SEMJÉNI KRÓNIKA október 2009/4. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. október 2009/4. szám"

Átírás

1 Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA október 2009/4. szám Elhunyt szeretteinkre emlékezünk természet. Az elmúlás ténye meg újra arra a szomorú fel- tompa fájdalom idõvel csilbennünket, embereket is mé- ismerésre, mily rövid is a lapodik, de emléküket már lyen érint, hiszen ha a rohanó földi élet. Lelkiismeretfur- soha sem felejthetjük, éleélet miatt máskor nem is, de dalást is érzünk, hogy mily tünk végéig velünk lesznek. október végén, november kevés idõt töltöttünk el sze- S figyelmeztetnek bennünelején a halottak napja alkal- retteinkkel. A mindennapi ket arra is, hogy használjuk mából minden bizonnyal fel- rohanás, a hajszolt és fel- ki jobban az idõt, s még töbkeressük elhunyt szeretteink gyorsult életmód miatt egyre bet törõdjünk itt e földi életsírját, hogy emlékezzünk rá- kevesebb idõnk volt egy- ben családtagjainkkal, rokojuk. Gyermekeinket kézen másra, s mindezt már soha- nainkkal, barátainkkal. fogva kimegyünk a sírker- sem tudjuk pótolni. Hataltekbe, hogy emlékezzünk mas ûrt érzünk magunkban mindazokra, akik már nem minden egyes családtag, lehetnek közöttünk. A gyer- kedves rokon, hozzátartozó Október végén már egy- tyák, a mécsesek imbolygó elvesztésekor, s jól tudjuk, re fáradtabban cipeli terhét a fényei mellett felidézzük ar- távozásukkal valamennyien nap, egyre gyengébben szór- cukat, hangjukat, mozdula- szegényebbek lettünk. ja sugarát a földre. Elsárgult taikat. Fájó szívvel vesszük Amíg azonban emlékefaleveleket sodor a kósza tudomásul az élet mulandó- zünk reájuk, mindig velünk szél, készül a téli álomra a ságát, s rádöbbenünk újra lesznek. A bennünk lévõ A hõsi idõket idézték meg Október 23-a településünkön sem múlhatott el megemlékezés nélkül. Az ál- talános iskolában 22-én dél- után zajlott az ünnepi mûsor, községi szinten pedig októ- ber 23-án 9 órától emlékeztünk a forradalomra. (Fotók: a szerzõ) Az 1956-os forradalomra emlékezõk megkoszorúzták a kopjafát A vendégek az iskolában megtekinthették a diákok mûsorát A római templom mellett det. Az intézmények dolgotalálható emlékparkban a zói és a civil szervezetek Kállay Miklós Általános Is- képviselõi a megemlékezés kola diákjai adtak ünnepi lezárásaként koszorúkat hemûsort, majd ezt követõen lyeztek el az emlékmûnél. Nagy Béla, községünk polgármestere mondott beszé- Pappné Dzsunyák Beatrix

2 Semjéni Krónika október Megújul az út, megújul a járda Községünk lakói fej- Annyi elõrelépés azonban lesztéseknek, beruházá- történt az ügyben, hogy a soknak lehetnek szemta- Kossuth út 125. szám elõtti núi. A mostani felújítások- megálló kb. 100 méterrel ról, kivitelezésekrõl kér- keletre, a 135. szám elé lett deztük Nagy Béla polgár- áthelyezve, és kiépítésre mestert. került egy buszváró perem is. Szintén szorgalmazzuk * * * egy-egy gyalogos-átkelõhely kiépítését, az úttest burkolati Hogyan érinti a telepü- jelekkel való felfestését a lést a 4911-es számú út felújí- Kossuth út Dózsa út, a Kostása? suth út Bem út és a Kossuth A településünket átszelõ út Ady út keresztezõdésé számú fõútvonal fel- ben. A beruházás befejezését újítása augusztusban kezdõ- követõen büszkén mondhatdött és az elsõ ütemben terve- juk majd el, hogy települézett munkálatok mára rész- sünk fõutcáján egy megújult, ben megvalósultak. biztonságosabb, átgondol- A Nyírbátor Nagykálló tabb koncepció részeként között elterülõ útszakasz fel- Munka közben a szakemberek megvalósított közút vezet véújítása közel 360 millió Ft-ba gig. került, amelyhez a Magyar szervezésnek és forgalom- indulnak a megvalósítás Állam és az Európai Unió irányításnak köszönhetõen munkálatai. 323 millió Ft támogatást azonban komolyabb problé- Szintén átépítésre, áthe- A Kállósemjént átszelõ nyújtott a beruházó Magyar ma nem történt. lyezésre kerültek a Kállósem- fõútvonal mellett húzódó Közút Zrt. részére. A felújítás keretében tele- jénben található buszmegál- Kossuth úti járda 2009 tavapülésünk A kivitelezés során a két végén a közle- lók és buszvárók. szán elkészült. Most a Dózsa megkopott, régi aszfaltréte- kedésbiztonság javítása ér- A változás a település György úti járda megépítédekében gét az útalapig visszabontották, egy-egy forgalom- központjában található posta sén a sor. Mit kell róla tudni? és ezt követõen kapott lassító sziget került kiépítés- és a Nagykálló felé esõ falu- Hosszú idõ óta várt bere. teljesen új burkolatot. Ezek megvilágításáról az végi megállóhelyeknél a leg- ruházás valósul meg az új járteljesen A munkálatok okoztak önkormányzatnak kell gon- szembetûnõbb, hiszen mind- da megépítésével, hiszen a némi fennakadást a helyi doskodnia. A kivitelezõ kivá- két oldalon buszöböl lett ki- korábbi burkolat már több közlekedésben, az alapos lasztásra került, hamarosan alakítva. Mindez nagyban helyen töredezett és hiányos, elõsegíti a folyamatos közle- ezáltal balesetveszélyes volt. kedést, az átmenõ forgalom A képviselõ-testület saját gyors levezetését, a baleset- forrásból biztosítja a járda veszély csökkentését. megépítésének költségeit, a Itt hívnám a település la- kivitelezést a közmunkakosainak figyelmét, hogy a program keretében önkorkialakított buszöböl nem mányzatunknál foglalkoztahasználható személyautóval tott dolgozók végzik. Az új történõ parkolásra. Parkolás járda mellett a Kossuth legközelebb a római templom úthoz hasonlóan befedésre elõtt a Kölcsey úton, vala- kerül a nyílt árokrendszer is. mint a görög katolikus közös- Bízunk benne, hogy haségi ház udvarán lehetséges. marosan megújult, megszé- A Szabolcs Volánnak évek pült járdán és környezetben óta folyamatosan jelezzük, vihetjük óvodába gyermekehogy Kállósemjén Nyírbátor inket, siethetünk haza az álfelé esõ végén is szükség len- lomásról vagy kereshetjük ne egy buszmegálló kialakí- fel a 2. számú orvosi rendetására, sajnos azonban ezidá- lõt! Járdával is gazdagabb lett a települést ig nem sikerült érvényt szerezni kezdeményezésünknek. (folytatás a 3. oldalon)

3 2009. október 3 Semjéni Krónika Mint a 2. oldalon írtuk, szerzés kalkulált összértéke letei és udvara, a Kállay-kasfejlesztésekrõl, beruházámennyiben meghaladja a 45 millió Ft-ot. tély és udvara, illetve kápolsokról kérdezzük községünk a kivitelezés a na és környéke. Az elmúlt he- polgármesterét, Nagy Bélát. tervezett ütemben zajlik, tekben lezajlottak a támoga nyarán már XXI. szá- tási szerzõdés megkötéséhez zadi követelményeket is ki- szükséges elõkészületek. A Községünk lakóit na- elégítõ, kulturált körülmé- képviselõ-testület három pogyon érdekli: Mikor lesz új nyek között nyílik lehetõség tenciális kivitelezõ közül kipiac? a portékák árusítására. választotta a fejlesztés megvalósításához Az önkormányzata szükséges ta decemberében pályáza- pasztalattal és szakértelemtot nyújtott be az Európai Úgy tudjuk, a települé- mel egyaránt rendelkezõ pá- Mezõgazdasági Vidékfejkamerák. sünkön is lesznek térfigyelõ lyázó közül Mészáros József lesztési Alapból falumegújíindokolja, Felszerelésüket mi helybéli vállalkozót. A mun- tásra és fejlesztésre igénybe s hol lesznek el- kálatok a támogatási szertásra vehetõ támogatási jogcímen helyezve? zõdés megkötését követõen nagyközségi piac építésére. Tekintettel az idei évben október végén kezdõdhetnek A jelenleg is használt pia- Kállósemjénben bekövetke- el. A beruházás megvalósulácunk nem felel meg a jogsza- zett sajnálatos eseményekre, sát követõen 24 kamera a nap bályi elõírásoknak, az árusító gondolok többek között a ta- 24 órájában teljesít majd helyek száma minimális. Az karékszövetkezet kirablásá- szolgálatot. Bízunk abban, õszi-tavaszi-téli idõszakban ra, a közterületeket érintõ hogy a fejlesztés eléri célját, az esõ, sár és hideg miatt az vandalizmusra, felmerült an- és elejét veszi majd az oktaárusok és vásárlók egyaránt nak igénye, hogy a számos lan rongálásnak, vandalizelmaradnak. A helyzet azon- településen már bevezetett és musnak, kerékpár-tolvajlásban hamarosan megváltozik, eredményesen alkalmazott nak, és ezáltal javul a lakos- mivel a Mezõgazdasági és térfigyelõ kamerák települé- ság biztonságérzete is. Vidékfejlesztési Hivatal pá- sünkön is megjelenjenek. Az lyázatunkat támogatásban elképzelés megvalósításának részesítette, így a szükséges érdekében önkormányza- A biztonságos közlekeközbeszerzési eljárás lefoly- tunk a területi kiegyenlítést dést segítik a zárt csapadéktatását és az elõzetes elõkélesztési szolgáló önkormányzati fej- víz-elvezõ csatornák a fõ- születeket követõen 2010 tavaszán feladatok támogatása úton. indulhatnak majd a (TEKI) jogcímen pályázatot A Kossuth úti járda munkálatok. nyújtott be térfigyelõ kame- megépítését követõen prob- Az új piac a Petõfi út és rarendszerek kiépítésére. Az Petõfi köz által körülzárt, je- Észak-Alföldi Regionális lenleg üresen álló területen Fejlesztési Tanács pályázakap helyet. A fejlesztés célja tunkat 2 millió 537 ezer Ft tá- 2 egy 920 m alapterületû, mogatásban részesítette, fedett, 62 standot magában melyhez az önkormányzat foglaló piac létrehozása, közel 500 ezer Ft önerõt biztosít. mely a hét hat napján tart A tervek szerint három nyitva: négy napon zöldséggyümöcs, rendszer kerül kiépítésre, két alkalommal egyenként 8-8 kamerával. A vegyes piac. A beruházás megfigyelt területek a következõk: összköltségeinek nettó értétól a Kossuth út a postáösszköltségeinek ke állami támogatás, az önterjedõ a polgármesteri hivatalig kormányzatnak az Áfát kell szakasz, a Kállay önerõbõl biztosítania. A be- Miklós Általános Iskola épü- lémaként merült fel települé- sünkön az, hogy a járda mellett végighúzódó nyitott csapadékvíz-elvezetõ árok több helyen veszélyes, hiszen ol- dala részben a munkálatok, részben a nagyobb esõzések következtében beomlott, vagy éppen az új járdafelület túl közel került az árok pere- méhez. Településünk önkor- mányzata önerõbõl biztosí- tott forrást a csapadékvíz-el- vezetõ rendszer zárttá alakí- tásához. A kivitelezés köz- munkások segítségével való- sult meg. Pappné Dzsunyák Beatrix (Fotó: Pappné Dzsunyák Beatrix) Az új járda mellett zárt árok segíti a biztonságos közlekedést Semjéni Krónika Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2009/2 Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Felelõs kiadó: Pappné Dzsunyák Beatrix Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u Készült: Örökségünk Könyvkiadó Kft. nyomdájában

4 Semjéni Krónika október Hazatért a kegykép Máriapócsra Több mint fél éve a község határá- ban intettünk búcsút a máriapócsi cso- datévõ kegyképnek. Akkor úgy hittük, ehhez hasonló csoda csak egyszer történhet meg egy közösség életében. Az öröm és a boldogság csordultig töltötte a szívünket, s már akkor sejtettük, mi- lyen szerencsések lesznek azok a közös- ségek is, amelyek majd a kegykép haza- térésekor befogadhatják néhány órára az Istenszülõt. Többen elmentünk meglátogatni Hajdúdorogra a vendégségben lévõ Máriát és megköszöntük, hogy nálunk is járt azon a különleges napon. S akkor ér- kezett az örvendetes hír: nem egyszer, kétszer is templomunkba fogadhatjuk Égi Édesanyánkat, a kegykép azon az úton tér vissza Máriapócsra, amelyen februárban elindult. Ez a hír felrázott és lelkesített mindnyájunkat, tudtuk, ez a nap még gazdagabb és ünnepélyesebb lesz, hisz zarándokok sokasága jelezte elõre, hazakísérik az Istenanyát Mária- pócsra. A szelíd tekintetû Mária, karján a kis Jézussal valóban hatalmas tömeget vonzott már a hajdúdorogi induláskor. Kora hajnalban már ezrek gyülekeztek, s vág- tak neki énekelve és imádkozva az ötven kilométeres útnak. A tömeg folyamato- san duzzadt és mire hozzánk, Kállósem- jénbe érkezett, közel hatezer embert is vendégül láthattunk községünkben a kegykép köszöntésekor. A község határában ahol hét hónap- ja búcsút intettünk most újra köszönthettük a visszatérõ becses vendéget. A sokezres ünneplõ sereglet megtöltötte községünk tereit, utcáit. Virágszirmokat szórtunk és kinyitottuk szívünket a za- rándokok elõtt. Leírhatatlan volt az ér- zés amint a tömegbõl kiemelkedett kegyképet virágvasárnapi hangulatban vitték be a templomunkba. Rövid idõn belül másodszor is megtörtént a csoda, újra nálunk volt a könnyezõ kegykép. A kegyelmi pillanat azonban már sokkal korábban kezdõdött, a hírre, hogy Mária felénk tér vissza otthonába, nagy munkához láttunk. Elkezdtük a templom környezetének kialakítását, így a nagy füvesített udvar és kiszolgáló helyiségek igaz, az utolsó percekben, de elkészültek. A hatezres tömeg ven- dégfogadására is nagyon készültünk azokkal a finomságokkal, amelyek az üstökben és sütõkben várták a megfá- radt zarándokokat, a sok dolgos kéz sze- retettel hozta a rengeteg süteményt, üdítõt és friss gyümölcsöt. Jó volt látni a vállalkozók, szervezetek, a helyi önkormányzat, a református és a görög katolikus egyházközség tag- jainak lelkesedését, akik áldozatot hozva megvendégelték a zarándokokat. Az ételes sátrak elõtt kígyózó sorokban megtapasztalhatták a nyíregyháziak, a hajdúböszörményiek és a semjéniek vendégszeretetét. Mégis a legnagyobb csoda, hogy a kegykép utazása összekovácsolt sok ezer embert, s hogy áldozatot vállalva felemelhettük szívünket és igazán gyermeknek érezhettük magunkat Könnyezõ Édesanyánk közelségében. Köszönjük Mária, hogy szelíd mosolyoddal itt Semjénben, megsimogattál bennünket! Kocsis Imre esperes-parókus A kegykép fogadása Köszöntöttük Máriát Máriapócs csillagát. Felkészülten visszavártuk A sok-sok embert mind fogadtuk. Lipcsei egy bográcsossal, Önkormányzat babgulyással, Papp Elek is ugyanazzal, Rétközi a tortájával. Kóth Elek egy borjút adott, Készült abból gulyásleves. Nem maradt itt senki éhes. Szomjas ember mind ihatott Elláttunk minden zarándokot. Volt itten még kuglóf-kalács Sütemény egy nagy sátorban, Mentek oda hosszú sorban. Falu népe összefogott, Ki mit tudott, összehordott. Mindegy milyen felekezet Szíve szerint eleget tett. Tettük mindezt nagy örömmel Hisz nem akárki: Mária jött el. Sok-sok fáradt kísérõvel. Elláttuk a vendégeket Elkísértük a menetet. Az úton végig énekelve A máriapócsi kegyhelyre. Kocsis Jánosné

5 2009. október 5 Semjéni Krónika A kegykép és a könnyezés története A pócsi kegyképet ban Csigri László máriapócsi bíró készíttette fogadalomból és hálából a török fogságból történt szabadulásának emlékére. A képet Papp Dániel helybéli görög katolikus lelkész öccse, Papp István festette 6 magyar forintért. Ezt a bíró nem tudta kifizetni, így az ikont egy tehetõsebb polgár, Hurta Lõrinc vásárolta meg és ajándékozta a templomnak. Valószínûleg õ íratta a kép aljára orosz nyelven a következõ szöveget: Én, Isten szolgája állíttattam fel a képet vétkeim bocsánatára november 4-én, miközben a kis fatemplomban Papp Dániel lelkész a szent liturgiát végezte, Eöry Mihály pócsi földmûves arra Mária és a kis Jézus A csodatévõ kegykép: lett figyelmes, hogy az ikonosztázionon elhelyezett Is- rehajtói ellen semmit sem gánszemélyek is hozzájut- ban nem könnyeztek, kivéve tenszülõ-ikon mindkét sze- tudtak tenni. A kegyképet hattak. Hazánkban többek azt, amelyiket Pócsra visszamébõl bõségesen folynak a március 1-jén levették között Egerben, Budapes- vittek augusztus 1-jén könnyek. A könnyezés két az ikonosztázionról, s ezt kö- ten, Esztergomban (a Ba- Papp Mihály fiatal parókus a hétig szünet nélkül tartott, vetõen július 4-én érkezett kócz-kápolnában) õriznek reggeli istentiszteletet végezmajd kisebb megszakítások- meg Bécsbe. Az eredeti pócsi egy-egy másolatot. Egy ilyen te, amikor Molnár János kánkal egészen december 8-ig. A könnyezõ kegykép a bécsi másolat került az eredeti kép tor észrevette a kép könnyekorabeli feljegyzések szerint Stephansdom déli oldalhajó- helyére Máriapócson is. A zését. A máriapócsi kegyhely a könnyezések utolsó napján jának XVI. századi márvány- mostani kép eredetérõl kétfé- újabb nevezetes eseménye, a olyan hideg volt, hogy a ke- baldachinja alatt, mûvészi le változat is szól. Az egyik kegykép harmadik könnyehelyben a bor és a víz megfa- oltáron kapott méltó elhelye- szerint még a kép Bécsbe va- zése december 3-án gyott, de Mária könnyei ek- zést, ahol azóta is nagy tisz- ló átszállításakor készítettek kezdõdött. A kegykép õre zakor is bõségesen hullottak. A telettel õrzik. A gyertyák és egy másolatot a Kassa mel- rándokokat vezetett a tempcsodálatos könnyezésrõl szó- mécsesek százai égnek állan- letti Bárcán, a jezsuiták ko- lomban. Amikor a kép foglaló kihallgatások jegyzõ- dóan a kép elõtt. lostorában. Festõjét nem is- latát kinyitotta, észrevette, könyveinek eredeti példá- A pócsi fatemplomban a merjük. A másik változat sze- hogy a Szûzanya arca a szonyait ma a Budapesti Egye- Mária-ikon helye évekig üre- rint a pócsi katolikus parókus kottnál sötétebb, jobb szemétemi Könyvtár Hevesi-gyûj- sen állt. a császárhoz intézett beadvá- bõl könnycsatorna húzódik teményében õrzik. II. Rákóczi Ferenc nyában a kép visszaadását le az arcon, ami egy könny- Az esemény híre az akko- ban 100 pontban foglalta kérelmezte. Az uralkodó ezt cseppben végzõdik. A könyri viszonyok között is gyor- össze a nemzetünket ért fájó rossz néven véve, az egri nyezés december 19-ig fosan terjedt, s hamarosan elju- jogtalanságokat a kéziratot püspökhöz intézett leiratá- lyamatosan tartott, majd detott Bécsbe. I. Lipót osztrák az egri káptalani levéltár õr- ban ígéri, hogy az eredeti cember utolsó két napján is, császár és magyar király a zi. Ennek 90. pontjában sé- képrõl másolatot készíttet, s összesen 18 napig. A könnyetörténtek alapján és felesé- relmezi a pócsi kegykép azt a pócsi görög katolikus zés tényét egyházi és világi ge, Eleonóra császárné kí- Bécsbe szállítását és vissza templomnak ajándékozza. A vegyes bizottság ellenõrizte, vánságára elrendelte, hogy nem hozatalát. Már a kép kegykép másolata Telekessy s megállapította a könnyezés a könnyezõ képet szállítsák a Bécsbe szállításakor, útköz- István egri püspök intézke- valódiságát. A könnyeket felcsászári városba. A pócsiak ben is számos másolat ké- désére készült el, s ez került a fogó selyemkendõt kicsiny mindenképpen meg akarták szült a csodás képrõl, nem is pócsi templomba. Sem az foglalatban a templom falára akadályozni a kép elvitelét, tudni hány darab, mert nem- eredeti kép, sem a róla ké- függesztették, ma is ott találde a császári döntés vég- csak templomok, hanem ma- szült másolatok a továbbiak- ható a kegykép alatt.

6 Semjéni Krónika október SZABOLCS TAKARÉKSZÖVETKEZET KÖZEL ÖNHÖZ Lakossági ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások, hitelkonstrukciók Számlavezetés (kedvezõ számlavezetési díjak) Bankkártya (POS és ATM tranzakciók) E-Banking szolgáltatás (SMS értesítés számla mûveletekrõl, számlaforgalomról. NetBank szolgáltatás (pl. utalások; tartós megbízások rögzítése, egyenleg lekérdezése interneten keresztül) Deviza utalások teljesítése és fogadása VIBER utalások (aznapi teljesítésû tranzakciók) Szabad pénzeszközök lekötése FUNDAMENTA Lakáskassza (lakás-elõ takarékosság) Vagyon biztosítás, kölcsönfedezeti élet- és rokkantságbiztosítás START számla (Babakötvény) Személyi kölcsön Szabad felhasználású jelzáloghitel Lakásvásárlási, felújítási, korszerûsítési hitelek Új lakásvásárlási és építési kamattámogatási kölcsön Korszerûsítési kamattámogatási kölcsön Gazdálkodó szervek, egyéni vállalkozók, õstermelõk részére nyújtott szolgáltatások, hitelkonstrukciók Számlavezetés (kedvezõ számlavezetési díjak) Bankkártya (POS és ATM tranzakciók) E-Banking szolgáltatás (SMS értesítés számla mûveletekrõl, számlaforgalomról. NetBank szolgáltatás (pl. utalások; tartós megbízások rögzítése, egyenleg lekérdezése interneten keresztül) Deviza utalások teljesítése és fogadása VIBER utalások (aznapi teljesítésû tranzakciók) Szabad pénzeszközök lekötése Széchenyi Kártya Hitel Gazdakártya Hitel Éven belüli és éven túli forgóeszköz hitelek SZABOLCS Földvásárlási hitel SZABOLCS Beruházási hitel Folyószámla hitel Területalapú, nemzeti kiegészítõ támogatásokat elõfinanszírozó hitel Lombard hitelek,bank garancia nyújtása Értékesítési, bérbeadási célú lakásépítési hitel A MEGBÍZHATÓ HAZAI PÉNZINTÉZET Kondíciókról és további részletekrõl érdeklõdjön személyesen, vagy telefonon. Kállósemjéni Kirendeltség 4324 Kállósemjén Kossuth út 104. Tel.: 42/ Mobil:

7 2009. október 7 Semjéni Krónika Felidézték a régi emlékeket A Kállósemjéni Állami Általános Iskola 1969-ben végzett 4 osztályának tanulói júniusban tartották 40 éves osztálytalálkozójukat a Zöld- fa étteremben. A találkozó résztvevõi nagyon jó hangulatú, nagysikerû esten idézték fel a régi szép emléke- ket. Ezúton szeretném meg- köszönni mindazok áldozatos munkáját, akik segítségükkel hozzájárultak az est sikeréhez. Köszönet Rozs- A találkozó résztvevõi: nyai Györgynek, aki mindent megtett a jó hangulatért, Orbán Istvánnak, Szûcs Iloná- nak, Nagy Piroskának, Bla- nár Magdának, hogy hozzájárultak mindahhoz, hogy ez a találkozó létrejöhessen. Külön köszönet a Zöldfa Étterem vezetõjének és dolgozóinak a finom vacsoráért és odaadó munkájukért. A szervezõk: Garainé Dobai Erzsébet és Graholyné Lovász Irén A találkozó résztvevõi A osztály C osztály (osztályfõnök: Rozsnyai György): (osztályfõnök: Turcsák Mária): Bezdán Katalin (Ragány Györgyné), Dajka Mária (Csoba Bihari Éva (Lengyelné), Blanár Magdolna (Homoki Zoltánné), Mészáros Miklós, Mészáros Sándor, Jánosné), Dobai Erzsébet (Garainé), Dósa Miklós, Nagy Piroska (Janek Józsefné), Orbán István, Szûcs Ilona Karácsony Éva dr., Lovász Irén (Graholy Jánosné), (Vargáné), Takács Irén (Bákonyi Józsefné). Magyar Éva (Papp Jánosné), Nagy Éva (Ferenczi Sándorné), Szondy Erzsébet (Bíró Péterné), B. Tóth Mária B osztály (Kálmán Lajosné), Tukacs Erika (Sándor Jánosné). (osztályfõnök: Turcsák László): Bencsik János, Bodnár Ilona (Helli Istvánné), Gyõri D osztály Mihály, Máté Mihály, L. Páll György, L. Páll Miklós, (osztályfõnök: Geri Éva (Dudics Istvánné): H. Papp Magdolna (Pataky Magdolna), H. Papp Miklós, Ari József, Asztalos Erzsébet (Pataki Kálmánné), Stekler Miklós, Tálas Margit (Csabai Józsefné), Torzsás Bodnár Zoltán, Papp Éva (Orbán Gáborné), Pisák Julianna (Nyikos Ferencné), Tóth Ferenc, Vass László. Mária (Balogh Miklósné). Kerékpárral a kritikus tömeg -ben Szeptember 22-én ragyo- gó napsütéses idõben településünk mintegy 20 fõvel képviseltette magát az autómen- tes nap égisze alatt megtar- tott kerékpáros felvonuláson. A megmozdulás célja, hogy felhívja a figyelmet a kerékpározás elõnyeire, a testmoz- gásra, az autós tespedésbõl való kimozdulásra, valamint a környezetvédelemre. A las- san nálunk is hagyománnyá váló megmozdulás angol- honból származik és a critical mass (kritikus tömeg) elnevezést viseli. Kritikus kis csapatunk az iskola elõl indulva, kihasz- kerékpárút nyújtotta lehetõ- kerekezett, ahol kiegészült a nálva a nemrég megépített ségeket Nagykálló fõteréig Napkorról és Nagykállóból érkezett bringásokkal. A felduzzadt tömeg rendõri biztosítás mellett folytatta útját az épülõben lévõ nagykállói ipari parkig, a forgalom feltartásával hangoztatva véleményét, miszerint mindannyian jobban tennénk, ha saját egészségünk és környe- zetünk védelme érdekében többet mozognánk, és autó helyett kerékpárral közlekednénk! Pappné Dzsunyák Beatrix A nagykállói ipari parkig kerekeztek a kállósemjéni bringások (Fotó: a szerzõ)

8 Semjéni Krónika 8 Diákélet október Elnyerték a lesportosabb osztály címét Szeptember 1-jén ünnepélyes tanévnyitóval kezdetét vette a 2009/2010-es tanév. Az intézmény tanulói létszáma: 314 fõ. 16 osztályban és 4 napközis csoportban kezdõdött el a munka. A tankönyvárusítás az iskolakezdést megelõzõ pénteki és hétfõi napon zavartalanul megoldódott, hiszen a szülõk túlnyomó többsége beszerezte az ingyen tankönyvre való jogosultságot igazoló dokumentumokat. Szeptembertõl gyes-rõl visszatért Fodorné Páll Erzsébet, így lehetõség adódott, hogy a 8. évfolyamon csoportbontásban oktassák Fontos az alapos bemelegítés! az angol nyelvet. A hónap végén a hagyofelsõben Katonáné Molnár Ildikó) a ricz Zsigmond Színházba. idén cserebere délután, és a mányoknak megfelelõen pedig az 5.a osztály Idén 83 alsós gyerek váltott hagyományos diákbál he- megszervezte az iskola a vemagáénak. (of.: Lipcsei Mikósné) tudhat bérletet, amelynek elsõ elõ- lyett, most retro bulit szerve- rébavató és a sport napot. A Ez a két osztály, adása október 20-án volt. zünk. Megkezdte rendszeres verébavató keretében az 1. egy éven át õrizheti a vándor- mûködését a Sulirádió is. A osztályosok mókás feladatojutalmaként serleget, amelyet gyõzelmük szerkesztõség tagjai (Dávida kaptak. A fel- Tünde; Elek Krisztina; Gra- kat oldottak meg, majd a váholy Flóra; Kóródi Brigitta A Legsportosabb 2. a A Diákönkormányzat és Papp Olívia) minden hémegtartotta év elején az ala- ten, szerdán, a 20 perces kuló ülését, ahol a gyerekek szünetben szolgáltatnak a javaslatai alapján összeállí- gyerekeket érintõ közérdekû tásra került az éves munka- mûsort az éter hullámain keterv. Számos olyan tevékeny- resztül. Mint minden új dolség; rendezvény került be a got, ezt is meg kell szokni a programba, amely ebben a gyerekeknek, de a visszajeltanévben fog debütálni. Ilyen zések alapján egyre többen filesz a Fiúk, majd a Lányok gyelnek a szignál elhangzása napja, amely egy Fiúk-lá- után a mûsorra. nyok Párbaja elnevezésû rendezvénnyel záródik. Lesz (fotók: Pappné Dzsunyák Beatrix) lasztott keresztszüleikkel (8. adatok között szerepelt: osztályosokkal) egy közös zsákban futás; mocsárjárás; feladatot kellett végrehajtalon; ugrálókötelezés; mini triatniuk. Ha kiállták a próbát, kötélhúzás; akadálypá- jöhetett az eskütétel: elõbb a lya; kocsihúzás; teniszütõvel verebek, majd a keresztszüfutás. célbaütés ; rongyalagút és lõk tettek fogadalmat. A nap hátralévõ részében Ez a tanév sem múlhat el a közös bemelegítést követõják színházlátogatás nélkül, vall- en, sportnap keretében folyt a az alsó tagozatos nevelõk, versengés a Legsportosabb akik már évek óta szerveznek osztály címért, amelyet idén színházlátogatást tanítványaaz alsó tagozaton a 2.a (of.: ik számára a nyíregyházi Mó- és az 5. a osztály

9 2009. október 9 Semjéni Krónika A diákok Franciaországba utazhatnak Október 6-án az 5.b újuló energiaforrások cí- mûsort adott, a 7.a osztály. százalékát nem érdekli küosztály tanulói a 13 aradi mû projekten. Ez idõ alatt, A tanulókat osztályfõnö- lönösebben semmi, ezért vértanúról emlékeztek kölcsönösen meglátogat- kük, Botáné Kozma Zsu- nem szívesen vesznek meg ünnepi mûsorukban. ják egymás hazáját, oktatá- zsanna készítette fel. részt a foglalkozásokon, A gyerekeket osztályfõnörik si intézményeit, megisme- Az általános iskola mint még azokon sem, amelyek kük, Lipcsey Attiláné kélátogatásokat más népek kultúráját, minden évben, most is szá- kötelezõek. szítette fel. tesznek kü- mos lehetõséget biztosít Sokan bújnak a kifogás Október 9-én 80 diák lönbözõ erõmûvekben, s a (szakkör; elõkészítõ; fel- mögé, hogy: A gyereknek nézte meg a Szeredás project végén, Franciaor- zárkóztatás; tehetséggon- nincs kedve. Vajon he- Együttes népzenei elõadáház. szágban elkészül egy ÖKO dozás, énekkar; edzés lyes-e az a hozzáállás, sát, Nagykállóban. Az iskolavezetés stb.) tanulói számára, elsõ- hogy a gyereknek csak azt kihasználva a Október 12-én az sorban délutáni elfoglalt- lehet csinálni, amihez kedkínálkozó lehetõséget, az SZMK szervezésében is- ság keretében. A foglalko- ve van? (Nekünk szülõkidén a falunapon szereplõ mét megtartották az Õszi zások idõpontjának meg- nek is sokszor nincs ked- tanulóknak dicséretként ízek vásárát. A szülõk, határozása után, minden vünk a házimunkához, de biztosította a koncerten mint minden évben, most területen megkezdõdött az mégis elvégezzük azt.) Jó való részvételt, amely a is nagy lelkesedéssel ké- érdemi munka. irányba haladunk-e engegyerekek részére teljesen szültek az eseményre, és Sajnos azt tapasztaljuk, dékenységünkkel? A kérdíjmentes volt. finomabbnál finomabb há- hogy a gyerekek hozzáál- dés elgondolkodtató vala- Szeptember 30-tól okgyerekeket. zi süteményekkel várták a lása hagy némi kívánni va- mennyiünk számára. tóber 3-ig görögországi tanyú Idén is a var- lót maga után, hiszen a kí- Változás csak akkor nulmányi úton vett részt volt a lagkapósabb, nálkozó lehetõségekkel lesz, ha a szülõk ösztönzik Egri Józsefné, ahol az (amely egy fûszerezett pá- nem, vagy csak nagyon gyermekeiket, hogy éljeetwining-ben résztvevõ rolt savanyú esetleg édes kevesen élnek. Vegyük nek a lehetõségekkel, európai iskolák együttmûtött ízesítésû káposztával töl- alapul például a sportna- használják azt ki, hiszen ködésének lehetõségét és tészta), hiszen a ka- pot: az érdekes feladatok nagyon sok helyen súlyos jövõjét vitatták meg egy punyitást követõen, pilla- ellenére, a lelkesedésük el- ezreket kell fizetni azért, konferencián. Ezt követõkészlet. natok alatt elfogyott a maradt a várttól. De na- amit itt nálunk ingyen en, október 11-tõl 13-ig gyon sok téren (tanulás, igénybe vehetõ. Egri Józsefné és Botáné Október 22-én az munka, gyógytorna; hit- Kozma Zsuzsanna Francia- os forradalom és szabad- tan, szabadidõs tevékenyországba utazott, ahol elõ- ságharc emlékére az iskola ség, stb.) ugyanez tapasz- Pappné Szegedi Angéla készítették annak a 10 tanulónak az útját, akik november tornatermében, ünnepi talható, a gyerekek nagy (Fotó: a szerzõ) 24-én utaznak, egy A Sulirádió szerkesztõi 3 napos tanulmányi kirándulásra. A résztvevõ tanu- a falunapon Nagy Feró társaságában lók az elmúlt évben lezajlott nemzetközi etwining projectben kiemelkedõ eredményt értek el (országos I. helyezést). A programban résztvevõ országok, a Comenius Iskolai Együttmûködések c. pályázaton 18 ezer eurót nyertek, melynek következményeképpen, 2 éven keresztül mûködnek együtt francia-, olasz- és magyarországi iskolák, a Meg-

10 Semjéni Krónika október Fociztak és énekeltek a nyitónapon tét vette. A kastélykertben 6 településrõl 7 csapat rész- vételével zajlott az Oláh István és Katona György kispályás labdarúgó emléktorna, melyen a napkoriak diadalmaskodtak. A leg- jobb kapusnak járó címet a kállósemjéni Séra József kapta, a legjobb játékosnak és gólkirálynak járó díjat azonban nem helyi játékos vihette haza. Az este folyamán a re- A korábbi gyakorlathoz hasonlóan 2009-ben is az augusztus 20-át követõ elsõ szombati napon rendezte meg településünk a már ha- gyománnyá vált éves mozgóünnepét, a falunapot. Az idei évben a programokat egybekötöttük a fekete sze- der és mezõgazdasági kis- termelõk termékeinek fesz- tiváljával. A rendezvény megvalósításához önkormányzatunk pályázati úton Mazsorettek is színesítették a falunap mûsorát Termékbemutatóval is készültek a nyugdíjasok 625 ezer Ft összegû támo- gatást nyert az Új Magyar- ország Vidékfejlesztési Program keretében. A falunapi rendezvénysorozat már augusztus 21- én pénteken délután kezde- formátus templomban kórustalálkozó volt, amelyen a baktalórántházi és újfehértói vegyeskarok adtak egyházi és világi dalokból összeállított feledhetetlen koncertet. SZOLÁRIUM ÉS SZÉPSÉGSZALON Akciók: Minden hónap utolsó munkanapján valamennyi szolárium bérletbõl 10 % engedmény. Szülinaposoknak elõzetes egyeztetés alapján ajándék (manikûr, smink, szárítás). Bejelentkezés: Kozmetikus (30) Mûköröm (20) Masszázs-Fodrász (42) NAGYKÁLLÓ KORÁNYI ÚT 42. Tel.: 42/ Bár a baráti hangulatban valamint a Szabolcs-Szatzajló mérkõzések és a kómi már-bereg Megyei Védelrustalálkozó is méltán nagy Bizottság titkára, Do- érdeklõdésre számíthattak, mokos János, öregbítve ez- a másnap, augusztus 22-én, zel tûzoltóink hírnevét és szombaton megtartott progünnepségen növelve büszkeségét. Az Pernyák Sán- ramok nagyobb tömegeket mozgattak meg, és lényegegármester dor ezredes, Nagy Béla polsen több látogató érdeklõnos és Csernyák Já- dését keltették fel. A progmondtak ÖTE elnök egyaránt ram kötöttebb, hivatalos ünnepi beszédet. elemeket felvonultató részét A történelmi egyházak képmeg. délelõtt rendeztük viselõi megáldották az egyesület zászlaját, amely- re a katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, va- Hetvenöt éves lamint önkormányzatunk jegyzõje és polgármestere az egyesület is tûztek emlékszalagot. Az esemény legfelemelõbb A XIII. falunap augusz- pillanata a tûzoltó egyesü- tus végén örök emlék mavolt. let tagjainak eskütétele rad a Kállósemjéni Önkénles Az eskü szövegét Ho- tes Tûzoltó Egyesület éleelõ. István alezredes olvasta tében. Õk ugyanis ekkor ünnepelték fennállásuk 75. A lelkes önkéntesek évfordulóját. Az jubileum Nagy Imre alezredestõl tûz- alkalmából az ünnepségen oltó védõöltözéket kaptak megjelent a Szabolcs-Szat- ajándékba. már-bereg Megyei Katasztrófavédelmi A rendezvényen munká- Igazgatóság juk elismeréseként Miron igazgatója, Pernyák Sán- Ferenc, Csernyák József, dor tûzoltó ezredes, a kö- Bécsi Imre, Balázs Gyula és zelmúltban Sólyom László Juhász Ferenc kitüntetés- köztársasági elnök által kitüntetett ben részesültek. Nagy Imre alezre- des, Holes István alezredes, (Fotók: Pappné Dzsunyák Beatrix)

11 2009. október 11 Semjéni Krónika Emlékplakett az öregdiákoknak A tûzoltók jubileumi ünnepségét követõen Kovács- né Somogyi Katalin tiszteletes asszony végzett refor- mátus istentiszteletet a kastélykertben. Az istentiszte- let végeztével került sor az új kenyér megáldására és megszegésére, majd a hagyományokhoz híven, Nagy Béla polgármester köszöntötte az egybegyûl- teket és mondott ünnepi beszédet Szent István ünnepe alkalmából. Az idei évben Egri Józsefné kapta a Kállósemjén Nagyközségért kitüntetõ cím arany fokozatát az informatikai oktatás területén végzett kiemelkedõ tevékenységéért. Az ünnepség zárásaként került sor az 50 éve végzett általá- nos iskolai osztály köszöntésére. Nagy Béla polgármester minden megjelent öregdiáknak emlékplakettet adományozott. Idõközben felállításra került az ÚMVP sátor, melynek környékén állan- dó nyüzsgést tapasztaltunk. Míg a felnõttek szakmai ta- pasztalatokkal gazdagod- tak, szóban és szórólapokon tájékozódtak, addig a gyerekek az ajándékba ka- pott léggömböknek, kira- Az 50 éve végzett általános iskolai osztály kós játéknak örültek. köszöntésének egy pillanata Az Arany Alkony nyug- díjas klub lelkes tagjai a fel- vendégeket. Emellett szil- zöldségek, gyümölcsök is. állított termelõi sátorban a valekvár látványfõzéssel Ezúton kívánnak köszö- községben megtermelt fe- is kedveskedtek az érdeklõ- netet mondani valamennyi, kete szederrel és az abból dõknek. A mezõgazdasági a sátor berendezését termékészített szörppel, lekvár- sátorban kiállításra kerül- keivel segítõ helyi kister- ral és dzsemmel kínálták a tek a helyben megtermelt melõnek. Fõztek, táncoltak, mulattak A falunapon a fõzõvernõszövetség megalakult Nõszirom nyitotta meg a fellépések szélforgó készítésére és hûseny résztvevõi kora reggeltõl kapta. sorát. tõmágnes készítésére biz- készítették a finokötetlenebb A délután folyamán a Egy 40 fõt számláló, tosítottunk számukra lehe- mabbnál finomabb étkeket programoké Franciaországból érkezett tõséget és segítséget. Az est saját sátraikban. A lakos- volt a terep. A kállósemjéni néptánccsoport is bemutat- fénypontja Nagy Feró és ságnak is lehetõsége nyílt a Ficánka Óvoda apróságai- kozott rendezvényünkön. együttese, a Beatrice fellé- kóstolásra, valamint a helyidézõ nak vadnyugati hangulatot Az ÚMVP által támogatott pése volt. A másfél órás élõ színen kapható étkezési jegyekkel táncfellépése és a meglepetésmûsor kereté- koncertet együtt mulatta ételadagokat is vá- Kállay Miklós Általános ben egy bohóc látogatott el végig kicsi és nagy, idõs és sárolhattak. A fõzõverseny Iskola diákjainak mazsorett hozzánk és mutatványaival fiatal. A koncert után tûzijá- elsõ díját az idei évben és pom-pom bemutatója kápráztatta el a közönséget. tékot láthattak a vendégek. Miután a színpadi mûsor Ezt követõen éjfélig tartó Itt járt Nagy Feró és a Beatrice! véget ért, az önkéntes tûz- bálban táncolhattak a köoltó egyesület diszkó-bal- tetlen kikapcsolódásra váesetet imitáló bemutatója gyók. következett a kastélykert- Bízunk abban, hogy az ben található sportpályán. elmúlt évekhez és az idei Mindeközben a helyi nõ- évhez hasonlóan a jövõben szövetség és az óvónõk is lesz lehetõségünk arra, közremûködésével a legki- hogy minden korosztály sebbeknek is próbáltunk számára önfeledt szórakotartalmas idõtöltést biztosí- zást nyújtó rendezvénnyel tani oly módon, hogy egy készülhetünk! erre a célra felállított sá- Pappné Dzsunyák Beatrix torban gyöngyfûzésre, (fotók: a szerzõ)

12 Semjéni Krónika október Mikológusok Kállójemjénben Rimóczi doktor, Nagy Béla polgármester és Vass Mihály tanár úr a terep bejárása elõtti megbeszélésen czi Imre, a Corvinus Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára, a Magyar Mikológiai Társaság elnökségének magyarországi képviselõje, aki elmondta: az idei konferencia célja, hogy a résztvevõk Magyarország legkeletibb tájainak nagygombavilágával ismerkedjenek, tapasztalatot cseréljenek, és személyesen ismerkedjenek a fajokkal. Hangsúlyozta, hogy a konferencia helyszínének kiválasztása azért esett térségünkre, mert az a növénytársulás, ami itt megtalálható, Európa szerte ritkaság. Az itteni vegetáció az elmúlt idõk, évezredek növényzetét õrzi, botanikailag ritkaság. Csodálattal láttuk, hogy a hideg ellenére rendkívül lelkes mikológusok mekkora örömmel vetették bele magukat a Nagymohos erdeibe, és bizakodva keresgéltek nagygombafajok után kutatva. Rimóczi doktor elmondta, hogy a begyûjtött fajokat a délután folyamán a Fõiskola Agrártudományi Tanszékén mikroszkópos vizsgálat- Kik azok a mikológusok? Többségünk számára idegenül cseng a kifeje- zés, jómagam sem hallottam koráb- ban. Úgy azonban már valamennyien tudjuk, hogy kikre gondoljunk, ha azt írom: gombaszakértõk. Október 18. és 24. között Magyarországon rendezték a 27. Cortinarius Kongresszust, melyen 10 országból 82 lelkes gombaszakértõ, gombaszeretõ ember vett részt, köztük 20 magyar nak, elemzésnek vetik alá, s azok a szakember. Az idei találkozó fõhadi- magyar tudományos gyûjteményeket szállása a Nyíregyházi Fõiskolán volt. gyarapítják majd. Október 21-én a Mohos adott hely- Pappné Dzsunyák Beatrix színt a kongresszus egyik állomásának. A találkozón részt vett dr. Rimó- (Fotó: a szerzõ) Néptáncosok ropták a színpadon Október 10-én 19 órától a tek fel, székeket készítettek a Kállai kettõs Néptánc Fesz- nézõközönség részére. tivál keretében, két együttes: a nyíregyházi Kisfigurás, és a Nagy megdöbbenéssel taszlovákiai Nagyidáról érkezõ pasztaltuk, hogy a közel 4000 Ilosvai Selymes Péter Nép- fõt számláló településrõl, tánc Együttes látogatott el csak alig 50-en voltak kívánhozzánk. csiak a teljesen ingyenes elõadásra. Az általános iskola tornatermébe vártuk a község la- A csekély érdeklõdés ellekosait, az elõadásra. Az intéz- nére a táncosok nagyon élvemény dolgozói, és a közcélú zetes elõadással szórakoztatfoglalkoztatottak közösen, ták a jelenlévõket. már pénteken felállították a Pappné Szegedi Angéla színpadot, drapériát helyez- (Fotó: a szerzõ) Örömtánc az elõadás végén

13 2009. október 13 Semjéni Krónika Sírok, gyertyák, emlékek A mindenszentek a katolikus és ortodox keresztény egyház ünnepe. A katolikus egyház november 1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel késõbb tartja. Az ünnep, és az azt követõ halottak napja egyházi jellegén túl fokozatosan általános népi megemlékezéssé is vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetõbe, meglátogatja elhunyt hozzátartozóit. Megtelnek a sírok õszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival. Az emberek gyertyát gyújtanak, és elveszített szeretteikre emlékeznek. MINDENSZENTEK A hajdani rómaiak õseiket és hõseiket istenként és félistenként tisztelték. Szobrot emeltek, szentélyt állítottak számukra. Marcus Agrippa Kr.e. 27-ben építtetett egy hatalmas templomot, amelyet Pantheonnak neveztek el. Itt az összes isten tiszteletére mutat- ták be a papok az áldozatot. A Pantheont aztán Rómában 610 (egyes források szerint 609) május 13-án keresztény templommá alakították. Ez adott alkalmat az ünnep beveze- tésére: hiszen ezen a napon IV. Boni- fác pápa a templomot az összes vértanú tiszteletére szentelte. A 4. századból is maradtak fent adatok min- denszentek ünnepérõl. Szent Efrém szíriai egyházatya és Aranyszájú Szent János például már tudott az ünneprõl, melyet május 13-án, illetve pünkösd utáni elsõ vasárnap ültek meg. (E vasárnap neve a görög egy- házban ma is szentek vasárnapja.) Az ünnep történetében újabb lépést jelentett III. Gergely pápa ( ), aki a Szent Péter Bazilika egyik mellék-kápolnáját nemcsak minden vértanúnak, hanem minden tökéletes igaznak a tiszteletére szentelte. Az ünnep még a VIII. században május 13-ról november 1-jé- re tevõdött át, valószínûleg azért, A halottak napjához közeledve benépesülnek emlékezõkkel a temetõk hogy ezzel a kelták régi népi újesz- Ehhez a szokáshoz azonban több né- tendejét megszenteljék. pi hiedelem is kapcsolódik. Néme- (A kelták november elsõ napjai- lyik szerint ennek az a célja, hogy a ban emlékezetek az elhunytakra kü- világosban a véletlenül kiszabadult lönbözõ halotti áldozatok bemutatá- lelkecskék újra visszataláljanak a sával. Náluk már a VIII. században maguk sírjába, ne kísértsenek, ne is közünnep volt november elsõ nap- nyugtalanítsák az élõket. Magyar te- ja ami az év kezdetét is jelentette.) rületeken szokás volt ilyenkor a sí- 835-ben Jámbor Lajos császár IV. rok megtisztítása, rendbehozása is. Gergely engedélyével hivatalosan Ilyenkor fel is díszítik a sírokat. Vielismerte az új ünnepet, és attól rágokat, manapság pedig koszorúkat kezdve a mindenszentek az egész visznek az elhunytak tiszteletére. A kereszténység ünnepe lett. nép ajkán ennek a szokásnak is megvan a magyarázata: azért kell meg- HALOTTAK NAPJA szépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhe- lyükben. A néphit szerint ilyenkor Halottak napját november 2-án ugyanis hazalátogatnak a halottak. 998 óta tartja meg az egyház. Ez az Ezért sokfelé szokás volt, hogy szá- ünnep összefügg azzal a századvégi mukra megterítettek, kenyeret, sót, szorongásos hangulattal, mely vizet tettek az asztalra. A bukovinai 1000-re a világvégét várta. Ilyen el- magyarok körében pedig még a teképzelések mellett igyekeztek a ha- metõbe is vittek ennivalót. Aki eze- lottakkal jóban lenni, az elhunytak ken a napokon nem tud kimenni a teszellemeivel jó barátságba kerülni. metõbe, az otthon gyújt gyertyát. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy Zentán Mindenszentek napján a szegény, fázós lelkek annak fényé- család minden tagja meggyújt egy nél melengethessék magukat. E na- gyertyát, azt tartották, hogy akié a pon gyertyákat, mécseseket gyúj- legelõször leég, az hal meg leghamatunk elhunyt szeretteink emlékére. rabb.

14 Semjéni Krónika október Napsugár-tánc a falunapon A Napsugár csoport kicsinyei látványos táncot mutattak be a falunapon Az óvodában az élet a gyermeklétszámtól függõ- gár csoport tagjai már nem nyi Éva és Csurpek Miknyári szünetben sem állt en egy, illetve két csoport pihenhettek, mert a falu- lósné kreatív és követkemeg, rengeteg tennivaló mûködött. Dolgozóink napon õk képviselték a Fi- zetes munkáját. várt a dolgozókra és az ön- nyári szabadságának üte- cánka Óvodát táncos mû- Ezúton is szeretnénk kormányzat munkásaira mezésében nagy segítséget sorukkal. megköszönni a szülõk hozegyaránt. Csökkentett lét- nyújtott az önkormányzat A táncok nagy-nagy si- zájárulását a fellépéshez számmal, de egész nyáron által az óvoda számára a kert arattak a rendezvé- szükséges kellékek megnyitva tartott az óvoda ki- közmunka program kereté- nyen, dicsérve a gyerme- vásárlásában. A nagy izgavéve a június ig tartó ben biztosított 2 fõ gyer- kek ügyességét, szorgal- lom ellenére a fellépés fõzési szünetet. Nyári mekfelügyelõ. mát és a felkészítõ pedagó- fantasztikusan sikerült. munkarendünk szerint, a Augusztustól a Napsu- gusok Gyulainé Kereské- Kirándulás Aggteleken Boldogkõváralján is járt a nevelõtestület A nyári szünetben az munkás kezdte meg a óvodában megvoltak a 2009/2010-es tanévet. szükséges felújítási munúj Ráhangolódásként az kák, nem maradhatott el a tanévre a nevelõtestület nagytakarítás sem, hogy kiránduláson vett részt, szeptemberben tiszta, esznapot mely során egy kellemes tétikus környezetben foteleki-barlangrendszerben töltöttünk el az Agg- gadhassuk a gyermekeket. Szeptemberben 5 csoményeink és Boldogkõváralján. Reportban 119 gyermek, 11 szerint az együtt óvodapedagógus, 5 dajka töltött nap feltöltõdéssel és a közmunka programvõnek szolgált minden résztvenak köszönhetõen 1 udvari az egész éves mun- ka elõtt.

15 2009. október 15 Semjéni Krónika programjaink által. Ennek szellemében a Napsugár csoport 2 elõadásból álló színházlátogatást szervezett nagycsoportosainak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba, melynek elsõ elõadásán szeptemberben részt is vettek. Sok zöldség és gyümölcs közül választhattak a kicsinyek a vitamin-napon A Napsugár csoport kis hatták régi, megunt, felesle- Logopédus hétfõnként, a fejszabadtéri színpadunkon elõ- ges játékaikat, s ezekbõl vá- lesztõpedagógusok kedden adta a falunapra begyakorolt sárolhatott ki-ki kedvére dél- és csütörtökön tevékenyke- táncát, mely a gyermekek köután szüleivel. Az így befolyt dik óvodánkban. rében is osztatlan sikert araösszeget az SzMK további Az elõzõ évek gyakorlatott. Nagy segítségünkre volt gyermekprogramok megva- tához hasonlóan az egyháe napon az óvodai SZMK, lósítására fordítja. zakkal szorosan együttmû- mely támogatta a szervezõi Ebben a tanévben is köz- ködve nagycsoportosaink munkánkat, friss gyümölcs- remûködik óvodapedagógu- hitoktatásban vesznek részt tálakat varázsolt folyamatosaink fejlesztõ munkájának heti 1 alkalommal. san a gyermekek asztalaira, támogatásában egy speciális Óvodánk lehetõséget bizebéd után gyümölcstortával szakember gárda, mely a hát- tosít az Y2K tánciskola részéés gyümölcsös muffinokkal rányokkal küzdõ gyermekek re, hogy az érdeklõdõ gyer- kedveskedett a csoportoknak. képességeinek fejlesztésé- mekeknek táncórákat adjon, Szeretnénk megköszönni ben nyújt szakszerû segítsé- heti 1 alkalommal, kedd déla szülõk aktív segítségét! get. A szakértõ csapat logo- után. A Vitamin-nap keretépédus és fejlesztõpedagógu- Helyi programunkban ben az SZMK játékbörzét sokból áll, akik a pszicholó- nagy hangsúlyt fektetünk ar- szervezett az óvoda udvarán, gus véleménye alapján fej- ra, hogy a gyermekek minél melyre a gyermekek elhoz- lesztik a képességterületeket. több élményhez jussanak Vitamin-nap Amint berendezkedtek a csoportok, megtartottuk a már hagyománynak számító Vitamin-nap rendezvényünket, mely nyílt nap keretében zajlott, így a szülõk betekintést nyerhettek éle- tünkbe. Ezen a napon az elõzõleg a gyermekek által összegyûjtött gyümölcsöket, zöldségeket vizsgálgattuk, kóstoltuk és barkácsoltunk a segítsé- gükkel. Nagyon szép és ötletes bábok és termésfigurák születtek. A gyermekek munkáiból rögtönzött mini kiál- lítást rendeztünk. Ez a nap sem telhetett el mozgás nélkül, a gyermekek nagyon élvezték a gyümölcs- keresést, krumpli dobálást, szõlõevõ versenyt, ugróiskolát, táncot. Papp Györgyné óvodavezetõ Bár a képen még nem látszik, de hamar elfogytak a finom falatok Bár a nagykállói néptáncfesztivál résztvevõinek kállósemjéni fellépését kevesen tekintették, ez cseppet sem rontott a résztvevõ táncosok vidám hangulatán.

16 október Az Informatikai és A Kállósemjéni Nagy- Könyvári Szövetség Ösz- községi és Iskolai Könyvszefogás programja három tár az idén is színes renéve indult a Nemzeti Kul- dezvényekkel csatlakozott turális Alap támogatásá- a programhoz. Az Arany val. A rendezvények ebben Alkony Nyugdíjas Klub az évben október kö- tagjainak A tájékozott na- zött zajlottak szerte az or- gyi címmel irodalmi teaszágban. A program célja délutánt rendeztünk. Az az olvasás népszerûsítése idõsek világnapja alkalazáltal, hogy a könyvtárak mából köszöntöttük õket. különbözõ rendezvények Ezután együtt megnéztük tunk elolvasásra. Minden illeti az alsó tagozatosok meséhez egy feladatlapot szüleit és nagyszüleit is, kellett kitölteni, valamint a akik szorgalmasan elkísérmese illusztrációját elké- ték gyerekeiket a könyv- szíteni. tárba az újabb feladatlapo- kért. A felsõ tagozatosak között kerestük a nyár A Móricz Zsigmond Könyvfalóját. Népszerû Megyei és Városi Könyv- ifjúsági regényekbõl kel- tár anyagi segítségével lett olvasniuk a gyerekek- igazán értékes könyvjutal- nek és az elolvasott köny- makkal, apró kis ajándé- kokkal jutalmaztunk meg minden résztvevõt. A nyugdíjas klub tagjai filmvetítés közben Ebben az évben közmunkások és egy önkéntes segítségével egy több éve tartó munkát sikerült befejezni könyvtárunkban. A könyvállományból kiselejteztük a tönkrement, elhasználódott könyveket. Elvégeztük a könyvek elektronikus adatbázisba való rögzítését, így rövidesen áttérhetünk a számítógépes kölcsönzésre. Az adatbázis lehetõvé teszi a gyors keresést és tájékozódást a könyvállományban. vekhez rövid ajánlást írni- A kiselejtezett jó állauk arról, hogy mi tetszett potban lévõ fölös példá- nekik leginkább a regény- nyokból október 5-tõl ben és miért ajánlják a töb- könyvárusítást tartunk. bi gyereknek elolvasásra. Mintegy 700 db könyvet kínáltunk Ft-os Az eredményhirdetésre egységáron. A kínálatban október 9-én került sor, mesék, ismeretterjesztõ ahová a gyerekeken kívül mûvek, szépirodalmi mû- meghívtuk a szülõket és a vek, krimik szerepeltek. A nagyikat is. A Benedek könyvek nagy részét már Elek mesékhez készült ilaz elsõ pár napban elkaplusztrációkból kiállítást kodták, a megmaradt pélkészítettünk. A Benedek dányokból még lehet vásá- Elek olvasópályázaton 18 rolni a könyvtárban. kisiskolás, valamint 6 felsõ tagozatos diák vett részt, ami nem is olyan (Folytatás rossz eredmény. Köszönet a következõ oldalon) szervezésével minél több a Wass Albert életét és olvasót próbálnak becsá- munkásságát bemutató bítani. Minden évben más Koltay Gábor filmet, aztán korosztály a célpont. Elsõ megbeszéltük a látottakat. évben a babák-mamák, ta- A rendezvény elérte célját, valy a tinik, ebben az év- sikerült újabb tagokkal ben elsõsorban az 50 év fe- gyarapítani Wass Albert lettiek figyelmét szerettük olvasótáborát. volna ráirányítani arra, hogy a könyvtárak milyen A könyvtár legfonto- lehetõségeket kínálnak az sabb célja az olvasás népolvasásra, újfajta ismere- szerûsítése. Ezen a nyáron tek szerzésére, tájékozó- olvasópályázatot hirdet- dásra, bemutatkozásra, tünk két korosztályban is. közös együttlétre. A Benedek Elek évforduló Az idei szlogen így kapcsán az általános iskola hangzik: Ne üljön otthon, 1-3. osztályos gyerekeiha a könyvtárban otthon nek, évfolyamonként tíz lehet. Benedek Elek mesét kínál-

17 2009. október 17 Semjéni Krónika Falták az ifjúsági könyveket Mint az elõzõ oldalon íruk, a könyvtár több pályázatot is hirdetett általános iskolás diákoknak az olvasás népszerûsítése érdekében. A Benedek Elek évforduló kapcsán az általános iskola alsósainak évfolyamonként tíz Benedek Elek mesét kínáltunk elolvasásra. Minden meséhez egy feladatlapot kellett kitölteni, valamint a mese illusztrációját elkészíteni. A felsõ tagozatosak között kerestük a nyár Könyvfalóját. Népszerû ifjúsági regényekbõl kellett olvasniuk a gyerekeknek és az elolvasott könyvekhez rövid ajánlást írniuk arról, hogy mi tetszett nekik leginkább a regényben és miért ajánlják a többi gyereknek elolvasásra. Mivel a gyermekek szorgalmasan dolgoztak, megérdemlik, hogy külön jutalomként név szerint is felsoroljuk azokat a gyermekeket, akik részt vettek a könyvtár olvasópályázatán. Hollósi Istvánné Sok szép ajándékot vehettek át a fiatalok a Benedek Elek olvasópályázat díjkiosztóján 2. osztály: 3. osztály: 4. osztály: 1. Somos Zsuzsanna 1. Barta Bianka és 1. Csurpek Csenge 2. Bukta Kinga Kiss Ildikó 2. Pisák Ferenc Ádám 3. Tálas András 2. Sipos András 3. Teremi Mirella 3.Horváth Petra Továbbá: Pisák Laura, Továbbá: Könyvfalók : Bartha Nikoletta, Rajt Lili, 1. Fodor Lilla Hrubóczki Tamás, Pénzes János, 2. Hrubóczki Roxána Hollósi Kristóf Szekeres Kinga, 3. Kóth János Diczkó Alexandra 4. Elek Vivien 5. Petromán Fruzsina és Papp Enikõ Kiállítás is készült a Benedek Elek meséihez rajzolt illusztrációkból A Nõszirom egyesület tagjai bõven kivették a részüket az augusztusi falunapból. A nõk még sátrat is állítottak.

18 október A terített asztalról sok finomságot vásárolhattak az érdeklõdõk A Kállay Miklós Általános Isko- hogy a rendezvények során biztosítlában hosszú évek óta aktívan mûkö- suk gyermekeink kulturált szórakodik a szülõk összefogásával alakult zását, ellátását. Az iskola vezetésé- munkaközösség, melynek célja: vel és a nevelõtestülettel szorosan szoros kapcsolat kiépítése a szülõk együttmûködve törekszünk arra, és az iskola között, véleményeik, hogy gyermekeinknek a lehetõ legészrevételeik megbeszélése. Fõ cé- több és minõségi ajándékot, él- lunk évrõl-évre, hogy az iskola kö- ményt, eseményeket hozzunk létre, zösségi tevékenységeiben, rendez- bevételeinkkel segítve a rendezvé- vényein való aktív részvétellel erõiskola nyek színvonalának emelését és az sítsük az iskola- pedagógusok és a környezetének javulását. tanulók-szülõk közti kapcsolatot, Ebben számítunk a szülõk segít- különös figyelmet fordítva arra, ségére, mert nélkülük, támogatásuk nélkül céljaink nem megvalósíthatóak. A rendezvényeink által befolyt összegekbõl tudjuk megvalósítani elképzeléseinket: karácsonykor az ünnepi vacsora mellé minden gyermeknek kedveskedhetünk bejglivel és egy pohár üdítõvel, a jótékonysági bál bevételébõl támogathatjuk az iskolával közösen kitûzött fejlesztéseket, melyek gyermekeink korszerû tanulási lehetõségeit biztosíthatják, gyermeknapon apró ajándékkal kedveskedhetünk minden tanulónak. Az idei tanévben október 12-én került megrendezésre az Õszi ízek vására elnevezésû sütemény és sa- láta vásárunk. Ezúton szeretném megköszönni minden szülõnek a ha- talmas segítséget, melyyel bármilyen formában hozzájárultak a vásár sike- réhez, így nagy összeggel gyarapo- dott az SZMK vagyona, melyet ter- mészetesen a gyermekekre tudunk fordítani. Remélem aktív segítségük- re a jövõben is számíthatunk! Szolnoki Mariann az SZMK vezetõje Fõzzön játszóteret Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy november 26-án, Tisztelt Kállósemjéni Lakosok! csütörtökön a Piactéren a Nyír-Flop Kft. egy üveggyûjtõ konténert he- Szeretnénk megköszönni minden juttassa el lyez el. A nap folyamán lehetõség néninek és bácsinak a sok-sok össze- hozzánk, gye- van a háztartásokban keletkezett fegyûjtött Delikát 8 ételízesítõ csoma- rekekhez és segítõinkhez! hér és színes üvegek hulladékgyûjgolást megközelítõleg 350 kg, A csomagolásokat továbbra is tõben történõ elhelyezésére. Kérjük amelyet lelkesen gyûjtöttek és adtak várjuk: az iskolában, az óvodában és a lakosokat, hogy a hulladékkezelés segítõinknek, akik továbbítva azo- az üzletekben elhelyezett gyûjtõlá- zavartalansága érdekében a kontékat a játékba, növelték Kállósemjén dákban. nerbe kizárólag üveget dobjanak! esélyeit. Kérjük segítsenek a gyûjtésben, Védjük együtt környezetünket, Sajnos, az idén nem sikerült ját- hogy 2010-ben még nagyobb esély- tegyünk közösen egy tisztább körszóteret nyernünk, de a játék lyel indulhassunk a játszótérért! nyezetért gyûjtsük továbbra is szeben is folytatódik! lektíven a keletkezett háztartási hul- Kérünk minden segítõ szándékú Köszönettel: ladékot! kedves embert, ne dobja ki a Delikát A kállósemjéni gyermekek 8 ételízesítõ csomagolását, hanem FELHÍVÁS Pisákné Páll Ilona jegyzõ

19 2009. október 19 Semjéni Krónika Családi nap Péterhalmon Ilyen volt az épület kis örömére. A focikedvelõk sem panaszkodhatnak, hi- szen egy csinos kis focipályát is készítettek a felnõttek. Az arra járók alig hisznek a szemüknek, szinte rá sem le- het ismerni az egykori, málló vakolatú iskolaépületre. A közös munkát, az össze- fogást hivatott ünnepelni a családi nap, amelynek én is részese lehettem. Hogyan is kerültem oda? A nap fõ szer- vezõi Páll János és felesége Edit, valamint Barta Csabáné Marika már hetekkel elõtte meghívta a Nyíri Alapfokú Mûvészeti Iskola 1. osztályos Június 27-én, szombaton egy álom vált valóra a Péterhalmon élõ emberek számá- ra. Elkészült a közösségi ház, amelyet az évek óta üresen álló egykori általános iskola épületébõl alakítottak ki, mondhatni a két kezük erejével. Nem sajnálva az idõt, energiát, napról napra egyre szebbé varázsolták a már majdnem romos épületet. Kiirtották az elvadult cserjéket, kivakolták és kimeszelték az épületet, majd le is festették azt. Az udvarról is felszámol- ták a gazt, helyére játszóteret varázsoltak, a gyerekek nem néptáncosait, és az általános az önkormányzat biztosíiskola Szivárvány mazsorett totta, melyet a helyi lakosok csoportját, hogy egy kis mû- munkája segítségével sikesorral kedveskedjünk a ven- rült beépíteni. dégeknek. Ennek a felkérés- Az építkezéshez segítsének tettünk eleget, amikor el- get biztosítottakmég a kállófogadtuk a meghívást. Olyan semjéni vállalkozók is: Dirélményben volt részünk, bász János, Rétközi András, amelyet mai napig emleget- Borsi András, Kígyósi Sánnek a gyerekek, hiszen az a dor. Köszönet mindenkinek, szeretet, azaz életöröm, aki anyagilag, vagy kétkezi amely felénk áradt, ritkán ta- munkával hozzájárult ahhoz, pasztalható. hogy az épületet minél elõbb A közösségi ház felújítása elkészüljön, és az itt élõk azt példás összefogás eredmé- birtokba vehessék. nyeként jött létre: a beruhá- Pappné Szegedi Angéla záshoz szükséges anyagokat (Fotók: a szerzõ)... és ilyen lett Templombúcsúk Kállósemjénben Mint minden ilyen alka- kációt szolgáltatta. Az ünne- ben, rendszerint egy jeles számos falu egyházi képviselommal, ezen a szép augusz- pi szentmise körmenettel zá- egyházi ünnephez (pl. Nagy- lõjét invitáltuk településünktusi napon is zsúfolásig meg- rult, amit vendéglátás köve- boldogasszony ünnepe) kap- re, hogy õk is részesei lehestöltötték a hívek és a meghí- tett, melyet az egyházközség csolva kerül megrendezésre. senek a jeles alkalomnak. vottak a kállósemjéni római hívei áldozatos munkájukkal Arra a kérdésre, hogy koráb- A templombúcsú keretékatolikus templomot, hogy szerveztek meg. ban miért nem tartottuk, ne- ben megtartott szentmisén együtt ünnepeljék az egyik Beliczáné Veres Erika héz lenne válaszolni! Talán Szocska Ábel bazilita rendfõlegfontosabb eseményüket, a Máriapócs közelsége az oka, nök prédikált a megjelentektemplombúcsút. Az ünnepi hiszen a településünkön élõ nek. szentmisét ezúttal Babály Templombúcsú hívõk a jeles egyházi ünne- A misét követõen a hívek András nyírbátori plébános Emberemlékezet óta nem pek alkalmával szép szám- jószándékú, lelkes készülõcelebrálta, Horváth Jánossal tartották meg a görög katoliaz mal zarándokolnak a szom- désének, segítõ adakozásájének ünneplõ közösség vezetõ- kusok Kállósemjénben e je- szédos településre. nak köszönhetõen a közössé- közremûködésével. A les ünnepet! Sokan a szó jemeghívott Az idei évben hagyo- gi házban láthattuk vendégül papok között ott lentéstartalmával sincsenek mányteremtõ jelleggel a fa- a híveket, az ideérkezett volt a kállósemjéni születésû tisztában. A templombúcsú lunapot követõ vasárnap, meghívott vendégek pedig a Tamaskovics László nagyha- valójában nem más, mint az augusztus 23-án tartottuk parókián részesültek ellátás- lászi lelkész, valamint Pász- egyházközség szülinapja, templomunk ünnepét. Az ban. tor Károly Pócspetriben szol- mely a templomok felszentegáló plébános is, aki a prédi- lését követõen minden év- fontosságát hangsúlyozandó, esperes esemény magasztosságát és Kocsis Imre parókus

20 Semjéni Krónika 20 Gólya hozta: Amit kifõztek, azt meg is fõzték október Községünkben néhány zá közelálló feladatot. lelkes, tenni akaró nõ részvételével Nem volt kérdéses az megalakult a sem, hogy indulunk a fõzõ- Nõszirom Kállósemjéni versenyen, már csak azt kel- Nõk Egyesület, de a nagy lett eldönteni, hogy mit is kényilvánosság elé csak a fabörze szítsünk. Több hetes ötletlunapon léptünk. után úgy állítottuk ösz- Kasírozással készül a betlehemi bábuk feje A rendezvényt megelõdenki sze a menüsort, hogy minzõen lázas készülõdés folyt a talált kedvére való volt. A zsûri fõztjeinket, az sztárallûrök nélkül tudtunk közösségi házban, hiszen az ételt. elsõ helyezéssel díjazta. egymással beszélgetni, amit egyesület tagjai felvállalták Péntek délután közös sá- Nagy örömünkre szol- nem is gondolunk volna. a gyerekek körében oly népjó torállítással vette kezdetét a gált, hogy sokan eljöttek szerû kézmûves foglalkozás hangulatú hétvége. Szom- hozzánk, megtiszteltek je- A Nõszirom újra nagy elõkészítését és lebonyolítáchilis bat reggel a Bokri házaspár lenlétükkel minket. Ezúton dolgokra készülnek: a görög sát. A munkálatokból minrömpörköltet; babot, Papp Elek kö- is köszönjük vendégeink katolikus templom elé egy denki kivette a részét, s hogy Herczku Sán- megtisztelõ figyelmét! látvány betlehemet készídenki mindennel idõben készen lecsót, dorné és Blazsán Péterné le- A kora esti órákban meg- tünk, majd a karácsony elõtti gyünk, minden héten találgora, míg Papp József és só- érkezett az est szárvendége idõszakban pedig egy Fillé- koztunk. Voltak, akik ügyecot Lipcsei Imre a slambu- Nagy Feró és a Beatrice res kirakodóvásár -ra várjuk sen rajzoltak, mások a vágás készítette nagy mûgond- együttes, akiket szintén a a község lakóit. Bízunk bensen terén bizonyultak nélkülöztónõk dal. A töltött káposzta a taní- vendégeink sorában tudhat- ne, hogy a betlehem elnyeri hetetlen segítségnek. Elkéamelynek keze munkáját dicséri, tunk. A zenészek pillanatok községünk valamennyi lakó- szült a beosztás is, hogy ki elkészítéséhez alatt elvarázsoltak minket, jának tetszését. A Filléres mikor, és melyikünket váltja Hegyes Magdolna konyhája hiszen olyan mérhetetlen ter- kirakodóvásár -ra pedig pla- a foglalkozáson, így minsegítsége) (és édesanyja, Marika néni mészetességgel, nemes egy- kátokon keresztül invitáljuk denkinek megtaláltuk a hoz- nélkülözhetetlen szerûséggel és mindenféle majd az érdeklõdõket. Fodor Sándorné anyakönyvvezetõ: Meszesán Noémi Mónika Neviczky Eduárd Anyakönyvi hírek Bíró Jázmin Bistei László Házasságot kötöttek: László Laura Mária Földi Gábor Ruszó Vivien Sarkadi Zoltán Dr. Tóth Krisztina Dr. Pál-Kutas Norbert Harsányi Zita Gurbán Zoltán Domokos Dávid Gurzó Dávid Gyõri Áron Horváth Liza Hanna Juhász György Katona Roland Mészáros Vencel Páll Zsófia Papp Alexandra Petromán Valéria Rézmûves Jázmin Spisák Bianka Elhunytak: Irinyi Jánosné Páll Gyula Gacsályi László Kerekes Panka Sára Herczku György Lucza János Lovász János Sass Károlyné Hornyák Ferencné Bulyáki Dávid Léka Mihály Mócsán György Nagy Mihályné Petromán József Rézmûves Tibor Lászlóné

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 26., csütörtök 23. szám TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi I. tör vény A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to - ná

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben