A FERTŐ MAGYAR TÓRÉSZÉNEK TÉRBELI ELTÉRÉSEI A VÍZKÉMIAI JELLEMZŐK ÉS A ZOOPLANKTON EGYÜTTESEK ALAPJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FERTŐ MAGYAR TÓRÉSZÉNEK TÉRBELI ELTÉRÉSEI A VÍZKÉMIAI JELLEMZŐK ÉS A ZOOPLANKTON EGYÜTTESEK ALAPJÁN"

Átírás

1 A FERTŐ MAGYAR TÓRÉSZÉNEK TÉRBELI ELTÉRÉSEI A VÍZKÉMIAI JELLEMZŐK ÉS A ZOOPLANKTON EGYÜTTESEK ALAPJÁN DINKA MÁRIA ÁGOSTON-SZABÓ EDIT KISS ANITA SCHÖLL KÁROLY MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás Bevezetés A Fertő magyar-osztrák területen határon elhelyezkedő 309 km 2 kiterjedésű, szabályozott kifolyású, sekély (átl.: 110 cm), nátrium-magnézium, hidrogénkarbonát-szulfát típusú szikes tó, Eurázsia legnyugatabbra fekvő sztyeptava. Területének 54%-át, a magyar tórész (75 km 2 ) 85%-át borítja nádas. A nádasba zárt belső tavak és a nyíltvíz között mesterségesen kialakított csatornahálózat jelentősen befolyásolja a belső tavak, és a nádas vízviszonyait. A tó víztömeg és vízszint ingadozása jelentős. Elsősorban az É ill. ÉNy-i szelek felkeverő hatása a létfeltételeket jelentősen átalakítja. A Fertő szélsőséges sekélysége következtében (wetland típusú) vizes területnek is minősül, amely a különlegesen gazdag faji és élőhelyi diverzitással rendelkező, legveszélyeztetettebb ökoszisztémák közé tartozik ben az osztrák, 1979-ben pedig a magyar tórészt nyilvánította az UNESCO főigazgatója bioszféra rezervátummá; 1989 óta a Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyei között szerepel. A Fertő-Hanság Nemzeti Park a vele összefüggő ausztriai nemzeti parkkal (Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel) együtt, 1991 óta a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) által elismert, védelmi zónák szerint kezelt terület, amelynek magva a Fertő ben a tó és környéke a Világörökség státuszt is elnyerte. Az MTA Magyar Dunakutató Állomása 25 éve rendszeres hidrobiológiai feltáró kutatóprogramokat hajt végre a Fertőn, valamint a Fertő-Hanság más felszíni vizein (Dinka 2007). A víz- és üledékkémiai, vízfizikai és biológiai vizsgálatsorozatok értékelése alapján leírhattuk a tó néhány alapvető jellegzetességét, amelyek korábban kevéssé vagy nem voltak ismeretesek. Ilyenek például: 1/ a tó nyílt vize és a nádasba zárt belső tavak alapvető víz- és üledékkémiai, vízfizikai és biológiai különbözőségei, ezek függése a vízjárástól, 2/ a vízi élőlénytársulások tér- és időbeli változatos és változékony létfeltételeit alapvetően a vízjárás aktuális éves alakulása szabja meg: csapadékszegény vagy csapadékbő évek ill. évszakok, 3/ a szél felkeverő hatása alatt álló és a nyugvó helyzetű üledék közötti különbségek, 4/ a nádasok termőhelyi adottságai, anyagforgalma, produktivitása valamint hasznosításával kapcsolatos kérdéskörök. A tó víztükrének jellegzetes tagolódása következtében eltérő tulajdonságú vízterek alakultak ki. A szervezett és rendszeres víz- és üledékkémiai, fito-, zooplankton és élőbevonat valamint nádas (Takáts és mtsai. 1997, Andrikovics 1980/81, Dinka 1994, Padisák 1983, Buczkó 1989, Lakatos 1989, Dinka és mtsai. 2004) kutatások nagyfokú élőhelyi és faji diverzitást állapítottak meg. 2002/2003-ban vizsgálatsorozataink alapján törekedtünk jellemezni a térbelileg többé-kevésbé mozaikosan elkülönülő vízterek eltéréseit. Ebben az időszakban azonban, a tartósan alacsony vízállás miatt, nem volt lehetőség a magyar tórész vizsgálati helyein a nyári állapot felmérésére. Ezért 2006-ban, a vázolt nagymennyiségű háttérismeret figyelembevételével, a magyar tórész eltérő élőhelytípusaiban (nyíltvíz, belső tavak, nádas, csatorna), 14 vizsgálati helyen, vízkémiai és zooplankton vizsgálatot végeztünk, egy nyári állapotra jellemző időpontban. Jelen tanulmány ennek eredményeiről számol be.

2 Anyag és módszer Mintavételi helyek A mintavételi helyeket a korábbi években végzett sorozatos (évszakos ill. éves) vizsgálataink helyei közül választottuk ki, oly módon, hogy 3 hely nyílt vizű területen (9., 11., 20.), 5 hely belső tóban (41., 42., 44., 47., 48.), 3-3 hely pedig nádasban (2., 3., 4.) és csatornában (B1., B8., B9.) összesen tehát legyen 14 mintavételi hely (1. ábra). A nádas mintavételi helyek közül a 3. mintavételi hely pusztuló, a 2. és a 4. mintavételi helyek egészséges nádasban van. A vizsgálatra július 26-án került sor. A vízkémiai és zooplankton eredményeinket korábbi kutatási eredményeinkkel hasonlítottuk össze. 1. ábra. Mintavételi helyek a Fertőn Vizsgálati módszerek A víz hőmérsékletét, ph-ját elektromos vezetőképességét, redoxpotenciálját, oxigén koncentrációját és telítettségét, valamint a fényviszonyokat a víz felszínén és a mélységtől függően általában 30 cm-enként a helyszínen Hydrolog 2100 (Grabner, Wien) terepműszerrel határoztuk meg. Laboratóriumi vizsgálatokhoz 1,5 literes palackba merített vizet vettünk. A kation-, anion koncentrációk és a szénformák meghatározásához a helyszínen 0,45 μm-es Chromafil szűrőn szűrt vízmintákat gyűjtöttünk. A szűrt vízminták kation (Ca 2+, K +, Na +, Mg 2+, NH + 4 ) és anion (NO - 2, NO - 3, PO 3-4, Cl -, SO 2-4 ) koncentrációját Dionex ionkromatográffal határoztuk meg (a vízben nem volt kimutatható koncentrációban jelen a NO - 2, és az NH + 4 ). Az oldott összes, szervetlen és szerves C (DTC, DIC, DOC), valamint oldott összes N (DTN) koncentrációját TC analizátorral határoztuk meg. A szűretlen vízből az összes, szervetlen és szerves C (TC, TIC, TOC), valamint oldott összes N (TN) koncentrációját TC analizátorral határoztuk meg. [A szűretlen és szűrt vízben mért szénformák és a nitrogén különbségekét a partikulált (lebegő részhez kötött) összes C (PTC), szervetlen C (PIC) és szerves C (POC) valamint az összes N (PTN) koncentrációit kapjuk meg]. A - 2- víz lebegőanyag, összes só, klorofill-a, KOI, HCO 3 és CO 3 koncentrációját hagyományos vízkémiai módszerekkel határoztuk meg (Felföldy 1980, Golterman és mtsai. 1978). 2

3 A Rotatoriák (kerekesférgek) közül a planktonikus együtteseket vizsgáltuk, valamennyi mintavételi helyen 2x10 liter vizet szűrünk át 40 µm lyukbőségű planktonhálón. A minták egyikét azonnal rögzítettük 4%-os formalinban, a másikból pedig az állatokat még élő állapotban határoztuk meg, lehetőség szerint alfaj szintig. A rögzített mintákban lévő állatokat megszámlálva kvantitatív adatokat kaptunk. A Crustaceák (Cladocera, Ostracoda, Copepoda (ágascsápú-, kagylós-, evezőlábú rákok)) vizsgálatához az 50 L-es zooplankton mintákat 70 m-es lyukbőségű planktonhálón szűrtük át. A mintákat a helyszínen 4%-os formalin-oldattal konzerváltuk. A minták válogatását, valamint az egyes Crustacea fajok egyedeinek számolását és preparálását Nikon SMZ sztereo mikroszkóp és Olympus fénymikroszkóp használatával végeztük. Az együttesek abundanciáját a könnyebb összevethetőség miatt individum l -1 -ben adtuk meg. Az egyedszám értékébe beleszámoltuk a fajszintre nem meghatározható, de ugyanakkor jelentős egyedszámban előforduló különböző Copepoda fejlődési alakokat is. Adatelemzés, statisztikai módszerek A különböző mintavételi helyeken mért vízkémiai paraméterek közötti eltéréseket (kation és anion összetétel: Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl -, SO 4 2-, CO 3 2-, HCO 3 - ) Maucha-féle csillagdiagramokkal szemléltettük. A klaszter és főkomponens analízist (PCA) a Statistica 6, segítségével végeztük. A diverzitási viszonyok jellemzésére a Shannon-Wiener diverzitási indexet (H=-Σpi*lnpi) használtuk, amit a PAST programcsomaggal számítottuk ki (Hammer et al. 2001). Eredmények Nyíltvíz A nyíltvízben (9., 11. és 20. mintavételi helyek) a vízfelszín hőmérséklete 28,4 és 29,3 C között változott (1. táblázat). Az üledékfelszín közelében, a cm mélységű mérési helyeken, 0,7-2,0 C-kal volt alacsonyabb. A víz oxigéntelítettsége a felszínen 95% volt, a mélység függvényében értéke kismértékben (8%-kal) csökkent. A víz elektromos vezetőképessége a felszínen lényegesen nem különbözik, értéke µs/cm volt. A nyíltvízi (20.) mintavételi helyen az értéke az üledékfelszín felett a vízfelszínhez képest kismértékben nőtt (1. táblázat). A ph értéke a 11. és 20. helyen a 110 cm-es vízoszlopban a felszínen mértekkel (8,8 illetve 9,2) azonos volt az üledékfelszín felett is. A redoxpotenciál a vízoszlopban közel azonos (167 ill. 175 mv) volt (1. táblázat). A víz elektromos vezetőképessége, sókoncentrációja, a B8. és B9. mintavételi helyeket kivéve, itt volt a legkisebb, de a lebegőanyag tartalom e mintavételi helyeken volt a legnagyobb (2. táblázat). Ezen paraméterek mintavételi helyenkénti változásai között lényeges különbségek nem voltak, az egyes paraméterek koncentrációi szűk intervallumon belül változtak. A tápanyagok közül a NO 3 - -koncentrációja nyíltvízben 0,1 mg/l volt. A PO 4 3- és a klorofill-a koncentráció értékei a nyílt vizű mintavételi helyeken voltak a legalacsonyabbak (3-8 μg/l), a többi mintavételi helyhez képest (2. táblázat). A vizsgált C formák közül kiemelendő, hogy az oldott szerves C koncentrációjában (0,45 μ-on szűrt vízből meghatározott) az egyes mintavételi helyek között lényeges különbség nem volt (21-31 mg/l), addig az összes szerves C (szűretlen víz) koncentrációi a nyíltvízben voltak a legalacsonyabbak (61-67 mg/l). Az összes oldott N (DTN) koncentrációi a víztérben azonosnak tekinthetők (2. táblázat). A NO 3 -N az összes oldott N 1,6-3,4%-át adta. Az oldott N (DTN) az összes N (TN)-nek 90-93%-át tette ki. A fennmaradó 7-10% N a lebegőanyaghoz kötődő N aránya. 3

4 1. táblázat. In situ mérések eredményei a Fertőn ( ) hely idő légnyom. hőm. ph O2 O2 vezkép redox fény fel. fény víz mély nyílt víz hpa C mg/l % us/cm mv W/m2 W/m2 m 9 11: ,6 9,2 6, ,3 9 11: ,4 9,2 6, ,6 9 11: ,2 9,1 6, , : ,3 9,2 7, , : ,8 9,2 7, , : ,0 9,2 7, , : ,3 9,3 6, , : ,4 8,8 7, , : ,3 8,8 7, , : ,9 8,8 7, , : ,7 8,8 6, ,0 belső tavak 41 13: ,9 9,1 6, , : ,8 9,2 6, , : ,2 9,2 6, , : ,8 9,2 6, , : ,7 8,4 1, , : ,3 8,5 0, , : ,4 8,5 0, , : ,5 8,3 2, , : ,0 8,3 2, , : ,2 8,3 1, , : ,8 8,3 1, , : ,8 8,3 1, , : ,8 8,3 1, , : ,2 8,4 3, , : ,9 8,5 2, , : ,8 8,5 1, , : ,6 8,5 1, ,0 nádas víz 2 15: ,4 8,3 2, ,1 6 0,3 2 15: ,2 8,3 1, ,9 2 0,4 3 16: ,4 8,8 2, ,9 41 0,0 4 14: ,0 8,3 1, ,4 4 14: ,6 8,3 1, ,6 4 14: ,3 8,3 1, ,7 csatorna B1 11: ,4 8,3 2, ,3 B1 11: ,2 8,1 1, ,6 B1 11: ,6 8,1 1, ,7 B8 13: ,3 8,0 2, ,3 B8 13: ,9 8,0 1, ,5 B8 13: ,2 8,1 0, ,9 B8 13: ,8 8,0 0, ,0 B9 13: ,5 7,7 1, ,3 B9 13: ,6 7,4 1, ,6 B9 13: ,3 7,4 0, ,7 4

5 2. táblázat. A Fertő vizének kémiai összetétele ( ) mintavételi Só HCO CO 3 Leb. a. - KOI sz KOI nsz Klo-a NO 3 3- PO 4 DIC DOC DTC DTN TIC TOC TC TN hely g/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l μg/l mg/l μg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l nyílt víz 9 1, ,0 5,15 12,25 3 0,00 21, , ,2 11 1, ,5 10,36 15,71 6 0,14 21, , ,4 20 1, ,0 8,75 13,74 8 0,13 27, , ,8 belső tavak 41 1, ,5 39,65 48, ,09 21, , ,6 42 1, ,0 75,76 77, ,00 33, , ,3 44 1, ,0 45,59 49,51 6 0,00 24, , ,7 47 1, ,5 67,17 78, ,00 28, , ,1 48 1, ,5 64,09 62, ,00 28, , ,7 nádas víz 2 1, ,2 82,00 93, ,09 65, , ,3 3 1, ,5 79,06 86,62 3 0,48 28, , ,6 4 1, ,0 72,31 80, ,24 47, , ,2 csatorna víz b1 1, ,5 36,95 30, ,09 19, , ,9 b8 1, ,0 63,14 58,85 9 0,00 38, , ,1 b9 0, ,0 9,88 3,39 6 0,00 34, , ,9 3. táblázat. A Fertő eltérő jellegű víztereiből kimutatott Rotatoria és Crustacea taxonok ( ) Fajok Nyílt víz Belső tavak Nádas Csatorna ROTATORIA Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) + + Asplanchna intermedia Hudson, Brachionus angularis f. bidens Plate, B. diversicornis (Daday, 1883) + Euchlanis dilatata Ehrenberg, Filinia longiseta Ehrenberg, Hexarthra mira (Hudson, 1871) Keratella cochlearis var. cochlearis (Gosse, 1851) + + K. quadrata var.quadrata (O. F. Müller) + + K. valga f. valga (Ehrenberg, 1834) + Lecane luna (O. F. Müller, 1776) + Lepadella patella (O. F. Müller, 1786) + Mytilina mucronata (O. F. Müller, 1773) + Polyarthra dolichoptera Idelson, P. vulgaris Carlin, Denzitás (átlag) (egyed/10 liter) Taxonszám (átlag) 1,0 3,6 2,3 2,5 Shannon-Wiener diverzitás (átlag) 0,0 0,5 0,7 0,6 CRUSTACEA Cladocera Alona rectangula Sars Bosmina longirostris (O. F. Müller) x x Ceriodaphnia quadrangula (O. F. M.) Ceriodaphnia laticaudata x x x Ceriodaphnia reticulata (Jurine) x x x x 5 x x

6 Fajok Nyílt víz Belső tavak Nádas Csatorna Chydorus sphaericus (O. F. Müller) x x x Daphnia curvirostris Eylman x x Daphnia magna Straus x Diaphanosoma mongolianum Uéno x x x x Megafenestra aurita (Fischer) x Pleuroxus aduncus (Jurine) x x Scapholeberis rammneri Dumont et Pen. x x Simocephalus vetulus (O. F. Müller) x x Ostracoda x x Cypria ophtalmica (Jurine) x Cyclocypris laevis (O. F. Müller) x Notodromas monacha (O. F. Müller) x x Copepoda Acanthocyclops vernalis (Fischer) x x x Arctodiaptomus spinosus (Daday) x x x x Eucyclops serrulatus (Fischer) x x Megacyclops viridis (Jurine) x x Mesocyclops leuckarti (Claus) x x Microcyclops varicans (Sars) x Thermocyclops crassus (Fischer) x x Denzitás (átlag) (egyed/10 liter) 140,3 809,2 63,9 553,5 Taxonszám (átlag) 5,0 5,4 8,7 7,3 Shannon-Wiener diverzitás (átlag) 0,81 1,25 1,34 0,74 A nyíltvízben (11., 20. mintavételi helyen) jelen lévő kerekesférgek taxon- és egyedszáma (3. táblázat) meglepően kicsi volt (taxonszám: 1-3 egyedszám: egyed/10 liter). A Crustacea taxonok közül a nyíltvízi Diaphanosoma mongolianum és Arctodiaptomus spinosus együttesek fordultak elő (3. táblázat). Belső tavak A belső tavak (41., 42., 44., 47. és 48. mintavételi helyek) a nyíltvízi résznél sekélyebbek, a vízmélység cm körüli, a víz hőmérséklete 27,8 és 30,1 C között változott, az üledékfelszín felett 1,0 és 3,6 C-kal volt alacsonyabb a víz hőmérséklete, mint a vízfelszínen (1. táblázat). A felszínen a víz oxigéntelítettsége, a Herlakni (41) mintavételi hely kivételével, 24-40% körül volt. Értéke az üledékfelszín felé haladva (a 41. hely kivételével) a többi belső tóban is csökkent (1. táblázat). A felszíni víz ph-ja 8,3-9,1 között változott. A belső tavak a felszíni víz elektromos vezetőképessége alapján lényegesen eltértek egymástól (2045 és 2723 µs/cm között változott), a mélység függvényében azonban az elektromos vezetőképesség értéke nem változott. A belső tavakban a vízfelszín közelében a redoxpotenciál közel azonos ( mv) volt. A mélység függvényében viszont minden belső tóban (kivéve Herlaknit /41/) csökkent. A Kisherlakniban (42) az üledékfelszín közelében -58 mv-ot mértünk, ami aneorobiára utal (1. táblázat). A víz sókoncentrációja (1,18 és 1,58 g/l) a belső tavakban, nagyobb, mint a nyíltvíz (1,35-1,40 g/l) és a csatorna (0,58-1,11 g/l) vizében és kisebb, mint a nádasok vízében mértek (1,56-1,98 g/l) (2. táblázat). A kation és anion összetétel változásában a belső tó térbeli elhelyezkedése, a nyíltvíztől való távolsága, vagyis izoláltsága is szerepet játszott (pl. a 47. mintavételi hely vízének elektromos vezetőképessége, sókoncentrációi, kation-anion koncentrációk és arányaik alakulásában). A víz lebegőanyag-tartalma a Herlakni (41. hely) kivételével fele a nyíltvízben és a nádas vízben mérteknek (2. táblázat). A tápanyagok közül a NO 3 - koncentrációja a Herlakni (41. hely) vizének kivételével nem volt kimutatható koncentrációban jelen. Itt a PO 4 3- koncentrációja 6

7 nagyobb, mint a tó nyílt vizében, de kisebb, mint a nádas vizében mért koncentrációk. A klorofill-a koncentráció értékei alapján a mintavételi helyek között lényeges eltérések voltak (6-29 μg/l), csak a nádas vizében mértünk nagyobb klorofill-a koncentrációt (2. táblázat). A belső tavak mintavételi helyein az oldott szerves C koncentrációi ( mg/l) nagyobbak, mint a nyíltvízben mértek (59-64 mg/l) és a nádas vízben mérteket ( mg/l) megközelítik. Az összes oldott N (DTN) koncentrációi a belső tavakban közel azonosak (5,2-6,1 mg/l). A NO 3 -N az összes oldott N 1,6%-át adta a Herlakniban (41. mintavételi hely). A többi belső tóban a N nem ásványi N formájában van jelen (hiszen a többi belső tóban a NO 2 -, NO 3 - és az NH 4 + a kimutatás határa alatt voltak). Az oldott N (DTN) az összes N (TN)-nek 94-96%-át tette. A fennmaradó 6-4% N a lebegőanyaghoz kötődő N aránya. A legnagyobb kerekesféreg taxon- és egyedszámokat mindig a belső tavakban (41., 42., 44., 47. és 48. mintavételi hely) mértük (taxonszám: 3-5, egyedszámok: egyed/10 liter), a Shannon-Wiener diverzitás értéke általában a belső tavakban, illetve a csatornákban lévő mintavételi helyeken volt a legnagyobb (3. táblázat). Néhány kerekesféreg taxon csak adott típusú (nádas, belső tó) mintavételi helyről került elő, így például az Aneuropsis fissa a belső tavakra ( hely) volt jellemző. A belső-tavakból összesen 9 Crustacea taxon előfordulását mutattuk ki (3. táblázat). A legtöbb taxon a 41. és 48. helyen (7 7 taxon) fordult elő. A belső-tavakban a nyíltvízi Diaphanosoma- Arctodiaptomus dominanciával jellemezhető együttesek helyett Bosmina longirostris-ceriodaphnia quadrangula-thermocyclops crassus dominanciájú együttesek fordultak elő. A fitofil Cladocera fajok, valamint az Ostracodák a belső-tavakban nem fordultak elő. Nádas A nádas területeken a víz igen sekély és eltérő mélységű. A nádasban (2., 3. és 4. mintavételi helyek) a felszíni víz hőmérséklete (25,0 és 29,4 C) tág határok között változott, az üledékfelszín közelében a víz hőmérséklete 0,7 C-kal volt alacsonyabb. A ph 8,3 ill. 8,8 volt (1. táblázat). A vízfelszín oxigéntelítettsége igen alacsony, 36% alatti. Az elektromos vezetőképesség magas, 2766 és 3365 µs/cm között változott. A 3. mintavételi hely (fellazult, pusztuló nádas) kivételével, a redoxpotenciál a vízfelszín közelében is már negatív volt (-83 ill. -93 mv). A víz sótartalma a többi mintavételi helyeken mértekhez képest itt a legnagyobb (1,6-2,0 g/l), s ez jelzi az ion koncentrációk, arányok különbözőségét is (2. ábra). A kationok közül a K +, Ca 2+ és Na +, az anionok közül a SO 4 2-, HCO 3 - és Cl - koncentrációk itt a legnagyobbak. A lebegőanyag tartalom a nyíltvízben mértek után itt is nagy, tág határok között változott (2,5-10 mg/l) (2. táblázat). A tápanyagok közül a víz PO 4 3- és NO 3 - koncentrációja (28,7-65,5 μg/l ill. 0,48-0,09 mg/l) itt a legnagyobb. A klorofill-a koncentráció (29-37 μg/l) értékei (a nádas 3. mintavételi hely kivételével) nagyobbak, mint a nyíltvízben mértek (3-8 μg/l) és kisebbek, mint a csatorna-vízben mért koncentrációk (2. táblázat). Az oldott szerves C koncentrációja mg/l közötti volt, ezek a koncentrációk nagyobbak az összes többi mintavételi helyen mértekhez képest (2. táblázat). Igen nagyok az összes oldott N (DTN) koncentrációi is (5,7-7,1 mg/l) A NO 3 -N az összes oldott N 1,5-6,7%-át adta. Az oldott N (DTN) az összes N (TN)-nek 84,9-94,4%-át tette ki. A fennmaradó 15,1-5,6% N a lebegőanyaghoz kötődő N aránya. 7

8 2. ábra. A mintavételi helyek vízkémiai jellemzői közötti eltérések ( ) Az Euchlanis dilatata, Lepadella patella kerekesféreg taxonok a nádas mintavételi helyeire voltak jellemzőek (3. táblázat). A 2., 3. és 4. mintavételi helyről összesen 15 Crustacea taxon jelenlétét mutattuk ki (3. táblázat) ban a nádas mintavételi helyekről tömegesen került elő a Ceriodaphnia laticaudata (Cladocera). Az együttesek összetétele alapján a 4. hely egészséges, zárt nádas állomány, ahol a fitofil fajok aránya viszonylag nagy volt. A 2. és 3. hely kevésbé zárt nádasaiban a nádas Crustacea fajai mellett a nyíltvízi fajok is előfordultak. A Crustacea együttesek egyedszáma a 2.>3.>4. mintavételi helyek irányába csökkent, elsősorban a nyíltvízi Arctodiaptomus spinosus egyedszámának csökkenése miatt. Csatorna A nádast átszelő csatornarendszerek közül, a (közel 6 km hosszú) Bozi-csatornában a víz fizikai és kémiai viszonyait 1991-től évente, több alkalommal követtük nyomon. Az ez évi egyetlen alkalommal csak a part közeli (B8, B9) mintavételi helyeken és a Püspök-csatornával való összefolyásnál (B1) mértünk. A csatorna vízének hőmérséklete, ph-ja és elektromos vezetőképessége a parttól a nyíltvíz irányában nőtt (1. táblázat). A vízfelszín oxigéntelítettsége igen alacsony (16 ill. 28%), amely a mélység függvényében csökken, az üledékfelszín közelében oxigénhiányt jelezve. A B1. mintavételi hely kivételével a felszíni víz redoxpotenciálja közel volt a negatív értékhez (12 mv), a mélység függvényében értéke a 95 mv-ot is eléri (1. táblázat). Az oxigéntelítettség hiánya, valamint a negatív redoxpotenciál viszonyok egyértelműen jelzik a csatornában gyakori anaeorob viszonyokat, amelyek a létfeltételeket veszélyeztetik. A Bozi-csatornában a parttól a nyílvíz irányában nőtt a víz sótartalma, a Ca kivételével a vizsgált anionok és kationok koncentrációja valamint azok arányai is változtak. A vízben NO 3 - -t csak a nyíltvízhez közeli B1. mintavételi helyen mutattunk ki (2. táblázat). A PO 4 3- koncentrációja kisebb, mint a nádas vizében, de nagyobb, mint a nyílvízben és a belső tavakban mértek. A víz klorofill-a koncentrációja a nyíltvízben mértekhez áll közelebb, de értéke az ott mérteknél nagyobb 8

9 (6-10 μg/l). A víz lebegőanyag tartalma viszont itt a legkisebb. Az oldott szerves C koncentrációja tág határok ( mg/l) között változott. Az oldott szerves N koncentrációja a nyíltvízben lévőtől lényegesen nem különbözik, de a nádas és belső tó vizében mértektől kisebb (2. táblázat). Az oldott N itt csak az összes N 72,5-81%-át adta. Az oldott szerves C az összes C koncentrációjának csak 24-39%-a. A Bozi-csatorna mintavételi helyein a kerekesféreg taxon- és egyedszám a nyíltvízhez képest nagyobb volt (3. táblázat), de a belső tavakban kapott értékeket egyetlen alkalommal sem érte el (taxonszám: 3-4; egyedszám: egyed/10 liter). A Bozi-csatornában 6 taxon előfordulását mutattuk ki (3. táblázat). A csatorna mintavételi helyeinek faunisztikai jelentőségét mutatja, hogy a Macrocyclops génusz mindhárom, Magyarországon előforduló képviselőjét megtaláltuk. A mintavételi időszakban vizsgált mintavételi helyek közül a taxon- és egyedszám maximumot egyaránt a Bozi-csatornában észleltük. A három mintavételi hely fajösszetétele eltérő volt. A csatorna nyíltvízhez közeli részén, a B1. helyen a nyíltvízi, pelágikus Diaphanosoma brachyurum, Acanthocyclops vernalis és Arctodiaptomus spinosus relatív gyakorisága jelentősen nagyobb volt, mint a csatornában a nyíltvíztől legtávolabb eső B8. és B9. mintavételi helyeken. A Ceriodaphnia quadrangula, Daphnia spp., Polyphemus pediculus, Scapholeberis rammneri, Simocephalus vetulus, Cyclocypris spp., Notodromas monacha, Cyclop strenuus és Eucyclops serrulatus relatív gyakorisága a csatorna nyíltvíztől legtávolabb eső mintavételi helyein (B8., B9.) lényegesen nagyobb volt, mint a csatorna bejáratánál. Néhány faj esetében jól kimutatható egyedszám grádiens alakult ki a B1.>B8.>B9. helyek irányában. A pelágikus Diaphanosoma mongolianum, Acanthocyclops vernalis egyedszáma a csatornában a bejárattól fokozatosan csökkent, valamint a Moina brachiata csak a csatornabejáratnál fordult elő. Ezzel ellentétesen az Alona spp., Ceriodaphnia quadrangula, Chydorus sphaericus, Cyclocypris spp., Notodromas monacha, Cyclops strenuus és Eucyclops serrulatus egyedszáma a bejárati B1. helytől a csatornában fokozatosan nőtt. A fenti fajok, továbbá a B8. és a B9. helyen megjelent Daphnia curvirostris, Megafenestra aurita, Simocephalus vetulus, Polyphemus pediculus, Macrocyclops spp. valamint Megacyclops viridis fajok jelentős része fitofil, nádasokban előforduló faj, előfordulásukat a csatorna viszonylagos zártsága és a nádas közelsége teszi lehetővé. A B8. mintavételi helyen az egyedszám maximum a Daphnia curvirostris tömeges elszaporodása miatt alakult ki. Az eltérő élőhelytípusok összehasonlítása Vízkémia A nyíltvíz, a belső tavak, a nádas és csatornavíz kémiai tulajdonságai közötti különbségeket Maucha-féle csillagdiagramokkal is szemléltetjük (2. ábra). A parthoz közelebb eső B8 és B9 mintavételi helyeken kisebb ionkoncentrációkat mértünk, mint a nyíltvízben (11., 20. hely). Az ionok közül a Ca 2+, Mg 2+ és HCO 3 - aránya dominált, a Na +, Cl - és SO 4 2- aránya viszont kisebb volt, mint a nyíltvízben és a nyíltvízhez közelebb eső belső tavakban (41., 42. hely), valamint a minden irányban erősen izolált belső tavakban (44., 47. hely). A parttól távolabbi (a nyíltvízhez közeli) belső tavak (41., 42. hely) vizében a Ca 2+, Mg 2+ és HCO 3 - aránya kisebb volt, a Na +, Cl - és SO 4 2- aránya viszont jelentősen nőtt. Hasonlóképpen változott a minden irányban jobban izolált belső tavak (44., 47. hely) vizében is. A 41., 42. mintavételi helyeken (belső tavakban) a Na + aránya különösen erőteljesen nőtt. A nyíltvízben (11., 20. hely) az előbbi csoporthoz képest a SO 4 2- arányának növekedése, valamint a HCO 3 - arányának csökkenése egyértelmű. A csatorna partközeli és a nádas víz Ca 2+, Mg 2+, HCO 3 - dominanciája a nyíltvízben Na +, Mg 2+, SO 4 2- dominanciára változott és a Cl - aránya is megnőtt. Az elektromos vezetőképesség kisebb volt a belső tavakban, mint a nyíltvízben. Az egyes belső tavak kémiai tulajdonságai közötti eltérések egymástól egészen rövid távolságon belül is felismerhetők. A nyíltvíz nagyobb lebegőanyag tartalma, kisebb klorofill-a, oldott szerves C és oldott N koncentrációja alapján is egyértelműen elkülönül a többi víztértől (belső tó, nádas, csatorna). A Fertő vízben mért klorofill-a koncentráció értékei az OECD kategorizálás szerint mezotrófnak illetve mezo-eutrófnak tekinthető. A B9. mintavételi hely kivételével az összes szerves C %-a oldott formában van jelen. Az oldott 9

10 szerves C huminanyagok formájában van a vízben, ez különösen a belső tavakban, nádas és csatorna vízének barna színében tükröződik. Szoros lineáris összefüggést állapítottunk meg a víz oldott szerves C és az oldott összes N (DTN=0,0229 DOC+2,594; R 2 =0,955), valamint a szervesanyag (KOI) és az oldott szerves C koncentráció között is (DOC=1,257 KOI+49,06; R 2 =0,965). A mintavételi helyek és a vízkémiai paraméterek klaszter analízise alapján megállapíthattuk, hogy a Bozi-csatorna partközeli B9. mintavételi helye az összes többi mintavételi helytől elkülönül. Ez utóbbi alapvetően két alcsoportra válik szét, melyen belül a nyíltvíz elkülönül a belső tavaktól és a nádas víztől (3. ábra). 3. ábra. A mintavételi helyek csoportosulása vízkémiájuk alapján ( ) Zooplankton A Fertő magyar tórészéről ez alkalommal 15 Rotatoria taxont mutattunk ki. Az egyes mintavételi helyek kerekesféreg-együttesei között nagy különbségeket tapasztaltunk, a taxonösszetétel, a diverzitás és a mennyiségi adatok tekintetében egyaránt (3. táblázat). A legdiverzebb és legnagyobb egyedszámú kerekesféreg együtteseket a belső tavakból mutattuk ki. A belső tavak Rotatoria együttesei jelentősen eltértek a tó nyíltvízi részeitől, de közöttük is nagyobb különbségek voltak. A nádas és a csatornák Rotatoria együttesei a nyíltvízieknél gazdagabbak, de a belső tavakban tapasztalt abundanciát nem érték el (3. táblázat). 10

11 4. ábra. A júliusi mintavétel során a vizsgálati helyek főkomponens elemzése (log transzformáció, Horn index) 5. ábra. A vizsgálati helyek cluster analízise (log transzformáció, Jaccard index) A júliusi mintákból 22 Crustacea taxont (12 Cladocera, 3 Ostracoda és 7 Copepoda) mutattunk ki (3. táblázat). A 14 vizsgálati hely főkomponens elemzése során a Crustacea együttesek alapján három csoport különíthető el: 1. belső-tavi vizsgálati helyek a Bosmina longirostris, Ceriodaphnia quadrangula és Thermocyclops crassus dominanciával, 2. nyíltvízi (vagy nádasszéli) mintavételi helyek a Diaphanosoma mongolianum és az Arctodiaptomus spinosus nyíltvízi fajok tömeges jelenlétével, 3. nádas mintavételi helyek, a nádas jellemző fajainak (Daphnia curvirostris, Ceriodaphnia laticaudata, Scapholeberis rammneri) a jelenlétével (4. ábra). A vizsgálati helyek cluster analízise során a főkomponens elemzés három csoportján belül további 11

12 alcsoportok különíthetők el (5. ábra). A belső-tavi csoportban (I.) határozottan elkülönült az Átjáró-tó (47. hely) együttese a Thermocyclops crassus tömeges előfordulása (96,75 %-os relatív abundanciával) miatt. A nyíltvízi (-nádasszéli) csoport (II.) két alcsoportra tagolódott, B1. és 20. mintavételi helyek, a nyíltvízi Diaphanosoma-Arctodiaptomus fajok kizárólagos jelenlétével, valamint a 9. és 11. helyek, ahol a fenti két nyíltvízi faj mellett egyéb fajok is előfordultak. A nádas csoportban (III.) elkülönült a 2. és 3. mintavételi hely, ahol a nyíltvízi Diaphanosoma és Arctodiaptomus együttesek és a nádas együttesei keverten fordultak elő, valamint a 4., B8. és B9. helyek, ahol kizárólag a nádas jellemző fajai fordultak elő. Összefoglalva megállapítható, hogy a planktonikus Crustacea együttesek alapján a 14 vizsgálati hely három csoportra különült el: a belső-tavak, a nyíltvízi és a csatornák ill. nádasok vize. A fenti elkülönülés a Crustacea együttesek és a vízkémiai eredmények alapján területtípusonként igen hasonló volt. Diszkusszió A Fertő különböző víztereiben (nyíltvíz, belső tavak nádas és csatorna) a víz fizikai és kémiai paramétereinek tekintetében a vízterek között különbségeket jeleztek. A víztestben mért hőmérsékleti, ph, oxigéntelítettség, elektromos vezetőképesség és redoxpotenciál értékek alapján az alábbiakat találtuk jellemzőnek: A víz oxigéntelítettsége, redoxpotenciálja és ph-ja nyíltvízben ( cm vízmélység) volt a legnagyobb, s ezen paraméterek értékei a mélység függvényében lényegében nem változtak. A belső tavak sekélyebb vizűek ( cm vízmélység) Az itt mért értékek alacsonyabbak, mint a nyíltvízben és a ph, az elektromos vezetőképesség és a redoxpotenciál tágabb határok között változtak. A vizsgálat időpontjában, a vízoszlopban az oxigéntelítettség és a redoxpotenciál értékek feltűnően alacsonyak voltak. A nádasok vize a legsekélyebb (10-50cm vízmélység). A nádasban a vízáramlás lehetősége gyakran korlátozott, ezért a víz az in situ mért paraméterek alapján itt a leginhomogénebb, a ph, az elektromos vezetőképesség és az oxigéntelítettség változékony, a redoxpotenciál értékei anaeoróbia meglétére utaltak ban a évi eredményeinkhez (Dinka és mtsai. 2004) hasonlóan (a vízmintáink terepi és laborvizsgálatai alapján elvégzett numerikus analízis során) a vizsgált mintavételi hely típusok (nádas, nyíltvíz, belső tavak, csatorna) egyértelműen elkülönültek egymástól, azzal a különbséggel, hogy 2002-ben (alacsony vízállás idején) a nyíltvíztől távol eső mintavételi helyek izolációja sokkal szembetűnőbb volt. Ez a különbség azzal magyarázható, alacsony vízállás idején, mint pl ben a vízfelszín folyamatossága megszakad, a víz a nádas övből visszahúzódik, amelynek következtében a belső tavak nyíltvíztől való izoláltsága, fokozódik ben a víz elektromos vezetőképesség is nagyobb volt [1350 (B9. hely) μs/cm (20. hely], mint 2006-ban (v. ö. 2. táblázat). A Fertő magyar részén eddigi vizsgálataink során összesen 30 Rotatoria taxont találtunk meg. A 2002-es évhez (Schöll nem publikált adatai) hasonlóan 2006-ban is a Brachionus quadridentatus 3, a Keratella valga 2 formával volt jelen, ezzel ellentétben a Keratella cochlearis 2002-ben 2, ban pedig 3 varietással fordult elő. A kimutatott taxonok közül 4 (Brachionus angularis f. bidens, Filinia longiseta, Keratella quadrata var. quadrata, Polyarthra vulgaris) 2006-ban is előkerült. A felsorolt fajok többségét korábban már kimutatták a területről (Donner 1979, Herzig 1979, Varga 1927, 1934, 1959). A 2002-ben és 2006-ban kimutatott taxonok száma hasonló volt, az együttesek összetétele azonban alkalmanként eltért egymástól. A legnagyobb relatív gyakoriságú taxonok a Brachionus angularis f. bidens, a Keratella quadrata quadrata és a Polyarthra vulgaris. A kimutatott taxonok többsége hazai vizeink planktonjában rendszeresen előfordul, azonban a Keratella valga f. monospina és a Chromogaster ovalis előfordulása hazánkban szórványos. Az egyes mintavételi helyeken jelentős eltérések voltak a Rotatoria együttesek összetételében és egyedszámában is. Eredményeinkhez hasonlóan Andrikovics (1980/81) a Kisherlakni (41. hely) belső tó és a Fertőrákosi-öböl (11. hely) hínár állományainak gerinctelen együttese között tapasztalt jelentős egyedszám eltérést: a Kisherlakniban közel háromszorosa volt a gerinctelenek egyedszám a Fertőrákosi-öbölben találtnál. A belső tavak és a nyíltvíz kerekesféreg együtteseinek különbsége valószínűleg a nyíltvíz jelentős lebegőanyag-tartalmából fakadtak. A nagyobb, többnyire szervetlen 12

A Balaton déli vízgyűjtőjén található lápok hidroökológiai vizsgálata

A Balaton déli vízgyűjtőjén található lápok hidroökológiai vizsgálata Natura Somogyiensis 24 31-46 Ka pos vár, 2014 A Balaton déli vízgyűjtőjén található lápok hidroökológiai vizsgálata Körmendi Sándor Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Természetvédelmi és

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. ÁTTEKINTÉS A BALATON ÉS BEFOLYÓI MAKROZOOBENTOSZÁN VÉGZETT VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEIRŐL (1996 2008) Móra Arnold*,

Részletesebben

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Baranyai Eszter

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Baranyai Eszter KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK HATÁSA RÁKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETÉRE Doktori (PhD) értekezés tézisei Baranyai Eszter Témavezető: Prof. Dr. Padisák Judit Intézetigazgató, egyetemi tanár, az MTA doktora Pannon Egyetem,

Részletesebben

A DUNA VÍZJÁRÁSÁNAK HIDROBIOLÓGIAI HATÁSAI A GEMENCI HULLÁMTÉR MELLÉKÁGAIBAN

A DUNA VÍZJÁRÁSÁNAK HIDROBIOLÓGIAI HATÁSAI A GEMENCI HULLÁMTÉR MELLÉKÁGAIBAN A DUNA VÍZJÁRÁSÁNAK HIDROBIOLÓGIAI HATÁSAI A GEMENCI HULLÁMTÉR MELLÉKÁGAIBAN Schöll Károly 1, Dinka Mária, Kiss Anita, Ágoston-Szabó Edit és Berczik Árpád Kivonat A tanulmány, hidrobiológiai kutatások

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 61-75. A FITOPLANKTON DIVERZITÁSA A BALATONBAN: A FAJÖSSZETÉTELTŐL A FUNKCIONÁLIS DIVERZITÁSIG Pálffy Károly*,

Részletesebben

EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA

EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA EGY SZIKES TÓ KÖVES PARTSZAKASZÁNAK ÉLŐBEVONAT VIZSGÁLATA VIDA-VARGA ÉVA 1,2, MÁTRAI ILDIKÓ 2, LAKATOS GYULA 1 1 - DE TTK Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 2 - Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós

Részletesebben

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú Tájökológiai Lapok 12 (1): 75 93. (2014) 75 A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú bemutatása hidrológiai adatok alapján TÓTH Zsolt Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-,

Részletesebben

AZ EUKARIÓTA ÉS PROKARIÓTA

AZ EUKARIÓTA ÉS PROKARIÓTA IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2006 november 25-26 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, BIOLÓGIA-GEOLÓGIA KAR, BIOLÓGIA SZAK, KOLOZSVÁR MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET, TIHANY AZ

Részletesebben

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek A kismarosi Duna-part és holtág (Kis-Duna) természeti értékeinek megőrzése Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek Csabai Zoltán 1 Móra Arnold 2 Kálmán Zoltán

Részletesebben

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2012. 136. 3. pp. 254 270. TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN FEJES ILDIKÓ FARSANG ANDREA M. TÓTH TIVADAR GROUNDWATER QUANTITY AND QUALITY MONITORING

Részletesebben

A Balaton déli vízgyűjtőjén található vizes élőhelyek hidrobiológiai vizsgálata

A Balaton déli vízgyűjtőjén található vizes élőhelyek hidrobiológiai vizsgálata A Balaton déli vízgyűjtőjén található vizes élőhelyek hidrobiológiai vizsgálata Dr. Körmendi Sándor Tszv.egyetemi docens Kaposvári Egyetem Természetvédelmi Tanszék MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő,

Részletesebben

Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban

Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban Nyár eleji kisrák-együttesek (Copepoda, Cladocera) faunisztikai és mennyiségi vizsgálata a Kárpátmedence asztatikus szikes tavaiban Horváth Zsófia 1 Vad Csaba Ferenc 1,2 - Vörös Lajos 3 Boros Emil 4 1

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés DE TTK 1949 Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés SZABÓ GITTA Témavezetők: Dr. Borsodi Andrea, egyetemi

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben

Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben Doktori (PhD) értekezés tézisei György Ágnes Irma Témavezetők: Dr. Tátrai

Részletesebben

Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60

Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60 Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60 A halközösség struktúrájának sajátosságai a Tisza tó különböző élőhelyein The attribution of the fish community structure in the different habitat types of the Tisza lake

Részletesebben

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 97 106 Kaposvár, 2002 A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése MAJER JÓZSEF M. BORDÁCS MARGIT BORHIDI ATTILA MAJER, J, M. M. BORDÁCS and A, BORHIDI: Water quality

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás DE TTK 1949 A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken Egyetemi doktori

Részletesebben

Szakértői Összefoglaló - Vízminőség szakterület Készítette: Némethné Deák Irén. Ringó nádat tó vize mossa, nap tüze festi barna-pirosra

Szakértői Összefoglaló - Vízminőség szakterület Készítette: Némethné Deák Irén. Ringó nádat tó vize mossa, nap tüze festi barna-pirosra A projekt az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Programban, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg Szakértői Összefoglaló - Vízminőség szakterület

Részletesebben

ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN

ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN ALLOCHTON ÉS AUTOCHTON SZERVESANYAGOK SZEREPE A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN V.-Balogh Katalin és Vörös Lajos MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás. 26-ban munkánk célja az

Részletesebben

III. Herpetológiai Előadóülés

III. Herpetológiai Előadóülés A Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya és a Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya szervezésében III. Herpetológiai

Részletesebben

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés Sekélyviző tavak vízminıség-vizsgálata, állapotfelmérése mőholdas távérzékelés segítségével Sváb Emese Doktori (Ph. D) értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK ÉS KLASZTERANALÍZIS

VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK ÉS KLASZTERANALÍZIS Magyarország-Románia határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Kutatási program a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió területén átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és állapotának megismerésére

Részletesebben

MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN

MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN 115 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 115 126, 2009 MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN HORVÁTH ZSÓFIA 1 MÓRA ARNOLD 2 AMBRUS ANDRÁS

Részletesebben

EGY KEVÉSSÉ ISMERT MIKROSZKOPIKUS KÖZÖSSÉG A DUNÁBAN: BEVONATLAKÓ KEREKESFÉREG ÉS KISRÁK EGYÜTTESEK

EGY KEVÉSSÉ ISMERT MIKROSZKOPIKUS KÖZÖSSÉG A DUNÁBAN: BEVONATLAKÓ KEREKESFÉREG ÉS KISRÁK EGYÜTTESEK EGY KEVÉSSÉ ISMERT MIKROSZKOPIKUS KÖZÖSSÉG A DUNÁBAN: BEVONATLAKÓ KEREKESFÉREG ÉS KISRÁK EGYÜTTESEK Tóth Adrienn 1 Kivonat A múlt században indultak meg a folyóvízi bentikus (a folyófenék üledékében, homok-,

Részletesebben

A TALAJTULAJDONSÁGO ÉS A FAÁLLOMÁNY APCSOLATA A HARAGISTYA-LÓFEJ ERDŐREZERVÁTUM TERÜLETÉN (AGGTELEI ARSZT) TANÁCS ESZTER 1, BARTA ÁROLY 2 JÁRMI RÓBERT 3, ISS MÁRTON 3, SAMU ANDREA 4, EVEINÉ BÁRÁNY ILONA

Részletesebben