PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U Postafiók 61 (06-72) , Fax: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok Iktatószám: 70-25/ Budapest, Ügyintéző: Gacsályi Márta Október huszonharmadika u. 18. : /220 : : Önöknél: Ügyintéző: Gyergyói László Iktatószám: UA001500/K-32/2011 Tárgy: 121. Péterhida Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás engedélyeztetése (Babócsa geokémiai célú talajminta vizsgálatok). H A T Á R O Z A T A Pécsi Bányakapitányság a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) bányavállalkozó részére a 121. Péterhida elnevezésű területen végzendő szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi tervének módosítását az alábbi megállapításokkal és feltételekkel j ó v á h a g y j a : 1. A Pécsi Bányakapitányság a határozatát fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítja. 2. A 121. Péterhida nevű szénhidrogén-kutatási területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv a Pécsi Bányakapitányság 3730/2000/3. iktatószámú kutatási engedélyében, a kutatási engedély érvényességi idejét meghosszabbító 6297/2004/4. iktatószámú engedélyben, a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó 7816/2004/7 és 7392/2005/13 iktatószámú, valamint a kutatási műszaki üzemi terv módosítását jóváhagyó 8579/24/2006, 971/21/2009 és 3576/2/2010 iktatószámú határozatokban előírtak betartása mellett, a jelen határozattal jóváhagyott módosításokkal, kiegészítésekkel érvényes. 3. Alkalmazható kutatási módszerek a fenti határozatokban foglaltakon túl: a 121. Péterhida elnevezésű kutatási területen a Babócsa geokémiai célú talajminta vizsgálatok kivitelezése (250x250 m-es elrendezésben 885 db, egyenként kb. 10 gramm talajminta vétele kézi mintavevővel, a talajminták laboratóriumi vizsgálata). Az elvégzett kutatásról zárójelentést kell

2 - 2 - készíteni, amelyet a kutatás befejezésétől, de legkésőbb a kutatásra engedélyezett időszak lejártától számított hat hónapon belül 2 példányban jóváhagyásra be kell nyújtani a Bányakapitányságra. 4. A bányavállalkozónak a kutatás során nyert földtani adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettségeit a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 25. (1) bekezdésben foglaltak szerint, a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10/B. (1)-(4) bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete alapján kell teljesítenie. 5. A bányavállalkozó, illetve a tevékenységet végző szervezet a kutatási tevékenységével okozott károkat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 6. A kutatási tevékenység során talajminták vételét tervezik néhány centiméter átmérőjű és kb cm mélységű furat aljáról kézi mintavevővel, egy kivett talajminta mennyisége kb. 10 gramm. A mérési pontokat gyalogosan közelítik meg. A tervezett tevékenység talajmegbontással nem jár, károkozás várhatóan nem történik. Az esetlegesen előforduló károk rendezésére szolgáló biztosíték fedezeteként a MOL Nyrt. által, a jogosultságában lévő szénhidrogén-kutatási területekhez igazolt, kedvezményezettként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt megjelölő x,- Ft, azaz x forint bankgarancia szolgál. 7. A bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, a tevékenységet végző szervezet (alvállalkozó) megnevezését, valamint a kutatás felelős műszaki vezetőjének és helyettesének nevét, elérhetőségét 8 nappal megelőzően, illetve a kutatás befejezését 8 napon belül a Bányakapitányság részére írásban bejelenteni. 8. A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2011. iktatószámú szakhatósági hozzájárulása szerint: 8.1. A munkák megkezdése előtt a természeti értékek zavartalanságának biztosítása érdekében fel kell venni a kapcsolatot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal, mint a terület természetvédelmi kezelőjével (Horváth Zoltán tájegységvezető - 30/ ) A területen a munkák kizárólag a védett növények veszélyeztetése és a védett állatok zavarása nélkül végezhetők A munkálatok során az élő környezetben esett kár lehetőségét (taposás, szennyezés) minimálisra kell csökkenteni Védett természeti területen a tervezett talajminta vizsgálatok során a mérési pontokat csak gyalogosan szabad megközelíteni Védett természeti területen mérések március 10. és július 14. között, illetve augusztus 16. és november 30. között nem végezhetők Fokozottan ügyelni kell a terület tisztaságára, a keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és el kell szállítani A kutatási tevékenység befejeztével a területen a kutatási tevékenységből adódóan keletkezett felszíni tájsebeket rendezni kell. 9. Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép, Somogyaracs Községek Körjegyzőjének 428/2011. számú szakhatósági hozzájárulása szerint: A Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u.5.), mint I. fokú hatóság megkeresésére a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) bányavállalkozó által készített 121. Péterhida elnevezésű területre érvényes szénhidrogénkutatás műszaki üzemi terv módosítása tárgyú engedélyezési dokumentációját felülvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyban jelzett terv módosításának jóváhagyásához természetvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

3 - 3 - A kutatással érintett terület Babócsa 2 hrsz.-ú és Péterhida 077/3 hrsz.-ú vonatkozásában helyi jelentőségű védett természeti területet érint, ezért a területeken a kutatáshoz minden építési, földmunkával járó, illetve növényzetet érintő beavatkozás végzéséhez a körjegyző engedélye szükséges. 10. Bolhó-Heresznye Községek Önkormányzata Körjegyzője 123/2011 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásával a műszaki üzemi terve módosításának jóváhagyására irányuló eljáráshoz természetvédelmi szempontból az alábbi módon hozzájárult: A hatóságom részére megküldött dokumentációban foglaltak nem ellentétesek Bolhó Község Önkormányzata által elfogadott 6/2006.(VI.28.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Bolhó község helyi építési szabályzatával, sem pedig Heresznye Község Önkormányzata által kiadott 9/2005. (X.12.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Heresznye község építési szabályzatával. 11. Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatalának Barcsi Körzeti Földhivatala Sz.H /2011. ügyiratszámon szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg: A termőterületeket érintő kutatási tevékenység (Babócsa geokémiai célú talajminta vizsgálatok) végzéséhez időleges más célú használatra vonatkozó engedély beszerzése nem szükséges A termőföld védelmi érdekében a kutatási tevékenység végzése során az alábbi jogszabályi előírások betartására hívta fel a figyelmet: A termőterületeket csak a lehető legrövidebb időszakra, a lehető legkisebb területi mértékben lehet igénybe venni. A munkaeszközök közlekedése minél nagyobb mértékben a kialakított úthálózaton valósuljon meg, a termőterületek igénybevétele csak a feltétlenül indokolt esetben történhet. A kutatási tevékenység során a termőtalaj szennyezését mindenkor meg kell előzni, az esetleges szennyezés esetén a mentesítést haladéktalanul el kell végezni. A kutatási tevékenységet a gazdasági év azon időszakában kell elvégezni, amikor az termeléskieséssel nem, vagy a legkisebb mértékben jár, a talajszerkezet károsodása a legkisebb mértékű. A taposás és a munkavégzéssel egyéb okok miatti talajszerkezet károsodást a munkák befejezését követően megfelelő agrotechnika alkalmazásával meg kell szüntetni. 12. Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága a 609-2/2011. Ikt. számú, a Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály a HKF/169-1/2011/szakhat. nyilvántartási számú, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 74-2/2011. iktatószámú, Csokonyavisonta és Rinyaújlak Körjegyzőjének 686/2011 ügyiratszámú, Barcs Város Önkormányzata Címzetes Főjegyzője 2858/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásával külön feltételek kikötése nélkül hozzájárult a kutatási műszaki üzemi terv módosításához. 13. A Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 440/0298/002/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalással módosított 440/0298/001/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásaiban örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulását megadta. Emellett a 440/0298/001/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakra hívta fel a figyelmet: Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben a bányanyitás végleges helye és kiterjedése ismertté válik, az engedélyezési eljárások során a Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodáját szakhatóságként be kell vonni. 440/0298/002/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint rendelkezett:

4 - 4 - Jelen szakhatósági állásfoglalás a január 28-án kelt, 440/0298/001/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásommal együtt érvényes. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Pécsi Bányakapitánysághoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz ,- Ft. A kérelmező MOL Nyrt. jogorvoslati kérelme esetén az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerint, az általa a tárgyévben megfizetett felügyeleti díj összegét kell csökkenteni a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegével. I N D O K O L Á S A budapesti székhelyű MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt január 11-én a 121. Péterhida elnevezésű szénhidrogén-kutatási területre vonatkozóan a kutatás műszaki üzemi tervének módosítása iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A kérelem a 3730/2000/3. iktatószámú kutatási engedélyen, a kutatási engedély érvényességi idejét meghosszabbító 6297/2004/4. iktatószámú engedélyen, a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó 7816/2004/7 és 7392/2005/13 iktatószámú, valamint a kutatási műszaki üzemi terv módosítását jóváhagyó 8579/24/2006 és 3576/2/2010 iktatószámú határozatokon alapult. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kérelmet terjesztett be a 121. Péterhida Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítási kérelme nyomán indult eljárásban meghozandó döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságának elrendelésére. Kérelmét azzal indokolta, hogy a módosításban tervezett mérések a Duna-Dráva Nemzeti Park védett területeit, valamint a Natura 2000 hálózatba tartozó területeket érintenek, amelyek védelme érdekében a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. geokémiai célú talajvizsgálatok elvégzését célzó kérelmére hozott /2011 iktatószámú határozatában a tervezett munkálatok végzésének engedélyezett időtartamát erősen korlátozza. A Pécsi Bányakapitányság a kutatási műszaki üzemi terv módosítását jóváhagyó határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtásának elrendelését környezet- és természetvédelmi okból, a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 43/B.. (6) bekezdés a) pontja alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 101. (3) bekezdés e) pontja szerint tette. A Pécsi Bányakapitányság megállapította, hogy az előterjesztett dokumentáció megfelel a Bt ában és a Vhr. 6/C. -ában foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá csatolták hozzá az előírt mellékleteket, tehát az eljárás lefolytatható, így a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. melléklete szerint, január 19-én 70-5/2011. iktatószámú végzésével megkereste az érintett szakhatóságokat, hogy adják meg a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásukat. Az utolsó szakhatósági hozzájárulás beérkezésének időpontja: február 18. A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2011. iktatószámú szakhatósági hozzájárulását a rendelkező rész 8. pontja tartalmazza, amelyet az alábbiakkal indokolt: A hatáskörünkbe tartozó kérdéseket megvizsgálva megállapítottuk, hogy a kutatás érinti a 7/1996. (IV.17.) KTM rendelettel létesített Duna-Dráva Nemzeti Park védett területeit, valamint az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó területeket.

5 - 5 - A kérelem elbírálása során megállapítottuk, hogy a védett természeti és egyben Natura 2000 területen tervezett kutatás nem ellentétes a természetvédelem érdekeivel, így az a fenti feltételek betartásával engedélyezhető. A műszaki üzemi terv alapján valószínűsíthető, hogy a vállalkozó a kutatással érintett területen bányászati tevékenységet kíván végezni. A bányászati tevékenység negatív hatással lehet az országos jelentőségű védett természeti területre, ezért már az eljárás ezen szakaszában felhívjuk a vállalkozó figyelmét, hogy bányászati tevékenységet a Duna-Dráva Nemzeti Park területen nem engedélyezünk. Szakhatósági állásfoglalásunkat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdésében és a 3. sz. melléklet 11. pontjában foglalt hatáskörünkben, a tevékenység végzésére vonatkozó előírásainkat a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 7. (2) f) pontja, 31., 42. (1) és a 43. (1) bekezdése alapján adtuk meg. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tárgyi ügyben, mint joghatósággal rendelkező magyar hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 18. (1) bekezdése, szakhatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján járt el. A felügyelőség illetékességi területéről a Kormányrendelet 1. számú melléklet IV. 4. pontja rendelkezik. Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép, Somogyaracs Községek Körjegyzőjének 428/2011. számú szakhatósági hozzájárulásában megállapította, hogy a szakhatósági hozzájárulás kiadásának természetvédelmi akadálya nincs, a megküldött dokumentáció felülvizsgálata alapján a rendelkező rész 9. pontjában foglalt kikötés szerinti hozzájárulását megadta. Hatósága hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A. (2) bekezdése, illetve e rendelet 3. sz. melléklete, Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségnek fenntartásáról szóló 20/2007. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete, Péterhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségnek fenntartásáról szóló 19/2007.(XII. 14.) önkormányzati rendelete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 12. (3) bekezdés d., pontja, illetve 21. (1) bekezdés b., pontja állapította meg. Bolhó-Heresznye Községek Önkormányzata Körjegyzője 123/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában, amelyet a rendelkező rész 10. pontja tartalmaz, megállapította, hogy a szakhatósági hozzájárulás kiadásának természetvédelmi akadálya nincs. A benyújtott tervdokumentációban foglaltak, illetve a tervezett tevékenység nem ellentétes Bolhó Község Önkormányzata által elfogadott 6/2006.(VI.28.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Bolhó község helyi építési szabályzatával, sem pedig Heresznye Község Önkormányzata által kiadott 9/2005. (X.12.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Heresznye község építési szabályzatával. Végzését a Bolhó Község Önkormányzata által elfogadott 6/2006.(VI.28.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Bolhó község helyi építési szabályzata, Heresznye Község Önkormányzata által kiadott 9/2005. (X.12.) számú önkormányzati rendelettel kiadott Heresznye község építési szabályzata, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.(XII.20.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján hozta meg. Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatalának Barcsi Körzeti Földhivatala Sz.H /2011. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta: A Pécsi Bányakapitányság 70-5/2011. számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a 121 Péterhida elnevezésű területre készített szénhidrogén kutatási műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyásához. A csatolt dokumentáció szerint a kutatási (mérési) terület mintegy

6 - 6-51,65 km 2 (Heresznye, Bolhó, Babócsa, Komlósd, Péterhida, Barcs-Drávaszentes települések közigazgatási területét érinti.) A termőföld védelméről szóló évi CXXIX törvény (továbbiakban Tftv.) 14. (5) bekezdése alapján ezen kutatási tevékenység (időleges más célú hasznosítás) nem engedélyköteles. A rendelkező részben leírt, a termőföld védelme érdekében végrehajtandó és betartandó rendelkezéseket a Tftv ai tartalmazzák. Szakhatósági állásfoglalásomat az ügyben eljáró hatóság határozatába köteles belefoglalni és a határozat egy példányát ügyiratszámunkra hivatkozással részünkre megküldeni szíveskedjen. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 44. (9) bekezdése értelmében nincs lehetőség, azt csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében lehet megtenni. Tájékoztatásul közlöm, hogy a Barcsi Körzeti Földhivatal felettes szerve a Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Kaposvár. Szakhatósági állásfoglalásomat a Ket 44. -a alapján adtam meg. A Barcsi Körzeti Földhivatal hatáskörét a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. (1), 2. (1) és 7. (1) bekezdései biztosítják. Illetékességét ugyanezen rendelet 3. (4) bekezdése és 1. számú melléklete határozza meg. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 74-2/2011. iktatószámú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta: A kérelmező által benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a bányászati tevékenység természetes gyógytényezőt nem veszélyeztet, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv /A. -ban előírt módon, határidőn belül adtam ki. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom hatáskörét és illetékességét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010 (XII.27.) Korm. Rendelet állapítja meg. Csokonyavisonta és Rinyaújlak Körjegyzője 686/2011 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbi figyelemfelhívással adta meg: A kutatással érintett közigazgatási területünkön kútfúrás kellő szakmai gondoskodással folytatható, továbbá az esetlegesen okozott károk esetén eredeti állapot visszaállításával végezhető. Hozzájárulásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44.. alapján adom meg. Barcs Város Önkormányzata Címzetes Főjegyzője 2858/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u.5.) január 24-én, 121. Péterhida elnevezésű területre érvényes szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi terve módosításának jóváhagyására irányuló engedélyezési eljárása ügyében szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt kereste meg Barcs Város Önkormányzata Címzetes Főjegyzőjét. A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a szakhatósági hozzájárulás kiadásának természetvédelmi akadálya nincs. A hatóságom részére megküldött dokumentáció felülvizsgálata alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárulásomat megadtam. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A. (2) bekezdése, illetve e rendelet 3. sz. melléklete, Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi építési szabályzatáról szóló 15/2002. (IX.27.) számú önkormányzati rendelete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

7 - 7 - általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 12. (3) bekezdés d., pontja, illetve 21. (1) bekezdés b., pontja állapította meg. Végzésemet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A. (2) bekezdésében, illetve e rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak, valamint Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi építési szabályzatáról szóló 15/2002. (IX.27.) számú önkormányzati rendelete alapján hoztam meg. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály a HKF/169-1/2011/szakhat. nyilvántartási számú szakhatósági nyilatkozatát a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 58/A. -a alapján adta ki. Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 609-2/2011. ikt. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással bocsátotta ki: Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u. 5.) megkeresése alapján a MOL Nyrt. (Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) által beterjesztett a Pécsi Bányakapitányság illetékességi területén belül a barcsi Tűzoltóság illetékességi területére eső, 121. Péterhida elnevezésű területre érvényes szénhidrogén-kutatási műszaki üzemi terv módosítása ügyében összeállított tervdokumentációt felülvizsgáltam. A felülvizsgálat során megállapítottam, hogy a Tervben alkalmazott megoldások a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket kielégítik. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény szabályai alapján folytattam le az eljárást. Hatásköröm a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009.(XI.26.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésén alapul. Illetékességem a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 11/2007.(IV.24.) ÖTM. Rendelet 1. (1) bekezdésén alapul. Tárgyi ügyben szakhatóságként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.(XII.20.) Korm. Rendelet 4/A. (2) bekezdése, illetve a Rendelet 3. számú melléklet 1. sora alapján jártam el. A Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája a 440/0298/001/2011 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással bocsátotta ki: A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházással érintett területen több nyilvántartott régészeti lelőhelyen található. Mivel a tervezett talajmintavétel csupán néhány cm átmérőjű és cm mélységű fúrások alkalmazásával történik, kikötéseket nem fogalmaztam meg. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (Köv. tv.) 3. szerint a kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és táj védelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell végezni. A Köv. tv. 4. (1) bekezdése értelmében a kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége. A Köv. tv. 5. (1) bekezdése szerint a kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok számára. Szakhatósági eljárásom során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XlI.27.) Korm. rendelet (Korm. r) 2. számú melléklet A. pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. Régészeti vonatkozású kötéseimet a pontos régészeti érintettség mértékének meghatározása, valamint a régészeti lelőhelyek védelme érdekében tettem.

8 - 8 - Megállapítottam, hogy a tervezett l21 Péterhida" elnevezésű területre érvényes szénhidrogénkutatás műszaki üzemi tervének módosítása a kérelemben foglaltak szerint és a szakhatósági hozzájárulásban tett kikötések betartásával a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel és örökségvédelmi érdeket nem sért. Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket. ) 44-45/A. -ain, a Köv.tv és ain, valamint hivatkozott rendelkezésein, a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIlI.18.) NEFMI rendeleten és a Korm. r. 2. számú mellékletének A. pontján alapul. Irodánk hatáskörét és illetékességét a Korm. r. 6. (1) bekezdése, 5. (4) bekezdése és 1. melléklet 5. pontja, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg. 440/0298/002/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással bocsátotta ki: A Pécsi Bányakapitányság kérelmére a 121. Péterhida elnevezésű területre érvényes szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi tervének módosítása, Babócsa területén geokémiai célú talajminta vizsgálatok engedélyezési ügyében január 20-án érkezett tervdokumentáció felülvizsgálata alapján január 28-án, 440/0298/001/2011. számon szakhatósági állásfoglalást adtam ki. A szakhatósági állásfoglalás kiadását követően észleltem, hogy január 28-án, 440/0298/001/2011. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásunkban tévesen elvi vízjogi engedélyezési eljárás szerepel. A mellékelt kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 45. (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata alapján megállapítottam, hogy a megkeresés nem irányult elvi vízjogi engedélyezésre, így a szakhatósági állásfoglalásban leírtak tévedésen alapultak. Fentiek alapján megállapítom, hogy a 440/0298/001/2011. számon kiadott szakhatósági állásfoglalás a Ket. 44. (1) bekezdését sérti, ezért a sérelmezett fenti állásfoglalást a Ket. 44. (7) bekezdése alapján módosítottam. A Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontja esetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) a, a rendelkező rész 2. pontja esetében a Vhr. 6/C. (7) bekezdése, a rendelkező rész 3. pontja esetében a Vhr. 6/C (1) bekezdése, valamint a 8. (1) bekezdése a rendelkező rész 4. pontja esetében a Bt. 25. (1) bekezdése, a Vhr.10/B. (1) - (2) bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete, a rendelkező rész 5. pontja esetében a Bt a, a rendelkező rész 6. pontja esetében a Vhr. 6/C. (2) bekezdés h) pontja, a rendelkező rész 7. pontja esetében a Vhr. 6/C. (7) bekezdése, a rendelkező rész pontjai esetében az érintett szakhatóságok állásfoglalásai alapján határozott. A Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrtnek bányajáradék, felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így a kutatás műszaki üzemi tervének módosítása jóváhagyható. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 140. (1) bekezdés d) pontja, illetve a 61. (2)

9 - 9 - bekezdése alapján ,- Ft-ig terjedő összegű eljárási bírságot szabhat ki végrehajtási kényszerítő eszközként. A MOL Nyrt. előterjesztett kérelme a 121. Péterhida elnevezésű kutatási területen a Babócsa geokémiai célú talajminta vizsgálatok elvégzésének engedélyezésére irányult. A Pécsi Bányakapitányság a fentiek figyelembevételével, a Bt. 22. és a Vhr. 6. és 6/C. alapján, valamint a Bt ában megfogalmazott hatáskörében eljárva határozott az ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyásáról. A kérelemre indult eljárásban a Pécsi Bányakapitányság illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. (2) bekezdésében, a 3. (4) bekezdésében és a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul. A kérelmező MOL Nyrt. az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal és a Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda szakhatósági közreműködéséhez a 2x2.200,- Ft eljárási illetéket lerótta, valamint igazolta a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére ,- Ft, és a Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatalának Barcsi Körzeti Földhivatala részére ,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. A bányavállalkozónak az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerint az alapeljárás lefolytatásához igazgatási szolgáltatási díjat nem kellett fizetnie, tekintettel arra, hogy a bányahatóság felé felügyeleti díjat fizet, amely összeget az igazgatási szolgáltatási díj mértével csökkenteni kell. Az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98., 99. és ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. alapján állapította meg. Pécs, február 21. dr. Riedl István bányakapitány

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. április 21-én Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. november 22-én Magyar Horizont Energia Kft.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. május 22-én Tesoro Invest Kft. Iktatószám: PBK/467-7/2014

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. július 31-én Dr. Molnár Pál Iktatószám: PBK/909-20/2011

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. január 11-én KORONA-CÍMERHÁZ Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. január 11-én PELSOLAJ Szénhidrogén Kutató és

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. október 05-én LADIGUE Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2977-9/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. április 18-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. augusztus 25-én MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részletesebben

Tárgy: Szany 0132/2 11; 0133/1 5; 0135; 0136/1 4; 0137; 0138/4; 0138/6 12; 0139; 0142; 0143/1; 0143/4 6. hrsz., kutatási műszaki üzemi terv

Tárgy: Szany 0132/2 11; 0133/1 5; 0135; 0136/1 4; 0137; 0138/4; 0138/6 12; 0139; 0142; 0143/1; 0143/4 6. hrsz., kutatási műszaki üzemi terv MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/4429-19/2010 Jogerős: 2011.04.21. Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Tárgy: Szany

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 14-én Magyar Horizont Energia Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2905-10/2014. 2015. február 11-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t :

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t : Ikt. szám: PBK/3104-10/2015 Üi.: Nagy Endre Jogerőre emelkedett 2016. február 5-én. Tárgy: Az Alsórajk I. (D-1) tőzeg védnevű bányatelken működő bányaüzem 2011-2015. évekre vonatkozó Műszaki Üzemi Terv

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. június 14-én Dráva-Kavics és Beton Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. június 16-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Részletesebben

Tárgy: Csém 048/1 hrsz.-ú területen homok és kavics kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése ügyében H A T Á R O Z A T

Tárgy: Csém 048/1 hrsz.-ú területen homok és kavics kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése ügyében H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2866-15/2012 Ügyintéző: Németh Károly Földtani- és Adattári Osztály : (06-1) 373-1811 E-mail.: karoly.nemeth@mbfh.hu Tárgy: Csém 048/1

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/156-8/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. február 25-én Magyar Horizont Energia Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2196/18/2010 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. február 16-án Scherg Lőrinc Drávamenti Erdőbirtokossági

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.: MBK/3603-20/2012 Üi.: Láda Péter ( :46/503-755; 20/772-6003)

Részletesebben

Jogerős március 28.

Jogerős március 28. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/273-10/2012. Üi.: Lőrincz György Tel.: 06/1-373-1814 Mobil: 06-20-772-5997 MOL Nyrt. Kutatás- Termelési Divízió Eurázsiai Kutatás-

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. augusztus 02-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részletesebben

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG I. sz: BBK/3066-15/2012 Üi: Kovácsné Szatmári Tünde Földtani és Adattári Osztály : (06-1) 373-1812 Kapirgálógép Kft. Jogerős: 2013. június

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

NAC Invest Kft Budapest Jogerőssé vált: augusztus 31-én H A T Á R O Z A T

NAC Invest Kft Budapest Jogerőssé vált: augusztus 31-én H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/985-23/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Tárgy: Harka, Kópháza, Sopron kutatási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3242-16/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Fellebbezés után jogerős 04.10. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T

Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Földtani és Adattári Osztály Ikt.sz.: BBK/2933/20/2010. Üi.: Kókay Ágoston Kamrás Kft. 2340 Kiskunlacháza Dózsa Gy. u. 168. Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/2815-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. január 12-én Tóth Szilvia Iktatószám: PBK/3513-6/2011

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. június 23-án Mészkő és Dolomit Kft. Iktatószám:

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 2. A tájrendezett területtel a tulajdonos szabadon rendelkezik.

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 2. A tájrendezett területtel a tulajdonos szabadon rendelkezik. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/586-11/2014. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. május 27. Tárgy: Csanádpalota I.-agyag védnevű

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2999-23/2013. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2015. március

Részletesebben

Jogerőre emelkedett december 3-án. MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT. KTD EKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Jogerőre emelkedett december 3-án. MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT. KTD EKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. június 19-én MOL-RAG West Kft. Iktatószám: PBK/492-21/2013

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. február 16-án Dráva-Kavics és Beton Kft. Iktatószám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y ja

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y ja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/4593-27/2010 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 08.26. Tárgy: Dorog - Nyugati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 8. A kutatás szakhatósági előírásai a következők: 8.1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

H A T Á R O Z A T. 8. A kutatás szakhatósági előírásai a következők: 8.1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Jogerős: február 18. Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra!

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ügyirat száma: SZBK/3.267-6/2011. Hiv. szám: UA001500/K-1175/2011. Ügyintézőjük: Kálmán Miklós MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió Eurázsiai Kutatás-Termelés Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok 1117 Budapest

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2589-7/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-319

Részletesebben

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2626-6/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 11.

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Iktatási számunk: VBK/235/2/2010 Tárgy: Esztergom-Tát- Tokod nyersanyagkutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása

H A T Á R O Z A T. Iktatási számunk: VBK/235/2/2010 Tárgy: Esztergom-Tát- Tokod nyersanyagkutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Jogerős: február 18. Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra!

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ügyirat száma: SZBK/3.268-6/2011. Hiv. szám: UA001500/K-1175/2011. Ügyintézőjük: Kálmán Miklós MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió Eurázsiai Kutatás-Termelés Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok 1117 Budapest

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/669-12/2012 Jogerős: 06.28. Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

Tárgy: 129. Békéscsaba megnevezésű kutatási területre vonatkozó kutatási jogadomány meghosszabbítása, kutatási MÜT módosítás jóváhagyása.

Tárgy: 129. Békéscsaba megnevezésű kutatási területre vonatkozó kutatási jogadomány meghosszabbítása, kutatási MÜT módosítás jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T

Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Földtani és Adattári Osztály Ikt.sz.: BBK/1840/3/2010. Üi.: Kókay Ágoston Szigetkavics Kft. 1239 Budapest Grassalkovich út 255. Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/1160-16/2011. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) - 503764

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 10-én WildHorse Energy Hungary Kft.

Részletesebben

Jogerőre emelkedett augusztus 17-én. MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT. KTD EKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Jogerőre emelkedett augusztus 17-én. MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT. KTD EKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3568-12 /2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 04.09. Tárgy: Egyházaskesző

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. február 27-én Plastic Work 2000 Kft. Iktatószám:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki).

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki). MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1080-3/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu HIRDETMÉNY A Szolnoki Bányakapitányság

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. december 08-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Tárgy: Csongrád IV.- homok bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása HATÁROZAT

Tárgy: Csongrád IV.- homok bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1691-9/2013. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2013. szeptember 6. Tárgy: Csongrád IV.- homok bányabezárási

Részletesebben

Tárgy: Kiskunhalas megjelölésű kutatási területre vonatkozó kutatási jogadomány átruházása Jogerőssé vált: január 13-án H A T Á R O Z A T

Tárgy: Kiskunhalas megjelölésű kutatási területre vonatkozó kutatási jogadomány átruházása Jogerőssé vált: január 13-án H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

: Melléklet: 3 pld dokumentáció : VF számla

: Melléklet: 3 pld dokumentáció : VF számla MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.11-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1894-21/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/268-6/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3527-12/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. március

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Békés V.- homok bányatelek szüneteltetési MÜT kérelem jóváhagyása Vésztő 619/4 hrsz. I. Őrház Jogerőssé vált: 2014.

Tárgy: Békés V.- homok bányatelek szüneteltetési MÜT kérelem jóváhagyása Vésztő 619/4 hrsz. I. Őrház Jogerőssé vált: 2014. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2829-10/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Tárgy: Békés V.-

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály JOGERŐS 2010. február 10-től. BBK/48/4/2010. Üi.: Szalai Ferenc Tel.: +3613731807 Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása SZŰCS-FUVAR

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 76.735-1-10/2010. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Szeged, el zetes

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

fol y t a t j a. II.

fol y t a t j a. II. Iktatószám: PBK/2975-25/2014 Ügyintéző: Gross Tamás Tárgy: A Szőcsénypuszta elnevezésű szénhidrogén mező ismételt kutatásának műszaki üzemi terve. Önöknél: Ügyintéző: Gyergyói László Iktatószám: UA001500/K-2038/2014

Részletesebben

9841 Kám Kisfaludy u. 13. A határozat jogerős: H A T Á R O Z A T

9841 Kám Kisfaludy u. 13. A határozat jogerős: H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2928-13/2011. Ügyintéző: Eper Gábor :(06-88) 576-643 :(06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szemenye I. kavics bányabezárási

Részletesebben

Concord Invest Kft. H A T Á R O Z A T Budapest Ferenc tér 6-7/A

Concord Invest Kft. H A T Á R O Z A T Budapest Ferenc tér 6-7/A BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.sz.: BBK/4372/14/2010. Concord Invest Kft. Üi.: Kókay Ágoston : (06-1) 373-1809 1094 Budapest Ferenc tér 6-7/A Tárgy: Galgagyörk község külterületére szóló, andezit nyersanyagra

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/2131-9/2011. /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!/

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3847-7/2012. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 02.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1./ Engedélyezi a kutatási tevékenységet a Buják 0114, 0112/5 hrsz-ú területen.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1./ Engedélyezi a kutatási tevékenységet a Buják 0114, 0112/5 hrsz-ú területen. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.sz.: BBK/727-9/2012. Frugiparus Kft. Üi.: Kókay Ágoston Tel.: 06-1-373-1809 Email: agoston.kokay@mbfh.hu 3047 Buják Felszabadulás út

Részletesebben