SPORT, ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORT, ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG"

Átírás

1 SPORT, ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG

2 AKADÉMIAI KÉZIKÖNYVEK FILOZÓFIA Fôszerkesztô Boros Gábor MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE Fôszerkesztô Romsics Ignác VILÁGTÖRTÉNET Fôszerkesztô Salamon Konrád MAGYAR NYELV Fôszerkesztô Kiefer Ferenc KÉMIA Fôszerkesztô Náray-Szabó Gábor VILÁGIRODALOM Fôszerkesztô Pál József

3 SPORT, ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG Fôszerkesztô Szatmári Zoltán Akadémiai A Kiadó

4 Írták Acsai Irén, Ambrus Géza Gergely, Berczik Krisztina, Bíró Melinda, Bognár József, Dorogi László, Farmosi István, Fritz Péter, Fügedi Balázs, Harasztiné Sárosi Ilona, Honfi László, Kälbli Katalin, Katona Zsolt, Kiss Gábor, Kneffel Zsuzsanna, Kolláth György, Kovács Árpád, Lénárt Ágota, Mikulán Rita, Nádori László, Nagy Sándor, Németh Dezsô, Ogonovszky Helga, Oláh Zsolt, Révész László, Szabó Attila, Szabó József, Szatmári Zoltán, Takács Ferenc, Tihanyi András, Toldy Anna, Tóth László, Trzaskoma-Bicsérdy Gábor, Uvacsek Martina, Velenczei Attila ISBN ISSN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesületének tagja Budapest, Prielle Kornélia u Elsô magyar nyelvû kiadás: 2009 Akadémiai Kiadó, 2009 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. Printed in Hungary

5 Tartalom Bevezetô A sport története, az olimpizmus (Takács Ferenc) A kultúra és testkultúra fogalma, összefüggése és típusai A magyar sport társadalmi beilleszkedése és hatása a kezdetektôl nap ja in kig A ma gyar test kul tú ra a kez de tek tôl a XV. szá za dig Testkultúránk a kései feudalizmus korában (XVI XVII. század) A polgári testkultúra csírái Magyarországon és a reformkor (XVIII XIX. szá zad ele je) A Habsburg-önkényuralom testkultúrája ( ) A Monarchia testkultúrájának rövid foglalata ( ) Test kul tú ránk a két vi lág há bo rú kö zött ( ) A koalíciós és a pártállami sportmodell kialakulása ( ) A ká dá ris ta párt ál la mi test kul tú ra ( ) Testkultúránk új kihívások elôtt a rendszerváltozás után Az olim piz mus Az új ko ri olim piz mus ki ala ku lá sa Meg ala kul a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság Az olim piz mus esz mei alap jai Az új ko ri olim pi ai já té kok elô ké szü le tei A Magyar Olimpiai Bizottság megalakulása és szereplésünk az el sô új ko ri olim pi án Olimpiai eredményeink társadalomtörténeti elemzése Aján lott iro da lom

6 6 2. Nemzetek, sportágak, tendenciák az újkori olimpiák tükrében (Katona Zsolt Szatmári Zoltán) Nyá ri olim pi ai sport ágak Egyé ni sport ágak Asz ta li te nisz (tab le ten nis) At lé ti ka (track and field) Bir kó zás (wrest ling) Csel gáncs (ju do) Eve zés (ro wing) Íjá szat (ar che ry) Ka jak-ke nu (ca no e- ka y ak) Ka jak-ke nu (ca no e- ka y ak flat wa ter) Szla lom ka jak-ke nu (ca no e- ka y ak sla lom) Ke rék pár (cyc ling) Or szág úti ke rék pár (ro ad ra ce) Pá lya ke rék pár (track) He gyi ke rék pár (mo un ta in bi ke) BMX Lo vas sport (equ est ri an) Ököl ví vás (bo xing) Öt tu sa (pen tath lon) Rit mi kus gim nasz ti ka (rhyth mic gymna stics) Sport lö vé szet (shoo ting) Súly eme lés (weight- lif ting) Szörf (sur fing) Ta ek won do Te nisz (ten nis) Tol las lab da (bad min ton) Tor na (gymna stics) Sport tor na (ar tist gymna stics) Gu mi asz tal (tram po li ne) Tri at lon (tri ath lon) Úszás sal kap cso la tos sport ágak Úszás (swim ming) Mû ug rás (di ving) Szink ron úszás (synch ro ni zed swim ming) Nyílt ví zi hosszú tá vú szás (open wa ter swim ming) Vi tor lá zás (sa i ling) Ví vás (fen cing) Csa pat sport ágak

7 Ba se ball (ba se ball), soft ball (soft ball) Ba se ball (ba se ball) Soft ball (soft ball) Gyep lab da (ho ckey) Ké zi lab da (hand ball) Ko sár lab da (bas ket ball) Lab da rú gás (foot ball) Röplabda (volleyball) és strandröplabda (beach volleyball) Röp lab da (vol le y ball) Strand röp lab da (be ach vol le y ball) Ví zi lab da (wa ter po lo) Té li olim pi ai sport ágak Jég ko rong (ho ckey) Jég te ke (cur ling) Kor cso lya (ska ting) Mû kor cso lya (fi gu re ska ting) Gyors kor cso lya (spe ed ska ting) Rövidpályás gyorskorcsolya (short track speed skating) Sí (ski) Al pe si sí (Al pi ne ski ing) Le sik lás (down hill) Mû le sik lás (sla lom) Óriás-mûlesiklás és szuper-óriásmûlesiklás (gi ant sla lom and Su per-g) Észa ki össze tett (Nor dic com bi ned event) Hó desz ka (snow bo ar ding) Fél csô (half-pipe) Párhuzamos óriás-mûlesiklás (parallel giant slalom) Snow bo ard cross Sí ak ro ba ti ka (fre e sty le ski ing) Buc ka sí zés (sing le mo guls, old school- vo nal) Ug rás (ae ri als new school- vo nal) Sí fu tás (cross- co unt ry) Sí ug rás (ski- jump) Sí lö vé szet (bi ath lon) Szán kó (to bog gan) Bob (bobs leigh) Szán kó (lu ge) Szke le ton (ske le ton) Aján lott iro da lom

8 3. Sporttudomány és tudományelmélet (Bognár József) A tu do mány Alap fo gal mak Kon cep tu a li zá lás és ope ra ci o na li zá lás Mé rés és ér té ke lés A tu do mány mé ré se Köz le mé nyek tí pu sai Ku ta tá si mód sze rek Meg fi gye lés In ter jú ki kér de zés Kér dô íves mód szer Kí sér let Szo ci o met ria Ak ció ku ta tás Kva li ta tív és kvan ti ta tív vi ta Kva li ta tív ku ta tás A ku ta tás eti kai kér dé sei A ku ta tás mód szer tan hi á nyos sá gai A sport tu do mány Aján lott iro da lom A sportteljesítmény A mozgásfejlôdés (Farmosi István) Az em be ri moz gás fej lô dés ta ni alap jai Az em be ri élet pe ri ó du sai Az alap ve tô moz gás for mák fej lô dé se A mag zat moz gá sai Az újszülött motorikus fejlettsége. Ref le xek és ele mi moz gás min ták Az elsô koordinált mozgások kialakulásának szakasza Az alapvetô mozgásformák kialakulásának szakasza A moz gás for mák tö ké le te se dé sé nek sza ka sza A moz gás ta nu lás gyors fej lô dé sé nek sza ka sza A motorikus tulajdonságok szerkezeti változásának szakasza ser dü lés Az egyé ni jel lem zôk sta bi li zá ló dá sá nak sza ka sza Fel nôtt ko ri jel lem zôk Él sport és élet tar tam A nem spor to lók mo to ri kus jel lem zôi Az alapvetô mozgásformák változása az idôskor folyamán

9 A ké pes sé gek fej lô dé se A kon di ci o ná lis ké pes sé gek fej lô dé se A ko or di ná ci ós ké pes sé gek fej lô dé se A moz gás fej lô dés ér zé keny fá zi sai A mo to ri kus ké pes sé gek sze ku lá ris vál to zá sa Aján lott iro da lom Moz gás sza bá lyo zás, moz gás ta nu lás Mozgástanulási elméletek (Fügedi Balázs) A moz gás ta nu lás el mé le tei A mozgásos cselekvéstanulás folyamatának szerkezete Mozgástanulás, mozgáskészség (Tóth Lász ló) A moz gás ta nu lás for mái Moz gás prog ram ta nu lá sa Moz gás kész ség ta nu lá sa Készségtanulás és emlékezet (Németh Dezsô Ambrus Géza Gergely) Tud ni, mit és tud ni, ho gyan Ész re vét len tu dás Az imp li cit ta nu lás vizs gá la ta A mozgásszabályozás neurológiai alapjai (Tóth Lász ló) A mozgásszabályozó rendszer mûködése, általános jellemzôi A moz gás sza bá lyo zás pár hu za mos fel épí té se Szen zo mo to ros és pre dik tív mû kö dés Ele mi ref le xek a ge rinc ve lô mo to ros mû kö dé se Az izom tó nus sza bá lyo zá sa Aján lott iro da lom A sport tel je sít mény élet ta ni össze te vôi és ha tá sai Sport és edzett ség (Tihanyi András) Az edzés alap fo gal mai Az edzés ha tá sa a szer ve zet re Mozgatórendszer (Ogonovszky Helga) Mo to ros egy ség fo gal ma, izom mû kö dés Az iz mok rost össze té te le A vázizmok felépítése, az izom-összehúzódás folyamata Anyag cse re-fo lya ma tok izom mû kö dés so rán Fá ra dás Kon di ci o ná lis ké pes sé gek Dop ping Be me le gí tés Stret ching (nyúj tás), haj lé kony ság, moz gé kony ság

10 Izom bi op szia, elekt ro mi o grá fia, izom láz A moz ga tó rend szer passzív ré sze: cson tok Idegrendszer (Ogonovszky Helga) Ref lex, ref le xív Re cep to rok mû kö dé se Ge rinc ve lô, nyúlt ve lô mû kö dé se Agy törzs mû kö dé se Kis agy Az agykéreg szerepe, jelentôsége a mozgásszabályozásban Ve ge ta tív ideg rend szer Moz gás ta nu lás Ko or di ná ci ós ké pes sé gek, ügyes ség Hormonális rendszer (Uvacsek Martina) Metabolikus rendszer (Uvacsek Martina) Test súly me nedzs ment/obe si tas A kardiovaszkuláris rendszer (Kneffel Zsuzsanna) A szív Vér ke rin gés Respiratórikus rendszer (Kneffel Zsuzsanna) A lég zô rend szer fel épí té se Lég zé si tér fo gat, vi tál ka pa ci tás Spi ro er go met ria A ma xi má lis oxi gén fel ve vô ké pes ség ér té ke Maximális oxigénfelvevô képesség számítása pályateszt se gít sé gé vel Vál to zá sok a lég zô rend szer ben ter he lés alatt A légzôrendszer alkalmazkodása a folyamatos edz té ster he lé shez A szö ve ti oxi gén el lá tás za va rai: hy po xi ák Ma gas la ti edzô tá bo ro zás Sporttáplálkozás (Tihanyi András) Sza ba di dô-spor to lók táp lál ko zá sa Él spor to lók táp lál ko zá sa A spor to lók ener gia igé nye A spor to lók szén hid rát szük ség le te A spor to lók zsír szük ség le te A spor to lók fe hér je szük ség le te A spor to lók vi ta min szük ség le te A spor to lók ás vá nyi anyag-szük ség le te A spor to lók rost szük ség le te

11 A spor to lók fo lya dék szük ség le te Sport és ét rend-ki egé szí tés Túledzés (Ogonovszky Helga) A stressz hor mo nok im mun ha tá sai Túl edzés és pszi chés vál to zá sok Sza bad gyö kök sze re pe Aján lott iro da lom A sportteljesítmény lélektani összetevôi és hatásai Pszichológia, sportpszichológia (Lénárt Ágota) Mi lyen le gyen a ha té kony együtt mû kö dés? Néhány példa a sportpszichológia mûködési területeirôl A sportpszichológiai munka menete (Lénárt Ágota) A pszi cho ló gi ai szû rô vizs gá la tok A szûrôvizsgálatban alkalmazott pszichológiai vizs gá ló el já rá sok A po zi tív pszi cho ló gia szem lé let mód ja A mun ka faj tái Módszerek (Acsai Irén) Az au to gén tré ning lé nye ge és ha tá sa A pszi cho tó ni ás edzés (PE) Men tá lis tré ning Az ima gi ná ció Pszichoterápiás módszerek (Lénárt Ágota) A sportolók leggyakoribb viselkedészavarai (Harasztiné Sárosi Ilona) A szorongás viselkedést befolyásoló következményei A szorongás szomatikus és vegetatív idegrendszeri és érzelmi za va ra i nak gya ko ribb tü ne tei Igény szint, tel je sít mény mo ti vá ció A figyelem általános jellemzôi, a figyelem zavarai és je len tô sé ge a sport tel je sít mény ben Ajánlások az optimális edzôi viselkedésmódhoz, kommunikációhoz (Lénárt Ágota) Ta ná csok a kom mu ni ká ció fej lesz té sé re Az edzôi fel ada tok össze fog la lá sa Aján lott edzôi ké pes sé gek Gyakorlati tanácsok (Lénárt Ágota) Gon do la ti stra té gi ák Példák a sportolás közben használható pozitív meg nyi lat ko zá sa ink ra

12 Cél ki tû zé sek, kö ze li és táv la ti ter vek Gondolkozzunk és programozzuk agyunkat a profik mód sze re i vel! Moz gás ta nu lás A rövid idejû fóbia technika sportosított és módosított változata Túl ter he lés (túl edzés, ki égés) Néhány gondolat a gyerekek sporttal kapcsolatos mo ti vá ci ó já ról Munka a válogatott keretek mellett (Lénárt Ágota Berczik Krisztina) Nôi ifjúsági válogatott kajakozók sportpszichológiai felkészítô és ön is me re ti kis cso port ja A junior puskás sportlövô keret teljesítményelemzése és sportpszichológiai felkészítô programjának bemutatása Az olim pi ai után pót lás-ne ve lô prog ram Szemelvény a lézeres állapotdiagnosztika és a technikai szint ja ví tá sá nak kö ré bôl Sport pszi cho ló gi ai fel ké szí tés Ered mé nyek, meg be szé lés Szociálpszichológiai jelenségek a sportban (Lénárt Ágota) A csapattá fejlôdés szakaszai, csapatdinamika, csapatépítés A csapat összetartó erejének erôsítése és a hatékony csa pat lég kör meg te rem té se Társas kölcsönhatások (Nagy Sán dor) Felkészítés a sportkarrier lezárására és a civil életformára történô átmenetre (Berczik Krisztina) Aján lott iro da lom A motoros teljesítmény összetevôi, motoros tesztrendszerek (Oláh Zsolt) Ké pes ség-kész ség kap cso la tá nak ér tel me zé se Kész ség, moz gás kész ség Ké pes sé gek Mo to ros ké pes sé gek rend sze re zé se A kon di ci o ná lis ké pes sé gek A ko or di ná ci ós ké pes sé gek Ké pes sé gek komp lex ér tel me zé se Mo to ros ké pes sé gek mé ré se Tör té ne ti át te kin tés Tesz tek al kal ma zá si te rü le tei

13 A köz ok ta tás A sport egye sü le tek Fitt sé gi és al kal mas sá gi vizs gá la tok Aján lott iro da lom A sport veszélyei, a dopping (Mikulán Rita) Sport sé rü lé sek A sport sé rü lé sek fel osz tá sa Leg gya ko ribb sport sé rü lé sek Akut lágy rész sé rü lé sek Egyéb sport bal ese tek Túl ter he lé ses sport sé rü lé sek (sport ár tal mak) Porc sé rü lé sek Gyer me kek és ser dü lôk sport sé rü lé sei Ho gyan elôz he tô ek meg a sport sé rü lé sek? Sport, egész ség, be teg ség Véd-e a test edzés a be teg sé gek el len? A rendszeres testmozgás hatása testünk mûködésére Fizikai aktivitás hatása a szív- és érbetegségek ki ala ku lá sá ra és le fo lyá sá ra Fizikai aktivitás hatása a daganatos betegségek ki ala ku lá sá ra és le fo lyá sá ra Spor to lók hir te len szív ha lá la Dop ping A dop ping tör té ne te A dop ping fo gal ma Til tott sze rek és mód sze rek ( dop ping lis ta ) A dop ping el len ôr zés gya kor la ta Aján lott iro da lom A sport célja, feladata korosztályonként Gyermekek és serdülôk sportja (Uvacsek Martina) Felnôttek sportja (Toldy Anna) A ma gyar la kos ság egész ség ügyi hely ze te Test moz gás és sport Mun ka he lyi egész ség fej lesz tés Nôk és a ter hes tor na Idôsek sportja (Toldy Anna) Élet ta ni vál to zá sok Szív és ér rend szer

14 Öre ge déste ó ri ák Idô sek és a test moz gás Szo ci á lis ha tás Moz gás prog ra mok Mé ré si tech ni kák Jó ta ná csok Aján lott iro da lom A sporttevékenység területei A sport mint rekreáció (Fritz Pé ter) A rek re á ció fo gal má nak tisz tá zá sa, cél ja A rek re á ció fo gal má nak tör té ne te A rek re á ció fej lô dé se A sport és a rek re á ció köz ti kü lönb ség tisz tá zá sa A rek re á ci ós edzés és az éls por te dzés össze ve té se Moz gá sos rek re á ció A rek re á ció moz gás anya ga Aján lott iro da lom Az is ko lai test ne ve lés és sport Az iskolai testnevelés célja, feladata tartalmi vonatkozásai (Bognár József) Testnevelés tantervek (Bognár József Révész László) Értékelés (Bognár József) Az oktatás értelmezése a testnevelésben (Szatmári Zoltán) Motoros cselekvés mint központi funkció a testnevelésórán Az oktatási folyamat célrendszerének egy lehetséges mo dell je Az ok ta tá si fo lya mat Az oktatási stratégiák, módszerek (Bíró Melinda) Ok ta tá si stra té gi ák Az ok ta tá si stra té gi ák fel osz tá sa Az oktatási stratégiák a mozgásos cselekvések tanításához Mód szer Az oktatási módszerek csoportosítása a mozgásos cselekvések ok ta tá sá nál Az oktatási módszerek megválasztásának szempontjai Az ok ta tás szer ve zé si mód jai és mun ka for mái Az oktatási eszközök szerepe, feladata a mozgásos cse lek vé sek ta ní tá sá nál Aján lott iro da lom

15 8.3. Az élsport, sporttehetség, tehetséggondozás (Bognár József Trzaskoma-Bicsérdy Gábor Révész László) Sport és te het ség Az in tel li gen ciavizs gá la tok jel lem zôi Te het ség meg kö ze lí té sek Te het ség mo del lek Tehetségelméletek (Öröklött vagy szerzett tényezôk el sôd le ges sé ge?) Sport te het ség-meg ha tá ro zá sok Sport te het ség-fej lô dés el mé le tek A belsô és külsô környezet szerepe a sporttevékenységben és a sport te het ség-gon do zás ban A spor tág vá lasz tás té nye zôi Spor to lá si szo ká sok, mo ti vá ci ók A spor tág vá lasz tást meg ha tá ro zó té nye zôk A nem megfelelô sportágválasztás következményei A kiválasztás (Bognár József Trzaskoma-Bicsérdy Gábor Révész László) A ki vá lasz tás alap el vei A be vá lás prob lé ma kö re A be vá lás meg kö ze lí té se Ki égés a sport ban (Velenczei Attila Szabó Attila) A ki égés fo gal mi hát te re a sport ban Ki égés mé ré se Az edzôk ki égé se Spor to lók ki égé se Aján lott iro da lom Fogyatékos személyek és a sport (Kälbli Katalin Dorogi László) A fo gya té kos sze mé lyek sport já ról A rend sze res fi zi kai ak ti vi tás ha tá sai A sport funk ci ói a fo gya té kos sze mé lyek éle té ben Az egyé ni bá nás mód, a dif fe ren ci á lás alap jai Motiváció és edzôi szerepek a fogyatékos személyek sport já ban A sport te vé keny ség hez ve ze tô út Fogyatékos sportolókat a rendszeres sport te vé keny ség re mo ti vá ló té nye zôk Az edzôk sze re pe és az edzôk kel szem be ni el vá rás a fo gya té kos sze mé lyek sport já ban

16 A jó edzô vel szem be ni el vá rá sok Edzô és ta nít vány kap cso la ta A pa ra lim pi ai moz ga lom rö vid tör té ne te Nem zet kö zi fej lô dés Ma gyar or szá gi fej lô dés A fogyatékos emberek sportjának sportszervezeti háttere Integráció értelmezése a fogyatékos emberek sportjának területén (Dorogi László) Gyak ran hasz nált fo gal mak Aján lott iro da lom A sport mint moz gás te rá pi ás esz köz Gyógytestnevelés (Kneffel Zsuzsanna) Test ne ve lés-ka te gó ri ák, -al ka te gó ri ák Néhány gyakori betegség, elváltozás mozgásterápiája Gyógytorna (Kneffel Zsuzsanna Toldy Anna) Sportorvoslás (Kneffel Zsuzsanna) A testgyakorlatok során elôforduló károsodások felosztása Idegrendszeri érintettség és a mozgás (Ogonovszky Helga Toldy Anna) Hormonális és metabolikus betegségek (Tihanyi András) Kardiovaszkuláris és respiratórikus megbetegedések és a sport kapcsolata (Kneffel Zsuzsanna) Szív in fark tus Agy vér zés (stro ke) Szél ütés Érel me sze se dés Hir te len szív ha lál Al ler gia Aszt ma Immunrendszer és a testmozgás (Ogonovszky Helga Toldy Anna) Aján lott iro da lom A sport mint életmód A moz gás és az egész ség tu da tos élet mód Az egészségfejlesztés magyarázata (Fritz Pé ter) Életmód-értelmezés és meghatározása (Fritz Pé ter) Az egészséggel kapcsolatos életmód szociológiai vizsgálatainak problémái (Fritz Pé ter)

17 Az életminôség (Fritz Pé ter) A mozgás mint létszükséglet (Fritz Pé ter) A rekreációs edzés az egészségtudatos életmód építôköve (Fritz Pé ter) A rekreációs edzés szakirodalmakban való megjelenése A sport edzés és a rek re á ci ós edzés kü lönb sé gei A rek re á ci ós edzés ha tá sai A rek re á ci ós edzés költ ség- és idô ta ka ré kos jel le ge A fo lya ma tos ság és rend sze res ség A ha té kony edzé si dô tar tam ra vo nat ko zó sza bály A fo ko za tos ság sza bá lya Edzés mód sze rek A rek re á ci ós edzé sek tar tal ma A rek re á ci ós edzés sza bá lyo zá sa A rek re á ci ós edzés ha tá sá nak el len ôr zé se A rek re á ci ós edzés fel sze re lés szük ség le te Rek re á ci ós edzésp ro gram min ták Népegészségügyi adatok és tendenciák (Fritz Pé ter) A sport mint az egészségfejlesztés, életminôség-javítás eszköze (Fügedi Balázs) Spor to lá si szo ká sok Tár sa dal mi hely zet és spor to lá si szo ká sok Rendszeres sporttevékenység hatásai az életminôségre Ja vas la tok a min den na pi élet re A sport és a hétköznapok kapcsolata (Honfi László) A sport jó té kony ha tá sai A sport élet ta ni ha tá sai A sport ér zel mi élet re ki fej tett ha tá sai A sport szo ci á lis kap cso la tok ra ki fej tett ha tá sai A sport sze mé lyi ség for má ló, pe da gó gi ai sze re pe A sport hétköznapokba történô beépülésének közvetítôrendszerei, esz kö zei Mit, mi kor és mennyit spor tol junk? Sport és mentálhigiéné (Fritz Pé ter) A men tá lis egész ség a mo dern kul tú rá ban A men tál hi gi é né je len tés vi lá ga A sport men tál hi gi é né kon cep ci ó ja A sport tu do mány és a men tál hi gi é né Aján lott iro da lom

18 Sport és társadalom A sport gaz da sá gi és üz le ti hát te re Bevezetés (Kiss Gá bor) A sportpiac területei (Kiss Gá bor) A sport fogyasztói sportfogyasztói szokások alakulása Magyarországon (Kiss Gá bor) A sport mint vállalkozás (Kiss Gá bor) A sport ter mék-szol gál ta tás jel lem zôi A sport pi ac szer ke ze te A sportfinanszírozás jellegzetességei Európában, Ma gyar or szá gon A sport reklámhordozó értéke, szponzoráció (Kiss Gá bor) A munkahelyi egészségfejlesztés gazdasági indokoltsága (Fritz Pé ter) Európai gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben (Fritz Pé ter) A munkahelyi egészségfejlesztés alkalmazásának eredményei (Fritz Pé ter) Aján lott iro da lom A sport szervezeti keretei, személyi és tárgyi feltételei (Kiss Gá bor) A testnevelés és sport állami, társadalmi szerepe, rendszerének fel épí té se Állami felelôsség és feladatvállalás a testnevelés és sport területén A sport, sportirányítás rendszere, a sport szervezettsége A sport fi nan szí ro zás for mái, for rá sai A sport társadalmi szervezetei, megalakításuk és mûködésük fel té te lei, fel ada tai Sportegyesületek, -szakosztályok (gazdasági társaságok), di ák sport-egye sü le tek A hazai sportirányítás. Szövetségek, ernyôszervezetek a sport ban A sport szak em ber Az edzô és a test ne ve lô ta nár Az után pót lás-ne ve lés, NUPI A sport ese mé nyek szer ve zé se A sport ver se nyek tí pu sai A szer ve zô mun ka me ne te és do ku men tu mai

19 A sport létesítményszükséglete, technikai feltételei és fej lesz té sé nek irá nya Aján lott iro da lom Sport és kommunikáció (Szabó József) A kom mu ni ká ci ó ról A kom mu ni ká ció al ko tó ele mei A kom mu ni ká ció for mái, meg je le né se A kom mu ni ká ci ós tér A kom mu ni ká ció meg je le né se a sport ban Ver bá lis kom mu ni ká ció a sport ban Non- ver bá lis kom mu ni ká ció a sport ban Vo ká lis kom mu ni ká ció a sport ban Ak ci ós kom mu ni ká ció a sport ban Posztu rá lis kom mu ni ká ció a sport ban Emb lé mák sze re pe a sport ban A sport mint kom mu ni ká ci ós tech no ló gia és esz köz A mozgás, a sport mint kommunikáció utánzás, tanulás, ver seny zés, rek re á ció A sportmozgás, és megjelenése a versenyzô, csapat, ered mény és a kom mu ni ká ció A sport mint kom mu ni ká ci ót hor do zó esz köz Sport és mé dia Aján lott iro da lom Sport és mûvészetek (Takács Ferenc) A test kul tú ra és a mû vé sze tek A testkultúra képzômûvészeti és irodalmi hagyatéka Az ôs kor Az óko ri Egyip tom Az óko ri Elô-Ázsia Az óko ri gö rög mû vé szet és a sport A Ró mai Bi ro da lom test kul tú rá ja és mû vé sze te Test kul tú ra és mû vé szet a kö zép ko ri Eu ró pá ban A re ne szánsz mû vé szet és test kul tú ra A mo dern spor tok és a mû vé sze tek Aján lott iro da lom A tár sa da lom, az ál lam, a po li ti ka, a jog és a sport kap cso la ta (Kolláth György) A sport alapvetô külsô meghatározói: társadalom, politika, ál lam és jog

20 Be ve ze tô, ala po zó meg kö ze lí té sek Az ál lam és jo ga A jog osztályozása dióhéjban a sporttal összefüggésben A sport po li ti ka egy év szá za dá ról a jog tük ré ben Az évi testnevelési törvény idôtálló tanulságai Jog hi á nyos sport élet 1945 és 1990 kö zött Po li ti kai rend szer vál to zás és a sport Elvek, tévutak és próbálkozások a sport állami-jogi sza bá lyo zá sá nak gya kor la tá ban Hatályos sporttörvényi rendelkezések, megoldások Jö vô kép a Nem ze ti Sport stra té gia men tén A sport fôbb alkotmányjogi, polgári jogi, büntetôjogi vo nat ko zá sai Fôbb ki fe je zé sek, de fi ní ci ók Aján lott iro da lom Az Eu ró pai Unió és sport (Nádori László) Az uni ós sport tör té ne ti hát te re A sport eu ró pai be ágya zott sá ga A ci vil szfé ra sze re pe a sport ban Prob lé mák, el lent mon dá sok az eu ró pai sport ban Az EU sport tá mo ga tá si po li ti ká ja Tá mo ga tott prog ra mok Le het sé ges tá mo ga tá si te rü le tek, cé lok Ta pasz ta la tok az EU- tá mo ga tá so kat il le tô en Ne ve lés sport ál tal Idô sö dés sport tal La kos sá gi sport Ver seny sport Sport gaz da ság Sport és kör nye zet vé de lem Aján lott iro da lom A sport presztízse (Kovács Árpád Velenczei Attila) A sportolás társadalmi feltételrendszere Magyarországon A spor to lás tár sa dal mi meg íté lé se Spor to lá si szo ká sok A sportolási szokások és a társadalmi helyzet összefüggései A spor to lás szín te rei A gyermeksport társadalmi feltételrendszere Magyarországon

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Képzőművész tehetségek gondozása

Képzőművész tehetségek gondozása Képzőművész tehetségek gondozása GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A projektoktatás elmélete és gyakorlata

A projektoktatás elmélete és gyakorlata A projektoktatás elmélete és gyakorlata GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben