A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel"

Átírás

1 XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 008. május 3 4. A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel Szerző: Kovács Anikó-Zsuzsa, Babes-Bolyai Tudoányegyetem Kolozsvár, Fizika Kar, Fizika-Informatika szak, IV. Évfolyam Témavezető: Dr. Karácsony János, egyetemi adjunktus; Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, Fizika Kar, Molekuláris Spektroszkópia Tanszék

2 A levegő törésmutatójának mérése Michelson-interferométerrel Bevezetés A Fizika Kar Molekuláris Spektroszkópia Tanszéke 007 őszén a PHYWE cégtől bemutató kísérletek elvégzésére egy Michelson-interferométert vásárolt. Dolgozatomban bemutatom azokat a kiegészítéséket, valamint az elméleti alapokat, amelyek lehetővé tették, hogy az interferométerrel hallgatói laboratórium körülményei között nagy pontossággal meg lehessen mérni a levegő abszolut törésmutatóját. Michelson-féle interferométer leírása 1. ábra A Michelson-féle interferométer az amplitúdóosztásos (energiaosztásos) kétsugaras interferométerek csoportjába tartozik. Elvi felépítését az 1.ábrán követhetjük, míg a kereskedelemben kapható PHYWE interferométer az 1.fényképen látható Az interferométerben az interferáló sugarakat az L1 lemezre felvitt félig áteresztő réteg választja szét. A félig áteresztő rétegen visszavert sugár a T 1(mozdítható) tükör felé halad, majd azon visszaverődve az L1 lemezen áthalad, s bejut az interferométer távcsövébe, vagy a megfigyelési ernyőre. A rétegen áthaladó sugár a T (rögzített) tükrön, illetve a félig áteresztő rétegen való visszaverődés után jut a távcsőbe, s közben kétszer áthalad az L kompenzátorlemezen. A kompenzátorlemezt azért iktatjuk a sugárnyaláb útjába, hogy kigyenlítsük azt az útkülönbséget, ami a T1 tükrön visszaverődő sugárnál lép fel az L1 lemezen való kétszeri áthaladás során. A megfigyelő

3 távcsőbe, vagy egy megfigyelő ernyőre érkező hullámok koherensek, így a interferenciára képesek. Az optikai út szempontjából a Michelson-interferométer egyenértékű avval a levegőréteggel, mely a T1 tükör és a T tükörnek a félig áteresztő réteg, mint síktükör által alkotott T képe között van. Helyes beállítás esetén, ha az egyenértékű levégőréteg síkpárhuzamos rétegként viselkedik, az egyenlő elhajlás interferencia görbéit, a Haidinger-gyűrűket figyelhetjük meg [1,]. 1.kép Az interferométer helyes beállítását a következőképpen végezzük el [3]. A nyalábosztó elé egy pontszerű kis tárgyat, például egy fején álló kis szöget helyezünk el. A megfigyelő az egyes karokban levő tükrökről visszavert két képet látja. A nyalábosztót monokromatikus fénnyel világítjuk meg, és a rögzített tükrön levő durvaállító csavarokkal a szög két képét fedésbe hozzuk. Ekkor a látótérben interferenciacsíkok jelennek meg. További finom állítással az interferenciakép középpontját a látótér közepére hozzuk. Az interferométert kiegészítve úgy, hogy egyik karjába egy mindkét végén mikroszkóp lemezzel lezárt, cm átmérőjű és 7,8 cm hosszú, levegőt tartalmazó csövet (.kép), melyhez egy orvosi fecskendő csatlakozik, míg a másikba kompenzáló lemezeket helyeztünk, átalakítottuk az eszközt, alkalmassá téve a levegő törésmutatójának mérésére. A kiegészített interferométert a 3.kép mutatja

4 .kép 3.kép A diszperzió klasszikus elmélete A mérések alapját a Lorentz Lorenz-képlet adja, melyet a diszperzió klasszikus elmélete alapján vezethetünk le [1,].

5 A szűkebb értelemben vett diszperzión az anyagok törésmutatójának hullámhossz, illetve frekvencia szerinti változását értjük. Tágabb értelemben az anyagokat jellemző különböző fizikai menyiségek hullámhossz (frekvencia) szerinti változását is diszperziónak nevezzük. A fény elektromágneses hullám lévén, a diszperzióért az anyagban végbemenő elektromágneses kölcsönhatások a felelősek. Könnyen belátható, hogy a fény elektromágneses terének hatása a viszonylag nagy tömegű atommmagokra elhanyagolható az elektronokra kifejtett hatásához képest. Így, amikor a fény-anyag kölcsönhatást vizsgáljuk az atommagokat mozdulatlanoknak tekintjük és a fény elektromágneses terének a szélső, ún. optikai elektronokra kifejtett hatását vesszük csak figyelembe. Az elektronokra ható Lorentz erő:. Mivel az elektronok v sebessége az anyagokban nem túl nagy, a Lorentz erő kifejezésében a mágneses tag elhanyagolható, és a fényhatásáért csak az elektromos térerősség felelős. A diszperzió klasszikus elmélete ezt az elektromágneses kölcsönhatást veszi figyelembe, és elég jó megközelítéssel leírja a jelenséget. Mivel a diszperzió a fény és az elektron kölcsönhatásából ered, és a kölcsönhatások során a fény korpuszkuláris jellege kerül előtérbe, a diszperzió pontosabb magyarázatát a kvantumelmélet adja, amire dolgozatomban nem térek ki. A dielektrikumok diszperziója A dielektrikumokban kötött elektronokkal kell számolnunk, melyeket kvázielasztikus erők tartanak az egyensúlyi helyezetben. A fény hatására az egyensúlyi helyzetből kimozdított elektron kényszerrezgést végez. A klasszikus elektromágneses elmélet szerint a mozgó töltés az elektron elektromágneses hullámot bocsájt ki, így energiájának elvesztése a rezgés csilllapítását vonja maga után. A csillapítást egy fékező erővel írhatjuk le. Az elektron mozgásegyenlete: (1) ahol m az elektron tömege, e a töltése, x az egyensúlyi helyzettől mért távolsága, ω körfrekvenciája, a kvázielasztikus együttható és a fékező erőt megadó együttható, a fény a légüres tér permitttivitása, P indukált elektromos polarizáció vektorának modulusza. Ha egységnyi térfogatban N elektron van () Behelyettesítve ezt az (1) mozgásegyenletbe, a tagok átrendezése után kapjuk:

6 (3) Bevezetve az, alakra hozható, ami egy jelöléseket, az elektron mozgásegyenlete: sajátfrekvenciájú oszcillátor kényszerrezgését írja le. Az egyenlet megoldását: (4) alakban keressük, így az E (5) algebrai egyenlethez jutunk, melynek megoldása: (6) ahol X a rezgés amplitudója. Ennek ismeretlben a elektron elongációjára az (7) kifejezést kapjuk. Az időtől periódikusan függő elektromos térerősséget E -tel jelölve E = a D elektromos indukció nagyságára a (8) kifejezést kapjuk, melyet átírhatunk a (9) formába, ahol felismerjük, hogy a zárójelben található kifejezés az ε relatív permittivitás, mely esetünkben komplex szám, így a törésmutató is komplex mennyiség az n~ = ε kapcsolat értelmében. Külön választva a törésmutató n valós és k képzetes részét, írhatjuk: (10) ahonnan, a valós és képzetes tagok azonosítása után, kapjuk: (11)

7 (1) Ha a fényhullám frekvenciája nagymértékben különbözik az optikai elektronnak mint oszcillátornak a sajátfrekvenciájától, a (11) kifejezésben a képzetes tag elhanyagolható a valós taghoz képest, és így jó közelítéssel (13) Behelyettesítve ω 0 kifejezését, (13) az (14) formába írható át, mely az ω 0 = k 0 m jelölés felhasználásával a következővé módosul: n 1 = Ne mε 0 1 ω 0 ω Ne 3mε 0 (15) Adjunk a (15) egyenlet mindkét oldalához 3-at, ekkor kapjuk: (16) A (15) és (16) összfüggések elosztása után az (17) képletet kapjuk. Felhasználva, hogy az egységnyi térfogatban levő részecskék száma (18) (17) átalakítható az (19) formába, ahol a jobb oldal csak a frekvenciát tartalmazza mint változót. Ezt R -rel jelölve, írhatjuk: (0) Ez a Lorentz Lorenz-képlet, ahol R a közeg fajlagos refrakciója, ami csak a frekvenciától függ, de gyakorlatilag állandó marad a halmazállapot-változások során.

8 A törésmutató meghatározása a Lorentz Lorenz-képlet használatával Jelöljük a továbbiakban f ( n ) -nel a törésmutató értékét tartalmazó törtet: (1) A sűrűség ρ kis változása a Lorentz Lorenz-képlet értelmében a törésmutató n változását eredményezi. Figyelembe véve a törésmutató változásának kicsiny értékét, fejtsük sorba az f ( n ) függvényt n0 kezdeti értékére, így írhatjuk: () Ennek felhasználásával (0) a (3) alakra hozható. Ha most a Lorentz Lorenz-képletet a kezdeti állapotra alkalmazzuk, (4) és így (3) a (5) összfüggést eredményezi. Figyelembe véve, hogy a légköri nyomáson és szobahőmérsékleten a levegőre alkalmazható az ideális gáz termikus állapotegyenlete, a levegő sűrűségét a (6) kifejezés határozza meg, melyet felhasználva n -re a (7) képlet adódik, mely azt mutatja, hogy n és p p 0 között lineáris kapcsolat áll fenn, ahol az arányossági tényezőt a törésmutató n0 értéke határoza meg: (8) Kísérletileg n és p p 0 mérhetőek, ahonnan A meghatározható, és így kiszámítható n0.

9 A mérések menete n mérésekor a következőképpen járunk el. Mint említettük az interferométer az interferencia szempontjából egyenértékű egy síkpárhuzamos levegőréteggel, így az interferáló hullámok optikai útkülönbségét a síkpárhuzamos lemezekre levezetett összefüggés határozza meg [1,]. δ = d n0 sin i1 (9) ahol d = l1 l a síkpárhuzamos lemez vastagsága, melyet esetünkben az interferométer karjai hosszúságának különbsége határoz meg, i1 a beesési szög, n0 a levegő törésmutatója a normális légköri nyomáson ésszobahőmérsékleten. Az interferenciakép közepén i1 értéke közel nulla, így érvényes a δ = n0 ( l1 l ) (30) közelítő összefüggés. A kezdeti állapotban az interferométerrel kapott interferenciakép a 4.képen látható. 4.kép A (30) útkülönbségnek az interferenciakép közepén a δ = k0λ (31) összefüggés által meghatározott k 0 interferencia rend felel meg. Kihúzva az orvosi fecskendő dugattyúját a csőben csökken a levegő nyomása, így sűrűsége és törésmutatója is. Ha a cső hossza L, az új helyzetben az optikai útkülönbséget a

10 δ = n0 l1 [ n0 ( l L ) + n1 L] λ = δ + L( n0 n1 ) = δ + L n (3) kifjezés határozza meg, ahol n1 a csökkent nyomású levegő törésmutatója. (3) és (31) értelmében az optikai útkülönbség változása δ δ = L n (33) melynek az interferenciakép középpontjában k gyűrű megjelenése felel meg. Figyelembe véve, hogy egy új gyűrű megjelenésének λ -val egyenlő plussz optikai út felel meg, írhatjuk: L n = kλ (34) ahonnan n= kλ L (35) Így követve a megjelenő gyűrűk számát és ismerve a hullámhosszt, melynek értéke He-Ne lézer használatakor 63,8 nm, megmérhető a törésmutató változás. A p p 0 arány könnyen számolható az izoterm állapotváltozás pv = p 0V0 (36) egyenletének felhasználásával. n és p p 0 ismeretében meghatározható az A arányossági tényező, melyből n0 értéke. Ennek kiszámítását azonban megnehezíti az a tény, hogy a (8) összefüggés n0 -ban negyedfokú egyenlethez vezet. Ha figyelembe vesszük, hogy a a levegő törésmutatója csak a negyedik számjegyben különbözik az egységtől, valamint azt, hogy a mérések szerint A nagyságrendje 10-4 a számítások lényegesen leegyszerűsödnek. Írjuk n0 -át a következő formában: n0 = 1 + y (37) ahol y < < 1. Ekkor (8)-ból y -ra a következő egyenletet kapjuk: ( y + y )(3 + y + y ) = 6n A 0 (38) Elhagyva az y, illetve ennél nagyobb hatványú tagokat, y -ra az y= A (39) értéket kapjuk. Így végeredményben a törésmutató kezdeti értékét az n0 = 1 + A Az így mért törésmutató érétkek nagyon jól egyeznek a szakirodalomban található értékekkel. (40)

11 Irodalmi hivatkozások 1. Kovács K., A fény elméletben és gyakorlatban, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, Hecht E., Optics, Addison-Wesley Publ.Co., Massachusetts, Nussbaum A. Phillips R.A., Modern optika mérnököknek és kutatóknak, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 198

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

A speciális relativitáselmélet alapjai

A speciális relativitáselmélet alapjai A speciális relativitáselmélet alapjai A XIX-XX. századforduló táján, amikor a mechanika és az elektromágnességtan alapvető törvényeit már jól ismerték, a fizikát sokan befejezett tudománynak gondolták.

Részletesebben

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. írta dr. Hodossy, László Publication date 2012 Szerzői jog 2012 dr. Hodossy László Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés ) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése 3) Az elektron felfedezése a) Elektrolízis b) Millikan-kísérlet c) Hidegemisszió d) Richardson-hatás e) Izzóelektromos

Részletesebben

Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése

Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése ELTE Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése Básti József és Ünnep Renáta IV. éves fizikus hallgatók Témavezetők: Czirók András egyetemi adjunktus ELTE, Biológiai

Részletesebben

Pere Balázs. a fizikában

Pere Balázs. a fizikában Pere Balázs Variációs elvek és módszerek a fizikában Győr, 1998 2 3 Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Variációszámítás 7 1.1. A brachisztochron-probléma................... 7 1.2. A legegyszerűbb variációs probléma...............

Részletesebben

mágneses-optikai Kerr effektus

mágneses-optikai Kerr effektus Mágnesezettség optikai úton történő detektálása: mágneses-optikai Kerr effektus I. Mágneses-optikai effektusok 2 II. Kísérleti technika 3 III. Mérési feladatok 5 IV. Ajánlott irodalom 6 2008. BME Fizika

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA Emeltszintű érettségi Bognár Gergely TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

Harmonikus rezgések összetevése és felbontása

Harmonikus rezgések összetevése és felbontása TÓTH.: Rezgésösszetevés (kibővített óravázlat) 30 005.06.09. Harmonikus rezgések összetevése és felbontása Gyakran előfordul hogy egy rezgésre képes rendszerben több közelítőleg harmonikus rezgés egyszerre

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai Tartalom Bevezetés Fogalmak és jelölések 3 A fény kvantumos természete 8 A Bohr féle atommodell 10 A részecskék hullámtermészete 11 A

Részletesebben

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA A HŐTÁROLÁS KÉRDÉSEI A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette:

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Magsugárzások Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Az Orvosbiologia Mérnökképzés "Radiológiai Technikák" cimű tantárgyának egy részlete. A további részeket : Dr. Makó Ernő (SOTE), Dr. Sükösd Csaba,

Részletesebben

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A BEVEZETÉS A NEM-EGYENSÚLYI TERMODINAMIKÁBA ÍRTA: VÁN PÉTER Kivonat. Figyelem! A jegyzet az előadástól és az előző változattól tisztább formában használja az egyensúly fogalmát! 1. Bevezetés A nemegyensúlyi

Részletesebben

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel)

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) A FÉNY A fény az emberi szem számára érzékelhető elektromágneses sugárzás. amely a szemben fényérzetet kelt, és ez által látható Alapmeghatározásai - elektromágneses hullám

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ Témavezet : Dr. PUSZTAI LÁSZLÓ MTA SZFKI 7 Nyilatkozat Alulírott Temleitner László

Részletesebben

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek:

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek: TDK DOLGOZAT NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben Iván Dávid Konzulensek: Bokor Mónia (Wigner Kutatóközpont Kísérleti Szilárdtest-fizikai

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. november 7. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Szén nanocsövek elektromos vezetési tulajdonságai

Szén nanocsövek elektromos vezetési tulajdonságai Szén nanocsövek elektromos vezetési tulajdonságai Önálló kutatások, elméleti összegzések kategória Dabóczi Mátyás, Márkus Bence 2030 Érd, Péter u. 3. E-mail: dmaty06@gmail.com Tel: 06-20-451-71-41 Vörösmarty

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok optikából

Kidolgozott minta feladatok optikából Kidolgozott minta feladatok optikából 1. Egy asztalon elhelyezünk két síktükröt egymásra és az asztalra is merőleges helyzetben. Az egyik tükörre az asztal lapjával párhuzamosan lézerfényt bocsátunk úgy,

Részletesebben

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Készítette: Rancz Lajos Konzulens: dr. Sujbert László, MIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Alapvető szintézistechnikák 6 2.1. Additív szintézis..........................

Részletesebben

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben