VBK/ /2011. Practical Kft Veszprém Házgyári út 26.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26."

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/ /2011. ügyintéző: Horváth Attila : : jogerős: Tárgy: Várpalota IX. kavics, homok bányaüzem évi kitermelési MÜT jóváhagyása Practical Kft Veszprém Házgyári út 26. H A T Á R O Z A T A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a PRACTICAL Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Besnyői u. 13., postacíme 8200 Veszprém, Házgyári út 26.; továbbiakban Bányavállalkozó) a Várpalota IX. kavics, homok védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre évek vonatkozásában beterjesztett műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és a következő feltételekkel: jóváhagyja, I.1. A műszaki üzemi terv hatálya (teljesítési ideje): A határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 2 év. I.2. Engedélyezett termelés: kavics m 3 homok m 3 Összesen m 3 1. év év I.3. A termelési veszteség mértéke: I.3.1. A termelvény veszteség: 0 %. I.4. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Várpalota 033/103, 033/110 hrsz., a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. I.5. Rendelkezés a biztosítékról. I.5.1. A Bányakapitányság a biztosíték összegét Ft-ban (azaz hárommillió ötszázkettőezer forint) határozza meg. I.5.2. A Bányakapitányság a bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék, elfogadja. A Bányavállalkozó az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg letétbe helyezésének igazolását a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a 8200 Veszprém, Budapest u. 2. : (06-88) : 8210 Veszprém, Pf.: 1098 : (06-88)

2 Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti. I.6. További bányakapitánysági előírások. I.6.1. Bányavállalkozó a MÜT -ben tervezett tájrendezésen felül a bányatelek és sarokpontjai között köteles elvégezni az ütemezett tájrendezésnek a határpillér kialakítását érintő részét a lefejtésre kerülő szintig. I.6.2. Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni. I.7. Szakhatóságok. I.7.1. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala HHO/885-1/2012. számon a MÜT jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult. I.7.2. Várpalota Város jegyzője a 11/173/2012. számon a MÜT jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult. II. A Bányakapitányság Bányavállalkozó kérelmére, a Várpalota IX. kavics, homok védnevű bányatelekre beterjesztett, bányászati hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelmét jóváhagyja, a következők szerint: II.1. A tárolt bányászati hulladék: I.1.1. nem szennyezett talaj I.1.2. inert hulladék II.2. A Bányakapitányság a bányatelken, a Várpalota 033/103 hrsz.-u ingatlanon a sarokpontok között elhelyezett nem szennyezett talajdepóniát (humuszdepónia), és a sarokpontok között elhelyezett inert hulladékot (meddőhányót) mint hulladékkezelő létesítményt nem sorolja A osztályba. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A 055 kódszámot is fel kell tüntetni. I N D O K O L Á S Bányavállalkozó én a Várpalota IX. kavics, homok védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet nyújtott be. A Bányakapitányság a kérelmet az évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. -a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. és 14. -a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos volt az igénybe venni tervezett ingatlanok igénybevételi jogosultságának igazolása, a bányászati hulladékgazdálkodási terv, a más célú hasznosítási engedély és a környezetvédelmi engedély tekintetében. A hiányok pótlására végzést bocsátott ki. Bányavállalkozó az előírt hiánypótlást teljesítette, illetve a környezetvédelmi hatóságnál környezetvédelmi működési engedély kiadását kérelmezte. A környezetvédelmi felülvizsgálat - 2/5 -

3 időtartamára a Bányakapitányság az eljárást felfüggesztette. A kérelmező a részére megadott környezetvédelmi működési engedélyt benyújtotta a Bányakapitányságra így a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt. A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlanok igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett. A MÜT-öt a Bányakapitányság megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok a rendelkező részben érvényesített állásfoglalásaikat a következőkkel indokolták: Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala: A rnegkeresésben foglaltakat megvizsgáltam ás megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki Üzemi tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXJII. törvény 1. (1), 21 (1) d), 36. (1) a), c) - e), 80 g) pontján alapszik. A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 10. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket 44. -ának (9) bekezdése tartalmazza. Várpalota Város Jegyzője: Ezen állásfoglalás az eljáró hatóság kérelmére kiadásra került, mivel a létesítmény vagy tevékenység - jelen esetben a műszaki üzemi terv - a helyi építési szabályzatban (Várpalota Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervérői Szóló 22/2009. (V.04.) számú önkormányzati rendelet) meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeknek megfelel, valamint helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint. A szakhatósági állásfoglalás jogalapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján. határidőben hoztam meg. Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) bekezdőse alapján zártam ki, s e jogszabályi helyekre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Hivatalom hatáskörét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Kormányrendelet 3. mellékletének 12. pontja állapítja meg. A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el: I. Műszaki Üzemi Terv I.1. Vhr. 14. (3) bekezdés, figyelemmel a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, által kiadott 13650/2012. ügyszámú környezetvédelmi működési engedély i hatályára. I.2. Bt. 27. (4) bekezdés, figyelemmel a környezetvédelmi működési engedélyben engedélyezett mennyiségre. - 3/5 -

4 I.3. Bt. 27. (4) bekezdés, tekintettel arra, hogy a Bányavállalkozó termelvényveszteség figyelembe vételét vagy ásványvagyon visszahagyását nem kérte. I.4. Bt. 27. (4), figyelemmel a Vhr. 13. (2) bekezdésére, mivel Bányavállalkozó a saját tulajdonú 033/110., hrsz.-ú ingatlan esetében tulajdoni lappal, a nem saját tulajdonú 033/103. hrsz.-ú ingatlan esetében pedig tulajdoni lappal és az ingatlantulajdonossal kötött megállapodással igazolta jogosultságát az igénybevételre. I.5. Bt. 27. (4) és Vhr. 14. (1) bekezdés. I.1.1. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét elfogadta. A tájrendezésre a MÜT hatálya alatt nem teljes mértékben kerül sor, ezért a Bányakapitányság a KSH adatai alapján számított, 3,9 %-os infláció mértékével korrigált biztosítéki összeget határozott meg a következő képlettel: Biztosíték = (Bányavállalkozó által Áfa. nélkül számított biztosítéki összeg + 27% Áfa.) * (1+0,039) 2, (a 2 kitevő a MÜT hatálya évben megadva a jóváhagyástól számítva). A biztosíték nagysága (a kerekítés szabályai szerint): (Ft) + 27% Áfa = ,78 (Ft)*(1+0,039) 2 = ,02 (Ft) (Ft). A Bányakapitányság felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan elvégzett és elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg csökkenthető. I.1.2. Bt. 41. (7) és Vhr. 25. (5)-(8) I.6. További bányakapitánysági előírások. I.6.1. Bt. 27. (4), 36. (1), Vhr. 22. (1)-(2) bekezdés tekintettel arra, hogy a bányászati tevékenység a tervidőszakban a bányatelek és sarokpontjai mentén eléri a bányatelek határát. I /2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. (1) bekezdés. I évi CXL. törvény (Ket.) 44. (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdése és 3. számú melléklete. II. Bányászati Hulladékgazdálkodási terv. A Bányakapitányság a hulladékgazdálkodási tervet elfogadta, mert a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (Bhr.). 4. (4) bekezdése alapján a Bhr. 4. (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglaltak (bányászati hulladék-gazdálkodási terv célkitűzései) teljesülnek, mivel a depóniában tárolt nem szennyezett talajt és a meddőhányóban tárolt meddőanyagot a tájrendezési tevékenység során Bányavállalkozó visszatölti a bányagödörbe, felhasználva a helyreállításhoz, egyéb bányászati hulladék pedig nem keletkezik a tevékenység során és nincs deponálva a bányaüzemben. A Bányakapitányság a tárolt hulladék inert jellegét a Bhr. 17. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének a Hivatalos Értesítő évi 10. számában közzétett közleményének alapján állapította meg, tekintettel arra, hogy a közlemény mellékletében a 4200 kódszámú homok és 4300 kódszámú kavics szerepel, melynek kitermelése és fizikai előkészítése során a közlemény szerint inert bányászati hulladék keletkezik. A bányaüzemben keletkező és tárolt bányászati hulladék nem szennyezett talaj és voltát Bányavállalkozó nyilatkozattal is alátámasztotta. - 4/5 -

5 A Bányakapitányság a kérelemben nevesített és térképmellékleten szereplő humuszdepót és meddőhányót nem sorolta A osztályba, mert elfogadta a tervdokumentációban szereplő szakértői véleményt, mely szerint hulladéktároló létesítmény szerkezeti épségének sérülése vagy a létesítmény helytelen üzemeltetése következtében előálló meghibásodás rövid vagy hosszútávon várható következményei méretei és kialakítása folytán nem veszélyezteti az emberi egészséget, életet vagy a környezetet. A Bt. 43. (9) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. A fellebbezési jog a Ket. 98. (1) és 99. (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg. Veszprém, június 12. dr. Káldi Zoltán bányakapitány Kapják: (tértivevénnyel) 1. Címzett + a jóváhagyott MÜT 1 példánya. 2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Székesfehérvár (hivatali kapun). 4. Várpalota Város Jegyzője 5. Practical Bau Építőipari és Tanácsadó Kft. (1143 Budapest, Besnyői u. 13. ingatlantulajdonos 6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően). 7. Irattár. - 5/5 -

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben