SEMJÉNI KRÓNIKA október 2009/4. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. október 2009/4. szám"

Átírás

1 Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA október 2009/4. szám Elhunyt szeretteinkre emlékezünk természet. Az elmúlás ténye meg újra arra a szomorú fel- tompa fájdalom idõvel csilbennünket, embereket is mé- ismerésre, mily rövid is a lapodik, de emléküket már lyen érint, hiszen ha a rohanó földi élet. Lelkiismeretfur- soha sem felejthetjük, éleélet miatt máskor nem is, de dalást is érzünk, hogy mily tünk végéig velünk lesznek. október végén, november kevés idõt töltöttünk el sze- S figyelmeztetnek bennünelején a halottak napja alkal- retteinkkel. A mindennapi ket arra is, hogy használjuk mából minden bizonnyal fel- rohanás, a hajszolt és fel- ki jobban az idõt, s még töbkeressük elhunyt szeretteink gyorsult életmód miatt egyre bet törõdjünk itt e földi életsírját, hogy emlékezzünk rá- kevesebb idõnk volt egy- ben családtagjainkkal, rokojuk. Gyermekeinket kézen másra, s mindezt már soha- nainkkal, barátainkkal. fogva kimegyünk a sírker- sem tudjuk pótolni. Hataltekbe, hogy emlékezzünk mas ûrt érzünk magunkban mindazokra, akik már nem minden egyes családtag, lehetnek közöttünk. A gyer- kedves rokon, hozzátartozó Október végén már egy- tyák, a mécsesek imbolygó elvesztésekor, s jól tudjuk, re fáradtabban cipeli terhét a fényei mellett felidézzük ar- távozásukkal valamennyien nap, egyre gyengébben szór- cukat, hangjukat, mozdula- szegényebbek lettünk. ja sugarát a földre. Elsárgult taikat. Fájó szívvel vesszük Amíg azonban emlékefaleveleket sodor a kósza tudomásul az élet mulandó- zünk reájuk, mindig velünk szél, készül a téli álomra a ságát, s rádöbbenünk újra lesznek. A bennünk lévõ A hõsi idõket idézték meg Október 23-a településünkön sem múlhatott el megemlékezés nélkül. Az ál- talános iskolában 22-én dél- után zajlott az ünnepi mûsor, községi szinten pedig októ- ber 23-án 9 órától emlékeztünk a forradalomra. (Fotók: a szerzõ) Az 1956-os forradalomra emlékezõk megkoszorúzták a kopjafát A vendégek az iskolában megtekinthették a diákok mûsorát A római templom mellett det. Az intézmények dolgotalálható emlékparkban a zói és a civil szervezetek Kállay Miklós Általános Is- képviselõi a megemlékezés kola diákjai adtak ünnepi lezárásaként koszorúkat hemûsort, majd ezt követõen lyeztek el az emlékmûnél. Nagy Béla, községünk polgármestere mondott beszé- Pappné Dzsunyák Beatrix

2 Semjéni Krónika október Megújul az út, megújul a járda Községünk lakói fej- Annyi elõrelépés azonban lesztéseknek, beruházá- történt az ügyben, hogy a soknak lehetnek szemta- Kossuth út 125. szám elõtti núi. A mostani felújítások- megálló kb. 100 méterrel ról, kivitelezésekrõl kér- keletre, a 135. szám elé lett deztük Nagy Béla polgár- áthelyezve, és kiépítésre mestert. került egy buszváró perem is. Szintén szorgalmazzuk * * * egy-egy gyalogos-átkelõhely kiépítését, az úttest burkolati Hogyan érinti a telepü- jelekkel való felfestését a lést a 4911-es számú út felújí- Kossuth út Dózsa út, a Kostása? suth út Bem út és a Kossuth A településünket átszelõ út Ady út keresztezõdésé számú fõútvonal fel- ben. A beruházás befejezését újítása augusztusban kezdõ- követõen büszkén mondhatdött és az elsõ ütemben terve- juk majd el, hogy települézett munkálatok mára rész- sünk fõutcáján egy megújult, ben megvalósultak. biztonságosabb, átgondol- A Nyírbátor Nagykálló tabb koncepció részeként között elterülõ útszakasz fel- Munka közben a szakemberek megvalósított közút vezet véújítása közel 360 millió Ft-ba gig. került, amelyhez a Magyar szervezésnek és forgalom- indulnak a megvalósítás Állam és az Európai Unió irányításnak köszönhetõen munkálatai. 323 millió Ft támogatást azonban komolyabb problé- Szintén átépítésre, áthe- A Kállósemjént átszelõ nyújtott a beruházó Magyar ma nem történt. lyezésre kerültek a Kállósem- fõútvonal mellett húzódó Közút Zrt. részére. A felújítás keretében tele- jénben található buszmegál- Kossuth úti járda 2009 tavapülésünk A kivitelezés során a két végén a közle- lók és buszvárók. szán elkészült. Most a Dózsa megkopott, régi aszfaltréte- kedésbiztonság javítása ér- A változás a település György úti járda megépítédekében gét az útalapig visszabontották, egy-egy forgalom- központjában található posta sén a sor. Mit kell róla tudni? és ezt követõen kapott lassító sziget került kiépítés- és a Nagykálló felé esõ falu- Hosszú idõ óta várt bere. teljesen új burkolatot. Ezek megvilágításáról az végi megállóhelyeknél a leg- ruházás valósul meg az új járteljesen A munkálatok okoztak önkormányzatnak kell gon- szembetûnõbb, hiszen mind- da megépítésével, hiszen a némi fennakadást a helyi doskodnia. A kivitelezõ kivá- két oldalon buszöböl lett ki- korábbi burkolat már több közlekedésben, az alapos lasztásra került, hamarosan alakítva. Mindez nagyban helyen töredezett és hiányos, elõsegíti a folyamatos közle- ezáltal balesetveszélyes volt. kedést, az átmenõ forgalom A képviselõ-testület saját gyors levezetését, a baleset- forrásból biztosítja a járda veszély csökkentését. megépítésének költségeit, a Itt hívnám a település la- kivitelezést a közmunkakosainak figyelmét, hogy a program keretében önkorkialakított buszöböl nem mányzatunknál foglalkoztahasználható személyautóval tott dolgozók végzik. Az új történõ parkolásra. Parkolás járda mellett a Kossuth legközelebb a római templom úthoz hasonlóan befedésre elõtt a Kölcsey úton, vala- kerül a nyílt árokrendszer is. mint a görög katolikus közös- Bízunk benne, hogy haségi ház udvarán lehetséges. marosan megújult, megszé- A Szabolcs Volánnak évek pült járdán és környezetben óta folyamatosan jelezzük, vihetjük óvodába gyermekehogy Kállósemjén Nyírbátor inket, siethetünk haza az álfelé esõ végén is szükség len- lomásról vagy kereshetjük ne egy buszmegálló kialakí- fel a 2. számú orvosi rendetására, sajnos azonban ezidá- lõt! Járdával is gazdagabb lett a települést ig nem sikerült érvényt szerezni kezdeményezésünknek. (folytatás a 3. oldalon)

3 2009. október 3 Semjéni Krónika Mint a 2. oldalon írtuk, szerzés kalkulált összértéke letei és udvara, a Kállay-kasfejlesztésekrõl, beruházámennyiben meghaladja a 45 millió Ft-ot. tély és udvara, illetve kápolsokról kérdezzük községünk a kivitelezés a na és környéke. Az elmúlt he- polgármesterét, Nagy Bélát. tervezett ütemben zajlik, tekben lezajlottak a támoga nyarán már XXI. szá- tási szerzõdés megkötéséhez zadi követelményeket is ki- szükséges elõkészületek. A Községünk lakóit na- elégítõ, kulturált körülmé- képviselõ-testület három pogyon érdekli: Mikor lesz új nyek között nyílik lehetõség tenciális kivitelezõ közül kipiac? a portékák árusítására. választotta a fejlesztés megvalósításához Az önkormányzata szükséges ta decemberében pályáza- pasztalattal és szakértelemtot nyújtott be az Európai Úgy tudjuk, a települé- mel egyaránt rendelkezõ pá- Mezõgazdasági Vidékfejkamerák. sünkön is lesznek térfigyelõ lyázó közül Mészáros József lesztési Alapból falumegújíindokolja, Felszerelésüket mi helybéli vállalkozót. A mun- tásra és fejlesztésre igénybe s hol lesznek el- kálatok a támogatási szertásra vehetõ támogatási jogcímen helyezve? zõdés megkötését követõen nagyközségi piac építésére. Tekintettel az idei évben október végén kezdõdhetnek A jelenleg is használt pia- Kállósemjénben bekövetke- el. A beruházás megvalósulácunk nem felel meg a jogsza- zett sajnálatos eseményekre, sát követõen 24 kamera a nap bályi elõírásoknak, az árusító gondolok többek között a ta- 24 órájában teljesít majd helyek száma minimális. Az karékszövetkezet kirablásá- szolgálatot. Bízunk abban, õszi-tavaszi-téli idõszakban ra, a közterületeket érintõ hogy a fejlesztés eléri célját, az esõ, sár és hideg miatt az vandalizmusra, felmerült an- és elejét veszi majd az oktaárusok és vásárlók egyaránt nak igénye, hogy a számos lan rongálásnak, vandalizelmaradnak. A helyzet azon- településen már bevezetett és musnak, kerékpár-tolvajlásban hamarosan megváltozik, eredményesen alkalmazott nak, és ezáltal javul a lakos- mivel a Mezõgazdasági és térfigyelõ kamerák települé- ság biztonságérzete is. Vidékfejlesztési Hivatal pá- sünkön is megjelenjenek. Az lyázatunkat támogatásban elképzelés megvalósításának részesítette, így a szükséges érdekében önkormányza- A biztonságos közlekeközbeszerzési eljárás lefoly- tunk a területi kiegyenlítést dést segítik a zárt csapadéktatását és az elõzetes elõkélesztési szolgáló önkormányzati fej- víz-elvezõ csatornák a fõ- születeket követõen 2010 tavaszán feladatok támogatása úton. indulhatnak majd a (TEKI) jogcímen pályázatot A Kossuth úti járda munkálatok. nyújtott be térfigyelõ kame- megépítését követõen prob- Az új piac a Petõfi út és rarendszerek kiépítésére. Az Petõfi köz által körülzárt, je- Észak-Alföldi Regionális lenleg üresen álló területen Fejlesztési Tanács pályázakap helyet. A fejlesztés célja tunkat 2 millió 537 ezer Ft tá- 2 egy 920 m alapterületû, mogatásban részesítette, fedett, 62 standot magában melyhez az önkormányzat foglaló piac létrehozása, közel 500 ezer Ft önerõt biztosít. mely a hét hat napján tart A tervek szerint három nyitva: négy napon zöldséggyümöcs, rendszer kerül kiépítésre, két alkalommal egyenként 8-8 kamerával. A vegyes piac. A beruházás megfigyelt területek a következõk: összköltségeinek nettó értétól a Kossuth út a postáösszköltségeinek ke állami támogatás, az önterjedõ a polgármesteri hivatalig kormányzatnak az Áfát kell szakasz, a Kállay önerõbõl biztosítania. A be- Miklós Általános Iskola épü- lémaként merült fel települé- sünkön az, hogy a járda mellett végighúzódó nyitott csapadékvíz-elvezetõ árok több helyen veszélyes, hiszen ol- dala részben a munkálatok, részben a nagyobb esõzések következtében beomlott, vagy éppen az új járdafelület túl közel került az árok pere- méhez. Településünk önkor- mányzata önerõbõl biztosí- tott forrást a csapadékvíz-el- vezetõ rendszer zárttá alakí- tásához. A kivitelezés köz- munkások segítségével való- sult meg. Pappné Dzsunyák Beatrix (Fotó: Pappné Dzsunyák Beatrix) Az új járda mellett zárt árok segíti a biztonságos közlekedést Semjéni Krónika Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2009/2 Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Felelõs kiadó: Pappné Dzsunyák Beatrix Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u Készült: Örökségünk Könyvkiadó Kft. nyomdájában

4 Semjéni Krónika október Hazatért a kegykép Máriapócsra Több mint fél éve a község határá- ban intettünk búcsút a máriapócsi cso- datévõ kegyképnek. Akkor úgy hittük, ehhez hasonló csoda csak egyszer történhet meg egy közösség életében. Az öröm és a boldogság csordultig töltötte a szívünket, s már akkor sejtettük, mi- lyen szerencsések lesznek azok a közös- ségek is, amelyek majd a kegykép haza- térésekor befogadhatják néhány órára az Istenszülõt. Többen elmentünk meglátogatni Hajdúdorogra a vendégségben lévõ Máriát és megköszöntük, hogy nálunk is járt azon a különleges napon. S akkor ér- kezett az örvendetes hír: nem egyszer, kétszer is templomunkba fogadhatjuk Égi Édesanyánkat, a kegykép azon az úton tér vissza Máriapócsra, amelyen februárban elindult. Ez a hír felrázott és lelkesített mindnyájunkat, tudtuk, ez a nap még gazdagabb és ünnepélyesebb lesz, hisz zarándokok sokasága jelezte elõre, hazakísérik az Istenanyát Mária- pócsra. A szelíd tekintetû Mária, karján a kis Jézussal valóban hatalmas tömeget vonzott már a hajdúdorogi induláskor. Kora hajnalban már ezrek gyülekeztek, s vág- tak neki énekelve és imádkozva az ötven kilométeres útnak. A tömeg folyamato- san duzzadt és mire hozzánk, Kállósem- jénbe érkezett, közel hatezer embert is vendégül láthattunk községünkben a kegykép köszöntésekor. A község határában ahol hét hónap- ja búcsút intettünk most újra köszönthettük a visszatérõ becses vendéget. A sokezres ünneplõ sereglet megtöltötte községünk tereit, utcáit. Virágszirmokat szórtunk és kinyitottuk szívünket a za- rándokok elõtt. Leírhatatlan volt az ér- zés amint a tömegbõl kiemelkedett kegyképet virágvasárnapi hangulatban vitték be a templomunkba. Rövid idõn belül másodszor is megtörtént a csoda, újra nálunk volt a könnyezõ kegykép. A kegyelmi pillanat azonban már sokkal korábban kezdõdött, a hírre, hogy Mária felénk tér vissza otthonába, nagy munkához láttunk. Elkezdtük a templom környezetének kialakítását, így a nagy füvesített udvar és kiszolgáló helyiségek igaz, az utolsó percekben, de elkészültek. A hatezres tömeg ven- dégfogadására is nagyon készültünk azokkal a finomságokkal, amelyek az üstökben és sütõkben várták a megfá- radt zarándokokat, a sok dolgos kéz sze- retettel hozta a rengeteg süteményt, üdítõt és friss gyümölcsöt. Jó volt látni a vállalkozók, szervezetek, a helyi önkormányzat, a református és a görög katolikus egyházközség tag- jainak lelkesedését, akik áldozatot hozva megvendégelték a zarándokokat. Az ételes sátrak elõtt kígyózó sorokban megtapasztalhatták a nyíregyháziak, a hajdúböszörményiek és a semjéniek vendégszeretetét. Mégis a legnagyobb csoda, hogy a kegykép utazása összekovácsolt sok ezer embert, s hogy áldozatot vállalva felemelhettük szívünket és igazán gyermeknek érezhettük magunkat Könnyezõ Édesanyánk közelségében. Köszönjük Mária, hogy szelíd mosolyoddal itt Semjénben, megsimogattál bennünket! Kocsis Imre esperes-parókus A kegykép fogadása Köszöntöttük Máriát Máriapócs csillagát. Felkészülten visszavártuk A sok-sok embert mind fogadtuk. Lipcsei egy bográcsossal, Önkormányzat babgulyással, Papp Elek is ugyanazzal, Rétközi a tortájával. Kóth Elek egy borjút adott, Készült abból gulyásleves. Nem maradt itt senki éhes. Szomjas ember mind ihatott Elláttunk minden zarándokot. Volt itten még kuglóf-kalács Sütemény egy nagy sátorban, Mentek oda hosszú sorban. Falu népe összefogott, Ki mit tudott, összehordott. Mindegy milyen felekezet Szíve szerint eleget tett. Tettük mindezt nagy örömmel Hisz nem akárki: Mária jött el. Sok-sok fáradt kísérõvel. Elláttuk a vendégeket Elkísértük a menetet. Az úton végig énekelve A máriapócsi kegyhelyre. Kocsis Jánosné

5 2009. október 5 Semjéni Krónika A kegykép és a könnyezés története A pócsi kegyképet ban Csigri László máriapócsi bíró készíttette fogadalomból és hálából a török fogságból történt szabadulásának emlékére. A képet Papp Dániel helybéli görög katolikus lelkész öccse, Papp István festette 6 magyar forintért. Ezt a bíró nem tudta kifizetni, így az ikont egy tehetõsebb polgár, Hurta Lõrinc vásárolta meg és ajándékozta a templomnak. Valószínûleg õ íratta a kép aljára orosz nyelven a következõ szöveget: Én, Isten szolgája állíttattam fel a képet vétkeim bocsánatára november 4-én, miközben a kis fatemplomban Papp Dániel lelkész a szent liturgiát végezte, Eöry Mihály pócsi földmûves arra Mária és a kis Jézus A csodatévõ kegykép: lett figyelmes, hogy az ikonosztázionon elhelyezett Is- rehajtói ellen semmit sem gánszemélyek is hozzájut- ban nem könnyeztek, kivéve tenszülõ-ikon mindkét sze- tudtak tenni. A kegyképet hattak. Hazánkban többek azt, amelyiket Pócsra visszamébõl bõségesen folynak a március 1-jén levették között Egerben, Budapes- vittek augusztus 1-jén könnyek. A könnyezés két az ikonosztázionról, s ezt kö- ten, Esztergomban (a Ba- Papp Mihály fiatal parókus a hétig szünet nélkül tartott, vetõen július 4-én érkezett kócz-kápolnában) õriznek reggeli istentiszteletet végezmajd kisebb megszakítások- meg Bécsbe. Az eredeti pócsi egy-egy másolatot. Egy ilyen te, amikor Molnár János kánkal egészen december 8-ig. A könnyezõ kegykép a bécsi másolat került az eredeti kép tor észrevette a kép könnyekorabeli feljegyzések szerint Stephansdom déli oldalhajó- helyére Máriapócson is. A zését. A máriapócsi kegyhely a könnyezések utolsó napján jának XVI. századi márvány- mostani kép eredetérõl kétfé- újabb nevezetes eseménye, a olyan hideg volt, hogy a ke- baldachinja alatt, mûvészi le változat is szól. Az egyik kegykép harmadik könnyehelyben a bor és a víz megfa- oltáron kapott méltó elhelye- szerint még a kép Bécsbe va- zése december 3-án gyott, de Mária könnyei ek- zést, ahol azóta is nagy tisz- ló átszállításakor készítettek kezdõdött. A kegykép õre zakor is bõségesen hullottak. A telettel õrzik. A gyertyák és egy másolatot a Kassa mel- rándokokat vezetett a tempcsodálatos könnyezésrõl szó- mécsesek százai égnek állan- letti Bárcán, a jezsuiták ko- lomban. Amikor a kép foglaló kihallgatások jegyzõ- dóan a kép elõtt. lostorában. Festõjét nem is- latát kinyitotta, észrevette, könyveinek eredeti példá- A pócsi fatemplomban a merjük. A másik változat sze- hogy a Szûzanya arca a szonyait ma a Budapesti Egye- Mária-ikon helye évekig üre- rint a pócsi katolikus parókus kottnál sötétebb, jobb szemétemi Könyvtár Hevesi-gyûj- sen állt. a császárhoz intézett beadvá- bõl könnycsatorna húzódik teményében õrzik. II. Rákóczi Ferenc nyában a kép visszaadását le az arcon, ami egy könny- Az esemény híre az akko- ban 100 pontban foglalta kérelmezte. Az uralkodó ezt cseppben végzõdik. A könyri viszonyok között is gyor- össze a nemzetünket ért fájó rossz néven véve, az egri nyezés december 19-ig fosan terjedt, s hamarosan elju- jogtalanságokat a kéziratot püspökhöz intézett leiratá- lyamatosan tartott, majd detott Bécsbe. I. Lipót osztrák az egri káptalani levéltár õr- ban ígéri, hogy az eredeti cember utolsó két napján is, császár és magyar király a zi. Ennek 90. pontjában sé- képrõl másolatot készíttet, s összesen 18 napig. A könnyetörténtek alapján és felesé- relmezi a pócsi kegykép azt a pócsi görög katolikus zés tényét egyházi és világi ge, Eleonóra császárné kí- Bécsbe szállítását és vissza templomnak ajándékozza. A vegyes bizottság ellenõrizte, vánságára elrendelte, hogy nem hozatalát. Már a kép kegykép másolata Telekessy s megállapította a könnyezés a könnyezõ képet szállítsák a Bécsbe szállításakor, útköz- István egri püspök intézke- valódiságát. A könnyeket felcsászári városba. A pócsiak ben is számos másolat ké- désére készült el, s ez került a fogó selyemkendõt kicsiny mindenképpen meg akarták szült a csodás képrõl, nem is pócsi templomba. Sem az foglalatban a templom falára akadályozni a kép elvitelét, tudni hány darab, mert nem- eredeti kép, sem a róla ké- függesztették, ma is ott találde a császári döntés vég- csak templomok, hanem ma- szült másolatok a továbbiak- ható a kegykép alatt.

6 Semjéni Krónika október SZABOLCS TAKARÉKSZÖVETKEZET KÖZEL ÖNHÖZ Lakossági ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások, hitelkonstrukciók Számlavezetés (kedvezõ számlavezetési díjak) Bankkártya (POS és ATM tranzakciók) E-Banking szolgáltatás (SMS értesítés számla mûveletekrõl, számlaforgalomról. NetBank szolgáltatás (pl. utalások; tartós megbízások rögzítése, egyenleg lekérdezése interneten keresztül) Deviza utalások teljesítése és fogadása VIBER utalások (aznapi teljesítésû tranzakciók) Szabad pénzeszközök lekötése FUNDAMENTA Lakáskassza (lakás-elõ takarékosság) Vagyon biztosítás, kölcsönfedezeti élet- és rokkantságbiztosítás START számla (Babakötvény) Személyi kölcsön Szabad felhasználású jelzáloghitel Lakásvásárlási, felújítási, korszerûsítési hitelek Új lakásvásárlási és építési kamattámogatási kölcsön Korszerûsítési kamattámogatási kölcsön Gazdálkodó szervek, egyéni vállalkozók, õstermelõk részére nyújtott szolgáltatások, hitelkonstrukciók Számlavezetés (kedvezõ számlavezetési díjak) Bankkártya (POS és ATM tranzakciók) E-Banking szolgáltatás (SMS értesítés számla mûveletekrõl, számlaforgalomról. NetBank szolgáltatás (pl. utalások; tartós megbízások rögzítése, egyenleg lekérdezése interneten keresztül) Deviza utalások teljesítése és fogadása VIBER utalások (aznapi teljesítésû tranzakciók) Szabad pénzeszközök lekötése Széchenyi Kártya Hitel Gazdakártya Hitel Éven belüli és éven túli forgóeszköz hitelek SZABOLCS Földvásárlási hitel SZABOLCS Beruházási hitel Folyószámla hitel Területalapú, nemzeti kiegészítõ támogatásokat elõfinanszírozó hitel Lombard hitelek,bank garancia nyújtása Értékesítési, bérbeadási célú lakásépítési hitel A MEGBÍZHATÓ HAZAI PÉNZINTÉZET Kondíciókról és további részletekrõl érdeklõdjön személyesen, vagy telefonon. Kállósemjéni Kirendeltség 4324 Kállósemjén Kossuth út 104. Tel.: 42/ Mobil:

7 2009. október 7 Semjéni Krónika Felidézték a régi emlékeket A Kállósemjéni Állami Általános Iskola 1969-ben végzett 4 osztályának tanulói júniusban tartották 40 éves osztálytalálkozójukat a Zöld- fa étteremben. A találkozó résztvevõi nagyon jó hangulatú, nagysikerû esten idézték fel a régi szép emléke- ket. Ezúton szeretném meg- köszönni mindazok áldozatos munkáját, akik segítségükkel hozzájárultak az est sikeréhez. Köszönet Rozs- A találkozó résztvevõi: nyai Györgynek, aki mindent megtett a jó hangulatért, Orbán Istvánnak, Szûcs Iloná- nak, Nagy Piroskának, Bla- nár Magdának, hogy hozzájárultak mindahhoz, hogy ez a találkozó létrejöhessen. Külön köszönet a Zöldfa Étterem vezetõjének és dolgozóinak a finom vacsoráért és odaadó munkájukért. A szervezõk: Garainé Dobai Erzsébet és Graholyné Lovász Irén A találkozó résztvevõi A osztály C osztály (osztályfõnök: Rozsnyai György): (osztályfõnök: Turcsák Mária): Bezdán Katalin (Ragány Györgyné), Dajka Mária (Csoba Bihari Éva (Lengyelné), Blanár Magdolna (Homoki Zoltánné), Mészáros Miklós, Mészáros Sándor, Jánosné), Dobai Erzsébet (Garainé), Dósa Miklós, Nagy Piroska (Janek Józsefné), Orbán István, Szûcs Ilona Karácsony Éva dr., Lovász Irén (Graholy Jánosné), (Vargáné), Takács Irén (Bákonyi Józsefné). Magyar Éva (Papp Jánosné), Nagy Éva (Ferenczi Sándorné), Szondy Erzsébet (Bíró Péterné), B. Tóth Mária B osztály (Kálmán Lajosné), Tukacs Erika (Sándor Jánosné). (osztályfõnök: Turcsák László): Bencsik János, Bodnár Ilona (Helli Istvánné), Gyõri D osztály Mihály, Máté Mihály, L. Páll György, L. Páll Miklós, (osztályfõnök: Geri Éva (Dudics Istvánné): H. Papp Magdolna (Pataky Magdolna), H. Papp Miklós, Ari József, Asztalos Erzsébet (Pataki Kálmánné), Stekler Miklós, Tálas Margit (Csabai Józsefné), Torzsás Bodnár Zoltán, Papp Éva (Orbán Gáborné), Pisák Julianna (Nyikos Ferencné), Tóth Ferenc, Vass László. Mária (Balogh Miklósné). Kerékpárral a kritikus tömeg -ben Szeptember 22-én ragyo- gó napsütéses idõben településünk mintegy 20 fõvel képviseltette magát az autómen- tes nap égisze alatt megtar- tott kerékpáros felvonuláson. A megmozdulás célja, hogy felhívja a figyelmet a kerékpározás elõnyeire, a testmoz- gásra, az autós tespedésbõl való kimozdulásra, valamint a környezetvédelemre. A las- san nálunk is hagyománnyá váló megmozdulás angol- honból származik és a critical mass (kritikus tömeg) elnevezést viseli. Kritikus kis csapatunk az iskola elõl indulva, kihasz- kerékpárút nyújtotta lehetõ- kerekezett, ahol kiegészült a nálva a nemrég megépített ségeket Nagykálló fõteréig Napkorról és Nagykállóból érkezett bringásokkal. A felduzzadt tömeg rendõri biztosítás mellett folytatta útját az épülõben lévõ nagykállói ipari parkig, a forgalom feltartásával hangoztatva véleményét, miszerint mindannyian jobban tennénk, ha saját egészségünk és környe- zetünk védelme érdekében többet mozognánk, és autó helyett kerékpárral közlekednénk! Pappné Dzsunyák Beatrix A nagykállói ipari parkig kerekeztek a kállósemjéni bringások (Fotó: a szerzõ)

8 Semjéni Krónika 8 Diákélet október Elnyerték a lesportosabb osztály címét Szeptember 1-jén ünnepélyes tanévnyitóval kezdetét vette a 2009/2010-es tanév. Az intézmény tanulói létszáma: 314 fõ. 16 osztályban és 4 napközis csoportban kezdõdött el a munka. A tankönyvárusítás az iskolakezdést megelõzõ pénteki és hétfõi napon zavartalanul megoldódott, hiszen a szülõk túlnyomó többsége beszerezte az ingyen tankönyvre való jogosultságot igazoló dokumentumokat. Szeptembertõl gyes-rõl visszatért Fodorné Páll Erzsébet, így lehetõség adódott, hogy a 8. évfolyamon csoportbontásban oktassák Fontos az alapos bemelegítés! az angol nyelvet. A hónap végén a hagyofelsõben Katonáné Molnár Ildikó) a ricz Zsigmond Színházba. idén cserebere délután, és a mányoknak megfelelõen pedig az 5.a osztály Idén 83 alsós gyerek váltott hagyományos diákbál he- megszervezte az iskola a vemagáénak. (of.: Lipcsei Mikósné) tudhat bérletet, amelynek elsõ elõ- lyett, most retro bulit szerve- rébavató és a sport napot. A Ez a két osztály, adása október 20-án volt. zünk. Megkezdte rendszeres verébavató keretében az 1. egy éven át õrizheti a vándor- mûködését a Sulirádió is. A osztályosok mókás feladatojutalmaként serleget, amelyet gyõzelmük szerkesztõség tagjai (Dávida kaptak. A fel- Tünde; Elek Krisztina; Gra- kat oldottak meg, majd a váholy Flóra; Kóródi Brigitta A Legsportosabb 2. a A Diákönkormányzat és Papp Olívia) minden hémegtartotta év elején az ala- ten, szerdán, a 20 perces kuló ülését, ahol a gyerekek szünetben szolgáltatnak a javaslatai alapján összeállí- gyerekeket érintõ közérdekû tásra került az éves munka- mûsort az éter hullámain keterv. Számos olyan tevékeny- resztül. Mint minden új dolség; rendezvény került be a got, ezt is meg kell szokni a programba, amely ebben a gyerekeknek, de a visszajeltanévben fog debütálni. Ilyen zések alapján egyre többen filesz a Fiúk, majd a Lányok gyelnek a szignál elhangzása napja, amely egy Fiúk-lá- után a mûsorra. nyok Párbaja elnevezésû rendezvénnyel záródik. Lesz (fotók: Pappné Dzsunyák Beatrix) lasztott keresztszüleikkel (8. adatok között szerepelt: osztályosokkal) egy közös zsákban futás; mocsárjárás; feladatot kellett végrehajtalon; ugrálókötelezés; mini triatniuk. Ha kiállták a próbát, kötélhúzás; akadálypá- jöhetett az eskütétel: elõbb a lya; kocsihúzás; teniszütõvel verebek, majd a keresztszüfutás. célbaütés ; rongyalagút és lõk tettek fogadalmat. A nap hátralévõ részében Ez a tanév sem múlhat el a közös bemelegítést követõják színházlátogatás nélkül, vall- en, sportnap keretében folyt a az alsó tagozatos nevelõk, versengés a Legsportosabb akik már évek óta szerveznek osztály címért, amelyet idén színházlátogatást tanítványaaz alsó tagozaton a 2.a (of.: ik számára a nyíregyházi Mó- és az 5. a osztály

9 2009. október 9 Semjéni Krónika A diákok Franciaországba utazhatnak Október 6-án az 5.b újuló energiaforrások cí- mûsort adott, a 7.a osztály. százalékát nem érdekli küosztály tanulói a 13 aradi mû projekten. Ez idõ alatt, A tanulókat osztályfõnö- lönösebben semmi, ezért vértanúról emlékeztek kölcsönösen meglátogat- kük, Botáné Kozma Zsu- nem szívesen vesznek meg ünnepi mûsorukban. ják egymás hazáját, oktatá- zsanna készítette fel. részt a foglalkozásokon, A gyerekeket osztályfõnörik si intézményeit, megisme- Az általános iskola mint még azokon sem, amelyek kük, Lipcsey Attiláné kélátogatásokat más népek kultúráját, minden évben, most is szá- kötelezõek. szítette fel. tesznek kü- mos lehetõséget biztosít Sokan bújnak a kifogás Október 9-én 80 diák lönbözõ erõmûvekben, s a (szakkör; elõkészítõ; fel- mögé, hogy: A gyereknek nézte meg a Szeredás project végén, Franciaor- zárkóztatás; tehetséggon- nincs kedve. Vajon he- Együttes népzenei elõadáház. szágban elkészül egy ÖKO dozás, énekkar; edzés lyes-e az a hozzáállás, sát, Nagykállóban. Az iskolavezetés stb.) tanulói számára, elsõ- hogy a gyereknek csak azt kihasználva a Október 12-én az sorban délutáni elfoglalt- lehet csinálni, amihez kedkínálkozó lehetõséget, az SZMK szervezésében is- ság keretében. A foglalko- ve van? (Nekünk szülõkidén a falunapon szereplõ mét megtartották az Õszi zások idõpontjának meg- nek is sokszor nincs ked- tanulóknak dicséretként ízek vásárát. A szülõk, határozása után, minden vünk a házimunkához, de biztosította a koncerten mint minden évben, most területen megkezdõdött az mégis elvégezzük azt.) Jó való részvételt, amely a is nagy lelkesedéssel ké- érdemi munka. irányba haladunk-e engegyerekek részére teljesen szültek az eseményre, és Sajnos azt tapasztaljuk, dékenységünkkel? A kérdíjmentes volt. finomabbnál finomabb há- hogy a gyerekek hozzáál- dés elgondolkodtató vala- Szeptember 30-tól okgyerekeket. zi süteményekkel várták a lása hagy némi kívánni va- mennyiünk számára. tóber 3-ig görögországi tanyú Idén is a var- lót maga után, hiszen a kí- Változás csak akkor nulmányi úton vett részt volt a lagkapósabb, nálkozó lehetõségekkel lesz, ha a szülõk ösztönzik Egri Józsefné, ahol az (amely egy fûszerezett pá- nem, vagy csak nagyon gyermekeiket, hogy éljeetwining-ben résztvevõ rolt savanyú esetleg édes kevesen élnek. Vegyük nek a lehetõségekkel, európai iskolák együttmûtött ízesítésû káposztával töl- alapul például a sportna- használják azt ki, hiszen ködésének lehetõségét és tészta), hiszen a ka- pot: az érdekes feladatok nagyon sok helyen súlyos jövõjét vitatták meg egy punyitást követõen, pilla- ellenére, a lelkesedésük el- ezreket kell fizetni azért, konferencián. Ezt követõkészlet. natok alatt elfogyott a maradt a várttól. De na- amit itt nálunk ingyen en, október 11-tõl 13-ig gyon sok téren (tanulás, igénybe vehetõ. Egri Józsefné és Botáné Október 22-én az munka, gyógytorna; hit- Kozma Zsuzsanna Francia- os forradalom és szabad- tan, szabadidõs tevékenyországba utazott, ahol elõ- ságharc emlékére az iskola ség, stb.) ugyanez tapasz- Pappné Szegedi Angéla készítették annak a 10 tanulónak az útját, akik november tornatermében, ünnepi talható, a gyerekek nagy (Fotó: a szerzõ) 24-én utaznak, egy A Sulirádió szerkesztõi 3 napos tanulmányi kirándulásra. A résztvevõ tanu- a falunapon Nagy Feró társaságában lók az elmúlt évben lezajlott nemzetközi etwining projectben kiemelkedõ eredményt értek el (országos I. helyezést). A programban résztvevõ országok, a Comenius Iskolai Együttmûködések c. pályázaton 18 ezer eurót nyertek, melynek következményeképpen, 2 éven keresztül mûködnek együtt francia-, olasz- és magyarországi iskolák, a Meg-

10 Semjéni Krónika október Fociztak és énekeltek a nyitónapon tét vette. A kastélykertben 6 településrõl 7 csapat rész- vételével zajlott az Oláh István és Katona György kispályás labdarúgó emléktorna, melyen a napkoriak diadalmaskodtak. A leg- jobb kapusnak járó címet a kállósemjéni Séra József kapta, a legjobb játékosnak és gólkirálynak járó díjat azonban nem helyi játékos vihette haza. Az este folyamán a re- A korábbi gyakorlathoz hasonlóan 2009-ben is az augusztus 20-át követõ elsõ szombati napon rendezte meg településünk a már ha- gyománnyá vált éves mozgóünnepét, a falunapot. Az idei évben a programokat egybekötöttük a fekete sze- der és mezõgazdasági kis- termelõk termékeinek fesz- tiváljával. A rendezvény megvalósításához önkormányzatunk pályázati úton Mazsorettek is színesítették a falunap mûsorát Termékbemutatóval is készültek a nyugdíjasok 625 ezer Ft összegû támo- gatást nyert az Új Magyar- ország Vidékfejlesztési Program keretében. A falunapi rendezvénysorozat már augusztus 21- én pénteken délután kezde- formátus templomban kórustalálkozó volt, amelyen a baktalórántházi és újfehértói vegyeskarok adtak egyházi és világi dalokból összeállított feledhetetlen koncertet. SZOLÁRIUM ÉS SZÉPSÉGSZALON Akciók: Minden hónap utolsó munkanapján valamennyi szolárium bérletbõl 10 % engedmény. Szülinaposoknak elõzetes egyeztetés alapján ajándék (manikûr, smink, szárítás). Bejelentkezés: Kozmetikus (30) Mûköröm (20) Masszázs-Fodrász (42) NAGYKÁLLÓ KORÁNYI ÚT 42. Tel.: 42/ Bár a baráti hangulatban valamint a Szabolcs-Szatzajló mérkõzések és a kómi már-bereg Megyei Védelrustalálkozó is méltán nagy Bizottság titkára, Do- érdeklõdésre számíthattak, mokos János, öregbítve ez- a másnap, augusztus 22-én, zel tûzoltóink hírnevét és szombaton megtartott progünnepségen növelve büszkeségét. Az Pernyák Sán- ramok nagyobb tömegeket mozgattak meg, és lényegegármester dor ezredes, Nagy Béla polsen több látogató érdeklõnos és Csernyák Já- dését keltették fel. A progmondtak ÖTE elnök egyaránt ram kötöttebb, hivatalos ünnepi beszédet. elemeket felvonultató részét A történelmi egyházak képmeg. délelõtt rendeztük viselõi megáldották az egyesület zászlaját, amely- re a katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, va- Hetvenöt éves lamint önkormányzatunk jegyzõje és polgármestere az egyesület is tûztek emlékszalagot. Az esemény legfelemelõbb A XIII. falunap augusz- pillanata a tûzoltó egyesü- tus végén örök emlék mavolt. let tagjainak eskütétele rad a Kállósemjéni Önkénles Az eskü szövegét Ho- tes Tûzoltó Egyesület éleelõ. István alezredes olvasta tében. Õk ugyanis ekkor ünnepelték fennállásuk 75. A lelkes önkéntesek évfordulóját. Az jubileum Nagy Imre alezredestõl tûz- alkalmából az ünnepségen oltó védõöltözéket kaptak megjelent a Szabolcs-Szat- ajándékba. már-bereg Megyei Katasztrófavédelmi A rendezvényen munká- Igazgatóság juk elismeréseként Miron igazgatója, Pernyák Sán- Ferenc, Csernyák József, dor tûzoltó ezredes, a kö- Bécsi Imre, Balázs Gyula és zelmúltban Sólyom László Juhász Ferenc kitüntetés- köztársasági elnök által kitüntetett ben részesültek. Nagy Imre alezre- des, Holes István alezredes, (Fotók: Pappné Dzsunyák Beatrix)

11 2009. október 11 Semjéni Krónika Emlékplakett az öregdiákoknak A tûzoltók jubileumi ünnepségét követõen Kovács- né Somogyi Katalin tiszteletes asszony végzett refor- mátus istentiszteletet a kastélykertben. Az istentiszte- let végeztével került sor az új kenyér megáldására és megszegésére, majd a hagyományokhoz híven, Nagy Béla polgármester köszöntötte az egybegyûl- teket és mondott ünnepi beszédet Szent István ünnepe alkalmából. Az idei évben Egri Józsefné kapta a Kállósemjén Nagyközségért kitüntetõ cím arany fokozatát az informatikai oktatás területén végzett kiemelkedõ tevékenységéért. Az ünnepség zárásaként került sor az 50 éve végzett általá- nos iskolai osztály köszöntésére. Nagy Béla polgármester minden megjelent öregdiáknak emlékplakettet adományozott. Idõközben felállításra került az ÚMVP sátor, melynek környékén állan- dó nyüzsgést tapasztaltunk. Míg a felnõttek szakmai ta- pasztalatokkal gazdagod- tak, szóban és szórólapokon tájékozódtak, addig a gyerekek az ajándékba ka- pott léggömböknek, kira- Az 50 éve végzett általános iskolai osztály kós játéknak örültek. köszöntésének egy pillanata Az Arany Alkony nyug- díjas klub lelkes tagjai a fel- vendégeket. Emellett szil- zöldségek, gyümölcsök is. állított termelõi sátorban a valekvár látványfõzéssel Ezúton kívánnak köszö- községben megtermelt fe- is kedveskedtek az érdeklõ- netet mondani valamennyi, kete szederrel és az abból dõknek. A mezõgazdasági a sátor berendezését termékészített szörppel, lekvár- sátorban kiállításra kerül- keivel segítõ helyi kister- ral és dzsemmel kínálták a tek a helyben megtermelt melõnek. Fõztek, táncoltak, mulattak A falunapon a fõzõvernõszövetség megalakult Nõszirom nyitotta meg a fellépések szélforgó készítésére és hûseny résztvevõi kora reggeltõl kapta. sorát. tõmágnes készítésére biz- készítették a finokötetlenebb A délután folyamán a Egy 40 fõt számláló, tosítottunk számukra lehe- mabbnál finomabb étkeket programoké Franciaországból érkezett tõséget és segítséget. Az est saját sátraikban. A lakos- volt a terep. A kállósemjéni néptánccsoport is bemutat- fénypontja Nagy Feró és ságnak is lehetõsége nyílt a Ficánka Óvoda apróságai- kozott rendezvényünkön. együttese, a Beatrice fellé- kóstolásra, valamint a helyidézõ nak vadnyugati hangulatot Az ÚMVP által támogatott pése volt. A másfél órás élõ színen kapható étkezési jegyekkel táncfellépése és a meglepetésmûsor kereté- koncertet együtt mulatta ételadagokat is vá- Kállay Miklós Általános ben egy bohóc látogatott el végig kicsi és nagy, idõs és sárolhattak. A fõzõverseny Iskola diákjainak mazsorett hozzánk és mutatványaival fiatal. A koncert után tûzijá- elsõ díját az idei évben és pom-pom bemutatója kápráztatta el a közönséget. tékot láthattak a vendégek. Miután a színpadi mûsor Ezt követõen éjfélig tartó Itt járt Nagy Feró és a Beatrice! véget ért, az önkéntes tûz- bálban táncolhattak a köoltó egyesület diszkó-bal- tetlen kikapcsolódásra váesetet imitáló bemutatója gyók. következett a kastélykert- Bízunk abban, hogy az ben található sportpályán. elmúlt évekhez és az idei Mindeközben a helyi nõ- évhez hasonlóan a jövõben szövetség és az óvónõk is lesz lehetõségünk arra, közremûködésével a legki- hogy minden korosztály sebbeknek is próbáltunk számára önfeledt szórakotartalmas idõtöltést biztosí- zást nyújtó rendezvénnyel tani oly módon, hogy egy készülhetünk! erre a célra felállított sá- Pappné Dzsunyák Beatrix torban gyöngyfûzésre, (fotók: a szerzõ)

12 Semjéni Krónika október Mikológusok Kállójemjénben Rimóczi doktor, Nagy Béla polgármester és Vass Mihály tanár úr a terep bejárása elõtti megbeszélésen czi Imre, a Corvinus Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára, a Magyar Mikológiai Társaság elnökségének magyarországi képviselõje, aki elmondta: az idei konferencia célja, hogy a résztvevõk Magyarország legkeletibb tájainak nagygombavilágával ismerkedjenek, tapasztalatot cseréljenek, és személyesen ismerkedjenek a fajokkal. Hangsúlyozta, hogy a konferencia helyszínének kiválasztása azért esett térségünkre, mert az a növénytársulás, ami itt megtalálható, Európa szerte ritkaság. Az itteni vegetáció az elmúlt idõk, évezredek növényzetét õrzi, botanikailag ritkaság. Csodálattal láttuk, hogy a hideg ellenére rendkívül lelkes mikológusok mekkora örömmel vetették bele magukat a Nagymohos erdeibe, és bizakodva keresgéltek nagygombafajok után kutatva. Rimóczi doktor elmondta, hogy a begyûjtött fajokat a délután folyamán a Fõiskola Agrártudományi Tanszékén mikroszkópos vizsgálat- Kik azok a mikológusok? Többségünk számára idegenül cseng a kifeje- zés, jómagam sem hallottam koráb- ban. Úgy azonban már valamennyien tudjuk, hogy kikre gondoljunk, ha azt írom: gombaszakértõk. Október 18. és 24. között Magyarországon rendezték a 27. Cortinarius Kongresszust, melyen 10 országból 82 lelkes gombaszakértõ, gombaszeretõ ember vett részt, köztük 20 magyar nak, elemzésnek vetik alá, s azok a szakember. Az idei találkozó fõhadi- magyar tudományos gyûjteményeket szállása a Nyíregyházi Fõiskolán volt. gyarapítják majd. Október 21-én a Mohos adott hely- Pappné Dzsunyák Beatrix színt a kongresszus egyik állomásának. A találkozón részt vett dr. Rimó- (Fotó: a szerzõ) Néptáncosok ropták a színpadon Október 10-én 19 órától a tek fel, székeket készítettek a Kállai kettõs Néptánc Fesz- nézõközönség részére. tivál keretében, két együttes: a nyíregyházi Kisfigurás, és a Nagy megdöbbenéssel taszlovákiai Nagyidáról érkezõ pasztaltuk, hogy a közel 4000 Ilosvai Selymes Péter Nép- fõt számláló településrõl, tánc Együttes látogatott el csak alig 50-en voltak kívánhozzánk. csiak a teljesen ingyenes elõadásra. Az általános iskola tornatermébe vártuk a község la- A csekély érdeklõdés ellekosait, az elõadásra. Az intéz- nére a táncosok nagyon élvemény dolgozói, és a közcélú zetes elõadással szórakoztatfoglalkoztatottak közösen, ták a jelenlévõket. már pénteken felállították a Pappné Szegedi Angéla színpadot, drapériát helyez- (Fotó: a szerzõ) Örömtánc az elõadás végén

13 2009. október 13 Semjéni Krónika Sírok, gyertyák, emlékek A mindenszentek a katolikus és ortodox keresztény egyház ünnepe. A katolikus egyház november 1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel késõbb tartja. Az ünnep, és az azt követõ halottak napja egyházi jellegén túl fokozatosan általános népi megemlékezéssé is vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetõbe, meglátogatja elhunyt hozzátartozóit. Megtelnek a sírok õszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival. Az emberek gyertyát gyújtanak, és elveszített szeretteikre emlékeznek. MINDENSZENTEK A hajdani rómaiak õseiket és hõseiket istenként és félistenként tisztelték. Szobrot emeltek, szentélyt állítottak számukra. Marcus Agrippa Kr.e. 27-ben építtetett egy hatalmas templomot, amelyet Pantheonnak neveztek el. Itt az összes isten tiszteletére mutat- ták be a papok az áldozatot. A Pantheont aztán Rómában 610 (egyes források szerint 609) május 13-án keresztény templommá alakították. Ez adott alkalmat az ünnep beveze- tésére: hiszen ezen a napon IV. Boni- fác pápa a templomot az összes vértanú tiszteletére szentelte. A 4. századból is maradtak fent adatok min- denszentek ünnepérõl. Szent Efrém szíriai egyházatya és Aranyszájú Szent János például már tudott az ünneprõl, melyet május 13-án, illetve pünkösd utáni elsõ vasárnap ültek meg. (E vasárnap neve a görög egy- házban ma is szentek vasárnapja.) Az ünnep történetében újabb lépést jelentett III. Gergely pápa ( ), aki a Szent Péter Bazilika egyik mellék-kápolnáját nemcsak minden vértanúnak, hanem minden tökéletes igaznak a tiszteletére szentelte. Az ünnep még a VIII. században május 13-ról november 1-jé- re tevõdött át, valószínûleg azért, A halottak napjához közeledve benépesülnek emlékezõkkel a temetõk hogy ezzel a kelták régi népi újesz- Ehhez a szokáshoz azonban több né- tendejét megszenteljék. pi hiedelem is kapcsolódik. Néme- (A kelták november elsõ napjai- lyik szerint ennek az a célja, hogy a ban emlékezetek az elhunytakra kü- világosban a véletlenül kiszabadult lönbözõ halotti áldozatok bemutatá- lelkecskék újra visszataláljanak a sával. Náluk már a VIII. században maguk sírjába, ne kísértsenek, ne is közünnep volt november elsõ nap- nyugtalanítsák az élõket. Magyar te- ja ami az év kezdetét is jelentette.) rületeken szokás volt ilyenkor a sí- 835-ben Jámbor Lajos császár IV. rok megtisztítása, rendbehozása is. Gergely engedélyével hivatalosan Ilyenkor fel is díszítik a sírokat. Vielismerte az új ünnepet, és attól rágokat, manapság pedig koszorúkat kezdve a mindenszentek az egész visznek az elhunytak tiszteletére. A kereszténység ünnepe lett. nép ajkán ennek a szokásnak is megvan a magyarázata: azért kell meg- HALOTTAK NAPJA szépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhe- lyükben. A néphit szerint ilyenkor Halottak napját november 2-án ugyanis hazalátogatnak a halottak. 998 óta tartja meg az egyház. Ez az Ezért sokfelé szokás volt, hogy szá- ünnep összefügg azzal a századvégi mukra megterítettek, kenyeret, sót, szorongásos hangulattal, mely vizet tettek az asztalra. A bukovinai 1000-re a világvégét várta. Ilyen el- magyarok körében pedig még a teképzelések mellett igyekeztek a ha- metõbe is vittek ennivalót. Aki eze- lottakkal jóban lenni, az elhunytak ken a napokon nem tud kimenni a teszellemeivel jó barátságba kerülni. metõbe, az otthon gyújt gyertyát. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy Zentán Mindenszentek napján a szegény, fázós lelkek annak fényé- család minden tagja meggyújt egy nél melengethessék magukat. E na- gyertyát, azt tartották, hogy akié a pon gyertyákat, mécseseket gyúj- legelõször leég, az hal meg leghamatunk elhunyt szeretteink emlékére. rabb.

14 Semjéni Krónika október Napsugár-tánc a falunapon A Napsugár csoport kicsinyei látványos táncot mutattak be a falunapon Az óvodában az élet a gyermeklétszámtól függõ- gár csoport tagjai már nem nyi Éva és Csurpek Miknyári szünetben sem állt en egy, illetve két csoport pihenhettek, mert a falu- lósné kreatív és követkemeg, rengeteg tennivaló mûködött. Dolgozóink napon õk képviselték a Fi- zetes munkáját. várt a dolgozókra és az ön- nyári szabadságának üte- cánka Óvodát táncos mû- Ezúton is szeretnénk kormányzat munkásaira mezésében nagy segítséget sorukkal. megköszönni a szülõk hozegyaránt. Csökkentett lét- nyújtott az önkormányzat A táncok nagy-nagy si- zájárulását a fellépéshez számmal, de egész nyáron által az óvoda számára a kert arattak a rendezvé- szükséges kellékek megnyitva tartott az óvoda ki- közmunka program kereté- nyen, dicsérve a gyerme- vásárlásában. A nagy izgavéve a június ig tartó ben biztosított 2 fõ gyer- kek ügyességét, szorgal- lom ellenére a fellépés fõzési szünetet. Nyári mekfelügyelõ. mát és a felkészítõ pedagó- fantasztikusan sikerült. munkarendünk szerint, a Augusztustól a Napsu- gusok Gyulainé Kereské- Kirándulás Aggteleken Boldogkõváralján is járt a nevelõtestület A nyári szünetben az munkás kezdte meg a óvodában megvoltak a 2009/2010-es tanévet. szükséges felújítási munúj Ráhangolódásként az kák, nem maradhatott el a tanévre a nevelõtestület nagytakarítás sem, hogy kiránduláson vett részt, szeptemberben tiszta, esznapot mely során egy kellemes tétikus környezetben foteleki-barlangrendszerben töltöttünk el az Agg- gadhassuk a gyermekeket. Szeptemberben 5 csoményeink és Boldogkõváralján. Reportban 119 gyermek, 11 szerint az együtt óvodapedagógus, 5 dajka töltött nap feltöltõdéssel és a közmunka programvõnek szolgált minden résztvenak köszönhetõen 1 udvari az egész éves mun- ka elõtt.

15 2009. október 15 Semjéni Krónika programjaink által. Ennek szellemében a Napsugár csoport 2 elõadásból álló színházlátogatást szervezett nagycsoportosainak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba, melynek elsõ elõadásán szeptemberben részt is vettek. Sok zöldség és gyümölcs közül választhattak a kicsinyek a vitamin-napon A Napsugár csoport kis hatták régi, megunt, felesle- Logopédus hétfõnként, a fejszabadtéri színpadunkon elõ- ges játékaikat, s ezekbõl vá- lesztõpedagógusok kedden adta a falunapra begyakorolt sárolhatott ki-ki kedvére dél- és csütörtökön tevékenyke- táncát, mely a gyermekek köután szüleivel. Az így befolyt dik óvodánkban. rében is osztatlan sikert araösszeget az SzMK további Az elõzõ évek gyakorlatott. Nagy segítségünkre volt gyermekprogramok megva- tához hasonlóan az egyháe napon az óvodai SZMK, lósítására fordítja. zakkal szorosan együttmû- mely támogatta a szervezõi Ebben a tanévben is köz- ködve nagycsoportosaink munkánkat, friss gyümölcs- remûködik óvodapedagógu- hitoktatásban vesznek részt tálakat varázsolt folyamatosaink fejlesztõ munkájának heti 1 alkalommal. san a gyermekek asztalaira, támogatásában egy speciális Óvodánk lehetõséget bizebéd után gyümölcstortával szakember gárda, mely a hát- tosít az Y2K tánciskola részéés gyümölcsös muffinokkal rányokkal küzdõ gyermekek re, hogy az érdeklõdõ gyer- kedveskedett a csoportoknak. képességeinek fejlesztésé- mekeknek táncórákat adjon, Szeretnénk megköszönni ben nyújt szakszerû segítsé- heti 1 alkalommal, kedd déla szülõk aktív segítségét! get. A szakértõ csapat logo- után. A Vitamin-nap keretépédus és fejlesztõpedagógu- Helyi programunkban ben az SZMK játékbörzét sokból áll, akik a pszicholó- nagy hangsúlyt fektetünk ar- szervezett az óvoda udvarán, gus véleménye alapján fej- ra, hogy a gyermekek minél melyre a gyermekek elhoz- lesztik a képességterületeket. több élményhez jussanak Vitamin-nap Amint berendezkedtek a csoportok, megtartottuk a már hagyománynak számító Vitamin-nap rendezvényünket, mely nyílt nap keretében zajlott, így a szülõk betekintést nyerhettek éle- tünkbe. Ezen a napon az elõzõleg a gyermekek által összegyûjtött gyümölcsöket, zöldségeket vizsgálgattuk, kóstoltuk és barkácsoltunk a segítsé- gükkel. Nagyon szép és ötletes bábok és termésfigurák születtek. A gyermekek munkáiból rögtönzött mini kiál- lítást rendeztünk. Ez a nap sem telhetett el mozgás nélkül, a gyermekek nagyon élvezték a gyümölcs- keresést, krumpli dobálást, szõlõevõ versenyt, ugróiskolát, táncot. Papp Györgyné óvodavezetõ Bár a képen még nem látszik, de hamar elfogytak a finom falatok Bár a nagykállói néptáncfesztivál résztvevõinek kállósemjéni fellépését kevesen tekintették, ez cseppet sem rontott a résztvevõ táncosok vidám hangulatán.

16 október Az Informatikai és A Kállósemjéni Nagy- Könyvári Szövetség Ösz- községi és Iskolai Könyvszefogás programja három tár az idén is színes renéve indult a Nemzeti Kul- dezvényekkel csatlakozott turális Alap támogatásá- a programhoz. Az Arany val. A rendezvények ebben Alkony Nyugdíjas Klub az évben október kö- tagjainak A tájékozott na- zött zajlottak szerte az or- gyi címmel irodalmi teaszágban. A program célja délutánt rendeztünk. Az az olvasás népszerûsítése idõsek világnapja alkalazáltal, hogy a könyvtárak mából köszöntöttük õket. különbözõ rendezvények Ezután együtt megnéztük tunk elolvasásra. Minden illeti az alsó tagozatosok meséhez egy feladatlapot szüleit és nagyszüleit is, kellett kitölteni, valamint a akik szorgalmasan elkísérmese illusztrációját elké- ték gyerekeiket a könyv- szíteni. tárba az újabb feladatlapo- kért. A felsõ tagozatosak között kerestük a nyár A Móricz Zsigmond Könyvfalóját. Népszerû Megyei és Városi Könyv- ifjúsági regényekbõl kel- tár anyagi segítségével lett olvasniuk a gyerekek- igazán értékes könyvjutal- nek és az elolvasott köny- makkal, apró kis ajándé- kokkal jutalmaztunk meg minden résztvevõt. A nyugdíjas klub tagjai filmvetítés közben Ebben az évben közmunkások és egy önkéntes segítségével egy több éve tartó munkát sikerült befejezni könyvtárunkban. A könyvállományból kiselejteztük a tönkrement, elhasználódott könyveket. Elvégeztük a könyvek elektronikus adatbázisba való rögzítését, így rövidesen áttérhetünk a számítógépes kölcsönzésre. Az adatbázis lehetõvé teszi a gyors keresést és tájékozódást a könyvállományban. vekhez rövid ajánlást írni- A kiselejtezett jó állauk arról, hogy mi tetszett potban lévõ fölös példá- nekik leginkább a regény- nyokból október 5-tõl ben és miért ajánlják a töb- könyvárusítást tartunk. bi gyereknek elolvasásra. Mintegy 700 db könyvet kínáltunk Ft-os Az eredményhirdetésre egységáron. A kínálatban október 9-én került sor, mesék, ismeretterjesztõ ahová a gyerekeken kívül mûvek, szépirodalmi mû- meghívtuk a szülõket és a vek, krimik szerepeltek. A nagyikat is. A Benedek könyvek nagy részét már Elek mesékhez készült ilaz elsõ pár napban elkaplusztrációkból kiállítást kodták, a megmaradt pélkészítettünk. A Benedek dányokból még lehet vásá- Elek olvasópályázaton 18 rolni a könyvtárban. kisiskolás, valamint 6 felsõ tagozatos diák vett részt, ami nem is olyan (Folytatás rossz eredmény. Köszönet a következõ oldalon) szervezésével minél több a Wass Albert életét és olvasót próbálnak becsá- munkásságát bemutató bítani. Minden évben más Koltay Gábor filmet, aztán korosztály a célpont. Elsõ megbeszéltük a látottakat. évben a babák-mamák, ta- A rendezvény elérte célját, valy a tinik, ebben az év- sikerült újabb tagokkal ben elsõsorban az 50 év fe- gyarapítani Wass Albert lettiek figyelmét szerettük olvasótáborát. volna ráirányítani arra, hogy a könyvtárak milyen A könyvtár legfonto- lehetõségeket kínálnak az sabb célja az olvasás népolvasásra, újfajta ismere- szerûsítése. Ezen a nyáron tek szerzésére, tájékozó- olvasópályázatot hirdet- dásra, bemutatkozásra, tünk két korosztályban is. közös együttlétre. A Benedek Elek évforduló Az idei szlogen így kapcsán az általános iskola hangzik: Ne üljön otthon, 1-3. osztályos gyerekeiha a könyvtárban otthon nek, évfolyamonként tíz lehet. Benedek Elek mesét kínál-

17 2009. október 17 Semjéni Krónika Falták az ifjúsági könyveket Mint az elõzõ oldalon íruk, a könyvtár több pályázatot is hirdetett általános iskolás diákoknak az olvasás népszerûsítése érdekében. A Benedek Elek évforduló kapcsán az általános iskola alsósainak évfolyamonként tíz Benedek Elek mesét kínáltunk elolvasásra. Minden meséhez egy feladatlapot kellett kitölteni, valamint a mese illusztrációját elkészíteni. A felsõ tagozatosak között kerestük a nyár Könyvfalóját. Népszerû ifjúsági regényekbõl kellett olvasniuk a gyerekeknek és az elolvasott könyvekhez rövid ajánlást írniuk arról, hogy mi tetszett nekik leginkább a regényben és miért ajánlják a többi gyereknek elolvasásra. Mivel a gyermekek szorgalmasan dolgoztak, megérdemlik, hogy külön jutalomként név szerint is felsoroljuk azokat a gyermekeket, akik részt vettek a könyvtár olvasópályázatán. Hollósi Istvánné Sok szép ajándékot vehettek át a fiatalok a Benedek Elek olvasópályázat díjkiosztóján 2. osztály: 3. osztály: 4. osztály: 1. Somos Zsuzsanna 1. Barta Bianka és 1. Csurpek Csenge 2. Bukta Kinga Kiss Ildikó 2. Pisák Ferenc Ádám 3. Tálas András 2. Sipos András 3. Teremi Mirella 3.Horváth Petra Továbbá: Pisák Laura, Továbbá: Könyvfalók : Bartha Nikoletta, Rajt Lili, 1. Fodor Lilla Hrubóczki Tamás, Pénzes János, 2. Hrubóczki Roxána Hollósi Kristóf Szekeres Kinga, 3. Kóth János Diczkó Alexandra 4. Elek Vivien 5. Petromán Fruzsina és Papp Enikõ Kiállítás is készült a Benedek Elek meséihez rajzolt illusztrációkból A Nõszirom egyesület tagjai bõven kivették a részüket az augusztusi falunapból. A nõk még sátrat is állítottak.

18 október A terített asztalról sok finomságot vásárolhattak az érdeklõdõk A Kállay Miklós Általános Isko- hogy a rendezvények során biztosítlában hosszú évek óta aktívan mûkö- suk gyermekeink kulturált szórakodik a szülõk összefogásával alakult zását, ellátását. Az iskola vezetésé- munkaközösség, melynek célja: vel és a nevelõtestülettel szorosan szoros kapcsolat kiépítése a szülõk együttmûködve törekszünk arra, és az iskola között, véleményeik, hogy gyermekeinknek a lehetõ legészrevételeik megbeszélése. Fõ cé- több és minõségi ajándékot, él- lunk évrõl-évre, hogy az iskola kö- ményt, eseményeket hozzunk létre, zösségi tevékenységeiben, rendez- bevételeinkkel segítve a rendezvé- vényein való aktív részvétellel erõiskola nyek színvonalának emelését és az sítsük az iskola- pedagógusok és a környezetének javulását. tanulók-szülõk közti kapcsolatot, Ebben számítunk a szülõk segít- különös figyelmet fordítva arra, ségére, mert nélkülük, támogatásuk nélkül céljaink nem megvalósíthatóak. A rendezvényeink által befolyt összegekbõl tudjuk megvalósítani elképzeléseinket: karácsonykor az ünnepi vacsora mellé minden gyermeknek kedveskedhetünk bejglivel és egy pohár üdítõvel, a jótékonysági bál bevételébõl támogathatjuk az iskolával közösen kitûzött fejlesztéseket, melyek gyermekeink korszerû tanulási lehetõségeit biztosíthatják, gyermeknapon apró ajándékkal kedveskedhetünk minden tanulónak. Az idei tanévben október 12-én került megrendezésre az Õszi ízek vására elnevezésû sütemény és sa- láta vásárunk. Ezúton szeretném megköszönni minden szülõnek a ha- talmas segítséget, melyyel bármilyen formában hozzájárultak a vásár sike- réhez, így nagy összeggel gyarapo- dott az SZMK vagyona, melyet ter- mészetesen a gyermekekre tudunk fordítani. Remélem aktív segítségük- re a jövõben is számíthatunk! Szolnoki Mariann az SZMK vezetõje Fõzzön játszóteret Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy november 26-án, Tisztelt Kállósemjéni Lakosok! csütörtökön a Piactéren a Nyír-Flop Kft. egy üveggyûjtõ konténert he- Szeretnénk megköszönni minden juttassa el lyez el. A nap folyamán lehetõség néninek és bácsinak a sok-sok össze- hozzánk, gye- van a háztartásokban keletkezett fegyûjtött Delikát 8 ételízesítõ csoma- rekekhez és segítõinkhez! hér és színes üvegek hulladékgyûjgolást megközelítõleg 350 kg, A csomagolásokat továbbra is tõben történõ elhelyezésére. Kérjük amelyet lelkesen gyûjtöttek és adtak várjuk: az iskolában, az óvodában és a lakosokat, hogy a hulladékkezelés segítõinknek, akik továbbítva azo- az üzletekben elhelyezett gyûjtõlá- zavartalansága érdekében a kontékat a játékba, növelték Kállósemjén dákban. nerbe kizárólag üveget dobjanak! esélyeit. Kérjük segítsenek a gyûjtésben, Védjük együtt környezetünket, Sajnos, az idén nem sikerült ját- hogy 2010-ben még nagyobb esély- tegyünk közösen egy tisztább körszóteret nyernünk, de a játék lyel indulhassunk a játszótérért! nyezetért gyûjtsük továbbra is szeben is folytatódik! lektíven a keletkezett háztartási hul- Kérünk minden segítõ szándékú Köszönettel: ladékot! kedves embert, ne dobja ki a Delikát A kállósemjéni gyermekek 8 ételízesítõ csomagolását, hanem FELHÍVÁS Pisákné Páll Ilona jegyzõ

19 2009. október 19 Semjéni Krónika Családi nap Péterhalmon Ilyen volt az épület kis örömére. A focikedvelõk sem panaszkodhatnak, hi- szen egy csinos kis focipályát is készítettek a felnõttek. Az arra járók alig hisznek a szemüknek, szinte rá sem le- het ismerni az egykori, málló vakolatú iskolaépületre. A közös munkát, az össze- fogást hivatott ünnepelni a családi nap, amelynek én is részese lehettem. Hogyan is kerültem oda? A nap fõ szer- vezõi Páll János és felesége Edit, valamint Barta Csabáné Marika már hetekkel elõtte meghívta a Nyíri Alapfokú Mûvészeti Iskola 1. osztályos Június 27-én, szombaton egy álom vált valóra a Péterhalmon élõ emberek számá- ra. Elkészült a közösségi ház, amelyet az évek óta üresen álló egykori általános iskola épületébõl alakítottak ki, mondhatni a két kezük erejével. Nem sajnálva az idõt, energiát, napról napra egyre szebbé varázsolták a már majdnem romos épületet. Kiirtották az elvadult cserjéket, kivakolták és kimeszelték az épületet, majd le is festették azt. Az udvarról is felszámol- ták a gazt, helyére játszóteret varázsoltak, a gyerekek nem néptáncosait, és az általános az önkormányzat biztosíiskola Szivárvány mazsorett totta, melyet a helyi lakosok csoportját, hogy egy kis mû- munkája segítségével sikesorral kedveskedjünk a ven- rült beépíteni. dégeknek. Ennek a felkérés- Az építkezéshez segítsének tettünk eleget, amikor el- get biztosítottakmég a kállófogadtuk a meghívást. Olyan semjéni vállalkozók is: Dirélményben volt részünk, bász János, Rétközi András, amelyet mai napig emleget- Borsi András, Kígyósi Sánnek a gyerekek, hiszen az a dor. Köszönet mindenkinek, szeretet, azaz életöröm, aki anyagilag, vagy kétkezi amely felénk áradt, ritkán ta- munkával hozzájárult ahhoz, pasztalható. hogy az épületet minél elõbb A közösségi ház felújítása elkészüljön, és az itt élõk azt példás összefogás eredmé- birtokba vehessék. nyeként jött létre: a beruhá- Pappné Szegedi Angéla záshoz szükséges anyagokat (Fotók: a szerzõ)... és ilyen lett Templombúcsúk Kállósemjénben Mint minden ilyen alka- kációt szolgáltatta. Az ünne- ben, rendszerint egy jeles számos falu egyházi képviselommal, ezen a szép augusz- pi szentmise körmenettel zá- egyházi ünnephez (pl. Nagy- lõjét invitáltuk településünktusi napon is zsúfolásig meg- rult, amit vendéglátás köve- boldogasszony ünnepe) kap- re, hogy õk is részesei lehestöltötték a hívek és a meghí- tett, melyet az egyházközség csolva kerül megrendezésre. senek a jeles alkalomnak. vottak a kállósemjéni római hívei áldozatos munkájukkal Arra a kérdésre, hogy koráb- A templombúcsú keretékatolikus templomot, hogy szerveztek meg. ban miért nem tartottuk, ne- ben megtartott szentmisén együtt ünnepeljék az egyik Beliczáné Veres Erika héz lenne válaszolni! Talán Szocska Ábel bazilita rendfõlegfontosabb eseményüket, a Máriapócs közelsége az oka, nök prédikált a megjelentektemplombúcsút. Az ünnepi hiszen a településünkön élõ nek. szentmisét ezúttal Babály Templombúcsú hívõk a jeles egyházi ünne- A misét követõen a hívek András nyírbátori plébános Emberemlékezet óta nem pek alkalmával szép szám- jószándékú, lelkes készülõcelebrálta, Horváth Jánossal tartották meg a görög katoliaz mal zarándokolnak a szom- désének, segítõ adakozásájének ünneplõ közösség vezetõ- kusok Kállósemjénben e je- szédos településre. nak köszönhetõen a közössé- közremûködésével. A les ünnepet! Sokan a szó jemeghívott Az idei évben hagyo- gi házban láthattuk vendégül papok között ott lentéstartalmával sincsenek mányteremtõ jelleggel a fa- a híveket, az ideérkezett volt a kállósemjéni születésû tisztában. A templombúcsú lunapot követõ vasárnap, meghívott vendégek pedig a Tamaskovics László nagyha- valójában nem más, mint az augusztus 23-án tartottuk parókián részesültek ellátás- lászi lelkész, valamint Pász- egyházközség szülinapja, templomunk ünnepét. Az ban. tor Károly Pócspetriben szol- mely a templomok felszentegáló plébános is, aki a prédi- lését követõen minden év- fontosságát hangsúlyozandó, esperes esemény magasztosságát és Kocsis Imre parókus

20 Semjéni Krónika 20 Gólya hozta: Amit kifõztek, azt meg is fõzték október Községünkben néhány zá közelálló feladatot. lelkes, tenni akaró nõ részvételével Nem volt kérdéses az megalakult a sem, hogy indulunk a fõzõ- Nõszirom Kállósemjéni versenyen, már csak azt kel- Nõk Egyesület, de a nagy lett eldönteni, hogy mit is kényilvánosság elé csak a fabörze szítsünk. Több hetes ötletlunapon léptünk. után úgy állítottuk ösz- Kasírozással készül a betlehemi bábuk feje A rendezvényt megelõdenki sze a menüsort, hogy minzõen lázas készülõdés folyt a talált kedvére való volt. A zsûri fõztjeinket, az sztárallûrök nélkül tudtunk közösségi házban, hiszen az ételt. elsõ helyezéssel díjazta. egymással beszélgetni, amit egyesület tagjai felvállalták Péntek délután közös sá- Nagy örömünkre szol- nem is gondolunk volna. a gyerekek körében oly népjó torállítással vette kezdetét a gált, hogy sokan eljöttek szerû kézmûves foglalkozás hangulatú hétvége. Szom- hozzánk, megtiszteltek je- A Nõszirom újra nagy elõkészítését és lebonyolítáchilis bat reggel a Bokri házaspár lenlétükkel minket. Ezúton dolgokra készülnek: a görög sát. A munkálatokból minrömpörköltet; babot, Papp Elek kö- is köszönjük vendégeink katolikus templom elé egy denki kivette a részét, s hogy Herczku Sán- megtisztelõ figyelmét! látvány betlehemet készídenki mindennel idõben készen lecsót, dorné és Blazsán Péterné le- A kora esti órákban meg- tünk, majd a karácsony elõtti gyünk, minden héten találgora, míg Papp József és só- érkezett az est szárvendége idõszakban pedig egy Fillé- koztunk. Voltak, akik ügyecot Lipcsei Imre a slambu- Nagy Feró és a Beatrice res kirakodóvásár -ra várjuk sen rajzoltak, mások a vágás készítette nagy mûgond- együttes, akiket szintén a a község lakóit. Bízunk bensen terén bizonyultak nélkülöztónõk dal. A töltött káposzta a taní- vendégeink sorában tudhat- ne, hogy a betlehem elnyeri hetetlen segítségnek. Elkéamelynek keze munkáját dicséri, tunk. A zenészek pillanatok községünk valamennyi lakó- szült a beosztás is, hogy ki elkészítéséhez alatt elvarázsoltak minket, jának tetszését. A Filléres mikor, és melyikünket váltja Hegyes Magdolna konyhája hiszen olyan mérhetetlen ter- kirakodóvásár -ra pedig pla- a foglalkozáson, így minsegítsége) (és édesanyja, Marika néni mészetességgel, nemes egy- kátokon keresztül invitáljuk denkinek megtaláltuk a hoz- nélkülözhetetlen szerûséggel és mindenféle majd az érdeklõdõket. Fodor Sándorné anyakönyvvezetõ: Meszesán Noémi Mónika Neviczky Eduárd Anyakönyvi hírek Bíró Jázmin Bistei László Házasságot kötöttek: László Laura Mária Földi Gábor Ruszó Vivien Sarkadi Zoltán Dr. Tóth Krisztina Dr. Pál-Kutas Norbert Harsányi Zita Gurbán Zoltán Domokos Dávid Gurzó Dávid Gyõri Áron Horváth Liza Hanna Juhász György Katona Roland Mészáros Vencel Páll Zsófia Papp Alexandra Petromán Valéria Rézmûves Jázmin Spisák Bianka Elhunytak: Irinyi Jánosné Páll Gyula Gacsályi László Kerekes Panka Sára Herczku György Lucza János Lovász János Sass Károlyné Hornyák Ferencné Bulyáki Dávid Léka Mihály Mócsán György Nagy Mihályné Petromán József Rézmûves Tibor Lászlóné

SEMJÉNI KRÓNIKA. Ballagás, évzáró, vakáció. Fõzõverseny a falunapon. Kállósemjén Önkormányzatának lapja. 2009. június 2009/3. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA. Ballagás, évzáró, vakáció. Fõzõverseny a falunapon. Kállósemjén Önkormányzatának lapja. 2009. június 2009/3. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA Ballagás, évzáró, vakáció Mozgalmas volt a június a diákok, illetve a szüleik számára, hiszen fontos események követték egymást: a nyolcadikosok ballagása,

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás...

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás... Máriapócs Város Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Papp Bertalan Szerkesztő: Szerkesztő bizottság Honlap: www.mariapocs.hu E-mail: pocsiujsag@gmail.com Tel.: (42) 554-501 2013. december Röviden a tartalomból:

Részletesebben

A Törpicur Gyerekháznál értékel a zsûri. Fellépésre várva. Nelson zenekar Halleluja... és a Barantások. Színpadon a Kállai Kettôs Néptánc Együttes

A Törpicur Gyerekháznál értékel a zsûri. Fellépésre várva. Nelson zenekar Halleluja... és a Barantások. Színpadon a Kállai Kettôs Néptánc Együttes 9 A Törpicur Gyerekháznál értékel a zsûri Fellépésre várva Színpadon a Kállai Kettôs Néptánc Együttes Nelson zenekar Halleluja... és a Barantások Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata ezúton is köszönni

Részletesebben

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 1. szám l 2014. január l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. december végén Bag Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

A szeretet meleg szalmája

A szeretet meleg szalmája XX. évf. 12. szám 1394 2013 l 2013. december l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. november 28-án Bag Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi

Részletesebben

ÉN AZT TARTOM, AKI MEGMONDJA AZ IGAZAT, " A tartalomból: Évfordulók

ÉN AZT TARTOM, AKI MEGMONDJA AZ IGAZAT,  A tartalomból: Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. JÚNIUS XIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A tartalomból: Csülökfesztivál 2-3 Pedagógusnap 4 Nálunk történt 5 Gyermeknap 6 Hõsök napja 7 Nálunk történt 8 Eseményeink 9 Ülésterembõl

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 20. SZÁM (572) 2012. DECEMBER 07. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA Koncert és jótékonyság

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes ingyenes közéleti havilap 2010. December S.I.: Lélektánc Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET Kora hajnalban igyekszünk, Rorátéra a sötét leple alatt Szakad az eső, fújnak a szelek, fázósan bújunk kabátunk

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint:

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint: Virágos berek a költészetben Virágos berek a termé - szetnek ez a csodálatos ajándéka az évszázadok folyamán gyak - ran megihlette az írókat és köl - tőket. A régmúlt időkben fényké - pe zőgép híján a

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Abádszalókért-Díj 1 1-1 2.

Abádszalókért-Díj 1 1-1 2. a z Ab á d s za l ó ki Ö n ko rm á n yza t l a p j a H ÍRN ÖK X VI I. é vf. 9. s zá m 2 0 1 3. n o ve m b e r- d e ce m b e r 1 1-1 2. Abádszalóki Ingyenes! november-december Kedves Olvasó! Az Abádszalóki

Részletesebben

FELSÔPAKONYI. A gora. A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám

FELSÔPAKONYI. A gora. A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám FELSÔPAKONYI A gora A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám 2 ÖNKORMÁNYZATI OLDAL Zárójelentés tüdôszûrésrôl Tisztelt Felsôpakonyi Lakosság! Ezúton szeretném tájékoztatni

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 10. szám Október 6. az aradi vértanúk emléknapja Diákélelmezési konyha átadása A

Részletesebben

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN XXIV. év fo lyam 18. szám 2009. október 30. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

Tökfesztivál: bomba siker

Tökfesztivál: bomba siker Rácalmás 1 2011. október XVIII. évfolyam 10. szám TARTALOM Sikeres volt a könyves vasárnap. 8. oldal Az ISD Dunaferr támogatásából vásárolt hintát imádják az óvodások. 9. oldal Néptáncosaink bővelkednek

Részletesebben