TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben"

Átírás

1 TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ Környezettudatos magatartás kialakítása KÉSZÍTETTE: Kaszás Ferencné Tubicsák Sándorné 1

2 Általános Művelődési Központ Óvoda 2769 Tápiószőlős, Árpád út / OM azonosító: Intézményünkről: Tápiószőlős 3177 lakosú község Ceglédhez 15 km-re, Budapesthez pedig 70 km-re található. Lakói zömében Cegléden dolgoznak, helyben az intézmények és néhány vállalkozás ad munkalehetőséget. Területileg nagy kiterjedésű település. Régi neve Halesz volt. Közigazgatásilag önállóvá 1947-ben vált. Az elmúlt években községünk dinamikusan fejlődött. Tápiószőlősön az első óvoda 1964 októberében került átadásra, 1 fő óvónővel, 1 fő dajkával, 1 fő főzőnővel és 25 fő óvodással, 25 m2-en. A növekvő gyermeklétszám tette szükségessé az új óvoda megépítését, melyet augusztus 20-án adtak át. A 3 csoportos, 75 férőhelyes óvoda már átadáskor kinőtte magát, hiszen 120 gyermeket írattak be. Az újabb bővítésre 1998-ban került sor. Beépítésre került a tetőtér tól 5 csoportos és 125 férőhelyes az intézmény. Felmenő rendszerű óvodai nevelés és iskolai életmódra felkészítést folytatunk. Nevelőtestületünk az oktatási törvény bevezetése óta él a lehetőséggel, hogy sajátosságainknak megfelelően, belső fejlesztő munka révén alakítsa ki a nevelés helyi rendszerét óvodánkban. A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint alapfeladat a községben lakó óvodáskorú gyermekek ellátása. Az óvoda, mint nevelési intézmény nem függetlenítheti magát a környezeti hatásoktól, mely mindig meghatározza kultúrájának, szokásainak értékrendjével nevelési célkitűzéseinket. Be óvodázási körzetünk az egész falu, Az itt élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér. Többségben vannak a rossz szociális és anyagi körülmények között élők. Mivel községünk tipikus mezőgazdasági település, nevelőmunkánkat is ehhez a helyzethez igazítottuk. A nevelők megpróbálják segíteni a nehéz körülmények között élő hátránnyal induló gyerekek felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintik a tehetséges, jó képességű gyerekek fejlesztését is. Nevelőmunkánkra kezdettől hatással volt Freinet pedagógiája és jelentős szerepet játszik a helyi hagyományokra való támaszkodás is. Jelenlegi formáját Az óvodai nevelés országos alapprogramjá -nak figyelembevételével nyerte el. Programunk a gyerekek megismertető tevékenységét veszi alapul, köré szervezzük a pedagógiai, pszichológiai feladatokat. Célunk: hogy gyermekeink találják meg helyüket a környezetükbe, az őket körülvevő világban. Fő hangsúlyt kap a környezet megismerése, mint élettér, amelyben tájékozódni, eligazodni képes a gyermek. A megszerzett tapasztalatok, élmények megjelennek mindennemű tevékenységben. Tevékenysége során egyre több tapasztalatot szerezve, egyre jobban eligazodik az őt körülvevő világban, beletanul a világba. A program kiindulási vonala a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása, mert a gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mélyen nyomot hagynak a gyermekben, 2

3 személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segítik őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni. Az intézmény humán erőforrása biztosított. A nevelést végző óvodapedagógusok képzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő. A nem pedagógus dolgozók száma az ellátandó feladatokhoz és a jogszabályi előírásokhoz igazodik. Minden óvodai csoporthoz biztosított egy dajka, akik mindegyike szakképzett. Az óvodai neveléshez és napközbeni ellátáshoz a személyi feltételek hosszabb távon biztonságosan rendelkezésre állnak. Kapcsolatrendszer Kapcsolatrendszerünk széleskörű, a partnerekkel való együttműködés és információcsere elengedhetetlen feltétele a hatékony nevelőmunkának. Az intézmény egységeinek külső kapcsolatrendszere: hagyományainknak, arculatunknak megfelelően együttműködünk más intézményekkel, szervezetekkel, bekapcsolódunk a falu kulturális, sport és egyéb rendezvényeibe a partneri igények figyelembevételével Fenntartója: Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. Tel.: / Fax: / cím: Ez itt nem kell! A csoportok szervezésének főbb szempontjai: A csoportok létszámát a csoportszobák méreteihez igazítottuk. Jelenleg négy óvodai csoportot működtetünk. Óvodai csoportjaink között heterogén és homogén csoportok is megtalálhatók. Átlagosan 25, maximum 33 kisgyermek jár egy óvodai csoportba. Óvodánk saját nevelési programjára épülve végzi nevelő munkáját a Kapcsos könyvvel kiegészítve. Korszerű nevelési ismeretek birtokában gazdag tevékenységkínálattal, életkori sajátosságaiknak figyelembevételével, gyógypedagógusok helybeli szolgáltatásait igénybe véve sikeresen készítjük fel gyermekeinket az iskolai életre. Ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét Hagyományaink: Falunap, Idősek világnapja, Föld napja, Anyák napja, Gyermeknap, Pedagógusnap, Játszóház, Ballagás, Tanévzáró, Művészeti fesztivál, Tápiószőlős színre lép, gyermekek születésnapjának és névnapjának megtartása. Jól felszerelt csoportszobáinkban és esztétikusan kialakított parkosított udvarainkon, mely az unió-s szabványnak megfelelően lett felszerelve, a tevékenységeink széles körét kínáljuk gyermekeink számára. A TÁMOP pályázati konstrukció egyik elemeként a megvalósító intézményeknek lehetőségük nyílik az intézmény saját innovációjának megvalósítására, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási 3

4 utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik. A projekt olyan újszerű módszerek, és technikák alkalmazását teszi lehetővé, ahol a cselekvő, felfedező magatartás kerül előtérbe a megismerő folyamatban. Pl. tevékenység, cselekvés közben ismeri meg a világot -nagyobb teret ad a gyermeki aktivitásnak, önállóságnak -megismerés a természetben, élethelyzetekben zajlik -módszerei között szerepel: megfigyelés, kísérlet, mérések, vizsgálat Lényeges a cselekvés, a szemlélet és a szóbeli közlés egysége, az óvodapedagógusok és a szülők személyes példaadása, amellyel viselkedési mintát nyújtanak a gyerekeknek - fontos feltétele az ösztönző pedagógusi stílus. A foglalkozások alatt különös figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni fejlődésének eltérő ütemére és a differenciálás tudatos érvényesítésére a fejlesztési folyamatban. Fontos, hogy a gyermekekhez kellő időben jusson el a fejlesztő hatás, és akkor, amikor arra neki szüksége van, amikor őt fejleszti. A gyermekek kérdéseire mindig életkoruknak megfelelő, de mégis tudományos megalapozottságú választ kapnak. A pályázat keretein belül lehetőség van olyan szakmai együttműködések kialakítására és egyéb szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához, illetve támogatja azt. Ilyenek például: színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, tanösvényre látogatás, stb. Óvoda képünk Intézményünk működése Tápiószőlős község egy óvodájában folyik. Nevelő-fejlesztő munkánk hagyományokra épülő, ugyanakkor fogékonyak vagyunk az új értékekre és megpróbálunk megfelelni a mindenkori társadalmi elvárásoknak. Munkánk során célunk, hogy a hozzánk járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes, családias légkörben nevelkedjenek. Mindezt a családokkal közösen végezzük, a partnerközpontú működési szemléletet követve. Nevelési elképzelésünk lényege, hogy az óvodai nevelést egy egységes folyamat első intézményi szakaszaként értelmezzük, amelynek törés nélkül kell folytatódnia az iskolában, illetve azt követően az élet során. Mint nevelési intézmény ellátjuk az óvó-védő, szociális, nevelő-fejlesztő feladatokat. Pedagógiai funkciónkat tekintve pedig felvállaljuk az iskolai életre való előkészítést úgy, hogy az iskolába kerülő gyermekeink olyan pszichés fejlettséggel rendelkezzenek, amely a tanulásra, mint fő iskolai tevékenység formára alkalmassá teszi őket. Arra törekszünk, hogy gyermekeink az iskolai élet megkezdésére rendelkezzenek megfelelő kompetenciával - önismerettel, önértékelő képességgel, tudjanak önállóan gondolkozni, testilelki-szellemi fejlettségük megfeleljen az óvodáskor végére elérendő szintnek. 4

5 Kiemelten kezeljük a gyermekek saját egészségükhöz és a természeti környezethez való viszonyának pozitív alakítását. Valljuk, hogy a gyermek, érdeklődő, befogadni akaró, az önmegvalósítás szándékával rendelkező lény. Amennyiben nem vesszük el a kedvét és kihasználjuk életkori sajátosságait, jó esélyünk van rá, hogy mindent megtanuljon, amire szüksége lehet. Elutasítjuk a gyermektől idegen, felnőtt léptékű, mennyiség-centrikus, kényszerítő fegyelmező pedagógiát. A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő alternatívákat, et, cselekvés általi tanulási lehetőségeket kínálunk. Építünk az óvodáskorú gyermekek sajátos tevékenységeire, mint játék, mozgás, vers, mese, rajzolás, kézimunkázás, ének - zene, természet- és állatok gondozása, védelme. Céljaink meghatározásánál abból a sajátos helyzetből indultunk ki, hogy az intézmény tagóvodáinak munkáját felölelve, összességében és egységesen is tükröződjön a környezeti sajátosságokból adódó lehetőségek kihasználása. Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, hogy egyre magasabb színvonalon tudjunk dolgozni. Ezt bizonyítja az is, hogy intézményünkben országosan elismerten működik a minőségfejlesztés, mely iránt valamennyien elkötelezettek vagyunk. Nevelési célok Az egészséges életmód, rekreáció (életmódkultúra) alapozása. Mozgásos (speciális, sokmozgásos) megismertetése, megszerettetése. Pozitív személyiségjegyek alakítása, szokás és normarendszer megalapozása - érzelmi-, erkölcsi nevelés hatékonyságának növelése. A környezeti- és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása, környezetvédelmi- és megóvási szokások kialakítása. A különbözőség tolerálása, elfogadtatása, multikulturális és interkulturális nevelési gyakorlat kialakítása - inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése. A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, együttműködési képességének fejlesztése, integrált nevelése. Az óvoda-iskola közötti átmenet könnyítése. 5

6 Nevelési feladatok Az egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi- lelki és értelmi képességeinek fejlesztése. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és célirányos környezet kialakítása, amely a gyermek számára impulzusokat ad a tevékenykedésre. A mentális és pszichés fejlesztés érdekében az érzelmi biztonság megteremtése. A gyermekek érdeklődésére-, aktivizálására-, egyéni sajátosságaira-, fejlődési ütemére épülő ismeretnyújtás, készség-, képességfejlesztés, attitűdalakítás. Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, szociális és pszichikus érettség kialakítása, sokszínű változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó felkínálásával: o biológiai érettség: nagy- és finommotoros mozgás-, egyensúlyérzék-, térirány-, vizuális észlelés fejlesztése, auditív információk feldolgozása, keresztcsatornák fejlesztése (vizuális tapintásos, vizuális auditív, vizuális kinesztetikus, auditív taktilis, interperszonális működés, szem kéz, szem láb koordináció), o szociális érettség: érzelmi, akarati élet formálása, magatartás-, viselkedéskultúra, társas kapcsolatok fejlesztése, felnőttekhez és a tanuláshoz való pozitív viszony alakítása, teljesítményen keresztül történő én érvényesítés, önállóság fejlesztése, a feladattudat-, feladattartás-, önálló helyzetmegoldásokra való képesség kialakítása, o pszichikus érettség: beszédkészség, figyelem, emlékezet, gondolkodás, kreatív képzelet életkornak megfelelő fejlesztése. Céljaink a környezettudatos magatartás kialakítása során A környezettudatos megismerésére nevelés célja, hogy kis lépésekben tanítsa meg, hogyan kell tudatosan együtt élni környezetünkkel, hogyan kell védeni azt, miközben nem mondunk le a csodálatos emberi felfedezések nyújtotta lehetőségekről. Az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat, a gyermekeket körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi környezet megismerése. Ezeket az ismereteket tapasztalatszerzés útján sajátítják el. Tapasztalatokat alkalmi és folyamatos megfigyelésekkel szereznek a gyerekek, főként szabadban, terepen, helyszíneken. Cél: - Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedésformák kialakítása, amelyek meghatározzák a természet és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus együttélést. - Nevelésünk folyamatában olyan ismeretek átadása, amelyek lehetővé teszik olyan jellemvonások alakítását, amelyek alkalmassá teszik a gyermeket arra, hogy életkoruknak megfelelő ben részt vegyenek, s hatékonyan közreműködjenek környezetükben. 6

7 - Olyan gyerekek nevelése, akik a mindennapi életük során a tőlük telhető legtöbbet teszik a környezetükért. - A természethez fűződő pozitív kapcsolat alakítása, az élet tiszteletére, a növények, állatok szeretetére nevelés. A természeti viszonyok, kölcsönhatások felismertetése. - A gyermekek érezzék és értsék az emberi munka szépségét, az emberi leleményességet. Fedezzék fel az emberi és tárgyi világ kapcsolatát. Alapozódjanak meg a környezetvédelemmel kapcsolatos szokásformák. - Mentálhigiénés egészség elősegítése, kialakítása. Ezeket a célokat úgy érhetjük el, ha a gyermekeinket már óvodába járásuktól kezdve a természet szeretetére és óvására neveljük. Ha felhívjuk figyelmüket arra, hogy az életüket megkönnyítő és kényelmesebbé tevő mesterséges anyagok használata során a lehető legkevesebb sérülést okozzuk az ökológiai egyensúlyban. Ha rámutatunk a hulladék anyagok szelektálásának és újrahasznosításának fontosságára. Ha az állatok szeretetére, védelmére és gondozására neveljük őket. Így hangolódnak rá a környezettudatos magatartásra, amely további életükben is meghatározó lehet. A környezettudatosság olyan magatartásforma, amelynek feltétele, hogy az ember a környezet részének tekinti magát, cselekvő módon óvja azt. A célok elérésére kitűzött feladataink - Az óvodába lépéskor biztosítjuk, hogy kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket, mert ez segíti szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását; lehetőséget, teret ad énérvényesítő törekvéseinek. -A szocializálódás a környezeti nevelés céljának és feladatának megvalósítása szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő, közös gyakorlása. - A közösen végzett segítsék elő a szocializációs folyamatot, segítsék elő a kívánatos emberi kapcsolatok alakulását, formálják a gondolkodásmódot a megtapasztalások útján. - Törekszünk az óvoda és a család együttműködésére; arra, hogy a gyerekek neveljék szüleiket, vigyék haza az óvodában kialakított környezetbarát szokásokat. Már az óvodába lépés előtt a családban megkezdődik az érzelmi vonzódás, az érdeklődés felkeltése a természet iránt. A családra építve óvodánkban ezt tovább folytatva alakítjuk ki azoknak a szokásoknak a körét, amelyek biztos alapot adhatnak az iskolai környezeti oktatónevelő munkához, a korszerű környezeti kultúra kialakulásához. - A gyermeki megismerési vágy kielégítése. - Lehetőségadás a mind több érzékszervvel való megtapasztalásra, a többszempontú megfigyelésre, ezáltal a gondolkodási képességek fejlesztésére - Pozitív attitűdök kialakítása az élő és élettelen természet iránt. 7

8 - Az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a helyi sajátosságok felhasználásával -A gyermekek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése, megszerettetése. - Ki kell alakítani a környezeti problémák felismerésének, megoldásainak jártasságait, készségeit. - Felelősségtudat alakítása a közvetlen környezet rendjének megtartásáért (hulladék-elhelyezés, környezetesztétika) Környezetvédelem, környezetalakítás. - A szépségre, harmóniára, tisztaságra való igény felkeltése. - Esztétikai ízlésformálás: tevőleges részvétel a környezet ápolásában, szépítésében. - Környezetünk formai és mennyiségi viszonyainak megtapasztalása. - Életvezetési ismeretek és készségek elsajátításával a mentálhigiénés egészség minőségi javítása. A gyermekek legyenek gyakorlatiasabbak a lelki egészség megőrzésében, alakítsák igényesebben önmagukról alkotott képüket. - Tapasztalatszerzési, cselekvési, gyakorlási lehetőség biztosítása a hatékony kommunikáció és kifejezőkészség, az érzelmek feldolgozása, a feszültségkezelés, a társasági alkalmazkodás, véleményalkotás, problémamegoldás, döntéshozás, magabiztosság stb. terén. - Problémaérzékeny és problémamegoldásra is képes gyermekek nevelése. - Részt vesznek elemi természetvédelmi ben (téli madárvédelem, az élőlények óvása). -A környezettudatos életvitel kialakítása (energiával, vízzel, árammal való takarékoskodás, a pazarlás elkerülése). - Jól használják az ismert kifejezéseket. - Összehasonlítanak mennyiségeket. - Megfelelő szöveget alkotnak a mennyiségi viszonyokat ábrázoló képekről. - Az óvodai élet természetbarát, környezetbarát szemléletet sugallva segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség stb.) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat stb.) fejlődését. - A tanulás, a környezeti nevelés tervezése során óvodánk törekszik a következő közös élményeket biztosító megteremtésére, megszervezésére: 8

9 a) növények és állatok elhelyezése, gondozása az óvodában; b) az óvoda kertjének (pl. virágos, gyógynövényes) a környezeti nevelés feladatainak megvalósítását is biztosító ki-, illetve átalakítása, az életkornak megfelelő folyamatos végzése; c) séták, kirándulások szervezése olyan helyszínekre, élőhelyekre, ahol jól megfigyelhetők a természet változásai, az élő és élettelen környezeti tényezők közötti kölcsönhatások; A megvalósulás feltétele az óvodapedagógusok folyamatos önképzése, a környezeti nevelési feladatokra fölkészítő továbbképzéseken való részvétel. A fejlődés várható eredménye: tudnak földet komposztálni tudják azt, hogy milyen a termőföld, milyen tulajdonságai vannak felismernek néhány virágmagot tudnak magot ültetni, az ültetéshez szükséges eszközöket használni, tisztán tartani képesek kísérletek végzéséhez: magvak csiráztatására, azok megfigyelésére, ítéletek alkotására felnőtt segítségével képesek melegágy készítésére, palánta nevelésére képesek a felnőttek és saját munkájuk megbecsülésére képesek a palántázás technikájának elsajátítására összefüggéséket fedeznek fel megismerkednek a fejlődéshez szükséges feltételekkel (víz, levegő, napfény, termőföld) rendszerességre nevelődnek a virágok gondozása által felelősségtudatuk fejlődik esztétikai érzékük fejlődik a munka és végeredményének öröme az ajándékozás öröme a környezet óvása, védése 9

10 A környezettudatos magatartás kialakítása, az óvodai nevelés folyamatában Komposztálástól a virágos óvodáig Ősz (levegő, tűz) Tél (tűz, víz) Tavasz-nyár (föld, levegő) Kert, udvar szépítése. Élősarok kialakítása a csoportszobában, évszaknak megfelelően. Herbárium készítése Levegő az élet egyik lételeme. Jeles zöld nap. Takarítási világnap szeptember 23. Komposzt telepkészítés. Kirándulás a kedvenc mezőnkre. Kertrendezésben segédkezés, növények előkészítése a télre. Látogatás a helyi virág kertészetbe. Az időjárásban bekövetkezett változások figyelemmel kísérése. Időjárás megfigyelő felállítása. Az élősarok átrendezése évszaknak megfelelően. Az udvarunkban, illetve sétánk során rácsodálkozás a szép téli tájra. Kísérlet: jégvár építés. Csíráztatás, hajtatás megfigyelése a csoportszobában. Látogatás a helyi virágkertészetbe. Fólia, üvegház. Melegágykészítés. Az időjárásban bekövetkezett változások megfigyelése. Kísérlet: gilisztakomposztáló. Jeles zöld nap. Víz világnapja. Március 22. Látogatás a helyi virágboltba. Kerti virágok kiültetése. Látogatás a helyi virágkertészetbe. Jeles zöld nap. Föld Napja. Április 22. Jeles zöld nap. Madarak és fák napja. Május 10. Nyár az óvoda udvarán. Száraz virágkötészetben használatos virágok gyűjtése. 10

11 Ősz (levegő, tűz) Peregnek, porolnak, csöppnyi levélhadak Élményközpontú Kert, udvar szépítése - későn nyíló virágok gondozása, öntözése (muskátli, bársonyka, őszirózsa) - a munka végeztével a szerszámokat tisztán-rendbe rakjuk a helyükre - évszak naptár készítése ök - megfelelő kerti szerszámok, ök, biztosítása felnőtt, gyermek méret -esztétikai élmény - rácsodálkozás: - nyíló virágokra, a szép rendezett kertre, udvarra Megtapasztalhatják: - a munka öröme, fontossága - szerszámhasználat - Megfigyelhetik az időjárásban bekövetkezett változások hatásait, kertünk növényeire (köd, eső, napsütés) Találós kérdés Földre esem, de nem fáj, minden növény engem vár, (eső) Szürke szárnyú nagy madár, szürke lesz a nagy határ, ha ősszel a földre száll. (köd) A házak ablakában egész nyáron virítok, zöld levél közt piros labda, tudod-e, hogy ki vagyok? (muskátli) Versek Zelk Zoltán Nyárutó Kányádi Sándor Jön az ősz Dalok - Hej, a sályi piacon - Körtéfa - Dombon törik a diót Őszi mutogatós játék Megyek, megyek, mendegélek kerek erdőn keresgélek: (Körbejárunk) Vackort, rózsát, virágszagú szamócát (lehajolva keresgélünk) Nagykalapos gombát, de nem ám a bolondját (karkörzés a fej felett) 11

12 Élményközpontú Élősarok kialakítása a csoportszobában évszaknak megfelelően Az Ősz Kincsei ök - rajzlap - ragasztó - újságpapír - olló - lyukasztó Az udvarunkon és séták során megfigyeljük: - az őszi természet szépségét - az ősz színei (fák, bokrok, levelek, föld) - nedves föld illata - az avar zörgése a talpunk alatt Természetvédelem - környezetünk tisztaságának, rendjének megóvása - hulladék összegyűjtése - környezetbarát magatartás megalapozása Találós kérdés Esik eső csepereg, sárga levél lepereg, a nap is már rövidebb, melyik évszak lehet? (ősz) Mese Tarbay Ede Lessük Meg Az Őszt! Dalok Lipem lopom a szőlőt Mit játszunk lányok? Folyamatos gyűjtögetés - ágak, bogyók, levelek, virágok, fakéreg Herbárium készítése Őszi játékok Visszajött a levél Mindenki keres magának egy lehullott levelet. Körbe állunk, és mindenki alaposan megfigyeli a választott levelet. Az óvónő jelzésére jobbra átadják a levelet, balról fogadják. Aki felismerni véli saját levelét: -így szól visszajött a levelem. A játék addig folytatódik, míg mindenkihez vissza ér a levele. Barkácsolási lehetőség: Herbárium készítése Szép színes levelek, virágok préselése, majd felragasztása lapokra. A lapok összefűzésével képeskönyvet készítünk. 12

13 Élményközpontú Levegő az élet egyik lételeme Kísérletezési lehetőségek - a szél erősségének, irányának megmérése szalaggal - meddig bírjuk levegő nélkül? (orrunkat, szánkat néhány másodpercre befogjuk) Csíráztatott mag lefedése befőttes üveggel, összehasonlítás a természetes körülmények között csíráztatott maggal. - kirázzuk a portörlőt takarítás előtt és után ök - szalag - fonál - hurkapálca - színes őszi levél - virágmag - tálka - befőttes üveg - léggömb - szappanbuborék fúvó A levegő létfontosságának érzékeltetése játékos megtapasztalásokkal, egyszerű kísérletekkel. Játékos megtapasztalások - léggömbfújás - papírzacskófújás - szappanbuborék-fújás - pingpong labdafújás - tollpihefújás - minden napos testnevelés - légző gyakorlatok Váljék igényükké a szabad levegőn való aktív tevékenység. Őszi ködös, párás levegő érzékelése. Találós kérdés Mindennek és mindenkinek kell (levegő) Soha abba nem hagyod, magad mégsem fárasztod. (lélegzet) Olyan mint a rossz gyerek, az utcákon tekereg, bekukucskál minden lyukon, mégsem csípik sehol nyakon. (szél) Versek Kovács Borbála Levél a szélben Weöres Sándor Galagonya Mese A fiú meg az északi szél A három pillangó Dal Tekereg a szél Őszi mutogatós játékok A gyerekek futkároznak az össze vissza elhelyezett székek (házak) között. Amikor jön a hideg szél, gyorsan befutnak a házak, vagyis a székek mögé. Fújjad szél a fákat (karokkal jobbra-balra dőlés) Fújjad szél a fákat, letöröd az ágat: (A kezünkkel lassan lépegetve lefelé leguggolunk) reccs, reccs, reccs! Barkácsolási lehetőség Pillangó röptetés Szép nagy színes falevelet felfűzünk egy fonalra, majd felkötjük egy hurkapálcára és megröptetjük. 13

14 Élményközpontú Jeles zöld nap Takarítási Világ Nap Szeptember segédkezés az udvarunk takarításában - a babaház környékének rendezése, szépítése Komposzt telepkészítés Miért komposztálunk? (tápanyag dús föld) - az elkészített gyümölcssaláta hulladékainak elhelyezése - lehullott levelek összegyűjtése, és a a komposztálóba helyezése Kísérleti lehetősség: Ássunk egy kis gödröt a komposztáló mellé, és helyezzünk el benne szemetet. Műanyag kupak, újságpapír, toll, falevél, fakéreg, nejlonzacskó. A gödröt befedjük. A munka végeztével tisztán, rendbe kerüljelek helyükre a szerszámok. Festék készítés természetes anyagokból (cékla, hagyma, kamilla) A munka megszervezése szülők segítségével. ök: A megfelelő kerti szerszámok biztosítása felnőtt gyerek méret. Zsírkréta, festék, ecset, ragasztó, rajzlap, textil, színes préselt levél, hagyma, cékla, kamilla. Megfigyelhetik: - a levélhullást - a levél színét, formáját, sokaságát Az udvar takarításában való részvétel, a rend, tisztaság, esztétikai élmény felfedeztetése. A felnőttek munkájának megfigyelése, segítése, gallyak, levelek gyűjtése. A komposzt tápanyagban gazdag föld. Tudatosodjon bennük, hogy a növényeknek is szükségük van tápanyagra. Találós kérdés: Télen fázik, mégis levetkőzik, Nyáron melege van, mégis felöltözik (fa) Őszi játékok Levélkereső Az óvónő minden gyermeknek ad egy levelet a fákról, bokrokról, és megkéri őket, hogy mindenki ugyan olyat keressen. Erdei séta Az óvónő bemutatja a mozdulatokat, és a gyermekek bekapcsolódnak. Sétálok az erdőben, kopog a cipőm sarka: kipp-kopp Favágóval találkoztam, vágja a fát: rip - rop Harkály kopog a fán: kipi kopi Zizeg az avar a lábam alatt: zir-zur Barkácsolási lehetőségek Színes, préselt falevelek: - levélvarázs (zsírkréta) - levélnyomat a textilen (terítőkészítés, festés) -képalkotás színes, őszi levelekből (ragasztás) 14

15 Élményközpontú Kirándulás a kedvenc mezőnkre Figyeljük meg, milyen virágok nyílnak az őszi mezőn, az út mentén a kertekben. (őszi kikerics, cickafark, mezei katáng, százszorszép) Virágok gyűjtése Csipkebogyó gyűjtése, szárítása. Kísérleti lehetőségek Csipkebogyós ág vízbe helyezése, hajtatás. Asztali dísz készítése krumpliból ök - csipkebogyós ág vízben elhelyezése - konyharuha, tál, víz, tálca - krumpli - ágak, virágok, bogyós részek, magvak Gyönyörködés a késő őszön nyíló virágok szépségében. Megfigyelés: a virágok színe, formája, illata. Csipkebogyós ág hajtatásával az élet folyamatosságának megfigyelésére nyílik lehetőség. Csipkebogyó szárítása során megtapasztaljuk a közös munka örömét, fontosságát. Későbbiekben teát készíthetünk belőle testvércsoportunk megvendégelésére. A krumpliból készített asztali dísz ajándékozása a testvércsoportnak. Az összetartozás erősítése, a vendéglátás szokásainak megtanulása. Találós kérdés Szúrós tüskék között bújok, Fényes, piros bogyó vagyok. Hogy ha a bogyóm megszárítod, Vendéged teával kínálhatod. (csipkebogyó) Vers Gazdag Erzsi Vendégvárás Dalok Csipkefa bimbója A kállói szőllőbe Tüzet viszek Őszi mutogatós játék csősz játék Lipem lopom a szőlőjét, (mintha szőlőt szednék) Mind meg iszom a levét, (kézből iszom) Alszik a csősz, (mutató ujjunkat a szájunk elé tesszük) Nagy kalap a fejében, (kalapot mutatunk) Bunkós bot a kezében, (mintha botot fognánk) Bumm! (lábunkkal dobbantunk) Barkácsolási lehetőség Félbevágott krumpliba tetszés szerint tűzhetnek: bogyós részeket, leveleket, magvakat, virágot. A kompozíció addig marad szép, míg a krumpli el nem fonnyad. 15

16 Élményközpontú Kertrendezésben segédkezés, a növények előkészítése a télre. - lombtakaró gyűjtése örökzöldek lefedése - muskátli felszedése, szaporítása - egy tő muskátlit kint hagyunk a kertben Látogatás a helyi virágkertészetbe, fóliák, üvegházak élete. - mini üvegház készítése, és elhelyezése az élősarokba Kísérlet Két vázába helyezünk vágott virágot. Az egyikbe tiszta vizet, a másikba mosószeres vizet öntünk. A munka végeztével a szerszámok megmosása, és tisztán elhelyezése a szerszámtárolóba. ök - cserepek - virágföld - öntözőkanna - gyermek felnőtt méretű szerszámok - befőttes üvegek - virágföld - váza - tiszta mosószeres víz - olló Az ablakunk előtti fák megfigyelése, az időjárás hatására történő változás érzékelése. Kísérjék figyelmemmel, hogy mi történik az udvarunkban a fűvel. Figyeljük meg: - milyen munkálatok vannak a fóliában, illetve az üvegházban. - a csoportszobában elkészített mini üvegház növényeinek gondozása - a kibúvó növények fejlődésének figyelemmel kísérése Vegyék észre a különbséget a két csokor virág között - keressük az okát (tiszta szennyezett víz) Őszi mutogatós játékok Mozogjunk - utánozzuk a virágok hervadását - sím súm fúj a szél (felemelt karral hajlongunk) - ez a kis fa jaj de fél (összehúzzuk magunkat) - minden ága megremeg (karjainkat remegtetjük) - a levele lepereg (ujjainkat mozgatjuk, lefelé hajtjuk a karunkat) Mesék Szutyejev Az alma Varga Katalin A kesztyű A barna mackó kuckója Dalok Búj búj itt megyek Zöld paradicsom Most viszik, most viszik Uborkáné lányát Mondókák Sétálunk, sétálunk Itt a köcsög 16

17 Tél (tűz, víz) Varjú károg, fúj a szél, Esik a hó, itt a tél Élményközpontú Az időjárásban bekövetkezett változások figyelemmel kísérése. Időjárás megfigyelő - szélzsák, csapadékmérő edény, hőmérő elhelyezése az udvaron Kísérlet - hajszárító, porszívó, a levegő erejének megfigyeltetése - fújjunk egymásra jó erősen, így is hasonlót érzünk, mint a szélben Évszak naptár készítése ök - szélzsák - csapadékmérő edény - hőmérő - hajszárító - porszívó Alszik a természet? - megváltozott a világ A nyár óta történt változások megtapasztalása, érzékelése. - emlékezzünk a lombos fára Téli időjárás jelenségei: - zúzmara, dér, hó, köd, jég A szélzsák lebegésével megfigyelhetjük a légmozgást, a szél erősségét irányát. - hallgatjuk a csendet, a szél zúgását, a szélzsák hangját. A csapadékmérő edény belsejébe vonalak jelzik a mértékegységet, s így ellenőrizzük mikor hányadik vonalig ér. (eső, hó) Találós kérdések Tiszta fehér születése, Lucskos, sáros temetése. (hó) Leszállnak ők földre, fára, Pedig egyiknek sincs lába. (dér) Mesék Honnan jött a télapó? Varga Katalin Téli lakoma Versek Magosrévi Jolán Várjuk a Mikulást Gyárfás Endre Tél a kertben Dalok Ácsorogjunk Bácsorogjunk Nagy a hó igazán Pattanj pajtás Nyelvtörő Korgó gyomrú morgó medve Téli játékok: Jégország A gyerekek zenére, szabadon mozognak a csoportszobában. Amikor a zene elhallgat, meg kell merevedniük. Barkácsolási lehetőség Nyomhagyás a papíron, tetszés szerinti alkotás, festés ujjal, szivaccsal 17

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

kertésznaptár gyerekeknek

kertésznaptár gyerekeknek kertésznaptár gyerekeknek 2014 Január 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 Madáretető feltöltése 11 12 Hólapátolás 13 14 15 16 17 Tárolt hagymák, gumók ellenőrzése Vastag hóréteg leverése az ágakról 20 21 22 23 24

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése.

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. KÖRNYEZETI NEVELÉS Őszi természet megfigyelése, Falevelek, termések

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul:

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

Négy hetes projekt. - innováció -

Négy hetes projekt. - innováció - Négy hetes projekt - innováció - Készítette: Erdős Gyuláné és Varga Zoltánné Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. Projekt előzményei: TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255 A környezet tevékeny megismerése, megszerettetése

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája Pedagógiai Program 2014. Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája PEDAGÓGIA PROGRAM

Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája Pedagógiai Program 2014. Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája PEDAGÓGIA PROGRAM 1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája PEDAGÓGIA PROGRAM Pedagógiai programunkat a Salgótarjáni Összevont Óvoda keretprogramja részeként alkottuk meg. 2 Bemutatkozás Az Aprófalva Tagóvoda

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben