PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U Postafiók 61 (06-72) , Fax: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok Iktatószám: 70-25/ Budapest, Ügyintéző: Gacsályi Márta Október huszonharmadika u. 18. : /220 : : Önöknél: Ügyintéző: Gyergyói László Iktatószám: UA001500/K-32/2011 Tárgy: 121. Péterhida Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás engedélyeztetése (Babócsa geokémiai célú talajminta vizsgálatok). H A T Á R O Z A T A Pécsi Bányakapitányság a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) bányavállalkozó részére a 121. Péterhida elnevezésű területen végzendő szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi tervének módosítását az alábbi megállapításokkal és feltételekkel j ó v á h a g y j a : 1. A Pécsi Bányakapitányság a határozatát fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítja. 2. A 121. Péterhida nevű szénhidrogén-kutatási területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv a Pécsi Bányakapitányság 3730/2000/3. iktatószámú kutatási engedélyében, a kutatási engedély érvényességi idejét meghosszabbító 6297/2004/4. iktatószámú engedélyben, a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó 7816/2004/7 és 7392/2005/13 iktatószámú, valamint a kutatási műszaki üzemi terv módosítását jóváhagyó 8579/24/2006, 971/21/2009 és 3576/2/2010 iktatószámú határozatokban előírtak betartása mellett, a jelen határozattal jóváhagyott módosításokkal, kiegészítésekkel érvényes. 3. Alkalmazható kutatási módszerek a fenti határozatokban foglaltakon túl: a 121. Péterhida elnevezésű kutatási területen a Babócsa geokémiai célú talajminta vizsgálatok kivitelezése (250x250 m-es elrendezésben 885 db, egyenként kb. 10 gramm talajminta vétele kézi mintavevővel, a talajminták laboratóriumi vizsgálata). Az elvégzett kutatásról zárójelentést kell

2 - 2 - készíteni, amelyet a kutatás befejezésétől, de legkésőbb a kutatásra engedélyezett időszak lejártától számított hat hónapon belül 2 példányban jóváhagyásra be kell nyújtani a Bányakapitányságra. 4. A bányavállalkozónak a kutatás során nyert földtani adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettségeit a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 25. (1) bekezdésben foglaltak szerint, a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10/B. (1)-(4) bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete alapján kell teljesítenie. 5. A bányavállalkozó, illetve a tevékenységet végző szervezet a kutatási tevékenységével okozott károkat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 6. A kutatási tevékenység során talajminták vételét tervezik néhány centiméter átmérőjű és kb cm mélységű furat aljáról kézi mintavevővel, egy kivett talajminta mennyisége kb. 10 gramm. A mérési pontokat gyalogosan közelítik meg. A tervezett tevékenység talajmegbontással nem jár, károkozás várhatóan nem történik. Az esetlegesen előforduló károk rendezésére szolgáló biztosíték fedezeteként a MOL Nyrt. által, a jogosultságában lévő szénhidrogén-kutatási területekhez igazolt, kedvezményezettként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt megjelölő x,- Ft, azaz x forint bankgarancia szolgál. 7. A bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, a tevékenységet végző szervezet (alvállalkozó) megnevezését, valamint a kutatás felelős műszaki vezetőjének és helyettesének nevét, elérhetőségét 8 nappal megelőzően, illetve a kutatás befejezését 8 napon belül a Bányakapitányság részére írásban bejelenteni. 8. A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2011. iktatószámú szakhatósági hozzájárulása szerint: 8.1. A munkák megkezdése előtt a természeti értékek zavartalanságának biztosítása érdekében fel kell venni a kapcsolatot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal, mint a terület természetvédelmi kezelőjével (Horváth Zoltán tájegységvezető - 30/ ) A területen a munkák kizárólag a védett növények veszélyeztetése és a védett állatok zavarása nélkül végezhetők A munkálatok során az élő környezetben esett kár lehetőségét (taposás, szennyezés) minimálisra kell csökkenteni Védett természeti területen a tervezett talajminta vizsgálatok során a mérési pontokat csak gyalogosan szabad megközelíteni Védett természeti területen mérések március 10. és július 14. között, illetve augusztus 16. és november 30. között nem végezhetők Fokozottan ügyelni kell a terület tisztaságára, a keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és el kell szállítani A kutatási tevékenység befejeztével a területen a kutatási tevékenységből adódóan keletkezett felszíni tájsebeket rendezni kell. 9. Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép, Somogyaracs Községek Körjegyzőjének 428/2011. számú szakhatósági hozzájárulása szerint: A Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u.5.), mint I. fokú hatóság megkeresésére a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) bányavállalkozó által készített 121. Péterhida elnevezésű területre érvényes szénhidrogénkutatás műszaki üzemi terv módosítása tárgyú engedélyezési dokumentációját felülvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyban jelzett terv módosításának jóváhagyásához természetvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

3 - 3 - A kutatással érintett terület Babócsa 2 hrsz.-ú és Péterhida 077/3 hrsz.-ú vonatkozásában helyi jelentőségű védett természeti területet érint, ezért a területeken a kutatáshoz minden építési, földmunkával járó, illetve növényzetet érintő beavatkozás végzéséhez a körjegyző engedélye szükséges. 10. Bolhó-Heresznye Községek Önkormányzata Körjegyzője 123/2011 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásával a műszaki üzemi terve módosításának jóváhagyására irányuló eljáráshoz természetvédelmi szempontból az alábbi módon hozzájárult: A hatóságom részére megküldött dokumentációban foglaltak nem ellentétesek Bolhó Község Önkormányzata által elfogadott 6/2006.(VI.28.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Bolhó község helyi építési szabályzatával, sem pedig Heresznye Község Önkormányzata által kiadott 9/2005. (X.12.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Heresznye község építési szabályzatával. 11. Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatalának Barcsi Körzeti Földhivatala Sz.H /2011. ügyiratszámon szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg: A termőterületeket érintő kutatási tevékenység (Babócsa geokémiai célú talajminta vizsgálatok) végzéséhez időleges más célú használatra vonatkozó engedély beszerzése nem szükséges A termőföld védelmi érdekében a kutatási tevékenység végzése során az alábbi jogszabályi előírások betartására hívta fel a figyelmet: A termőterületeket csak a lehető legrövidebb időszakra, a lehető legkisebb területi mértékben lehet igénybe venni. A munkaeszközök közlekedése minél nagyobb mértékben a kialakított úthálózaton valósuljon meg, a termőterületek igénybevétele csak a feltétlenül indokolt esetben történhet. A kutatási tevékenység során a termőtalaj szennyezését mindenkor meg kell előzni, az esetleges szennyezés esetén a mentesítést haladéktalanul el kell végezni. A kutatási tevékenységet a gazdasági év azon időszakában kell elvégezni, amikor az termeléskieséssel nem, vagy a legkisebb mértékben jár, a talajszerkezet károsodása a legkisebb mértékű. A taposás és a munkavégzéssel egyéb okok miatti talajszerkezet károsodást a munkák befejezését követően megfelelő agrotechnika alkalmazásával meg kell szüntetni. 12. Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága a 609-2/2011. Ikt. számú, a Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály a HKF/169-1/2011/szakhat. nyilvántartási számú, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 74-2/2011. iktatószámú, Csokonyavisonta és Rinyaújlak Körjegyzőjének 686/2011 ügyiratszámú, Barcs Város Önkormányzata Címzetes Főjegyzője 2858/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásával külön feltételek kikötése nélkül hozzájárult a kutatási műszaki üzemi terv módosításához. 13. A Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 440/0298/002/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalással módosított 440/0298/001/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásaiban örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulását megadta. Emellett a 440/0298/001/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakra hívta fel a figyelmet: Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben a bányanyitás végleges helye és kiterjedése ismertté válik, az engedélyezési eljárások során a Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodáját szakhatóságként be kell vonni. 440/0298/002/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint rendelkezett:

4 - 4 - Jelen szakhatósági állásfoglalás a január 28-án kelt, 440/0298/001/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásommal együtt érvényes. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Pécsi Bányakapitánysághoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz ,- Ft. A kérelmező MOL Nyrt. jogorvoslati kérelme esetén az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerint, az általa a tárgyévben megfizetett felügyeleti díj összegét kell csökkenteni a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegével. I N D O K O L Á S A budapesti székhelyű MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt január 11-én a 121. Péterhida elnevezésű szénhidrogén-kutatási területre vonatkozóan a kutatás műszaki üzemi tervének módosítása iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A kérelem a 3730/2000/3. iktatószámú kutatási engedélyen, a kutatási engedély érvényességi idejét meghosszabbító 6297/2004/4. iktatószámú engedélyen, a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó 7816/2004/7 és 7392/2005/13 iktatószámú, valamint a kutatási műszaki üzemi terv módosítását jóváhagyó 8579/24/2006 és 3576/2/2010 iktatószámú határozatokon alapult. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kérelmet terjesztett be a 121. Péterhida Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítási kérelme nyomán indult eljárásban meghozandó döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságának elrendelésére. Kérelmét azzal indokolta, hogy a módosításban tervezett mérések a Duna-Dráva Nemzeti Park védett területeit, valamint a Natura 2000 hálózatba tartozó területeket érintenek, amelyek védelme érdekében a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. geokémiai célú talajvizsgálatok elvégzését célzó kérelmére hozott /2011 iktatószámú határozatában a tervezett munkálatok végzésének engedélyezett időtartamát erősen korlátozza. A Pécsi Bányakapitányság a kutatási műszaki üzemi terv módosítását jóváhagyó határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtásának elrendelését környezet- és természetvédelmi okból, a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 43/B.. (6) bekezdés a) pontja alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 101. (3) bekezdés e) pontja szerint tette. A Pécsi Bányakapitányság megállapította, hogy az előterjesztett dokumentáció megfelel a Bt ában és a Vhr. 6/C. -ában foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá csatolták hozzá az előírt mellékleteket, tehát az eljárás lefolytatható, így a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. melléklete szerint, január 19-én 70-5/2011. iktatószámú végzésével megkereste az érintett szakhatóságokat, hogy adják meg a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásukat. Az utolsó szakhatósági hozzájárulás beérkezésének időpontja: február 18. A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2011. iktatószámú szakhatósági hozzájárulását a rendelkező rész 8. pontja tartalmazza, amelyet az alábbiakkal indokolt: A hatáskörünkbe tartozó kérdéseket megvizsgálva megállapítottuk, hogy a kutatás érinti a 7/1996. (IV.17.) KTM rendelettel létesített Duna-Dráva Nemzeti Park védett területeit, valamint az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó területeket.

5 - 5 - A kérelem elbírálása során megállapítottuk, hogy a védett természeti és egyben Natura 2000 területen tervezett kutatás nem ellentétes a természetvédelem érdekeivel, így az a fenti feltételek betartásával engedélyezhető. A műszaki üzemi terv alapján valószínűsíthető, hogy a vállalkozó a kutatással érintett területen bányászati tevékenységet kíván végezni. A bányászati tevékenység negatív hatással lehet az országos jelentőségű védett természeti területre, ezért már az eljárás ezen szakaszában felhívjuk a vállalkozó figyelmét, hogy bányászati tevékenységet a Duna-Dráva Nemzeti Park területen nem engedélyezünk. Szakhatósági állásfoglalásunkat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdésében és a 3. sz. melléklet 11. pontjában foglalt hatáskörünkben, a tevékenység végzésére vonatkozó előírásainkat a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 7. (2) f) pontja, 31., 42. (1) és a 43. (1) bekezdése alapján adtuk meg. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tárgyi ügyben, mint joghatósággal rendelkező magyar hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 18. (1) bekezdése, szakhatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján járt el. A felügyelőség illetékességi területéről a Kormányrendelet 1. számú melléklet IV. 4. pontja rendelkezik. Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép, Somogyaracs Községek Körjegyzőjének 428/2011. számú szakhatósági hozzájárulásában megállapította, hogy a szakhatósági hozzájárulás kiadásának természetvédelmi akadálya nincs, a megküldött dokumentáció felülvizsgálata alapján a rendelkező rész 9. pontjában foglalt kikötés szerinti hozzájárulását megadta. Hatósága hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A. (2) bekezdése, illetve e rendelet 3. sz. melléklete, Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségnek fenntartásáról szóló 20/2007. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete, Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségnek fenntartásáról szóló 19/2007.(XII. 14.) önkormányzati rendelete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 12. (3) bekezdés d., pontja, illetve 21. (1) bekezdés b., pontja állapította meg. Bolhó-Heresznye Községek Önkormányzata Körjegyzője 123/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában, amelyet a rendelkező rész 10. pontja tartalmaz, megállapította, hogy a szakhatósági hozzájárulás kiadásának természetvédelmi akadálya nincs. A benyújtott tervdokumentációban foglaltak, illetve a tervezett tevékenység nem ellentétes Bolhó Község Önkormányzata által elfogadott 6/2006.(VI.28.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Bolhó község helyi építési szabályzatával, sem pedig Heresznye Község Önkormányzata által kiadott 9/2005. (X.12.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Heresznye község építési szabályzatával. Végzését a Bolhó Község Önkormányzata által elfogadott 6/2006.(VI.28.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Bolhó község helyi építési szabályzata, Heresznye Község Önkormányzata által kiadott 9/2005. (X.12.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Heresznye község építési szabályzata, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.(XII.20.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján hozta meg. Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatalának Barcsi Körzeti Földhivatala Sz.H /2011. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta: A Pécsi Bányakapitányság 70-5/2011. számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a 121 Péterhida elnevezésű területre készített szénhidrogén kutatási műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyásához. A csatolt dokumentáció szerint a kutatási (mérési) terület mintegy

6 - 6-51,65 km 2 (Heresznye, Bolhó, Babócsa, Komlósd, Péterhida, Barcs-Drávaszentes települések közigazgatási területét érinti.) A termőföld védelméről szóló évi CXXIX törvény (továbbiakban Tftv.) 14. (5) bekezdése alapján ezen kutatási tevékenység (időleges más célú hasznosítás) nem engedélyköteles. A rendelkező részben leírt, a termőföld védelme érdekében végrehajtandó és betartandó rendelkezéseket a Tftv ai tartalmazzák. Szakhatósági állásfoglalásomat az ügyben eljáró hatóság határozatába köteles belefoglalni és a határozat egy példányát ügyiratszámunkra hivatkozással részünkre megküldeni szíveskedjen. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 44. (9) bekezdése értelmében nincs lehetőség, azt csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében lehet megtenni. Tájékoztatásul közlöm, hogy a Barcsi Körzeti Földhivatal felettes szerve a Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Kaposvár. Szakhatósági állásfoglalásomat a Ket 44. -a alapján adtam meg. A Barcsi Körzeti Földhivatal hatáskörét a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. (1), 2. (1) és 7. (1) bekezdései biztosítják. Illetékességét ugyanezen rendelet 3. (4) bekezdése és 1. számú melléklete határozza meg. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 74-2/2011. iktatószámú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta: A kérelmező által benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a bányászati tevékenység természetes gyógytényezőt nem veszélyeztet, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv /A. -ban előírt módon, határidőn belül adtam ki. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom hatáskörét és illetékességét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010 (XII.27.) Korm. Rendelet állapítja meg. Csokonyavisonta és Rinyaújlak Körjegyzője 686/2011 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbi figyelemfelhívással adta meg: A kutatással érintett közigazgatási területünkön kútfúrás kellő szakmai gondoskodással folytatható, továbbá az esetlegesen okozott károk esetén eredeti állapot visszaállításával végezhető. Hozzájárulásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44.. alapján adom meg. Barcs Város Önkormányzata Címzetes Főjegyzője 2858/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u.5.) január 24-én, 121. Péterhida elnevezésű területre érvényes szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi terve módosításának jóváhagyására irányuló engedélyezési eljárása ügyében szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt kereste meg Barcs Város Önkormányzata Címzetes Főjegyzőjét. A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a szakhatósági hozzájárulás kiadásának természetvédelmi akadálya nincs. A hatóságom részére megküldött dokumentáció felülvizsgálata alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárulásomat megadtam. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A. (2) bekezdése, illetve e rendelet 3. sz. melléklete, Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi építési szabályzatáról szóló 15/2002. (IX.27.) számú önkormányzati rendelete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

7 - 7 - általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 12. (3) bekezdés d., pontja, illetve 21. (1) bekezdés b., pontja állapította meg. Végzésemet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A. (2) bekezdésében, illetve e rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak, valamint Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi építési szabályzatáról szóló 15/2002. (IX.27.) számú önkormányzati rendelete alapján hoztam meg. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály a HKF/169-1/2011/szakhat. nyilvántartási számú szakhatósági nyilatkozatát a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 58/A. -a alapján adta ki. Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 609-2/2011. ikt. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással bocsátotta ki: Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u. 5.) megkeresése alapján a MOL Nyrt. (Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) által beterjesztett a Pécsi Bányakapitányság illetékességi területén belül a barcsi Tűzoltóság illetékességi területére eső, 121. Péterhida elnevezésű területre érvényes szénhidrogén-kutatási műszaki üzemi terv módosítása ügyében összeállított tervdokumentációt felülvizsgáltam. A felülvizsgálat során megállapítottam, hogy a Tervben alkalmazott megoldások a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket kielégítik. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény szabályai alapján folytattam le az eljárást. Hatásköröm a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009.(XI.26.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésén alapul. Illetékességem a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 11/2007.(IV.24.) ÖTM. Rendelet 1. (1) bekezdésén alapul. Tárgyi ügyben szakhatóságként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.(XII.20.) Korm. Rendelet 4/A. (2) bekezdése, illetve a Rendelet 3. számú melléklet 1. sora alapján jártam el. A Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája a 440/0298/001/2011 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással bocsátotta ki: A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházással érintett területen több nyilvántartott régészeti lelőhelyen található. Mivel a tervezett talajmintavétel csupán néhány cm átmérőjű és cm mélységű fúrások alkalmazásával történik, kikötéseket nem fogalmaztam meg. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (Köv. tv.) 3. szerint a kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és táj védelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell végezni. A Köv. tv. 4. (1) bekezdése értelmében a kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége. A Köv. tv. 5. (1) bekezdése szerint a kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok számára. Szakhatósági eljárásom során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XlI.27.) Korm. rendelet (Korm. r) 2. számú melléklet A. pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. Régészeti vonatkozású kötéseimet a pontos régészeti érintettség mértékének meghatározása, valamint a régészeti lelőhelyek védelme érdekében tettem.

8 - 8 - Megállapítottam, hogy a tervezett l21 Péterhida" elnevezésű területre érvényes szénhidrogénkutatás műszaki üzemi tervének módosítása a kérelemben foglaltak szerint és a szakhatósági hozzájárulásban tett kikötések betartásával a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel és örökségvédelmi érdeket nem sért. Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket. ) 44-45/A. -ain, a Köv.tv és ain, valamint hivatkozott rendelkezésein, a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIlI.18.) NEFMI rendeleten és a Korm. r. 2. számú mellékletének A. pontján alapul. Irodánk hatáskörét és illetékességét a Korm. r. 6. (1) bekezdése, 5. (4) bekezdése és 1. melléklet 5. pontja, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg. 440/0298/002/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással bocsátotta ki: A Pécsi Bányakapitányság kérelmére a 121. Péterhida elnevezésű területre érvényes szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi tervének módosítása, Babócsa területén geokémiai célú talajminta vizsgálatok engedélyezési ügyében január 20-án érkezett tervdokumentáció felülvizsgálata alapján január 28-án, 440/0298/001/2011. számon szakhatósági állásfoglalást adtam ki. A szakhatósági állásfoglalás kiadását követően észleltem, hogy január 28-án, 440/0298/001/2011. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásunkban tévesen elvi vízjogi engedélyezési eljárás szerepel. A mellékelt kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 45. (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata alapján megállapítottam, hogy a megkeresés nem irányult elvi vízjogi engedélyezésre, így a szakhatósági állásfoglalásban leírtak tévedésen alapultak. Fentiek alapján megállapítom, hogy a 440/0298/001/2011. számon kiadott szakhatósági állásfoglalás a Ket. 44. (1) bekezdését sérti, ezért a sérelmezett fenti állásfoglalást a Ket. 44. (7) bekezdése alapján módosítottam. A Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontja esetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) a, a rendelkező rész 2. pontja esetében a Vhr. 6/C. (7) bekezdése, a rendelkező rész 3. pontja esetében a Vhr. 6/C (1) bekezdése, valamint a 8. (1) bekezdése a rendelkező rész 4. pontja esetében a Bt. 25. (1) bekezdése, a Vhr.10/B. (1) - (2) bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete, a rendelkező rész 5. pontja esetében a Bt a, a rendelkező rész 6. pontja esetében a Vhr. 6/C. (2) bekezdés h) pontja, a rendelkező rész 7. pontja esetében a Vhr. 6/C. (7) bekezdése, a rendelkező rész pontjai esetében az érintett szakhatóságok állásfoglalásai alapján határozott. A Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrtnek bányajáradék, felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így a kutatás műszaki üzemi tervének módosítása jóváhagyható. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 140. (1) bekezdés d) pontja, illetve a 61. (2)

9 - 9 - bekezdése alapján ,- Ft-ig terjedő összegű eljárási bírságot szabhat ki végrehajtási kényszerítő eszközként. A MOL Nyrt. előterjesztett kérelme a 121. Péterhida elnevezésű kutatási területen a Babócsa geokémiai célú talajminta vizsgálatok elvégzésének engedélyezésére irányult. A Pécsi Bányakapitányság a fentiek figyelembevételével, a Bt. 22. és a Vhr. 6. és 6/C. alapján, valamint a Bt ában megfogalmazott hatáskörében eljárva határozott az ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyásáról. A kérelemre indult eljárásban a Pécsi Bányakapitányság illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. (2) bekezdésében, a 3. (4) bekezdésében és a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul. A kérelmező MOL Nyrt. az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal és a Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda szakhatósági közreműködéséhez a 2x2.200,- Ft eljárási illetéket lerótta, valamint igazolta a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére ,- Ft, és a Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatalának Barcsi Körzeti Földhivatala részére ,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. A bányavállalkozónak az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerint az alapeljárás lefolytatásához igazgatási szolgáltatási díjat nem kellett fizetnie, tekintettel arra, hogy a bányahatóság felé felügyeleti díjat fizet, amely összeget az igazgatási szolgáltatási díj mértével csökkenteni kell. Az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98., 99. és ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. alapján állapította meg. Pécs, február 21. dr. Riedl István bányakapitány

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. április 21-én Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. január 11-én PELSOLAJ Szénhidrogén Kutató és

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. április 18-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/156-8/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. június 16-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. február 16-án Scherg Lőrinc Drávamenti Erdőbirtokossági

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/2815-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. június 23-án Mészkő és Dolomit Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. június 19-én MOL-RAG West Kft. Iktatószám: PBK/492-21/2013

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. február 27-én Plastic Work 2000 Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/1160-16/2011. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) - 503764

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 10-én WildHorse Energy Hungary Kft.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki).

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki). MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1080-3/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu HIRDETMÉNY A Szolnoki Bányakapitányság

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály JOGERŐS 2010. február 10-től. BBK/48/4/2010. Üi.: Szalai Ferenc Tel.: +3613731807 Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása SZŰCS-FUVAR

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/3619-3/2012. 2013. január 11-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK/2.399-4/2011. Ügyintéző: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-827/2011.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. május 30-án. Iktatószám: PBK/1761-49/2013. Önöknél:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu 299/5/2010. Üi.: Nagy Endre ( 72/314-952/212, endre.nagy@mbfh.hu) Tárgy:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. augusztus 22-én Synclean Resources Kft. Iktatószám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3397-23/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Tárgy: Magyaralmás kutatási műszaki

Részletesebben

Jogerős: 2011. szeptember 26-tól

Jogerős: 2011. szeptember 26-tól BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1881-15/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 26-tól Tárgy: Bugyi IX.- homok,

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős 2011. szept. 23-án BBK/1263-18/2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731807 Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1147-3/2012. Üi: Horeczky Veronika :+36 1 301 2928 e-mail: veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: Fellebbezés elbírálása

Részletesebben

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1400-6/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Duna-Dráva Cement

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k u t a t á s i e n g e d é l y t a d.

H A T Á R O Z A T. k u t a t á s i e n g e d é l y t a d. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Makó 0596/61 és 0596/67 hrsz.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Makó 0596/61 és 0596/67 hrsz. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2149-41/2012. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. augusztus

Részletesebben

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: MBK/2477-24/2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/503-762; 20/7725-994)

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000

Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000 Iktatószám: ki/jh01-5780/2014 POMÁZ VÁROSI ICO SPORTEGYESÜLET Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Szentendre Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046

Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046 Iktatószám: ki/jh01-3822/2013 Romhány Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Budapest Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134

Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134 Iktatószám: ki/jh01-6048/2014 Fővárosi Vízművek Sport Kör Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Budapest Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685

Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685 Iktatószám: ki/jh01-7314/2014 Községi Sportkör Nógrádsáp Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014 Nógrádsáp Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Hunyadi u. 7./II E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213

Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213 Iktatószám: ki/jh01-2327/2013 Csepel Hungary Club 94 Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Budapest Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

HATÁROZAT. helye: Békés megyében, Szeghalom területén a HHE-Déva-K-3 jelű kútban

HATÁROZAT. helye: Békés megyében, Szeghalom területén a HHE-Déva-K-3 jelű kútban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/452-5/2014. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. április 30. Tárgy: robbanóanyag felhasználási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74251-1-12/2010. Tárgy: Transz-Depar Kft. el zetes El adó: dr. Séra Judit (jogi) vizsgálati eljárása. Lovrityné (összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 18389-8-8/2011. Tárgy: OMSZ F igazgatóság, Ea: dr. Petrovics György Szentes, 499/1 hrsz, Imre Marianna kármentesítési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564

Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564 Iktatószám: ki/jh01-5763/2014 Ugodi Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ugod Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

Iktatószám: ki/jh01-5140/2014 Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

Iktatószám: ki/jh01-5140/2014 Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 Iktatószám: ki/jh01-5140/2014 Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 Ügyiratszám: be/sfp-5140/2014 Mosonmagyaróvár Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Wittmann Antal park 1. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 9200

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Ügyiratszám: 3289/ 4 /2011. Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné Telefon: 88/424-866 Tárgy: Esztergom, Palatinus-tó fürdővíz profil megállapítása

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 3519/14/2010. Ikt. sz. Önöknél: 2/15/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060

Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060 Iktatószám: ki/jh01-6492/2014 Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Bicske Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6094/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 144. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2351

Ügyiratszám: be/sfp-6094/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 144. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2351 Iktatószám: ki/jh01-6094/2014 ALSÓNÉMEDI SPORT EGYESÜLET Ügyiratszám: be/sfp-6094/2014 Alsónémedi Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 144. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2351 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/8-23/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204

Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204 Iktatószám: ki/jh01-5409/2014 Goldball 94 Football Club Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Budapest Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 21-én Dráva-Kavics és Ingatlan Kft.

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500

Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500 Iktatószám: ki/jh01-5122/2014 Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014 Baja Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kocsis Pál utca 1/D. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851

Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851 Iktatószám: ki/jh01-5698/2014 Környei Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Környe Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-3985/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Jókai Mór út 12 E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2943

Ügyiratszám: be/sfp-3985/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Jókai Mór út 12 E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2943 Iktatószám: ki/jh01-3985/2013 Bábolnai Sport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-3985/2013 Bábolna Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Jókai Mór út 12 E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2943 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053

Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053 Iktatószám: ki/jh01-5547/2014 Bodajk Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Bodajk Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

Tárgy: Csákvár IV. - homok 2011-2016.évi kitermelési MÜT kérelem Jogerős: 2011. április 19.

Tárgy: Csákvár IV. - homok 2011-2016.évi kitermelési MÜT kérelem Jogerős: 2011. április 19. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK: 4756/10/2010. ügyintéző: Lopotnyik András :(06-88) 576 636 : (06-88) 576 646 E-mail: andras_lopotnyik@mbfh.hu Tárgy: Csákvár IV. -

Részletesebben

Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 6000

Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 6000 Iktatószám: ki/jh01-5489/2014 Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014 Kecskemét Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csabay Géza krt. 1/a. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu

Részletesebben

Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000

Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000 Iktatószám: ki/jh01-5785/2014 VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-5785/2014 Székesfehérvár Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

IGAZGATÁSI OSZTÁLY HATÁROZAT II.

IGAZGATÁSI OSZTÁLY HATÁROZAT II. Debrrecen Megyeii Jogú Várros Önkorrmányzatt Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/3218-13/2012. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/37-14/2012. 2012. június 21-én jogerőre emelkedett. Üi.: Kusz

Részletesebben

Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 101. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 3324

Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 101. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 3324 Iktatószám: ki/jh01-5477/2014 Felsőtárkány SC Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5477/2014 Felsőtárkány Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 101. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 3324 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben