SPORT, ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORT, ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG"

Átírás

1 SPORT, ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG

2 AKADÉMIAI KÉZIKÖNYVEK FILOZÓFIA Fôszerkesztô Boros Gábor MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE Fôszerkesztô Romsics Ignác VILÁGTÖRTÉNET Fôszerkesztô Salamon Konrád MAGYAR NYELV Fôszerkesztô Kiefer Ferenc KÉMIA Fôszerkesztô Náray-Szabó Gábor VILÁGIRODALOM Fôszerkesztô Pál József

3 SPORT, ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG Fôszerkesztô Szatmári Zoltán Akadémiai A Kiadó

4 Írták Acsai Irén, Ambrus Géza Gergely, Berczik Krisztina, Bíró Melinda, Bognár József, Dorogi László, Farmosi István, Fritz Péter, Fügedi Balázs, Harasztiné Sárosi Ilona, Honfi László, Kälbli Katalin, Katona Zsolt, Kiss Gábor, Kneffel Zsuzsanna, Kolláth György, Kovács Árpád, Lénárt Ágota, Mikulán Rita, Nádori László, Nagy Sándor, Németh Dezsô, Ogonovszky Helga, Oláh Zsolt, Révész László, Szabó Attila, Szabó József, Szatmári Zoltán, Takács Ferenc, Tihanyi András, Toldy Anna, Tóth László, Trzaskoma-Bicsérdy Gábor, Uvacsek Martina, Velenczei Attila ISBN ISSN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesületének tagja Budapest, Prielle Kornélia u Elsô magyar nyelvû kiadás: 2009 Akadémiai Kiadó, 2009 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. Printed in Hungary

5 Tartalom Bevezetô A sport története, az olimpizmus (Takács Ferenc) A kultúra és testkultúra fogalma, összefüggése és típusai A magyar sport társadalmi beilleszkedése és hatása a kezdetektôl nap ja in kig A ma gyar test kul tú ra a kez de tek tôl a XV. szá za dig Testkultúránk a kései feudalizmus korában (XVI XVII. század) A polgári testkultúra csírái Magyarországon és a reformkor (XVIII XIX. szá zad ele je) A Habsburg-önkényuralom testkultúrája ( ) A Monarchia testkultúrájának rövid foglalata ( ) Test kul tú ránk a két vi lág há bo rú kö zött ( ) A koalíciós és a pártállami sportmodell kialakulása ( ) A ká dá ris ta párt ál la mi test kul tú ra ( ) Testkultúránk új kihívások elôtt a rendszerváltozás után Az olim piz mus Az új ko ri olim piz mus ki ala ku lá sa Meg ala kul a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság Az olim piz mus esz mei alap jai Az új ko ri olim pi ai já té kok elô ké szü le tei A Magyar Olimpiai Bizottság megalakulása és szereplésünk az el sô új ko ri olim pi án Olimpiai eredményeink társadalomtörténeti elemzése Aján lott iro da lom

6 6 2. Nemzetek, sportágak, tendenciák az újkori olimpiák tükrében (Katona Zsolt Szatmári Zoltán) Nyá ri olim pi ai sport ágak Egyé ni sport ágak Asz ta li te nisz (tab le ten nis) At lé ti ka (track and field) Bir kó zás (wrest ling) Csel gáncs (ju do) Eve zés (ro wing) Íjá szat (ar che ry) Ka jak-ke nu (ca no e- ka y ak) Ka jak-ke nu (ca no e- ka y ak flat wa ter) Szla lom ka jak-ke nu (ca no e- ka y ak sla lom) Ke rék pár (cyc ling) Or szág úti ke rék pár (ro ad ra ce) Pá lya ke rék pár (track) He gyi ke rék pár (mo un ta in bi ke) BMX Lo vas sport (equ est ri an) Ököl ví vás (bo xing) Öt tu sa (pen tath lon) Rit mi kus gim nasz ti ka (rhyth mic gymna stics) Sport lö vé szet (shoo ting) Súly eme lés (weight- lif ting) Szörf (sur fing) Ta ek won do Te nisz (ten nis) Tol las lab da (bad min ton) Tor na (gymna stics) Sport tor na (ar tist gymna stics) Gu mi asz tal (tram po li ne) Tri at lon (tri ath lon) Úszás sal kap cso la tos sport ágak Úszás (swim ming) Mû ug rás (di ving) Szink ron úszás (synch ro ni zed swim ming) Nyílt ví zi hosszú tá vú szás (open wa ter swim ming) Vi tor lá zás (sa i ling) Ví vás (fen cing) Csa pat sport ágak

7 Ba se ball (ba se ball), soft ball (soft ball) Ba se ball (ba se ball) Soft ball (soft ball) Gyep lab da (ho ckey) Ké zi lab da (hand ball) Ko sár lab da (bas ket ball) Lab da rú gás (foot ball) Röplabda (volleyball) és strandröplabda (beach volleyball) Röp lab da (vol le y ball) Strand röp lab da (be ach vol le y ball) Ví zi lab da (wa ter po lo) Té li olim pi ai sport ágak Jég ko rong (ho ckey) Jég te ke (cur ling) Kor cso lya (ska ting) Mû kor cso lya (fi gu re ska ting) Gyors kor cso lya (spe ed ska ting) Rövidpályás gyorskorcsolya (short track speed skating) Sí (ski) Al pe si sí (Al pi ne ski ing) Le sik lás (down hill) Mû le sik lás (sla lom) Óriás-mûlesiklás és szuper-óriásmûlesiklás (gi ant sla lom and Su per-g) Észa ki össze tett (Nor dic com bi ned event) Hó desz ka (snow bo ar ding) Fél csô (half-pipe) Párhuzamos óriás-mûlesiklás (parallel giant slalom) Snow bo ard cross Sí ak ro ba ti ka (fre e sty le ski ing) Buc ka sí zés (sing le mo guls, old school- vo nal) Ug rás (ae ri als new school- vo nal) Sí fu tás (cross- co unt ry) Sí ug rás (ski- jump) Sí lö vé szet (bi ath lon) Szán kó (to bog gan) Bob (bobs leigh) Szán kó (lu ge) Szke le ton (ske le ton) Aján lott iro da lom

8 3. Sporttudomány és tudományelmélet (Bognár József) A tu do mány Alap fo gal mak Kon cep tu a li zá lás és ope ra ci o na li zá lás Mé rés és ér té ke lés A tu do mány mé ré se Köz le mé nyek tí pu sai Ku ta tá si mód sze rek Meg fi gye lés In ter jú ki kér de zés Kér dô íves mód szer Kí sér let Szo ci o met ria Ak ció ku ta tás Kva li ta tív és kvan ti ta tív vi ta Kva li ta tív ku ta tás A ku ta tás eti kai kér dé sei A ku ta tás mód szer tan hi á nyos sá gai A sport tu do mány Aján lott iro da lom A sportteljesítmény A mozgásfejlôdés (Farmosi István) Az em be ri moz gás fej lô dés ta ni alap jai Az em be ri élet pe ri ó du sai Az alap ve tô moz gás for mák fej lô dé se A mag zat moz gá sai Az újszülött motorikus fejlettsége. Ref le xek és ele mi moz gás min ták Az elsô koordinált mozgások kialakulásának szakasza Az alapvetô mozgásformák kialakulásának szakasza A moz gás for mák tö ké le te se dé sé nek sza ka sza A moz gás ta nu lás gyors fej lô dé sé nek sza ka sza A motorikus tulajdonságok szerkezeti változásának szakasza ser dü lés Az egyé ni jel lem zôk sta bi li zá ló dá sá nak sza ka sza Fel nôtt ko ri jel lem zôk Él sport és élet tar tam A nem spor to lók mo to ri kus jel lem zôi Az alapvetô mozgásformák változása az idôskor folyamán

9 A ké pes sé gek fej lô dé se A kon di ci o ná lis ké pes sé gek fej lô dé se A ko or di ná ci ós ké pes sé gek fej lô dé se A moz gás fej lô dés ér zé keny fá zi sai A mo to ri kus ké pes sé gek sze ku lá ris vál to zá sa Aján lott iro da lom Moz gás sza bá lyo zás, moz gás ta nu lás Mozgástanulási elméletek (Fügedi Balázs) A moz gás ta nu lás el mé le tei A mozgásos cselekvéstanulás folyamatának szerkezete Mozgástanulás, mozgáskészség (Tóth Lász ló) A moz gás ta nu lás for mái Moz gás prog ram ta nu lá sa Moz gás kész ség ta nu lá sa Készségtanulás és emlékezet (Németh Dezsô Ambrus Géza Gergely) Tud ni, mit és tud ni, ho gyan Ész re vét len tu dás Az imp li cit ta nu lás vizs gá la ta A mozgásszabályozás neurológiai alapjai (Tóth Lász ló) A mozgásszabályozó rendszer mûködése, általános jellemzôi A moz gás sza bá lyo zás pár hu za mos fel épí té se Szen zo mo to ros és pre dik tív mû kö dés Ele mi ref le xek a ge rinc ve lô mo to ros mû kö dé se Az izom tó nus sza bá lyo zá sa Aján lott iro da lom A sport tel je sít mény élet ta ni össze te vôi és ha tá sai Sport és edzett ség (Tihanyi András) Az edzés alap fo gal mai Az edzés ha tá sa a szer ve zet re Mozgatórendszer (Ogonovszky Helga) Mo to ros egy ség fo gal ma, izom mû kö dés Az iz mok rost össze té te le A vázizmok felépítése, az izom-összehúzódás folyamata Anyag cse re-fo lya ma tok izom mû kö dés so rán Fá ra dás Kon di ci o ná lis ké pes sé gek Dop ping Be me le gí tés Stret ching (nyúj tás), haj lé kony ság, moz gé kony ság

10 Izom bi op szia, elekt ro mi o grá fia, izom láz A moz ga tó rend szer passzív ré sze: cson tok Idegrendszer (Ogonovszky Helga) Ref lex, ref le xív Re cep to rok mû kö dé se Ge rinc ve lô, nyúlt ve lô mû kö dé se Agy törzs mû kö dé se Kis agy Az agykéreg szerepe, jelentôsége a mozgásszabályozásban Ve ge ta tív ideg rend szer Moz gás ta nu lás Ko or di ná ci ós ké pes sé gek, ügyes ség Hormonális rendszer (Uvacsek Martina) Metabolikus rendszer (Uvacsek Martina) Test súly me nedzs ment/obe si tas A kardiovaszkuláris rendszer (Kneffel Zsuzsanna) A szív Vér ke rin gés Respiratórikus rendszer (Kneffel Zsuzsanna) A lég zô rend szer fel épí té se Lég zé si tér fo gat, vi tál ka pa ci tás Spi ro er go met ria A ma xi má lis oxi gén fel ve vô ké pes ség ér té ke Maximális oxigénfelvevô képesség számítása pályateszt se gít sé gé vel Vál to zá sok a lég zô rend szer ben ter he lés alatt A légzôrendszer alkalmazkodása a folyamatos edz té ster he lé shez A szö ve ti oxi gén el lá tás za va rai: hy po xi ák Ma gas la ti edzô tá bo ro zás Sporttáplálkozás (Tihanyi András) Sza ba di dô-spor to lók táp lál ko zá sa Él spor to lók táp lál ko zá sa A spor to lók ener gia igé nye A spor to lók szén hid rát szük ség le te A spor to lók zsír szük ség le te A spor to lók fe hér je szük ség le te A spor to lók vi ta min szük ség le te A spor to lók ás vá nyi anyag-szük ség le te A spor to lók rost szük ség le te

11 A spor to lók fo lya dék szük ség le te Sport és ét rend-ki egé szí tés Túledzés (Ogonovszky Helga) A stressz hor mo nok im mun ha tá sai Túl edzés és pszi chés vál to zá sok Sza bad gyö kök sze re pe Aján lott iro da lom A sportteljesítmény lélektani összetevôi és hatásai Pszichológia, sportpszichológia (Lénárt Ágota) Mi lyen le gyen a ha té kony együtt mû kö dés? Néhány példa a sportpszichológia mûködési területeirôl A sportpszichológiai munka menete (Lénárt Ágota) A pszi cho ló gi ai szû rô vizs gá la tok A szûrôvizsgálatban alkalmazott pszichológiai vizs gá ló el já rá sok A po zi tív pszi cho ló gia szem lé let mód ja A mun ka faj tái Módszerek (Acsai Irén) Az au to gén tré ning lé nye ge és ha tá sa A pszi cho tó ni ás edzés (PE) Men tá lis tré ning Az ima gi ná ció Pszichoterápiás módszerek (Lénárt Ágota) A sportolók leggyakoribb viselkedészavarai (Harasztiné Sárosi Ilona) A szorongás viselkedést befolyásoló következményei A szorongás szomatikus és vegetatív idegrendszeri és érzelmi za va ra i nak gya ko ribb tü ne tei Igény szint, tel je sít mény mo ti vá ció A figyelem általános jellemzôi, a figyelem zavarai és je len tô sé ge a sport tel je sít mény ben Ajánlások az optimális edzôi viselkedésmódhoz, kommunikációhoz (Lénárt Ágota) Ta ná csok a kom mu ni ká ció fej lesz té sé re Az edzôi fel ada tok össze fog la lá sa Aján lott edzôi ké pes sé gek Gyakorlati tanácsok (Lénárt Ágota) Gon do la ti stra té gi ák Példák a sportolás közben használható pozitív meg nyi lat ko zá sa ink ra

12 Cél ki tû zé sek, kö ze li és táv la ti ter vek Gondolkozzunk és programozzuk agyunkat a profik mód sze re i vel! Moz gás ta nu lás A rövid idejû fóbia technika sportosított és módosított változata Túl ter he lés (túl edzés, ki égés) Néhány gondolat a gyerekek sporttal kapcsolatos mo ti vá ci ó já ról Munka a válogatott keretek mellett (Lénárt Ágota Berczik Krisztina) Nôi ifjúsági válogatott kajakozók sportpszichológiai felkészítô és ön is me re ti kis cso port ja A junior puskás sportlövô keret teljesítményelemzése és sportpszichológiai felkészítô programjának bemutatása Az olim pi ai után pót lás-ne ve lô prog ram Szemelvény a lézeres állapotdiagnosztika és a technikai szint ja ví tá sá nak kö ré bôl Sport pszi cho ló gi ai fel ké szí tés Ered mé nyek, meg be szé lés Szociálpszichológiai jelenségek a sportban (Lénárt Ágota) A csapattá fejlôdés szakaszai, csapatdinamika, csapatépítés A csapat összetartó erejének erôsítése és a hatékony csa pat lég kör meg te rem té se Társas kölcsönhatások (Nagy Sán dor) Felkészítés a sportkarrier lezárására és a civil életformára történô átmenetre (Berczik Krisztina) Aján lott iro da lom A motoros teljesítmény összetevôi, motoros tesztrendszerek (Oláh Zsolt) Ké pes ség-kész ség kap cso la tá nak ér tel me zé se Kész ség, moz gás kész ség Ké pes sé gek Mo to ros ké pes sé gek rend sze re zé se A kon di ci o ná lis ké pes sé gek A ko or di ná ci ós ké pes sé gek Ké pes sé gek komp lex ér tel me zé se Mo to ros ké pes sé gek mé ré se Tör té ne ti át te kin tés Tesz tek al kal ma zá si te rü le tei

13 A köz ok ta tás A sport egye sü le tek Fitt sé gi és al kal mas sá gi vizs gá la tok Aján lott iro da lom A sport veszélyei, a dopping (Mikulán Rita) Sport sé rü lé sek A sport sé rü lé sek fel osz tá sa Leg gya ko ribb sport sé rü lé sek Akut lágy rész sé rü lé sek Egyéb sport bal ese tek Túl ter he lé ses sport sé rü lé sek (sport ár tal mak) Porc sé rü lé sek Gyer me kek és ser dü lôk sport sé rü lé sei Ho gyan elôz he tô ek meg a sport sé rü lé sek? Sport, egész ség, be teg ség Véd-e a test edzés a be teg sé gek el len? A rendszeres testmozgás hatása testünk mûködésére Fizikai aktivitás hatása a szív- és érbetegségek ki ala ku lá sá ra és le fo lyá sá ra Fizikai aktivitás hatása a daganatos betegségek ki ala ku lá sá ra és le fo lyá sá ra Spor to lók hir te len szív ha lá la Dop ping A dop ping tör té ne te A dop ping fo gal ma Til tott sze rek és mód sze rek ( dop ping lis ta ) A dop ping el len ôr zés gya kor la ta Aján lott iro da lom A sport célja, feladata korosztályonként Gyermekek és serdülôk sportja (Uvacsek Martina) Felnôttek sportja (Toldy Anna) A ma gyar la kos ság egész ség ügyi hely ze te Test moz gás és sport Mun ka he lyi egész ség fej lesz tés Nôk és a ter hes tor na Idôsek sportja (Toldy Anna) Élet ta ni vál to zá sok Szív és ér rend szer

14 Öre ge déste ó ri ák Idô sek és a test moz gás Szo ci á lis ha tás Moz gás prog ra mok Mé ré si tech ni kák Jó ta ná csok Aján lott iro da lom A sporttevékenység területei A sport mint rekreáció (Fritz Pé ter) A rek re á ció fo gal má nak tisz tá zá sa, cél ja A rek re á ció fo gal má nak tör té ne te A rek re á ció fej lô dé se A sport és a rek re á ció köz ti kü lönb ség tisz tá zá sa A rek re á ci ós edzés és az éls por te dzés össze ve té se Moz gá sos rek re á ció A rek re á ció moz gás anya ga Aján lott iro da lom Az is ko lai test ne ve lés és sport Az iskolai testnevelés célja, feladata tartalmi vonatkozásai (Bognár József) Testnevelés tantervek (Bognár József Révész László) Értékelés (Bognár József) Az oktatás értelmezése a testnevelésben (Szatmári Zoltán) Motoros cselekvés mint központi funkció a testnevelésórán Az oktatási folyamat célrendszerének egy lehetséges mo dell je Az ok ta tá si fo lya mat Az oktatási stratégiák, módszerek (Bíró Melinda) Ok ta tá si stra té gi ák Az ok ta tá si stra té gi ák fel osz tá sa Az oktatási stratégiák a mozgásos cselekvések tanításához Mód szer Az oktatási módszerek csoportosítása a mozgásos cselekvések ok ta tá sá nál Az oktatási módszerek megválasztásának szempontjai Az ok ta tás szer ve zé si mód jai és mun ka for mái Az oktatási eszközök szerepe, feladata a mozgásos cse lek vé sek ta ní tá sá nál Aján lott iro da lom

15 8.3. Az élsport, sporttehetség, tehetséggondozás (Bognár József Trzaskoma-Bicsérdy Gábor Révész László) Sport és te het ség Az in tel li gen ciavizs gá la tok jel lem zôi Te het ség meg kö ze lí té sek Te het ség mo del lek Tehetségelméletek (Öröklött vagy szerzett tényezôk el sôd le ges sé ge?) Sport te het ség-meg ha tá ro zá sok Sport te het ség-fej lô dés el mé le tek A belsô és külsô környezet szerepe a sporttevékenységben és a sport te het ség-gon do zás ban A spor tág vá lasz tás té nye zôi Spor to lá si szo ká sok, mo ti vá ci ók A spor tág vá lasz tást meg ha tá ro zó té nye zôk A nem megfelelô sportágválasztás következményei A kiválasztás (Bognár József Trzaskoma-Bicsérdy Gábor Révész László) A ki vá lasz tás alap el vei A be vá lás prob lé ma kö re A be vá lás meg kö ze lí té se Ki égés a sport ban (Velenczei Attila Szabó Attila) A ki égés fo gal mi hát te re a sport ban Ki égés mé ré se Az edzôk ki égé se Spor to lók ki égé se Aján lott iro da lom Fogyatékos személyek és a sport (Kälbli Katalin Dorogi László) A fo gya té kos sze mé lyek sport já ról A rend sze res fi zi kai ak ti vi tás ha tá sai A sport funk ci ói a fo gya té kos sze mé lyek éle té ben Az egyé ni bá nás mód, a dif fe ren ci á lás alap jai Motiváció és edzôi szerepek a fogyatékos személyek sport já ban A sport te vé keny ség hez ve ze tô út Fogyatékos sportolókat a rendszeres sport te vé keny ség re mo ti vá ló té nye zôk Az edzôk sze re pe és az edzôk kel szem be ni el vá rás a fo gya té kos sze mé lyek sport já ban

16 A jó edzô vel szem be ni el vá rá sok Edzô és ta nít vány kap cso la ta A pa ra lim pi ai moz ga lom rö vid tör té ne te Nem zet kö zi fej lô dés Ma gyar or szá gi fej lô dés A fogyatékos emberek sportjának sportszervezeti háttere Integráció értelmezése a fogyatékos emberek sportjának területén (Dorogi László) Gyak ran hasz nált fo gal mak Aján lott iro da lom A sport mint moz gás te rá pi ás esz köz Gyógytestnevelés (Kneffel Zsuzsanna) Test ne ve lés-ka te gó ri ák, -al ka te gó ri ák Néhány gyakori betegség, elváltozás mozgásterápiája Gyógytorna (Kneffel Zsuzsanna Toldy Anna) Sportorvoslás (Kneffel Zsuzsanna) A testgyakorlatok során elôforduló károsodások felosztása Idegrendszeri érintettség és a mozgás (Ogonovszky Helga Toldy Anna) Hormonális és metabolikus betegségek (Tihanyi András) Kardiovaszkuláris és respiratórikus megbetegedések és a sport kapcsolata (Kneffel Zsuzsanna) Szív in fark tus Agy vér zés (stro ke) Szél ütés Érel me sze se dés Hir te len szív ha lál Al ler gia Aszt ma Immunrendszer és a testmozgás (Ogonovszky Helga Toldy Anna) Aján lott iro da lom A sport mint életmód A moz gás és az egész ség tu da tos élet mód Az egészségfejlesztés magyarázata (Fritz Pé ter) Életmód-értelmezés és meghatározása (Fritz Pé ter) Az egészséggel kapcsolatos életmód szociológiai vizsgálatainak problémái (Fritz Pé ter)

17 Az életminôség (Fritz Pé ter) A mozgás mint létszükséglet (Fritz Pé ter) A rekreációs edzés az egészségtudatos életmód építôköve (Fritz Pé ter) A rekreációs edzés szakirodalmakban való megjelenése A sport edzés és a rek re á ci ós edzés kü lönb sé gei A rek re á ci ós edzés ha tá sai A rek re á ci ós edzés költ ség- és idô ta ka ré kos jel le ge A fo lya ma tos ság és rend sze res ség A ha té kony edzé si dô tar tam ra vo nat ko zó sza bály A fo ko za tos ság sza bá lya Edzés mód sze rek A rek re á ci ós edzé sek tar tal ma A rek re á ci ós edzés sza bá lyo zá sa A rek re á ci ós edzés ha tá sá nak el len ôr zé se A rek re á ci ós edzés fel sze re lés szük ség le te Rek re á ci ós edzésp ro gram min ták Népegészségügyi adatok és tendenciák (Fritz Pé ter) A sport mint az egészségfejlesztés, életminôség-javítás eszköze (Fügedi Balázs) Spor to lá si szo ká sok Tár sa dal mi hely zet és spor to lá si szo ká sok Rendszeres sporttevékenység hatásai az életminôségre Ja vas la tok a min den na pi élet re A sport és a hétköznapok kapcsolata (Honfi László) A sport jó té kony ha tá sai A sport élet ta ni ha tá sai A sport ér zel mi élet re ki fej tett ha tá sai A sport szo ci á lis kap cso la tok ra ki fej tett ha tá sai A sport sze mé lyi ség for má ló, pe da gó gi ai sze re pe A sport hétköznapokba történô beépülésének közvetítôrendszerei, esz kö zei Mit, mi kor és mennyit spor tol junk? Sport és mentálhigiéné (Fritz Pé ter) A men tá lis egész ség a mo dern kul tú rá ban A men tál hi gi é né je len tés vi lá ga A sport men tál hi gi é né kon cep ci ó ja A sport tu do mány és a men tál hi gi é né Aján lott iro da lom

18 Sport és társadalom A sport gaz da sá gi és üz le ti hát te re Bevezetés (Kiss Gá bor) A sportpiac területei (Kiss Gá bor) A sport fogyasztói sportfogyasztói szokások alakulása Magyarországon (Kiss Gá bor) A sport mint vállalkozás (Kiss Gá bor) A sport ter mék-szol gál ta tás jel lem zôi A sport pi ac szer ke ze te A sportfinanszírozás jellegzetességei Európában, Ma gyar or szá gon A sport reklámhordozó értéke, szponzoráció (Kiss Gá bor) A munkahelyi egészségfejlesztés gazdasági indokoltsága (Fritz Pé ter) Európai gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben (Fritz Pé ter) A munkahelyi egészségfejlesztés alkalmazásának eredményei (Fritz Pé ter) Aján lott iro da lom A sport szervezeti keretei, személyi és tárgyi feltételei (Kiss Gá bor) A testnevelés és sport állami, társadalmi szerepe, rendszerének fel épí té se Állami felelôsség és feladatvállalás a testnevelés és sport területén A sport, sportirányítás rendszere, a sport szervezettsége A sport fi nan szí ro zás for mái, for rá sai A sport társadalmi szervezetei, megalakításuk és mûködésük fel té te lei, fel ada tai Sportegyesületek, -szakosztályok (gazdasági társaságok), di ák sport-egye sü le tek A hazai sportirányítás. Szövetségek, ernyôszervezetek a sport ban A sport szak em ber Az edzô és a test ne ve lô ta nár Az után pót lás-ne ve lés, NUPI A sport ese mé nyek szer ve zé se A sport ver se nyek tí pu sai A szer ve zô mun ka me ne te és do ku men tu mai

19 A sport létesítményszükséglete, technikai feltételei és fej lesz té sé nek irá nya Aján lott iro da lom Sport és kommunikáció (Szabó József) A kom mu ni ká ci ó ról A kom mu ni ká ció al ko tó ele mei A kom mu ni ká ció for mái, meg je le né se A kom mu ni ká ci ós tér A kom mu ni ká ció meg je le né se a sport ban Ver bá lis kom mu ni ká ció a sport ban Non- ver bá lis kom mu ni ká ció a sport ban Vo ká lis kom mu ni ká ció a sport ban Ak ci ós kom mu ni ká ció a sport ban Posztu rá lis kom mu ni ká ció a sport ban Emb lé mák sze re pe a sport ban A sport mint kom mu ni ká ci ós tech no ló gia és esz köz A mozgás, a sport mint kommunikáció utánzás, tanulás, ver seny zés, rek re á ció A sportmozgás, és megjelenése a versenyzô, csapat, ered mény és a kom mu ni ká ció A sport mint kom mu ni ká ci ót hor do zó esz köz Sport és mé dia Aján lott iro da lom Sport és mûvészetek (Takács Ferenc) A test kul tú ra és a mû vé sze tek A testkultúra képzômûvészeti és irodalmi hagyatéka Az ôs kor Az óko ri Egyip tom Az óko ri Elô-Ázsia Az óko ri gö rög mû vé szet és a sport A Ró mai Bi ro da lom test kul tú rá ja és mû vé sze te Test kul tú ra és mû vé szet a kö zép ko ri Eu ró pá ban A re ne szánsz mû vé szet és test kul tú ra A mo dern spor tok és a mû vé sze tek Aján lott iro da lom A tár sa da lom, az ál lam, a po li ti ka, a jog és a sport kap cso la ta (Kolláth György) A sport alapvetô külsô meghatározói: társadalom, politika, ál lam és jog

20 Be ve ze tô, ala po zó meg kö ze lí té sek Az ál lam és jo ga A jog osztályozása dióhéjban a sporttal összefüggésben A sport po li ti ka egy év szá za dá ról a jog tük ré ben Az évi testnevelési törvény idôtálló tanulságai Jog hi á nyos sport élet 1945 és 1990 kö zött Po li ti kai rend szer vál to zás és a sport Elvek, tévutak és próbálkozások a sport állami-jogi sza bá lyo zá sá nak gya kor la tá ban Hatályos sporttörvényi rendelkezések, megoldások Jö vô kép a Nem ze ti Sport stra té gia men tén A sport fôbb alkotmányjogi, polgári jogi, büntetôjogi vo nat ko zá sai Fôbb ki fe je zé sek, de fi ní ci ók Aján lott iro da lom Az Eu ró pai Unió és sport (Nádori László) Az uni ós sport tör té ne ti hát te re A sport eu ró pai be ágya zott sá ga A ci vil szfé ra sze re pe a sport ban Prob lé mák, el lent mon dá sok az eu ró pai sport ban Az EU sport tá mo ga tá si po li ti ká ja Tá mo ga tott prog ra mok Le het sé ges tá mo ga tá si te rü le tek, cé lok Ta pasz ta la tok az EU- tá mo ga tá so kat il le tô en Ne ve lés sport ál tal Idô sö dés sport tal La kos sá gi sport Ver seny sport Sport gaz da ság Sport és kör nye zet vé de lem Aján lott iro da lom A sport presztízse (Kovács Árpád Velenczei Attila) A sportolás társadalmi feltételrendszere Magyarországon A spor to lás tár sa dal mi meg íté lé se Spor to lá si szo ká sok A sportolási szokások és a társadalmi helyzet összefüggései A spor to lás szín te rei A gyermeksport társadalmi feltételrendszere Magyarországon

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

120. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. augusztus 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

120. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. augusztus 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. augusztus 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK 26/2008. (VIII. 15.) OKM r. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelmé - nye i rõl szó ló

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben