PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U Postafiók 61 (06-72) , Fax: Jogerőre emelkedett: szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám: 2094/101/ Budapest, Ügyintéző: Gross Tamás Bocskai út Dorottya Udvar, D épület, 3. emelet : /208 : : Tárgy: Szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi terve az Inke elnevezésű területre vonatkozóan. H A T Á R O Z A T A Pécsi Bányakapitányság a RAG Hungary West Kft. (1113 Budapest, Bocskai út Dorottya Udvar, D épület, 3. emelet, cégjegyzékszám: Cg ) bányavállalkozó részére az Inke elnevezésű területen végzendő szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi tervét az alábbi megállapításokkal és feltételekkel j ó v á h a g y j a : 1. A kutatást csak a jogerősségre és végrehajthatóságra vonatkozó záradékkal ellátott terv birtokában lehet megkezdeni. 2. A kutatásra engedélyezett időtartam: a jelen kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől számított 4 év. 3. Alkalmazható kutatási módszerek: archív adatok összegyűjtése, digitalizálása, feldolgozása, értelmezése és újraértékelése, új 2D és/vagy 3D szeizmikus mérések megtervezése, engedélyeztetése a kutatás műszaki üzemi tervének módosítása keretében, a terepi mérések elvégzése, a mérési adatok kiértékelése, ami alapján kutató fúrások helyének kijelölése, a fúrások lemélyítéséhez létesítési engedélyezési eljárás kezdeményezése a 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet szerint, mélyfúrás-geofizikai mérések és kiértékelésük. Az elvégzett kutatásról zárójelentést kell készíteni, amelyet a bányavállalkozó a kutatás befejezésétől, de legkésőbb a kutatásra engedélyezett időszak lejártától számított hat hónapon belül 2 példányban köteles benyújtani a Bányakapitányságra A RAG Hungary West Kft. és a BLUE STAR 95 Kft. között a bányahatóság felhívása ellenére nem született érdemi megállapodás a BLUE STAR 95 Kft. kérelmére a (jelenleg is a bányafelügyeletnél folyamatban lévő eljárás tárgyát képező) Nagyatád II. szénhidrogén védnévvel kérelmezett bányatelek területén végzendő bányászati tevékenységek

2 - 2 - összehangolásáról, a tevékenység végzésének feltételeiről, ezért a Pécsi Bányakapitányság az alábbiak szerint döntött: A RAG Hungary West Kft. amennyiben az archív adatok feldolgozását követően szükségesnek tartja a kutatás műszaki üzemi tervének a konkrét mérési területek meghatározására irányuló módosítását követően felszíni geofizikai méréseket (2D és/vagy 3D szeizmikus mérések) végezhet a kérelmezett Nagyatád II. szénhidrogén védnevű bányatelek területén. A fent nevezett bányatelek területén (amennyiben megállapításra kerül) a későbbiekben esetlegesen elvégzendő felszíni geofizikai mérések eredményeként szerzett, a bányatelek által körülhatárolt térrészre vonatkozó adatokat, információkat a RAG Hungary West Kft. térítésmentesen köteles átadni a BLUE STAR 95 Kft. részére. A kérelmezett bányatelek területén, bármelyik érintett bányavállalkozó által kezdeményezett, a 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet hatálya alá tartozó esetleges mélyfúrás létesítési engedélyezésének feltétele, hogy erről a RAG Hungary West Kft. és a BLUE STAR 95 Kft. között az előzetesen megkötött megállapodás létrejöjjön, amelyet az építési engedély kérelemmel együtt kell benyújtani az engedélyező hatóságnak. A konkrét felszíni geofizikai mérések (2D és/vagy 3D) kivitelezésére vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv módosítására irányuló kérelemhez csatolni kell a mérési területtel esetlegesen érintett külszíni bányatelkek jogosítottjaival megkötött megállapodásokat is. 4. A bányavállalkozónak a kutatás során nyert földtani adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettségeit a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 25. (1) bekezdésben foglaltak szerint, a 203/1998. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10/B. (1) (4) bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete alapján kell teljesítenie. 5. Tekintettel arra, hogy a kutatási tevékenységet olyan ingatlanon végzik, amely nem a bányavállalkozó tulajdonában áll, a bányavállalkozó, illetve a mérések elvégzésével megbízott szervezet a geofizikai mérések megkezdése előtt 8 nappal köteles az ingatlan tulajdonosát előzetesen értesíteni. A bányavállalkozó, valamint a földtani kutatásra jogosult szervezet a kutatási tevékenységével okozott károkat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 6. A kutatási tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére szolgáló biztosítékként a Pécsi Bányakapitányság elfogadja a RAG Hungary West Kft. részére a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG által G számon kiállított, kedvezményezettként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt megjelölő x,- Ft, azaz x forintra szóló bankgaranciát, valamint a londoni székhelyű Jardine Lloyd Thompson Limited által BM kötvényszámon igazolt felelősségbiztosítást (annak hiteles magyar fordítása alapján), amely alapján biztosítási eseményenként x USD, azaz x amerikai Dollár erejéig vállal helytállást a RAG Hungary West Kft. magyarországi tevékenységével összefüggésben felmerülő károkra. Tekintettel arra, hogy a G számon kiállított bankgarancia augusztus 19-éig érvényes, amennyiben a bányavállalkozó a kutatási engedély érvényességi idejének meghosszabbítását ezen időpontot meghaladóan kéri, a Bányakapitányság ismételten felszólítja a RAG Hungary West Kft. a x,- Ft bankgarancia igazolására. 7. A bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, 8 nappal megelőzően, illetve a kutatás befejezését 8 napon belül a Bányakapitányság részére írásban bejelenteni. 8. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2010 iktatószámú szakhatósági állásfoglalása szerint:

3 A természeti értékek zavartalanságának biztosítása érdekében, valamint a fokozottan védett madár fészkelőhelyek egyeztetése céljából a terepi munkák megkezdése előtt fel kell venni a kapcsolatot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő munkatársával, Szegvári Zoltánnal (tel.: 30/ ) Fokozottan védett fekete gólya és réti sas fészkelőhelye körül 400 m-es sugarú körben, költési időszakban (fekete gólya esetében: március 1. július 31. között, réti sas esetében: január 1. június 30. között) munkálatok nem végezhetők Védett növények élőhelyén a mérések vegetációs időszakban nem végezhetők (március 1. augusztus 31.) A területen a munkák kizárólag a védett növények veszélyeztetése és a védett állatok zavarása nélkül végezhetők A munkálatok során az élő környezetben esett kár lehetőségét (taposás, szennyezés) minimálisra kell csökkenteni. A fa és cserje kivágásokat kerülni kell Natura 2000 területen a mérések során járművel való közlekedésre csak a már meglévő utak (földutak, nyiladékok) vehetők igénybe A kutatási tevékenység befejeztével a területen a kutatási tevékenységből adódóan keletkezett felszíni tájsebeket (méréshez használt földutak helyreállítása, jelzőkarók összegyűjtése, stb.) rendezni kell A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tevékenység végzése során folyamatosan, minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell Jelen szakhatósági állásfoglalás nem jogosít fel védett természeti területen történő kutatások végzésére. 9. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Iroda 440/1817/001/2010 iktatószámú szakhatósági állásfoglalása szerint: 9.1. A szeizmikus mérések végzéséhez amennyiben azok nem járnak földmunkavégzéssel, kikötések nélkül hozzájárulunk. Amennyiben a földmunkavégzéssel egybekötött robbantásos jelgerjesztés módszere, vagy az uphole és sekély refrakciós mérés alkalmazása válik szükségessé, a talajbolygatással érintett területen régészeti megfigyelést kell biztosítani. A védett régészeti lelőhelyek tekintetében a talajbolygatással együtt járó módszerek nem alkalmazhatók A régészeti megfigyelésre szerződést kell kötni a régészeti feladatok ellátására jogosult intézménnyel A munka megkezdéséről, azt 8 munkanappal megelőzően, írásban értesíteni kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt és a területileg illetékes múzeumot Ha a régészeti megfigyelés során régészeti lelet, valamint régészeti korú megtartásra érdemes objektum, fal, épület stb. kerül elő, azt a Hivatal felé írásban be kell jelentenie. Az előkerült objektum megtartásáról a Hivatal dönt az egyeztetéseket követően A régészeti megfigyelés lezárultával, annak tényéről a szerződők (beruházó /kivitelező/feltárását végző intézmény) kötelesek Hivatalomat értesíteni. 10. A Somogy Megyei Földhivatal /2010 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása szerint: A tervdokumentációban leírt munkaprogram és az ahhoz kapcsolódó tevékenység végrehajtása nem minősül a termőterületek időleges más célú hasznosításának, ezért nem szükséges a más célú hasznosításra vonatkozó engedély beszerzése Ha a munkálatok földmérési jel/ek/ közelében történnek, gondoskodni kell a földmérési jel védelméről, fennmaradásáról. Amennyiben a földmérési jel megóvása jelenlegi helyén nem biztosítható, a kivitelezési munkák megkezdése előtt engedélyes köteles megkeresni a Somogy Megyei Földhivatal Földmérési Osztályát és a Földmérési Osztály előírásai szerint eljárni.

4 A Nagykanizsai Körzeti Földhivatal /2010 ügyszámú szakhatósági hozzájárulása szerint: Amennyiben a kutatási tevékenység során termőföld időleges- vagy végleges más célú hasznosítására kerül sor (pl. út, telephely, stb.) úgy a munkálatok megkezdése előtt a földhivatal engedélyét- a szükséges mellékletek csatolásával-, meg kell kérni A tervezés és kivitelezés során törekedni kell arra, hogy a termőföldet a lehető legkisebb mértékben, illetve lehetőleg a gyengébb minőségűeket érintse az igénybevétel Amennyiben lehetőség van rá, a már meglévő utakat használják a kutatási területek megközelítéséhez A munkagépek tárolására a kialakított telephelyet lehetőség szerint úgy alakítsák ki, hogy termőföldet ne, vagy a lehető legkisebb mértékben érintsen A munkálatok során törekedni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza A más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevő köteles előzetesen az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az ingatlanügyi hatóság az igénybevevőt földvédelmi bírsággal sújtja A beruházás időtartama alatt is biztosítani kell a területeken a gyommentes állapotot, (ideiglenes és mellékhasznosítás), különös tekintettel a megbolygatott talajon általában fellépő tömeges parlagfű fertőzéssel szemben. 12. Csurgó Város Címzetes Főjegyzőjének 4493/2010 számú szakhatósági hozzájárulása szerint: A kutatás alá eső területek közé tartozik a Somogycsicsó, külterület 0129/2 hrsz. alatti ingatlan, mely régészeti lelőhelyként van nyilvántartva a Külterületi szabályozási tervben. A kutatás megkezdése előtt a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságával és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetni kell az ingatlant érintő esetleges kutatási szándékról. 13. Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter Községek Körjegyzőjének 1459/2010 iktatószámú szakhatósági hozzájárulása szerint: A kutatással tervezett terület természetvédelmi területet Iharos és Iharosberény vonatkozásában nem érint Iharosberény külterületén a település Rendezési Terve a 0129/27, 0129/55,0129/13 Hrsz-ú területeket érintve régészeti érdekű területet jelez, melyet kérünk a közvetlen kutatási munkáknál figyelembe venni. 14. Kaposmérő, Kaposújlak Községek Körjegyzőjének /2010 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulása szerint: Mivel a fűrási munkálatok tervezett helyei nem ismertek, ezért tulajdonosi részről nyilatkozni nem tudunk. A magántulajdonban lévő ingatlanok területén végzendő munkálatokhoz, tulajdonosi hozzájárulás szükséges Jelen végzésem a tulajdonosi hozzájárulást nem helyettesíti, a munkavégzéshez annak beszerzése szükséges A munkálatok végeztével a területet az eredi állapotba állítandó helyre. A felesleges földet, építési anyagot el kell szállítani A mellékelt hatástanulmányok megvizsgálása után, megállapítottam, hogy a Kaposmérő és Kaposújlak Községek rendezési terveivel és helyi építési szabályzatával nem ellentétes. 15. Kaposszerdahely Község Jegyzőjének 249/2/2010 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása szerint: A szükségesség és arányosság mértekét szem előtt tartva kérem, hogy a kutatás során a lakosság nyugalmának zavarása mellőzésével, illetve annak csekély mértékű zavarása

5 - 5 - mellett történjenek a munkálatok, emellett az esetleges károkozások során a kutatást végző köteles kártalanítani az érintett ingatlan tulajdonosat, valamint a keletkezett kárt elhárítani. 16. Marcali Város Önkormányzatának Jegyzője /2010. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulása szerint: A területre vonatkozó szénhidrogén-kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló engedélyezési eljárás ideje alatt, a későbbi egyeztetésekben Hivatalunk részt kíván venni. 17. Mesztegnyő, Gadány, Hosszúvíz Községek Körjegyzőjének 789-3/2010 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulása szerint: Mivel a fúrási munkálatok tervezett helyei nem ismertek, ezért tulajdonosi részről nyilatkozni nem tudunk. A magántulajdonban lévő ingatlanok területén végzendő munkálatokhoz tulajdonosi hozzájárulás szükséges Jelen végzésem a tulajdonosi hozzájárulást nem helyettesíti, a munkavégzéshez annak beszerzése szükséges A munkálatok végeztével a terület az eredeti állapotba állítandó helyre. 18. Csömend, Nikla Községek Körjegyzőjének 435/2010 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulása szerint: Kivitelező a munkálatok befejezése után köteles a munkaterületet eredeti állapotának megfelelően helyreállítani. 19. Pusztakovácsi, Libickozma és Táska Községek Körjegyzőjének 827/2010. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulása szerint: A munkálatok megkezdése előtt, a munkálatokról, valamint u munkálatok befejezésekor a kialakult állapotok hatóságom általi megtekintése végett hatóságommal egyeztetni köteles Földmunka végzése esetén a kitermelt föld saját anyagával történő visszatöltéséről tömörítéssel köteles gondoskodni. 20. Somogyzsitfa, Csákány Községek Körjegyzőjének 580/2010. számú szakhatósági hozzájárulása szerint: A szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyására irányuló eljárás Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 17/2007. (XII.20.) rendeletben megállapított helyi jelentőségű védett területet közvetlenül érinti. A rendeletben meghatározott területre közvetlen hatást gyakorol, így ezen területre csak az önkormányzattal történt előzetes egyeztetést követően léphetnek be, illetve ezen területen kutatási-fúrási tevékenységet nem végezhetnek. 21. Zalakomár Község Jegyzőjének /2010 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulása szerint: Mivel a kutatással érintett területen 0349 hrsz-on Ormándi Kastélypark elnevezéssel helyi jelentőségű védett természeti terület található, így a kutatás során ennek megfelelően kell eljárni Amennyiben a RAG Kft. Zalakomár község közigazgatási területén iparűzési tevékenységet végez, abban az esetben jelentkezzen be a zalakomári Polgármesteri Hivatalban (Zalakomár, Tavasz u. 13.), mint iparűzési adó megfizetésére kötelezett vállalkozás Amennyiben a Zalakomár község közigazgatási területén tényleges kutatási tevékenységet végeznek, azt a RAG Kft. jelentse be a Polgármesteri Hivatalban, az esetlegesen felmerülő zöldkár ügyek intézése érdekében.

6 Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal a 373-2/2009 iktatószámú, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága az F-216/1/2010. számú, Nagyatád Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága a 858/1/2010 számú, Marcali Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága a B/103/2010 számú, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága az Szh/ / számú, a Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály a HKF/1665-1/2010/szakhat. nyilvántartási számú, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Iroda a 410/3302/1/2010 ügyiratszámú, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az /1/2010. iktatószámú, Bárdudvarnok Község Jegyzője az 554-2/2010 ügyiratszámú, Berzence Nagyközség Jegyzője az /2010. ügyiratszámú, Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér Községek Körjegyzője az I /2010. ügyiratszámú, Csököly, Rinyakovácsi Községek Körjegyzője az 1084/2010. ügyiratszámú, Galambok, Zalaszentjakab Községek Körjegyzője a 633/2009 számú, Görgeteg-Rinyaszentkirály Önkormányzatok Körjegyzője az 1417/2010 ügyiratszámú, Csombárd Hetes Várda Községek Önkormányzatának Körjegyzője az /2010 ügyiratszámú, Inke Község Jegyzője az 1/235-2/2010 ügyiratszámú, Juta Község Önkormányzata Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala Jegyzője a /2010. ügyiratszámú, Kaposfő és Kisasszond Községek Körjegyzője a 310/2010 ügyiratszámú, Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője a /2010 ügyiratszámú, Kiskorpád Gige Jákó Községi Önkormányzatok Körjegyzője az 1041/2010. ügyiratszámú, Kutas és Kisbajom Községek Körjegyzője a 726/2010 ügyiratszámú, Lábod Rinyabesenyő Községek Önkormányzatainak Körjegyzője az 1801/2010. ügyiratszámú, Miháld és Pat Községek Körjegyzője a 695/2010. iktatószámú, Hencse, Kőkút, Mike Községek Körjegyzője a 948-2/2010. ügyiratszámú, Nagyatád Város Jegyzője az MVG/558-1/2010 ügyiratszámú, Nagybajom Város Jegyzője az 1555/2010. ügyiratszámú, Nagyrécse, Csapi, Zalaújlak Községek Körjegyzője az /2010. ügyszámú, Nagykorpád - Szabás Községek Körjegyzője az 581/2010 ügyiratszámú, Nemesdéd-Varászló-Vése Községek Körjegyzője a 40-3/2010. ügyiratszámú, Nemesvid és Somogysimonyi Községi Önkormányzatok Körjegyzője a 453-3/2010. ügyiratszámú, Bodrog-Osztopán Községek Körjegyzője a 742/2010. ügyiratszámú, Öreglak Község Polgármesteri Hivatalának Jegyzője a I /2010. ügyiratszámú, Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Szőkedencs Községek Önkormányzatainak Körjegyzője a 927-2/2010 ügyiratszámú, Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzője a /2010 számú, Somogysárd Község Jegyzője a 36-25/2/2010 ügyiratszámú, Somogyszob, Kaszó, Bolhás Községi Önkormányzatok Körjegyzője az /2010. ügyiratszámú, Somogyvár Pamuk Somogyvámos Községek Körjegyzője az /2010. ügyiratszámú, Szenna, Zselickisfalud, Szilvásszentmárton és Patca Községek Körjegyzője a 86-3/2010/Adatk. számú, Tapsony-Nagyszakácsi Községek Körjegyzője a 29-9/2010. ügyiratszámú, valamint Tarany Község Önkormányzatának Jegyzője a 643/2010 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásával külön feltételek kikötése nélkül hozzájárult a kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyásához. A RAG Hungary West Kft. az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, a Bányakapitányság felhívására az ÁNTSZ Tisztifőorvosi Hivatal, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli és Keszthelyi Iroda szakhatósági közreműködéséhez az eljárási illetékeket lerótta, valamint a Somogy Megyei Földhivatal és a Nagykanizsai Körzeti Földhivatal szakhatósági közreműködéséhez az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését igazolta, az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 10 munkanapon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Pécsi Bányakapitánysághoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz ,- Ft.

7 - 7 - I N D O K O L Á S A budapesti székhelyű RAG Hungary West Kft. bányavállalkozó április 07-én szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A kérelem a október 07-én jogerőre emelkedett 4572/15/2009 iktatószámú kutatási jogadományon alapult. A Bányakapitányság a kérelem és mellékleteinek átvizsgálása során megállapította, hogy a kérelem a kutatási jogadomány jogerőre emelkedését követően a bányavállalkozó részére rendelkezésre álló 6 hónapon belül került beterjesztésre, azonban ahhoz nem mellékelték a szakhatósági közreműködéshez szükséges igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, az eljárási illetékeket nem rótták le. Ezen kívül a terv nem tartalmazta a tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére, a környezet- és természetvédelmi, a tájrendezési és bányakár kötelezettségek teljesítésére szolgáló, költségtervvel alátámasztott biztosíték mértékére és a biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatot. Megállapítást nyert továbbá, hogy a kutatási műszaki üzemi tervhez nem mellékelték a BLUE STAR 95 Kft-vel, az általa kérelmezett Nagyatád II szénhidrogén védnevű bányatelek területén végzendő bányászati tevékenység végzésére vonatkozóan a Bt. 22. (10) bekezdése által előírt megállapodást, ezért a bányahatóság április 21-én, a 2094/2/2010 iktatószámú végzéssel felhívta a bányavállalkozót a hiányosságok pótlására. A Pécsi Bányakapitányság április 21-én, a 2094/3/2010 iktatószámú végzéssel, mint ismert Ügyfelet értesítette a BLUE STAR 95 Kft-t az eljárás megindításáról. A RAG Hungary West Kft április 26-án lerótta az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli és Keszthelyi Iroda részére a szakhatósági eljárások illetékét, illetve igazolta a Somogy Megyei Földhivatal, valamint a Nagykanizsai Körzeti Földhivatal részére a földvédelmi eljárás díjának megfizetését. A bányavállalkozó a biztosíték mértékére vonatkozó költségtervet és ajánlatát a biztosítékadás módjára május 07-én juttatta el a Bányakapitányságra. A Pécsi Bányakapitányság RAG Hungary West Kft. kérelmére, a BLUE STAR 95 Kft-vel megkötendő megállapodás érdekében a tárgyalások elhúzódására való tekintettel először június 04-éig, majd újabb kérelemre június 18-áig hosszabbította meg a hiánypótlás határidejét. Ezt követően a Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek a Bt ában, illetve a Vhr. 6. és 6/C. -ában foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá csatolták hozzá az előírt mellékleteket, tehát az eljárás lefolytatható, így a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. melléklete szerint, a április 29-én, a 2094/5/2009 iktatószámú végzésével megkereste az érintett szakhatóságokat, hogy adják meg a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásukat. A RAG Hungary West Kft. a június 22-én benyújtott levelében arról tájékoztatta a bányahatóságot, hogy a megállapodás a BLUE STAR 95 Kft-vel nem jött létre. A szakhatóságok állásfoglalásai hiánypótlás teljesítését követően július 07-éig érkeztek meg a bányakapitányságra, így az ügyintézés határidejének lejárta: július 23.

8 - 8 - A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2010 iktatószámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész 8. pontja tartalmazza. Indokolása szerint: A kutatási terület érint országos jelentőségű védett természeti területeket, az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó területeket, valamint fokozottan védett madarak élőhelyét. A kérelemben foglaltak általánosságban nem ellentétesek a természetvédelmi érdekekkel. A RAG Hungary West Kft. (továbbiakban: Kft.) felügyelőségünk /2010. iktatószámú hiánypótlási felhívására válaszolva kijelentette, hogy a jelen műszaki üzemi terv alapján az országos jelentőségű védett természeti területen kutatási tevékenységet nem kíván végezni. Amennyiben a kutatási területen tervezett szeizmikus mérések konkrét koordinátái rendelkezésre állnak, s ezáltal a védett természeti terület érintettsége meghatározható lesz, a Kft. módosítja a műszaki üzemi tervét, illetve felügyelőségünkre benyújtja engedély kérelmét. Előzőeket valamennyi, a kutatás által érintett egyéb védett természeti területre (Baláta tó TT, Somogyvári Kupavárhegy TT) értelemszerűen vonatkoztatni kell. Felhívjuk az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a tervezett vizsgálatok alapján kutatófúrás létesítése válna szükségesség védett természeti területen, azt csak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben előírt eljárást követően, a Felügyelőség külön határozata alapján lehet megkezdeni. A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján megvizsgáltuk a tervezett méréseket és azok hatását nem minősítettük jelentősnek, amennyiben a rendelkező részben írt feltételek betartásra kerülnek. A természet védelméről szóló törvény kimondja, hogy a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. E rendelkezéseknek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása, valamint a természeti értékek és rendszerek működőképességének biztosítása érdekében, minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. Továbbá tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A védett fajok és azok élőhelyének védelme érdekében a mérések csak a rendelkező részben foglalt feltételek betartásával végezhetők. Szakhatósági állásfoglalásunkat a bányászatról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdésében és a 3. sz. melléklet 11. pontjában foglalt hatáskörünkben, a tevékenység végzésére vonatkozó a természet védelméről szóló természet védelméről szóló évi LIII. törvény 8. (1), 9. (1), 17. (1) és a 43. (1) bekezdése, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet 3. (1) bek. alapján adtuk meg. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tárgyi ügyben, mint joghatósággal rendelkező magyar hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 18. (1) bekezdése, szakhatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján járt el. A felügyelőség illetékességi területéről a Kormányrendelet 1. számú melléklet IV. 4. pontja rendelkezik. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Iroda 440/1817/001/2010 iktatószámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész 9. pontja tartalmazza, az alábbi indokolással: A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy Inke kutatási terület több nyilvántartott és védett régészeti lelőhelyen található. A beruházással érintett védett régészeti lelőhelyek: (KÖH azonosító: 22899, 47891, Nagyatád-Boda/Bodvica, KÖH azonosító: 20402, Nagybajom-Korotna vár, KÖH azonosító: 20403, Ötvöskónyi-Bátori kastély, KÖH azonosító: 20405, Somogyvár- Kupavár, KÖH azonosító: 44355, Somogyvár-Bréza erdő). Szakhatósági eljárásom során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (Xll.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 2. számú melléklet A. pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam.

9 - 9 - KÖH azonosító: 22899, 47891, Nagyatád-Boda/Bodvica: 2041/1,2, 01, 0391/8,9,11-14, 0392, 0394, 0398/2-8,12,13,20,21,24 hrsz. KÖH azonosító: 20402, Nagybajom-Korotna vár: 0751/1,5,7,8 hrsz. KÖH azonosító: 20403, Ötvöskónyi-Bátori kastély: 520, 521, 524/5 hrsz. KÖH azonosító: 20405, Somogyvár-Kupavár: 0149/1, 0150, 0151 hrsz. KÖH azonosító: 44355, Somogyvár-Bréza erdő: 0203 hrsz. Kikötéseimet a pontos régészeti érintettség mértékének meghatározása, valamint a régészeti lelőhelyek védelme érdekében tettem. Tájékoztatásul közlöm, hogy a régészeti szakfeladatok elvégzésére nagyberuházás (nettó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó beruházás) esetén a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal (Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Ill. sz. Regionális Iroda 7630 Pécs, Mohácsi Út 18.), egyéb esetben a Somogy Megyei Múzeummal (7400 Kaposvár, Fő u. 10.) kell szerződést kötni a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet (NKÖM r.) kikötéseit figyelembe véve. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint - a rendelkező részben előírt feltételei: mellett - megfelel. Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket. ) 44-45/A. -ain, a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény és ain, a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendeleten és a Korm. r. 2. számú mellékletének A. pontján alapul. Hivatalom hatáskörét és illetékességét a Korm. r. 1. (2) bekezdésének a) pontja, 1. számú mellékletének 5. pontja, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V.9.) NKÓM rendelet 1. (3) bekezdése, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatairól szóló 267/2006. (Xll.20.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg. A Somogy Megyei Földhivatal /2010 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész 10. pontja tartalmazza. Az indokolás szerint: A Pécsi Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalás megadását kérte az Inke elnevezésű területre, szénhidrogén-kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásához. A kérelemhez mellékelt dokumentáció a kutatási tevékenység munkaprogramját tartalmazza, mely a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. tv a szerint nem minősül a termőföld más célú hasznosításának. A tervezett tevékenységhez az ingatlanügyi hatóság engedélye nem szükséges. A bányászatról szóló évi XLVIII. Tv. 38. (2) bekezdése szerint a geofizikai mérések elvégzése nem minősül az ingatlan külön törvény szerinti időleges más célú hasznosításának. A Somogy Megyei Földhivatal a Szakhatósági állásfoglalását a 362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII:20.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglaltak alapján adta meg. A szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos jogorvoslat lehetőségét a évi CXL. Tv.44. (9) bekezdése szabályozza. A szakhatósági állásfoglalást a 338/2006. XII. 23.) Korm. rendelet 1,2 -ban biztosított jogkörben adtam meg. A Nagykanizsai Körzeti Földhivatal /2010 ügyszámú szakhatósági hozzájárulása a rendelkező rész 11. pontja alatt található. Az állásfoglalás az alábbi indokolást tartalmazza: A Zala Megyei Földhivatal a /3/2010. számú végzéssel, mely június 3-án érkezett hivatalunkhoz, illetékesség hiányában áttette a Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József A. u. 5.) 2094/5/2010. iktatószámú megkeresését. Az Inke elnevezésű területre vonatkozó szénhidrogén

10 kutatási üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás lefolytatásához kérte a Földhivatal szakhatósági állásfoglalását. A beadvány vizsgálata során megállapítottam a nagykanizsai Körzeti Földhivatal hatáskörét és illetékességét. A mellékelt dokumentáció szerint a kutatási terület az alábbi településeket érinti: Galambok, Nagyrécse, Miháld, Pat, Zalakomár, Zalaszentjakab. Termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt a jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. Termőföldet más célra csak kivételesen elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével- lehet felhasználni. Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. A rendelkezésre álló dokumentáció alapján termőföld más célú hasznosítására is sor kerül a szénhidrogén kutatás során, ezért a szakhatósági állásfoglalást a rendelkező részben részletezett feltételekkel adtam meg. A földhivatal hatásköre a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet ában foglaltakon, illetékessége a rendelet mellékletén alapul. A szakhatósági hozzájárulás a termőföld védelméről szóló CXXIX. tv. 7.. (1), 8.., 9.. (1), 11.. (1) és (4) bekezdésében, a évi CXL. tv (1-2) bekezdésében, illetve a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában foglaltak alapján került kiadásra. Csurgó Város Címzetes Főjegyzőjének 4493/2010 számú szakhatósági hozzájárulását a rendelkező rész 12. pontja tartalmazza, amelyet az alábbiakkal indokolt: A benyújtott dokumentáció a szakmai, illetve jogszabályi követelményeknek megfelel, nem ellentétes Csurgó Város Önkormányzatának Településrendezési tervével, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2006. (II. 01.) számú rendeletével, Somogycsicsó Község Önkormányzatának Településrendezési tervével, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2004. (XII. 23.) számú rendeletével, Szenta Község Önkormányzatának Településrendezési tervével, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2000. (XII. 01.) számú rendeletével valamint a települések fejlesztési koncepciójával. A Somogycsicsó, külterület 0129/2 hrsz. alatti ingatlan, mely régészeti lelőhelyként van nyilvántartva a Külterületi szabályozási tervben, ezért írtam elő a szükséges egyeztetéseket. A szakhatósági állásfoglalást a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. mellékletében rögzítettek alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (KET) 44. (1) bekezdése alapján adtam ki. Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. -a, a KET 12. (3) bekezdés c) pontja és a KET 21. (1) bekezdés b) pontja állapítja meg. Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter Községek Körjegyzőjének 1459/2010 iktatószámú szakhatósági hozzájárulása a rendelkező rész 13. pontja alatt található. Kaposmérő, Kaposújlak Községek Körjegyzőjének /2010 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulását a rendelkező rész 14. pontja tartalmazza. Indokolása szerint: Megvizsgált hatástanulmány alapján megállapítottam, hogy 70/2007. (XI.15.) sz. KT. határozattal jóváhagyott Kaposújlak Településrendezési Tervével, sem a 19/2009. (11.10.) KT határozattal jóváhagyott Kaposmérő Településrendezési tervével nem ellentétes. A lehatárolt terület alapján nem lehet pontosan megállapítani, hogy mely területek lesznek érintettek a kutatások során, ezért a magántulajdonban lévő földterületek tulajdonosai nevében nyilatkozni nem tudunk. A végzés rendelkező részében foglalt hozzájárulásomat e rendelet előírásai alapján tettem.

11 Hatáskörömet és illetékességemet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 1. (1) bekezdés b) pontja, valamint a Ket. 20. (1) bekezdése biztosítja. Kaposszerdahely Község Jegyzőjének 249/2/2010 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása a rendelkező rész 15. pontja alatt található, az alábbi indokolással: A Pécsi Bányakapitányság (7623, Pécs, József Attila u. 5.) megkereste hivatalomat április 30. napján azzal, hogy a RAG Hungary West Kft. által Inke elnevezésű területre vonatkozó szénhidrogén-kutatási műszaki Üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást megadjam Kaposszerdahely Község területét illetően. A kérelemhez csatolták a szénhidrogén kutatási terület Műszaki Üzemi Terv Dokumentációját, amelyből megállapítható, hogy a kutatás Kaposszerdahely Község közigazgatási területét is érinti. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44 -a rendelkezik a szakhatóság közreműködéséről, amelynek tartalma szerint a szakhatósági állásfoglalás tartalmára a határozat tartalmára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A fentiekre figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Az ügyintézési határidő napja: május 14. Az ügyintézési határidő nem került túllépésre. A hatáskör címzettje dr. Kovács Kornélia, jegyző. A hatáskör címzettje és a kiadmányozó adatai megegyeznek. Hatáskörömet a Ket a, illetékességemet a Ket. 21. (1) bekezdés a.) pontja határozza meg. Marcali Város Önkormányzatának Jegyzője /2010. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulását a rendelkező rész 16. pontja tartalmazza. Az indokolás szerint: A területen tervezett Inke elnevezésű területre vonatkozó szénhidrogén-kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló engedélyezési eljárás Marcali Város Önkormányzata 16/2003. (X. 16.) számú többször módosított rendeletében meghatározott helyi építési előírásoknak megfelel. Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városüzemeltetési Iroda szakhatósági állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (KET) évi CXL. Törvény 44. (1) bekezdése szerint adta meg. Mesztegnyő, Gadány, Hosszúvíz Községek Körjegyzőjének 789-3/2010 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulása a rendelkező rész 17. pontja alatt található, az alábbi indokolással: A mellékelt hatástanulmányok megvizsgálása után megállapítottam, hogy az sem Mesztegnyő Községi Önkormányzat Településrendezési Tervével (15/2008. (XII. 16.) számú rendelet), sem Gadány Községi Önkormányzat Településrendezési Tervével (3/2005.(IV. 13.) számú rendelet), sem pedig Hosszúvíz Községi Önkormányzat Településrendezési Tervével (5/2004.(V. 1.) számú rendelet) nem ellentétes. A lehatárolt terület alapján nem lehet pontosan megállapítani, hogy mely területek lesznek érintettek a kutatások során, ezért a magántulajdonban lévő földterületek tulajdonosai nevében nyilatkozni nem tudunk. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése szerint adtam meg. Csömend, Nikla Községek Körjegyzőjének 435/2010 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulását a rendelkező rész 18. pontja tartalmazza. Az indokolás szerint: A Pécsi Bányakapitányság szakhatóságként megkeresett, hogy a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.(XII.20.) Korm.rendelet 3. számú melléklete alapján, valamint a Ket. 44. (1)-(2) bekezdései szerint, hogy a rendelkező részben megjelölt Bányavállalkozó által beterjesztett az Inke elnevezésű szénhidrogén-kutatási területre vonatkozó, kutatási műszaki

12 üzemi jóváhagyására irányuló kérelme és a csatolt tervdokumentáció alapján, kérelmét vizsgáljam meg a szakhatósági hozzájárulás megadása céljából. A kérelmet megvizsgáltam és szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező részben foglalt kikötéssel megadtam. A rendelkező részben hozott döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított évi CXL. Törvény 44. (1) bekezdése alapján hoztam meg. Pusztakovácsi, Libickozma és Táska Községek Körjegyzőjének 827/2010. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulása a rendelkező rész 19. pontjában található. Somogyzsitfa, Csákány Községek Körjegyzője a rendelkező rész 20. pontja szerinti 580/2010. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 12. pontja szerint helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén a települési önkormányzat jegyzője jár el szakhatóságként bányatelek megállapítása eljárásban. A megküldött tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett bányatelek határa közvetlenül érinti Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 17/2007. (XII.20.) rendeletben megállapított helyi jelentőségű védett területet. A rendelet 2. (1) bekezdése értelmében helyi jelentőségű védett terület a Somogyzsitfa 092 hrsz., 093/1 hrsz.-ú területek, melyet a tervezett kutatási terület 23. sarokpontjánál közvetlenül érintik. A helyi jelentőségű védett terület védettségének indoka és célja a területen található értékes növényzet megőrzése. Ez alapján az érintett területre a kérelmező csak előzetes egyeztetés alapján léphet be, a védett területen kutatás, illetve fúrási tevékenységet a cég nem folytathat. Szakhatósági állásfoglalásom Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 17/2007. (XII.20.) rendelete, valamint a természetvédelemről szóló évi LIII. törvény alapozta meg. Hatáskörömet a 267/2006.(XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet 12. pontja állapította meg. Zalakomár Község Jegyzőjének /2010 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulását a rendelkező rész 21. pontja tartalmazza. Indokolása szerint: Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 15/2007 (XI.28.) számú rendelete alapján, a tervezett kutatással érintett területen helyi jelentőségű védett természeti terület található 0349 hrszon Ormándi Kastélypark elnevezéssel. A szakhatósági hozzájárulást a fenti kikötésekkel megadom, mivel a létesítmény a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam. Ügyintézési határidő: május 14. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Rendelet 3. számú mellékletének 12. pontja állapítja meg. A Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontja esetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) a, a rendelkező rész 2. pontja esetében a Vhr. 6. (6) bekezdése és a 6/C. (4) bekezdése, a rendelkező rész 3. pontja esetében a Vhr. 6/C. (2) bekezdésének d) és f) pontjai, a rendelkező rész 3.1. pontja esetében a Bt. 22. (12) bekezdése,

13 a rendelkező rész 4. pontja esetében a Bt. 25. (1) bekezdése, a Vhr.10/B. (1) (2) bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete, a rendelkező rész 5. pontja esetében a Bt a és a Vhr a, a rendelkező rész 6. pontja esetében a Vhr. 6/C. (2) bekezdés h) pontja, a rendelkező rész 7. pontja esetében a Vhr. 6/C. (7) bekezdése, a rendelkező rész pontjai esetében az érintett szakhatóságok állásfoglalásai alapján határozott. A Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező RAG Hungary West Kft-nek bányajáradék, felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így a kutatás műszaki üzemi tervének módosítása jóváhagyható. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 140. (1) bekezdés d) pontja, illetve a 61. (2) bekezdése alapján ,- Ft-ig terjedő összegű eljárási bírságot szabhat ki végrehajtási kényszerítő eszközként. A Pécsi Bányakapitányság, a fentiek figyelembevételével, a Bt. 22. és a Vhr. 6/C. alapján, a Bt ában, valamint az 5. (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott hatáskörében eljárva határozott az ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásáról. A Pécsi Bányakapitányság illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. (4) bekezdésében foglaltakon alapul. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98., 99. és ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. alapján állapította meg. Pécs, július 21. dr. Riedl István bányakapitány

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. május 22-én Tesoro Invest Kft. Iktatószám: PBK/467-7/2014

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. február 25-én Magyar Horizont Energia Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. április 21-én Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. november 22-én Magyar Horizont Energia Kft.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. január 11-én PELSOLAJ Szénhidrogén Kutató és

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. július 31-én Dr. Molnár Pál Iktatószám: PBK/909-20/2011

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2977-9/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2905-10/2014. 2015. február 11-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. február 27-én Plastic Work 2000 Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. január 11-én KORONA-CÍMERHÁZ Kft. Iktatószám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2196/18/2010 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. június 14-én Dráva-Kavics és Beton Kft. Iktatószám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t :

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t : Ikt. szám: PBK/3104-10/2015 Üi.: Nagy Endre Jogerőre emelkedett 2016. február 5-én. Tárgy: Az Alsórajk I. (D-1) tőzeg védnevű bányatelken működő bányaüzem 2011-2015. évekre vonatkozó Műszaki Üzemi Terv

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. január 12-én Tóth Szilvia Iktatószám: PBK/3513-6/2011

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. október 05-én LADIGUE Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/2815-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. június 19-én MOL-RAG West Kft. Iktatószám: PBK/492-21/2013

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. augusztus 25-én MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. június 16-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Részletesebben

Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T

Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Földtani és Adattári Osztály Ikt.sz.: BBK/2933/20/2010. Üi.: Kókay Ágoston Kamrás Kft. 2340 Kiskunlacháza Dózsa Gy. u. 168. Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 14-én Magyar Horizont Energia Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. február 16-án Scherg Lőrinc Drávamenti Erdőbirtokossági

Részletesebben

Tárgy: Szany 0132/2 11; 0133/1 5; 0135; 0136/1 4; 0137; 0138/4; 0138/6 12; 0139; 0142; 0143/1; 0143/4 6. hrsz., kutatási műszaki üzemi terv

Tárgy: Szany 0132/2 11; 0133/1 5; 0135; 0136/1 4; 0137; 0138/4; 0138/6 12; 0139; 0142; 0143/1; 0143/4 6. hrsz., kutatási műszaki üzemi terv MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/4429-19/2010 Jogerős: 2011.04.21. Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Tárgy: Szany

Részletesebben

Tárgy: Kiskunhalas megjelölésű kutatási területre vonatkozó kutatási jogadomány átruházása Jogerőssé vált: január 13-án H A T Á R O Z A T

Tárgy: Kiskunhalas megjelölésű kutatási területre vonatkozó kutatási jogadomány átruházása Jogerőssé vált: január 13-án H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG I. sz: BBK/3066-15/2012 Üi: Kovácsné Szatmári Tünde Földtani és Adattári Osztály : (06-1) 373-1812 Kapirgálógép Kft. Jogerős: 2013. június

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Iktatási számunk: VBK/235/2/2010 Tárgy: Esztergom-Tát- Tokod nyersanyagkutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása

H A T Á R O Z A T. Iktatási számunk: VBK/235/2/2010 Tárgy: Esztergom-Tát- Tokod nyersanyagkutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Jogerős: február 18. Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra!

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. április 18-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 8. A kutatás szakhatósági előírásai a következők: 8.1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

H A T Á R O Z A T. 8. A kutatás szakhatósági előírásai a következők: 8.1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Jogerős: február 18. Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra!

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 2. A tájrendezett területtel a tulajdonos szabadon rendelkezik.

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 2. A tájrendezett területtel a tulajdonos szabadon rendelkezik. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/586-11/2014. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. május 27. Tárgy: Csanádpalota I.-agyag védnevű

Részletesebben

NAC Invest Kft Budapest Jogerőssé vált: augusztus 31-én H A T Á R O Z A T

NAC Invest Kft Budapest Jogerőssé vált: augusztus 31-én H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/985-23/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Tárgy: Harka, Kópháza, Sopron kutatási

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/1160-16/2011. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) - 503764

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/156-8/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. február 16-án Dráva-Kavics és Beton Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Jogerős március 28.

Jogerős március 28. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/273-10/2012. Üi.: Lőrincz György Tel.: 06/1-373-1814 Mobil: 06-20-772-5997 MOL Nyrt. Kutatás- Termelési Divízió Eurázsiai Kutatás-

Részletesebben

Concord Invest Kft. H A T Á R O Z A T Budapest Ferenc tér 6-7/A

Concord Invest Kft. H A T Á R O Z A T Budapest Ferenc tér 6-7/A BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.sz.: BBK/4372/14/2010. Concord Invest Kft. Üi.: Kókay Ágoston : (06-1) 373-1809 1094 Budapest Ferenc tér 6-7/A Tárgy: Galgagyörk község külterületére szóló, andezit nyersanyagra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1./ Engedélyezi a kutatási tevékenységet a Buják 0114, 0112/5 hrsz-ú területen.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1./ Engedélyezi a kutatási tevékenységet a Buják 0114, 0112/5 hrsz-ú területen. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.sz.: BBK/727-9/2012. Frugiparus Kft. Üi.: Kókay Ágoston Tel.: 06-1-373-1809 Email: agoston.kokay@mbfh.hu 3047 Buják Felszabadulás út

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3242-16/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Fellebbezés után jogerős 04.10. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2626-6/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 11.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2589-7/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-319

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 4525-6/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) : (06-72) 314-952/216

Részletesebben

Tárgy: Csém 048/1 hrsz.-ú területen homok és kavics kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése ügyében H A T Á R O Z A T

Tárgy: Csém 048/1 hrsz.-ú területen homok és kavics kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése ügyében H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2866-15/2012 Ügyintéző: Németh Károly Földtani- és Adattári Osztály : (06-1) 373-1811 E-mail.: karoly.nemeth@mbfh.hu Tárgy: Csém 048/1

Részletesebben

HATÁROZAT. A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a MÓRAÚT Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 44.) által benyújtott kérelemre

HATÁROZAT. A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a MÓRAÚT Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 44.) által benyújtott kérelemre MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/122-10/2014. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. március 25. Tárgy: Mórahalom IV. homok bányatelek

Részletesebben

Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T

Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Földtani és Adattári Osztály Ikt.sz.: BBK/1840/3/2010. Üi.: Kókay Ágoston Szigetkavics Kft. 1239 Budapest Grassalkovich út 255. Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2999-23/2013. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2015. március

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y ja

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y ja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/4593-27/2010 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 08.26. Tárgy: Dorog - Nyugati

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

9841 Kám Kisfaludy u. 13. A határozat jogerős: H A T Á R O Z A T

9841 Kám Kisfaludy u. 13. A határozat jogerős: H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2928-13/2011. Ügyintéző: Eper Gábor :(06-88) 576-643 :(06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szemenye I. kavics bányabezárási

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3527-12/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. március

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. december 08-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3568-12 /2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 04.09. Tárgy: Egyházaskesző

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. június 15-én Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. Iktatószám:

Részletesebben

fol y t a t j a. II.

fol y t a t j a. II. Iktatószám: PBK/2975-25/2014 Ügyintéző: Gross Tamás Tárgy: A Szőcsénypuszta elnevezésű szénhidrogén mező ismételt kutatásának műszaki üzemi terve. Önöknél: Ügyintéző: Gyergyói László Iktatószám: UA001500/K-2038/2014

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.: MBK/3603-20/2012 Üi.: Láda Péter ( :46/503-755; 20/772-6003)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. szeptember 16-án WildHorse Resources Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 10-én WildHorse Energy Hungary Kft.

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 3541/1/2010 Ü.i.: Lamos Jenő Tel: 46/ 503-747 jogerős:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu 299/5/2010. Üi.: Nagy Endre ( 72/314-952/212, endre.nagy@mbfh.hu) Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Békés V.- homok bányatelek szüneteltetési MÜT kérelem jóváhagyása Vésztő 619/4 hrsz. I. Őrház Jogerőssé vált: 2014.

Tárgy: Békés V.- homok bányatelek szüneteltetési MÜT kérelem jóváhagyása Vésztő 619/4 hrsz. I. Őrház Jogerőssé vált: 2014. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2829-10/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Tárgy: Békés V.-

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 3543/2/2010. Melléklet: 1 db. Összefoglaló készletkimutatás Üi.:

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/2131-9/2011. /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!/

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. augusztus 22-én Synclean Resources Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3847-7/2012. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 02.

Részletesebben

Tárgy: Csongrád IV.- homok bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása HATÁROZAT

Tárgy: Csongrád IV.- homok bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1691-9/2013. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2013. szeptember 6. Tárgy: Csongrád IV.- homok bányabezárási

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

MBK/936-2/2013. Jogerős: március 30. Határozat

MBK/936-2/2013. Jogerős: március 30. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu MBK/936-2/2013. Jogerős: 2013. március 30. Üi.: Virág István Colas - Északkő

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 76.735-1-10/2010. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Szeged, el zetes

Részletesebben

: Melléklet: 3 pld dokumentáció : VF számla

: Melléklet: 3 pld dokumentáció : VF számla MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.11-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1894-21/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. augusztus 02-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben