TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben"

Átírás

1 TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ Környezettudatos magatartás kialakítása KÉSZÍTETTE: Kaszás Ferencné Tubicsák Sándorné 1

2 Általános Művelődési Központ Óvoda 2769 Tápiószőlős, Árpád út / OM azonosító: Intézményünkről: Tápiószőlős 3177 lakosú község Ceglédhez 15 km-re, Budapesthez pedig 70 km-re található. Lakói zömében Cegléden dolgoznak, helyben az intézmények és néhány vállalkozás ad munkalehetőséget. Területileg nagy kiterjedésű település. Régi neve Halesz volt. Közigazgatásilag önállóvá 1947-ben vált. Az elmúlt években községünk dinamikusan fejlődött. Tápiószőlősön az első óvoda 1964 októberében került átadásra, 1 fő óvónővel, 1 fő dajkával, 1 fő főzőnővel és 25 fő óvodással, 25 m2-en. A növekvő gyermeklétszám tette szükségessé az új óvoda megépítését, melyet augusztus 20-án adtak át. A 3 csoportos, 75 férőhelyes óvoda már átadáskor kinőtte magát, hiszen 120 gyermeket írattak be. Az újabb bővítésre 1998-ban került sor. Beépítésre került a tetőtér tól 5 csoportos és 125 férőhelyes az intézmény. Felmenő rendszerű óvodai nevelés és iskolai életmódra felkészítést folytatunk. Nevelőtestületünk az oktatási törvény bevezetése óta él a lehetőséggel, hogy sajátosságainknak megfelelően, belső fejlesztő munka révén alakítsa ki a nevelés helyi rendszerét óvodánkban. A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint alapfeladat a községben lakó óvodáskorú gyermekek ellátása. Az óvoda, mint nevelési intézmény nem függetlenítheti magát a környezeti hatásoktól, mely mindig meghatározza kultúrájának, szokásainak értékrendjével nevelési célkitűzéseinket. Be óvodázási körzetünk az egész falu, Az itt élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér. Többségben vannak a rossz szociális és anyagi körülmények között élők. Mivel községünk tipikus mezőgazdasági település, nevelőmunkánkat is ehhez a helyzethez igazítottuk. A nevelők megpróbálják segíteni a nehéz körülmények között élő hátránnyal induló gyerekek felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintik a tehetséges, jó képességű gyerekek fejlesztését is. Nevelőmunkánkra kezdettől hatással volt Freinet pedagógiája és jelentős szerepet játszik a helyi hagyományokra való támaszkodás is. Jelenlegi formáját Az óvodai nevelés országos alapprogramjá -nak figyelembevételével nyerte el. Programunk a gyerekek megismertető tevékenységét veszi alapul, köré szervezzük a pedagógiai, pszichológiai feladatokat. Célunk: hogy gyermekeink találják meg helyüket a környezetükbe, az őket körülvevő világban. Fő hangsúlyt kap a környezet megismerése, mint élettér, amelyben tájékozódni, eligazodni képes a gyermek. A megszerzett tapasztalatok, élmények megjelennek mindennemű tevékenységben. Tevékenysége során egyre több tapasztalatot szerezve, egyre jobban eligazodik az őt körülvevő világban, beletanul a világba. A program kiindulási vonala a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása, mert a gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mélyen nyomot hagynak a gyermekben, 2

3 személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segítik őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni. Az intézmény humán erőforrása biztosított. A nevelést végző óvodapedagógusok képzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő. A nem pedagógus dolgozók száma az ellátandó feladatokhoz és a jogszabályi előírásokhoz igazodik. Minden óvodai csoporthoz biztosított egy dajka, akik mindegyike szakképzett. Az óvodai neveléshez és napközbeni ellátáshoz a személyi feltételek hosszabb távon biztonságosan rendelkezésre állnak. Kapcsolatrendszer Kapcsolatrendszerünk széleskörű, a partnerekkel való együttműködés és információcsere elengedhetetlen feltétele a hatékony nevelőmunkának. Az intézmény egységeinek külső kapcsolatrendszere: hagyományainknak, arculatunknak megfelelően együttműködünk más intézményekkel, szervezetekkel, bekapcsolódunk a falu kulturális, sport és egyéb rendezvényeibe a partneri igények figyelembevételével Fenntartója: Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. Tel.: / Fax: / cím: Ez itt nem kell! A csoportok szervezésének főbb szempontjai: A csoportok létszámát a csoportszobák méreteihez igazítottuk. Jelenleg négy óvodai csoportot működtetünk. Óvodai csoportjaink között heterogén és homogén csoportok is megtalálhatók. Átlagosan 25, maximum 33 kisgyermek jár egy óvodai csoportba. Óvodánk saját nevelési programjára épülve végzi nevelő munkáját a Kapcsos könyvvel kiegészítve. Korszerű nevelési ismeretek birtokában gazdag tevékenységkínálattal, életkori sajátosságaiknak figyelembevételével, gyógypedagógusok helybeli szolgáltatásait igénybe véve sikeresen készítjük fel gyermekeinket az iskolai életre. Ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét Hagyományaink: Falunap, Idősek világnapja, Föld napja, Anyák napja, Gyermeknap, Pedagógusnap, Játszóház, Ballagás, Tanévzáró, Művészeti fesztivál, Tápiószőlős színre lép, gyermekek születésnapjának és névnapjának megtartása. Jól felszerelt csoportszobáinkban és esztétikusan kialakított parkosított udvarainkon, mely az unió-s szabványnak megfelelően lett felszerelve, a tevékenységeink széles körét kínáljuk gyermekeink számára. A TÁMOP pályázati konstrukció egyik elemeként a megvalósító intézményeknek lehetőségük nyílik az intézmény saját innovációjának megvalósítására, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási 3

4 utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik. A projekt olyan újszerű módszerek, és technikák alkalmazását teszi lehetővé, ahol a cselekvő, felfedező magatartás kerül előtérbe a megismerő folyamatban. Pl. tevékenység, cselekvés közben ismeri meg a világot -nagyobb teret ad a gyermeki aktivitásnak, önállóságnak -megismerés a természetben, élethelyzetekben zajlik -módszerei között szerepel: megfigyelés, kísérlet, mérések, vizsgálat Lényeges a cselekvés, a szemlélet és a szóbeli közlés egysége, az óvodapedagógusok és a szülők személyes példaadása, amellyel viselkedési mintát nyújtanak a gyerekeknek - fontos feltétele az ösztönző pedagógusi stílus. A foglalkozások alatt különös figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni fejlődésének eltérő ütemére és a differenciálás tudatos érvényesítésére a fejlesztési folyamatban. Fontos, hogy a gyermekekhez kellő időben jusson el a fejlesztő hatás, és akkor, amikor arra neki szüksége van, amikor őt fejleszti. A gyermekek kérdéseire mindig életkoruknak megfelelő, de mégis tudományos megalapozottságú választ kapnak. A pályázat keretein belül lehetőség van olyan szakmai együttműködések kialakítására és egyéb szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához, illetve támogatja azt. Ilyenek például: színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, tanösvényre látogatás, stb. Óvoda képünk Intézményünk működése Tápiószőlős község egy óvodájában folyik. Nevelő-fejlesztő munkánk hagyományokra épülő, ugyanakkor fogékonyak vagyunk az új értékekre és megpróbálunk megfelelni a mindenkori társadalmi elvárásoknak. Munkánk során célunk, hogy a hozzánk járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes, családias légkörben nevelkedjenek. Mindezt a családokkal közösen végezzük, a partnerközpontú működési szemléletet követve. Nevelési elképzelésünk lényege, hogy az óvodai nevelést egy egységes folyamat első intézményi szakaszaként értelmezzük, amelynek törés nélkül kell folytatódnia az iskolában, illetve azt követően az élet során. Mint nevelési intézmény ellátjuk az óvó-védő, szociális, nevelő-fejlesztő feladatokat. Pedagógiai funkciónkat tekintve pedig felvállaljuk az iskolai életre való előkészítést úgy, hogy az iskolába kerülő gyermekeink olyan pszichés fejlettséggel rendelkezzenek, amely a tanulásra, mint fő iskolai tevékenység formára alkalmassá teszi őket. Arra törekszünk, hogy gyermekeink az iskolai élet megkezdésére rendelkezzenek megfelelő kompetenciával - önismerettel, önértékelő képességgel, tudjanak önállóan gondolkozni, testilelki-szellemi fejlettségük megfeleljen az óvodáskor végére elérendő szintnek. 4

5 Kiemelten kezeljük a gyermekek saját egészségükhöz és a természeti környezethez való viszonyának pozitív alakítását. Valljuk, hogy a gyermek, érdeklődő, befogadni akaró, az önmegvalósítás szándékával rendelkező lény. Amennyiben nem vesszük el a kedvét és kihasználjuk életkori sajátosságait, jó esélyünk van rá, hogy mindent megtanuljon, amire szüksége lehet. Elutasítjuk a gyermektől idegen, felnőtt léptékű, mennyiség-centrikus, kényszerítő fegyelmező pedagógiát. A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő alternatívákat, et, cselekvés általi tanulási lehetőségeket kínálunk. Építünk az óvodáskorú gyermekek sajátos tevékenységeire, mint játék, mozgás, vers, mese, rajzolás, kézimunkázás, ének - zene, természet- és állatok gondozása, védelme. Céljaink meghatározásánál abból a sajátos helyzetből indultunk ki, hogy az intézmény tagóvodáinak munkáját felölelve, összességében és egységesen is tükröződjön a környezeti sajátosságokból adódó lehetőségek kihasználása. Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, hogy egyre magasabb színvonalon tudjunk dolgozni. Ezt bizonyítja az is, hogy intézményünkben országosan elismerten működik a minőségfejlesztés, mely iránt valamennyien elkötelezettek vagyunk. Nevelési célok Az egészséges életmód, rekreáció (életmódkultúra) alapozása. Mozgásos (speciális, sokmozgásos) megismertetése, megszerettetése. Pozitív személyiségjegyek alakítása, szokás és normarendszer megalapozása - érzelmi-, erkölcsi nevelés hatékonyságának növelése. A környezeti- és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása, környezetvédelmi- és megóvási szokások kialakítása. A különbözőség tolerálása, elfogadtatása, multikulturális és interkulturális nevelési gyakorlat kialakítása - inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése. A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, együttműködési képességének fejlesztése, integrált nevelése. Az óvoda-iskola közötti átmenet könnyítése. 5

6 Nevelési feladatok Az egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi- lelki és értelmi képességeinek fejlesztése. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és célirányos környezet kialakítása, amely a gyermek számára impulzusokat ad a tevékenykedésre. A mentális és pszichés fejlesztés érdekében az érzelmi biztonság megteremtése. A gyermekek érdeklődésére-, aktivizálására-, egyéni sajátosságaira-, fejlődési ütemére épülő ismeretnyújtás, készség-, képességfejlesztés, attitűdalakítás. Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, szociális és pszichikus érettség kialakítása, sokszínű változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó felkínálásával: o biológiai érettség: nagy- és finommotoros mozgás-, egyensúlyérzék-, térirány-, vizuális észlelés fejlesztése, auditív információk feldolgozása, keresztcsatornák fejlesztése (vizuális tapintásos, vizuális auditív, vizuális kinesztetikus, auditív taktilis, interperszonális működés, szem kéz, szem láb koordináció), o szociális érettség: érzelmi, akarati élet formálása, magatartás-, viselkedéskultúra, társas kapcsolatok fejlesztése, felnőttekhez és a tanuláshoz való pozitív viszony alakítása, teljesítményen keresztül történő én érvényesítés, önállóság fejlesztése, a feladattudat-, feladattartás-, önálló helyzetmegoldásokra való képesség kialakítása, o pszichikus érettség: beszédkészség, figyelem, emlékezet, gondolkodás, kreatív képzelet életkornak megfelelő fejlesztése. Céljaink a környezettudatos magatartás kialakítása során A környezettudatos megismerésére nevelés célja, hogy kis lépésekben tanítsa meg, hogyan kell tudatosan együtt élni környezetünkkel, hogyan kell védeni azt, miközben nem mondunk le a csodálatos emberi felfedezések nyújtotta lehetőségekről. Az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat, a gyermekeket körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi környezet megismerése. Ezeket az ismereteket tapasztalatszerzés útján sajátítják el. Tapasztalatokat alkalmi és folyamatos megfigyelésekkel szereznek a gyerekek, főként szabadban, terepen, helyszíneken. Cél: - Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedésformák kialakítása, amelyek meghatározzák a természet és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus együttélést. - Nevelésünk folyamatában olyan ismeretek átadása, amelyek lehetővé teszik olyan jellemvonások alakítását, amelyek alkalmassá teszik a gyermeket arra, hogy életkoruknak megfelelő ben részt vegyenek, s hatékonyan közreműködjenek környezetükben. 6

7 - Olyan gyerekek nevelése, akik a mindennapi életük során a tőlük telhető legtöbbet teszik a környezetükért. - A természethez fűződő pozitív kapcsolat alakítása, az élet tiszteletére, a növények, állatok szeretetére nevelés. A természeti viszonyok, kölcsönhatások felismertetése. - A gyermekek érezzék és értsék az emberi munka szépségét, az emberi leleményességet. Fedezzék fel az emberi és tárgyi világ kapcsolatát. Alapozódjanak meg a környezetvédelemmel kapcsolatos szokásformák. - Mentálhigiénés egészség elősegítése, kialakítása. Ezeket a célokat úgy érhetjük el, ha a gyermekeinket már óvodába járásuktól kezdve a természet szeretetére és óvására neveljük. Ha felhívjuk figyelmüket arra, hogy az életüket megkönnyítő és kényelmesebbé tevő mesterséges anyagok használata során a lehető legkevesebb sérülést okozzuk az ökológiai egyensúlyban. Ha rámutatunk a hulladék anyagok szelektálásának és újrahasznosításának fontosságára. Ha az állatok szeretetére, védelmére és gondozására neveljük őket. Így hangolódnak rá a környezettudatos magatartásra, amely további életükben is meghatározó lehet. A környezettudatosság olyan magatartásforma, amelynek feltétele, hogy az ember a környezet részének tekinti magát, cselekvő módon óvja azt. A célok elérésére kitűzött feladataink - Az óvodába lépéskor biztosítjuk, hogy kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket, mert ez segíti szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását; lehetőséget, teret ad énérvényesítő törekvéseinek. -A szocializálódás a környezeti nevelés céljának és feladatának megvalósítása szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő, közös gyakorlása. - A közösen végzett segítsék elő a szocializációs folyamatot, segítsék elő a kívánatos emberi kapcsolatok alakulását, formálják a gondolkodásmódot a megtapasztalások útján. - Törekszünk az óvoda és a család együttműködésére; arra, hogy a gyerekek neveljék szüleiket, vigyék haza az óvodában kialakított környezetbarát szokásokat. Már az óvodába lépés előtt a családban megkezdődik az érzelmi vonzódás, az érdeklődés felkeltése a természet iránt. A családra építve óvodánkban ezt tovább folytatva alakítjuk ki azoknak a szokásoknak a körét, amelyek biztos alapot adhatnak az iskolai környezeti oktatónevelő munkához, a korszerű környezeti kultúra kialakulásához. - A gyermeki megismerési vágy kielégítése. - Lehetőségadás a mind több érzékszervvel való megtapasztalásra, a többszempontú megfigyelésre, ezáltal a gondolkodási képességek fejlesztésére - Pozitív attitűdök kialakítása az élő és élettelen természet iránt. 7

8 - Az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a helyi sajátosságok felhasználásával -A gyermekek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése, megszerettetése. - Ki kell alakítani a környezeti problémák felismerésének, megoldásainak jártasságait, készségeit. - Felelősségtudat alakítása a közvetlen környezet rendjének megtartásáért (hulladék-elhelyezés, környezetesztétika) Környezetvédelem, környezetalakítás. - A szépségre, harmóniára, tisztaságra való igény felkeltése. - Esztétikai ízlésformálás: tevőleges részvétel a környezet ápolásában, szépítésében. - Környezetünk formai és mennyiségi viszonyainak megtapasztalása. - Életvezetési ismeretek és készségek elsajátításával a mentálhigiénés egészség minőségi javítása. A gyermekek legyenek gyakorlatiasabbak a lelki egészség megőrzésében, alakítsák igényesebben önmagukról alkotott képüket. - Tapasztalatszerzési, cselekvési, gyakorlási lehetőség biztosítása a hatékony kommunikáció és kifejezőkészség, az érzelmek feldolgozása, a feszültségkezelés, a társasági alkalmazkodás, véleményalkotás, problémamegoldás, döntéshozás, magabiztosság stb. terén. - Problémaérzékeny és problémamegoldásra is képes gyermekek nevelése. - Részt vesznek elemi természetvédelmi ben (téli madárvédelem, az élőlények óvása). -A környezettudatos életvitel kialakítása (energiával, vízzel, árammal való takarékoskodás, a pazarlás elkerülése). - Jól használják az ismert kifejezéseket. - Összehasonlítanak mennyiségeket. - Megfelelő szöveget alkotnak a mennyiségi viszonyokat ábrázoló képekről. - Az óvodai élet természetbarát, környezetbarát szemléletet sugallva segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség stb.) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat stb.) fejlődését. - A tanulás, a környezeti nevelés tervezése során óvodánk törekszik a következő közös élményeket biztosító megteremtésére, megszervezésére: 8

9 a) növények és állatok elhelyezése, gondozása az óvodában; b) az óvoda kertjének (pl. virágos, gyógynövényes) a környezeti nevelés feladatainak megvalósítását is biztosító ki-, illetve átalakítása, az életkornak megfelelő folyamatos végzése; c) séták, kirándulások szervezése olyan helyszínekre, élőhelyekre, ahol jól megfigyelhetők a természet változásai, az élő és élettelen környezeti tényezők közötti kölcsönhatások; A megvalósulás feltétele az óvodapedagógusok folyamatos önképzése, a környezeti nevelési feladatokra fölkészítő továbbképzéseken való részvétel. A fejlődés várható eredménye: tudnak földet komposztálni tudják azt, hogy milyen a termőföld, milyen tulajdonságai vannak felismernek néhány virágmagot tudnak magot ültetni, az ültetéshez szükséges eszközöket használni, tisztán tartani képesek kísérletek végzéséhez: magvak csiráztatására, azok megfigyelésére, ítéletek alkotására felnőtt segítségével képesek melegágy készítésére, palánta nevelésére képesek a felnőttek és saját munkájuk megbecsülésére képesek a palántázás technikájának elsajátítására összefüggéséket fedeznek fel megismerkednek a fejlődéshez szükséges feltételekkel (víz, levegő, napfény, termőföld) rendszerességre nevelődnek a virágok gondozása által felelősségtudatuk fejlődik esztétikai érzékük fejlődik a munka és végeredményének öröme az ajándékozás öröme a környezet óvása, védése 9

10 A környezettudatos magatartás kialakítása, az óvodai nevelés folyamatában Komposztálástól a virágos óvodáig Ősz (levegő, tűz) Tél (tűz, víz) Tavasz-nyár (föld, levegő) Kert, udvar szépítése. Élősarok kialakítása a csoportszobában, évszaknak megfelelően. Herbárium készítése Levegő az élet egyik lételeme. Jeles zöld nap. Takarítási világnap szeptember 23. Komposzt telepkészítés. Kirándulás a kedvenc mezőnkre. Kertrendezésben segédkezés, növények előkészítése a télre. Látogatás a helyi virág kertészetbe. Az időjárásban bekövetkezett változások figyelemmel kísérése. Időjárás megfigyelő felállítása. Az élősarok átrendezése évszaknak megfelelően. Az udvarunkban, illetve sétánk során rácsodálkozás a szép téli tájra. Kísérlet: jégvár építés. Csíráztatás, hajtatás megfigyelése a csoportszobában. Látogatás a helyi virágkertészetbe. Fólia, üvegház. Melegágykészítés. Az időjárásban bekövetkezett változások megfigyelése. Kísérlet: gilisztakomposztáló. Jeles zöld nap. Víz világnapja. Március 22. Látogatás a helyi virágboltba. Kerti virágok kiültetése. Látogatás a helyi virágkertészetbe. Jeles zöld nap. Föld Napja. Április 22. Jeles zöld nap. Madarak és fák napja. Május 10. Nyár az óvoda udvarán. Száraz virágkötészetben használatos virágok gyűjtése. 10

11 Ősz (levegő, tűz) Peregnek, porolnak, csöppnyi levélhadak Élményközpontú Kert, udvar szépítése - későn nyíló virágok gondozása, öntözése (muskátli, bársonyka, őszirózsa) - a munka végeztével a szerszámokat tisztán-rendbe rakjuk a helyükre - évszak naptár készítése ök - megfelelő kerti szerszámok, ök, biztosítása felnőtt, gyermek méret -esztétikai élmény - rácsodálkozás: - nyíló virágokra, a szép rendezett kertre, udvarra Megtapasztalhatják: - a munka öröme, fontossága - szerszámhasználat - Megfigyelhetik az időjárásban bekövetkezett változások hatásait, kertünk növényeire (köd, eső, napsütés) Találós kérdés Földre esem, de nem fáj, minden növény engem vár, (eső) Szürke szárnyú nagy madár, szürke lesz a nagy határ, ha ősszel a földre száll. (köd) A házak ablakában egész nyáron virítok, zöld levél közt piros labda, tudod-e, hogy ki vagyok? (muskátli) Versek Zelk Zoltán Nyárutó Kányádi Sándor Jön az ősz Dalok - Hej, a sályi piacon - Körtéfa - Dombon törik a diót Őszi mutogatós játék Megyek, megyek, mendegélek kerek erdőn keresgélek: (Körbejárunk) Vackort, rózsát, virágszagú szamócát (lehajolva keresgélünk) Nagykalapos gombát, de nem ám a bolondját (karkörzés a fej felett) 11

12 Élményközpontú Élősarok kialakítása a csoportszobában évszaknak megfelelően Az Ősz Kincsei ök - rajzlap - ragasztó - újságpapír - olló - lyukasztó Az udvarunkon és séták során megfigyeljük: - az őszi természet szépségét - az ősz színei (fák, bokrok, levelek, föld) - nedves föld illata - az avar zörgése a talpunk alatt Természetvédelem - környezetünk tisztaságának, rendjének megóvása - hulladék összegyűjtése - környezetbarát magatartás megalapozása Találós kérdés Esik eső csepereg, sárga levél lepereg, a nap is már rövidebb, melyik évszak lehet? (ősz) Mese Tarbay Ede Lessük Meg Az Őszt! Dalok Lipem lopom a szőlőt Mit játszunk lányok? Folyamatos gyűjtögetés - ágak, bogyók, levelek, virágok, fakéreg Herbárium készítése Őszi játékok Visszajött a levél Mindenki keres magának egy lehullott levelet. Körbe állunk, és mindenki alaposan megfigyeli a választott levelet. Az óvónő jelzésére jobbra átadják a levelet, balról fogadják. Aki felismerni véli saját levelét: -így szól visszajött a levelem. A játék addig folytatódik, míg mindenkihez vissza ér a levele. Barkácsolási lehetőség: Herbárium készítése Szép színes levelek, virágok préselése, majd felragasztása lapokra. A lapok összefűzésével képeskönyvet készítünk. 12

13 Élményközpontú Levegő az élet egyik lételeme Kísérletezési lehetőségek - a szél erősségének, irányának megmérése szalaggal - meddig bírjuk levegő nélkül? (orrunkat, szánkat néhány másodpercre befogjuk) Csíráztatott mag lefedése befőttes üveggel, összehasonlítás a természetes körülmények között csíráztatott maggal. - kirázzuk a portörlőt takarítás előtt és után ök - szalag - fonál - hurkapálca - színes őszi levél - virágmag - tálka - befőttes üveg - léggömb - szappanbuborék fúvó A levegő létfontosságának érzékeltetése játékos megtapasztalásokkal, egyszerű kísérletekkel. Játékos megtapasztalások - léggömbfújás - papírzacskófújás - szappanbuborék-fújás - pingpong labdafújás - tollpihefújás - minden napos testnevelés - légző gyakorlatok Váljék igényükké a szabad levegőn való aktív tevékenység. Őszi ködös, párás levegő érzékelése. Találós kérdés Mindennek és mindenkinek kell (levegő) Soha abba nem hagyod, magad mégsem fárasztod. (lélegzet) Olyan mint a rossz gyerek, az utcákon tekereg, bekukucskál minden lyukon, mégsem csípik sehol nyakon. (szél) Versek Kovács Borbála Levél a szélben Weöres Sándor Galagonya Mese A fiú meg az északi szél A három pillangó Dal Tekereg a szél Őszi mutogatós játékok A gyerekek futkároznak az össze vissza elhelyezett székek (házak) között. Amikor jön a hideg szél, gyorsan befutnak a házak, vagyis a székek mögé. Fújjad szél a fákat (karokkal jobbra-balra dőlés) Fújjad szél a fákat, letöröd az ágat: (A kezünkkel lassan lépegetve lefelé leguggolunk) reccs, reccs, reccs! Barkácsolási lehetőség Pillangó röptetés Szép nagy színes falevelet felfűzünk egy fonalra, majd felkötjük egy hurkapálcára és megröptetjük. 13

14 Élményközpontú Jeles zöld nap Takarítási Világ Nap Szeptember segédkezés az udvarunk takarításában - a babaház környékének rendezése, szépítése Komposzt telepkészítés Miért komposztálunk? (tápanyag dús föld) - az elkészített gyümölcssaláta hulladékainak elhelyezése - lehullott levelek összegyűjtése, és a a komposztálóba helyezése Kísérleti lehetősség: Ássunk egy kis gödröt a komposztáló mellé, és helyezzünk el benne szemetet. Műanyag kupak, újságpapír, toll, falevél, fakéreg, nejlonzacskó. A gödröt befedjük. A munka végeztével tisztán, rendbe kerüljelek helyükre a szerszámok. Festék készítés természetes anyagokból (cékla, hagyma, kamilla) A munka megszervezése szülők segítségével. ök: A megfelelő kerti szerszámok biztosítása felnőtt gyerek méret. Zsírkréta, festék, ecset, ragasztó, rajzlap, textil, színes préselt levél, hagyma, cékla, kamilla. Megfigyelhetik: - a levélhullást - a levél színét, formáját, sokaságát Az udvar takarításában való részvétel, a rend, tisztaság, esztétikai élmény felfedeztetése. A felnőttek munkájának megfigyelése, segítése, gallyak, levelek gyűjtése. A komposzt tápanyagban gazdag föld. Tudatosodjon bennük, hogy a növényeknek is szükségük van tápanyagra. Találós kérdés: Télen fázik, mégis levetkőzik, Nyáron melege van, mégis felöltözik (fa) Őszi játékok Levélkereső Az óvónő minden gyermeknek ad egy levelet a fákról, bokrokról, és megkéri őket, hogy mindenki ugyan olyat keressen. Erdei séta Az óvónő bemutatja a mozdulatokat, és a gyermekek bekapcsolódnak. Sétálok az erdőben, kopog a cipőm sarka: kipp-kopp Favágóval találkoztam, vágja a fát: rip - rop Harkály kopog a fán: kipi kopi Zizeg az avar a lábam alatt: zir-zur Barkácsolási lehetőségek Színes, préselt falevelek: - levélvarázs (zsírkréta) - levélnyomat a textilen (terítőkészítés, festés) -képalkotás színes, őszi levelekből (ragasztás) 14

15 Élményközpontú Kirándulás a kedvenc mezőnkre Figyeljük meg, milyen virágok nyílnak az őszi mezőn, az út mentén a kertekben. (őszi kikerics, cickafark, mezei katáng, százszorszép) Virágok gyűjtése Csipkebogyó gyűjtése, szárítása. Kísérleti lehetőségek Csipkebogyós ág vízbe helyezése, hajtatás. Asztali dísz készítése krumpliból ök - csipkebogyós ág vízben elhelyezése - konyharuha, tál, víz, tálca - krumpli - ágak, virágok, bogyós részek, magvak Gyönyörködés a késő őszön nyíló virágok szépségében. Megfigyelés: a virágok színe, formája, illata. Csipkebogyós ág hajtatásával az élet folyamatosságának megfigyelésére nyílik lehetőség. Csipkebogyó szárítása során megtapasztaljuk a közös munka örömét, fontosságát. Későbbiekben teát készíthetünk belőle testvércsoportunk megvendégelésére. A krumpliból készített asztali dísz ajándékozása a testvércsoportnak. Az összetartozás erősítése, a vendéglátás szokásainak megtanulása. Találós kérdés Szúrós tüskék között bújok, Fényes, piros bogyó vagyok. Hogy ha a bogyóm megszárítod, Vendéged teával kínálhatod. (csipkebogyó) Vers Gazdag Erzsi Vendégvárás Dalok Csipkefa bimbója A kállói szőllőbe Tüzet viszek Őszi mutogatós játék csősz játék Lipem lopom a szőlőjét, (mintha szőlőt szednék) Mind meg iszom a levét, (kézből iszom) Alszik a csősz, (mutató ujjunkat a szájunk elé tesszük) Nagy kalap a fejében, (kalapot mutatunk) Bunkós bot a kezében, (mintha botot fognánk) Bumm! (lábunkkal dobbantunk) Barkácsolási lehetőség Félbevágott krumpliba tetszés szerint tűzhetnek: bogyós részeket, leveleket, magvakat, virágot. A kompozíció addig marad szép, míg a krumpli el nem fonnyad. 15

16 Élményközpontú Kertrendezésben segédkezés, a növények előkészítése a télre. - lombtakaró gyűjtése örökzöldek lefedése - muskátli felszedése, szaporítása - egy tő muskátlit kint hagyunk a kertben Látogatás a helyi virágkertészetbe, fóliák, üvegházak élete. - mini üvegház készítése, és elhelyezése az élősarokba Kísérlet Két vázába helyezünk vágott virágot. Az egyikbe tiszta vizet, a másikba mosószeres vizet öntünk. A munka végeztével a szerszámok megmosása, és tisztán elhelyezése a szerszámtárolóba. ök - cserepek - virágföld - öntözőkanna - gyermek felnőtt méretű szerszámok - befőttes üvegek - virágföld - váza - tiszta mosószeres víz - olló Az ablakunk előtti fák megfigyelése, az időjárás hatására történő változás érzékelése. Kísérjék figyelmemmel, hogy mi történik az udvarunkban a fűvel. Figyeljük meg: - milyen munkálatok vannak a fóliában, illetve az üvegházban. - a csoportszobában elkészített mini üvegház növényeinek gondozása - a kibúvó növények fejlődésének figyelemmel kísérése Vegyék észre a különbséget a két csokor virág között - keressük az okát (tiszta szennyezett víz) Őszi mutogatós játékok Mozogjunk - utánozzuk a virágok hervadását - sím súm fúj a szél (felemelt karral hajlongunk) - ez a kis fa jaj de fél (összehúzzuk magunkat) - minden ága megremeg (karjainkat remegtetjük) - a levele lepereg (ujjainkat mozgatjuk, lefelé hajtjuk a karunkat) Mesék Szutyejev Az alma Varga Katalin A kesztyű A barna mackó kuckója Dalok Búj búj itt megyek Zöld paradicsom Most viszik, most viszik Uborkáné lányát Mondókák Sétálunk, sétálunk Itt a köcsög 16

17 Tél (tűz, víz) Varjú károg, fúj a szél, Esik a hó, itt a tél Élményközpontú Az időjárásban bekövetkezett változások figyelemmel kísérése. Időjárás megfigyelő - szélzsák, csapadékmérő edény, hőmérő elhelyezése az udvaron Kísérlet - hajszárító, porszívó, a levegő erejének megfigyeltetése - fújjunk egymásra jó erősen, így is hasonlót érzünk, mint a szélben Évszak naptár készítése ök - szélzsák - csapadékmérő edény - hőmérő - hajszárító - porszívó Alszik a természet? - megváltozott a világ A nyár óta történt változások megtapasztalása, érzékelése. - emlékezzünk a lombos fára Téli időjárás jelenségei: - zúzmara, dér, hó, köd, jég A szélzsák lebegésével megfigyelhetjük a légmozgást, a szél erősségét irányát. - hallgatjuk a csendet, a szél zúgását, a szélzsák hangját. A csapadékmérő edény belsejébe vonalak jelzik a mértékegységet, s így ellenőrizzük mikor hányadik vonalig ér. (eső, hó) Találós kérdések Tiszta fehér születése, Lucskos, sáros temetése. (hó) Leszállnak ők földre, fára, Pedig egyiknek sincs lába. (dér) Mesék Honnan jött a télapó? Varga Katalin Téli lakoma Versek Magosrévi Jolán Várjuk a Mikulást Gyárfás Endre Tél a kertben Dalok Ácsorogjunk Bácsorogjunk Nagy a hó igazán Pattanj pajtás Nyelvtörő Korgó gyomrú morgó medve Téli játékok: Jégország A gyerekek zenére, szabadon mozognak a csoportszobában. Amikor a zene elhallgat, meg kell merevedniük. Barkácsolási lehetőség Nyomhagyás a papíron, tetszés szerinti alkotás, festés ujjal, szivaccsal 17

A környezettudatos magatartás kialakításának programja

A környezettudatos magatartás kialakításának programja INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ A környezettudatos magatartás kialakításának programja 2010. 11 Intézményünket Csongrád megye három kis településének- Csanytelek, Tömörkény, Felgyő- óvodái alkotják. A helyi sajátosságokhoz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, ha terved egy életre

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM VÁMOSGYÖRK TULIPÁN ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAM Néphagyományőrző Óvodai Program Néphagyományőrző, természet közeli, családokkal együttműködő óvodai program Készült: az országos Néphagyományőrző Óvodai

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013.

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Az óvoda jellemző adatai Az óvoda neve: Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Címe: 1086. Budapest, VIII. kerület Szűz u. 2.

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Természetesen, tevékenyen

Természetesen, tevékenyen Természetesen, tevékenyen Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai Program 2011-2016. Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Polgár Felülvizsgálva: 2012. december A módosítás hatálybalépésének időpontja:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640 PEDAGÓGIAI PROGRAM Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2 2. Gyermekkép,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben