Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag"

Átírás

1 Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag 1. A menedzsment alapfogalmai - Menedzsment: egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs erıforrásai tervezésének és döntéshozatalának, szervezésének, vezetésének és irányításának folyamata a szervezet céljainak eredményes és hatékony megvalósítása érdekében. - A menedzsment alapfunkciói: - Tervezés: a szervezet jövıjét megformáló, a célokat és a hozzá vezetı utat megfogalmazó tevékenység Típusai: - Stratégiai tervezés - Taktikai (középtávú) tervezés - Projekttervezés - Szervezés: a szervezetek, szervezeti egységek létrehozására, átalakítására, megszüntetésére, illetve emberek, feladatok elrendezésére, a szervezeti cél megvalósítására irányuló vezetıi tevékenység. - Irányítás: a beosztottak munkájának vezérlése. - Vezetés: a szervezeti egység, illetve a beosztottak irányítása. A menedzselési folyamat részelemeként a beosztottak magatartásának tudatos befolyásolása, az emberi erıforrás menedzselése. - Menedzselés: a gyakorlatban megvalósított menedzsment folyamat, vagyis mindazoknak a feladatoknak és tevékenységeknek a folyamatos végrehajtása, amelyek vállalkozási, különbözı szervezeti célok eléréséhez vezetnek. - Menedzser: a gazdasági szervezetben vezetı beosztással bíró személy, aki a szervezeti folyamatokat vezérli (tervezi, szervezi, irányítja, vezeti) és a megfogalmazott célok, tervek alapján másokkal végezteti el a feladatokat. - Vezetı: - potenciális vezetı - valódi vezetı - Beosztottak: a szervezeti hierarchiában alacsonyabb szinten lévı, tehát a vezetı testület alá rendelt, a feladatokat végrehajtó, vezetıi utasításokra cselekvı személy.

2 - Vállalkozás: a kitőzött cél sikeres és hatékony elérése érdekében létrehozott szervezet. A gazdasági vállalkozás speciálisan a gazdasági tevékenységre, illetve gazdasági-üzleti célok elérésére specializálódott szervezet. - Hatékonyság: a vállalkozás tevékenységének, feladatainak legkisebb ráfordítással való teljesítése. - Eredményesség: a vállalkozás tevékenységének, feladatainak a legnagyobb haszonnal való végrehajtása. 2. A vállalkozás mőködésének két fı területe: stratégiai tervezés és marketing 2.1 Stratégiai tervezés a., A stratégiai tervezés fogalma: olyan folyamat, amely során szándékok, célok, feladatok fogalmazódnak meg, majd azok végrehajtásra, megvalósításra kerülnek. A szervezetet a változó piaci lehetıségeivel szembesíti, s középpontjában annak a szektornak a nyomásai, korlátai, lehetıségei és fenyegetései (veszélyhelyzetei) állnak, amelyben az adott szervezet tevékenykedik. Magában foglalja a választást, az alternatívák számbavételét mind a célok és feladatok, mind pedig az azok elérését segítı stratégiák között. Meghatározza, hogy egy szervezet honnan hova kíván eljutni. A tervezés során a következı kérdésekre kell választ adni: - mit kell csinálni? - hogyan kell csinálni? - mikor kell csinálni? - kinek kell csinálni? A tervezés elkezdésekor négy alaptényezıt kell figyelembe venni: - milyen távra készül a terv ( év)? - milyen érvényességi körre készül a terv (az egész szervezet vagy szervezeti egység vagy szolgáltatástípus)? - milyen adatokra és elemzésekre van szükség az elkészítéshez (statisztikák, külsı és belsı környezeti elemzések stb.)? - mennyire rugalmas a terv, mennyire tesz eleget a flexibilitás követelményeinek? b., A stratégiai tervezés célja: - tisztázni a szervezet feladatai és alaptevékenységét - meghatározni a szervezet irányvonalát és prioritásait - az intézményi politikai és döntések keretét adja

3 - segíti a pénzügyi alapok megteremtését és megfelelı felhasználását - figyelmeztet a tervezésnél jelentkezı kritikus pontokra c., A jó stratégiai terv jellemzıi - A stratégiai tervezés bár a felsı vezetı(k) kötelezettsége, de az elıkészületi munkában több munkatársat is be kell vonni, s figyelembe kell venni, hogy az alsóbb szinteken dolgozó beosztottak árnyaltabban látják az adott munkafolyamatokat. - Az elıkészületi munka során párbeszédet kell folytatni az ügyfelekkel a felmerülı igényekkel és szükséges változásokkal kapcsolatosan. A módszer lehet kérdıíves felmérés, interjú, stb. - A tervnek reálisnak kell lennie, de fontos, hogy a jelen megváltoztatása a célja. - A folyamatos változások érdekében a stratégiai tervnek rugalmasnak kell lennie. d., A stratégiai tervezés folyamata: - Jövıkép (vision): annak meghatározása, hogy a jövıben hová kíván eljutni a szervezet. A jövıkép elkészítésének kettıs célja van: felkészíti a szervezetet, hogy milyen feladatokkal kell majd szembenézni, mihez kell az szervezet struktúráját átalakítani, ugyanakkor a jelen helyzettıl eltekintve lehetıséget ad egy optimális elképzelés megrajzolására, amit ütköztetve a lehetıségekkel, a fejlıdés, a fejlesztés irányvonalait lehet kialakítani. - Átfogó cél (mission): választ ad arra, hogy mi a szervezet küldetése. A szervezet alapfeladatát határozza meg, aminek teljesítése érdekében megfogalmazásra kerülnek az alapvetı célok és irányvonalak - Alapvetı vagy elérendı célok (objectives): a szervezet funkcionális mőködésére vonatkozó célok. A célok lényege és haszna, hogy irányt mutasson a cselekvéshez, tisztázza, hogy kinek mi a szerepe, mi a felelıssége és hogy tegye lehetıvé a teljesítménymérést. Általában 5-8 pontban megfogalmazott közép- és hosszú távú célmeghatározás. - Kulcsfontosságú területek (key result areas): az elérendı célok meghatározása után számba kell venni, hogy melyek a szervezet kulcsfontosságú területei, hol és milyen változásokra van szükség és ezen belül mi a rangsor. A kulcsfontosságú területek a siker szempontjából fontos tényezık, azok a tevékenységek, azok a szerepek, amelyeket egy-egy intézménynek meg kell valósítania. A kulcsfontosságú területek általában 5-10 pontban felsorolva szerepelnek a rövid és hosszú távú tervekben.

4 - Irányvonalak: meghatározásuk arra ad választ, hogy a szervezetnek mit kell elérnie a fejlesztések, változtatások segítségével. Egy-egy kulcsfontosságú terület esetében 4-6 pont. e., A stratégiai terv tartalma: - Az átfogó cél meghatározása - A célok, stratégiák és cselekvések számbavétele - Fıbb irányvonalak meghatározása (részcélok meghatározása, tervszerő marketing tevékenység, anyagi és emberi erıforrások összehangolása, stb.) - Környezeti tényezık, hatások bemutatása: folyamatos adat- és információgyőjtés a tényleges és a potenciális ügyfelekrıl. - Pénzügyi, gazdasági megjegyzések: éves pénzügyi terv készítése a meglévı pénzügyi forrásokra támaszkodva, a technikai, adminisztratív adottságok és lehetıségek számbavétele, stb. - Kiegészítı elemek: - Vezetıi elıszó - Összegzés vagy összefoglaló - Statisztikai mellékletek - Teljesítménymutatók - Az elért eredmények áttekintése - Szakkifejezések magyarázata, fogalommeghatározások

5 f., A stratégiai tervezéshez szükséges módszerek (mőhelymunka) Strengths (erısségek) I. SWOT elemzés Weaknesses (Gyengeségek) Opportunities (Lehetıségek) Threats (Veszélyek) A modell magyarázata: A SWOT elemzés táblázatos formában megjelenített gyorsfénykép, amely átlátható formában jeleníti meg a vizsgált szervezet aktuális állapotát. A felsı erısségei és gyengeségei a szervezetre vonatkoznak, míg az alsó sor lehetıségei és veszélyei a szőkebb és tágabb környezetre. Feladat: A csoportok ötletbörze formájában gondolják végig, hogy milyen jellemzıi vannak vállalkozásuknak, ill. annak szőkebb és tágabb környezetének szempont összegyőjtésével, majd ezt leszőkítve elemenként 6-8-ra. Rendelkezésre álló idı: 20 perc

6 II. McKinsey 7 S modellje McKinsey 7 S modellje STRATÉGIA SZERVEZETI FELÉPÍTÉS STÍLUS RENDSZEREK 7 S KÖZÖS ÉRTÉKEK KÉSZSÉGEK MUNKATÁRSAK A modell magyarázata A modellt a vállalkozás belsı rendszereinek átvilágítására használjuk. Nem is az a fontos, hogy mit írunk a hét elem mindegyikébe, hanem az, hogy milyen az egyes elemek viszonya egymáshoz, milyen az összhang az egyes vizsgált részek között. Az elemek értelmezése a következı Jelen és Jövı Stratégia Van-e elfogadott kidolgozott stratégia A dolgozók ismerik-e, elfogadják-e, mennyire dolgoznak rajta Vannak-e közös célok, merre haladunk (napi, közép és hosszú távon) A célok reálisak, megvalósíthatóak, specifikusak? Szervezeti felépítés Ki irányít? Ki a felelıs?

7 Hierarchia a szervezetben Rendszerek ISO bevezetve? Munkavédelmi rendszer Kockázatelemzés mőködik-e INFORMATIKAI rendszer, honlap, megjelenés Interneten, elérhetıség Készségek Géppark / számítógéppark alkalmas-e a tevékenységek ellátására Telephellyel rendelkezik Munkatársak Életkor Területi eloszlás (ingázás) Nemek megoszlása Képesség Hozzáállás (elismerés) Tudás Képzettség (nyelvtudás) Közös értékek Közös múlt Hagyománytisztelet, amit minden dolgozó elfogad, magáénak érez Stílus Ügyfélkezelés (kedves, empatikus) Megjelenés egységessége Logó, céges papír Jelen és Jövı!!! A munkatársak képességeinek meghatározásához a következı képletet használhatjuk Teljesítmény = Tudás * Képesség * Hozzáállás Tudás megszerezhetı Képesség fejleszthetı Hozzáállás motiválható SZORZAT!

8 Feladat: A csoportok sárga lapokra írják fel megállapításaikat, majd ragasszák fel azt a megfelelı helyre. Gondolják végig, hogy milyen pozitív és negatív megállapítások illenek a saját vállalkozásuk stratégiájára, szervezeti felépítésére, informatikai, kommunikációs, pénzügyi és egyéb rendszereire, milyen készségekkel rendelkezik vagy nem rendelkezik a vállalkozás, mi jellemzı a munkatársak tudására, képességeire, hozzáállására, melyek azok az értékek, amelyekkel mindenki egyet ért, s milyen a vállalkozás stílusa, külsı megjelenése, belsı szervezeti kultúrája. Rendelkezésre álló idı: 40 perc Feladat: A csoportok maximum 5 percben mutassák be elkészült modelljeiket. III. A PEST+ modell A vállalkozás külsı környezetének vizsgálata PEST+ modell Külsı környezet elemzése: PEST+ modell VERSENYTÁRSAK VEVİK IPAR, KÖRNYEZET POLITIKA Vállalkozás TÁRSADALOM GAZDASÁGI HELYZET TECHNOLÓGIAI FEJLİDÉS Magyarázat A modellt a vállalkozás külsı környezetének vizsgálatára használjuk. Elıször a vállalkozás jelenét, majd jövıjét érdemes elemezni

9 Az egyes kategóriák értelmezése a következı Versenytársak Kik a versenytársak? Határozzuk meg pontosan Ismerjük-e ıket? Mit terveznek, mit fejlesztenek Számuk nı-e vagy csökken a régióban, a piacon Mi a stratégiájuk? Vevık Fogyasztóvédelem szabályozása Vevıi igények, elvárások Új szolgáltatások bevezetése Divat kialakulása, igény teremtése 10 év múlva milyen vevıi igények lesznek Ipar, környezet Megyei tendenciák és határ-menti régiók Környezı országok szerepe: Temesvár átveszi Székesfehérvár szerepét az EU határának áthelyezésével Multinacionális cégek számára új célpont az új uniós határon kívüli terület Multinacionális cégek jönnek? Tıkét hoznak? Politika Milyen döntések várhatóak a közel és távolabbi jövıben? Regionális együttmőködést segíti-e (Románia, Szerbia) Támogatják e az új törvények a KKV-okat? Környezetvédelmi törvények milyen feltételeket szabnak? Gazdasági helyzet Mi várható? Fejlıdés / visszaesés Bankok szerepe, támogatják-e a kisebb fejlıdı vállalkozásokat Fizetıképes kereslet van-e felvevı piac? Technológiai fejlıdés Adott tevékenységre nézve hol tart a fejlıdés? Milyen csúcstechnológiát ismerünk?

10 STÍLUS KÖZÖS ÉRTÉKEK STRATÉGIA MUNKATÁRSAK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS RENDSZEREK KÉSZSÉGEK POLITIKA GAZDASÁGI HELYZET TECHNOLÓGIAI FEJLİDÉS TÁRSADALOM Bevezetendı új termékek Társadalom Fizetıképesség alakulása Kor összetétel Nemek aránya Anyagi helyzet, szegény közép gazdag réteg Feladat: A csoportok vizsgálják meg, mi jellemzı a vállalkozás külsı környezetére. Keressék a választ a következı kérdésekre: Kik a vállalkozás versenytársai, kiket tekinthetünk vevıknek, mi jellemzi a megye iparát, társadalmát, gazdaságát, milyen a politika viszonyulása ma az ilyen vállalkozásokhoz, a technológiai fejlıdés milyen kihívások elé állítja a vállalkozást? Válaszaikat írják fel egy-egy sárga lapra. Rendelkezésre álló idı: 30 perc Feladat: Elkészült modelljeiket a csoportok max. 5 perces prezentációban mutassák be. IV. A stratégiai tervezési folyamat lépéseinek áttekintése A stratégiai tervezési folyamat egyes lépéseinek átismétlése A vállalkozás öt év múlva (Tipikus EU kisvállalkozás) Stratégia Stílus Rendszerek Értékek Jövı Szervezet A vállalkozás jelenlegi helyzete Emberek Képességek VERSENYTÁRSAK VEVİK IPAR, KÖRNYEZET Milyen területeket kell fejlesztenünk annak érdekében, hogy megvalósuljon jövıképünk? CSMKIK 7 S Magyarázat

11 Az eddig megtett lépések rövid ismertetése, majd a teljes stratégiai tervezési folyamat ismertetése. A modellt a következıkre használhatjuk fel: Jelen és jövıképek összehasonlítása (7S) Külsı környezet vizsgálata (PEST+) Különbségek meghatározása Az eddigi modellek összefoglalása: A szervezetek jelentıs része strukturált módszer segítségével készíti el 3-5 éves stratégiáját. A folyamat egyes lépései a következık: 1. Jövıkép és küldetési nyilatkozat megfogalmazása Célja: Minden érintett számára érthetı, megvalósítható és mérhetı célok kialakítása. 2. A McKinsey 7 S modelljének elkészítése a szervezet jelenlegi helyzetére vonatkozóan. Célja: A vállalkozás belsı környezetének strukturált vizsgálata. 3. McKinsey 7 S modelljének elkészítése a szervezet jövıjére vonatkozóan Célja: Annak megvizsgálása és kialakítása, hogyan nézzen ki a szervezet belsı környezete 3-5 év múlva. 4. PEST+ modell készítése a szervezet jelenlegi külsı környezetének vizsgálatához Célja: A szervezet külsı környezetének vizsgálata 5. PEST+ modell készítése a szervezet jövıbeli külsı környezetének vizsgálatához Feladat: A csoportok készítsék el a vállalkozás jövıre (5 évre) vonatkozó 7S és PEST modelljeit. Rendelkezésre álló idı: 30 perc

12 KÖZÖS ÉRTÉKEK STRATÉGIA STÍLUS 7 S MUNKATÁRSAK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS RENDSZEREK KÉSZSÉGEK KÖZÖS ÉRTÉKEK STRATÉGIA STÍLUS 7 S MUNKATÁRSAK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS RENDSZEREK KÉSZSÉGEK V. A GAP analízis (GAP = RÉS) A stratégia kialakításának lépései: A GAP analízis 1. Milyen különbségek léteznek a jelenre és a jövıre vonatkozó megállapításaink között? Jövı Jelen Milyen területeket kell fejleszteni annak érdekében, hogy megvalósítsuk jövıképünket? Magyarázat McKinsey 7 S modelljét és a PEST+ analízist gyakran használják jövıkép, küldetés és stratégia kialakításához. Mindkét modellt fel lehet használni a vállalkozás jelenlegi, és jövıben elvárható állapotának vizsgálatához. Ha a két modellt a jövıre vonatkozóan is kidolgozzuk, lehetıségünk nyílik a jelen és jövı állapot közötti eltérések meghatározására. Erre a GAP analízis adja meg a lehetıséget. Az analízis két kérdésre keresi a választ: Milyen a jelenlegi helyzet (7 S, PEST+ modellek alapján) és milyen a remélt jövı (szintén a két modell alapján). A modell a következı kérdésekre keresi a választ: Milyen különbségek léteznek a jelenre vonatkozó és a jövıt leíró megállapításaink között? Milyen területeket kell fejleszteni annak érdekében, hogy megszüntessük a jelen és jövı közötti különbségeket? Feladat: A csoportok határozzanak meg különbségeket a jelenre és a jövıre vonatkozó megállapítások között, s dolgozzák ki, mely területeket kell fejleszteni a különbség megszüntetése érdekében. Rendelkezésre álló idı: 15 perc

13 VI. Fontossági sorrend meghatározása Fontossági sorrend felállítása Magas Sürgısség Közepes Alacsony Alacsony Közepes Fontosság Magas Magyarázat A modell a sürgısség és a fontosság elemeit 3 fokozatú skálás (alacsony, közepes, magas) vizsgálja. A jobb felsı kockában megjelentetett területek (immár projektek) fontossága a legmagasabb, ezek a feladatok azonnali intézkedéseket igényelnek. Feladatok: A csoportok rangsorolják a három fejlesztési területet fontosság és sürgısség szerint. A következı kérdésekre keressék a választ: Az egyes területek megvalósítása mennyire sürgıs, milyen intervallumban kell a feladatot megvalósítani? Mennyire fontos a kiválasztott terület fejlesztése a célhoz és a többi területhez viszonyítva? Feladat: A csoportok jelöljék be az ábrán, mennyire tartják fontosnak az egyes fejlesztendı területeket. Rendelkezésre álló idı: 10 perc

14 VII. Specifikus célok megfogalmazása Célok kitőzése Fejlesztendı területek Célok Feladatot leíró ige Mértékegység Határidı Magyarázat Egy projektnek specifikus célokkal kell rendelkeznie. A cél akkor pontos, ha a teljesítése után pontosan meg tudjuk mondani, hogy hány százalékban teljesítettük azt. A célnak tartalmaznia kell feladatot leíró igét, mértékegységeket, határidıt. Magyarországon nagyon gyengék vagyunk a célok meghatározásában, kitőzésében.l A célok legyenek: - megvalósíthatóak - reálisak - specifikusak - megvalósítás folyamatát leíró ige, mértékegység, határidı Feladat: A csoportok válasszanak ki három fejlesztési területet, s területenként dolgozzanak ki reális és megvalósítható célokat. Rendelkezésre álló idı: 15 perc

15 VIII. Érintettek analízise Érintettek analízise Magas Az érintettek hatása a projektre Közepes Alacsony Akadályozók Semlegesek Támogatók A projekt, a cél hatása az érintettre Támogatás mértéke Magas Közepes Alacsony Magyarázat Az érintettek analízisét a vállalkozáshoz közel álló személyek, a vállalkozással kapcsolatba kerülı intézmények projekthez történı hozzáállásának meghatározásához használjuk. Célja, hogy olyan lépéseket dolgozhassunk ki, amelyek segítségével csökkenthetı a projekttel szembeni ellenállás, növelhetı a projekt támogatottsága. Feladatok: A csoportok válasszanak ki maguknak egy célt, s erre a célra vonatkozóan készítsék el az érintettek analízisét. Elıször döntsék el, kik és mely csoportok, intézmények érdekeltek a vállalkozás munkájában, majd döntsék el, hogy ezek az egyének vagy csoportok az akadályozók, semlegesek, vagy támogatók csoportjába fognak-e tartozni a cél megvalósítása közben. Ezután döntsék el, hogy az érintettek hatása a cél megvalósítására milyen mértékő (alacsony, közepes, magas). Vizsgálják meg azt is, hogy a cél megvalósítása milyen hatást gyakorol majd az érintettekre. Az egyes érintetteket helyezzék el az ábra megfelelı sorába és oszlopába a hozzá illı jelekkel. Feladat: A csoportok dolgozzanak ki lépéseket annak érdekében, hogy az akadályozók a támogatók oszlopába kerüljenek, hogy a semlegeseket megnyerjék a cél megvalósítása érdekében, s hogy tartósan biztosítsák a támogatók pozitív hozzáállását. Rendelkezésre álló idı: 30 perc A kidolgozott lépések más színő cédulákra írva az érintettek mellé helyezzék el.

16

17 IX. Projekt terv készítése Projekt terv készítése A kitőzött cél A célok megvalósításához szükséges lépések Határidı Felelıs Eredmény A résztvevık feladata konkrét projekt terv készítése az általuk kiválasztott vállalkozásról. Feladat: A csoportok sorolják fel a cél megvalósításához szükséges lépéseket, szükség esetén rendezzék csoportokba (projektekbe) azokat, jelöljék meg a lépésért felelıs személyeket, és a határidıt is. Rendelkezésre álló idı: Tetszés szerint Az elkészült projekt terveket a következı fél napos foglalkozás során be kell mutatni A projekt terveket elektronikus formában kérjük. A csapatoknak egyet kell érteniük azzal, hogy az általuk készített projekt tervet nyomtatott formában is megjelenítsük. A csoportonkénti elıadások hossza: nem lehet több, mint 30 perc!

18 2.2 Marketing: a., A marketing fogalma: a marketing egyrészt szemléletmód, másrészt eszközrendszer. Szemléletmód: a figyelem középpontjában a fogyasztó, vevı áll, s a vállalkozás arra törekszik, hogy termék vagy szolgáltatáskínálata a lehetı legjobban feleljen meg a vevık igényeinek. Eszközrendszer: a szemléletmód megvalósításához szüksége, s a következı elemekbıl tevıdik össze: - Piacszegmentáció: a homogén piaci szegmensek feltárása és jellemzése, melyek közül a vállalkozás választja ki, hogy melyikben kíván jelen lenni. - Piackutatás: célja, hogy a vállalkozás folyamatosan információkhoz jusson a környezet változásaival, a konkurenciával kapcsolatosan, melyhez primer és szekunder kutatásokra van szükség. - Termékpolitika: a termék piacon történı jelenlétének több szakasza van, melyek során a forgalom különbözıképpen alakul - Bevezetés szakasza: a termék megjelenik a piacon, a forgalomban lassú növekedés jellemzı. A promóciós költségek ebben a szakaszban a legmagasabbak. Cél: figyelemfelkeltés - Növekedés szakasza: a forgalom erısödése jellemzı. A marketingköltségek csökkennek, a forgalom emelkedik. Cél: piaci részesedés növelése. - Érettség szakasza: a forgalom és a nyereség is ebben a szakaszban a legmagasabb, ezért ezt a szakaszt éri meg kitolni termékfejlesztéssel, marketingakciókkal stb. - Hanyatlás szakasza: a forgalom és a bevétel csökkenése jellemzı, így a marketing célja a piacról történı kivonás - Árpolitika: a vállalkozás által kínál termékek árának meghatározása és a piaci árváltozásokra történı reagálásra vonatkozó elvek és módszerek. - Értékesítési politika: azok a döntések, amelyek a termékeknek a fogyasztókhoz való eljuttatását biztosítják. - Piacbefolyásolás: legfontosabb feladatai a figyelemfelkeltés, a tájékoztatás, a meggyızés, cselekvésre ösztönzés, emlékeztetés, a vállalkozás jó hírnevének megalapozása. b., Marketingmix: a termékpolitika, az árpolitika, az értékesítési politika és a piacbefolyásolás alkotja együttesen, s a marketing legalapvetıbb elemét képezi. A marketingmix se-

19 gítségével a vállalkozás eredményesen felelhet meg a célpiac fogyasztói szükségleteinek, melynek eredménye a vállalkozás profitnövekedése és a fogyasztói elégedettség. c., Marketingterv A marketingterv felépítése - Bevezetés - Menedzsment összefoglaló - Piaci összegzés A piac múltja, jelene és jövıje A piacmegosztás, a vezetıség, a beosztottak, a piac, az ár és költségek és a versenyhelyzet megváltoztatásából eredı elınyöket - Verseny Versenykilátások A versenytársak erısségei és gyenge pontjai Az új termék helyzete a versenytársak termékeivel szemben - A termék leírása: már a piacon lévı termékeket vagy szolgáltatások bemutatása - Besorolás A termék vagy szolgáltatás besorolása: A termék piacon elfoglalt hely a versenytársak termékeivel szemben Fogyasztói remények: a termék vagy a szolgáltatás elınyei a megrendelı számára - Kommunikációs stratégia A megcélzott fogyasztói réteg - Kivitelezés és csomagolás A termék csomagolása: a csomagolás alakja, ára, megjelenése Beszerzési érték: beszerzési értékekkel és az anyagjegyzékkel kapcsolatos adatokat öszszegzése - A piacra bocsátás stratégiái Piacra bocsátás terve: a termék bevezetésének módja Reklámköltség - Propaganda Stratégia és végrehajtás Propaganda-stratégiák A propagandaterv kiemelkedı pontjai: határidık, nyilatkozatok, sajtótájékoztatók, konferencia-ütemtervek, stb. - Reklám Stratégiai áttekintés

20 A tömegtájékoztató eszközök és a hirdetés idızítésének áttekintése Hirdetési költségek áttekintése Közvetlen értékesítés A stratégia, a reklámhordozó és az idızítés áttekintése A célok, eredmények és költségek hatásainak áttekintése Megbízotti terjesztés Piacmegosztási megállapodások Marketingtervezetek - Ár: ármegállapítás, árstratégia, összehasonlítás más hasonló termékekkel - Terjesztés: terjesztési stratégia, a terjesztés módjai - Ütemterv d., Információbróker vállalkozás marketingtervének egyéni kidolgozása, bemutatása (mőhelyfoglalkozás keretében)

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS 1 TARTALOM Bevezető 1. Általános megjegyzések 1.1 A stratégiai tervezés definíciói 1.2 A stratégiai tervezés érvényességi köre 2. A stratégiai tervezés folyamata - a

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN A MAGYAR KKV SZEKTOR REPREZENTÁCIÓJA ÉS LEHETİSÉGEI A WORLD WIDE WEB-EN A MUNKATÁRSAK INFORMATIKAI ATTITŐDJÉNEK TÜKRÉBEN VIG Zoltán Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mőszaki Pedagógia Tnaszék

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek

Részletesebben

2. A gazdasági szféra felépítése

2. A gazdasági szféra felépítése 1.Vállalat célja, környezete A vállalat célja: önmaga fenntartása, illetve növekedése érdekében jövedelem szerzése; jövedelem a vállalkozás tulajdonosainak és alkalmazottainak valamint a felhasznált erıforrások,

Részletesebben

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez Tartalom FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG... 0 I. Bevezetı gondolatok... 1 III. Egészségterv színtér alapú megközelítés... 6 V. Az egészségterv, mint ciklikus

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR Összeállította és szerkesztette: Hutflesz Mihály TARTALOMJEGYZÉK Témakörök Piackutatás fogalomtár 3 Gazdasági fogalomtár 17 Marketing fogalomtár 36 Reklám

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással

Részletesebben