Szófajtan (A. Jászó Anna: A magyar nyelv könyve alapján)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szófajtan (A. Jászó Anna: A magyar nyelv könyve alapján)"

Átírás

1 Szófajtan (A. Jászó Anna: A magyar nyelv könyve alapján) 1. A szóalakok, szófajok a nyelv rendszerében 2. A szófaj fogalma 3. Szófajváltás, többes szófajúság 4. A szófajtani rendszerezés 5. Az igék 6/1. A névszók-főnév 6/2. A névszók-melléknév 6/3. A névszók-számnév 6/4. A névszók-névmás 7. Az igenevek 8. A határozószók 9. A viszonyszók 9/1 A segédigék 9/2. A névelők 9/3. A névutók 9/4. Az igekötők 9/5 A kötőszók 9/6. A módosítószók 10. A mondatszók (indulatszó, felelő-kérdő-társalgási szó) 1

2 1. A szóalakok, szófajok a nyelv rendszerében 1. Artikulált hangok (fonémák) Hangtan (fonetika, fonológia, morfológia) 2. Hangcsoportok, szóelemek (morfémák) szófajtan 3. Szavak (lexémák) 4. Mondatrészek (szintagmák) Szintagmatan, mondattan 5. Mondatok Szemantika, textológia 6. szöveg 2

3 2. A szófaj fogalma Minden szótári szó egy szófajt képvisel. A szófaj a beszédben ill. a rögzített beszédben (pl. írás) mutatja meg valódi természetét. 1. Lexikai szófajiság: a lexéma szótári jelentéséhez kapcsolódik. Pl.: Futó gyermek futó: foly. melléknévi igenév A gyermek fut fut: ige stb. 2. Aktuális szófajiság: (szövegkörnyezettől függ) Pl.: A beteg ember beteg: melléknév A képzelt beteg beteg: főnév Este levelet írok este: időhatározó szó Szép ez az este este: főnév stb. A szófaj olyan minőség, amelyet négyféle tulajdonság határoz meg: 1. toldalékfelvevő képesség (Vannak sajátos toldalékolású, nem sajátos toldalékolású, és toldalék nélküli szavak.) 2. mondatbeli felhasználhatóság (Mondatrészi szerep. Az ige pl. mindig állítmány, a névszók lehetnek alanyi, állítmányi, jelzői, határozói stb. szerepben.) 3. bővíthetőség (Ige pl. határozóval, tárggyal, főnév pl. jelzővel bővíthető.) 4. a szótári jelentés típusa Cselekvésfogalmak: épül, csenget, nyaral; Létfogalmak: ház, ajtó, telefon; Tulajdonságfogalmak: nagy, zöld, hangos Mennyiségfogalmak: három, sok Körülményfogalmak: lent, tegnap, hanyatt Viszonyfogalmak: alatt, volna stb. 3

4 3. Szófajváltás, többes szófajúság 1. Átmeneti szófajok: igenevek (pl. a bíró vezette mérkőzés-a bíró által vezetett mérkőzés- mondatban melléknévi szerep) névutó-melléknevek (a háború alatti éhség) 2. Kereszteződő szófajok: pl. kötőszói névmások. Aki nem lép egyszerre (névmás) de: Leütötte Pistát, aki elájult. (kötőszói szerep) 3. Szófajváltás: 3/1. aktuális szófajváltás (jelentésforma változik, jelentéstartalom nem) Pl.: Csak a szép nőket szeretem. Szeretem a nőket, de csak a szépeket. (fiatal szép nőket fiatal szépeket csak jelzővel bővíthető!) 3/2. lexikai szófajváltás (jelentésforma és tartalom is változik) 3/2/1. részleges lexikai szófajváltás (megmarad az eredeti jelentés is) Utálom a vörösöket! (pl. A vörös hajú embereket) Többféle mondatrészi szerep. 3/2/2. teljes lexikai szófajváltás (eltűnik az eredeti jelentés) Pl.: Jobbágy, kocsi, légyott (jobbágy mint hűbéres; kocsi Kocs községből való; légyott Légy ott! Stb.) 4. Többes szófajúság: Pl. főnév és melléknév: magyar Ige és névszó: fagy, dob Határozószó és főnév: este, reggel Főnév és melléknév -árva -derék -vörös (m. komcsi) -ötvenhat stb. 4

5 4. A szófajtani rendszerezés a. Igék: él, repül, halad b. Névszók: 1. főnév: Lajos, kutya, tisztás 2. melléknév: zöld, tiszta 3. számnév: egy, második, egyhatod, sok 4. névmás: én, olyan, senki c. Igenevek 1. főnévi igenév: megoldani 2. melléknévi igenév: megoldó, megoldandó, megoldott 3. határozói igenév: megoldván d. Határozószók: itt, ott, most, örömest stb. e. Viszonyszók 1. segédige: volt, lesz, fog 2. névutók: alatt, előtt, múlva 3. igekötő: fel, le, be, ki 4. névelő: a, az, 5. kötőszó: egy és, hogy 6. módosítószó: nem, bizony, -e f. Mondatszók 1. indulatszó: jaj, hej, sicc, kuss 2. felelő-, kérdőszó, társalgási szó: igen, persze, he, köszi 3. hangutánzó mondatszó: kopp, kukurikú, hapci 5

6 5. Az igék Az ige (verbum) jelekkel, ragokkal ellátott, cselekvést, történést, létezést kifejező szótári szó. Mondatrészként mindig állítmányi szerepben van. Igefajták: 1. Vonzatosság szempontjából: 1/1. alanytalan ige (pl. Hajnalodik.) 1/2. egyvonzatos ige (A ház áll.) 1/3. többvonzatos ige (János könyvet olvas.) 2. Igenemek szempontjából: 2/1. aktív igék a. cselekvő ~ a/1. tárgyatlan (intranzitív -)~fut, járkál, repül a/2. tárgyas (tranzitív valamit; azt )~horgol, érti a/2/1. alanyi ragozású ~ ( valamit ) horgol a/2/2. tárgyas ragozású ~ ( azt ) érti b. műveltető~ (mással végezteti) -éltet, írat, főzet c. kölcsönös ~ (társ kell hozzá)-küzd, verekszik d. visszaható ~ (visszahat a cselekvőre) mosakodik e. ható~(a csel. lehet.gét fejezi ki) moshat, mosathat 2/2. mediális igék a. medioaktív~ (csel. szerű) dobog, süt (a nap) b. valódi mediális~ (tört., lét.) esik, sötétedik, leég c. mediopassz.~(csel. más ált.) záródik, elintéződik 2/3. passzív igék-adatik; foglaltatik 3. Igeszemlélet szempontjából: 3/1. folyamatos igék (a csel nem éri el célját, v. időben nem korlátozott) reszket, tervez, vásárol 3/2. befejezett igék (a csel. eléri célját, v. időben korlátozott) megír, hazajön 4. Akcióminőség szempontjából: 6

7 4/1. tartós ~ zúg, repül 4/2. gyakorító ~ bólogat, meg-megáll 4/3. mozzanatos ~ villan, megfutamodik 5. Igemód szempontjából: 5/1. kijelentő módú ~ Megy. Repül. 5/2. feltételes módú ~ Menne. Repülne. 5/3. felszólító módú ~ Mehet. Repülhet. 6. Igeidő szempontjából: 6/1. jelen idejű ~ jön, megy. 6/2. múlt idejű ~ jött, ment 6/3. jövő idejű ~ jönni fog, majd jön, 7

8 6/1. A névszók-főnév A főnév (nomen substantivum) olyan szótári szó, mely élőlények, élettelen tárgyak, vagy fogalmak nevét jelöli. Mondatrészként bármely szerepet betölthet. Főnévfajták: 1. Köznév (több egyforma dolog közös neve) 1/1. egyedi név (egyes sz.-ban egy dolgot jelöl) fiú, orvos, galamb 1/2. anyagnév (a legkisebb darabja is azonos az egésszel) vas, kő, hús, bor 1/3. gyűjtőnév (több egyedből álló csoport közös neve) erdő, csapat, fenyves, társadalom, hegység 2. Tulajdonnév (v.kinek, v. v.minek a saját neve) 2/1. személynév a. családi név Kovács, Kossuth, Desewfy b. keresztnév Péter, Lajos, Arisztid c. ragadványnév (becenév) Peti, Balog, Suta 2/2. állatnév Morzsa, Ráró (spec.: törzskönyvi név) 2/3. földrajzi név Szabadság tér, Doroszlai-patak, New York, Merkur 2/4. intézménynév Kagylászati Minisztérium Gyöngyvédelmi és Kereskedelmi Osztálya 2/5. márkanév Fiat, Amodent 2/6. díjnév Nobel-díj, de: fizikai Nobel-díj 2/7. cím a. egyedi cím Az egri csillagok b. állandó cím Napi Hírmondó, Lyka Károly Művészettörténeti Vetélkedő 8

9 6/2. A névszók-melléknév A melléknév (nomen adiectivum) olyan szótári szó, mely személyek, tárgyak, dolgok tulajdonságát fejezi ki. Mondatrészként állítmányi, jelzői, vagy mód és állapotféle határozói szerepet is betölthet. Melléknévfajták: 1. Kifejezése szerint: 1/1. Érzékelhető, konkrét tulajdonság: meleg víz, hideg kő 1/2. Fogalmi, elvont tulajdonság: meleg barátság, hideg szív 2. Foka szerint: 2/1. alapfokú melléknév: hideg - 2/2. középfokú melléknév: hidegebb bb 2/3. felsőfokú melléknév: leghidegebb leg+bb 3. Jelentés szerint: 3/1. minősítő ~ (tulajdonság, állapot kif.): barna fiú, szőke leány, hideg tekintet 3/2. viszonyító ~ (más v.mihez való viszonyítás): szűz leány, spanyol nyelv, tavalyi hó (ált. nem fokozhatóak) 3/3. mennyiségjelölő ~ (mértéket, mennyiségbeli tul.): szemernyi fáradtság, tömérdek pénz, kis víz A mellékneveknek nagy szerepük van a közlés stílusértékének növelésében. (sötét gondolatok, őzike nézésű) 9

10 6/3. A névszók-számnév A számnév (nomen numerale) olyan szótári szó, mely személyek, tárgyak, dolgok mennyiségét, vagy sorban elfoglalt helyét fejezi ki. Mondatrészként állítmányi, jelzői, számhatározói, számállapot-határozói szerepet is betölthet. Számnévfajták: 1. Határozott számnév (pontos mennyiséget jelöl): 1/1. tőszámnév: egy, kettő, hatezer-százhuszonhat 1/2. sorszámnév: ötödik, tizedik, 1/3. törtszámnév: hatod, ötnyolcad 1/4. osztószámnév: egy-egy, hat-hat 2. Határozatlan számnév (pontatlan mennyiséget jelöl): sok, rengeteg, egypár Gyakori, hogy a határozott számnév is határozatlan mennyiséget jelöl: száz meg száz éve, 10

11 6/4. Névszók-névmás A névmás (pronomen) olyan szótári szó, mely alak-és mondattanilag a fő-mellék és számnevekhez hasonlóan viselkedik, és lényegében azokat helyettesítheti. Névmásfajták: 1. csak főnevet helyettesítő névmások: 1/1. személyes ~: én, te ő, mi, ti, ők; ön, maga, kegyed, engem, titeket, bennünket stb. 1/2. birtokos ~: enyém, tied, övé, mienk, tietek, övék, enyéim, mieink stb. 1/3. visszaható ~: magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk; önmagad, saját magad stb. 1/4. kölcsönös ~: egymás 2. fő-mellék- és számnevet helyettesítő névmások: 2/1. mutató ~: 2/1/a. főnévi mutató ~: ez, az (rámutató); emez, amaz (nyomósító), ugyanez, ugyanaz (azonosító) 2/1/b. melléknévi mutató ~: ilyen, akkora, efféle (rámutató), emilyen (nyomósító), ugyanilyen (azonosító) 2/1/c. számnévi mutató ~: ennyi, annyi (rámutató), emennyi, amannyi (nyomósító), ugyanennyi (azonosító) stb. 2/2. kérdő ~: 2/2/a. főnévi kérdő ~: ki, kicsoda, mi, micsoda 2/2/b. melléknévi kérdő ~: melyik, milyen, mekkora 2/2/c. számnévi kérdő ~: hány, mennyi, hányadik 11

12 2/3. vonatkozó ~: 2/1/a. főnévi vonatkozó ~: aki, amely, amelyik 2/1/b. melléknévi vonatkozó ~: amilyen, amekkora 2/1/c. számnévi vonatkozó ~: ahány, amennyi 2/4. határozatlan ~: 2/1/a. főnévi határozatlan ~: valaki, valami, valamely, némely, más, egyéb, többi 2/1/b. melléknévi határozatlan ~: valamelyik, valamilyen, valamekkora, némely, némi, holmi 2/1/c. számnévi határozatlan ~: néhány, megannyi, valamennyi, valahány 2/5. általános ~: 2/1/a. főnévi általános ~: gyűjtő: mindenki, ki-ki, mindnyájan megengedő: bárki, akárki, akármi tagadó: senki 2/1/b. melléknévi általános ~: gyűjtő: mindenféle, mindennemű, megengedő: bármi, bármilyen, akármilyen tagadó: semmilyen 2/1/c. számnévi általános ~: gyűjtő: minden megengedő: akárhány, bármennyi tagadó: sehány 12

13 7. Az igenevek Az igenév olyan igéből képzett főnév, melléknév, vagy határozószó, amelynek egyúttal igei sajátosságai is megmaradtak. Átmeneti szófaj. Az igenév fajtái: 1. Főnévi igenév (infinitivus): Elvontan fejez ki cselekvést, történést, állapotot, létezést. Képzője: -ni A fejedelem a havasokba ment medvét lőni. Ragozható! Pl.: Hajóznom, hajóznod, hajóznia, hajóznunk, hajóznotok, hajózniuk 2. Melléknévi igenév (participium): Az igei jelentéstartalmat minőségként, tulajdonságként nevezi meg. 2/1. folyamatos ~, képzője: -ó, -ő pl.: megszépítő messzeség vagy: a messzeség megszépítő. Számjelet, viszonyítóragot kaphat: ragyogóak, bátorítóan 2/2. befejezett ~, képzője: -t, -tt pl.: a kifogott hal. Számjelet, viszonyítóragot kaphat: a kifogottak sőt: a kifogottakat, kifogottaknak; vagy: madárlátta kenyér (ún. ige-igenév) stb. 2/3. beálló ~, képzője: -andó, -endő pl.: leláncolandó szikla. Számjelet, viszonyítóragot kaphat: leláncolandóaknak, leláncolandóakat, stb. 3. Határozói igenév (adverbium verbale): Valamely cselekvéstartalmat határozói körülményként nevez meg. Képzői: -va, -ve, -ván, -vén. Kiragadva, kiragadván Néha kaphat számjelet, viszonyítóragot, pl. kiragadvást, maradváink 13

14 8. A határozószók A határozószó (adverbium) a cselekmény helyét, idejét, módját, a cselekvő állapotát ill. valamely minőség fokát jelölő szótári szó. Mondatrészként mindig határozói szerepben áll. Alig, vagy egyáltalán nem toldalékolható. A határozószó fajtái: 1. Valóságos határozószó (Határozott fogalmi tartalmat fejez ki.) 1/1. helyet jelölő ~: alant, alul, bent, egyhelyben, elöl, előre, felül, lent, fölfelé, hátra, hátul, kétfelől, kint, kívül, közel, lefelé, távol stb. 1/2. időt jelölő ~: azonnal, egykor, egyszerre, éjféltájt, elvétve, folyton, hajdan, hamarabb, holnap, holnapután, idén, időközben, imént, immár, jövőre, későn, korán, ma, maholnap, mindjárt, most, nemrég, nemsokára, nyomban, örökre, rég, rögtön, soha, soká, tegnap, tüstént stb. 1/3. elvontabb körülményt jelölő ~: alattomban, alig, csak, egyedül, egyként, egymagában, egyúttal, együtt, elég, elsősorban, éppen, főleg, gyalog, hajadonfőtt, hamar, hanyatt, hirtelen, inkább, jócskán, kétrét, kissé, külön-külön, legalább, maga, mezítláb, nagyjából, napszámra, négyfelé, nyugton, oldalt, örömest, sebtében, suttyomban, szaporán, szemlátomást, találomra, vaktában, veszteg stb. 14

15 2. Névmási határozószó (Alkalmi utalással, vissza-vagy ráutalással fejez ki határozói körülményt.) 2/1. helyet jelölő ~: hol, merre, hova, meddig, honnan, itt, ott, emitt, amott, ide, oda, onnan, ahol, amerről, néhol, valahol, bárhol, akárhova, mindenütt, sehol, mindenhonnan stb. 2/2. időt jelölő ~: mikor, mióta, meddig, ekkor, akkor, amikor, amióta, valamikor, néha, bármikor stb. 2/3. elvontabb körülményt jelölő ~: hogyan, miként, miképpen, így, úgy, ekképp, akképp, ahogyan, amint, némileg, bárhogyan, akármint, mindenképpen, sehogyan stb. 15

16 9. A viszonyszók 9/1 A segédigék 9/2. A névelők 9/3. A névutók 9/4. Az igekötők 9/5 A kötőszók 9/6. A módosítószók A viszonyszók önmagukban toldalékfelvevő képességet nem mutató, mondatrészi szerepet nem betöltő, de a mondatban grammatikai, v. nyelvi-logikai viszonyokat kifejező szótári szóalakok. 9/1 A segédigék A ~ olyan igei jellegű viszonyszó, amely úgy fejez ki mód-, idő-, szám-, személyviszonyt, hogy egyúttal v.mely fogalomjelölő szóval együtt állítmányi formát alkot. (Pl. névszói-igei áll.) Az út titok marad. Segédige fajták: 1. névszói-igei állítmány igei segédigéi: Pl.: vagyok, vagy, van, vagyunk, vagytok, vannak. Voltam, voltál, volt, voltunk, voltatok, voltak. Leszek, leszel lesz, leszünk, lesztek, lesznek. 2. szóalakteremtő segédigék: volna, fog, vala 3. modális segédigék: szokott, talál, tetszik 4. segédigenevek (segédige + képző): lenni, lévén stb. 5. funkcióigék: folytat, végez 6. segédszók: (vmi) volta, (vmire) való 16

17 9/2. A névelők A ~ a mögötte álló főnév határozottságát, vagy határozatlanságát emeli ki, ill. logikailag egyedíti, vagy általánosítja a fn. t. Fajtái: 1. határozott ~: a; az 2. határozatlan ~: egy Lehet fukcionális, ill. konvencionális. Pl. a Kovács Pisti, a barátom stb. 9/3. A névutók A ~ olyan viszonyszó, amely az előtte álló ragtalan vagy ragos névszót határozóvá teszi. Formálisan önálló szó, de funkciója a ragokra ill. határozószókra emlékeztet. Sok névutó alakult raggá. Pl.: Feheruaru rea meneh chodou utu rea Fehérvárra menő hadiútra. Fajtái: 1. helyet kifejező ~: előtt elé, alatt, alá, alól, innen, túl stb. 2. időt kifejező ~: alatt, belül, előtt, fogva, hosszat, múlva, óta, tájt stb. 3. elvontabb körülményt kifejező ~: ellen, helyett, iránt, miatt, nélkül, részére, számára, végett stb. 4. ősi, kétszótagos ~: előtt, mögött, között stb. 5. újabb (ragos névszói eredetű) ~: alapján, értelmében, folyamán, javára, keretében, során stb. 17

18 6. raggá alakuló ~: -felé, -szerte, -számra stb. Néhány újabb, ragvonzó névutó főneve előtt is állhat: Túl a Tiszán, át a réten, keresztül az erdőn stb. 9/4. Az igekötők Az ~ az igenévhez vagy az igéből képzett névszóhoz kapcsolódó, annak jelentését a határozószókra emlékeztetően módosító viszonyszó. Szóelem is (prefixum). Fel, le be, ki, át, meg el, össze, vissza, abba, agyon, alá, által, alul, bele, benne, egybe, együtt, elé, ellen, elő, előre, félbe, közbe, közé, közre, közzé, külön, mellé, neki, oda, széjjel, szembe, szerte, szét, tele, tova, tönkre, túl, újjá, végbe, végig stb. Igekötőfajták: 1. szórend szerint: 1/1. egyenes szórendű (elöl álló)~: felmegy 1/2. fordított szórendű (hátul álló) ~: megy fel 1/3. megszakításos szórendű ~: fel fog menni 1/4. ismétlődő szórendű ~: fel felmegy 2. jelentésmódosítása szerint: 2/1. hely ill. irányjelölő ~: átmegy, kihúz 2/2. cselekvés körülményeit jelölő ~: a. befejezettség (perfektiváció) jel.: belefárad, bealkonyul b. kezdet, mozzanatosság, eredményesség jel.: elmegy, megörül, hozzálát 18

19 c. tartósság, gyakoriság jel.: eltréfál, elnézeget, eltöpreng 2/3. jelentésspecializáló ~: a. eltúlzott csel. jel.: túlérett, kirittyent elhibázott csel. jel.: elsóz, félreért visszájára ford. ige jel.: elszokik, visszafejlődik tárgyatlan igét tárgyasként jel.: kinő, kiáll igei vonzat megv. jel.: kilép, rálép (vmire) 9/5 A kötőszók A ~ -k mondatrészek, mondategységek, mondategészek összekapcsolására, a közöttük levő grammatikai logikai viszony jelölésére alkalmas szavak. És, is, meg, vagy, de, sőt, tehát, ezért, hiszen, ugyanis, tudniillik, ám, ámde, jóllehet, persze, hanem, nemcsak hanem is, részint részint, hogy, ha, mert, mint, mivel, minthogy, hogyha stb. Kötőszófajták: 1. funkció szerint: 1/1. alárendelő ~: mert, merthogy, mint, ha, mivel stb. 1/2. mellérendelő ~: és, s, de, vagy, akár, tehát stb. 1/3. alá- és mellérendelő ~: mert, bár, jóllehet, noha stb. 2. mondatkapcsolás sz.: 2/1. csak mondatkapcsoló ~: hogy, ha 2/2. mondat- és mondatrészkapcs. ~: és, tehát, vagy, vagy vagy, bár, ám, mert stb. 3. számuk sz.: 3/1. egyes ~: persze, de, minthogy stb. 19

20 3/2. páros ~: akár akár, mind mind stb. 3/3. hármas ~: nemcsak hanem is 9/6. A módosítószók A módosítószó v.mely mondatrésznek, vagy mondategésznek módosítja a tartalmát, kifejezve a közlőnek a közléshez való szubjektív viszonyát, attitűdjét is. Nem toldalékolhatók! A mondatszókhoz hasonlóan viselkedhetnek. Fajtái: 1. mondatból kimaradhatnak: még, igen, persze, egyáltalán, csupa, 2. Nem maradhatnak ki, ill. kérdésre válaszolnak: aligha, talán, bizonyára esetleg stb. 20

21 10. A mondatszók 10/1. Az indulatszó 10/2. A felelő-kérdő-társalgási szó A ~ -k általában toldalékolhatatlan, önálló tagolatlan mondatokként vagy tagmondatokként megjelenő, fogalmi tartalomra nem, vagy csak közvetlenül utaló szavak. 10/1. Az indulatszó Az ~ a beszélő érzelmeit, néha akaratát fejezi ki. Fajtái: 1. érzelmet kifejező ~: jaj, ó, óh, juj, hű, ejnye, ejha stb 2. akaratot nyilvánító ~ 2/1. perszonális érintkezés szavai: hé, pszt, csitt, zsupsz, hórukk stb. 2/1 állathívogató terelő űző szavak: hess, sicc, kuss, cicc, curukk, hajsz, ritye stb. 10/2. A felelő-kérdő-társalgási szó A ~ -k olyan tagolatlan mondatokat alkotnak, melyek vagy megválaszolják az eldöntendő kérdést, vagy megerősítik, elvetik a megelőző közlést, vagy maguk is kérdeznek nyomatékosító jelleggel. Fajtái: 1. válasszavak: Felhívhatlak? Igen. Persze. Talán. Nem. 2. közléserősítő, - elvető szavak: Nem jár az órád. Tényleg. Nem? De igen. 3. nyomatékosító kérdőszavak: Akarsz kávét?... Nos? 21

22 Szóalaktan 1. A szóelem fogalma, jellemzése 2. A szóelemek osztályozása 3. A szóalkotás módjai 4. A szóösszetétel (szerves, szervetlen szóösszetétel) 22

23 1. A szóelem fogalma, jellemzése A szóelem (morféma) a szóalaktan (morfológia) vizsgálatának tárgya. A szóelem több hangból álló nyelvtani egység, amelynek fontos szerepe van a jelentésben. Az agglutináló (toldalékoló) nyelvekben (mint pl. az uráli nyelvcsalád tagjai és azon belül a magyar) van jelentőségük. (A flexáló [hajlító] nyelvekben nincs. Ott gyakran a hangsúly, ill. segédigék fejezik ki a viszonyokat.) 2. A szóelemek osztályozása 1. Jelentés szerint: 1/1. szabad morféma (önálló jelentéssel) tőmorféma (szótő) (pl.: ház) 1/2. félszabad morféma (csak a szövegkörnyezetből köv. jel.) igekötő, kötőszó, névutó (pl.: kimegy, tehát, alatt) 1/3. kötött morféma: (nincs önálló jelentésük, csak jel. módosító szerepük) képző, jel, rag (pl.: repülés, repült, repülőben) 2. A lexémában elfoglalt helyük szerint: 2/1. Szótövek (tőmorfémák) 2/2. Affixumok (toldalékmorfémák) 2/2/1. Prefixumok (előmorfémák) 2/2/2. Szuffixumok (utómorfémák) a. Szuffixumok-képzők b. Szuffixumok-jelek c. Szuffixumok-ragok 23

24 3. alternáció szerint 1. állandó morfémák 1/1. tőmorféma: golyó -t, -ban, -s stb. 1/2. toldalékmorféma: meze i, rokon i stb. 2. alternációk 2/1. szabad alternáció (mindkét allomorf fölcserélhető) 2/1/1. tőmorféma: csoda-csuda 2/1/2. toldalékmorféma: lopó-zik lopó-dzik 2/2. kötött alternáció (a két alakváltozat kizárja egymást) 2/2/1. tőmorféma: ló-hoz lov-ász 2/2/2. toldalékmorféma: kéz-ben ház-ban 4. alaki viselkedés szerint: 1. materiális (testes) morfémák (van alakjuk és funkciójuk) pl.: ház at (t tárgyrag) 2. Ø (testetlen) morfémák 2/1. abszolút Ø morféma (nincs materiális változata) pl. alanyeset Ø morfémája (ház-) v. 1 sz. / 3. sz. ige (tanul-) 2/2. relatív Ø morféma (van materiális változata) Pl.: apámnak a helye apám- helye 24

25 5. egymáshoz kapcsolódás szerint 1. szintetikus (összerakó, sűrítő) a morfémakapcsolat akkor, ha a viszonyítást toldalékkal oldjuk meg. Pl.: Asztal-nál olvas-ok. 2. analitikus (szételemző, körülíró) a morfémakapcsolat akkor, ha lexémákkal fejezzük ki. Pl.: Asztal mellett olvasni fogok. Kapcsolódási sorrend: 1. prefixum 2. tő 3. képző 4. jel 5. rag 1.el 2. lob 3. -ban 4. -t 6. nak Kivétel pl.: nagy-ban-i könnye-bb-ít 25

26 2/3. Kötőhangzók kötőhangzó A toldalék hangteste példák van C CC -s, -k, m, d Ház-(a)-s Ír-(o)-m -tt, -ll Üt-(ö)-tt Rossz-(a)-ll -ként, -stul nap-(o)-nként kert-(e)-stül lehet C CVC -t tárgyrag Hal-(a)-t Udvar-t -sz igerag Ugor-sz ugr-(a)-sz -tok mond-tok mond-(o)-tok nincs V VC VCC CV CVC -ó, -i, ú -ul -unk -ka -ban, -nak -hoz Fáj-ó, föld-i Szótlan-ul Ír-unk Bárány-ka Ágy-ban Ház-hoz 26

27 A szótövek típusai: 1. igetövek 2. névszótövek A szótő a szóalak toldalékoktól és kötőhangoktól megfosztott, önálló jelentéssel bíró része. 1. igetövek: Egyalakú tövek Többalakú tövek 1. hangzókivető 2. v-s változatú tiszta v -s sz -es és v -s sz -es, d -s és v-s 3. sz -et d -vel v. z -vel váltakoztató 4. t -t s- sel v. sz -szel v.takozt. 5. n -es változatú 6. időtartamváltó Szabad tőalak Beszél-nek tanul(o)k Zörög -sz Sző -nek, lő -sz Lesz -nek, tesz -i Feksz ik, alsz ik Igyek szik Harag szik Vitat ják Me-gyünk Fúr -nak Kötött tőalakok Zörg-(ö)-k Szöv-(ö)-k Lev ő, tev és Feküd-t(e)-m Igyek eztem Haragud tam Vitas-s-a Men-nek Fur-kál 27

28 2. Névszótövek: Egyalakú tövek a. mássalh. végű b. magh.z végű Többalakú tövek a. msh. végű a/1. időtart. váltó a/2. hangzókivet. b. mgh. Végű b/1. id.tart. váltó b/2. hgzóhiányos b/3. hgszínváltó b/4. v -s vltozatú Szabad tőalak Ház ba, ház -ig Hajó t, hajó -ban Kéz ről, nyár ba Bokor ban Fa-fajta, alma-ként Borjú val Ajtó ban, erdő t Ló ról, fű ben Kötött tőalak Kez-(e)-t nyar-(a)-t Bokr-(o)-t Fá t, almá s Borj-(a)-s Ajta ja, erde je Lov-(a)-k, füv-(e)-s 28

29 Utómorfémák típusai 1.képző 2.jel 3. rag 1. képző A képző olyan toldalék, mely a szótőhöz kapcsolódva képzéssel (derivatio) eltérő jelentésű, szófajú szóalakot hoz létre. Alapszó (primitivum) képzett szó (derivatum) Fajtái: 1. igéből igét képző ~ (deverbális verbum) pl. szeret het 2. igéből névszót képző ~ (deverbális nómen) szeret és 3. névsz.ból igét képz. ~ (denominális verbum) tavasz odik 4. nsz.ból n.szót képz. ~ (denominális nómen) tavasz odás 5. határozósz.ból igét k. ~ (deadverbális verbum) közel ít 6. hat.szóból névszót k. ~ (deadverbális nómen) közel ség 7. igéből igenevet k. ~ 7/1. deverbális infinitivum (főnévi igenév ~) szeret ni 7/2. deverbális participium (mellékn. i.név~) szeret ő szeret ett szeret endő 7/3. deverbális adverbium verbale (hat.zói in.) szeret vén 29

30 igeképzők: 1. gyakorító: -gat, -get -og, -eg, -ög -ong, -eng, -öng -dos, -des, -dös stb. 2. mozzanatos: -an, -en -int -ít stb. 3. műveltető -at, -et, -tat, -tet 4. szenvedő: -at(ik), -et(ik), -tat(ik), -tet(ik) 5. visszaható: -kodik, -kedik, -ködik 6.ható -hat, -het névszóképzők: 1.egyedi név ~ -ó, -ő lopó -ár, -ér tanár -da, -de mosoda -ás, -és fürdetés -ság, -ség mennyiség - vány, -vény, -mány, -mény stb. látvány 2. gyűjtőnév ~ -dalom, -delem birodalom - ság, -ség erdőség 3. melléknév ~ -ós, -ős csuklós -ékony, -ékeny törékeny - atag, -eteg roskatag -i -ánk, -énk falánk 4. fosztóképző -alan, -elen, -talan, -telen istentelen 30

31 5. kicsinyítő (bece) ~ -ka, -ke, -cska, -cske Pistike -ca, -ce, casz, -cesz Laca, Lacesz -ci Laci -csi Pircsi -si Orsi -u anyu -us anyus, Lacus -kó Lackó -a Kata -dad, -ded stb. kisded, kerekded 6. egyéb ~ -asság, -esség -ász, -ész -zat, -zet -sdi -onc, -enc, -önc -lat, -let -ista -izmus -árium stb. 31

32 2. jel A jelek nem módosítják a szó szófaját, de árnyalják, gazdagítják, pontosítják jelentését. Fajtái: 2/1. igejelek 2/2. névszójelek 2/1. igejelek Igeidők Igemódok Kijelentő Ø Feltételes Felszólító -j -na,-ne, -ná, -né; volna Jelen Ø kér kér -ne kér -j Múlt -t, -tt kér -t kért volna - Jövő fog s.ige Kérni fog - - 2/2. névszójelek 1. többes szám jelei 1/1. általános többesjel -k székek 1/2. birtoktöbbesítő ~ -i, -ai, -ei, -jai, -jei székei 1/3. heterogén többség ~ -ék szomszédék 2. birtokjel -é fiamé 3. birtokos személy ~ -m, -d, -a/e, -ja/je, Ø, -nk, -unk, -ünk, -tok, -tek, -tök -uk, -ük, -juk, -jük kertünk 4. fokjel -Ø, -bb, leg + -bb legszebb 5. kiemelőjel -ik nagyobbik 32

33 3. rag 3/1. Az ige ragozása Az igeragok az igék kifejezésénél az alábbi funkciókat hordozzák: szám (1.sz. ; t.sz.) személy ( szem. mindkét számban). 3/1/1. Alanyi ragozás Általános iktelen ragozás, kijelentő mód Jelen idő Múlt idő Jövő idő Személy Személy Vár-o-k Vár-sz Vár- Ø Vár-unk Vár-tok Vár-nak Egyes szám Vár-t-a-m Vár-t-á-l Várt- Ø Többes szám Vár-t-unk Vár-t-a-tok Vár-t-a-k Várni fog -o-k Várni fog-sz Várni fog- Ø Várni fog-unk Várni fog-tok Várni fog-nak Feltételes mód Személy Személy Jelen idő Vár-né-k Vár-ná-l Vár-na Vár-ná-nk Vár-ná-tok Vár-ná-nak Múlt idő Egyes szám Vár-t-a-m volna Vár-t-á-l volna Várt- Ø volna Többes szám Vár-t-unk volna Vár-t-a-tok volna Vár-t-a-k volna 33

34 Felszólító mód személy Jelen idő Egyes szám Vár-j-a-k Várj-á-l, vár-j- Ø Vár-j-o-n Többes szám Vár-j-unk Vár-j-a-tok Vár-j-a-nak Általános ikes ragozás Kijelentő mód Feltételes m. Felszólító m. Jelen idő Személy Alsz-o-m Alsz-o-l Alsz-ik Egyes szám Alud-ná-m Alud-ná-l Alud-né-k/-na 3/1/2. Tárgyas ragozás kijelentő mód Jelen idő Múlt idő Jövő idő Személy Személy Vár-o-m Vár-o-d Vár- ja Vár-juk Vár-játok Vár-ják Egyes szám Vár-t-a-m Vár-t-a-d Vár-t- a Többes szám Vár-t-uk Vár-t-átok Vár-t-ák Alud-j-a-m Alud-j-á-l Alud-j-ék Várni fog -o-m Várni fog-o-d Várni fog- ja Várni fog-juk Várni fog-játok Várni fog-ják 34

35 Feltételes mód Személy Személy Jelen idő Vár-ná-m Vár-ná-d Vár-ná- Ø Vár-ná-nk Vár-ná-tok Vár-ná-k Múlt idő Egyes szám Vár-t-a-m volna Vár-t-a-d volna Várt- a volna Többes szám Vár-t-uk volna Vár-t-átok volna Vár-t-ák volna Felszólító mód személy Jelen idő Egyes szám Vár-j-a-m Várj-a-d, vár-d Vár-j-a Többes szám Vár-j-uk Vár-j-átok Vár-j-ák 35

36 3/2. A névszók ragozása 3/2/1. főnévi ragok Esetrag Az eset elnevezései -Ø Nominativus alanyeset -t Accusativus Tárgyeset -nak/-nek, -Ø Genitivus birtokos eset -ban/-ben -ba/-be -ból/-ből Inesivus bentlevéses eset Illativus behelyezéses eset Elativus kihelyezéses eset Példák Ház; gyermekek Ház-a-t; gyermekek-e-t Ház-nak; gyermekeknek Ház-ban; gyermekekben Ház-ba; gyermekek-be Ház-ból; gyermekekből Mondatbeli szerepei Alany Tárgy Birtokos jelző Hely-, idő-, mód-, ok-, áll.p. határozó Hely-, ok-, cél-,áll.p.-, erd. határozó Hely-, ok-, mód-, cél-, áll.p. határozó 36

37 Esetrag Az eset elnevezései Példák Mondatbeli szerepei -n/-on/-en/- ön -ra/-re -ról/-ről -nál/-nél -hoz/-hez/- höz -tól/-től Supressivus rajtalevés e. Sublativus ráhelyezéses eset Delativus lehelyezés e. Adessivus ottlevés e. Allativus közelítés e. Ablativus távolítás e. Ház-on; gyermekek-en Ház-ra; gyermekek-re Ház-ról; gyermekek-ről Ház-nál; gyermekeknél Ház-hoz; gyermekekhez Ház-tól; gyermekek-től Hely-, idő-, mód-, ok-, eszk. határozó Hely-, cél-, erd. -ok-, részeshat. Hely-, idő-, mód-, ok-, áll.p. határozó Hely-, idő-, eszk.-, has. h. Hely-, célh. Hely-, idő-, ok-, eredet határozó 37

38 Esetrag Az eset elnevezései Példák Mondatbeli szerepei -ig -nak/-nek -ként -vá/-vé -val/-vel -ért -ul/-ül Terminativus határeset Dativus részeseset Ház-ig; gyermekek-ig Ház-nak; gyermekeknek Ház-ként; gyermekekként Ház-zá; gyermekek-ké Essivusmodalis állapoteset Translativusfactivus eredménye. Instrumentaliscomitativus eszk.- társ e. Eszk.-, társ-, állp.-, módhatározó Ok-, célhatározó Casualisfinalis ok- és céleset Essivus szerepáll. e. Ház-zal; gyermekekkel Ház-ért; gyermekek-ért Ház-ul; gyermekek-ül Hely-, idő-, fok-mérték h. Hely-, cél-, - ok-, részes-, állp. hat. Mód-, áll.p. határozó Eredm.-, helyhatározó Állp.-, ered. célhatározó 38

39 3/2/1. melléknévi, számnévi ragok Viszonyrag Az eset elnevezései Példák Mondatbeli szerepei -n/-an/-en -lag/-leg -ul/-ül Hangtalanul; esetlen-ül Három-szor; két-szer, öt-ször -szor/-szer/- ször Modalisessivus módállp.h. alak Modalisessivus módállp.h. alak Essivusmodalis módállp.h. alak Multiplicativus számh.zói alak Hangos an het-en Újó-lag; egyéni-leg Mód-,fok-, állapoth. Mód-, tekintethat. Mód-, fok-, áll.p. határozó szám-, fokmértékhatározó 39

40 3. A szóalkotás módjai 3/1. (4.) szóösszetétel 3/2. szóképzés (lásd: szóelemek-utómorfémák hozzáadása) 3/3. szóelvonás 3/4. szórövidülés 3/5. mozaikszó-alkotás 3/6. szóösszevonás 3/7. szóvegyülés 3/8. népetimológia 3/9. köznevesülés 3/10. elemszilárdulás 3/11. szóhasadás 40

41 3/1. (4.) szóösszetétel A szóösszetétel (compositio) során összetett szó keletkezik. Az ~ szó egyetlen lexéma értékű, önálló jelentésű szóalak. Lehet két vagy többelemű. Morfológiai szempontból 1. előtag, 2. utótag alkotják. Szerkezetileg megkülönbözetünk 1. zárt szerkezetű összetett szók (endocentrikus-előtag és utótag megkülönböztethető, utótag kap toldalékot) 1/1. kételemű zárt szerkezetű ~ pl. faluszája-faluszáját 1/2. többelemű zárt szerkezetű ~ pl. tüzesvas-próba tüzesvas-próbát 2. nyitott szerkezetű összetett szók (exocentrikus-előtag és utótag nem különíthető el, minden tag toldalékot kaphat) pl. piros-fehér-zöld pirosat-fehéret-zöldet 41

42 Az összetett szók osztályozása (Lengyel Klára nyomán) Morfológiai régóta, évközi Szerves szóösszetétel szintaktikai Alárendelő Mellérendelő Alanyos arcpirulva egy-egy, Tárgyas réges-rég jótáll, maholnap állatvédő fúr-farag Határozós páratelt, fülbevaló Jelzős nehézipar, háromszáz, szívhang Jelentéssűrítő búcsúcsók, cérnatészta Szervetlen szóösszetétel ámbár, miatyánk 42

43 Morfológiai szóösszetétel: Morfológiai szerkezetekből, fogalomszó és viszonyszó (névutó; névutó-melléknév) kapcsolatából származnak. Pl: mindenekfölött, tegnapelőtt, toronyiránt, évközi, stb. (-féle, -fajta, -forma, -nemű, -szám, -szerű) kutyaforma, kutyaszerű stb. Szintaktikai szóösszetétel: 1. alárendelő ~ 2. mellérendelő ~ 1. alárendelő ~: Két önálló szó összetapadásából keletkeztek. Az előtag az utótagnak mondattani értelemben alá van rendelve, az előtag az utótag alárendelt bővítménye. Alanyos alárendelő ~ Villámsújtotta, dércsípte, madárlátta, arcpirulva stb. Rákérdezés: Mi sújtotta? Villámsújotta Tárgyas alárendelő ~ a. jelöletlen tárgyas alárendelő ~ hőszigetelt, békeszerető, fejcsóválva stb. b. Jelölt tárgyas alárendelő ~ Ellentmond, egyetért, idejétmúlt stb. Rákérdezés: Mit szigetelt? Hő(t)szigetelt Határozói alárendelő ~ a. jelöletlen határozói alárendelő ~ gyorsúszó, páratelt, napszítta stb. b. jelölt határozói alárendelő ~ újjászületés, tudomásulvétel, nyársonsült stb. Rákérdezés: Hogyan úszó? Gyors(an)úszó (egyéb határozói kérdőszavak: hol, mi által, mi célból mivel stb.) 43

44 Jelzős alárendelő ~ a. jelöletlen jelzői alárendelő ~ akácerdő, háromjegyű, leányszív b. jelölt jelzői alárendelő ~ Ø Rákérdezés: Milyen erdő? Akácerdő. Kinek a szíve? Leány(nak a)szív(e) Jelentéssűrítő alárendelő ~ Az alárendelés minősége nem meghatározható. Pl. Gyalogátkelőhely, vámpolitika, rendőr, takarékpersely. Gyakoriak a szakszavak és a tükörszavak. Kultúrpolitika 2. mellérendelő ~: Létrejöhetnek egy szó megkettőzésével, ikerítéssel, ill. két önálló hangalakkal és jelentéssel bíró szó összekapcsolásával. 2/1. kettőztető ~ (kettőztetés) 2/1/1. szóismétlés: addig-addig, 2/1/2. figura etimologica: réges-régen 2/2. ikerítő ~ (ikerítés) (Csak az egyik szónak van, vagy önállóan egyik szónak sincs önálló jelentése) ripsz-ropsz, locspocs, mendemonda, icipici, izeg-mozog stb. 2/3. önálló szavakból álló ~ 2/3/1. álikerszó (ikerszóra emlékeztet, de mindkét tag jelent vmit) ámul-bámul, súg-búg, fúr-farag stb. 2/3/2. laza szerk. mellérendelő ~ (ellentétes értelmű elemekből) égen-földön, ki-be, jól-rosszul stb. 2/3/3. valódi mellérendelő ~ (tagok teljesen összefortak, toldalék csak az utótaghoz illeszthető) adásvétel, bűbáj, szerteszét stb. 44

45 Szervetlen szóösszetétel Az összetapadás alkotóelemek összekapcsolódásával magyarázható. 1. semmilyen tartalmi és nyelvtani összefüggés: ábécé 2. mondattani funkció: 2/1. módosítószók: aligha, netalán 2/2. kötőszók: habár, mégpedig 2/3. névmások: bármennyi, ugyanilyen 2/4. tagadó-tiltószók: nemsoká, nemulass 3. egész mondatból, vagy mondatrészből alakult: 3/1. főnevekből: fogdmeg, nefelejcs 3/2. tulajdonnevekből: hűbelebalázs, paprikajancsi 3/3. melléknevekből: mitugrász, bukjel (szoknya) 3/4. köszönési formákból: adjisten, fogadjisten stb. 45

46 3/3. szóelvonás: Egy képzett szóból új, addig nem létező alapszót következtetünk ki. Pl. Nagytakarítás nagytakarít 3/4. szórövidülés: A gyakran használt szavak rövidítése. Pl. traffipax traffi, szituáció szitu, kommunista komcsi, protézis protkó stb. 3/5. mozaikszó-alkotás: Egyesületek, szervezetek, intézmények nevének ill. hoszszú köznevek rövidítését önálló szónak ejtjük. Pl. Magyar Testgyakorlók Köre MTK Tuberkulózis tbc És a többi stb 3/6. szóösszevonás Többtagú nevek esetében néha nemcsak a kezdőbetűk, hanem ejtéskönnyítésből a kezdőbetűt követő magánhangzók összekapcsolásával is keletkezhetnek új szavak. Pl. Magyar Hajózási Részvépnytársaság MAHART 3/7. szóvegyülés (contaminatio): Akkor beszélünk ~ -ről, amikor két különböző szó elemei keverednek egymással. Pl. ordít+kiabál=ordibál, csokor+bokréta=csokréta, citrom+narancs=citrancs stb. 46

47 3/8. népetimológia v. szóértelmesítés: Idegen szót már meglévő, ismert szóhoz hasonlóvá teszünk. szamoszterlj számszeríj, milföld (mille ezer) mérföld stb. 3/9. köznevesülés Gyakran használt tulajdonnevek köznevesülhetnek. (találmányok, jellegzetes tárgyak, stb) Julius Caesar Kaiser, császár, Káin kaján Röntgen röntgen(sugár), borsszemjankó, olcsójános stb. 3/10. szóhasadás Valamely szó elemei, alakváltozatai önálló szavakká fejlődnek. Pl. kever-kavar, család-cseléd, förgeteg-forgatag, 3/11. elemszilárdulás Valamely tőváltozat a hozzákapcsolódó sajátos toldalékokkal önálló jelentést kap. nője-neje, daruk-darvak 47

48 A gyermeknyelv sajátosságai, a pedagógiai gyakorlatban A gyermek az anyanyelvet nem önmagában, hanem kommunikatív viselkedés keretei között tanulja meg. (Miközben viselkedni tanul, beszélni is tanul egyben.) A nyelvelsajátítás eredményességének biológiai sorompói : éves kor. A gyermek eddig a korig sajátíthatja el eredményesen az anyanyelvet, ill. nyelvhasználati hibái is eddig korrigálhatók eredményesen éves kor után a beszédhibák javítása, a helyesírási, olvasási készség fejl., ill. az akcentusmentes idegennyelvtanulás szinte lehetetlenné válik. 1. A gyermeknyelv hangtani sajátosságai. 2. A gyermeknyelv szótani-alaktani sajátosságai 3. Szóhasználati és szóalkotási módok a gyermeknyelvben 48

49 1. A gyermeknyelv hangtani sajátosságai. 1. Újszülöttkor 1/1. fiziológiai hangok (köhögés, csuklás stb.) 1/2. nem fiziológiás (preverbális) hangok (sírás, gőgicsélés) Kifejező sírás (2. hét); gőgicsélés (3-6. hét) A 6-9. héten már kommunikál vele. 2. Egyéves kor. Magas-mély mghzók, ill. p, b, m, d, sz, c, n, l, k, h, j mshzók ismerete. 3. Kétéves kor. Ajakker. ajakréses mhzók, zöngés zöngétlen mshzók megkülönböztetése. 4. Iskoláskor. Szerencsés esetben a hangfejlődés ekkorra befejeződik. 49

50 2. A gyermeknyelv szótani-alaktani sajátosságai 1 éves kor körül echolália visszhangszerű szóismétlés, értelmezés nélkül. Látszatértés a gyermek látszólag a szót, valójában a szóhoz kapcs. szituációt érti (lásd: kutyák) Az első tartalmas szavakat 1,5 éves kora körül mondja ki. 2 éves kor körül mondatszók, v. holofrázisok Pl. Baba! (Ott a baba. Kérem a babát stb.) dajkanyelvi szavak (boci, cocó, vauvau stb.) Mi ez?-kor (a szakasz végén. Szókincsfejlődés.) 3-4 éves kor körül igei rendszer alapjainak elsajátítása. Elsajátítási sor: a. Kognitív elsőbbség elve: azt tanulja meg először, amit megért. b. Kognitív bonyolultság ~: előbb az egyszerűbb, majd a bonyolultabb forma c. Egyértelműség ~: egylakú, egyjelenésű szavak, toldalékok-többalakú, többjelentésű szavak, toldalékok. d. Gyakoriság elve: a gyakrabban használt kif. Tanulja meg először. Igeidők, igemódok alapjai. Melléknév fokozása. szabályosít : legszépebb Főnévi ragok, jelek Főnevek a leggyakoribbak. (Elvont főneveket még nem mindig érti.) 5 éves kor körül helyesen használja az alanyi, tárgyas igeragozást. 6 éves kor körül 50

51 Többé-kevésbé grammatikailag helyesen beszél. Apróbb hibák, ill. szabályosítások előfordulhatnak. 3. Szóhasználati és szóalkotási módok a gyermeknyelvben hanghelyettesítés Egyes beszédhangok ejtési hibái. Pl. gyere- deje hangkihagyás v. szócsonkítás asztal- ata ; elment- eeme stb. szótagcsere (metatézis) Csacsi- csicsa, hasonulások Alma- amma ; megmos- memmos stb. hasonuláshiány vajjal- vajval időtartam-tévesztés Abba- aba, pördülünk- purdulu stb. szóhelyettesítés (3-5 éves kor) ismeretlen új szót már halott, ismerőssel helyettesít. Pl. Katona bácsi raktárba (haptákba). Megüti a buta. (guta) Ezt hozta a Gézuska. (Jézuska) stb. szóvegyülés Dömlik a víz. (dől+ömlik) Egeret fogdászik. (fog+vadászik) stb. gyermeketimológiák Sajátos szófejtések. Pl. Futó zápor- mert mindenki elszalad, mikor esik. Földrajz- mert a földre rajzolnak. Stb. 51

52 Miért fontos a gyermeknyelv sajátosságainak ismerete? 1. Iskolaérettség megállapítása 2. A nyelvhasználati módok (pl. írás-olvasás) elsajátítási készsége, nyelvi tudatosság, ezekre épülő grammatikai ismeretek, szövegértés 3. Gyógypedagógia, felzárkóztatás 52

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő Nyelvtan Nyelvi jelek o szavak (lexéma o szóelem (morféma: szótő és toldalék) o tovább bonthatók fonémákra (jelelemek) Nyelv 3 szint o hangok o szavak o mondatok o nyelvtan szintek egymásra épülésének

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

MORFOLÓGIAI FELÉPÍTÉS

MORFOLÓGIAI FELÉPÍTÉS A SZÓÖSSZETÉTEL SZÓÖSSZETÉTEL Két vagy több szóalak összekapcsolásával hozunk létre új lexémát Tudatos szóalkotás és véletlenszerű keletkezés Létrejöttüket nemcsak szintaktikai szabályok, hanem szemantikai,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával!

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával! Kedves 3.A osztály! A dolgozathoz való gyakorlás elősegítése érdekében küldök egy feladatsort, melyhez megoldókulcsot is csatoltam. Csütörtökön megtaláltok az iskolában, ha bármi kérdésetek van, tudunk

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

SZÓFAJTAN. Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó

SZÓFAJTAN. Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó SZÓFAJTAN A szófaj fogalma és jellemzése Minden szótári szó képvisel valamilyen szófajt, esetenként többet is. Egyik-másik szó környezete nélkül nem is árulja el szófaját: lép. A szófaj egyfajta minőség,

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

A szóképzés. A szóalkotásnak az a módja, amikor a szótőhöz egy képző hozzájárulásával új szó jön létre.

A szóképzés. A szóalkotásnak az a módja, amikor a szótőhöz egy képző hozzájárulásával új szó jön létre. A szóképzés A szóképzés A szóképzés A szóalkotásnak az a módja, amikor a szótőhöz egy képző hozzájárulásával új szó jön létre. Képző tulajdonságai új szót hoz létre Képző tulajdonságai új szót hoz létre

Részletesebben

Információkereső tezaurusz

Információkereső tezaurusz Információkereső tezaurusz a magyar leíró szófajtan köréből Bevezető a tezauruszkészítésről. Az ige mediális ige M: Történést, állapotot kifejező ige. H középige F ige A alanytalan ige fakultatív alanyú

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás.

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás. Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály Visontai Barnabás visontai.barnabas@gmail.com Nyelvtan 5-6. osztály összefoglaló Anyanyelv, magyar nyelv A nyelvet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi?

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? Hányadik? Hányad? : 1.) Határozott számnév a) Tőszámnév

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Tartalom Az ige alakjai 5 A., t' r za anyt es a argyas ragozas 6 K.. Jeen tö o mo'd 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37 Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Felszólító

Részletesebben

Ungarisch. Grammatische Strukturen/lexikalische Einheiten Nével : Határozott, határozatlan

Ungarisch. Grammatische Strukturen/lexikalische Einheiten Nével : Határozott, határozatlan Ungarisch Die Zuordnung der grammatischen Strukturen und lexikalischen Einheiten zu den Funktionen ist exemplarisch zu verstehen. Die angeführten Strukturen werden auch in anderen Zusammenhängen auftreten

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

2

2 1 DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXIII. DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK Szerkesztette NAGY

Részletesebben

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA A MAGYAR NYELV KÖNYVE Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA TREZOR KIADÓ Budapest, 2004 TARTALOM Előszó (A. Jaszó Anna) 9 Általános ismeretek a nyelvről és a nyelvtudományról

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

A ragozás (Kiefer 1999)

A ragozás (Kiefer 1999) A főnévragozás és jelelés A ragozás (Kiefer 1999) 2010. március 8. Jelek: birtokviszonyjel A, -ja birtokos személyjelek/ragok pl. (V)m, -(V)d birtokjel é, -éi számjel k, -i Ragok: esetragok Az esetrag

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN Osiris Kiadó Budapest, 2003 TARTALOM Előszó 13 MONDATTAN É. Kiss Katalin 1. A mondattan tárgya és alapfogalmai (Yp) 1.1. A mondattan tárgya

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2015. november 25. Témaválasztás házi dolgozatra (ע "ו ( igeragozás Ismétlés: Mondatok: Arnold & Choi 5. rész A mondat belső

Részletesebben

Imre Flóra Mondattan (jegyzet)

Imre Flóra Mondattan (jegyzet) Imre Flóra Mondattan (jegyzet) 1. A mondat A mondat a szöveg láncszemnyi egysége. A szöveg összefüggő mondatok sorából épül fel. Talán a legnehezebben definiálható nyelvi szint, mivel szoros összefüggésben

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. október 15. Ismétlés: igeragozás Arnold & Choi 3, 3.1 Az ige morfológiája, szintaxisa, szemantikája Az ige: cselekvést,

Részletesebben

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN Osiris Kiadó Budapest, 1998 TARTALOM Előszó 13 MONDATTAN (É. Kiss Katalin) 1. A mondattan tárgya és alapfogalmai 17 1.1. A mondattan tárgya

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Szófajtan és morfológia

Szófajtan és morfológia Csernicskó István Karmacsi Zoltán Szófajtan és morfológia Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás 1. Általános kérdések 1. Általános kérdések általános ütem 1. Általános kérdések általános ütem univerzális jellegű 1. Általános kérdések általános ütem univerzális

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. szeptember 17. A főnevekkel kapcsolatos elsőéves tananyag ismétlése Az óra céljai: Középhaladó bibliai héber nyelvtan:

Részletesebben

Az összetett szavak. I. Részei ELŐTAG + UTÓTAG

Az összetett szavak. I. Részei ELŐTAG + UTÓTAG Az összetett szavak I. Részei ELŐTAG + UTÓTAG II. Keletkezése és jelentése Két vagy több meglévő szó összekapcsolása Az új szó megmagyarázható az előtag és utótag jelentésével gyermekkor (az emberi élet

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés.

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. nyelvtani gyakorló 9. évfolyam 1. mi a kommunikáció? -közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. 2. kommunikációs folyamat tényezői:

Részletesebben

Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI

Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI Erdélyi Tankönyvtanács Kolozsvár, 2014 A jegyzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta Az elektronikus változat az

Részletesebben

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A latin nyelv eredete és szerkezete Dióhéjban a

Részletesebben

LEÍRÓ GRAMMATIKAI ISMERETEK

LEÍRÓ GRAMMATIKAI ISMERETEK Magyarnyelv-tanári segédkönyvek LEÍRÓ GRAMMATIKAI ISMERETEK Magyar mint idegen nyelv szakos hallgatók részére Balogh Judit Bölcsészettudományi Kar 2018 LEÍRÓ GRAMMATIKAI ISMERETEK Magyar mint idegen nyelv

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan

Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan Alaktan tárgya: - a szó szerkezetének vizsgálata asztal+ig, asztal+on, hajó+ig - a szó elemeinek különféle csoportosítási lehetőségei szótő + affixumok (toldalékok)

Részletesebben

SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS

SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS Demény Piroska Szilágyi Mária SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS KOLOZSVÁR, 2011 Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményéből Véleményezte Dr.

Részletesebben

1. eladás A nyelv szintjei

1. eladás A nyelv szintjei Lengyel Klára: Eladásvázlatok a Szófajtan, alaktan cím tantárgyhoz 1 1. eladás A nyelvi szintek A nyelv szintjei fonéma morféma lexéma szintagma mondat A beszédbeli megfelelje hang szóelfordulás nyilatkozat

Részletesebben

SZÓFAJOK. Összefoglalás

SZÓFAJOK. Összefoglalás SZÓFAJOK Összefoglalás ALAPSZÓFAJOK IGE : olvas, tanul, villámlik, megy, gondol, ígér FŐNÉV: asztal, jóság, jóságot, élet MELLÉKNÉV: ügyes, gonosz, jó NÉVSZÓK SZÁMNÉV: negyedik, öt, hatod, első, kevés

Részletesebben

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE Bárczi Géza Benkő Loránd Berrár Jolán MGYR NYELV TÖRTÉNETE SZERKESZTETTE Benkő Loránd NEMZETI TNKÖNYVKIDÓ, BUDPEST TRTLOM Bevezetés (írta Bárczi Géza) 5 szinkronikus és a diakronikus nyelvvizsgálat 7 nyelvtörténet

Részletesebben

A nyelvtudomány mhelyébl

A nyelvtudomány mhelyébl A nyelvtudomány mhelyébl Az értelmezs szerkezet helye a szintagmák között II. * 9. Az értelmezs szintagmában megjelen esetbeli egyezés kérdése 9.1. Mint ahogy arról korábban már volt szó, az értelmezs

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz!

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz! 1. tétel: A mondat fogalma. A mondat fajai a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint. A modalitás. A grammatikai forma és a funkció ellentmondása Mondat: a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége.

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою MAGYAR NYELV 5-9. osztály Bevezető Az anyanyelvi oktatás célja az önazonosság megőrzése és erősítése,

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. szeptember 24. Főnevek, melléknevek, névmások: az elsőéves tananyag ismétlése Tanulság és figyelmeztetés Szintaxis:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén

Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén P P K E N Y D I 2 0 1 5. 0 2. 0 5. B U D A P E S T T E P E R I C S J Ó Z S E F 1 Áttekintés Adatközlők nem, kor és lakóhely

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv 3. (Alaktan) A tantárgy típusa DF DD DS

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

Ne csak nézz, láss is!

Ne csak nézz, láss is! A változat 1. ISMÉTLÉS MIT TANULTÁL EDDIG? 1. Ne csak nézz, láss is! a) Karikázd be a szólás igéit! b) Állapítsd meg az igék ragozását, módját, idejét! c) Írd be a táblázatba az igék jelen idejű, határozott

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

1. A dolgozat témájának bemutatása:

1. A dolgozat témájának bemutatása: 1. A dolgozat témájának bemutatása: Zala megyében, a Mura folyó mentén 7 községben és a beköltözések révén 2 városban kaj horvát nyelvjárást beszélő mintegy 8-9 ezer fős népcsoport él. Dolgozatom témája

Részletesebben

/ \ / \ II. A Finnugor nyelvrokonság bizonyítékai. 1. tétel A magyar nyelv eredete

/ \ / \ II. A Finnugor nyelvrokonság bizonyítékai. 1. tétel A magyar nyelv eredete 1. tétel A magyar nyelv eredete I. A magyar nyelv az uráli nyelvek közé, a finnugor nyelvcsaládba tartozik. Ágrajzzal: Uráli nyelv Finnugor nyelvcsalád / \ / \ Szamojéd Finn-permi ág Ugor ág / \ Magyar

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 8. rész Miért vannak a névszói mellett

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

I. Elméleti segédanyag

I. Elméleti segédanyag I. Elméleti segédanyag 1. A szintagma fogalma: a szintagmák önálló fogalomjelölı lexémák és/vagy mondatrészek grammatikai kapcsolatából létrejövı, létrehozható egységek. A szintagmák helye a szókapcsolatok

Részletesebben

A magyar zenei utasítások morfológiai elemzése Volek-Nagy Krisztina

A magyar zenei utasítások morfológiai elemzése Volek-Nagy Krisztina A magyar zenei utasítások morfológiai elemzése Volek-Nagy Krisztina Absztrakt A zenei szaknyelv beszélőközössége nyelvhasználatának sajátosságaira eddig aránytalanul kevés figyelem irányult. A zenei szaknyelv

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet. Tanmenetjavaslat. az ÉDES ANYANYELVÜNK. Magyar nyelvtan és kommunikáció Adamikné dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet Tanmenetjavaslat az ÉDES ANYANYELVÜNK Magyar nyelvtan és kommunikáció címû állandó használatú tankönyvhöz, valamint a VILÁGVÁNDOR címû feladatfüzethez 6. évfolyam

Részletesebben

Morfológia. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 2.

Morfológia. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 2. Morfológia Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 2. Bevezetés Morfológia: szavakat és belső szerkezetüket tanulmányozza Lexéma: szó egy adott jelentésben Lemma: szótő (ragozatlan

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2015. szeptember 30. Melléknevek, névmások, elöljárók: az elsőéves tananyag ismétlése Témaválasztás házi dolgozatra Az óra

Részletesebben

ELŐSZÓ. Kedves Olvasó!

ELŐSZÓ. Kedves Olvasó! ELŐSZÓ Kedves Olvasó! A HUNGAROLINGUA című nyelvkönyvsorozat nyelvtani kötetét tartja kezében. A Gyakorlati magyar nyelvtan elsősorban azoknak a magyarul tanuló külföldieknek készült, akik a nyelvórákon

Részletesebben

A birtoklás kifejezése a magyarban és az olaszban W. Somogyi Judit

A birtoklás kifejezése a magyarban és az olaszban W. Somogyi Judit A birtoklás kifejezése a magyarban és az olaszban W. Somogyi Judit 1. A birtoklást, a valamihez való tartozást, a birtok és birtokos között fennálló kapcsolatot az egyes nyelvek eltérő morfo-szintaktikai

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

. Argumentumszerkezet: Lexikai szabályok, vagy konstrukciók? Kálmán László március 6.

. Argumentumszerkezet: Lexikai szabályok, vagy konstrukciók? Kálmán László március 6. Argumentumszerkezet: Lexikai szabályok, vagy konstrukciók? Kálmán László MTA/ELTE Elméleti nyelvészet kihelyezett tanszék MTA Nyelvtudományi Intézet kalmanlaszlo@nytudmtahu 2014 március 6 Kálmán László

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós Az angol nyelv logikája 2 I. rész Az angol nyelv logikája 3 E könyv célja, hogy megtapasztald: nyelvet tanulni nem nehéz és a tanulás pillanata a megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2016. november 16. Félévközi ZH 45 perc open-book, Arnold-Choi 2 3. Témaválasztás házi dolgozatra Témaválasztás házi dolgozatra

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben