Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag"

Átírás

1 Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag 1. A menedzsment alapfogalmai - Menedzsment: egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs erıforrásai tervezésének és döntéshozatalának, szervezésének, vezetésének és irányításának folyamata a szervezet céljainak eredményes és hatékony megvalósítása érdekében. - A menedzsment alapfunkciói: - Tervezés: a szervezet jövıjét megformáló, a célokat és a hozzá vezetı utat megfogalmazó tevékenység Típusai: - Stratégiai tervezés - Taktikai (középtávú) tervezés - Projekttervezés - Szervezés: a szervezetek, szervezeti egységek létrehozására, átalakítására, megszüntetésére, illetve emberek, feladatok elrendezésére, a szervezeti cél megvalósítására irányuló vezetıi tevékenység. - Irányítás: a beosztottak munkájának vezérlése. - Vezetés: a szervezeti egység, illetve a beosztottak irányítása. A menedzselési folyamat részelemeként a beosztottak magatartásának tudatos befolyásolása, az emberi erıforrás menedzselése. - Menedzselés: a gyakorlatban megvalósított menedzsment folyamat, vagyis mindazoknak a feladatoknak és tevékenységeknek a folyamatos végrehajtása, amelyek vállalkozási, különbözı szervezeti célok eléréséhez vezetnek. - Menedzser: a gazdasági szervezetben vezetı beosztással bíró személy, aki a szervezeti folyamatokat vezérli (tervezi, szervezi, irányítja, vezeti) és a megfogalmazott célok, tervek alapján másokkal végezteti el a feladatokat. - Vezetı: - potenciális vezetı - valódi vezetı - Beosztottak: a szervezeti hierarchiában alacsonyabb szinten lévı, tehát a vezetı testület alá rendelt, a feladatokat végrehajtó, vezetıi utasításokra cselekvı személy.

2 - Vállalkozás: a kitőzött cél sikeres és hatékony elérése érdekében létrehozott szervezet. A gazdasági vállalkozás speciálisan a gazdasági tevékenységre, illetve gazdasági-üzleti célok elérésére specializálódott szervezet. - Hatékonyság: a vállalkozás tevékenységének, feladatainak legkisebb ráfordítással való teljesítése. - Eredményesség: a vállalkozás tevékenységének, feladatainak a legnagyobb haszonnal való végrehajtása. 2. A vállalkozás mőködésének két fı területe: stratégiai tervezés és marketing 2.1 Stratégiai tervezés a., A stratégiai tervezés fogalma: olyan folyamat, amely során szándékok, célok, feladatok fogalmazódnak meg, majd azok végrehajtásra, megvalósításra kerülnek. A szervezetet a változó piaci lehetıségeivel szembesíti, s középpontjában annak a szektornak a nyomásai, korlátai, lehetıségei és fenyegetései (veszélyhelyzetei) állnak, amelyben az adott szervezet tevékenykedik. Magában foglalja a választást, az alternatívák számbavételét mind a célok és feladatok, mind pedig az azok elérését segítı stratégiák között. Meghatározza, hogy egy szervezet honnan hova kíván eljutni. A tervezés során a következı kérdésekre kell választ adni: - mit kell csinálni? - hogyan kell csinálni? - mikor kell csinálni? - kinek kell csinálni? A tervezés elkezdésekor négy alaptényezıt kell figyelembe venni: - milyen távra készül a terv ( év)? - milyen érvényességi körre készül a terv (az egész szervezet vagy szervezeti egység vagy szolgáltatástípus)? - milyen adatokra és elemzésekre van szükség az elkészítéshez (statisztikák, külsı és belsı környezeti elemzések stb.)? - mennyire rugalmas a terv, mennyire tesz eleget a flexibilitás követelményeinek? b., A stratégiai tervezés célja: - tisztázni a szervezet feladatai és alaptevékenységét - meghatározni a szervezet irányvonalát és prioritásait - az intézményi politikai és döntések keretét adja

3 - segíti a pénzügyi alapok megteremtését és megfelelı felhasználását - figyelmeztet a tervezésnél jelentkezı kritikus pontokra c., A jó stratégiai terv jellemzıi - A stratégiai tervezés bár a felsı vezetı(k) kötelezettsége, de az elıkészületi munkában több munkatársat is be kell vonni, s figyelembe kell venni, hogy az alsóbb szinteken dolgozó beosztottak árnyaltabban látják az adott munkafolyamatokat. - Az elıkészületi munka során párbeszédet kell folytatni az ügyfelekkel a felmerülı igényekkel és szükséges változásokkal kapcsolatosan. A módszer lehet kérdıíves felmérés, interjú, stb. - A tervnek reálisnak kell lennie, de fontos, hogy a jelen megváltoztatása a célja. - A folyamatos változások érdekében a stratégiai tervnek rugalmasnak kell lennie. d., A stratégiai tervezés folyamata: - Jövıkép (vision): annak meghatározása, hogy a jövıben hová kíván eljutni a szervezet. A jövıkép elkészítésének kettıs célja van: felkészíti a szervezetet, hogy milyen feladatokkal kell majd szembenézni, mihez kell az szervezet struktúráját átalakítani, ugyanakkor a jelen helyzettıl eltekintve lehetıséget ad egy optimális elképzelés megrajzolására, amit ütköztetve a lehetıségekkel, a fejlıdés, a fejlesztés irányvonalait lehet kialakítani. - Átfogó cél (mission): választ ad arra, hogy mi a szervezet küldetése. A szervezet alapfeladatát határozza meg, aminek teljesítése érdekében megfogalmazásra kerülnek az alapvetı célok és irányvonalak - Alapvetı vagy elérendı célok (objectives): a szervezet funkcionális mőködésére vonatkozó célok. A célok lényege és haszna, hogy irányt mutasson a cselekvéshez, tisztázza, hogy kinek mi a szerepe, mi a felelıssége és hogy tegye lehetıvé a teljesítménymérést. Általában 5-8 pontban megfogalmazott közép- és hosszú távú célmeghatározás. - Kulcsfontosságú területek (key result areas): az elérendı célok meghatározása után számba kell venni, hogy melyek a szervezet kulcsfontosságú területei, hol és milyen változásokra van szükség és ezen belül mi a rangsor. A kulcsfontosságú területek a siker szempontjából fontos tényezık, azok a tevékenységek, azok a szerepek, amelyeket egy-egy intézménynek meg kell valósítania. A kulcsfontosságú területek általában 5-10 pontban felsorolva szerepelnek a rövid és hosszú távú tervekben.

4 - Irányvonalak: meghatározásuk arra ad választ, hogy a szervezetnek mit kell elérnie a fejlesztések, változtatások segítségével. Egy-egy kulcsfontosságú terület esetében 4-6 pont. e., A stratégiai terv tartalma: - Az átfogó cél meghatározása - A célok, stratégiák és cselekvések számbavétele - Fıbb irányvonalak meghatározása (részcélok meghatározása, tervszerő marketing tevékenység, anyagi és emberi erıforrások összehangolása, stb.) - Környezeti tényezık, hatások bemutatása: folyamatos adat- és információgyőjtés a tényleges és a potenciális ügyfelekrıl. - Pénzügyi, gazdasági megjegyzések: éves pénzügyi terv készítése a meglévı pénzügyi forrásokra támaszkodva, a technikai, adminisztratív adottságok és lehetıségek számbavétele, stb. - Kiegészítı elemek: - Vezetıi elıszó - Összegzés vagy összefoglaló - Statisztikai mellékletek - Teljesítménymutatók - Az elért eredmények áttekintése - Szakkifejezések magyarázata, fogalommeghatározások

5 f., A stratégiai tervezéshez szükséges módszerek (mőhelymunka) Strengths (erısségek) I. SWOT elemzés Weaknesses (Gyengeségek) Opportunities (Lehetıségek) Threats (Veszélyek) A modell magyarázata: A SWOT elemzés táblázatos formában megjelenített gyorsfénykép, amely átlátható formában jeleníti meg a vizsgált szervezet aktuális állapotát. A felsı erısségei és gyengeségei a szervezetre vonatkoznak, míg az alsó sor lehetıségei és veszélyei a szőkebb és tágabb környezetre. Feladat: A csoportok ötletbörze formájában gondolják végig, hogy milyen jellemzıi vannak vállalkozásuknak, ill. annak szőkebb és tágabb környezetének szempont összegyőjtésével, majd ezt leszőkítve elemenként 6-8-ra. Rendelkezésre álló idı: 20 perc

6 II. McKinsey 7 S modellje McKinsey 7 S modellje STRATÉGIA SZERVEZETI FELÉPÍTÉS STÍLUS RENDSZEREK 7 S KÖZÖS ÉRTÉKEK KÉSZSÉGEK MUNKATÁRSAK A modell magyarázata A modellt a vállalkozás belsı rendszereinek átvilágítására használjuk. Nem is az a fontos, hogy mit írunk a hét elem mindegyikébe, hanem az, hogy milyen az egyes elemek viszonya egymáshoz, milyen az összhang az egyes vizsgált részek között. Az elemek értelmezése a következı Jelen és Jövı Stratégia Van-e elfogadott kidolgozott stratégia A dolgozók ismerik-e, elfogadják-e, mennyire dolgoznak rajta Vannak-e közös célok, merre haladunk (napi, közép és hosszú távon) A célok reálisak, megvalósíthatóak, specifikusak? Szervezeti felépítés Ki irányít? Ki a felelıs?

7 Hierarchia a szervezetben Rendszerek ISO bevezetve? Munkavédelmi rendszer Kockázatelemzés mőködik-e INFORMATIKAI rendszer, honlap, megjelenés Interneten, elérhetıség Készségek Géppark / számítógéppark alkalmas-e a tevékenységek ellátására Telephellyel rendelkezik Munkatársak Életkor Területi eloszlás (ingázás) Nemek megoszlása Képesség Hozzáállás (elismerés) Tudás Képzettség (nyelvtudás) Közös értékek Közös múlt Hagyománytisztelet, amit minden dolgozó elfogad, magáénak érez Stílus Ügyfélkezelés (kedves, empatikus) Megjelenés egységessége Logó, céges papír Jelen és Jövı!!! A munkatársak képességeinek meghatározásához a következı képletet használhatjuk Teljesítmény = Tudás * Képesség * Hozzáállás Tudás megszerezhetı Képesség fejleszthetı Hozzáállás motiválható SZORZAT!

8 Feladat: A csoportok sárga lapokra írják fel megállapításaikat, majd ragasszák fel azt a megfelelı helyre. Gondolják végig, hogy milyen pozitív és negatív megállapítások illenek a saját vállalkozásuk stratégiájára, szervezeti felépítésére, informatikai, kommunikációs, pénzügyi és egyéb rendszereire, milyen készségekkel rendelkezik vagy nem rendelkezik a vállalkozás, mi jellemzı a munkatársak tudására, képességeire, hozzáállására, melyek azok az értékek, amelyekkel mindenki egyet ért, s milyen a vállalkozás stílusa, külsı megjelenése, belsı szervezeti kultúrája. Rendelkezésre álló idı: 40 perc Feladat: A csoportok maximum 5 percben mutassák be elkészült modelljeiket. III. A PEST+ modell A vállalkozás külsı környezetének vizsgálata PEST+ modell Külsı környezet elemzése: PEST+ modell VERSENYTÁRSAK VEVİK IPAR, KÖRNYEZET POLITIKA Vállalkozás TÁRSADALOM GAZDASÁGI HELYZET TECHNOLÓGIAI FEJLİDÉS Magyarázat A modellt a vállalkozás külsı környezetének vizsgálatára használjuk. Elıször a vállalkozás jelenét, majd jövıjét érdemes elemezni

9 Az egyes kategóriák értelmezése a következı Versenytársak Kik a versenytársak? Határozzuk meg pontosan Ismerjük-e ıket? Mit terveznek, mit fejlesztenek Számuk nı-e vagy csökken a régióban, a piacon Mi a stratégiájuk? Vevık Fogyasztóvédelem szabályozása Vevıi igények, elvárások Új szolgáltatások bevezetése Divat kialakulása, igény teremtése 10 év múlva milyen vevıi igények lesznek Ipar, környezet Megyei tendenciák és határ-menti régiók Környezı országok szerepe: Temesvár átveszi Székesfehérvár szerepét az EU határának áthelyezésével Multinacionális cégek számára új célpont az új uniós határon kívüli terület Multinacionális cégek jönnek? Tıkét hoznak? Politika Milyen döntések várhatóak a közel és távolabbi jövıben? Regionális együttmőködést segíti-e (Románia, Szerbia) Támogatják e az új törvények a KKV-okat? Környezetvédelmi törvények milyen feltételeket szabnak? Gazdasági helyzet Mi várható? Fejlıdés / visszaesés Bankok szerepe, támogatják-e a kisebb fejlıdı vállalkozásokat Fizetıképes kereslet van-e felvevı piac? Technológiai fejlıdés Adott tevékenységre nézve hol tart a fejlıdés? Milyen csúcstechnológiát ismerünk?

10 STÍLUS KÖZÖS ÉRTÉKEK STRATÉGIA MUNKATÁRSAK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS RENDSZEREK KÉSZSÉGEK POLITIKA GAZDASÁGI HELYZET TECHNOLÓGIAI FEJLİDÉS TÁRSADALOM Bevezetendı új termékek Társadalom Fizetıképesség alakulása Kor összetétel Nemek aránya Anyagi helyzet, szegény közép gazdag réteg Feladat: A csoportok vizsgálják meg, mi jellemzı a vállalkozás külsı környezetére. Keressék a választ a következı kérdésekre: Kik a vállalkozás versenytársai, kiket tekinthetünk vevıknek, mi jellemzi a megye iparát, társadalmát, gazdaságát, milyen a politika viszonyulása ma az ilyen vállalkozásokhoz, a technológiai fejlıdés milyen kihívások elé állítja a vállalkozást? Válaszaikat írják fel egy-egy sárga lapra. Rendelkezésre álló idı: 30 perc Feladat: Elkészült modelljeiket a csoportok max. 5 perces prezentációban mutassák be. IV. A stratégiai tervezési folyamat lépéseinek áttekintése A stratégiai tervezési folyamat egyes lépéseinek átismétlése A vállalkozás öt év múlva (Tipikus EU kisvállalkozás) Stratégia Stílus Rendszerek Értékek Jövı Szervezet A vállalkozás jelenlegi helyzete Emberek Képességek VERSENYTÁRSAK VEVİK IPAR, KÖRNYEZET Milyen területeket kell fejlesztenünk annak érdekében, hogy megvalósuljon jövıképünk? CSMKIK 7 S Magyarázat

11 Az eddig megtett lépések rövid ismertetése, majd a teljes stratégiai tervezési folyamat ismertetése. A modellt a következıkre használhatjuk fel: Jelen és jövıképek összehasonlítása (7S) Külsı környezet vizsgálata (PEST+) Különbségek meghatározása Az eddigi modellek összefoglalása: A szervezetek jelentıs része strukturált módszer segítségével készíti el 3-5 éves stratégiáját. A folyamat egyes lépései a következık: 1. Jövıkép és küldetési nyilatkozat megfogalmazása Célja: Minden érintett számára érthetı, megvalósítható és mérhetı célok kialakítása. 2. A McKinsey 7 S modelljének elkészítése a szervezet jelenlegi helyzetére vonatkozóan. Célja: A vállalkozás belsı környezetének strukturált vizsgálata. 3. McKinsey 7 S modelljének elkészítése a szervezet jövıjére vonatkozóan Célja: Annak megvizsgálása és kialakítása, hogyan nézzen ki a szervezet belsı környezete 3-5 év múlva. 4. PEST+ modell készítése a szervezet jelenlegi külsı környezetének vizsgálatához Célja: A szervezet külsı környezetének vizsgálata 5. PEST+ modell készítése a szervezet jövıbeli külsı környezetének vizsgálatához Feladat: A csoportok készítsék el a vállalkozás jövıre (5 évre) vonatkozó 7S és PEST modelljeit. Rendelkezésre álló idı: 30 perc

12 KÖZÖS ÉRTÉKEK STRATÉGIA STÍLUS 7 S MUNKATÁRSAK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS RENDSZEREK KÉSZSÉGEK KÖZÖS ÉRTÉKEK STRATÉGIA STÍLUS 7 S MUNKATÁRSAK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS RENDSZEREK KÉSZSÉGEK V. A GAP analízis (GAP = RÉS) A stratégia kialakításának lépései: A GAP analízis 1. Milyen különbségek léteznek a jelenre és a jövıre vonatkozó megállapításaink között? Jövı Jelen Milyen területeket kell fejleszteni annak érdekében, hogy megvalósítsuk jövıképünket? Magyarázat McKinsey 7 S modelljét és a PEST+ analízist gyakran használják jövıkép, küldetés és stratégia kialakításához. Mindkét modellt fel lehet használni a vállalkozás jelenlegi, és jövıben elvárható állapotának vizsgálatához. Ha a két modellt a jövıre vonatkozóan is kidolgozzuk, lehetıségünk nyílik a jelen és jövı állapot közötti eltérések meghatározására. Erre a GAP analízis adja meg a lehetıséget. Az analízis két kérdésre keresi a választ: Milyen a jelenlegi helyzet (7 S, PEST+ modellek alapján) és milyen a remélt jövı (szintén a két modell alapján). A modell a következı kérdésekre keresi a választ: Milyen különbségek léteznek a jelenre vonatkozó és a jövıt leíró megállapításaink között? Milyen területeket kell fejleszteni annak érdekében, hogy megszüntessük a jelen és jövı közötti különbségeket? Feladat: A csoportok határozzanak meg különbségeket a jelenre és a jövıre vonatkozó megállapítások között, s dolgozzák ki, mely területeket kell fejleszteni a különbség megszüntetése érdekében. Rendelkezésre álló idı: 15 perc

13 VI. Fontossági sorrend meghatározása Fontossági sorrend felállítása Magas Sürgısség Közepes Alacsony Alacsony Közepes Fontosság Magas Magyarázat A modell a sürgısség és a fontosság elemeit 3 fokozatú skálás (alacsony, közepes, magas) vizsgálja. A jobb felsı kockában megjelentetett területek (immár projektek) fontossága a legmagasabb, ezek a feladatok azonnali intézkedéseket igényelnek. Feladatok: A csoportok rangsorolják a három fejlesztési területet fontosság és sürgısség szerint. A következı kérdésekre keressék a választ: Az egyes területek megvalósítása mennyire sürgıs, milyen intervallumban kell a feladatot megvalósítani? Mennyire fontos a kiválasztott terület fejlesztése a célhoz és a többi területhez viszonyítva? Feladat: A csoportok jelöljék be az ábrán, mennyire tartják fontosnak az egyes fejlesztendı területeket. Rendelkezésre álló idı: 10 perc

14 VII. Specifikus célok megfogalmazása Célok kitőzése Fejlesztendı területek Célok Feladatot leíró ige Mértékegység Határidı Magyarázat Egy projektnek specifikus célokkal kell rendelkeznie. A cél akkor pontos, ha a teljesítése után pontosan meg tudjuk mondani, hogy hány százalékban teljesítettük azt. A célnak tartalmaznia kell feladatot leíró igét, mértékegységeket, határidıt. Magyarországon nagyon gyengék vagyunk a célok meghatározásában, kitőzésében.l A célok legyenek: - megvalósíthatóak - reálisak - specifikusak - megvalósítás folyamatát leíró ige, mértékegység, határidı Feladat: A csoportok válasszanak ki három fejlesztési területet, s területenként dolgozzanak ki reális és megvalósítható célokat. Rendelkezésre álló idı: 15 perc

15 VIII. Érintettek analízise Érintettek analízise Magas Az érintettek hatása a projektre Közepes Alacsony Akadályozók Semlegesek Támogatók A projekt, a cél hatása az érintettre Támogatás mértéke Magas Közepes Alacsony Magyarázat Az érintettek analízisét a vállalkozáshoz közel álló személyek, a vállalkozással kapcsolatba kerülı intézmények projekthez történı hozzáállásának meghatározásához használjuk. Célja, hogy olyan lépéseket dolgozhassunk ki, amelyek segítségével csökkenthetı a projekttel szembeni ellenállás, növelhetı a projekt támogatottsága. Feladatok: A csoportok válasszanak ki maguknak egy célt, s erre a célra vonatkozóan készítsék el az érintettek analízisét. Elıször döntsék el, kik és mely csoportok, intézmények érdekeltek a vállalkozás munkájában, majd döntsék el, hogy ezek az egyének vagy csoportok az akadályozók, semlegesek, vagy támogatók csoportjába fognak-e tartozni a cél megvalósítása közben. Ezután döntsék el, hogy az érintettek hatása a cél megvalósítására milyen mértékő (alacsony, közepes, magas). Vizsgálják meg azt is, hogy a cél megvalósítása milyen hatást gyakorol majd az érintettekre. Az egyes érintetteket helyezzék el az ábra megfelelı sorába és oszlopába a hozzá illı jelekkel. Feladat: A csoportok dolgozzanak ki lépéseket annak érdekében, hogy az akadályozók a támogatók oszlopába kerüljenek, hogy a semlegeseket megnyerjék a cél megvalósítása érdekében, s hogy tartósan biztosítsák a támogatók pozitív hozzáállását. Rendelkezésre álló idı: 30 perc A kidolgozott lépések más színő cédulákra írva az érintettek mellé helyezzék el.

16

17 IX. Projekt terv készítése Projekt terv készítése A kitőzött cél A célok megvalósításához szükséges lépések Határidı Felelıs Eredmény A résztvevık feladata konkrét projekt terv készítése az általuk kiválasztott vállalkozásról. Feladat: A csoportok sorolják fel a cél megvalósításához szükséges lépéseket, szükség esetén rendezzék csoportokba (projektekbe) azokat, jelöljék meg a lépésért felelıs személyeket, és a határidıt is. Rendelkezésre álló idı: Tetszés szerint Az elkészült projekt terveket a következı fél napos foglalkozás során be kell mutatni A projekt terveket elektronikus formában kérjük. A csapatoknak egyet kell érteniük azzal, hogy az általuk készített projekt tervet nyomtatott formában is megjelenítsük. A csoportonkénti elıadások hossza: nem lehet több, mint 30 perc!

18 2.2 Marketing: a., A marketing fogalma: a marketing egyrészt szemléletmód, másrészt eszközrendszer. Szemléletmód: a figyelem középpontjában a fogyasztó, vevı áll, s a vállalkozás arra törekszik, hogy termék vagy szolgáltatáskínálata a lehetı legjobban feleljen meg a vevık igényeinek. Eszközrendszer: a szemléletmód megvalósításához szüksége, s a következı elemekbıl tevıdik össze: - Piacszegmentáció: a homogén piaci szegmensek feltárása és jellemzése, melyek közül a vállalkozás választja ki, hogy melyikben kíván jelen lenni. - Piackutatás: célja, hogy a vállalkozás folyamatosan információkhoz jusson a környezet változásaival, a konkurenciával kapcsolatosan, melyhez primer és szekunder kutatásokra van szükség. - Termékpolitika: a termék piacon történı jelenlétének több szakasza van, melyek során a forgalom különbözıképpen alakul - Bevezetés szakasza: a termék megjelenik a piacon, a forgalomban lassú növekedés jellemzı. A promóciós költségek ebben a szakaszban a legmagasabbak. Cél: figyelemfelkeltés - Növekedés szakasza: a forgalom erısödése jellemzı. A marketingköltségek csökkennek, a forgalom emelkedik. Cél: piaci részesedés növelése. - Érettség szakasza: a forgalom és a nyereség is ebben a szakaszban a legmagasabb, ezért ezt a szakaszt éri meg kitolni termékfejlesztéssel, marketingakciókkal stb. - Hanyatlás szakasza: a forgalom és a bevétel csökkenése jellemzı, így a marketing célja a piacról történı kivonás - Árpolitika: a vállalkozás által kínál termékek árának meghatározása és a piaci árváltozásokra történı reagálásra vonatkozó elvek és módszerek. - Értékesítési politika: azok a döntések, amelyek a termékeknek a fogyasztókhoz való eljuttatását biztosítják. - Piacbefolyásolás: legfontosabb feladatai a figyelemfelkeltés, a tájékoztatás, a meggyızés, cselekvésre ösztönzés, emlékeztetés, a vállalkozás jó hírnevének megalapozása. b., Marketingmix: a termékpolitika, az árpolitika, az értékesítési politika és a piacbefolyásolás alkotja együttesen, s a marketing legalapvetıbb elemét képezi. A marketingmix se-

19 gítségével a vállalkozás eredményesen felelhet meg a célpiac fogyasztói szükségleteinek, melynek eredménye a vállalkozás profitnövekedése és a fogyasztói elégedettség. c., Marketingterv A marketingterv felépítése - Bevezetés - Menedzsment összefoglaló - Piaci összegzés A piac múltja, jelene és jövıje A piacmegosztás, a vezetıség, a beosztottak, a piac, az ár és költségek és a versenyhelyzet megváltoztatásából eredı elınyöket - Verseny Versenykilátások A versenytársak erısségei és gyenge pontjai Az új termék helyzete a versenytársak termékeivel szemben - A termék leírása: már a piacon lévı termékeket vagy szolgáltatások bemutatása - Besorolás A termék vagy szolgáltatás besorolása: A termék piacon elfoglalt hely a versenytársak termékeivel szemben Fogyasztói remények: a termék vagy a szolgáltatás elınyei a megrendelı számára - Kommunikációs stratégia A megcélzott fogyasztói réteg - Kivitelezés és csomagolás A termék csomagolása: a csomagolás alakja, ára, megjelenése Beszerzési érték: beszerzési értékekkel és az anyagjegyzékkel kapcsolatos adatokat öszszegzése - A piacra bocsátás stratégiái Piacra bocsátás terve: a termék bevezetésének módja Reklámköltség - Propaganda Stratégia és végrehajtás Propaganda-stratégiák A propagandaterv kiemelkedı pontjai: határidık, nyilatkozatok, sajtótájékoztatók, konferencia-ütemtervek, stb. - Reklám Stratégiai áttekintés

20 A tömegtájékoztató eszközök és a hirdetés idızítésének áttekintése Hirdetési költségek áttekintése Közvetlen értékesítés A stratégia, a reklámhordozó és az idızítés áttekintése A célok, eredmények és költségek hatásainak áttekintése Megbízotti terjesztés Piacmegosztási megállapodások Marketingtervezetek - Ár: ármegállapítás, árstratégia, összehasonlítás más hasonló termékekkel - Terjesztés: terjesztési stratégia, a terjesztés módjai - Ütemterv d., Információbróker vállalkozás marketingtervének egyéni kidolgozása, bemutatása (mőhelyfoglalkozás keretében)

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

Marketingterv Sablon

Marketingterv Sablon Marketingterv Sablon Kis- és középvállalkozások részére Vigyázz! Másolják! A legfrissebb verziót keresse itt: http://www.marketing112.hu/marketing-terv-sablon/ Verzió: 001/2013 Jogi állás: szabadon felhasználható,

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Családi vállalkozás stratégiai tervezése* vállalkozás stratégiai tervezése* 2008. január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

Kistérségi kulturális stratégia tervezése

Kistérségi kulturális stratégia tervezése Kistérségi kulturális stratégia tervezése A Közkincs Kerekasztal munkája során a kecskeméti kistérségben felméréseket végeztünk. A PEST és SWOT analízis alapján állítottuk össze a kulturális stratégiát.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Berta Zsolt 2011. november 9-11. Miben segítenek a szabványok? Tartalom Létesítménygazdálkodás EN szabványok Létesítménygazdálkodási szabványok A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting A JÖVİ IT SZERVEZETE Technológia által vezérelt változó környezet, változó igény az IT szervezetek felé dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting Nyomtatás elterjedése :50év 0 év Nyomtatás

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi A mérlegelmezés A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az érdeklıdık számára. Tulajdonos Potenciális

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Képzési összefoglaló Gárdony Város Önkormányzatánál tartott tréningekrıl ÁROP-1.A.2/A-2008-0265

Képzési összefoglaló Gárdony Város Önkormányzatánál tartott tréningekrıl ÁROP-1.A.2/A-2008-0265 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Gárdony Város Önkormányzatánál tartott tréningekrıl ÁROP-1.A.2/A-2008-0265

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011.

MARKETINGTERVEZÉS. Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. MARKETINGTERVEZÉS Készítette: a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. megbízásából: Dr. Karaszi Andrea- Horváth Olga Szombathely, 2011. BEVEZETŐ Mielőtt a marketing terv készítés egyes lépéseit számba

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

REGIONÁLIS POLITIKA. 9. elıadás Régió- és településmarketing (RTM) A régió és településmarketing fogalma, jellemzıi

REGIONÁLIS POLITIKA. 9. elıadás Régió- és településmarketing (RTM) A régió és településmarketing fogalma, jellemzıi 1 REGIONÁLIS POLITIKA 9. elıadás Régió- és településmarketing (RTM) A régió és településmarketing fogalma, jellemzıi 2 Kialakulása: a marketingtudomány új ága, vállalkozó város Célja: a lakók és a település

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE. Előadó Dr. Szücs Tamás

ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE. Előadó Dr. Szücs Tamás ÜZLETI TERVEZÉS, ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS ALAPJAI, ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE Előadó Dr. Szücs Tamás A tervezés s követelmk vetelményei Az üzleti tervnek - pályázatok esetében is - 3 fő kritériumot kell teljesítenie:

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS STRATÉGIAI PROGRAMJA A Konzorcium megbízásából készítette: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult Mőszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2003 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A pályázatírás alapjai Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai Projekt A projekt olyan megtervezett tevékenység, amely forrásokon

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása Társadalmi integráció Közösségi tervezés, participáció HOGYAN? Módszertan, A közösségi tervezés alapelemei Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Leggyakrabban felmerülő kérdések:

Leggyakrabban felmerülő kérdések: 1. Jobban koordinált tevékenységek 2. Meghatározza a várható fejlődést 3. Növeli a szervezet változásra való felkészültségét 4. Minimalizálja az előre nem látható eseményeket 5. Redukálja a konfliktusokat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben