesz és a korlátozott hiánypótlást a törvény szerinti szakmai ajánlatra határozza meg. Ajánlatkérı szerint a Kbt. 67. (8) bekezdésében meghatározott feltételek konjunktív feltételek, így az ezen rendelkezésre alapított hiánypótlás csak akkor minısíthetı jogszerőnek, ha egyidejőleg valamennyi feltétel fennállása megállapítható. Erre tekintettel ajánlatkérı önálló feltételként volt köteles vizsgálni, hogy a szakmai ajánlatban javítandó hiba jelentıs volt-e, vagy sem. Ajánlatkérı szerint az a hiba, hogy a szakmai ajánlatban szereplı ajánlati ár eltér a felolvasólapon megjelölt ajánlati ártól, már önmagában jelentısnek minısíthetı. Tekintettel arra, hogy az eltérés ajánlatkérı szerint jelentıs, tíz százalékot meghaladó mértékő volt, így az eljárás során a Kbt. 67. (8)

14 14 bekezdésében rögzített elsı feltétel fenn nem állása miatt nem látta lehetıségét a szakmai ajánlatra vonatkozó hiánypótlási felhívás kiírásának. Kérelmezı a szakmai ajánlatot a Kbt. 67. (4) bekezdése alapján önkéntes hiánypótlás keretében javította. Ajánlatkérı megállapította, hogy kérelmezı a szakmai ajánlat hibáját csak jelentıs, a tételek 53%-át (15 tételbıl 8 tétel) érintı javítással - az adott tételek egységárainak csökkentésével - tudta a felolvasólapon rögzített ajánlati árhoz igazítani. Ajánlatkérı álláspontja szerint ez megerısítette, hogy a szakmai ajánlat jelentıs hibában szenvedett, így az önkéntes hiánypótlás nem volt jogszerően benyújtható és az elbírálás során figyelembe vehetı. Ajánlatkérı álláspontja szerint a Kbt. 67. (8) bekezdésének második feltétele sem állt fenn, mivel a szakmai ajánlat hibája nem egyedi részletkérdésre vonatkozott, hiszen az eredeti ajánlatban csatolt szakmai ajánlat tekintetében nem egyes tételek hibája, hanem a teljes szakmai ajánlat hibája, jelen esetben a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár és az azt alátámasztó szakmai ajánlatban kalkulált ajánlati ár közötti eltérés volt megállapítható. Ajánlatkérı tárgyalási nyilatkozatában vitatta azon kérelmezıi álláspontot, mely szerint a Kbt. céljára jogot lehetne alapítani, továbbá a felolvasólap kizárólagos és garanciális elemként való megjelenítése véleménye szerint téves. Egyéb érdekelt az eljárás során észrevételt nem tett. A Döntıbizottság elsıdlegesen rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás megkezdésének idıpontjára tekintettel a jelen ügyben a június 29. napján hatályos Kbt. rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérı a Kbt. Harmadik Rész nemzeti eljárásrend szabályainak alkalmazásával nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérı az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el - a ban foglalt eltérésekkel. A Kbt. 60. (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevınek az ajánlati (ajánlattételi), több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell elkészítenie és benyújtania. A (6) bekezdés rögzíti, hogy az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 62. (3)

15 15 bekezdés, részvételi jelentkezés esetében a 62. (5) bekezdés szerinti információkat. A Kbt. 63. (1) bekezdés szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérınek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi és ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A (3) bekezdés alapján az ajánlatkérı köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevı, akit az eljárásból ki kell zárni. Kérelmezı kérelmében ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását vitatta, így a Döntıbizottság elıször azt vizsgálta, hogyan kellett az ajánlatot megtenni. A Döntıbizottság a felhívás és a dokumentáció vizsgálata alapján megállapította, hogy ajánlatkérı elıírása szerint ajánlattevıknek ajánlatukat egyösszegő nettó ajánlati ár megadásával kellett megtenni a felolvasólapon történı szerepeltetéssel. Ajánlatkérı a dokumentációban az ajánlat kötelezı tartalmi elemeként elıírta az ajánlati ár részletezı táblázat kitöltését, ahol a felolvasólapon szereplı nettó egyösszegő ajánlati árat kellett megbontani szolgáltatási elemenként az egységár és annak az ajánlatkérı által elıírt mennyiségi egységgel növelt értékének megadásával. A felek által sem volt vitatott annak ténye, hogy ajánlatkérı ezen részletezı táblázatot szakmai ajánlatnak minısítette. A Döntıbizottság a kérelmezı ajánlatának vizsgálata alapján megállapította, hogy kérelmezı ajánlatának felolvasólapja nettó Ft-ot tartalmazott, míg az ajánlat oldalán található nettó ajánlati ár részletezése táblázat nettó ajánlati ár összesen sorában Ft szerepelt. Megállapítható, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás volt. A Döntıbizottság tényszerően megállapította, hogy a kérelmezı ajánlatában a szolgáltatás ellenértékeként eltérı összegek szerepeltek, mely eltérés abból adódott, hogy a részletezı táblázat tételeiként megadott alapadatokkal végzett számítás eredményeként más összesített nettó ajánlati ár keletkezett, mint a felolvasólapon megadott adat. A Döntıbizottság ebbıl következıen megállapította, hogy kérelmezı ajánlata eltérı ajánlati árat tartalmazott, így az ajánlat nem felelt meg a felhívás és dokumentáció rendelkezéseinek. A Döntıbizottság ezt követıen azt vizsgálta, hogy a fenti hiba hiánypótlással orvosolható-e.

16 16 A Kbt a szabályozza a hiánypótlás jogintézményét az alábbiak szerint: (1) Az ajánlatkérı köteles az összes ajánlattevı, valamint részvételre jelentkezı számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetıségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmő kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevıktıl vagy részvételre jelentkezıktıl felvilágosítást kérni. (2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérı a többi ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı egyidejő értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevık, illetve részvételre jelentkezık részére megküldeni, megjelölve a határidıt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. (3) A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplı iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok elıírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplıt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a 26. nem megfelelı alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplı közös ajánlattevınek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezınek minısíthetı. (4) Mindaddig, amíg bármely ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidı van folyamatban, az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérı nem hívta fel hiánypótlásra. (6) Az ajánlatkérı kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevıkkel vagy részvételre jelentkezıkkel történı tárgyalásra. (7) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: a) a 2. (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerzıdés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. (8) A (7) bekezdés b) pontjától eltérıen a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban elıforduló olyan nem jelentıs, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá esı részösszegét, az ajánlattevık közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. (9) Az ajánlatkérı köteles meggyızıdni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3)

17 17 vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az elıírt határidıben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. A Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérı által elıírt formai követelményeit. Kérelmezı az eljárásban önkéntes hiánypótlás keretében becsatolta az ajánlati ár részletezı táblázat módosított változatát, melyben több tétel egységárát módosította, mely egységárral elvégzett mőveletek eredményeként az összesen nettó ajánlati ár megegyezett az ajánlat felolvasólapján megjelölt összeggel. Kérelmezı hivatkozása alapján a Döntıbizottság megvizsgálta a Kbt. hiánypótlás korlátozására vonatkozó elıírását. A Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontja szerint a hiánypótlás megadása nem járhat az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerzıdés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. Ezen korlát alól kivételt képez az az eset, ha az ajánlatban olyan nem jelentıs, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba található, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá esı részösszegét, az ajánlattevık közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A Döntıbizottság megállapította, hogy az ajánlati ár az ajánlat egyik lényegi elemét adja a megvalósítandó mőszaki ajánlaton kívül. Ez fejezıdik ki a jogalkotó azon szabályozásában, ahol kötelezı tartalmi elemként rögzíti az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelés egyik mércéjét. A Döntıbizottság nem tud eltekinteni attól a ténytıl sem, hogy ajánlatkérı az egyösszegő ajánlati áron kívül kérte az ajánlati ár megbontását szolgáltatási elemenként, így ezen ezen két adatnak azonos eredményt kellett jelölni, hiszen a felolvasólapon megjelölt adat a táblázat sorainak összegét eredményezi. Ebbıl következıen a két dokumentum egymással összefügg, külön-külön nem kezelhetı, így egyik dokumentum sem nevezhetı fajsúlyosabbnak a másiknál. Ebbıl a logikai levezésbıl következik, hogy bármely dokumentum adataiban bekövetkezı változás kivéve a számítási hiba esetét az ajánlati tartalom módosítását, azaz az ajánlati kötöttség megsértését eredményezi.

18 18 A Döntıbizottság a fentiek alapján megállapította, hogy kérelmezı önkéntes hiánypótlása a Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontjába ütközik. A Döntıbizottság ezt követıen azt vizsgálta, hogy kérelmezı hiánypótlása ezen tilalmi rendelkezés alóli kivételi körbe tartozik-e. Tényként rögzíthetı, hogy a jogalkotó nem határozta meg a jelentıs hiba fogalmát, így a Döntıbizottságnak az adott ügy egyedi jellege alapján kell a kérdésben állást foglalnia. Kérelmezı az önkéntes hiánypótlását akként teljesítette, hogy a felolvasólapon feltüntetett nettó összesített ajánlati ár értékén nem változtatott, hanem ezen ár részletezését, azaz a szolgáltatás részelemeinek egységárát és ezáltal az egyes részszolgáltatások összárát módosította. A Döntıbizottság álláspontja szerint jelen szolgáltatás részelemeinek ellenértékének megváltoztatása nem minısíthetı nem jelentıs hibának, hiszen pénzügyi/gazdasági értelemben az egységárak megadásával képezhetı a nettó össz ajánlati ár, és a szokásos gyakorlat alapján nem életszerő a teljes szolgáltatásra ajánlati árat adni, és ezen árat lebontani elemekre figyelemmel arra a tényre is, hogy ezen szolgáltatás több tevékenységet is magába foglal, így például, hirdetés, konferencia szervezés, catering szolgáltatás, internetes honlap készítése, hirdetı tábla elkészítése, mely alvállalkozók bevonását is eredményezheti. Fenti tények a kérelmezı ajánlati ár indokolásában is kimutathatóak a becsatolt árajánlatokból. Összegezve a fentieket a Döntıbizottság megállapította, hogy kérelmezı önkéntes hiánypótlása az ajánlati kötöttség sérelmével járt, és a Kbt. 67. (8) bekezdés sem alkalmazható, így ajánlatkérı jogszerő döntést hozott kérelmezı ajánlatának Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségérıl, ezért a Döntıbizottság kérelmezı kérelmét, mint megalapozatlant elutasította. A Döntıbizottság a fentiek alapján a Kbt (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a - fenti indokokra tekintettel - Kbt (2) bekezdés a) pontja alapján utasította el az alaptalan kérelmet. A Kbt (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárására e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Döntıbizottság a Kbt (1) bekezdése alapján alkalmazandó a Közbeszerzési Döntıbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárásáért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm.

19 19 rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. alapján rendelkezett az eljárási költségek viselésérıl. A Korm. rendelet 3. (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 154. (1) bekezdésétıl eltérıen az eljárási költségekrıl való döntés keretében az igazgatási szolgáltatási díjról a (2)-(3) bekezdés szerint rendelkezik. A (2) bekezdés kimondja, hogy amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési Döntıbizottság a Kbt (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, a befizetett igazgatási szolgáltatási díj forintot meghaladó része a kérelmezınek a Közbeszerzési Döntıbizottság érdemi határozatának megküldését követı 8 napon belül visszajár. Az igazgatási szolgáltatási díj összegébıl forint ilyenkor is a Közbeszerzési Hatóság saját bevétele, amelynek viselésérıl a Közbeszerzési Döntıbizottság a Ket. szerint az eljárási költségekre vonatkozó általános szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj nem kerül visszatérítésre, a kérelmezı viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét. A kérelmezı a becsült értékre tekintettel kétszázezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg, ezért a Közbeszerzési Hatóságnak az alaptalan kérelemre tekintettel nincs visszatérítési kötelezettsége. A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt a biztosítja. A Döntıbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérı nem központi költségvetési szerv - a Pp (12) bekezdés r) pontja és a Pp (2) bekezdése alapján a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti megyei/fıvárosi Bíróság illetékes. A Pp (11) bekezdés b) pontja szerint a fıvárosi székhelyő, azonban mőködését kizárólag Pest megye területén végzı felperesi szervezetet a bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye területén lenne. Amennyiben a felperes belföldi székhellyel (lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp (5) bekezdése értelmében a Fıvárosi Bíróság illetékes. A Pp (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntıbizottság a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül

20 20 kívánják a határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni. Budapest, október 19. Dr. Szvetnik Ágnes sk. közbeszerzési biztos Dóra Simon sk. közbeszerzési biztos Uherné Dr. Laczi Orsolya sk. közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Tóth Zoltánné Kapják: 1. Dr. Halász Ügyvédi Iroda Dr. Halász György ügyvéd (5100 Jászberény, Bartók B. u. 8.) 2. Perfektum Projekt Kft. (1033 Budapest, Laktanya u. 2. I/8.) 3. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) 4. Imperial Tender és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, Buday L. u. 2.) 5. Látványos Kfc. (4024 Debrecen, Kossuth u. 42.) 6. MEDIA FACTORY Kft. (1052 Budapest, Fehér Hajó u I/7.) 7. Fingerprint Kft. (6724 Szeged, Pacsirta u. 1.) 8. MAHIR Kft. (1136 Budapest, Hegedős Gy. u. 16. I/1.) 9. MEDIUS Bt. (9026 Gyır, Damjanich u. 15.) 10. STEP&VALS Kft. (6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 33.) 11. Közbeszerzési Hatóság Titkársága (Helyben) 12. Irattár

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.316/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben