MIKROSKOPI ÁLLATOK CEl'LONBÓL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKROSKOPI ÁLLATOK CEl'LONBÓL."

Átírás

1 ÉDESVÍZI MIKROSKOPI ÁLLATOK CEl'LONBÓL. DADAY,lENŐ l. tagtól. Az év elején a magyar államkormány megbízásából és anyagi támogatásával dr. MADARÁSZ GYULA m. nemz. muzeumi áuattári őr gyűjtő kirándulást tett Ceylon asigetére. Gyüjtései folyftmában kiterjesztette iigyelmét az édesvízi mikroskopi szervezetekre is, a mennyiben több termőhelyrőltekintélyes mennyiségű, borszeszben konzervált anyagot is hozott magával a magyar nemzeti Muzeum állattára részére. A gyűjtött anyag Ieldolgosása,mínt ll magyar nemzeti Muzeum líjlattára egyik tisztviselőj ének, nekem jutott osztályrészül s e feladatra ánnál készségesebben vállalkeztam, mert ez uton kedvező alkalmam nyílt Ceylon asigetének édesvízi mikroskopi szervezetei felől az eddigi irodalmi közleményeket tetemesen meghaladó adatok nyujtására, A rendelkezésemre állott és feldolgozott anyagot dr. MAnA R.{SZ GYULA a.következő termőhelyekről és időben gyűjtötte: Colomboi tó, Jan. 29. Kalawewai tó környéki mocsarak, Febr. 7., 12., 18. Madatugamní mocsár, Febr. 22. Mahaveliganga folyó melletti moesarak, Márez. 8. Mouut-Iaviniai mocsarak,máre. 21. A megfigyelt állatkák legnagyobb részét, főleg pedig az új Rotatoriákat, az Oligochaetákat s az Entomostracákat mikroskopi prasparatumokban konzerváltam s ezzel' kapcsolatban 210 készít. ményt állítottam elő, míg a HydrachnidáJcatkis eprouvettákba borszeszben helyeztem el. Vizsgálataim eredményeinek Wlsorolásánál alulról fölfelé haladó systematikai sorrendet követek.

2 90 DADAY JENŐ. };DESVIZl l\iirrosjwpl.\li,atok CEYLONBór,.!11 Arcella vulguris EHllB. Arcella discoides EHRD. Centropyxís aeuleata EHRD. Lequarsusiu spiralis (EHRD.) r. Difflugia corona WALL. Difflugia urceolata CART. Dífflugía acuminata EHRD. Difflugia pyríformís GERTY. Difflugia Iobostoma LUDY. 10 Dlffíugia globulosa DUJ. I. PIWTOZOA. Euglypha cíliata EHRD. Euglypha alveolata DUJ. Olathrulina elegans ClENK. Peridinium tabulatum EHRD. Ir. Ceratíum Hiruudínalla (O. F. Volvox aureus ElIRD. Codoriella lncustrís ENTz. 'I'íntinnopsis óvalis DAD. Epiatylis auastatíca EHRD. A rendelkezésemre állott anyag átvizsgálása tehát összesen 19 Protozoa-fajt sikerült minden kétséget lag konstatálnom, a melyek legnagyobb részben szilárd miatt könnyen felismerhető állapotban maradtak meg a váló folyadék gyanánt szolgáló borszeszben. A tőlem fajok majdnem kivétel nélküllwzmopolitáknak tekinthetők,miután az ez irányban átkutatott zoogeographiai területek csaknem denikérőlismeretesek. Ezek között kiválóbban érdekes az Arcella discoides ElIRB., a melyet EHRENBJTIRGEN kívül még eddig csupán EN1'Z G. látott az új-guineai édesvizekből BIRÓ L.-tól gyüjtött anyagban. Ehhez sorakozik aztán a Clathrulina elegans CIENK. tojásforma alakje, s a Tintinnopsis ovalis DAD., a melyek még eddig csak hazánkból voltak ismeretesek. Az előzőkben felsorolt 19 faj különben, aj mennyire azt rendelkezésemre állott irodalomból megállapitanom Ceylon édesvízi milrrofaunájára nézve egészen új: II. VERMES. 1..Nenoathelnz.inthes. Dorylaimns stagnulia Du,T. Az osztálynak az édesvizekben nagy számmal tenyésző közül csupán ezt az egyet sikerült megtalálnom, még pedig példányban s ez az európai vizekben meglehetős gyakori. '=> Itotifer vulguris EHItB. Aetínurus noptunius Ennn, Asplanchlla ceylonica n. sp. Asplallclmopus uiyrmeleo IBmw.) r. Laeinularia socialis EHnD. ClInocl111us Volvox Ermn, Limnias annulatns BAlL. Megalotl'ocha semihullata RUDK. SYl1chreta pectil1ata EHHIl. 10 F~lrClllal'b Iongissta EHRIl. Diglenn forcipata EHRI!. Mastigllcercll olongatr, GOS';F:. Mnstigoenrea seipio GoSSI'. Mastígccerce Hattus Ennn, 15 Mastigocol'ca cnrinata Enun. HattIlIus '1'igris MÜLL. Ccnlopus tarmior GOSSI'. Dínooharís Poeillum Emw. Scaridíum Iongicaudum Ennn. 20 Salpina spínigera EHIlB. Salpina brevíapína Ennn. Aaplanchna ceylonica n. sp. Salpina ceylonica n. sp. 2. Eotatoria; Salpina nmcracantha GOSSI'. Salpina ceylonica n. sp. Diplax ornata DAD. 2r. Euehlunis dilatata EURH. Colurns uncinatus Ennn. Colurus bieuspidatus EURI!. Metopirlin Lepsdella Eaaa. Motopidia n-iptora EURIl. 311 Metopitlia uvalis EUUD. Oathypna macrodactyla n. sp. Cathypna unguluta GOSSF~ Cathypna Luna Enun, Monostyla lunaris EIIRIl. 3r. Monostyla bulla GORSE. Ptcrodina patinn I')llItll. Pterodina elliptica Eaun. Brnchionus Melhoni BR. üt DAl', Brachíonus milítaris I lhuil. 40 Notens quadricornis EIIHll. Monoatylu quadridentatn BIUtll. Polyurthra platyptera Ennn. E jegyzék adatai szerint tehát ft rendelkezésemre ltllott anyagban összesen 4,2 Rotatoria-fajt sikerült találnom. A fajok legnagyobb része többé-kevésbbé a kozmopoliták közé sorolható, a mennyiben több zoogeographiai területről jegyezték fel s nevezetesen a palaearkti, sethiopiai, orientali és australiai regiókból, az elenyészően kisebb szám azonban olyan, fl mely még eddig vagy csupán Ceylonból, tehát az orientáli, vagy pedig ezenkivül még csak Uj-Guineából, vagyis az australiai régióból ismeretes s ezek a következők: Diplax ornata DAD. Cathyplla macrodactyla n. sp. E négy fajhoz sorakozik aztán a Limnias annulaius BAlL. és Brachumus Melheni BR. et DAD., a melyet Ceylonon kivül még eddig csak a p aleearkti, s a M~egalotrocha semibullata HUDS., a melyetceylonon kívül a pahbarkti s australiai regióból jegyeztek fel.

3 DADAY JENŐ. ÉDESVIZI l\:r:irrosiwpi.(llatok CEYLONBÓL. 9 '., Az új fajok gyanánt jelzettek közül az Asplanchna ceylonica. igen közel áll az Asplandma Brightwelli GOSSE fajhoz, a melytől azonban petefészkének feltűnő hosszasága, többszörösen hurkolt volta miatt félreismerhetetlenül különbözik. A Salpina ceylonica n. sp. hasonlít a Salpina macmcct1ltha GOSSE fajhoz, de eltér ettől mellső- és hátsó pánczélszegélyének szerkezetével. A Cathypna macror1actyla n. sp. feltünő jellemeit a pánczél hátulsó szegélyének szerkezete s a Iábújjak rendkívüli hosszasága alkotják. Ezekhez csatlakozik a Beachionus militaris EFIRD. fajnak két érdekes új varietása, a melyek a törzsalaktól abban kűlönböznek, hogy pánczéljuk négy hátulsó nyujtványa majdnem egyformft hosszúra nőtt. Pristina sp. Oyolops fímbríatus FISCH. Oyolops phaleratus KOCH. Cyclops serrulatus FISCH. OycIops Ianguidus SARS. 5 Cyclops Leuckarti OLS. 3. Olig(whactcIJ. Allophorus sp.. Chsetogaster sp. A rendelkezésemre állott elégtelen irodalom nem engedte meg, hogya fajok meghatározását is eszközöljem s így be kellett érnom a nemek megállapításával, de a példányokat mikroskopí pneparatumokban állandósítottam. III. ARTHRüPüDA. 1. (h-uebacea, a) Copepo da. Diaptomus oriontnlis BRADY. Dlaptomus Lumholtzi SARS. Díaptonms singaiensis n. sp. OycIops prasinus FISCI-r, A feljegyzett 9 Copepoda-faj közül a Cyclopsok mindannyía a palsearkti regioból is, míg ellenben fl, Diaptomus-fajok közül u Diapiomus orientalis BRADY s a Diaptomus Lumholtzi SARS. Cey- lonon, vagyis az orientalis región kívül az australiaiból is ismeretes vázre a Diaptomus singalensis n. sp. még ez idő szerint Cey-.1 b lonnak sajátlagos faját reprsezentálja. E fajnak a nősténye 5-ik lábpárja szerkezetével a Diapiomus [romciscanus LILLJ., Diapiomus Tyrrelli POPPE, Diaptornus Trybomi LILLJ. és Diapiomus leptopus FORD. fajokra, míg ellenben hímjének 5-ik lábpárja alkabival a Diapiomus laciniatus LILLJ. fajra emlékeztet, ele jobb lábának belső ága feltünően rövidebb. Chydorns Barroísi RICH. Chydorns Leonardí KING. Chydorus parvl1s ll. sp. Chydorus rsticulatus n. sp.,chydorns oeylonions n. sp. Chydorns vontríeosua n. sp. Pleuroxus exoisus FrSCH. Plouroxus hastatus SAns. Dnvonhedia serrata n. sp. 10 Duvenhedia crussa (KING). Alona Iongil'ostris n. sp. Alons karua (KING). AIona maeronyx n. sp. Alone globulcsa n. sp. u> Alona maerops n. sp. Alona punctaba n. sp. Duvenhedía crassa KING. Alona karna. (KING). b) Cladocera. Alona teatudinaria FISCH. Alona australis SAns. var. ceylonlea n. var. Alonopais singltlensis n. sp. 21) Alonopsis orientális n. sp. Iliocryptus Halyi BnADY. Maeroühríx triserialía BnADY. Maerothrix singalonsis n. sp. Gnerne1l11 coylouicm ll. sp. 25 Moínodaplmía submucrouata BnADY. Scapholeberis intermedia n. sp. Ceríodaphnia cornuta SAltS. Simocephalns Elisahothre (KING). Diaphanosoma singalense n. sp. 80 Pseudoaídu Szalayí n. sp. A felsorolt 30 Cladocera-fajközill az njak, összesen 17, valamint az niocryptus Halyi BRADY, Macrothrix triserialis BRADY és Moinodaphnia submocranaia BRADY még ez ieleig csupán Ceylon területéről ismeretesek. A többi tíz faj olyan, a melyet Ceylonon kívül a föld más részeiben is megtaláltak s ezeket fl zoogeographiai regiók sserínt II következőleg csoportosíthatjuk : 1. Palacarlcti és oriental. regio (Ceylon). Pleuroxus excisus FrSCH. Alona tostuc1inaria FrSCH. PIoul'OXUS hastatus SARS. 93. Oriental- (Ceylon) és auetraiiai regio. Alona australis SARS. Simocophalus Elizabethre (KING).

4 DADAl: JENŐ. ÉDE8VIZI MIliROSKOPI ÁLLATOK CEYLONBÓL.!Ii, 3. Oriental- (Cel/Ion), aeth.iopiui ls austra1üli regio. Ceríodnphnia cornuta SAlIS. 4. Palaearktd., neth.iopi-m-ienial. (Ceylon) regio. Chydorus Barreisi nich. 5. Oriental, CULSt7'lLUa.i és neotropi regio. Chydorus Leonardi (KING). Az új fajok között kiválóbb figyelemre méltó a Guernella ceylonica és a Pseudosuia Szalalfi, a msnnyiben az elsőnek eddig ismert egyetlenrokona, ft Guemella RaphaelisHICH. az rethiopiai., ft másodiké ellenben, a Pseudosicla bideniaia HERR. a nearkti regióból ismeretes. Az új Chydorus-fajok ft genusnak eddig ismert fajaitól és egymástól is egész külső habitusukban, pánczéljuknak és potrohuknak szerkezetében kűlönböznek. A Pieurouus hastatus SARS. igen közel áll a palaearkii PleuroiCUS hastatus SARS.-hoz, de különbözik ettől pánczéljának, ajaklomazének és potrohának szerkezetében. A Duvenhedía serraia n. sp. legfőbb ismertető jele az ajaklemez fűrészfogazottsága,továbbá a pánczél alsó- hátulsó zugának kétíogusága, Az Alona longírostris n. sp. igen közel áll az Alonopsis singalensis DAD., Alonopsis orieniaus DAD. és Alonopsis CoZleti SARS. fajokhoz, de kűlönbözik ezektől egyfelől orrmányának feltűnőhoszszaságával és vékonyságával, másfelőlpancséljának és potrohának szerkezetével. Az Alona macronyrx; n. sp. legszembetűnőbb jelleme a testalakon és a pánczél szerkezetén kívül a potroh csúcskarmainak és legfőképen mellékkarmainak szembetűnő hosszasága és vé konysága. Az Alona globulosa n. sp. testének általános alakján kívül ajaklemesének fogazottságával tér el a többi eddig ismert fajtól. Az Alona macrope n. sp. egyike a legszembetűnőbben charakterizált Alona-fajoknak. Homloka a szem és a festékfolt között bernélyedt; pánczélja függélyes sorokba rendeződött, sznhályos hatszögletíí terecskékkel diszített. Festékfoltja az orrmány csúcsához közeledett, orsóformn, a szemnél nagyobb s ez szolgált alkalmul II fajnév megállapítására. Ezekhez járul az első esápok feltűnő hosszasága is. Az Alona punctata n. sp. jellemeit a pánczél szemecskés volta, az ajakiemeznek ft többi fajokétól elütő formája, főleg pedig a hím és nőstény potrohának szarkezéte teszik. Az Alona (Leydigia) ausiralis SARS. var. ceylonica n. val'. pánczéljának ékitményeivel, potrohának szerkezetével a törzsalakhoz hasonlít, bizonyos fokig azonban átmenet az AlO1la aubtralis SARS. és Alona acanthocercoides FISCH. között. Az A10lwpsis singalensis n. sp. jelleméi között legfontosabb a test általános alakja, az ajaklemez továbbá a hím és nőstény potrohának szerkezete. Az Alonopsis orienielis n. 81J. igen közel áll az Alonopsis intermedia BIRGE és Alonopsis Colleti SARS. fajokhoz, különbösík azonban ezektől általános testalakján kívül legfőképen a hím és nőstény potrohának szerkezetében. A 'Macrothri:x; singalensis n. sp. hasonlít a Macrothri:n spinosa (KING) és JliIac1'othrix Chevreua» Bron. faj okhoz, első csápjainak és potrohának szerkezete azonban félreismerhetetlenül charaktérizálják, különösen pedig kifelé görbülő első csápjai. A Guernella ceylonica n. sp. főbb vonásokban megegyezik a Guernella Baphaelis RWH. fajjal, de potrohának szerkezete félreismerhetetlenül különbőzik. Vizsgálataim folyamán a hímet is sikerűlt megtalálnom, ft mely a másik fajnál ismeretlen. Növeli e faj érdekességét az a körülményis, hogy rokonát az rethiopiai regióban találták. A Scapholeberis iniermedu: n. sp. átmeneti alak a Scapholeberis mucronaia O. FR. M. és a Scapholeberis obiusa SCHÖDL. között, de általános testalakjával a Scapholeberis spinifera (NwoLET) fajhoz is hasonlít, melytől azonban pánczéljának tüskétlensége miatt élesen elüt. Fő ismertető jellemei a potroh és a csucskarmok szerkezete. A Ceriodaphnia cornuta SARS. fajt az a körülmény teszi figyelemreméltóvá, hogy példányai között minclen átmenetet meg-

5 H6 Cyprinotus dentatomal'ginatus (BAIItD). Cyprínotus singnlenais BIl.HlY. StenoeYPl'is major RURD. St.elloeY~)j is eoylonica ll. sp. r, Flioeyprís nuatraliensís SAHS. Cyprinotus cíngalensís BRADY. Stellocyp\:is ceylonica n. sp. Cypris grallulata n. sp. DADAY JENŐ. ta.láltam a typusos Ceriodaphnia cornuta SARS '. C". j)' l' I. es a.erzoda plmul. tlgallu.üch. fajok között s ennek alapján ft két f,. aitern. 'ljt egye. A Iliuphauosom«einqalense n. SI). a genus 'I, 11'. fai:....., n,lc ee c19 ISmert,IJ'U kozul leginkább hasonlít a DialJ}wnosorna' " f 'h 1 kűlö..' exetsum SARS llj OZ, C e. rülönbösik ettől fejének alakj ával evezöcs. ',' k... ~ t ttsé '. l..,. "apj,una SOr eze tsegeva es i~lso pánczélazegélyének szerkezetével. A ~~~~lldosl{la Szala/ji n. sp., melyet a SZALAY hum m ne muzeunu Igazgató tiszteletére és neve titel t' rnz,..' ".... "n nevez em el kö r lűjcolul az éssakamerikaí Pseudosida bidentata H f.' ze l 'l. EltR. ajnak d f e reismerhetetlenűl kűlönbözik ettől potrohanak lsö,.' e... I c, e so- es agas csapjama { szerkezetében.. c) Ostracoda. 1. Ceylon sajdt (adai. Cyprieercus retieulatus ll. sp. Notodromaa Entzii n. sp. 2. Az orienialii és auetraiiai regióból ismert: -ral'o 7 C. t I'. /0. yprmo us dentatomarginatus C',. (BAIRD). ypr~cloprls globulus SARS. Iliocypris australensis SARS. Cyprts granulata ll. sp. Cypr~corCl~s rotieulatus ll. sp. Cyprídopsis globulus SARS. Cyprídopsis lviinlla (KING). 10 Cypridopsis assimilis SARS. Notodromas Entzii ll. sp. C A felsorolt 11 Ostracoda fai."~ ko" zo..tt a meg. ez IdeIg " á..eylon-ból ismertekan kívül olyanok is vannak l l ctsup< n ' '11". c eu, a me ye te Cey- s l etoleg az orientali rezíón l' "1.. lonon. ióból i f'. '",< nvu meg egy vagy két más l egio o IS eljegyeztek 8 ezek ft követk, ezo"l' eg oszl ana.k meg: Oypzidopsís Minna (MING). 3. Az aethiopi orienie l" t " 'J u a.,7, es C~I/;8 raliai regio'b'l. t -r.. 1, '. 'o usn'ber 1aja/c. Stelloeypl'lS major BAIRD.. CYPl'ldopsis assimilis SARS. Atax nodosus n. sp. Atax singalonsis n. sp. Curvípos conglobatus (C. K) Curvípes Horváthi n. sp. ó Frontipoda pieta ll. sp. Pl'ontipoda coylonica n. sp. Arrenul'us singalcnsis ll. sp. XVI t:llesvizi ::IfIKIWSKOPI.iLLATOK CE1Lo:s:mlI,. A felsorolt új fajok közül a Sienocqprie ceulouica n. sp. legközelebb áll a Stenocypris [aniinali» VJVHA fajhoz, főleg kagylóinak kűlső alnkját tekintve, de kagylóinak szeveti szerkezete, kűlönösen ezeknek rendkívül tömötten fekvő finom barázdái, a második csáppárnak, a második lábpárnak és ll villa függelékeknek szerkezete azonban félreismerhetetlen jellemeit alkotják..\. C!lpris g),{inulata n. Sp. emlékeztet n Cypl"is pubera to. :F. M.) és C!Illi'i.,; pubereides V,\VR\ fnjokm, de különbözik ezektól kagylóinl1k külső alakjún kívül il kagylók fölűletének durva és feitiiilő szemeeskéivel, a második alsó állkapocs tapogatójának s fl villl1függelékeknek szerkezetével. A Cypr icer (~lts reiiculaius n. sp. hasonlít némileg a Cypricercus cllneatus S.ms. fajhoz, ele különbösik ettől kagylóinak külső formáján kívül egyfelől kagylóinak sokszögletű terecskékkel való diszítettségében, másfelől ll hím kapcsolo és közösülő szerveinek Hzerkezetében. A. Notoüromas Enizii n. sp., melyet dr. EN1'Z GÉZA műegy. ny. r. tallltr, m. tud. akademiai r. tag tiszteletére, nevéről neveztem el, ll genusnak, tudtommal, II harmadik faja s rokonától, il pahearkti regióbeli Notodromas monacha (O. F. M.) fajtól nemosak kagylóinak külső alakjában és szerkezetében tér el, hanem eltér a hím kapcsoló és közösülő szervének, valamint c1uctus ejaeulatoriusának szerkezetében is. Az eiéízőkben felsorolt J;..'ntornostmca-kon kívül, a colombóí tóból gyüjtött anyagban még egy JVlalacostmta-ráknak is találtam példányait, ezek egy Polaemoneiee fajnak képviselői. 2. Anwhnoülen. Hydraehnidae. Arreuurus Madarássi n. sp. Arrenul'us ceylonicus n. sp. 10 Arrenurus rostratus n. sp. Arrenurus Ol'ielltalis n. sp. ATI'enul'us eongener n. sp.. Hycll'yphantes eeylonicus n. sp. Hychachna clilatata n, sp. 7

6 98 DADA,,JENéi. Í:DESVIZI NUKIWSKOPI ÁLLATOK CEYLONBÓL. A feljegyzett 14 Hydmchnüla-faj közül csupán a CU1'vipe.~ conglobatllb (C. Ko) az, amely Ceylonon kívül más zoogeographiai területről s névszerint a palaearktiból is ismeretes, míg a többi ez idő azerint esupán Ceylonban tenyészőnek tekinthető. Az Ala:r nodesue n. sp. közel rokona az Ala;')'; spinipes és Ata;i~ ljaucip0l'lls KOEN. fajnak, ele csipőlemezeinek alakja, Iábai, nak és kűlső ivarlemezeinek szerkezete alapján ezektőlmégis félreismerhetetlenül különböaik, Az Ata:l' singalejlsis n. sp. emlékeztet az Aiao: lunceus KOJJllS'. afrikai fajra, de különbözik ettől egyfelől lábainak tüskézettségé. ben, másfelől külső ivarlemezének alakjában és szerkezetében, nemkülönhen tapogatóinak és karmainak structurájában. A Curvipes Horváthin. sp., melyet dr. HORvkl'H GÉZA. m. nemz, muzeumi igazgató-ől' s m, tud. akad. 1'. tag tiszteletére, nevéről neveztem el, némi tekintetben a Curvipes guatemalensiskorn. fajhoz hasonlít. Főjellemei a hím rendkívül hosszú tapogatóí, csipölomezeinek és külsö ivarlemezeinek charaoterietikus szerkezete. A Frontipoda pieta n. sp. jelleméi között feltűnő a hátoldalnak kerek, barna foltokkal tarkázotíaága, a csipőlemezek Összenövéséből keletkezett haspánczél charaoteriatikua formája s ft külső ivarlemez szahad fekvése. A.F1'ontipoda ceulonica n. sp. hasonlít az afrikai Fl'ontipoda 8tuhlmanni KORN. fnjhoz, ele különhözik ettől tapogatói utolsó izének szerkezetében és ivaröblének alakjában. Az A1'renurus singalensis n. sp. az eddig ismert faj októl legfőképen testének általános alakjával és külsőivarlemezeinek szel" kezetével kűlönbözik. Az Arrenu1'us lvlacla1'á.szi n. sp., melyet cll'. MADAnÁsz GYULA m. nemz. muzeumi őr nevéről neveztem el, nőstényével az A.1'1'enurus pusiulaio«(o. F. M.), hímjével az Arrenurus Belige?' KOEN. fajhoz hasonlít, csipőlemezeinek, külső ivarlemezeinek szerkezete és hátivének alakja azonban elegendő támasztópontokat nyujtanak a könnyű megkülönböztetésre. Az A1'1'enu'i'us ceulonicus n. sp. külső testalakjával az uurus rostraau: DAD. és Arl'enurus emarqinaior (O. F. M.) fajokhoz hasonlít, míg ellenben tapogatóinak második izével az An'enUI'U8 peciinaiu» I(,oJilN. fnjra emlékeztet. Az A1TenW'1.U.I I'ostratus n. sp. legfőbb jellemvonása a kihe "vesedett homlok, a külső ivarlemezek alakja és fekvése, mig álta Ilinos testalakjával az Arrenurus emarqinaíor (O. F. M.) fajra emlékeztet. Az Arrenurus orieuiolis n. sp. nősténye hasonlít az A1TC- IIUrl/.~ aftijds KOEN. és.arrenurus maculator (O. F. M.) fajokhoz. himje ellenben az Arreuurus tricuspidoior (O. F. M.), AJ'l'Clwr'll.~ láull/s KOEN., A1'1'eml'J'u,~ Barroisi KOEN. és Al'/'enUru); offiili.~ EOEN. fajok hímjeiro emlékeztet, fl melyektől azonban petioluaának alal{jával, fürészfogazottságával félreismerhetetlenül különhözik. Az Arrenuru«conqener n. sp. közel áll az AJTemWUS rnaculator' (O. F. M.), Arrenurus af/inis KOEN. és A1"I'CnU1'1lS orientillis IhD.fajokhoz, de különbözik ezektől hátpánczéljának szerkezetével, Mtivének alakjával és küls(i ivarlemezeinek formájával. Az AIT/mul'us affinis KOBN. fajtól elüt még minden egyebek mellett Hötétzöld szinével is. A feljegyzett A1'renwl'us-fnjokon kivül megtaláltem még ILZ JI nurania gottlandic(), NIWlVI. nehány példányát is, amely tudvalevöleg nem önálló fnj, hanem A1"renul'1l8-lál'vl1. A Hyd1'yphantes ceylonir.'1.1s n. sp. az eddig ismert llydj'!iphantes-fajoktól legfőképen tapogatóinl1k szerkezetével és külsö ivariemezeinek alakjí1val és structnrájával különbözik. A Hudradvna dilatata n. sp. legfőbb jellemét a nyakpajzs külsö alakja és nagysága adja meg ft test szembetünő szélessége mellett. -l< Ha az előzőkben röviden registrált adatokat összegezzük, végered.:ményképen azt találjuk, hogy a ch. MADAnÁsz GYULÁ tól gyüjtött anyagból összesen 1929 fajt sikerült felj egyeznem, IL melyek közül 39 nemcsak Ceylon faunájára, hanem a tudományra is új, s ezek beleszámításával Ceylon fal1l1ájából 1920 még eddig ismeretlen volt. A Ceylon mikrofaunájára vonatkozó, eddig megjelent három dolgozat, névszerint a SCHMARDA L. «Neue wirhellose 'I'hiere» czímű nagy művének, abrady G. «Notes on EntomostramL celleeted by Mr. A. Haly in Ceylon» és VÁVRA. W. - POPPE S.A. «Die von 7*

7 DADAY JENÖ. Dr. 11. Dríeseh auf Ceylon gesammelten Süsswasser-Ento. eaímű eriekezéseinek adatai s a tóleni megfigyeltek 'J:(1,bevetese alapján kecsegtető alkalom kimukoznék Ceylon édes. mikrofaunáját illető zoogeographiai következtetésekrü is; tekintette! azonban a mikrokosmos fajainak elterjedését befolyásoló Iegfontosahh, általánosan ismert tényezőkre, ennek feszegetéset nem tartom sem megokoltnak, sem esélhoz vezetőnek. Ha tekintetbe veszszük azonban Ceylon geografiai fekvését és édesvízi mikrofaunáját, egybevetjük egyfelől fl, palrearldí és mthíopiai,!lllísfelől az austrll!iai regióéval, nem lehet teljesen elzárkáznunk ama föltfives elöl, hogy Ceylon esetleg oly zoogeographiai terület, /4 melyittmelleti állomás gyanánt szolgál a szelek szárnyain önkénytelfmül utazó mikroskopi csiráknak, parányi petéknek és betokozott mikroorgitnismusolmak a palrearkti és rnthiopiai regióhól az orientali regio keletebbre fekvő tájai s az australiai regio délkeleti vidékei felé vezetö vándorlésukban. (A M. 'r, AlmdÓInü, III. osztályának /S!J8. január [7.-ón tartott ül ésébdl.]

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós

Részletesebben

A BARCSI ÖSBOMÖKÁS KÉT RITKA SZITAKÖTŐJÉNEK (CORDULIA AENEATURFOSA ÉS EPITHECA BIMACULATA) CHOROLÓGIAI-ÖKOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI

A BARCSI ÖSBOMÖKÁS KÉT RITKA SZITAKÖTŐJÉNEK (CORDULIA AENEATURFOSA ÉS EPITHECA BIMACULATA) CHOROLÓGIAI-ÖKOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI DUNÁNTÚLI DOLG. TERM. TUD. SOR. 1 79-92 PÉCS, HUNGÁRIA, 1978 A BARCSI ÖSBOMÖKÁS KÉT RITKA SZITAKÖTŐJÉNEK (CORDULIA AENEATURFOSA ÉS EPITHECA BIMACULATA) CHOROLÓGIAI-ÖKOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI DÉVAI GYÖRGY Abstract

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004.

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Összeállította: dr. Baranyi Tamás és dr. Varga Zoltán Borítókép: Korompai Tamás Témafelelős a KvVM Természetvédelmi Hivatalnál:

Részletesebben

A HOMINIDÁK EVOLÚCIÓJÁNAK VÁZLATA Gyenis Gyula

A HOMINIDÁK EVOLÚCIÓJÁNAK VÁZLATA Gyenis Gyula A HOMINIDÁK EVOLÚCIÓJÁNAK VÁZLATA Gyenis Gyula Az emberré válás bölcső -je és az evolúciós vizsgálati módszerek Charles Darwin (1809-1882) és követői, valamint Ernst Haeckel (1834-1919), a jénai majomprofesszor

Részletesebben

A darwinismus bírálata és a társadalomtan.

A darwinismus bírálata és a társadalomtan. A darwinismus bírálata és a társadalomtan. Írta és a Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek II. rendes évi közgyűlésén felolvasta: APÁTHY ISTVÁN. I. Az az élettudományi áramlat és világfölfogás, melyet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940

NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940 TAKÁCS TIBOR NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940 Törvényi szabályozás A helyi elitek kutatásában már évtizedek óta használják a legnagyobb adófizetők jegyzékeit, és Vörös Károlytól kezdve

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. Az afrikai czecze-légy és a nagana-betegség,

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. Az afrikai czecze-légy és a nagana-betegség, APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 375 óráiban is, a nélkül, hogy lisztkukacczal vagy ehhez hasonlókkal kellene izletesebbé vagy ajánlatosabbá tennünk. De egymás ellen való ellenségeskedésök annyira megy, hogy minden hímnek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN 2014. november december I. évfolyam 4. szám 495 Ft TALÁLKOZÁS a puffogó viperával HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus ÓRIÁSVIDRA, a piráják réme állatvilág művészszemmel

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA

AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA POSCH JENŐ, SZOLNOKI GYMNASIUMl TANÁR. I. RÉSZ: ELMÉLET. MEGJELENT A MA0Y. TUD. AKADÉMIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI M ' ü TERMESZETTUDOMANYI k én, h arm ad fél n a g y JZ í \ HTT A TVT n y o lcz a d r ét ív n y i K [)/ I M N Y ta r ta lo m m a l; id ő n k én t fam etszetű áb - HAVI FO LY Ó IR A T rák k al illu sztrálva.

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM AUGUSZTUS 1. BUDAPEST, 1929 MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. 22. í\m.

XIX. ÉVFOLYAM AUGUSZTUS 1. BUDAPEST, 1929 MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. 22. í\m. AUGUSZTUS 1 BUDAPEST 1929 XIX ÉVFOLYAM 22 í\m FŐSZERKESZTŐ: SEGÉDSZERKEszrö PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Czók Anna magyar néprajz

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG TARTALOM 1. BEVEZETÉS. 2. A FÖLD KELETKEZÉSE. 3. A FÖLD TÖRTENETÉNEK KORBEOSZTÁSA. 4. A FÖLD KORA. 5. AZ ŐSKOR. 6. A HAJNALKOR.

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

ÁTÖRÖKLÉS NEMZETVÉDELEM

ÁTÖRÖKLÉS NEMZETVÉDELEM ÁTÖRÖKLÉS ÉS NEMZETVÉDELEM IRTA MAROSI ARNOLD CISZT. R. FŐGIMNÁZIUMI TANÁR SZENT-ISTVÁN-TÁRSUL AT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST, 1924. Nihil obstat. Dr. Michael Marczell censor dioecesanus.

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

fehér színű alsó farokfedőtollak Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton

fehér színű alsó farokfedőtollak Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton GUVATFÉLÉK II. Míg a korábban már bemutatott vízicsibék ritkán látható, rejtett életmódú madarak, a szárcsa sokfelé előforduló, és a nyílt vízfelszíneken is könnyedén megfigyelhető madárfaj. A guvatfélék

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

Az MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4

Az MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4 Útmutató a csiszolt kőeszközök világához Újkőkori eszközkészítés és használat: a Lengyel kultúra eszközanyaga és technológiai párhuzamai Óceániából z MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4 Magyar Nemzeti

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

A magyar középiskolák eredményességi mutatói

A magyar középiskolák eredményességi mutatói A magyar középiskolák eredményességi mutatói VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Neuwirth Gábor A hazai középiskolák eredményességi, rangsorolási vizsgálatai több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az iskolák

Részletesebben