NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Speciális gazdálkodásmenedzseri szakismeretek számonkérése Szóbeli vizsgatevékenység Elágazás(ok) azonosító száma, megnevezése: Gazdálkodási menedzserasszisztens Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) Jóváhagyta: Dr. Balog Ádám helyettes államtitkár Érvényes: április 1-től 1

2 A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil Feladatprofil A nemzetgazdaság bármely területén működő vállalkozásnál a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó feladatok stratégiai szemléletű kialakítását támogatja, és a feladatokat rendszerszemléletűen megoldja. A feladatait közvetlenül és közvetve érintő állami és helyi döntéseket, határozatokat folyamatosan figyelemmel kíséri. A piac működési szabályainak ismerete alapján a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntéselőkészítési és operatív feladataiban aktívan részt vesz. A vállalkozás üzleti tervének, marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakításában és formálásában aktívan közreműködik. Az adott szolgáltatási igényeket, piacokat, a versenytársak tevékenységét folyamatosan elemzi, következtetéseket von le, javaslatokat dolgoz ki a saját tevékenységének fejlesztésére vonatkozóan. A szolgáltatásokat igénybe vevő partnerek magas szintű kiszolgálási színvonalát biztosítja az optimális költségszint figyelembevételével, a szolgáltatói kapcsolatokat ápolja. A teljesítményeket és a költségeket folyamatosan elemzi, ezekhez adatokat gyűjt, a tervezett és a tényleges teljesítmények és költségek közötti eltéréseket értékeli. A marketing tevékenységének ellátásakor a vezetés folyamatában és annak egyes fázisaiban operatív feladatokat önállóan végez. A korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat elsajátítja, és közreműködik alkalmazásukban. Közreműködik a vállalati információs rendszer, valamint a partneri kapcsolatokat is magába foglaló, integrált információs rendszer működtetésében. Részt vesz a tervezési és a végrehajtási folyamatokban, a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés követelményei érvényesítésében. A vállalati folyamatok környezetterhelő hatásait felismeri, közreműködik annak minimalizálásában. Tételszám 5, 13, 15, 17, 19. 2, 3, 13, 15, 16, 18. 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, , 11, 14, 15, 20. 6, 9, 16. 6, 7, , 12, 13, 14, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 6, , 11, 19, 20. 4, 19. Tulajdonságprofil Típus Szakmai ismeret Tételszám B A szervezetek üzleti szempontú tagolása. 2. C A stratégia és az operatív tervezés közötti kapcsolat 19. megteremtésének lehetőségei. C Az üzletpolitika legfontosabb elemei (piac-, termék-, árpolitika stb.). 3, 13. C A vállalat üzleti modellje (eredmény, vagyoni helyzet, finanszírozás 5. és likviditás közötti kapcsolat). C Az üzleti tervezés célja és a szereplői. 10. C A tervezés, a mérés és a visszacsatolás egységes rendszere. 20. C A SWOT elemzés. 11. D A jövedelmezőségszámítás alapegységei: termékvonalak, piaci 7. szegmensek, vevőcsoportok. C A jövedelmezőségszámítás, a fedezetszámítás és az elemzés. 7. 2

3 Típus Szakmai ismeret Tételszám B A vállalati tevékenységek támogatását szolgáló informatikai 1. megoldások. B Információs és kommunikációs technikák. 2, 6, 9. B Tevékenységi területéhez kötődő szervezési eljárások. 3, 4. C A vállalati funkcionális stratégia egyes elemei, és azok jellemzői. 8, 12. C A fenntarthatóság fogalma, gazdasági, társadalmi, fizikai aspektusai, 1, 4. a vállalatokkal szemben támasztott követelményei nemzetközi és hazai szinten. C Az Európai Unió szervezetei és azok működési mechanizmusai. 13. C Az Európai Unió specializált alapjai. 5, 14. C Az Európai Unió vállalkozásokkal és versennyel kapcsolatos 15. szabályai, és Magyarországon is érvényesítendő követelményei. C Az EU és az EB vállalkozásokkal kapcsolatos programjai és tervei. 13, 15. B Az EU és Magyarország közlekedési hálózata, kapcsolatai, az 18. Európai tranzitrendszer. C A vállalkozások nemzetközi gazdasági és földrajzi háttere. 16, 17, 19. B A marketing fogalma, szerepe makro- és mikro-szinten, a piaci 10, 11. versenyben, a versenyszabályozás alapelemei, a fogyasztói magatartás. C A vállalati marketing tervezésének és a megvalósításának módszerei. 12, 14. B A nemzetközi piacok sajátosságai, a nemzetközi piacra lépés formái, 17. a piackutatás módszerei. B A piacok és a verseny jellemzői. 10, 15. C A marketing menedzsment folyamata és fázisai. 13. C Az eladás ösztönzés fajtái, eszközei és módszerei. 18. B A kapcsolatszervezés funkciói jellemzői. 6, 9. B A szolgáltatások fő típusai, csoportjai, azok jellemzői, 7. nemzetgazdasági és vállalkozási szerepük. B A szolgáltatásmarketing jellemzői, sajátosságai, fizikai 16. termékmarketingtől eltérő jellemzői, azok okai, következményei a marketing-mix elemeiben. D A szolgáltatási marketing stratégia és akciók kidolgozási fázisai, 16. szempontjai. B A fogyasztóvédelem szerepe. 20. C A minőségmenedzsment főbb eszközei. 8. 3

4 Szóbeli tételsor 1. tétel Mutassa be a vállalkozás működésének érintettjeit: az érintettek hatását a vállalkozás működésére, ill. a vállalkozás működésében való érdekeltségüket! Ismertesse a vállalkozás közvetlen környezetét és annak szereplőit; a piac jellemzőit, a vállalkozás makrokörnyezetét és annak összetevői! Ismertesse röviden egy integrált rendszer (pl. az SAP R3, SUN, ) főbb moduljait pl.: Pénzügyi és számviteli modul, Eszközgazdálkodási modul, Költségvetés-menedzsment modul.stb. Ismertesse a funkciójukat, hogy mely folyamatokat kezelik, és kapcsolódásaikat! 2. tétel Mutassa be az üzleti vállalkozások szervezeti-jogi formáit. Az egyes szervezeti-jogi formák jellemzőit! Ismertesse a szervezeti-jogi forma megválasztásának szempontjait vállalatalapításkor! Ismertesse az egyes formák elterjedtségét, jelentőségüket a gazdaságban! Ismertesse a vállalkozások méretkategóriáit! Ismertesse a szervezés és a szervezéstechnológia fogalmát! Értelmezze a szervezés fogalmát (megkülönböztetése a vezetés más funkcióitól), valamint a szervezéstechnológia meghatározását! Ismertesse mit értünk személyes tömegtermelés (tömeges testreszabás) alatt! 3. tétel Ismertesse vállalkozás, vállalat általános jellemzőit, alapvető céljait, küldetését! Ismertesse a vállalkozás működésének feltételeit, szükséges erőforrásait és a szervezet belső adottságait! Ismertesse a kék óceán stratégiát, a kék óceán stratégia elhelyezését a vállalati stratégiák osztályozásában! Mutassa be a kék óceán stratégia analitikus eszközeit: a stratégiai tábla, a négy akció keret és az MCsNL-háló! Határozza meg a piaci határok rekonstruálásának (bővítésének) hat útját! 4. tétel Határozza meg a vállalatok társadalmi felelősségének fogalmát! Ismertesse a vállalatok társadalmi felelősségének szintjeit, témaköreit, valamint a vállalati teljesítménnyel való kapcsolatát! Ismertesse a folyamatok kialakítását, újraszervezését, a BPR módszertant: kialakulásának motivációi; az újraszervezés meghatározása a BPR elvei szerint (a négy fő elv); az újraszervezés kellékei; a vállalati folyamatok újragondolása; az újraszervezésre kerülő folyamatok kiválasztása! 5. tétel Ismertesse az értékteremtés vállalati rendszerét: az értékteremtés részfolyamatai, összetevői és szervezeti keretei; az értéklánc-modell, értéklánc szemlélet alkalmazási területei; az ellátási lánc koncepció megközelítési szempontjai! Ismertesse a piaci integráció formáit, tartalmát, fejlődésének szakaszait és ezek megvalósulását a Közösségben! Jellemezze a belső (egyetlen) piac mai szintjét, jellemzőit és jelenlegi megoldásra váró feladatait! 4

5 6. tétel Ismertesse a vevői érték kategóriáit, vevő szerepét az értékteremtésben! Mutassa be a vevőkapcsolatok stratégiai kezelését, elvi, módszertani kérdéseit! Határozza meg a keresletmenedzsment természetét, a kereslet előrejelzésének szerepét és módszereit! Mutassa be az ügyviteli típusfolyamatok vezérlését, értékelését (workflow menedzsment). Ismertesse a folyamatok típusszintű definiálását Oracle Workflow Builderben. 7. tétel Határozza meg a szolgáltatások szerepét a gazdaságban! Ismertesse a szolgáltatások főbb jellemzőit és osztályozásukat, a csoportosítás szempontjait, az egyes szempontok szerint meghatározott típusok jellemzőit! Ismertesse a jövedelmezőség fogalmát! Ismertesse mit értünk termékszintű illetve vállalkozási szintű jövedelmezőség alatt! Határozza meg a következő fogalmakat: termékvonalak, vevő-csoportok, piaci szegmensek szerinti jövedelmezőség számítása! Fejtse ki, hogy mely tényezők hatnak a vállalkozási szintű fedezeti összeg és az átlagos fedezeti hányad változására! Nevezze meg a jövedelmezőség számításának információs forrásait! 8. tétel Ismertesse a minőség fogalmát és megközelítéseit: a minőségmenedzsment fogalomrendszere, főbb eszközei; a minőségellenőrzés lényege és típusai; teljes körű minőségirányítás; a folyamatos javítás, fejlesztés filozófiája és annak összefüggése a minőséggel; a minőségi szabványok! Ismertesse a stratégiai tervezés és stratégiai menedzsment fogalmát, célját, jellemvonásait! Mutassa be a stratégiai tervezés szakaszait, a vállalati és üzletági stratégia-típusokat! 9. tétel Ismertesse a beszerzésmenedzsment feladatait, kapcsolódását a vállalati tevékenységhez! Határozza meg a vevő-szállító kapcsolatok menedzsmentjének jelentőségét! Mutassa be a vevő-szállító kapcsolatok modelljeit! Ismertesse a beszállító kiválasztása szempontjait, a beszállítók értékelésének módszereit és alkalmazási gyakorlatát! Ismertesse a projekt tervezésének folyamatát és mutasson be egy végrehajtását támogató eszközt! (Pl.:MS Project) 10. tétel Ismertesse a marketing fogalmát! Mutassa be a vállalkozás marketing környezetét, a makro- és mikrokörnyezet elemeit! Határozza meg a piac fogalmát és különböző típusait a forgalmazott termék jellege, illetve a verseny erőssége szempontjából! Ismertese a piaci koncentráció fogalmát, versenyszabályozás, versenytörvény szerepét, jelentőségét! Határozza meg az üzleti terv és az üzleti tervezés helyét és szerepét a vállalatok tervezési rendszerében: az átfogó üzleti terv típusai, lehetséges felépítése, összeállításának módja; az átfogó üzleti terv fejezeteinek főbb tartalmi elemei! 11. tétel Ismertesse a fogyasztói magatartás vizsgálatának szerepét marketingszempontból! Határozza meg a fogyasztói magatartást és a fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezőket! Mutassa be a vásárlási folyamatot, a vásárlói szerepeket és magatartástípusokat! Ismertesse a makro- és mikrokörnyezetelemzés, valamint a vállalatdiagnosztika jelentőségét a stratégiai tervezésben! Mutassa be tervezés során alkalmazható elemzési kereteket, módszereket! 5

6 12. tétel Ismertesse a vállalati marketing információs rendszert! Ismertesse a piaci információk sajátosságait, és a kutatás által szolgáltatott információkkal szemben támasztott követelményeket! Határozza meg a marketingkutatás fogalmát és típusait, célját, módszereit, és folyamatát! Ismertesse a vállalat funkcionális stratégiáit: termelési stratégia, beszerzési stratégia, innovációs stratégia, humán stratégia, marketingstratégia, fenntarthatósági stratégia stb. 13. tétel Ismertesse a marketing menedzsment helyét, szerepét a vállalkozások menedzsment rendszerében, és sajátos jellemzőit: a marketingmenedzsment folyamatát, az egyes szakaszok jellemzőit és résztevékenységeit; a marketing programot; a marketing-mix elemeit és azok főbb feladatait; a szinergia érvényesítését a marketing-mixben! Ismertesse az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament szervezeti felépítését, szerepüket az integráció döntéshozatali rendszerében! Ismertesse az Európai Bizottság hatásköreit, az Európai Bíróság szerepét és az Európai Tanács feladatait az integráció folyamatában! 14. tétel Határozza meg a marketingstratégia fogalmát és szerepét, kialakításának logikai folyamatát, és az egyes lépések konkrét teendőit: a marketing tervet; a piaci stratégiák fő típusait; vállalati marketing részstratégiákat! Ismertesse a közös pénz megteremtésének történetét, mint a Gazdasági Unió kialakításának alapvető feltételét! 15. tétel Ismertesse a célpiaci stratégiai közelítés lényegét: a piacszegmentálás célját és folyamatát; a fontosabb piacszegmentálási ismérveket; a szegmensek elemzését és a célpiac-választást; a pozícionálás célját, szerepét, módszereit! Ismertesse a közös versenypolitika alapelveit, a vállalatokra és a tagállamokra vonatkozó versenyjogi szabályokat! (EK cikkek tartalma!) 16. tétel Ismertesse a szolgáltatási szféra jelentőségét és szerepét a fejlett gazdaságokban: a szolgáltatás fogalmát; a szolgáltatások marketing jellemzőit (HIPI-elv); a szolgáltatási rendszer elemeit és azok kapcsolatát; a szolgáltatások minőségi sajátosságait; a marketingmixet a szolgáltatások piacán (a 7P)! Mutassa be az Európai Uniónak a világgazdaságban betöltött szerepét, különös tekintettel a versenyképesség kérdéskörére! 17. tétel Mutassa be a vállalkozások nemzetközi környezetének sajátosságait, a nemzetközi marketing fogalmát, a nemzetközi piacralépés döntési szempontjait, és lehetséges módozatait! Ismertesse a marketing-mix sajátosságait a nemzetközi piacokon (a standardizált és az adaptált marketing-mix)! Miként alakult az Európai Unió regionális politikája? Ismertesse annak célját és megvalósulásának módozatait! 6

7 18. tétel Határozza meg az eladásösztönzés célját, hatáslehetőségeit, fajtáit, eszközeit és módszereit! Ismertesse a fogyasztókra illetve a viszonteladókra irányuló eladásösztönzés eltérő sajátosságait! Mutassa be a közös közlekedési politika megteremtését és annak sajátos vonásait, eltéréseit a többi közös politikától! Értékelje a transzeurópai hálózatok célját és megvalósításának mai helyzetét! 19. tétel Ismertesse a tervezés fogalmát, alapvető feladatait, célját, szerepét és jelentőségét a vállalatok menedzselésében! Határozza meg a tervek és a tervezés fajtáit, eszközeit és módszereit! Ismertesse milyen információszükséglete van a tervezésnek! Mutassa be a vállalati tervezési rendszer szintjeit és elemeit, valamint a szintek közötti összefüggéseket! Határozza meg milyen szerepet tölt be az Európai Unió környezetpolitikájában a fenntarthatóság elve és gyakorlata! 20. tétel Ismertesse a tervezési feladatok szervezési kérdéseit: a tervezés szabályozását (metatervezés), a tervezés formáit, a tervezési feladatok személyi feltételeit; a tervezés általános folyamatát; a visszacsatolás eszközeit! Ismertesse a fogyasztóvédelem helyét, szerepét a magyarországi ellenőrzési rendszerben! Mutassa be mely ellenőrző szervezetek képviselik hazánkban a fogyasztói jogok védelmét? Ismertesse az alapvető fogyasztói jogokat! 7

8 A vizsgázó neve: Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok Értékelő lap Típus Szakmai ismeret Kihúzott tételszám Pontszámok Maximum Elért 1 75 Szint Szakmai készségek Pontszám 3 Szakmai kommunikáció. 2 5 Jogforrások megfelelő alkalmazása. 2 4 Egyéb kompetenciák* Pontszám Önállóság. 1 Felelősségtudat. 1 Személyes Megbízhatóság. 1 5 Precizitás (pontosság). 1 Döntésképesség. 1 Határozottság. 1 Kapcsolatteremtő és fenntartó készség. 1 Visszacsatolási készség. 1 Társas Irányíthatóság. 1 7 Udvariasság. 1 Motiválhatóság. 1 Meggyőzőkészség. 1 Ismeretek helyén való alkalmazása. 1 Áttekintő képesség. 1 Rendszerező képesség. 1 Gyakorlatias feladatértelmezés. 1 Módszer Információgyűjtés. 1 9 Helyzetfelismerés. 1 Problémafeltárás, és-megoldás. 1 Rendszerekben való gondolkodás. 1 Logikus gondolkodás. 1 Összesen: 100 Megjegyzés:. dátum... aláírás 1 Az eredményes teljesítéshez minimum 60 pont szükséges. 1

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

Helyi szakmai program

Helyi szakmai program 2. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Helyi program OKJ 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés A logisztikai ügyintéző szakképzés helyi programja

Részletesebben

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős 628311 Vendéglátó üzletvezetési tevékenységek z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve I.1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz Szakmai kommunikációs

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben