SZÓFAJTAN. Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÓFAJTAN. Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó"

Átírás

1 SZÓFAJTAN A szófaj fogalma és jellemzése Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó környezete nélkül nem is árulja el szófaját: lép. A szófaj egyfajta minőség, amelyet négyféle tulajdonság határoz meg együttesen és kölcsönösen: a mondatbeli felhasználhatóság, a toldalékfelvevő képesség, a bővíthetőség, illetve a szótári jelentés típusa. A mondatbeli felhasználhatóságon azt értjük, hogy melyik szófaj milyen funkciót tölt be a mondatban. Az ige pl. mindig állítmány, a határozó csakis határozó. A toldalékfelvevő képesség azt jelenti, hogy egyes szófajoknak jellegzetes, saját toldalékolásuk, sőt tipikus jelezés- és ragozásrendszerük van, másoknak ellenben nincs ilyen, sőt semmiféle toldalékolásuk nincs. A bővíthetőség szempontja azt jelenti, hogy néhány szófajnak megvan a maga tipikus bővítménye. Az ige tipikus bővítménye a tárgy és a határozó. A jelentéstípusnak a szófaji minősítésekben játszott szerepén azt értjük, hogy a szófajok többségében, különösen az alapszófajokban (ige, főnév, melléknév, számnév és határozó) a valóság legáltalánosabb tudattartalmai tükröződnek: létfogalmak (ház, ajtó, telefon), tulajdonságfogalmak (nagy, zöld, hangos), mennyiségfogalmak (három, sok), cselekvésfogalmak (épül, csenget, nyaral), körülményfogalmak (lent, tegnap, hanyatt), viszonyfogalmak (alatt, hogy, volna) stb. A szófajtani rendszerezés és a szófajok rendszere A szófajok rendszerezése a nyelvtannak régi gondja, sőt a szófajoknak a minden tekintetben kielégítő osztályozása máig sem született meg.

2 I. Igék: megy megbetegszik, esik, van. II. Névszók: 1. főnevek: erdő, tündér; 2. melléknevek: zöld, tiszta; 3. számnevek: egy, öthatod, harmadik, sok; 4. névmások: én, olyan, ahány. III. Igenevek: 1. főnévi: ügetni, álmodni, megoldani; 2. melléknévi: álmodó, megoldandó, elvégzett; 3. határozói: ügetve, megoldván; IV. Határozószók: itt, tüstént, örömest. V. Viszonyszók: 1. névelők: a, az, egy; 2. névutók: alatt, múlva, nélkül; 3. kötőszók: és, hogy; 4. igekötők: be, ki, meg; 5. segédigék: fog, volna; 6. módosítószók: nem, bizony, -e. VI. Mondatszók: 1. indulatszók: jaj, nesze, puff; 2. felelő- és kérdőszók: igen, persze; nos, he.

3 A nem tiszta szófajúság és a szófajváltás A magyar nyelv szavai között sok olyan van, amely a felsorolt szófaji csoportok közül egyszerre többe is beleillik, illetőleg alkalmi vagy rendszeres használatától függően hol az egyik, hol a másik kategóriába sorolható. Három fajtája van: átmeneti, kereszteződő és kettős-hármas szófajúság. Átmeneti: igenevek, névutó-melléknevek: csöngetés utáni percek; a háború alatti évek. Kereszteződő szófajúság: Ha egy szó vagy szócsoport úgy hordozza két szófaji osztály több jellemző jegyét, hogy bármelyik érintett szófajba külön-külön is jól beleillik. Pl. kötőszói névmás és kötőszói határozószó (pl. aki, ahol). A kereszteződő szófajok bizonytalan esetei a szófaji rendszernek, s jórészt szemlélet és elhatározás dolga, melyik szófajcsoportba soroljuk őket. Kettős, hármas szófajúság: Ha egy szó vagy szócsoport mondatbeli szerepe és viselkedése alapján két vagy több szófaj szerepében szinte egyenrangúan léphet fel, de konkrét szóelőfordulásából vagy szóalakjából egyértelműen kiderül, melyik szófaji jellege uralkodó: fagy, les, zsarnok, reggel. A nem tiszta szófajúsággal rokon a szófajváltás. 1. alkalmi szófaji átcsapás: A szépeket szeretem; A jaj itt nem segít. 2. állandósult szófaji eltolódás: fogdmeg, félsz, ébresztő. Az ige Az ige a mindig állítmányi szerepű, a legtöbbször jelekkel, ragokkal ellátott, cselekvést, történést-állapotot vagy létezést kifejező szótári szó. A cselekvést jelentő ige olyan tevékenységet fejez ki, amely az alany akaratától, tudatos közreműködésétől függ (ír, dolgozik, sétál, gondolkodik).

4 A történést-állapotot jelentő ige olyan eseményt, változást fejez ki, amely független az alany akaratától, szándékától, tevékeny közreműködésétől (ragyog, fagy, fáj intéződik). A létezést jelentő ige az alany létét vagy nemlétét fejezi ki (van, lesz, nincs). Az ige a mondatban mindig állítmány. Jelei és ragjai megjelölik a cselekvő személyét, számát, a cselekvés módját, idejét. Az ige olyan szófaj, amely többé-kevésbé meghatározza a maga környezetét, bővítményeit (pl. félt vkit vmitől). Van ige, amelynek kötelező a vonzata, ugyanis nélküle nem állhat (pl. sejt vmit, alapszik vmin); van, amelynek csak lehetséges, tudniillik nélküle is állhat (pl. olvas, gondolkodik; olvas vmit, gondolkodik vmin). Az igéket egyébként hagyományosan aszerint osztályozhatjuk, hogy ki cselekszik, mire irányul a cselekvés, milyen lefolyásának foka, mértéke, minősége. A) A cselekvő és a cselekvés viszonya szempontjából van cselekvő, műveltető, szenvedő és visszaható ige. Valamennyiből képezhető még ható ige is. a) cselekvő ige: ír raboskodik b) műveltető ige azt fejezi ki, hogy az alany a cselekvést nem maga végzi, hanem mással végezteteti, illetőleg okozza: csináltat, mosdat. c) szenvedő ige azt fejezi ki, hogy a cselekvés mástól indul ki, de az alanyra hat; az alany nem végzi, hanem csak elszenvedi, elviseli a cselekvést: kerestetik. d) visszaható ige azt fejezi ki, hogy az alanytól kiinduló cselekvés vissza is hat rá: tegeződik. e) ható ige a cselekvés lehetőségét fejezi ki: nézhet. B) A cselekvés irányulása szerint, a tárgy szempontjából van tárgyas (tárggyal bővíthető) és tárgyatlan ige. C) Az igeszemlélet szerint befejezett és folyamatos igéket különböztetünk meg. A befejezett ige azt fejezi ki, hogy a cselekvés eléri célját vagy időben korlátozottan megy

5 végbe: megír, hazajön. A folyamatos ige azt fejezi ki, hogy a cselekvés nem éri el célját vagy időben korlátozás nélkül megy végbe: tervez, vásárol. A magyar ige befejezettségét és folyamatosságát elsősorban az igekötő megléte vagy hiánya jelöli, ugyanakkor az el igekötő nemegyszer épp a folyamatosság kifejezésére szolgál: eléldegél, elbámészkodik. Az akcióminőség szempontjából megkülönböztetünk tartós-huzamos igét, amely azt fejezi ki, hogy a cselekvés folyamatosan megy végbe (zúg, pislog, lépeget-gyakorítás) és mozzanatos igét, amely azt fejezi ki, hogy a cselekvés egyszer megy végbe vagy pillanatnyi ideig tart (villan, fellobban-kezdés, legyőz-bevégzés). Az ige helyes használata: 1. A folyóiratot járatjuk, a kisgyereket jártatjuk. 2. A zászlót fölvonatják, a nehezebb dolgot vontatják. 3. A kukoricát pattogatni lehet, az ostort pattogtatni. Terpeszkedő kifejezések: előadásra kerül, elintézést nyer, meghallgatásra talál, intézkedés történt. A névszók A főnév A főnév olyan szótári szó, amely élőlények, élettelen tárgyak vagy gondolati dolgok nevét jelöli. A főnév jelentésénél fogva az egyik leggyakrabban használt szófaj. A főnév mondatbeli szerepe igen változatos, ezért nagyon gazdag a jelezése és a ragozása is. A főnévnek a jelentés alapján két faja van: 1. köznév és 2. tulajdonnév. A köznév több egyforma dolog közös neve, mindig általánosítás eredménye. A tulajdonnév valakinek, valaminek a saját, külön elnevezése, nem tartalmaz általánosítást.

6 1. A köznevek lehetnek a) egyedi nevek (évszak, úr) b) gyűjtőnevek (növényzet, lakosság, hegység) c) anyagnevek (hús, kő) d) elvont nevek (jóság, lét, béke). 2. A tulajdonnevek lehetnek a) személynevek, b) állatnevek, c) földrajzi nevek, d) intézménynevek, e) címek, f) márkanevek. A melléknév A melléknév jelzői, állítmányi vagy mód- és állapotféle határozói szerepet játszó, a főnévnél kevésbé gazdag toldalékolású, személyek, tárgyak, dolgok tulajdonságát kifejező szótári szó. A magyarban a melléknevek nagy többsége fokozható, bár vannak fokozhatatlan melléknevek is (pl. heti, koromsötét). A számnév A számnév jelzői, állítmányi vagy szám-, illetve számállapot-határozói szerepet játszó, kevéssé toldalékolható, személyek, tárgyak, dolgok mennyiségét kifejező vagy a sorban elfoglalt helyét megjelölő szótári szó. A számnévnek két faja ismeretes: a határozott és a határozatlan. A határozott számnév lehet a) tőszámnév, b) sorszámnév, c) törtszámnév, d) osztószámnév (egy-egy). A határozatlan számnév csak hozzávetőleg nevezi meg a mennyiséget. A határozott számnévvel egyébként sokszor fejezünk ki határozatlan mennyiséget: Millió dolgom volt. A számnév helyes használata: kerület A névmás A névmás mondat- és alaktanilag a fő-, a mellék- és a számnévhez több tekintetben hasonlóan viselkedő, de tulajdonképpen azokat helyettesítő vagy azokra rámutató szótári

7 szó. A névmás önállóan nem jelöl valóságot, csak utalóeszköz, amely a beszédösszefüggésből, a beszédhelyzetből lesz tartalmas szó. 1. Személyes névmás: én, te, ő, mi, ti, ők; ön, önök, maga, maguk, kegyed; engem, bennünket, benneteket. A magyarban a személyes névmás ritkábban fordul elő, mint más nyelvekben, csak hangsúlyos helyzetben tesszük ki. 2. Birtokos névmás: enyém, tied, övé, mienk, tietek, övék; enyéim, tieid, övéi, mieink, tieitek, övéik. 3. Visszaható névmás. Azt fejezi ki, hogy a cselekvés visszahat az alanyra: magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk; nyomatékosan: önmagam, saját maga, magamagát stb. 4. Kölcsönös névmás. egymás 5. Mutató névmás. Közös tulajdonságuk, hogy magas és mély hangú alakváltozataik segítségével a megmutatott dolog, tulajdonság vagy mennyiség közeli vagy távoli voltára is képesek utalni. Főnévi mutató névmások: ez, az; emez, amaz; ugyanez, ugyanaz. Melléknévi: ilyen, olyan, ekkora, akkora, efféle, afféle, ilyenféle, olyanféle, ilyesmi, olyasmi, emilyen, amolyan, ugyanilyen, ogyanolyan Számnévi: ennyi, annyi, emennyi, amannyi, ugyanennyi, ugyanannyi 6. Kérdő névmás Főnévi: ki, mi Melléknévi: melyik, milyen, mekkora, miféle Számnévi: hány, mennyi, hányadik 7. Vonatkozó névmás Főnévi: (a)ki, (a)mely, (a)melyik

8 Melléknévi: amily(en), aminő, amekkora Számnévi: ahány, amennyi, ahányadik Az ami kezdi kiszorítani az amely-et. Használatukban eredetileg különbség van: az amely főnévvel megnevezett tárgyra vagy elvont dologra vonatkozik, az ami pedig elsősorban a főnévvel meg nem nevezett dologra, fogalomra utal. 8. Határozatlan és általános névmás Főnévi: valaki, valam Melléknévi: valamilyen, valamekkora Számnévi: néhány, valamennyi Főnévi: bárki, bármi, mindenki Melléknévi: bármilyen, akármilyen Számnévi: bármennyi, akárhány, minden Az igenév Az igenév igéből képzett olyan főnév, melléknév vagy határozószó, amelynek egyúttal igei sajátosságai is vannak. Főnévi, melléknévi és határozói igenevet különböztetünk meg: tűnődni, tűnődő, tűnődve. Az igenév tipikusan átmeneti szófaj: se nem ige, se nem igazán főnév, melléknév vagy határozószó. 1. Főnévi igenév olyan ni képzős származékszó, amely elvontan és általánosítva fejez ki cselekvést, történést, állapotot, létezést. Minden igéből képezhető, kivétel a nincs. Alapformája a ni képzős, ragozott formája azonban egész alaksorból áll: ápolnom, ápolnod, ápolnia, ápolnunk, ápolnotok, ápolniuk. 2. A melléknévi igenév elvileg minden igéből képezhető, de nem élünk minden lehetőséggel. Három fajtája van: a) folyamatos: megszépítő (messzeség); b)befejezett: feltört (ugar); c) beálló: adandó (alkalom) A melléknévi igenév lehet cselekvő értelmű: égő (szív), megfáradt (ember); szenvedő értelmű: eladó (ház), kiadó (szoba), megterített (asztal).

9 Sok melléknévi igenév jelentéstapadás következtében főnévvé vált. Pl. igazgató, költő, fagylalt, teendő, temető, vasaló. Vannak olyan melléknévi igenevek, amelyek a melléknevek szófajához kerültek közelebb: illő, fáradt, állandó. 3. A határozói igenév olyan va/-ve, -ván/-vén képzős igei származék, amely valamely cselekvéstartalmat határozói körülményként, rendszerint mód- vagy állapothatározóként nevez meg. A határozói igenév gyakran fordul elő nyomósító jellegű figura etymologicában: kérve kér, várva vár. A határozói igenév gyakran szerepel hiányos szerkezetű mondatokban állapothatározóként: Az ajtó zárva. Az egyik legtöbbet vitatott, legbonyolultabb nyelvhelyességi kérdés: be van festve, el van intézve, el van törve, meg vagyok fázva, ki vagy merülve, az ügy el lesz intézve, nincs megoldva, arcára van írva a kétségbeesés stb. A határozószó A határozószó a mindig határozói szerepet játszó, alig vagy egyáltalán nem toldalékolható, többnyire a cselekvés helyét, idejét, módját, esetenként a cselekvő állapotát, illetve valamely minőség fokát jelölő szótári szó. Előfordulhat, hogy ragos névszó és határozószó között épp a lehetséges átmeneti helyzet miatt nem könnyű az egyértelmű döntés. A határozószóknak három nagy alcsoportját különíthetjük el: 1. Határozott fogalmi tartalmú: bent, elöl, messze; korán, rögtön; egyedül, jócskán 2. Névmási: mindenütt, sehol; amióta, bármikor; némileg, bárhogyan. 3. A személyragos határozószók a személyes névmások raggal, névutóval kiegészült alakjai: nekem, tőled, róla, hozzánk. (kereszteződő szófajok) Egyik-másik határozószónak két alakja is van: fenn-fent, épp-éppen.

10 A viszonyszók A viszonyszók a mondat felépítésében részt vevő, de önmagukban mondatrészszerepet nem vállaló szótári szók. A névelő A névelő a mögötte álló főnév határozottságát vagy határozatlanságát emeli ki.a névelő általában hangsúlytalan, mindig egy főnévvel együtt szerepel, szórendi helye kötött. A névelő nem lehet mondatrész, toldalék nem járulhat hozzá, fogalmi tartalma nincs. Két fajtája van: határozott (a, az) határozatlan (egy). A határozott névelő egyébként nyomatékét vesztett főnévi mutató névmás, a határozatlan pedig nyomatéktalanná vált számnév. A névelő helyes használata: tulajdonnevek! A névutó A névutó olyan viszonyjelentést hordozó szó, amely az előtte álló ragtalan vagy ragos névszót határozóvá teszi. A névutók kifejezhetnek a) helyet: előtt, elé, alatt, alá; b) időt alatt, múlva, óta; c) elvontabb viszonyt: helyett, ellen, miatt, nélkül, végett. Tipikus nyelvhelyességi hiba a miatt és a végett névutó összetévesztése. A miatt az okhatározó, a végett a célhatározó kifejezésére szolgál. A kötőszó A kötőszó mondatrészek, mondategységek és mondategészek összekapcsolására, a közöttük levő nyelvtani és logikai viszony kifejezésére alkalmas szó. Funkció szerint megkülönböztetjük azokat a kötőszókat, amelyek mondatrészeket, a mondategységeket, illetőleg a mondategészeket kapcsolják össze.

11 Az összekapcsolt nyelvi egységek viszonya alapján lehetnek mellérendelők (pl. és, is. de, tehát) és alárendelők (ha, hogy, mert, mivel). Vannak egyes és páros kötőszók (akár-akár, mind-mind). Az és, s, meg, vagy kötőszók elé nem teszünk vesszőt, ha azonos mondatrészeket kapcsolnak össze. Az igekötő Az igekötő igéhez, igenévhez vagy más, igéből képzett névszóhoz kapcsolódó, annak jelentését a határozószókra emlékeztetető módosító szó. Szórendje háromféle lehet: egyenes (ha elöl áll), fordított (ha hátul áll) és megszakításos (ha az igekötő és az ige közé más szó ékelődik. Az igekötőnek sokféle jelentésfunkciója lehet: 1. A hely- és irányjelölés: átmegy, kihúz, lecsúszik. 2. Jelentésátvitellel kifejezheti a cselekvés különféle módjait, mozzanatait, körülményeit: megőrül, hozzálát, levizsgázik, eltúloz, félreért. 3. Sűrítés, tömörítés: fölcsenget Az igekötők használatában háromféle hiba szokott előfordulni: vagy fölöslegesen használjuk őket, vagy fölcseréljük őket, vagy elhagyjuk őket szükségtelenül. Fölösleges: bebiztosít, bepótol, kiértesít, kikézbesít, összekombinál. Felcserélés: átbeszél (megbeszél), benáthásodik (megnáthásodik), beszüntet (megszüntet). Elhagyás: bonyolít (lebonyolít) A megismételt igekötőt kötőjellel kapcsoljuk össze, és az igével egybeírjuk: ki-kinéz. Az ellentétes jelentésű igekötők elválnak az igétől: föl-le sétál, ki-be járkál.

12 A segédige A segédige olyan igei jellegű szó, amely úgy fejez ki mód-, idő-, szám- és személyviszonyt, hogy egyúttal valamely más szónak állítmányi szerepre alkalmas formáját is segíti megalkotni: lesz, volt, múlik, marad, fog, volna. Ezek a segédigék a főigétől abban különböznek, hogy nem teljes a jelentéstartalmuk. A módosítószó A módosítószó vagy valamely mondatrésznek, vagy az egész mondatnak módosítja a tartalmát, de egyúttal kifejezi a beszélőnek a mondottakhoz való szubjektív viszonyát. A módosítószó kifejezhet: a) bizonyosságot, valószínűséget: bizony, persze, valószínűleg b) bizonytalanságot: aligha, esetleg, talán c) igenlést: hogyne d) tagadást, tiltást: nem, ne, sem, se e) óhajtást: bárcsak f) érdeklődést: vajon, -e, ugye g) keveslést vagy sokallást: alig, csak, még, csupán. A mai nyelvszokás szerint a tagadásban szerepelhet a se is és a sem is. A mondatszók Az indulatszó Az indulatszó a beszélő érzelmeit, akaratát, ritkábban gondolatát fejezi ki tagolatlan mondat formájában. Amíg indulatszó, addig nem toldalékolható. Sokféle jelentésárnyalatot fejezhet ki: örömöt, bosszankodást, fájdalmat, vágyat, csodálkozást, figyelmeztetést, biztatást, hangutánzást stb. Az indulatszó lehet a) érzelmet nyilvánító: sej, ó, fuj, ejnye b) akaratot nyilvánító: nosza, pszt, hess, sicc (állathívogató, -terelő, -űző szavak) c) gondolatot nyilvánító: puff. Van, amelyik főnévként is gyakori (pl. jaj). Több indulatszóból igét képezhetünk (pl. jajgat). A több szótagú indulatszóknak néha nem az első, hanem a második szótagja a hangsúlyos (pl. ejha).

13 A felelő- és kérdőszó A felelő- és kérdőszók igen közel állnak az indulatszókhoz és a módosítószókhoz: Igen. Persze. Talán. Esetleg. Nem? Nos?

14 SZÓALAKTAN A szóalaktan mivolta, tárgya, helye a nyelvtanban A szóalaktan a nyelvtani szerkesztés egyik ága, amely a szóalakok létrejöttének szabályaival foglalkozik. A szótári szók rendszerint nem elemi valójukban kerülnek a mondatba, hanem többnyire valamilyen viszonyító mozzanatot, jelet vagy ragot is tartalmazva A különböző típusú nyelvek alaktana számottevő eltéréseket mutathat. Az agglutináló (toldalékoló) nyelvekben, mint amilyen az uráli nyelvcsaládba tartozó magyar is, a mondatbeli viszonyokat és a jelentés módosulásait alapvetően a jelek, ragok és a képzők fejezik ki. Az ilyen nyelvekben feltűnően magas a toldalékok száma, és a tövek és a toldalékok viszonylag jól elkülönülnek egymástól. A flektáló (hajlító) nyelvekben viszont, mint amilyenek az indoeurópai nyelvcsaládba tartozó orosz, német, angol stb.a mondatbeli viszonyokat és a jelntés módosulásait főként a tővel szinte felismerhetetlenül összeolvadó végződések, illetve a tőbeli hangváltozások fejezik ki. A szóelem fogalma és jellemzése, fajtái és csoportjai Az alaktan alapfogalma a szórész vagy szóelem (morféma), amely a nyelvnek a legkisebb jelentéses egysége. A szóelemek két nagy csoportra oszthatók: a) főszóelem, tőmorféma vagy egyszerűen szótő, amely a szóalak jelentésének a magvát hordozza. b) mellékszóelem, toldalékmorféma vagy egyszerűen toldalék (affixum). A toldalékokat részben helyzetük, részben szerepük szerint csoportosíthatjuk. A szótőhöz viszonyított helye szerint lehet:

15 a) szuffixum, ha a szótő mögött áll: (erdő)-ben b) praefixum, ha a szótő előtt áll: leg-(szebb), le-(szalad) c) infixum, ha beleékelődik a szótőbe (ez a magyartól teljesen idegen) A magyar nyelv toldalékainak nagy többsége szuffixum. Ez tipikusan az agglutináló nyelvek jellegzetessége. A magyar toldalék funkciója szerint háromféle: a) a képző megváltoztatja a szótári szó jelentését, és rendszerint új szót hoz létre b) a jel valamilyen viszonyjelentéssel (pl. mód, idő, hasonlítás, többség, birtoklás) módosítja a fogalmi jelentést c) a rag a mondatbeli viszonyítás és egyeztetés sajátos jelentésmozzanatával gazdagítva kijelöli a szó mondatbali szerepét, egyúttal lezárja a szóalak hangtestét a további toldalékolás elől. A morféma lehet még: a) szabad, ha önálló alakú és önálló jelentésű. Alakjuk egybeesik a szótári tővel. b) félszabad, ha önálló alakú, de járulékos jelentésű, önmagában sohasem mondatrész, hanem csak egy szabad morfémával együtt: előtt, az c) kötött, ha alakja és jelentése is járulékos, azaz valójában minden toldalék, amely csak a szabad morfémákkal együtt fordulhat elő, hozzájuk járulva alkot szóalakot. A szóelemek alaki viselkedése Sok morféma egyetlen alakú, vagyis minden helyzetben változatlan formában jelenik meg. Pl. golyó. Több morfémának azonban a különböző környezetekben többféle változata realizálódik. Az erdő főnévnek nem marad változatlan az alakja a különböző toldalékok előtt. Azt a jelenséget, hogy egy-egy morfémának más-más alaktani helyzetben két vagy több alakváltozata jelenhet meg, alternációnak nevezzük.

16 Ugyanazon morféma eltérő alakváltozatai pedig az alternánsok. Az alternáció a tövek és a toldalékok között egyaránt előfordulhat. Kétféle alternációt ismerünk: a szabad és a kötött alternációt. Szabad az alternáció, ha valamely szóelem két alakváltozata ugyanabban környezetben fölcserélhető: fel-föl, lopózik-lopódzik. Kötött az alternáció, ha valamely szóelem két alakváltozata ugyanabból a környezetből kizárja egymást: (ház)-ban, (kéz)-ben. A szabad alternáció többé-kevésbé a beszélő akaratától függ, a kötött alternációban azonban a beszélő nem dönthet szabadon, választását a nyelv mintegy előre megköti. A szóelemek egymáshoz kapcsolódása és határkérdései 1. A szótő megelőzi a toldalékokat, természetesen a felső- és a túlzófok jele a szótő elé kerül. 2. Egy szótőhöz többféle toldalék is járulhat: több képző, több jel, de rag csak egy. 3. A képző a jelet és a ragot is megelőzi, a jel viszont csak a ragot, s a rag után szabályosan további toldalék már nem állhat. Sok olyan szóalak, amelynek alaktani elemzése, azaz szóelemeinek egymástól való elhatárolása, szegmentálása nem okoz különösebb gondot: a tő, képző, jel és rag egyértelműen elkülönül egymástól. Vita van a megjelenő egy vagy több magánhangzó körül: a) tővéghangzós elmélet: történeti szemlélet eredménye. b) előhangzós elmélet: toldalék részeinek tekintjük őket. c) kötőhangzós elmélet (leggyakoribb felfogás) A nyelvtani tő fogalma, fajtái, típusai A tő szóalaknak az egyes toldalékoktól (és a kötőhangzóktól) megfosztott része, illetőleg a szótári szónak minden olyan változata, amelyhez toldalék járul vagy járulhat.

17 A szótári tővel egybeeső alak a szabad tőalak (erdő, hó). Az önállóan nem használatos pedig a kötött tőalak (erde-). A tő akkor egyalakú, ha minden toldalék előtt változatlan (pl. hajó-). A tő akkor többalakú, ha bizonyos toldalékok az egyik, mások a másik alakjához járulnak (pl. ég-ben, eg-(e)-k. A lexémák hasonlóan viselkedő tövei egy-egy tőtípust eredményeznek. Így alakul ki az ige- és a névszótövek tőtípusrendszere. A tövek használatának néhány egyéb kérdése Az azonos köz- és tulajdonnevek tőtípusa eltérhet: kő, követ, de Dobogókő-t. Aranyat vettem, Aranyt olvasom. A tőalakok használatában eléggé sok az ingadozás: nőm-nejem, szók-szavak, falukfalvak, teret ad-tért hódít. A tőváltozatok gyakran játszanak szerepet a jelentések elkülönítésében: fátyolos-fátylas. A jelezés és a ragozás Az igaragozás Az igetőhöz a ragozásban mód- vagy időjelek, illetve személyragok járulnak. Az igealakokban fontos szerep jut a jelöletlenségnek, pontosabban a jelnek vagy ragnak. Egy-egy ige valamennyi jelezett, ragos és segédigés alakja együtt az igeragozási rendszer. Az ige jelei Az ige jelei a mód- és az időjelek. Igemódok: 1. kijelentő mód: materiális jele nincs 2. feltételes mód: -na/-ne, -ná/-né 3. felszólító mód: -j Igeidők:

18 1. jelen idő: materiális jele nincs 2. múlt idő: -t, -tt 3. jövő idő Ami az igemódok és az igeidők kapcsolatát illeti, nincs meg mindhárom módban mindhárom idő. A kijelentő módnak van jelen, múlt és jövő ideje. A feltételes módban csak jelen és múlt idő van. A felszólító módnak csak jelen ideje van. Az ige ragjai Az ige ragjai a személyragok. Mindig kifejezik az alany számát és személyét. A magyarban különbség van az alanyi és tárgyas ragozás között. Ez nyelvünknek az indoeurópai nyelvektől elütő egyik legfőbb sajátsága. Az alanyi ragozást újabban általános, a tárgyast határozott ragozásnak is nevezik. Az ikes és iktelen ragozás az utóbbi időben meglehetősen összekeveredett. Néhány ige ikessé vált (pl. folyik, úszik), mások meg iktelenek lettek (pl. lép, rogy). Ezért ma már csak az állandó ikes igéket ragozzuk szabályosan, őket is inkább csak kijelentő módban: alszom, alszol, alszik, iszom, iszol, iszik stb. Van jó néhány igénk, amelynek mindkét változatban megvan a lényegében teljes ragozási sora: cigarettáz(ik), szivaroz(ik), zongoráz(ik). Az ún. változó ikes igék még 3. személyben is ingadoznak: hull-hullik. Tárgyas ragozása csak a tárgyas igéknek lehet. Az igeragozással függ össze az egyik legfeltűnőbb nyelvhelyességi hiba, suksükölés, szukszükölés. Ekkor a kijelentő mód tárgyas ragozású igealakjai helyett felszólítókat használunk. A hiba lényege, hogy a t végű igék némely kijelentő tárgyas alakját nem különböztetjük meg a felszólítótól, bár meg kellene.

19 A névszóragozás A névszótövekhez a ragozásban jelek és eset- (vagy viszony) ragok járulnak. A morféma szerepe itt is nagyon fontos A névszók jelei A többes szám jele: -k A birtokjel: -é A birtoktöbbesítő jel: -i, -ai/-ei, -jai/-jei A birtokos személyjelek: -m, -d, -a/-e, -ja/-je, 0, -nk. unk/-ünk, -tok/-tek/-tök, -k, - uk/-ük A fokjelek: -bb-b, leg-, legesleg- A kiemelő jel:-ik A névszók ragjai Az alany ragja: 0 A tárgy ragja: -t A birtokos jelző ragja:-nak/-nek A határozóragok: pl. ban/-ben, -kor, -n, -an/-en, -nál/-nél A főnév ragjai az esetragok. A szóalkotás módjai A szóösszetétel Két szót egyetlen új szóvá illesztünk össze. Az új morfológiai egység jelentéstartalma más, mint az elemek jelentése egyenként, bár az új jelentésben az eredeti elemek jelentéstartalma a meghatározó. Előtag+utótag

20 Az összetett szók osztályozása Megkülönböztetünk szerves és szervetlen összetételeket. A szerves összetett szókat az jellemzi, hogy elemei között alá- vagy mellérendelés ismerhető fel. A szervetlen összetett szavak tagjai között az előbbihez hasonló két fő viszony egyike sincs meg (mégsem, adjisten). Összetett szavaink között a szervetlenek kevésbé jelentősek. A szerves szóösszetétel A szerves összetett szavakat két csoportra osztjuk: alárendelt és mellérendelt összetett szókra. Alárendelt szóösszetételek: Az előtag az utótagnak mondattani tekintetben alá van rendelve, alárendelt bővítménye. Az alárendelt összetett szavakat az elő- és az utótag közti szószerkezeti viszony alapján csoportosítjuk. Lehet: alanyos, tárgyas, határozós, jelzős. Aszerint is vizsgáljuk az összetételeket, hogy a szószerkezeti viszonynak van-e nyelvi jelölője, vagyis jelöltek vagy jelöletlenek. 1. Az alanyos összetett szó jelöletlen, mert az alanynak nincs a mondatban nyelvi jele. Pl. villámsújtotta, dércsípte, madárlátta. 2. Tárgyas a) jelöletlen: békeszerető, jótevő, névadó b) jelölt: ellentmond, egyetért, semmitmondó 3. Határozós a) jelöletlen: érzelemgazdag, társszerző b) jelölt: élenjáró, fülbemászó, útonálló 4. Jelzős a) minőségjelzős (jelöletlen): gyorsvonat, kishitű, akácerdő, kölyökkutya, cserépkályha

21 b) mennyiségjelzős (jelöletlen): húszéves, ötujjas, tízpróba, háromszög c) birtokos jelzős - jelöletlen: rügyfakadás, rigófütty - jelölt: bolondokháza 5. Jelentéstömörítő népgyűlés: a nép számára, részvételével rendezett gyűlés házasságlevél Mellérendelt szóösszetételek 1. Kettőztetés: csak-csak 2. Ikerítés: zireg-zörög, ákombákom, locspocs, lárifári, csiribiri, zenebona 3. Két önálló szó összeillesztésével is alakulhatnak mellérendelő összetett szavak. a) Álikerszóknak nevezzük azokat az összetett szókat, amelyek két önálló alakú és jelentésű szó egybekapcsolásával jöttek létre: ámul-bámul, súgbúg, fúr-farag b) A laza szerkezetű mellérendelő összetett szavakat az különbözteti meg az álikerszóktól, hogy összetevő elemeik ellentétes értelműek is lehetnek, nem csak rokon értelműek: sülve-főve, égen-földön. c) A valódi mellérendelő szavak fő jellemzője az, hogy a tagok teljes mértékben összeforrtak, s toldalékot mindig csak az utótagjukhoz illeszthetünk: maholnap, szerteszét, rúgkapál A szóképzés Igeképző, névszóképző, igenévképző Igéből igét: szeret-het Névszóból igét: tavasz-odik Igéből névszót: búg-ó

22 Névszóból névszót: kedves-ség Igéből igenevet képzők: olvas-ni Ritkább szóalkotási módok 1.Szóelvonásnak nevezzük azt a szóalkotási módot, amelyben egy látszólagos vagy rosszul tagolt képzésből egy addig nem létező alapszót következtethetünk ki, vonunk el. Ma főleg igék alakulnak ily módon: nagytakarítás, gyorsírás, bájcsevegés, helyesírás. 2.Szóhasadásnak nevezzük azt a jelenséget, amelyben valamely szó alakváltozatai eltérő jelentésű önálló szókká fejlődnek: cseléd-család, csekély-sekély. 3. Mozaikszó-alkotás. Ez a szóalkotási mód nyelvünkben meglehetősen új. A 20. században a köznevek területére is átterjedt a mozaikszók alkotása: vécé, tévé, gyes, áfa. 4.Szóvegyülés ha két különböző szó elemei véletlenül vagy tudatosan többször is keverednek egymással: ordít x kiabál ordibál, zavar x kerget zargat, csokor x bokréta csokréta, rémítő x ijesztő rémísztő, motor x hotel motel 5. Népetimológia vagy szóértelmesítés: valamely szokatlan, többnyire idegen szót már meglévő ismert szóhoz hasonlóvá tesszük: milföld-mérföld, nyugdíjas-nyögdíjas, televízió-televíziló, peronoszpóra-fenerosszpora, agronómus-ugrómókus, cowboykanboy stb.

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő Nyelvtan Nyelvi jelek o szavak (lexéma o szóelem (morféma: szótő és toldalék) o tovább bonthatók fonémákra (jelelemek) Nyelv 3 szint o hangok o szavak o mondatok o nyelvtan szintek egymásra épülésének

Részletesebben

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával!

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával! Kedves 3.A osztály! A dolgozathoz való gyakorlás elősegítése érdekében küldök egy feladatsort, melyhez megoldókulcsot is csatoltam. Csütörtökön megtaláltok az iskolában, ha bármi kérdésetek van, tudunk

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

MORFOLÓGIAI FELÉPÍTÉS

MORFOLÓGIAI FELÉPÍTÉS A SZÓÖSSZETÉTEL SZÓÖSSZETÉTEL Két vagy több szóalak összekapcsolásával hozunk létre új lexémát Tudatos szóalkotás és véletlenszerű keletkezés Létrejöttüket nemcsak szintaktikai szabályok, hanem szemantikai,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

Információkereső tezaurusz

Információkereső tezaurusz Információkereső tezaurusz a magyar leíró szófajtan köréből Bevezető a tezauruszkészítésről. Az ige mediális ige M: Történést, állapotot kifejező ige. H középige F ige A alanytalan ige fakultatív alanyú

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi?

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? Hányadik? Hányad? : 1.) Határozott számnév a) Tőszámnév

Részletesebben

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás.

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás. Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály Visontai Barnabás visontai.barnabas@gmail.com Nyelvtan 5-6. osztály összefoglaló Anyanyelv, magyar nyelv A nyelvet

Részletesebben

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN Osiris Kiadó Budapest, 1998 TARTALOM Előszó 13 MONDATTAN (É. Kiss Katalin) 1. A mondattan tárgya és alapfogalmai 17 1.1. A mondattan tárgya

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN Osiris Kiadó Budapest, 2003 TARTALOM Előszó 13 MONDATTAN É. Kiss Katalin 1. A mondattan tárgya és alapfogalmai (Yp) 1.1. A mondattan tárgya

Részletesebben

A szóképzés. A szóalkotásnak az a módja, amikor a szótőhöz egy képző hozzájárulásával új szó jön létre.

A szóképzés. A szóalkotásnak az a módja, amikor a szótőhöz egy képző hozzájárulásával új szó jön létre. A szóképzés A szóképzés A szóképzés A szóalkotásnak az a módja, amikor a szótőhöz egy képző hozzájárulásával új szó jön létre. Képző tulajdonságai új szót hoz létre Képző tulajdonságai új szót hoz létre

Részletesebben

Imre Flóra Mondattan (jegyzet)

Imre Flóra Mondattan (jegyzet) Imre Flóra Mondattan (jegyzet) 1. A mondat A mondat a szöveg láncszemnyi egysége. A szöveg összefüggő mondatok sorából épül fel. Talán a legnehezebben definiálható nyelvi szint, mivel szoros összefüggésben

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Tartalom Az ige alakjai 5 A., t' r za anyt es a argyas ragozas 6 K.. Jeen tö o mo'd 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37 Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Felszólító

Részletesebben

2

2 1 DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXIII. DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK Szerkesztette NAGY

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI

Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI Erdélyi Tankönyvtanács Kolozsvár, 2014 A jegyzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta Az elektronikus változat az

Részletesebben

Szófajtan (A. Jászó Anna: A magyar nyelv könyve alapján)

Szófajtan (A. Jászó Anna: A magyar nyelv könyve alapján) Szófajtan (A. Jászó Anna: A magyar nyelv könyve alapján) 1. A szóalakok, szófajok a nyelv rendszerében 2. A szófaj fogalma 3. Szófajváltás, többes szófajúság 4. A szófajtani rendszerezés 5. Az igék 6/1.

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Ungarisch. Grammatische Strukturen/lexikalische Einheiten Nével : Határozott, határozatlan

Ungarisch. Grammatische Strukturen/lexikalische Einheiten Nével : Határozott, határozatlan Ungarisch Die Zuordnung der grammatischen Strukturen und lexikalischen Einheiten zu den Funktionen ist exemplarisch zu verstehen. Die angeführten Strukturen werden auch in anderen Zusammenhängen auftreten

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Az összetett szavak. I. Részei ELŐTAG + UTÓTAG

Az összetett szavak. I. Részei ELŐTAG + UTÓTAG Az összetett szavak I. Részei ELŐTAG + UTÓTAG II. Keletkezése és jelentése Két vagy több meglévő szó összekapcsolása Az új szó megmagyarázható az előtag és utótag jelentésével gyermekkor (az emberi élet

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Szófajtan és morfológia

Szófajtan és morfológia Csernicskó István Karmacsi Zoltán Szófajtan és morfológia Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén

Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén P P K E N Y D I 2 0 1 5. 0 2. 0 5. B U D A P E S T T E P E R I C S J Ó Z S E F 1 Áttekintés Adatközlők nem, kor és lakóhely

Részletesebben

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA A MAGYAR NYELV KÖNYVE Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA TREZOR KIADÓ Budapest, 2004 TARTALOM Előszó (A. Jaszó Anna) 9 Általános ismeretek a nyelvről és a nyelvtudományról

Részletesebben

SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS

SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS Demény Piroska Szilágyi Mária SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS KOLOZSVÁR, 2011 Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményéből Véleményezte Dr.

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

A szóösszetételek. 8. évfolyam

A szóösszetételek. 8. évfolyam A szóösszetételek 8. évfolyam VAD BŐR NAGY ELŐ CSEPŰ ÉT FÉRC SZABAD ZABI VENDÉG ÓRA Utótagom az előtagod Találd ki azt a közös szót, amely a táblázatban megadott első szónak utótagja, a másodiknak előtagja!

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv 3. (Alaktan) A tantárgy típusa DF DD DS

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

GONDOLATOK SZEMÉLYJELES SZÁMNEVEINKRÖL ÉS NÉVMÁSAINKRÓL

GONDOLATOK SZEMÉLYJELES SZÁMNEVEINKRÖL ÉS NÉVMÁSAINKRÓL GONDOLATOK SZEMÉLYJELES SZÁMNEVEINKRÖL ÉS NÉVMÁSAINKRÓL LACZKÓ KRISZTINA 1. Jakab István A névszói személyragozás kérdéséhez című kisebb tanulmányában veti fel a következöket: "... a névszói személyragozásnak

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés.

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. nyelvtani gyakorló 9. évfolyam 1. mi a kommunikáció? -közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. 2. kommunikációs folyamat tényezői:

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою MAGYAR NYELV 5-9. osztály Bevezető Az anyanyelvi oktatás célja az önazonosság megőrzése és erősítése,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 8. rész Miért vannak a névszói mellett

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Magyar nyelv 7. 7_NY_TK_1F_2017.indd :36

Magyar nyelv 7. 7_NY_TK_1F_2017.indd :36 Magyar nyelv 7. Az, hogy anyanyelvemen írok, nem fogalmazás, hanem a lélek lélegzése, a legközvetlenebb közlés, szabad úszás, ösztön és élet. Kosztolányi Dezső Magyar nyelv Tankönyv Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2015. november 25. Témaválasztás házi dolgozatra (ע "ו ( igeragozás Ismétlés: Mondatok: Arnold & Choi 5. rész A mondat belső

Részletesebben

LEÍRÓ GRAMMATIKAI ISMERETEK

LEÍRÓ GRAMMATIKAI ISMERETEK Magyarnyelv-tanári segédkönyvek LEÍRÓ GRAMMATIKAI ISMERETEK Magyar mint idegen nyelv szakos hallgatók részére Balogh Judit Bölcsészettudományi Kar 2018 LEÍRÓ GRAMMATIKAI ISMERETEK Magyar mint idegen nyelv

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan

Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan Alaktan tárgya: - a szó szerkezetének vizsgálata asztal+ig, asztal+on, hajó+ig - a szó elemeinek különféle csoportosítási lehetőségei szótő + affixumok (toldalékok)

Részletesebben

SZÓFAJOK. Összefoglalás

SZÓFAJOK. Összefoglalás SZÓFAJOK Összefoglalás ALAPSZÓFAJOK IGE : olvas, tanul, villámlik, megy, gondol, ígér FŐNÉV: asztal, jóság, jóságot, élet MELLÉKNÉV: ügyes, gonosz, jó NÉVSZÓK SZÁMNÉV: negyedik, öt, hatod, első, kevés

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škől TERRA vydavateľstvo, s. r. o.

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós Az angol nyelv logikája 2 I. rész Az angol nyelv logikája 3 E könyv célja, hogy megtapasztald: nyelvet tanulni nem nehéz és a tanulás pillanata a megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi

Részletesebben

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz!

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz! 1. tétel: A mondat fogalma. A mondat fajai a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint. A modalitás. A grammatikai forma és a funkció ellentmondása Mondat: a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége.

Részletesebben

A birtoklás kifejezése a magyarban és az olaszban W. Somogyi Judit

A birtoklás kifejezése a magyarban és az olaszban W. Somogyi Judit A birtoklás kifejezése a magyarban és az olaszban W. Somogyi Judit 1. A birtoklást, a valamihez való tartozást, a birtok és birtokos között fennálló kapcsolatot az egyes nyelvek eltérő morfo-szintaktikai

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK A MAGYARÓRÁN Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április 10-12.

Részletesebben

Hogyan tanulhatod tehát értelmesen a magyar nyelvtant?

Hogyan tanulhatod tehát értelmesen a magyar nyelvtant? Hogyan tanulhatod tehát értelmesen a magyar nyelvtant? Ha az eddigieket nemcsak gondolkozva olvastad, hanem továbbgondolva is, akkor biztosan kezded már látni magad is, hogyan tudhatsz a legértelmesebben

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet Tanmenetjavaslat az ÉDES ANYANYELVÜNK Magyar nyelvtan és kommunikáció címû állandó használatú tankönyvhöz, valamint a VILÁGVÁNDOR címû feladatfüzethez 6. évfolyam

Részletesebben

Szófajtani tezaurusz, avagy szófaji rendszerünk szerkezete (Előadás)

Szófajtani tezaurusz, avagy szófaji rendszerünk szerkezete (Előadás) Szófajtani tezaurusz, avagy szófaji rendszerünk szerkezete (Előadás) I. 1. Bevezető (1. dia): Anyanyelvünk szófaji rendszere szinte adja magát a tezaurusz formában való feldolgozásra: a szófaji kategóriák

Részletesebben

2. A helyesírási alapelvek

2. A helyesírási alapelvek A helyesírási alapelvek 2. 2. A helyesírási alapelvek 2.1. A kiejtés szerinti írásmód A kiejtés szerinti írás elve azt jelenti, hogy a szóelemeket a köznyelvi kiejtésük szerint írjuk le. A kiejtés szerinti

Részletesebben

Ne csak nézz, láss is!

Ne csak nézz, láss is! A változat 1. ISMÉTLÉS MIT TANULTÁL EDDIG? 1. Ne csak nézz, láss is! a) Karikázd be a szólás igéit! b) Állapítsd meg az igék ragozását, módját, idejét! c) Írd be a táblázatba az igék jelen idejű, határozott

Részletesebben

Gedeon Márta. A határozott és a határozatlan ragozásról

Gedeon Márta. A határozott és a határozatlan ragozásról Gedeon Márta A határozott és a határozatlan ragozásról Magyar mint idegennyelv és angol tanárként pályám legelején észrevettem, hogy az angollal sokkal gyorsabban érik el az A2-es szintet diákjaim, sokkal

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Magyar nyelv 7. évfolyam TANulói munkafüzet KÉSZÍTETTÉK: Effné Nagy Zsuzsanna Gyuricza Zsolt A kiadvány KHF/4543-13/2008. engedélyszámon 2008.12.06. időponttól tankönyvi

Részletesebben

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az írással és a helyesírással kapcsolatos tantervi követelmények a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen az 1 8. osztályban a 2012-ben megjelent Kerettanterv alapján Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P043A10311* TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Kedd, 2005. február 01. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

A VALÓ SZÓFAJI MIVOLTÁRÓL

A VALÓ SZÓFAJI MIVOLTÁRÓL A VALÓ SZÓFAJI MIVOLTÁRÓL Ács Károly verseiből való példákkal CSEH MÁRTA Pusztán a szóalak alapján a szó szófaji értékéről határozni sohasem tanácsos. A szó szófaji értékét a használati értéke határozza

Részletesebben

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Bárczi Géza Benkő Loránd Berrár Jolán MGYR NYELV TÖRTÉNETE SZERKESZTETTE Benkő Loránd NEMZETI TNKÖNYVKIDÓ, BUDPEST TRTLOM Bevezetés (írta Bárczi Géza) 5 szinkronikus és a diakronikus nyelvvizsgálat 7 nyelvtörténet

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Magyar nyelv 9. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET KÉSZÍTETTÉK: Valuska Lajos Gálosné Szűcs Emília A kiadvány KHF/1998-5/2009. engedélyszámon 2009.03.21. időponttól tankönyvi

Részletesebben

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A latin nyelv eredete és szerkezete Dióhéjban a

Részletesebben

/ \ / \ II. A Finnugor nyelvrokonság bizonyítékai. 1. tétel A magyar nyelv eredete

/ \ / \ II. A Finnugor nyelvrokonság bizonyítékai. 1. tétel A magyar nyelv eredete 1. tétel A magyar nyelv eredete I. A magyar nyelv az uráli nyelvek közé, a finnugor nyelvcsaládba tartozik. Ágrajzzal: Uráli nyelv Finnugor nyelvcsalád / \ / \ Szamojéd Finn-permi ág Ugor ág / \ Magyar

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak Tanmenetjavaslat a 6. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak 1 Ismerkedés az éves tananyaggal,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Tananyagfejlesztő: dr. Forró Orsolya. Vezetőszerkesztő: Valaczka András. Alkotószerkesztő: Téglásy Katalin

Tananyagfejlesztő: dr. Forró Orsolya. Vezetőszerkesztő: Valaczka András. Alkotószerkesztő: Téglásy Katalin A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 1 évfolyama számára és a 6. sz. melléklet, 6.01: Kerettanterv a szakközépiskolák 9 1 évfolyama

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. október 15. Ismétlés: igeragozás Arnold & Choi 3, 3.1 Az ige morfológiája, szintaxisa, szemantikája Az ige: cselekvést,

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 7. rész Miért nem értheted meg az

Részletesebben

1. A dolgozat témájának bemutatása:

1. A dolgozat témájának bemutatása: 1. A dolgozat témájának bemutatása: Zala megyében, a Mura folyó mentén 7 községben és a beköltözések révén 2 városban kaj horvát nyelvjárást beszélő mintegy 8-9 ezer fős népcsoport él. Dolgozatom témája

Részletesebben

Nagy Natália. Mai magyar nyelv (morfológia)

Nagy Natália. Mai magyar nyelv (morfológia) UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR FILOLÓGIAI TANSZÉK Nagy Natália Mai magyar nyelv (morfológia) Gyakorlati és elméleti segédeszköz az Ungvári Nemzeti Egyetem másodéves magyar szakos hallgatói részére Ungvár

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9 I. Alapozás: a német nyelvtan lelke 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9 II. A német nyelvtan törzse 4. Igeragozás 12 5. Szabályos

Részletesebben