MIKROSKOPI ÁLLATOK CEl'LONBÓL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKROSKOPI ÁLLATOK CEl'LONBÓL."

Átírás

1 ÉDESVÍZI MIKROSKOPI ÁLLATOK CEl'LONBÓL. DADAY,lENŐ l. tagtól. Az év elején a magyar államkormány megbízásából és anyagi támogatásával dr. MADARÁSZ GYULA m. nemz. muzeumi áuattári őr gyűjtő kirándulást tett Ceylon asigetére. Gyüjtései folyftmában kiterjesztette iigyelmét az édesvízi mikroskopi szervezetekre is, a mennyiben több termőhelyrőltekintélyes mennyiségű, borszeszben konzervált anyagot is hozott magával a magyar nemzeti Muzeum állattára részére. A gyűjtött anyag Ieldolgosása,mínt ll magyar nemzeti Muzeum líjlattára egyik tisztviselőj ének, nekem jutott osztályrészül s e feladatra ánnál készségesebben vállalkeztam, mert ez uton kedvező alkalmam nyílt Ceylon asigetének édesvízi mikroskopi szervezetei felől az eddigi irodalmi közleményeket tetemesen meghaladó adatok nyujtására, A rendelkezésemre állott és feldolgozott anyagot dr. MAnA R.{SZ GYULA a.következő termőhelyekről és időben gyűjtötte: Colomboi tó, Jan. 29. Kalawewai tó környéki mocsarak, Febr. 7., 12., 18. Madatugamní mocsár, Febr. 22. Mahaveliganga folyó melletti moesarak, Márez. 8. Mouut-Iaviniai mocsarak,máre. 21. A megfigyelt állatkák legnagyobb részét, főleg pedig az új Rotatoriákat, az Oligochaetákat s az Entomostracákat mikroskopi prasparatumokban konzerváltam s ezzel' kapcsolatban 210 készít. ményt állítottam elő, míg a HydrachnidáJcatkis eprouvettákba borszeszben helyeztem el. Vizsgálataim eredményeinek Wlsorolásánál alulról fölfelé haladó systematikai sorrendet követek.

2 90 DADAY JENŐ. };DESVIZl l\iirrosjwpl.\li,atok CEYLONBór,.!11 Arcella vulguris EHllB. Arcella discoides EHRD. Centropyxís aeuleata EHRD. Lequarsusiu spiralis (EHRD.) r. Difflugia corona WALL. Difflugia urceolata CART. Dífflugía acuminata EHRD. Difflugia pyríformís GERTY. Difflugia Iobostoma LUDY. 10 Dlffíugia globulosa DUJ. I. PIWTOZOA. Euglypha cíliata EHRD. Euglypha alveolata DUJ. Olathrulina elegans ClENK. Peridinium tabulatum EHRD. Ir. Ceratíum Hiruudínalla (O. F. Volvox aureus ElIRD. Codoriella lncustrís ENTz. 'I'íntinnopsis óvalis DAD. Epiatylis auastatíca EHRD. A rendelkezésemre állott anyag átvizsgálása tehát összesen 19 Protozoa-fajt sikerült minden kétséget lag konstatálnom, a melyek legnagyobb részben szilárd miatt könnyen felismerhető állapotban maradtak meg a váló folyadék gyanánt szolgáló borszeszben. A tőlem fajok majdnem kivétel nélküllwzmopolitáknak tekinthetők,miután az ez irányban átkutatott zoogeographiai területek csaknem denikérőlismeretesek. Ezek között kiválóbban érdekes az Arcella discoides ElIRB., a melyet EHRENBJTIRGEN kívül még eddig csupán EN1'Z G. látott az új-guineai édesvizekből BIRÓ L.-tól gyüjtött anyagban. Ehhez sorakozik aztán a Clathrulina elegans CIENK. tojásforma alakje, s a Tintinnopsis ovalis DAD., a melyek még eddig csak hazánkból voltak ismeretesek. Az előzőkben felsorolt 19 faj különben, aj mennyire azt rendelkezésemre állott irodalomból megállapitanom Ceylon édesvízi milrrofaunájára nézve egészen új: II. VERMES. 1..Nenoathelnz.inthes. Dorylaimns stagnulia Du,T. Az osztálynak az édesvizekben nagy számmal tenyésző közül csupán ezt az egyet sikerült megtalálnom, még pedig példányban s ez az európai vizekben meglehetős gyakori. '=> Itotifer vulguris EHItB. Aetínurus noptunius Ennn, Asplanchlla ceylonica n. sp. Asplallclmopus uiyrmeleo IBmw.) r. Laeinularia socialis EHnD. ClInocl111us Volvox Ermn, Limnias annulatns BAlL. Megalotl'ocha semihullata RUDK. SYl1chreta pectil1ata EHHIl. 10 F~lrClllal'b Iongissta EHRIl. Diglenn forcipata EHRI!. Mastigllcercll olongatr, GOS';F:. Mnstigoenrea seipio GoSSI'. Mastígccerce Hattus Ennn, 15 Mastigocol'ca cnrinata Enun. HattIlIus '1'igris MÜLL. Ccnlopus tarmior GOSSI'. Dínooharís Poeillum Emw. Scaridíum Iongicaudum Ennn. 20 Salpina spínigera EHIlB. Salpina brevíapína Ennn. Aaplanchna ceylonica n. sp. Salpina ceylonica n. sp. 2. Eotatoria; Salpina nmcracantha GOSSI'. Salpina ceylonica n. sp. Diplax ornata DAD. 2r. Euehlunis dilatata EURH. Colurns uncinatus Ennn. Colurus bieuspidatus EURI!. Metopirlin Lepsdella Eaaa. Motopidia n-iptora EURIl. 311 Metopitlia uvalis EUUD. Oathypna macrodactyla n. sp. Cathypna unguluta GOSSF~ Cathypna Luna Enun, Monostyla lunaris EIIRIl. 3r. Monostyla bulla GORSE. Ptcrodina patinn I')llItll. Pterodina elliptica Eaun. Brnchionus Melhoni BR. üt DAl', Brachíonus milítaris I lhuil. 40 Notens quadricornis EIIHll. Monoatylu quadridentatn BIUtll. Polyurthra platyptera Ennn. E jegyzék adatai szerint tehát ft rendelkezésemre ltllott anyagban összesen 4,2 Rotatoria-fajt sikerült találnom. A fajok legnagyobb része többé-kevésbbé a kozmopoliták közé sorolható, a mennyiben több zoogeographiai területről jegyezték fel s nevezetesen a palaearkti, sethiopiai, orientali és australiai regiókból, az elenyészően kisebb szám azonban olyan, fl mely még eddig vagy csupán Ceylonból, tehát az orientáli, vagy pedig ezenkivül még csak Uj-Guineából, vagyis az australiai régióból ismeretes s ezek a következők: Diplax ornata DAD. Cathyplla macrodactyla n. sp. E négy fajhoz sorakozik aztán a Limnias annulaius BAlL. és Brachumus Melheni BR. et DAD., a melyet Ceylonon kivül még eddig csak a p aleearkti, s a M~egalotrocha semibullata HUDS., a melyetceylonon kívül a pahbarkti s australiai regióból jegyeztek fel.

3 DADAY JENŐ. ÉDESVIZI l\:r:irrosiwpi.(llatok CEYLONBÓL. 9 '., Az új fajok gyanánt jelzettek közül az Asplanchna ceylonica. igen közel áll az Asplandma Brightwelli GOSSE fajhoz, a melytől azonban petefészkének feltűnő hosszasága, többszörösen hurkolt volta miatt félreismerhetetlenül különbözik. A Salpina ceylonica n. sp. hasonlít a Salpina macmcct1ltha GOSSE fajhoz, de eltér ettől mellső- és hátsó pánczélszegélyének szerkezetével. A Cathypna macror1actyla n. sp. feltünő jellemeit a pánczél hátulsó szegélyének szerkezete s a Iábújjak rendkívüli hosszasága alkotják. Ezekhez csatlakozik a Beachionus militaris EFIRD. fajnak két érdekes új varietása, a melyek a törzsalaktól abban kűlönböznek, hogy pánczéljuk négy hátulsó nyujtványa majdnem egyformft hosszúra nőtt. Pristina sp. Oyolops fímbríatus FISCH. Oyolops phaleratus KOCH. Cyclops serrulatus FISCH. OycIops Ianguidus SARS. 5 Cyclops Leuckarti OLS. 3. Olig(whactcIJ. Allophorus sp.. Chsetogaster sp. A rendelkezésemre állott elégtelen irodalom nem engedte meg, hogya fajok meghatározását is eszközöljem s így be kellett érnom a nemek megállapításával, de a példányokat mikroskopí pneparatumokban állandósítottam. III. ARTHRüPüDA. 1. (h-uebacea, a) Copepo da. Diaptomus oriontnlis BRADY. Dlaptomus Lumholtzi SARS. Díaptonms singaiensis n. sp. OycIops prasinus FISCI-r, A feljegyzett 9 Copepoda-faj közül a Cyclopsok mindannyía a palsearkti regioból is, míg ellenben fl, Diaptomus-fajok közül u Diapiomus orientalis BRADY s a Diaptomus Lumholtzi SARS. Cey- lonon, vagyis az orientalis región kívül az australiaiból is ismeretes vázre a Diaptomus singalensis n. sp. még ez idő szerint Cey-.1 b lonnak sajátlagos faját reprsezentálja. E fajnak a nősténye 5-ik lábpárja szerkezetével a Diapiomus [romciscanus LILLJ., Diapiomus Tyrrelli POPPE, Diaptornus Trybomi LILLJ. és Diapiomus leptopus FORD. fajokra, míg ellenben hímjének 5-ik lábpárja alkabival a Diapiomus laciniatus LILLJ. fajra emlékeztet, ele jobb lábának belső ága feltünően rövidebb. Chydorns Barroísi RICH. Chydorns Leonardí KING. Chydorus parvl1s ll. sp. Chydorus rsticulatus n. sp.,chydorns oeylonions n. sp. Chydorns vontríeosua n. sp. Pleuroxus exoisus FrSCH. Plouroxus hastatus SAns. Dnvonhedia serrata n. sp. 10 Duvenhedia crussa (KING). Alona Iongil'ostris n. sp. Alons karua (KING). AIona maeronyx n. sp. Alone globulcsa n. sp. u> Alona maerops n. sp. Alona punctaba n. sp. Duvenhedía crassa KING. Alona karna. (KING). b) Cladocera. Alona teatudinaria FISCH. Alona australis SAns. var. ceylonlea n. var. Alonopais singltlensis n. sp. 21) Alonopsis orientális n. sp. Iliocryptus Halyi BnADY. Maeroühríx triserialía BnADY. Maerothrix singalonsis n. sp. Gnerne1l11 coylouicm ll. sp. 25 Moínodaplmía submucrouata BnADY. Scapholeberis intermedia n. sp. Ceríodaphnia cornuta SAltS. Simocephalns Elisahothre (KING). Diaphanosoma singalense n. sp. 80 Pseudoaídu Szalayí n. sp. A felsorolt 30 Cladocera-fajközill az njak, összesen 17, valamint az niocryptus Halyi BRADY, Macrothrix triserialis BRADY és Moinodaphnia submocranaia BRADY még ez ieleig csupán Ceylon területéről ismeretesek. A többi tíz faj olyan, a melyet Ceylonon kívül a föld más részeiben is megtaláltak s ezeket fl zoogeographiai regiók sserínt II következőleg csoportosíthatjuk : 1. Palacarlcti és oriental. regio (Ceylon). Pleuroxus excisus FrSCH. Alona tostuc1inaria FrSCH. PIoul'OXUS hastatus SARS. 93. Oriental- (Ceylon) és auetraiiai regio. Alona australis SARS. Simocophalus Elizabethre (KING).

4 DADAl: JENŐ. ÉDE8VIZI MIliROSKOPI ÁLLATOK CEYLONBÓL.!Ii, 3. Oriental- (Cel/Ion), aeth.iopiui ls austra1üli regio. Ceríodnphnia cornuta SAlIS. 4. Palaearktd., neth.iopi-m-ienial. (Ceylon) regio. Chydorus Barreisi nich. 5. Oriental, CULSt7'lLUa.i és neotropi regio. Chydorus Leonardi (KING). Az új fajok között kiválóbb figyelemre méltó a Guernella ceylonica és a Pseudosuia Szalalfi, a msnnyiben az elsőnek eddig ismert egyetlenrokona, ft Guemella RaphaelisHICH. az rethiopiai., ft másodiké ellenben, a Pseudosicla bideniaia HERR. a nearkti regióból ismeretes. Az új Chydorus-fajok ft genusnak eddig ismert fajaitól és egymástól is egész külső habitusukban, pánczéljuknak és potrohuknak szerkezetében kűlönböznek. A Pieurouus hastatus SARS. igen közel áll a palaearkii PleuroiCUS hastatus SARS.-hoz, de különbözik ettől pánczéljának, ajaklomazének és potrohának szerkezetében. A Duvenhedía serraia n. sp. legfőbb ismertető jele az ajaklemez fűrészfogazottsága,továbbá a pánczél alsó- hátulsó zugának kétíogusága, Az Alona longírostris n. sp. igen közel áll az Alonopsis singalensis DAD., Alonopsis orieniaus DAD. és Alonopsis CoZleti SARS. fajokhoz, de kűlönbözik ezektől egyfelől orrmányának feltűnőhoszszaságával és vékonyságával, másfelőlpancséljának és potrohának szerkezetével. Az Alona macronyrx; n. sp. legszembetűnőbb jelleme a testalakon és a pánczél szerkezetén kívül a potroh csúcskarmainak és legfőképen mellékkarmainak szembetűnő hosszasága és vé konysága. Az Alona globulosa n. sp. testének általános alakján kívül ajaklemesének fogazottságával tér el a többi eddig ismert fajtól. Az Alona macrope n. sp. egyike a legszembetűnőbben charakterizált Alona-fajoknak. Homloka a szem és a festékfolt között bernélyedt; pánczélja függélyes sorokba rendeződött, sznhályos hatszögletíí terecskékkel diszített. Festékfoltja az orrmány csúcsához közeledett, orsóformn, a szemnél nagyobb s ez szolgált alkalmul II fajnév megállapítására. Ezekhez járul az első esápok feltűnő hosszasága is. Az Alona punctata n. sp. jellemeit a pánczél szemecskés volta, az ajakiemeznek ft többi fajokétól elütő formája, főleg pedig a hím és nőstény potrohának szarkezéte teszik. Az Alona (Leydigia) ausiralis SARS. var. ceylonica n. val'. pánczéljának ékitményeivel, potrohának szerkezetével a törzsalakhoz hasonlít, bizonyos fokig azonban átmenet az AlO1la aubtralis SARS. és Alona acanthocercoides FISCH. között. Az A10lwpsis singalensis n. sp. jelleméi között legfontosabb a test általános alakja, az ajaklemez továbbá a hím és nőstény potrohának szerkezete. Az Alonopsis orienielis n. 81J. igen közel áll az Alonopsis intermedia BIRGE és Alonopsis Colleti SARS. fajokhoz, különbösík azonban ezektől általános testalakján kívül legfőképen a hím és nőstény potrohának szerkezetében. A 'Macrothri:x; singalensis n. sp. hasonlít a Macrothri:n spinosa (KING) és JliIac1'othrix Chevreua» Bron. faj okhoz, első csápjainak és potrohának szerkezete azonban félreismerhetetlenül charaktérizálják, különösen pedig kifelé görbülő első csápjai. A Guernella ceylonica n. sp. főbb vonásokban megegyezik a Guernella Baphaelis RWH. fajjal, de potrohának szerkezete félreismerhetetlenül különbőzik. Vizsgálataim folyamán a hímet is sikerűlt megtalálnom, ft mely a másik fajnál ismeretlen. Növeli e faj érdekességét az a körülményis, hogy rokonát az rethiopiai regióban találták. A Scapholeberis iniermedu: n. sp. átmeneti alak a Scapholeberis mucronaia O. FR. M. és a Scapholeberis obiusa SCHÖDL. között, de általános testalakjával a Scapholeberis spinifera (NwoLET) fajhoz is hasonlít, melytől azonban pánczéljának tüskétlensége miatt élesen elüt. Fő ismertető jellemei a potroh és a csucskarmok szerkezete. A Ceriodaphnia cornuta SARS. fajt az a körülmény teszi figyelemreméltóvá, hogy példányai között minclen átmenetet meg-

5 H6 Cyprinotus dentatomal'ginatus (BAIItD). Cyprínotus singnlenais BIl.HlY. StenoeYPl'is major RURD. St.elloeY~)j is eoylonica ll. sp. r, Flioeyprís nuatraliensís SAHS. Cyprinotus cíngalensís BRADY. Stellocyp\:is ceylonica n. sp. Cypris grallulata n. sp. DADAY JENŐ. ta.láltam a typusos Ceriodaphnia cornuta SARS '. C". j)' l' I. es a.erzoda plmul. tlgallu.üch. fajok között s ennek alapján ft két f,. aitern. 'ljt egye. A Iliuphauosom«einqalense n. SI). a genus 'I, 11'. fai:....., n,lc ee c19 ISmert,IJ'U kozul leginkább hasonlít a DialJ}wnosorna' " f 'h 1 kűlö..' exetsum SARS llj OZ, C e. rülönbösik ettől fejének alakj ával evezöcs. ',' k... ~ t ttsé '. l..,. "apj,una SOr eze tsegeva es i~lso pánczélazegélyének szerkezetével. A ~~~~lldosl{la Szala/ji n. sp., melyet a SZALAY hum m ne muzeunu Igazgató tiszteletére és neve titel t' rnz,..' ".... "n nevez em el kö r lűjcolul az éssakamerikaí Pseudosida bidentata H f.' ze l 'l. EltR. ajnak d f e reismerhetetlenűl kűlönbözik ettől potrohanak lsö,.' e... I c, e so- es agas csapjama { szerkezetében.. c) Ostracoda. 1. Ceylon sajdt (adai. Cyprieercus retieulatus ll. sp. Notodromaa Entzii n. sp. 2. Az orienialii és auetraiiai regióból ismert: -ral'o 7 C. t I'. /0. yprmo us dentatomarginatus C',. (BAIRD). ypr~cloprls globulus SARS. Iliocypris australensis SARS. Cyprts granulata ll. sp. Cypr~corCl~s rotieulatus ll. sp. Cyprídopsis globulus SARS. Cyprídopsis lviinlla (KING). 10 Cypridopsis assimilis SARS. Notodromas Entzii ll. sp. C A felsorolt 11 Ostracoda fai."~ ko" zo..tt a meg. ez IdeIg " á..eylon-ból ismertekan kívül olyanok is vannak l l ctsup< n ' '11". c eu, a me ye te Cey- s l etoleg az orientali rezíón l' "1.. lonon. ióból i f'. '",< nvu meg egy vagy két más l egio o IS eljegyeztek 8 ezek ft követk, ezo"l' eg oszl ana.k meg: Oypzidopsís Minna (MING). 3. Az aethiopi orienie l" t " 'J u a.,7, es C~I/;8 raliai regio'b'l. t -r.. 1, '. 'o usn'ber 1aja/c. Stelloeypl'lS major BAIRD.. CYPl'ldopsis assimilis SARS. Atax nodosus n. sp. Atax singalonsis n. sp. Curvípos conglobatus (C. K) Curvípes Horváthi n. sp. ó Frontipoda pieta ll. sp. Pl'ontipoda coylonica n. sp. Arrenul'us singalcnsis ll. sp. XVI t:llesvizi ::IfIKIWSKOPI.iLLATOK CE1Lo:s:mlI,. A felsorolt új fajok közül a Sienocqprie ceulouica n. sp. legközelebb áll a Stenocypris [aniinali» VJVHA fajhoz, főleg kagylóinak kűlső alnkját tekintve, de kagylóinak szeveti szerkezete, kűlönösen ezeknek rendkívül tömötten fekvő finom barázdái, a második csáppárnak, a második lábpárnak és ll villa függelékeknek szerkezete azonban félreismerhetetlen jellemeit alkotják..\. C!lpris g),{inulata n. Sp. emlékeztet n Cypl"is pubera to. :F. M.) és C!Illi'i.,; pubereides V,\VR\ fnjokm, de különbözik ezektól kagylóinl1k külső alakjún kívül il kagylók fölűletének durva és feitiiilő szemeeskéivel, a második alsó állkapocs tapogatójának s fl villl1függelékeknek szerkezetével. A Cypr icer (~lts reiiculaius n. sp. hasonlít némileg a Cypricercus cllneatus S.ms. fajhoz, ele különbösik ettől kagylóinak külső formáján kívül egyfelől kagylóinak sokszögletű terecskékkel való diszítettségében, másfelől ll hím kapcsolo és közösülő szerveinek Hzerkezetében. A. Notoüromas Enizii n. sp., melyet dr. EN1'Z GÉZA műegy. ny. r. tallltr, m. tud. akademiai r. tag tiszteletére, nevéről neveztem el, ll genusnak, tudtommal, II harmadik faja s rokonától, il pahearkti regióbeli Notodromas monacha (O. F. M.) fajtól nemosak kagylóinak külső alakjában és szerkezetében tér el, hanem eltér a hím kapcsoló és közösülő szervének, valamint c1uctus ejaeulatoriusának szerkezetében is. Az eiéízőkben felsorolt J;..'ntornostmca-kon kívül, a colombóí tóból gyüjtött anyagban még egy JVlalacostmta-ráknak is találtam példányait, ezek egy Polaemoneiee fajnak képviselői. 2. Anwhnoülen. Hydraehnidae. Arreuurus Madarássi n. sp. Arrenul'us ceylonicus n. sp. 10 Arrenurus rostratus n. sp. Arrenurus Ol'ielltalis n. sp. ATI'enul'us eongener n. sp.. Hycll'yphantes eeylonicus n. sp. Hychachna clilatata n, sp. 7

6 98 DADA,,JENéi. Í:DESVIZI NUKIWSKOPI ÁLLATOK CEYLONBÓL. A feljegyzett 14 Hydmchnüla-faj közül csupán a CU1'vipe.~ conglobatllb (C. Ko) az, amely Ceylonon kívül más zoogeographiai területről s névszerint a palaearktiból is ismeretes, míg a többi ez idő azerint esupán Ceylonban tenyészőnek tekinthető. Az Ala:r nodesue n. sp. közel rokona az Ala;')'; spinipes és Ata;i~ ljaucip0l'lls KOEN. fajnak, ele csipőlemezeinek alakja, Iábai, nak és kűlső ivarlemezeinek szerkezete alapján ezektőlmégis félreismerhetetlenül különböaik, Az Ata:l' singalejlsis n. sp. emlékeztet az Aiao: lunceus KOJJllS'. afrikai fajra, de különbözik ettől egyfelől lábainak tüskézettségé. ben, másfelől külső ivarlemezének alakjában és szerkezetében, nemkülönhen tapogatóinak és karmainak structurájában. A Curvipes Horváthin. sp., melyet dr. HORvkl'H GÉZA. m. nemz, muzeumi igazgató-ől' s m, tud. akad. 1'. tag tiszteletére, nevéről neveztem el, némi tekintetben a Curvipes guatemalensiskorn. fajhoz hasonlít. Főjellemei a hím rendkívül hosszú tapogatóí, csipölomezeinek és külsö ivarlemezeinek charaoterietikus szerkezete. A Frontipoda pieta n. sp. jelleméi között feltűnő a hátoldalnak kerek, barna foltokkal tarkázotíaága, a csipőlemezek Összenövéséből keletkezett haspánczél charaoteriatikua formája s ft külső ivarlemez szahad fekvése. A.F1'ontipoda ceulonica n. sp. hasonlít az afrikai Fl'ontipoda 8tuhlmanni KORN. fnjhoz, ele különhözik ettől tapogatói utolsó izének szerkezetében és ivaröblének alakjában. Az A1'renurus singalensis n. sp. az eddig ismert faj októl legfőképen testének általános alakjával és külsőivarlemezeinek szel" kezetével kűlönbözik. Az Arrenu1'us lvlacla1'á.szi n. sp., melyet cll'. MADAnÁsz GYULA m. nemz. muzeumi őr nevéről neveztem el, nőstényével az A.1'1'enurus pusiulaio«(o. F. M.), hímjével az Arrenurus Belige?' KOEN. fajhoz hasonlít, csipőlemezeinek, külső ivarlemezeinek szerkezete és hátivének alakja azonban elegendő támasztópontokat nyujtanak a könnyű megkülönböztetésre. Az A1'1'enu'i'us ceulonicus n. sp. külső testalakjával az uurus rostraau: DAD. és Arl'enurus emarqinaior (O. F. M.) fajokhoz hasonlít, míg ellenben tapogatóinak második izével az An'enUI'U8 peciinaiu» I(,oJilN. fnjra emlékeztet. Az A1TenW'1.U.I I'ostratus n. sp. legfőbb jellemvonása a kihe "vesedett homlok, a külső ivarlemezek alakja és fekvése, mig álta Ilinos testalakjával az Arrenurus emarqinaíor (O. F. M.) fajra emlékeztet. Az Arrenurus orieuiolis n. sp. nősténye hasonlít az A1TC- IIUrl/.~ aftijds KOEN. és.arrenurus maculator (O. F. M.) fajokhoz. himje ellenben az Arreuurus tricuspidoior (O. F. M.), AJ'l'Clwr'll.~ láull/s KOEN., A1'1'eml'J'u,~ Barroisi KOEN. és Al'/'enUru); offiili.~ EOEN. fajok hímjeiro emlékeztet, fl melyektől azonban petioluaának alal{jával, fürészfogazottságával félreismerhetetlenül különhözik. Az Arrenuru«conqener n. sp. közel áll az AJTemWUS rnaculator' (O. F. M.), Arrenurus af/inis KOEN. és A1"I'CnU1'1lS orientillis IhD.fajokhoz, de különbözik ezektől hátpánczéljának szerkezetével, Mtivének alakjával és küls(i ivarlemezeinek formájával. Az AIT/mul'us affinis KOBN. fajtól elüt még minden egyebek mellett Hötétzöld szinével is. A feljegyzett A1'renwl'us-fnjokon kivül megtaláltem még ILZ JI nurania gottlandic(), NIWlVI. nehány példányát is, amely tudvalevöleg nem önálló fnj, hanem A1"renul'1l8-lál'vl1. A Hyd1'yphantes ceylonir.'1.1s n. sp. az eddig ismert llydj'!iphantes-fajoktól legfőképen tapogatóinl1k szerkezetével és külsö ivariemezeinek alakjí1val és structnrájával különbözik. A Hudradvna dilatata n. sp. legfőbb jellemét a nyakpajzs külsö alakja és nagysága adja meg ft test szembetünő szélessége mellett. -l< Ha az előzőkben röviden registrált adatokat összegezzük, végered.:ményképen azt találjuk, hogy a ch. MADAnÁsz GYULÁ tól gyüjtött anyagból összesen 1929 fajt sikerült felj egyeznem, IL melyek közül 39 nemcsak Ceylon faunájára, hanem a tudományra is új, s ezek beleszámításával Ceylon fal1l1ájából 1920 még eddig ismeretlen volt. A Ceylon mikrofaunájára vonatkozó, eddig megjelent három dolgozat, névszerint a SCHMARDA L. «Neue wirhellose 'I'hiere» czímű nagy művének, abrady G. «Notes on EntomostramL celleeted by Mr. A. Haly in Ceylon» és VÁVRA. W. - POPPE S.A. «Die von 7*

7 DADAY JENÖ. Dr. 11. Dríeseh auf Ceylon gesammelten Süsswasser-Ento. eaímű eriekezéseinek adatai s a tóleni megfigyeltek 'J:(1,bevetese alapján kecsegtető alkalom kimukoznék Ceylon édes. mikrofaunáját illető zoogeographiai következtetésekrü is; tekintette! azonban a mikrokosmos fajainak elterjedését befolyásoló Iegfontosahh, általánosan ismert tényezőkre, ennek feszegetéset nem tartom sem megokoltnak, sem esélhoz vezetőnek. Ha tekintetbe veszszük azonban Ceylon geografiai fekvését és édesvízi mikrofaunáját, egybevetjük egyfelől fl, palrearldí és mthíopiai,!lllísfelől az austrll!iai regióéval, nem lehet teljesen elzárkáznunk ama föltfives elöl, hogy Ceylon esetleg oly zoogeographiai terület, /4 melyittmelleti állomás gyanánt szolgál a szelek szárnyain önkénytelfmül utazó mikroskopi csiráknak, parányi petéknek és betokozott mikroorgitnismusolmak a palrearkti és rnthiopiai regióhól az orientali regio keletebbre fekvő tájai s az australiai regio délkeleti vidékei felé vezetö vándorlésukban. (A M. 'r, AlmdÓInü, III. osztályának /S!J8. január [7.-ón tartott ül ésébdl.]

Adatok a Hortobágyi Nemzeti Park asztatikus szikes vizeinek Rotatoria és Crustacea (Cladocera, Copepoda) faunájának ismeretéhez I.

Adatok a Hortobágyi Nemzeti Park asztatikus szikes vizeinek Rotatoria és Crustacea (Cladocera, Copepoda) faunájának ismeretéhez I. Natura Somogyiensis 24 47-60 Ka pos vár, 2014 Adatok a Hortobágyi Nemzeti Park asztatikus szikes vizeinek Rotatoria és Crustacea (Cladocera, Copepoda) faunájának ismeretéhez I. Körmendi Sándor Kaposvári

Részletesebben

Egy balatoni növényzetes partszakasz (tihanyi Kis-öböl) rákállományának vizsgálata

Egy balatoni növényzetes partszakasz (tihanyi Kis-öböl) rákállományának vizsgálata ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (1997) 82: 81-85. Egy balatoni növényzetes partszakasz (tihanyi Kis-öböl) rákállományának vizsgálata PONYI JENİ MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, H - 8237 Tihany, Fürdıtelepi

Részletesebben

Protozoa, Véglények.

Protozoa, Véglények. 64 Myotis Nattereri, Küld. 10. Myotis Bechsteinii, Leisler. Eltekintve az új varietásoktól legérdekesebb a Vesperugo m a r- ginatus, Cretschm. faj, a mely mint határozott déli alak ez ideig csupán a középtenger

Részletesebben

Rotatoria és Crustacea vizsgálatok a Körös-Maros Nemzeti Park víztereiben

Rotatoria és Crustacea vizsgálatok a Körös-Maros Nemzeti Park víztereiben Crisicum 3. pp.111-139. Rotatoria és Crustacea vizsgálatok a Körös-Maros Nemzeti Park víztereiben Gulyás Pál Bevezetés A vizsgálatokat a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának a megbízásából végeztük,

Részletesebben

- 175 - Az erdélyi muzeumegylet 1882. április 13-án tartott közgyűléséből. A természetrajzi osztályok jelentései.

- 175 - Az erdélyi muzeumegylet 1882. április 13-án tartott közgyűléséből. A természetrajzi osztályok jelentései. - 175 - Az erdélyi muzeumegylet 1882. április 13-án tartott közgyűléséből. A természetrajzi osztályok jelentései. 1. Állat t ani o s ztály Mélyen tisztelt erdélyi muzcum-egyleti közgyűlés! Állattani gyiijteménytárunk

Részletesebben

ĺ ĺ Á ü ĺ ĺ ĺ ń ü ú ü ü ú ü ü ü ü ü ę ĺ ü Ę É ę ď ę ü ü ü ü ü ü ú ę ü ü ĺ ű ű ü ű ź ś ź ä ć ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ü ű ĺ ü ę ü ĺ Á ĺ ź ź ę ű ę ü ü ü ü ű Á ü Ö ü ű ü ę Ę ĺ ú Á É Á Á Ż Á ę ű ú ü ĺ ú ĺ ĺ ę ĺ ĺ ú ü ź ę

Részletesebben

A BAROMFIT VÁGÓ VÁGÓHIDAK részére. a Baromfi Információs Rendszer bizonylatainak használatához

A BAROMFIT VÁGÓ VÁGÓHIDAK részére. a Baromfi Információs Rendszer bizonylatainak használatához Oldalszám: 1 ÚTMUTATÓ A BAROMFIT VÁGÓ VÁGÓHIDAK részére a bizonylatainak használatához 1. 6 v e r z i ó 2015. április 1 Oldalszám: 2 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 2 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS BIZONYLATAI...

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Ü Éü É ü í í Í ö Ü Ú ú Ó í ő í Ö ű ö Ó ú Ű ü í Ó ö Ó Ü Ó Ó í í ú í Ü Ü ő Ú Ó Ó í ú É ÉÉ É Á Ü Ü Ü Ú ő í Ő Ó Ü ő ö ü ő ü ö ú ő ő ő ü ö ő ű ö ő ü ő ő ü ú ü ő ü ü Í ü Í Á Ö Í É Ú ö Í Á Ö í É ö í ő ő í ö ü

Részletesebben

ú Ú Ö É ú ü í í ü í í í í ü Ú í ű í ú ü ü í í ü ü í ü ü ú Í í ű í ü ü Ü í í ü í ú ű ú ú í í ü ú í ü É ü Ö í í ü ú ű í í ü í ű í í Í Ö í í ü Ö ú É Í í í í ü ű ü ű ü ü ü ü í í í í ú í ü í ú É ü ü ü ü í ü

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Somogy megye rákfaunájának (Crustacea) katalógusa

Somogy megye rákfaunájának (Crustacea) katalógusa Natura Somogyiensis 1 71-82 Kaposvár, 2001 Somogy megye rákfaunájának (Crustacea) katalógusa KÖRMENDI SÁNDOR & PONYI JENÕ KÖRMENDI S. & PONYI J.: Checklist of the Crustacea fauna of Somogy county (Crustacea)

Részletesebben

A Balaton Cladocera és Copepoda rákjai

A Balaton Cladocera és Copepoda rákjai ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (1997) 82: 69-80. A Balaton Cladocera és Copepoda rákjai PONYI JENİ MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, H - 8237 Tihany, Fürdıtelepi u. 3. Összefoglalás. Az 1950-es évek elejétıl

Részletesebben

Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban

Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban Horváth Zsófia 1 Vad Csaba Ferenc 1,2 - Vörös Lajos 3 Boros Emil 4 1

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. szakközépiskolások felsőfokú továbbtanulása

KUTATÁS KÖZBEN. szakközépiskolások felsőfokú továbbtanulása szakközépiskolások felsőfokú továbbtanulása A fdsöoktatás tömegoktatássá szélesedése a rendszerváltást követö gazdasági és társadalmi átalakulás következménye. A szocialista gazdaság, amely alacsony igényli,

Részletesebben

Egy kiállítás képeire A lepkész felfedezései és a grafikus megvalósításai. Bálint Zsolt Állattár Lepkegyűjtemény

Egy kiállítás képeire A lepkész felfedezései és a grafikus megvalósításai. Bálint Zsolt Állattár Lepkegyűjtemény Egy kiállítás képeire A lepkész felfedezései és a grafikus megvalósításai Bálint Zsolt Állattár Lepkegyűjtemény 2000 őszén kiállítást terveztünk Szappanos Albert rovarillusztrátorral. Én adtam a lepkéket

Részletesebben

Öľ é ü ú ľ é í é ő đ é ü é ľ é öľ ö ö ő ő ü ü é é ő ü é ú ľ öľ é í é ő ő ö é ó é ü é ö é ó ó ó ó é ő ö ö é ý ő é é É í é é ü é í ő ü ő é é ý é ö é ő ú í ű ü ő ü ö ő ö ó Ĺ ü é é é ö ü é é é ö ö í ö é í

Részletesebben

ü ľ ź Í ę ü ą ĺĺ Ł ü ľ ćĺĺ ö ĺ ü ý ü ö ď ź ĺ ĺ ľ ö ü ý ö ú ű ú ľ ú ľ ú ź ö ľ źĺ ľ ö ź ú ý ĺ ĺ ľ ď ü ö Ĺ ľ ź ű ö ľü ľ ľ ľ ľ ü ö ĺ ü ö źí ĺ ľ ű ľ ľ ď ĺľ ú ź ü ú ö ú ö ĺ ú ľ ö ű ę ö ű ö ú ľ Á Á ĺ ź ĺ ö öľ

Részletesebben

A Balaton rákfaunája (Crustacea) és változásai az elmúlt 100 évben

A Balaton rákfaunája (Crustacea) és változásai az elmúlt 100 évben ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2002) 87: 179 189. A Balaton rákfaunája (Crustacea) és változásai az elmúlt 100 évben PONYI JENİ Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutató Intézete, H 8237 Tihany, Klebelsberg

Részletesebben

A Balaton déli vízgyűjtőjén található lápok hidroökológiai vizsgálata

A Balaton déli vízgyűjtőjén található lápok hidroökológiai vizsgálata Natura Somogyiensis 24 31-46 Ka pos vár, 2014 A Balaton déli vízgyűjtőjén található lápok hidroökológiai vizsgálata Körmendi Sándor Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Természetvédelmi és

Részletesebben

CLADOCERA ÉS COPEPODA (CRUSTACEA) FAUNISZTIKAI VIZSGÁLATOK AZ ÓCSAI ÖREG-TURJÁN TERÜLETÉN

CLADOCERA ÉS COPEPODA (CRUSTACEA) FAUNISZTIKAI VIZSGÁLATOK AZ ÓCSAI ÖREG-TURJÁN TERÜLETÉN 231 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 231 236, 2009 CLADOCERA ÉS COPEPODA (CRUSTACEA) FAUNISZTIKAI VIZSGÁLATOK AZ ÓCSAI ÖREG-TURJÁN TERÜLETÉN VAD CSABA FERENC 1 FORRÓ LÁSZLÓ 2 TÖRÖK JÚLIA KATALIN 1 1 ELTE

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Ismeretlen eredetű tüdőgyulladás megjelenése a SARS kórokozó vírusának azonosítása nemzetközi összefogással

Ismeretlen eredetű tüdőgyulladás megjelenése a SARS kórokozó vírusának azonosítása nemzetközi összefogással BIOTECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Ismeretlen eredetű tüdőgyulladás megjelenése a SARS kórokozó vírusának azonosítása nemzetközi összefogással Tárgyszavak: SARS; vírus; koronavírus; vakcina; kutatás; vírusmutáció.

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal A gerinctelen állatok közé tartozik az ízeltlábúak

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG Candidate Countries Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 2004.1 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS A TAGJELÖLT ÉS CSATLAKOZÓ ORSZÁGOKBAN Terepmunka: 2004 február-március Nyilvánosságra hozatal: 2004 július

Részletesebben

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA Összeállította: Dr. Fűköh Levente Egykorú rajz Buckland Vilmos őséletbúvárról, aki gyűjtőútra indul. (XIX. század eleje.) Tasnádi-Kubacska A. 1942. http://mek.oszk.hu

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

VITUKI Nonprofit Kft. Budapest 2. Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Budapest 3. Szent István Egyetem, Gödöllő.

VITUKI Nonprofit Kft. Budapest 2. Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Budapest 3. Szent István Egyetem, Gödöllő. Halászatfejlesztés 32 Fisheries & Aquaculture Development (29) 32:135-145 ISBN 978-963-712-3-5 HAKI 29 Különböző horgásztavak Cladocera állományának összehasonlítása Zsuga Katalin 1, Kása Melinda 2, Pekli

Részletesebben

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Üvegházhatás Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Amikor a Napból a Föld légkörébe behatoló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, az energia nem jut vissza maradéktalanul

Részletesebben

Hidrobiológiái vizsgálatok a kelebiai halastavakon

Hidrobiológiái vizsgálatok a kelebiai halastavakon TERMÉSZETTUDOMÁNY Hidrobiológiái vizsgálatok a kelebiai halastavakon HORVÁTH ÁGNES (Budapest) A kelebiai halastavak zooplanktonjára vonatkozó irodalmi adatot nem találtam. Általában a hazai halastavak

Részletesebben

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK 01-EloHeli.qxd 10/3/2007 4:34 PM Page 1 HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK Élõ helikopterek A nagyszitakötők szárnyainak töve és tori kapcsolódásuk bonyolult, fantasztikus röpképességüket lehetővé tevő architektúrája

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 461 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK A 2003. évi csatlakozási szerződésben a mezőgazdasági földingatlanok szerzésére megállapított

Részletesebben

č ú ú ď ä Ó É ü ü ú Ż ĺĺ Ę ü ź íí ú Ą ö í ü ó ü ö ö ü ę í ó ö ó đ ü ó ó ó ú ű í ö ö Ż ü ü đ ó ó ó ó ó ó ú í í Ŕ í ú ü Í ö ö ó ú Ö ü ö ó ó ó ö ó ó ó ö í ö ó ú ü ü ö ü ú ö đ í ú Ż ö ö ó ú ę ö ű ö í ű ö í

Részletesebben

2011.1.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 5/11 HATÁROZATOK

2011.1.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 5/11 HATÁROZATOK 2011.1.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 5/11 HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 20.) a Portugália által a bor értékesítésének ösztönzésére kivetett adó jellegű díjról C 43/04 (ex NN 38/03)

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS 2. fejezet VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS Földházi Erzsébet Főbb megállapítások» A párkapcsolatok két alapvető típusa a házasság és egyre növekvő arányban az élettársi kapcsolat. A házasságok válással, az élettársi

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Készítette: G.-Tóth László

Készítette: G.-Tóth László Beszámoló a A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak kitett élőhely komplexekben.

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Imre2, Varga LászlL. szló2. 038. HAKI NAPOK, 2014. május m

Imre2, Varga LászlL. szló2. 038. HAKI NAPOK, 2014. május m Ponty monokultúrás s tógazdt gazdálkodás s hatása a zooplankton kvalitatív és s kvantitatív összetételére. Körmendi Sándor1, S MátéM Zoltán2, MátéM Imre2, Varga LászlL szló2 1 Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

Az Előzd meg a kisvasutat versenysorozat 1. eseménye Budai hegység 2008. IV. 12. 21 km 370 m ᔗ呇 5 óra aj Széchenyi-hegy, Gyermekvasút végállomása a Széchenyi-hegy Normafa Tündér-hegy Szépjuhászné Makkosmária

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI

Részletesebben

Ö ü ź ü Ő Ű Ü ü ú ĺ ü ü í í ö ú ö ĺ í ü ĺ Ú Ö Ü ü ü í í ĺ Ü í ö í í Ü ź ö íĺ ö í ĺ ĺ í í ĺ ź ö ą ö í í ĺ ĺ Í í í í ĺ ĺ ö í ĺ ą ü ö í í í ĺ ĺĺ í í ű ź í í ĺ ź ĺ ĺ í í ĺ ĺ ĺ ü ĺ í ź ö í ĺ ö ö ü í ö ö ú Í

Részletesebben

ú ú Í ú ű Ú Ú ú Ú ú ű ű Ú Í ű Ú Ú É ú ű ú ú Ú Ú Í Ú ú Ú ű ú ú ú ú Ő Ú ű ú ú ú ű ű ű ű ú ű ű Í Ú Í Í ú ú ű ű ú ú ú ű ú Ú É ú ú ű ú ú Ú Í Ú Í Á ú ű ú ú ű Ú Ú Ú ú ú ú ú ú ű ű ű Ú É Ú ú ú Ú ú ú ű ú ű ű ú ú

Részletesebben

ý ö ę ę Ą ú ł ĺ Ö ú ŕ ł ą ĺ Á ĺ ĺź ý ö ö ö ö ý źů ĺ ú ű ö ö Ą ý ö ö Á ę ę ö ý ö ź ű ý ĺ ú ĺ ö ö ö ö ú ý ö ý ö ö ú Ö ý ĺ ł ř Á ö ź ť ű ý ű ö ö ú ý ö ę Í ú Í ę Í ź ö ł Á ú Ö ź ł ý ö ý ű ý ú ź ö ö ö ö ú ę

Részletesebben

ú ľ ľ ú Đ ő ľ ő ü ü ľ ľ ő ü ó ő ü ĺź ő ĺź ź ľ ő ő ő ó ó ő ő ő Ĺ ü ü ő ćú ő ü ő ú Ż ľ í ć Ť Ą ő Á Á í ĺ Á ĺä Ą ł ĺ Ü Ü Á É Ó ú ő ő ő ő í ĹĐ ďä Í Ĺ ĺ Ť ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ő í ő ő ó ő ĺ ő Íő Ü ó ń ő ő ĺ ő ĺ ő ú Ö

Részletesebben

A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN*

A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN* STATISZTIKAI ELEMZÉSEK A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN* Magyarországon nem véletlenül a rejtett gazdaság általános érdeklődésre számot tartó örökzöld téma. Ennek ellenére az e témakörről rendelkezésre

Részletesebben

ő ü ó ü ü ő ő ó ę ö É Ĺ Ĺ ö ű ő ó ó ő ü ő ő ó ö ó ő ü ö ę đ ü ó ý ť ü ű ő ú ü ý ó ő ó ő ó ó ő ö ö ó ő ü ő ő ę ó ź ú ő ő ó Í ó ó ę ü ü ó ť ő ó ó ü ź ó Ĺ ő ű ú ő ű ó ű ś ű ő ę ó ö ó ú ö ö ő ń ü ý ü ő Í ü

Részletesebben

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft.

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft. ELEMZÉS A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között Készítette MultiRáció Kft. Budapest, 2008. április 1 Tartalom 1. Bevezetés...3 2. A létszámtrendek

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a network napló módszer alkalmazásával Doktori értekezés tézisei

Részletesebben

A FERTŐ MAGYAR TÓRÉSZÉNEK TÉRBELI ELTÉRÉSEI A VÍZKÉMIAI JELLEMZŐK ÉS A ZOOPLANKTON EGYÜTTESEK ALAPJÁN

A FERTŐ MAGYAR TÓRÉSZÉNEK TÉRBELI ELTÉRÉSEI A VÍZKÉMIAI JELLEMZŐK ÉS A ZOOPLANKTON EGYÜTTESEK ALAPJÁN A FERTŐ MAGYAR TÓRÉSZÉNEK TÉRBELI ELTÉRÉSEI A VÍZKÉMIAI JELLEMZŐK ÉS A ZOOPLANKTON EGYÜTTESEK ALAPJÁN DINKA MÁRIA ÁGOSTON-SZABÓ EDIT KISS ANITA SCHÖLL KÁROLY MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás Bevezetés

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Vizek parányi élőlényeinek megismerése Iszaplakó kagyló megfigyelése Ízeltlábúak a vízben és a vízparton Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: vízminta (patak, tó,

Részletesebben

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 BME Közlekedésgazdasági Tanszék Mészáros Ferenc Bevezetés A közlekedési létesítmények magas minőségi színvonala elemi fontosságú

Részletesebben

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS (GAZDASÁGI) ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások 11. fejezet Nemzetközi vándorlás Gödri Irén Főbb megállapítások» Napjaink magyarországi bevándorlását a 24-es EU-csatlakozás és a 211-től bevezetett új állampolgársági törvény hatásai alakítják. A külföldi

Részletesebben

í Í ű í Ú É í ú Í ú í í í ű Á ú ú í ú í ú í í ú í Ú ű Í í í Ú ű í í í í ú ú ú Ú Ú ú ú í Í Ú Ú ű í Ú í í í ú í ú Ú í í Ú í ű Á É Ú í ú ú í É í ú ú í íí í í í ű Ú ű í í í ű í Ú í í í í í í ú í ú Í í ű ű

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A gazdaságilag aktív nő életútjának, életciklusainak kutatását bemutató tanulmányomban (Molnár,

Részletesebben

A LAKOSSÁG PÉNZFORGALMI MÉRLEGÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE

A LAKOSSÁG PÉNZFORGALMI MÉRLEGÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE DR. SZŐNYI GYULA: A LAKOSSÁG PÉNZFORGALMI MÉRLEGÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE A lakosság pénzforgalmi mérlege a népgazdasági mérleg egy része, mely a nemzeti jövedelem elosztása és újraelosztása során keletkező

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Gyakorlati Végrehajtási Kézikönyv

Gyakorlati Végrehajtási Kézikönyv Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Gyakorlati Végrehajtási Kézikönyv A dokumentum érvényes: 2008. október 3-i változat Összefoglalás I A program története... 5 1.1.

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ Ó ľ ü ĺ ľ Ö ľ ő Ĺ ľ ĺ ĺ ó ő ł Í ľő ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ö ľĺ ľ ľ ľ ő ĺ ő Ĺ Ĺ ľ í ťő ő ó ó Ĺ Í ő ľ ó ó Ĺ ő ú ö ő ľ ĺ ĺ ĺ ó ľ ľ ľ ö ľ ľ ľ Ó ó ó Ö ľ ö ľ ő ľ ó ľ öľ ľ í ľ ő ľ ĺ ľ ĺ ľ ĺ ö Ĺ Ú í ö ö Ĺ Ż ő ľ í Ü ľ ľ

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben

k é r e m az Ön fellépését a Kormánynál: a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény [Ütv.] 3. (1) b) alapján;

k é r e m az Ön fellépését a Kormánynál: a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény [Ütv.] 3. (1) b) alapján; Dr. Polt Péter úr, a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze részére Legfőbb Ügyészség B u d a p e s t 1155 Markó u. 16. Fax: 269 2862 Tisztelt Legfőbb Ügyész ú r! Alulírott dr. Jánossy András magánszemélyként

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés Bevezetés Magyarországon a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne, ehhez hozzájárul többek között a

Részletesebben

Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár.

Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár. Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár. 2. A vizsgálatok nehézségei. Ismeretes, hogy a baktériumokhoz

Részletesebben

ó ľ ľ é ľ é ü é ľ ó í í é é í ź ü é ź é ę é Ĺ é É É Á Á Ü É É Íľ ľľ ń ł ł Ą Ą É Ü É ľ ô ľľ É ľ é é ü é é é é ź é ź ł Á Ü é é ü ď źů é ó é é ü é ó é ź ö ö ó ö ü ó ó í ó ó ľ ü é ó é ö é é ľ ö ü é ľ ű é é

Részletesebben

ó ľ ü ľ ó ľ ö í ü ü ü ľ ó ď ó í ý ü ľ ľ í ö É ÍľÓ ľ É ł É Á ľ É Íľ Á Ą É Ü É É Á ą ľ ł É É É Í ą ľ ľ ü ź É ü ö ź ľ ź ú ö ľ ú ú ó ó ö ľ ľ ľ ü ü ű ö ľ ó ó ľ ö ö ź ť ó ľ ó í ö í ü ú ú ó í ó ó ľ ó í ó í ó

Részletesebben

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok!

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok! Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok! Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2014.jan.13.

Részletesebben

ľľ ľ ľ ö ľ ľ ę ľ ü ľ ľ ü ú Ö ĺ ľ ľ ľ ľ ü ľ ü ú ź ö ľ ź ü ý É ö ö ö ö ü ý ü ü ö ü ę ü ü ö ö ü ö ľ ű ľ ĺ ú ú ľ Í ľ ö ö ü ö ľ ú Ö ü ö ö ü ö ü Í ö ö ľ ľ ü ú ü ľ ľ Ą ĄĄ ö Í ľ ľ đ ű ý ľ ú ú ľ ü ľ ľ ľ ö ĺ ľ ú

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

ő ľ ő ę ľ ő Ĺ ő ľ ő Ü É ľ ľ ü ľ ő ő ń Ü ü ő ő ü ź ő ü ű ź źń ź ę ő ö ľ ź ľ ő ú ľ ő ö Ú ö ľ ľ Ú Ĺ ľ ö ű ľ ę őđ ľ ő ź ő ö ľ źúő đ ü ő ő ź ő ź ľ ő ü ö ö ő ő ľ ő ő đ ľ ő ü źú ź ü ľ ő ő ú ź ľ ő ł ú ö ć ő ę

Részletesebben

Vezetéknélküli meteorológiai állomás Classic

Vezetéknélküli meteorológiai állomás Classic Vezetéknélküli meteorológiai állomás Classic HU Modell: RS8706E3 Használati úmutató Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék felszerelését

Részletesebben