E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 19.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása, valamint a szükséges tervezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előzetes vitarendezési kérelme Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: K.J. KOMPLEX Kft., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Közbeszerzési Bíráló Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása, valamint a szükséges tervezési feladatok ellátása tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálatáról szóló korábbi döntését a Képviselő-testület a 172/2014 (IX.11.) számú határozatával módosította (1. számú melléklet). A döntésnek megfelelően az eljárásról elkészített módosított összegzést Ajánlatkérő képviseletében eljáró ügyvédi iroda a K.J. Komplex Kft. (Továbbiakban: Megbízott) megküldte ajánlattevőknek. A Kuti és Fia Kft. ajánlattevő szeptember 16. napján előzetes vitarendezési eljárás megindítását kezdeményezte (2. számú melléklet). Megbízott az előzetes vitarendezési kérelemre az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tájékoztatás tervezetet készítette. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a Képviselő-testületi ülés előtt tárgyalja a Kuti és Fia Kft. előzetes vitarendezési kérelmét. A Bizottság Elnöke a testületi ülésen szóban ismerteti a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, szeptember 18. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../2014. (IX.19.) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása, valamint a szükséges tervezési feladatok ellátása tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálatára meghozott 172/2014.(IX.11.) határozatát fenntartja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a K.J. Komplex Kft. által a Kuti és Fia Kft. előzetes vitarendezési kérelmére készített, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tájékoztatást elfogadja. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti tájékoztatót a Kbt. 79. (3) bekezdésében foglalt határidőn - a kérelem megérkezésétől számított 3 munkanap - belül megküldje tárgyi közbeszerzési eljárásban résztvevő összes ajánlattevőnek. Felelős: Határidő: Ottó Péter polgármester azonnal

4

5

6

7

8

9 Tárgy: Tájékoztatás előzetes vitarendezési eljárás kapcsán Kuti és Fia Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Lahner u. 11. Tisztelt Címzett! Tájékoztatom, hogy az Ön által kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás kapcsán az alábbi Tájékoztatást adjuk: A Kuti és Fia Kft. ajánlattevő (a továbbiakban Kérelmező) nem adott felvilágosítást a i felhívás alapján a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár tartalma tekintetében arról, hogy a költség összesítő elnevezésű iratban megjelölt nettó összeg és a végleges ajánlathoz csatolt beárazott költségvetés egyes munkanemeinek összesen sorában megjelölt, anyag és munkadíj összeadásával kiszámított nettó össz-értékeinek összege közötti különbözetet milyen munkálatok elvégzésére kívánja fordítani, illetve ezen különbözetnek mi a jogalapja. Kérelmező ajánlata kapcsán megállapítható volt, hogy a végleges ajánlathoz elektronikus formában benyújtott excel táblázat költség összesítő elnevezésű iratban az ajánlattevő kizárólag - a 14. sorban, a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása elnevezésű tételnél megjelölt összeget nem a részletes költségvetés adatait figyelembe véve, és nem excel program képletével számította ki, így a munkanemek tekintetében kifejtett részletes költségvetés nem tartalmazta a két összeg közötti különbözetet, továbbá az ajánlattevő a napján az előzetes vitarendezési kérelemre tekintettel kiadott hiánypótlási felhívásra benyújtott nyilatkozatból is az derül ki, hogy ezen különbözetnek nincsen jogalapja ugyanis az ajánlattevő álláspontja szerint különbözet nincs, és a Kbt a alapján nem orvosolható a különbözet számítási hiba javításával. A Kbt a ugyanis úgy rendelkezik, hogy Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A Költség összesítő elnevezésű iratban és a tételes/részletes beárazott költségvetésben megjelenített adat a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása vonatkozásában eltérése, azaz ezen két összeg közötti különbözet javítása nem matematikai művelet eredménye.

10 A Kbt a az ajánlatkérőnek arra ad lehetőséget, hogy az alapadatok a Kbt. nagykommentár az alapadatra példaként a tételes költségvetésben megtalálható egységárakat hozza fel - alapul vételével számítsa ki az összesített ellenértéket, vagy más az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot. A nagykommentár számítási hiba javítására vonatkozó rendelkezése körében kifejti: Hangsúlyozandó, hogy a számítási hiba javítás kizárólag az alapadatokkal végzett matematikai műveletek hibás elvégzésének korrigálására szolgálhat, maguknak az alapadatoknak a megállapítására, kiszámítására, vagy bármilyen módon történő megváltoztatására nem alkalmazható. Fenti rendelkezés helyes értelmezése alapján levezethető volt, hogy Ajánlatkérő első körben hozott számítási hiba javítására vonatkozó tájékoztatás visszavonására vonatkozó döntését megalapozottan hozta meg. Kérelmező ezen vitatott - összeg tekintetében a hiánypótlásra/felvilágosítás kérésre adott válasz iratában akként nyilatkozott, hogy nem tekinti az ajánlati ár részének azzal is igazoltan, hogy az ajánlattevő elfogadta a án elvégzett számítási hiba javítását, azonban ez a nyilatkozat az ajánlati ár módosításának minősül, melyre a Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontja szerint az ajánlati kötöttség beállta miatt nem kerülhet sor. A számítási hiba jelenlétét zárja ki Ajánlattevő hiánypótlási felhívásra adott válaszában foglalt azon kijelentése is, miszerint: A számítási hiba a végleges ajánlatunkban a tételesen megadott alapadatok összeadásánál vétett hibaként (az összeadásnál vétett hibaként) jelenik meg, annak következtében, hogy a költség összesítőben a Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása munkanemnél az alapadat (az adott munkanem tételére megadott érték) átvitelekor egy számjegy elírásra került. Fentiek alapján Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy az elírás nem azonosítható a helytelen matematikai művelet fogalmával a módosított összegzésben tett megállapításait fenntartja és az előzetes vitarendezési kérelemben foglalt előterjesztésekre az alábbi válaszokat adja. 1 pont: Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelensége kapcsán hozott döntését nem vonja vissza, tekintettel arra, hogy Kérelmező ajánlata esetében fennáll a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott érvénytelenségi ok, mivel Ajánlatkérő a végleges ajánlata megadásakor nem teljesítette a Kbt. 92. (7) bekezdésében foglalt rendelkezést, - mely szerint: Építési beruházás esetében az ajánlati ár változásakor az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani a végleges ajánlatban. - ennek megfelelően a végleges ajánlati árat a csatolt árazott költségvetés nem támasztja alá, továbbá ajánlatkérő a hiánypótlás/felvilágosítás kérés kapcsán a Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés megsértésével az ajánlati árat nyilatkozatával csökkentette.

11 2. pont: Ajánlatkérő a számítási hiba javítására a Kérelmező által vitatott tétel esetében nem volt jogosult, tekintettel arra, hogy a költség összesítő elnevezésű iratban feltüntetett - vita tárgyát képező Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása megnevezésű - adat nem számítási művelet hibás véghezvitele eredményeként keletkezett tekintettel arra, hogy a tételes költségvetésben ehhez az összesítő sorhoz rendelt rész mindösszesen egy elemet tartalmazott, amely elem esetében az anyag, és díj számítása hibátlanul történt meg. Ajánlatkérő fenti tétel esetében kizárólag arra volt jogosult, hogy a két összeg közötti ellentmondás feloldására hívja fel Ajánlattevőt, amit szeptember 4. napján - előzetes vitarendezés keretében - megtett. 3. pont: Ajánlatkérő fentiek alapján fenntartja a szeptember 11. napján hozott döntését, miszerint Kérelmező ajánlata érvénytelen, mivel Kérelmező ajánlata esetében fennáll a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontjában foglalt érvénytelenségi ok, tekintettel arra, hogy ajánlata nem felel meg a Kbt. 92. (7) bekezdésében foglalt azon előírásnak, miszerint Építési beruházás esetében az ajánlati ár változásakor az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani a végleges ajánlatban., továbbá Kérelmező a hiánypótlás teljesítése során a Kbt. 67 (7) bekezdés b) pontjának megsértésével járt el, és az ajánlati árát az ajánlati kötöttség fennállása alatt nyilatkozatával jogsértően csökkentette. 4. pont: Ajánlatkérő fentiek alapján fenntartja a szeptember 11. napján hozott döntését, miszerint az eljárás nyertes ajánlattevője a Min-Tech Kft, tekintettel arra, hogy a Mint-Tech Kft. Ajánlattevő megfelel a kiírt műszaki-szakmai, és gazdasági-pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, így megfelel a mérleg szerinti eredmény kapcsán előírt követelménynek, a kért referenciakövetelményt az előírásoknak megfelelően igazolta. Vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, az ajánlat megfelel a jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban rögzített tartalmi és formai követelményeknek. Az ajánlati ár a rendelkezésre álló keretösszegbe belefér. Ajánlattevő ajánlotta a bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Jelen vitarendezésre adott válaszunkat a Kbt. 79. (4) bekezdésében foglaltak szerint adtuk meg. Veszprém, szeptember 19. Tisztelettel: Zirc Városi Önkormányzat képviseletében Dr. Kiss-Jakab Árpád

12 Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Tárgy: Tájékoztatás előzetes vitarendezési eljárás kapcsán Kuti és Fia Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Lahner u. 11. Tisztelt Címzett! Tájékoztatom, hogy az Ön által kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás kapcsán az alábbi Tájékoztatást adjuk: A Kuti és Fia Kft. ajánlattevő (a továbbiakban Kérelmező) nem adott felvilágosítást a i felhívás alapján a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár tartalma tekintetében arról, hogy a költség összesítő elnevezésű iratban megjelölt nettó összeg és a végleges ajánlathoz csatolt beárazott költségvetés egyes munkanemeinek összesen sorában megjelölt, anyag és munkadíj összeadásával kiszámított nettó össz-értékeinek összege közötti különbözetet milyen munkálatok elvégzésére kívánja fordítani, illetve ezen különbözetnek mi a jogalapja. Kérelmező ajánlata kapcsán megállapítható volt, hogy a végleges ajánlathoz elektronikus formában benyújtott excel táblázat költség összesítő elnevezésű iratban az ajánlattevő kizárólag - a 14. sorban, a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása elnevezésű tételnél megjelölt összeget nem a részletes költségvetés adatait figyelembe véve, és nem excel program képletével számította ki, így a munkanemek tekintetében kifejtett részletes költségvetés nem tartalmazta a két összeg közötti különbözetet, továbbá az ajánlattevő a napján az előzetes vitarendezési kérelemre tekintettel kiadott hiánypótlási felhívásra benyújtott nyilatkozatból is az derül ki, hogy ezen különbözetnek nincsen jogalapja ugyanis az ajánlattevő álláspontja szerint különbözet nincs, és a Kbt a alapján nem orvosolható a különbözet számítási hiba javításával. A Kbt a ugyanis úgy rendelkezik, hogy Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot.

13 A Költség összesítő elnevezésű iratban és a tételes/részletes beárazott költségvetésben megjelenített adat a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításavonatkozásában eltérése, azaz ezen két összeg közötti különbözet javítása nem matematikai művelet eredménye. A Kbt a az ajánlatkérőnek arra ad lehetőséget, hogy az alapadatok a Kbt. nagykommentár az alapadatra példaként a tételes költségvetésben megtalálható egységárakat hozza fel - alapul vételével számítsa ki az összesített ellenértéket, vagy más az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot. A nagykommentár számítási hiba javítására vonatkozó rendelkezése körében kifejti: Hangsúlyozandó, hogy a számítási hiba javítás kizárólag az alapadatokkal végzett matematikai műveletek hibás elvégzésének korrigálására szolgálhat, maguknak az alapadatoknak a megállapítására, kiszámítására, vagy bármilyen módon történő megváltoztatására nem alkalmazható. Fenti rendelkezés helyes értelmezése alapján levezethető volt, hogy Ajánlatkérő első körben hozott számítási hiba javítására vonatkozó döntése jogsértő volt a világítási rendszerek tételénél, így annak visszavonására vonatkozó döntését megalapozottan hozta meg. Kérelmező ezen vitatott - összeg tekintetében a hiánypótlásra/felvilágosítás kérésre adott válasz iratában akként nyilatkozott, hogy nem tekinti az ajánlati ár részének azzal is igazoltan, hogy az ajánlattevő elfogadta a án elvégzett számítási hiba javítását, azonban ez a nyilatkozat az ajánlati ár módosításának minősül, melyre a Kbt. 67. (7) bekezdés b) pontja szerint az ajánlati kötöttség beállta miatt nem kerülhet sor. 1 pont: Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelensége kapcsán hozott döntését nem vonja vissza, tekintettel arra, hogy Kérelmező ajánlata esetében fennáll a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott érvénytelenségi ok, mivel Ajánlatkérő a végleges ajánlata megadásakor nem teljesítette a Kbt. 92. (7) bekezdésében foglalt rendelkezést, - mely szerint: Építési beruházás esetében az ajánlati ár változásakor az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani a végleges ajánlatban. - ennek megfelelően a végleges ajánlati árat a csatolt árazott költségvetés nem támasztja alá, továbbá ajánlatkérő a hiánypótlás/felvilágosítás kérés kapcsán a Kbt. 67. (8) bekezdésében foglalt rendelkezés - a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ennek keretében átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. - megsértésével az ajánlati árat nyilatkozatával csökkentette. 2. pont: Ajánlatkérő a számítási hiba javítására a Kérelmező által vitatott tétel esetében e volt

14 jogosult, tekintettel arra, hogy a költség összesítő elnevezésű iratban feltüntetett - vita tárgyát képező Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása megnevezésű - adat nem számítási művelet hibás véghezvitele eredményeként keletkezett tekintettel arra, hogy a tételes költségvetésben ehhez az összesítő sorhoz rendelt rész mindösszesen egy elemet tartalmazott, amely elem esetében az anyag, és díj számítása hibátlanul történt meg -. Ajánlatkérő fenti tétel esetében kizárólag arra volt jogosult, hogy a két összeg közötti ellentmondás feloldására hívja fel Ajánlattevőt, amit szeptember 4. napján - előzetes vitarendezés keretében - megtett. 3. pont: Ajánlatkérő fentiek alapján fenntartja a szeptember 11. napján hozott döntését, miszerint Kérelmező ajánlata érvénytelen, mivel Kérelmező ajánlata esetében fennáll a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontjában foglalt érvénytelenségi ok, tekintettel arra, hogy ajánlata nem felel meg a Kbt. 92. (7) bekezdésében foglalt azon előírásnak, miszerint Építési beruházás esetében az ajánlati ár változásakor az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani a végleges ajánlatban., továbbá Kérelmező a hiánypótlás teljesítése során a Kbt. 67 (7) bekezdés b) pontjának megsértésével járt el, és az ajánlati árát az ajánlati kötöttség fennállása alatt nyilatkozatával jogsértően csökkentette. 4. pont: Ajánlatkérő fentiek alapján fenntartja a szeptember 11. napján hozott döntését, miszerint az eljárás nyertes ajánlattevője a Min-Tech Kft, tekintettel arra, hogy a Mint-Tech Kft. Ajánlattevő megfelel a kiírt műszaki-szakmai, és gazdasági-pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, így megfelel a mérleg szerinti eredmény kapcsán előírt követelménynek, a kért referenciakövetelményt az előírásoknak megfelelően igazolta. Vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, az ajánlat megfelel a jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban rögzített tartalmi és formai követelményeknek. Az ajánlati ár a rendelkezésre álló keretösszegbe belefér. Ajánlattevő ajánlotta a bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Jelen vitarendezésre adott válaszunkat a Kbt. 79. (4) bekezdésében foglaltak szerint adtuk meg. Veszprém, szeptember 17. Tisztelettel: Zirc Városi Önkormányzat képviseletében Dr. Kiss-Jakab Árpád

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat. " Közbeszerzési szabályzat."

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat.  Közbeszerzési szabályzat. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. H A T Á R O Z A T 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat " Közbeszerzési szabályzat." Csárdaszállás Községi Önkormányzatának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása"

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. H A T Á R O Z A T 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása" Hunya Község Önkormányzat 94/2013. (IX.25.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Szám: 3/1166-3/2012. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA R 2 / 21 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása 2. I. Preambulum 3. II. A szabályzat

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az alábbi közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben