Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) ; Fax: , Ügyeleti tel: (56) Szegedi iroda: (62) , Számlaszám: Jogerőre emelkedett április 19-én Ikt. szám: SZBK/3920-7/2011. Ü.i.: Dr. Kovács Gábor TXM OLAJ- ÉS GÁZKUTATÓ KFT Budapest Közraktár utca Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása H A T Á R O Z A T A Szolnoki Bányakapitányság (a továbbiakban: bányakapitányság) a TXM Olaj- és Gázkutató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u , továbbiakban: TXM Kft.) által beterjesztett kérelmére a TXM- Pusztaszer-1 jelű kutatási területre vonatkozó geotermikus energia-kutatás műszaki üzemi tervét az alábbi megállapításokkal és feltételekkel, az SZBK/2667/7/2010. számú határozatban engedélyezett kutatás érvényességi idejét meghosszabbítva, ra m ó d o s í t j a. 1. A kutatást csak a jogerősségre és végrehajthatóságra vonatkozó záradékkal ellátott terv birtokában lehet megkezdeni. 2. Az SZBK/2667/7/2010. számú határozatában foglaltakat továbbra is be kell tartani. 3. Az engedélyezett tervtől eltérni csak eltérési engedély, vagy e határozat módosítása alapján lehet, melyet a Szolnoki Bányakapitányságtól kell megkérni, a módosítására irányuló kérelmet a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően legalább 60 nappal kell jóváhagyásra a bányakapitánysághoz benyújtani. 4. A Műszaki Üzemi Terv alapján az alábbi tevékenység végezhető: a TXM-Pusztaszer-1 kútban zárt rendszerben szén-dioxid és/vagy propán keringetése a kút kiképzése után. A kútban cirkulációs vizsgálatok végzése. Nagy teljesítményű hőszivattyús rendszer alkalmazhatóságának vizsgálata. 5. Jelen engedély kutató, kőolaj és földgáz bányászati létesítmények és a próbatermeltetéshez szükséges létesítmények építésére nem jogosít. Az egyes létesítmények építési engedélyeit a 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet (R) előírásainak megfelelően külön eljárásban kell a területileg illetékes bányakapitányságtól megkérni. 6. A Bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, 8 nappal megelőzően, illetve a kutatás befejezését 8 napon belül a bányakapitányság részére írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén bányászati szabálysértési bírság róható ki a bejelentés elmulasztójával szemben. 1 / 5

2 7. A Bányavállalkozó, valamint a földtani kutatásra jogosult szervezet a kutatási tevékenységével okozott károkat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 8. A szakhatóságok nyilatkozatai: 8.1. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ( /2012) az alábbi előírásokat tette: TXM-Puszatszer-1 geotermális energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemi Tervének módosításához szakhatósági hozzájárulást az alábbiak szerint megadjuk. A kutatási terület horizontális kiterjedése: TXM Pusztaszer-1 fúráspont Hrsz: Tömörkény 0224/5 X: m Y: m Kutatási terület: 16 km 2 EOV koordináták: 1. X: Y: X: Y: X: Y: X: Y: A kutatási terület vertikális kiterjedése: a felszíntől m Bf mélységig. Tervezett kutatási tevékenység kiterjed: A termikus gradiens meghatározására A hőtranszport modellezésére A meghatározott alapadatok és modellek alapján a legnagyobb hatásfokú technológia kiválasztására A kiválasztott technológia alapján a védőidom meghatározására A kutatási fázis lezárulása után kerül sor a tényleges kútátképzésre. Előírás: A légszennyező pontforrásokon (dízel motorok kipufogó kürtői) kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget. A légszennyező anyagokat kibocsátó berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni. A 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrások kibocsátása a technológiai kibocsátási határértéket nem haladhatja meg. A légszennyező pontforrások üzemeltetéséről naplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell a gyári számmal azonosított dízel motorok légszennyező anyag kibocsátását, üzemidejét, javítások és karbantartások időpontját. Az üzemnaplóban rögzített, légszennyező pontforrásokra vonatkozó adatokat az ATI-KTVF kérésére rendelkezésre kell bocsátani. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a felügyelőséget telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell. A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át. 2 / 5

3 A keletkező hulladékokról a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a felügyelőség felé teljesíteni. 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyezőanyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. Környezetszennyezéssel járó havária esetén a felügyelőséget azonnal értesíteni kell. A munkálatok során nem okozhatják a 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben és felszín alatti vízben. A kivitelezés és üzemelés során védett természeti területet anyagdepóniaként, járművek felvonulási területeként használni tilos. A védett természeti területre - közutak kivételévelgépjárművel behajtani csak a Felügyelőség külön engedélyével lehet. A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet melléklet A táblázat 1.4. pontja szerinti ,- Ft eljárási illeték befizetéséről kiállított VF számú számlát a Bányakapitányság a Bányavállalkozó címére mellékelten megküldi. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitánysághoz két példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a (15.000,-Ft), melyet az pénzforgalmi jelzőszámlára kell befizetni és a befizetés igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell, a befizetésen A014 kódszámot fel kell tüntetni. A jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő lejártát követő napon jogerőre emelkedik. I N D O K O L Á S A bányakapitányság a TXM Kft. kérelmére a TXM-Pusztaszer-1 jelű kutatási területre alacsony entalpiájú földhő hasznosításhoz geotermikus energiára vonatkozó kutatási engedélyt adott az SZBK/2603/4/2009. számon. A TXM Pusztaszer 1 jelű kutatási területre vonatkozó geotermikus energia kutatási műszaki üzemi terv október 30-án jogerőre emelkedett az SZBK/2667/7/2010. számon, mely december 31-ig érvényes volt. Az érvényességi idő lejárta előtt, december 22-én a TXM Kft. beadta a műszaki üzemi terv hosszabbítási kérelmét a bányakapitányságra. A bányakapitányság az SZBK/3920-5/2011. számon hiánypótlást írt elő, amit a TXM Kft. teljesített. A bányakapitányság megállapította, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek a Bt ában, illetve a Vhr. 6. és 6/C. -ában foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá csatolták hozzá az előírt mellékleteket, tehát az eljárás lefolytatható. Továbbá megállapította, hogy a korábbi kutatáshoz képest újabb kutatási feladatott vállal a TXM Kft. A bányakapitányság megállapította, hogy a szakhatósági bevonás feltételei a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdése és a 3. melléklete alapján csak az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség esetében állnak fenn, ezért a többi szakhatóságot nem kereste meg. 3 / 5

4 Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (Szolnok Templom u.5.) megküldte szakhatósági állásfoglalás iránti kérelmét TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemi Tervét. Geotermikus energiával kapcsolatos kutatásokat a meglévő Makó-árok I. szénhidrogén védnevű bányatelken, elsősorban meglévő szénhidrogén termelésben szüneteltetett Pusztaszer-1 kutat használva kívánják folytatni. A kutatás célja: a víztermeléssel nem járó zártrendszerű földhő kinyerési lehetőségének igazolása, villamos energia termelésére, vagy közvetlen hő hasznosításra, horizontálisan a megadott kutatási területen belül. A TXM Pusztaszer-1 jelű kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosításhoz geotermikus energiára vonatkozó kutatási engedélyt október 8-án, az SZBK/2667/7/2010. számú határozatában hagyta jóvá a Szolnoki Bányakapitányság. A kutatásra engedélyezett időszak december 31-ig tart. A kút a Tömörkény 0224/5 hrsz-ú ingatlanon található, amely szomszédos a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű védett természeti területtel. A fenti kikötést a védett természeti terület állapotának megóvása érdekében a természet védelméről szóló évi LIII. Tv. 31. alapján tettem. A Ket. 33. (1) bekezdése és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. (1) bekezdése szerint a felügyelőség ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 30 nap. A szakhatósági megkeresés december 22-én érkezett a felügyelőségre, az ügyintézési határidő lejáratának napja: január 21. A felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a Ket 33/A (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel. A légszennyező pontforrás (jelen esetben a dízel motorok kipufogó kürtője) üzemeltetője a légszennyező anyagok kibocsátását rendszeresen ellenőrizni köteles. A 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrások a technológiai kibocsátási határértéket nem haladhatják meg. A 33/2005.(XII.27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének VI. 8.2 pontja alapján meghatározott Ft igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyes befizette a felügyelőség számlájára. Szakhatósági állásfoglalásunkat a 267/2006.(XII.20.) Korm. rendelet 4/A alapján, a környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével adtuk ki. hatályos A bányakapitányság a a rendelkező rész pontja esetében a Bt. 22. (3) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) a, a rendelkező rész 3. pontja esetében a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 15. és a Vhr. 14. (4) bekezdése, a rendelkező rész 4. pontja esetében a Vhr. 6/C. (2) bekezdés d) és f) pontjai, a rendelkező rész 5. pontja esetében a Bt. 31. (1) bekezdése, a rendelkező rész 6. pontja esetében a 6/C. (7) bekezdése és a Bt. 41. (2) bekezdése, a rendelkező rész 7. pontja esetében a Bt a alapján határozott. 4 / 5

5 A bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező TXM Kft.-nek bányajáradék, felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így a kutatás műszaki üzemi terve jóváhagyható. A bányakapitányság a fellebbezési díj mértékét a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapította meg. A bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 33. (1) bekezdésében előírt ügyintézési határidőt betartotta. A bányakapitányság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 1. (1) bekezdés h) pontjában, az 5. (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskör, a Vhr. 6. (7) bekezdése, a 6. (8) bekezdés b) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése és 1. melléklete által biztosított illetékesség alapján a geotermikus energia kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásáról. A bányakapitányság a fellebbezési jogot a közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 98. (1), a 99. (1) és a 102. alapján biztosította. Szeged, március Dr. Molnár József bányakapitány 5 / 5

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK/2.399-4/2011. Ügyintéző: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-827/2011.

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: MBK/2477-24/2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/503-762; 20/7725-994)

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben