/ \ / \ II. A Finnugor nyelvrokonság bizonyítékai. 1. tétel A magyar nyelv eredete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/ \ / \ II. A Finnugor nyelvrokonság bizonyítékai. 1. tétel A magyar nyelv eredete"

Átírás

1 1. tétel A magyar nyelv eredete I. A magyar nyelv az uráli nyelvek közé, a finnugor nyelvcsaládba tartozik. Ágrajzzal: Uráli nyelv Finnugor nyelvcsalád / \ / \ Szamojéd Finn-permi ág Ugor ág / \ Magyar Obi ugorok vogul(manysi) osztják(chanti) (Ők a legközelebbi nyelvrokonaink) II. A Finnugor nyelvrokonság bizonyítékai a, Közös szókincs. Ide tartoznak az ősi szavak. Testrészek: fej, kéz, láb Eszközök: szigony, kőbalta, íj Rokonsági fok: anya, apa, fivér b, Közös nyelvtani rendszer: Mindannyian a ragasztó= agglutináló nyelvek családjába tartozunk. A toldalékot leggyakrabban a szótő után tesszük c, Régészeti leletek: Az Ural hegységben találtak ilyen leleteket Bebizonyítója: Reguly Antal. III. A magyar nyelv első írott emlékei A tihanyi apátság alapító levele (1055) Halotti beszéd (XII. század vége) Ómagyar Mária- siralom (XIII. század közepe)

2 2. tétel A magánhangzók és a hangrend A magánhangzó olyan hang, amelynek képzése során a tüdőből kiáramló levegő megrezegteti a hangszálakat, majd akadályba nem ütközik és távozik a szájüregből.14 magánhangzónk van. 1. A magánhangzók csoportosítása a. Időtartam szerint Rövid: a, e, i, o, ö, u, ü Hosszú: á, é, í, ó, ő, ú, ű b. A nyelv függőleges állása szerint: felső nyelvállásúak: i, í, ü, ű, u, ú középső nyelvállásúak: é, ö, ő, o, ó, alsó nyelvállásúak: e, a, á, c. A ajak állása szerint Ajakkerekítéses: a, o, ó, ö, ő, ü, ű, u, ú Ajakréses: á, e, é, i, í d. A nyelv vízszintes állása szerint Magas: teniszütő e ü ö i é ű ő í Mély: autó a o u á ó ú 2. A magánhangzó-törvények 1. hangrend: amelyik szóban csak magas magánhangzó van, annak a hangrendje magas. Ha csak mély magánhangzó van benne a hangrendje mély. Ha magas és mély magánhangzó is van benne, akkor a hangrendje vegyes. 2. illeszkedés: magas hangrendű szó magas hangrendű toldalékot kap, mély hangrendű szó mély toldalékot kap. Magas +Magas Mély+Mély erdő+ben hajó+ban

3 3. tétel A mássalhangzók 1. A mássalhangzó: képzés során a kiáramló levegő valamilyen akadályba ütközik. (egy magánhangzóval együtt ejthető csak ki) 25 mássalhangzónk van. 2. A mássalhangzók csoportjai a. Időtartam szerit Rövid: ny, ly, t Hosszú: nny, lly, tt b. Írásban jelölve Egyjegyű: b, c, d, f, g, h, j, k, l, w, x, y, v Kétjegyű: cs, sz, dz, zs, ny, ty, ly Háromjegyű: dzs A j hang jelölése: j-ly c. Akadály helye szerint (Hol ütközik akadályba?) Gégehang: h Ajakhang: b, p, m, v, f Ínyhang: g, k, gy, ty, ny, j-ly Foghang: c, cs, s, sz, z, zs, d, dz, dzs, r, l, n, t d. A hangszalagok mozgása szerint Zöngés (rezeg a hangszalag): b, d, g, v, gy, z, dz, dzs, m, n, ny, r, l, j, zs Zöngétlen (nem rezeg a hangszalag): p, t, k, f, ty, sz, c, cs, h, s

4 4. tétel A mássalhangzó törvények 1. A mássalhangzó törvények azokra a változásokra vonatkoznak, amikor két egymás mellett álló mássalhangzó hat egymásra. 2. A mássalhangzó változások: Teljes hasonulás: azt jelenti, hogy egy mássalhangzó teljesen hasonlóvá válik a mellette állóhoz. Pl.: ez + ben ebben tündér + vé tündérré Teljes hasonulás lehet: Írásban jelölt Úgy írjuk a szavakat, ahogy ejtjük. Például: azzal, képpel, eddzék Írásban jelöletlen A két találkozó mássalhangzó közül az egyiket hosszan ejtjük, de írásban nem jelöljük. Például: hagyja (haggya) Részleges hasonulás: ha a két egymás mellett álló mássalhangzó közül az első a másodikhoz részben hasonlóvá válik. Írásban nem jelöljük. Pl.: azomban azonban anygyal angyal Részleges hasonulás lehet: Zöngésség szerint Egy zöngés hang zöngétlen párjára változik át, vagy fordítva. Pl.: vasdarab (vazsdarab) Képzés helye szerint Máshol képződik hang. Pl.: azonban (azomban) Összeolvadás: ha két hang egy harmadikká olvad össze. Írásban nem jelöljük. Pl.: mondja (mongya) Rövidülés: ha hosszú mássalhangzót írunk, de a kiejtésben csak egyet hallunk. Pl.: mondd el (mond el) áldd (áld) kezdd (kezd)

5 A szótagolás a szavak felbontását jelenti szótagokra. 5. tétel A szótagolás Szabályok: 1. Minden magyar szó annyi szótagra bontható, ahány magánhangzó van benne. 2. Az egytagú szavak nem választhatók el. Pl.: po-nty 3. A két- és háromjegyű betűk nem bonthatók szét. Pl.: kő-bá-nya (Kő-bán-ya) ba-tyu (bat-yu) bo-dza(bod-za) lán-dzsa ( lánd-zsa) De a kettőzött kétjegyű és háromjegyű betűket szét kell bontani. A helyes alak: pogy-gyász, diny-nye, bridzs-dzsel 4. A régies betűk nem bonthatók szét. Széchenyi = Szé-che-nyi Kossuthot = Kos-su-thot 5. Az összetett szavakat az előtag és az utótag határán választjuk el. Pl.: rémálom rém-á-lom 6. Az idegen szavakat kiejtés szerint választjuk el. Pl.: Shakespeare Shakes-peare Sha-kes-pe-a-re Bordeaux Bor-deaux Taxi Ta-xi Alapszabály: a szótag elejére csak egy mássalhangzó vihető át. Pl.: hang-zó

6 6. tétel A szavak szerkezete 1. A szavak szóelemekre bonthatóak szét. Toldalékos szó=szótő + toldalék (kötőhang) pl.: házak Összetett szó= szó + szó Pl.: szó+ tár előtag+ utótag szótő kötőhang toldalék (jel) 2. A toldalék fajtái: a) Képző: - megváltoztatja gyakran a szófajt pl.:újság újít szótő+képző szótő+képző melléknév főnév melléknév ige - megváltoztatja a szó jelentését pl.:hal ász at szótő+képző+képző - igeképzők :-ul, -ül, -ít, -at, -et - főnévképzők: -ás, -és, -ász, -ész, -ka, -ke - melléknévképzők: -atlan, -etlen - számnévképzők: -d, -dik - igenévképzők: -ni, -ó, -ő, -andó, -endő, -va, -ve b) Jel: A szó jelentését módosítják. többes szám jele k múlt idő jele-t, tt feltételes mód jele-na, ne, ná, né felszólító mód j birtokos többes jel ai, ei közép és felsőfok jelei bb, leg bb birtokos személyjelek m, d, ünk, stb. c) Rag: A szó mondatbeli szerepét jelölik. A szófajt és a szó jelentését nem változtatja meg. határozóragok: Pl.: -ba, -be, -ban, -ben, -tól, -től, -ról, -ről, -ból, -ből, -hoz, -hez, -höz, -ig stb. igei személyragok: Pl.: -m, -d, -ja, -unk, -ünk, -tok, -tek, -tök, -nák, -nék birtokos jelző ragja: Pl.: -nak, -nek tárgyi ragja: Pl.: -t 3. A toldalékok sorrendje: képző jel rag pl.: ház as ok nak szótő+képző+jel+rag

7 7. tétel Helyesírásunk alapelvei A magyar helyesírás 4 alapelvre épül: 1. A kiejtés elve Azokat a szavakat írjuk a kiejtés elve szerint, amelyeket úgy írjuk, ahogy ejtjük. Pl.: szék, villany, tanári szoba 2. A szóelemzés elve- a szótő+toldalék elemzésével írjuk le a szót. Pl.: tudja, anyja, tanuljuk, fáradtság 3. A hagyomány elve: Ly s szavak: mély, homály, lyuk Régies családnevek: Batthyány, Széchenyi 4. Az egyszerűsítés elve- egyszerűsítjük az írásmódot hosszú kiejtésű mássalhangzók írásakor: Kettőzött kettős betűk: Dinynye - Dinnye Hatytyú Hattyú De: összetett szavakban TILOS! Pl.: díszszázad 3 egyforma betű nem kerülhet egymás mellé. Toll+ val tolllal tollal Sakk+ val sakkkal sakkal De: Mariann-nal; Kiss-sel; balett-táncos

8 8. tétel Hangalak és jelentés kapcsolata 1. Minden szónak van hangalakja és jelentése Szó= hangalak+ jelentés Betűsor vagy hangsor + amire kiejtéskor vagy olvasáskor gondolunk Például: macska alma szék 2. A szavak csoportosítása hangalak és jelentés szerint a) Egy hangalakhoz egy jelentés tartozik- egyjelentésű szavak H J Pl.: íróasztal, szekrény b) Egy hangalakhoz több jelentés tartozik 1) A jelentések között van kapcsolat, akkor a szó többjelentésű J 1 H J 2 Pl.: körte, zebra, levél 2) A jelentés között nincs kapcsolat, akkor a szó azonos alakú J 1 H J 2 Pl.: ég, nyíl, csap c) Rokon értelmű szavak: egy jelentéshez több hangalak tartozik 1) A hangalakok ugyanazt jelentik. H 1 H 2 J H 3 Pl.: vár, palota, kastély 2) A hangalakok egy kicsit mást jelentenek. H 1 J 1 H 2 J 2 H 3 J 3 Pl.: megy, siet, rohan

9 d) Hangalakból következtetünk a jelentésre 1) Hangutánzó szavak H J Pl.: nyávog, röfög, károg, zakatol, dörömböl 2) Hangulatfestő szavak H J Pl.: méla, tahó, bamba, szöszmötöl, kullog 9. tétel Az ige fogalma, fajtái, helyesírása Az ige cselekvést, történést vagy létezést kifejező szófaj. Kérdései: Kit csinál? Mi történik? Fajtái: Cselekvést kifejező: Az alany végzi vagy végezteti a cselekvést. Pl.: ír, rajzol, dolgozik, írat, etet Történést kifejez: A történés akaratunkon kívüli is végbemegy Pl.: esik, törik Létezést kifejező Pl.: létezik, él, nincs, sincs, van, volt, lesz Az ige helyesírása a) végződései: - az ít képző -í-je, mindig hosszú. Pl.: alapít, alakít, tanít - az- ul- ül képző magánhangzója mindig rövid: Pl.: alakul, serdül b) múlt idő: - magánhangzó után: tt Pl: futott - mássalhangzó után: t Pl : írt c) t végű igék helyesírása: Ha a t végű igéhez j-vel kezdődő toldalék járul, összeolvadás jön létre: t + j =ly, t+s =cs, ccs melyet írásban nem jelölünk. Pl.: látja, kötjük, szánts, tanítsa d) - s, sz, z, dz végű igék helyesírása : Ha az s,sz, z, dz végű igékben j-vel kezdődő toldalék járul a j hang teljesen hasonul, tehát ss, ssz, zz, ddz-t írunk az igében PL: néz + je = nézze edz + jetek = edzétek mos + juk = mossuk mász + jon = másszon e) kivételes helyesírású igék: - hisz, higgyed, hidd - visz, vigyed, vidd - tesz, tegyed, tedd - vesz, vegyed, vedd - iszik, igyad, idd - lő, lőjed, lődd - sző, szőjed, sződd - ró, rójad, ród

10 10. tétel Az ige ragozása 1.Az ige beszédünkben és írásunkban egy-egy igealakban fordul elő. Az igealakban az igéhez jelek és ragok kapcsolódnak. Ezek a toldalékok kifejezik: a cselekvő számát és személyét a cselekvés módját és idejét utalnak a mondat tárgyára 2.Az ige ragozása Alanyi ragozás Tárgyas ragozás ( a ragok az alany számát és személyét jelölik meg) ( a ragok az alany számán és személyén kívül a tárgyra is utal ) E/1 látok (valamit) E/1 látom (azt) E/2 látsz E/2 látod E/3 lát E/3 látja T/1 látunk T/1 látjuk T/2 láttok T/2 látják T/3 látnak T/3 látják 3. Összefoglalva Mód/idő Kijelentő Feltételes Felszólító múlt írt írt volna - jelen ír írna írjon jövő írni fog - - a) Nincs felszólító mód múlt időben b) Nincs felszólító mód jövő időben c) Nincs feltételes mód jövő időben

11 11. tétel A főnév fogalma, a köznév fajtái I. Főnév: a főnév megnevező szófaj, élőlényeket, élettelen dolgokat vagy fogalmakat jelöl. Két alapvető fajtája: 1. Köznév: élőlények, élettelen dolgok fogalmak közös neve. 2. Tulajdonnév: élőlények, élettelen dolgok saját megkülönböztető neve II. A köznév fajtái: (4) 1. egyedi név: kutya, asztal 2. gyűjtőnév: egyes számban is több dolgot jelöl. erdőség nyáj konda csorda falka katonaság osztály 3. Anyagnév: egynemű anyagokat jelöl. fűszerek: só, cukor, bors, paprika Fa, üveg, fém, műanyag 4. Elvont főnév: barátság harag gyűlölet szeretet béke

12 12. tétel A tulajdonnevek és helyesírásunk I. Tulajdonnév: élőlények, élettelen dolgok, fogalmak saját, megkülönböztető neve. II. A tulajdonnév fajtái: (6) a) Személynév: Minden tagját nagy kezdőbetűvel írjuk. Pl.: Brigitta, Elvira, Orsolya, József, Mária Kisbetűvel írjuk a ragokat. Pl.: gróf Széchenyi István, prof. Pityi Palkó, dr. Kiss b) Állatnév: Pl.: Bodri, Cirmos, Bimbó, Palkó c) Intézménynév:minden tagja nagy kezdőbetű (Kivéve: és,a,az) Pl.: IV. Béla Általános Iskola és Óvoda d) Címnév: (irodalmi alkotások és más műalkotások, folyóiratok, műsorok címe) 1. Állandó cím: Többször ismétlődhet minden kezdőbetűje nagy, kivéve az és. Pl.: Családi Lap, Fejér Megyei Hírlap 2. Egyedi cím: Mindig csak egy-egy művek címe Csak az első kezdőbetűje nagy, kivéve, ha tulajdonnév szerepel benne. Pl.: A Pál utcai fiúk e) Márkanév: minden nagy kezdőbetűvel írjuk. (Opel, Nike Piros Arany stb.) f) Földrajzi nevek: Egybeírjuk: országnév: Magyarország városnév: Dunaújváros falunév: Alsószentiván országrész, városrész: Alföld, Belváros Különírjuk Hivatalos államnév: Magyar Köztársaság Tér, út, utca, köz, fasor, Béke út, híd Megyék: Fejér megye Kivétel: Lánchíd Kötőjellel írjuk: Ha világtájakat kötünk a földrajzi névhez: Pl.: Észak-Európa, Dél-Alföld Természeti földrajzi tájak: Pl.: Dunántúli-dombság, Germán-alföld Tavak, patakok: Fertő-tó, Csele-patak. Hidak, ha birtokviszonyt jelölnek: Duna-híd Kivétel: Balaton tó, Bükk hegység, Duna fogyó, Fertő tó III. A földrajzi nevek melléknévi alakjai: i képzős Kis kezdőbetűvel írjuk: Alsószentiván alsószentiváni

13 Bécs bécsi Marad a nagy kezdőbetű: ha különírjuk a földrajzi neveket Margit híd Margit- hídi Béke út Béke úti Fejér megye Fejér megyei Hősök tere Hősök terei A kötőjellel írt földrajzi nevekben: Ha a kötőjel előtt tulajdonnév áll marad a nagy kezdőbetű Csepel- sziget Csepel- szigeti Csele- patak Csele- pataki Ha a kötőjel előtt köznév áll, kis kezdőbetűvel írjuk Dél- Dunántúl dél- dunántúli Észak- Európa észak- európai

14 13. tétel Melléknév és a számnév 1. A melléknév fogalma: valakinek vagy valaminek a milyenségét, külső és belső tulajdonságait kifejező szófaj. Kérdései: Milyen? Okos Melyik? Szélső Mekkora? Nagy Honnan való? szegedi 2. A melléknév fokozható: Fok alap közép felső túlzott Jele - - bb leg -bb legesleg -bb Példa jó jobb legjobb legeslegjobb 3. A számnév: valakinek vagy valaminek a számát, mennyiségét jelölő szófaj. Fajtái: Határozott számnév tőszámnév sorszámnév törtszámnév Hány? Mennyi? Hányadik? Hányadrész? pl. négy pl. negyedik pl. egynegyed Határozatlan kevés, sok, 5-6 perc 4. A számnév legfontosabb jellemzői: némelyik fokozható: több, kevesebb Helyesírása: Hármas tagolás szerint kötőjel : egymillió-ötszázhatvannyolcezer-négyszázhuszonkettő. Keltezés: január jan I

15 14. tétel A névmások I. Fogalma: A névmás helyettesítő szófaj: főnevet, melléknevet, vagy számnevet helyettesíthet. Használatával elkerülhető a szóismétlés. II. A névmás fajtái: A névmás fajtái Csak főnevet helyettesítő névmások 1.Személyes névmás: én, te, ő, mi, ti, ők és ragozott alakjai: rólam, neked, vele 2. Visszaható névmások: magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk 3.Kölcsönös névmás: egymás, egymást 4. Birtokos névmás: enyém, tiéd, övé, miénk, tiétek, övék és többes számú alakjai Főnevet, melléknevet és számnevet helyettesítő névmások 1.Mutató névmás: ez, az, ilyen, olyan, ennyi annyi, itt, ott 2. Kérdő névmás: ki? mi? milyen? melyik? 3. Határozatlan névmás: valamennyi, valaki, valamilyen, valahány, valamely Előtagja a vala szócska. Utótagja kérdő névmás. 4.Általános névmás: mindenki, bárki, bármennyi, akárki, akármilyen, senki, sehol. Előtagja a bár, akár, mind, minden, sem, se szócska. Utótagja kérdő névmás. 5. Vonatkozó névmás: a + kérdő névmás: aki, ami, amilyen, amelyik, ahol, amikor

16 15. tétel Az igenevek I. Igenév: félig ige, félig névszó. Igéből képezzük, de mondatban névszóként viselkedik. Igei tulajdonsága, hogy olyan bővítmények kapcsolódhatnak hozzá, mint az igéhez. (határozó, tárgy) II. Igenevek fajtái: Képzői Főnévi Melléknévi Határozói -ni Folyamatos Befejezett Beálló -va, -ve -ó, -ő -t,-tt -andó,-endő -ván, -vén Példák Tanulni Aludni Tudni Nézni Tanuló Alvó Tudó Néző Tanult Kialudt láng Tudott tananyag Nézett film Tanulandó - Tudandó Nézendő Tanulva Alva Tudva Nézve Jelen időt fejez ki. Múlt időt fejez ki. Jövő időt fejez ki.

17 16. tétel Az egyszerű mondat szerkezete I. A mondat csoportosítása: Egyszerű mondat Egyetlenegy tagmondatból áll. Összetett mondat Több tagmondatból áll. II. Az egyszerű mondat fajtái: 3 fő csoportot különítünk el 1) Szerkezete szerint: Tagolatlan Ide tartoznak a mondatszók, megszólítás, köszönés, módosítószó Pl.: Jaj! Ejnye! Tyű! stb. Egyszerű mondat Tagolt Hiányos Teljes Ha hiányzik az A Ha a mondatnak van alanya és állítmánya vagy az Á, vagy is. mindkettő, vagy a Tőmondat Bővített mondat határozott T. Csak A és Á van Az A és Á kívül Pl.: Szép! benne. bővítmények is Pl.: Az alma piros. vannak a mondatban. Pl.: Az alma piros a szomszéd fáján. 2) A beszélő szándéka és a kommunikációs tartalom szerint: 5 féle mondatot lehet elkülöníteni kijelentő (.) kérdő (?) Eldöntendő Igen vagy nem a válasz. Pl.: Elmennél a boltba? felkiáltó (!) felszólító (!) óhajtó (!) Kiegészítendő Új ismeretet kell megadni. Pl.: Ki fedezte fel Amerikát? 3) Hanglejtés szerinti csoportosítása: Emelkedő Eső Pl.: Ilyenek az eldöntendő kérdések. Ereszkedő Az összes többi mondat ilyen.

18 17. tétel A mondatrészek I. A mondat fő részei: 1) Állítmány a) Igei (több szóból is állhat) Pl.: jövő idő: írni fog feltételes mód, múlt idő esetén: tanult volna tagadás, tiltás estén: ne verekedj elváló igekötő használatakor: vállald el b) Névszói (kijelentő mód, jelen idő E/3. személy: Az alma piros.) c) Névszói-igei állítmány (névszó+létige) Kiegészíti a névszói állítmány szerepét pl.: Jó lenne egy kiskutya. 2) Alany: (mindig ragtalan, a szófaja névszó vagy főnévi igenév) II. állítmány+alany= predikatív szerkezet Bővítmények: 1) Tárgy: ragos (t), ragtalan (főnévi igenév) és birtokos személyjeles szó (Pl.: Elvesztettem a könyvem.) Fajtái: határozott tárgy, határozatlan tárgy, eredmény tárgy, iránytárgy 2) Határozók: sokféle körülményt fejeznek ki. Pl.: helyet, időt, módot, eszközt Kifejezőeszközei: ragos névszó (erdőben) névutós névszó (fa mellett) határozószó (itt) személyes névmás határozóragos alakja (nálunk) határozói igenév (csukva) főnévi igenév (várni) ritkán ragtalan névszó (este) 3) Jelzők: Fajtái: minőségjelző (kijelölő jelző Melyik?) mennyiségjelző birtokos jelző (ragtalan, ragos: -nak, -nek ) értelmező jelző ige, igenév+ határozó= határozós szerkezet jelző+ jelzett szó= jelzős szerkezet

19 18. tétel A határozók 1. Határozók: sokféle körülményt fejeznek ki. Pl.: helyet, időt, módot, eszközt Kifejezőeszközei: ragos névszó (erdőben) névutós névszó (fa mellett) határozószó (itt) személyes névmás határozóragos alakja (nálunk) határozói igenév (csukva) főnévi igenév (várni) ritkán ragtalan névszó (este) 2. Fajtái: ige, igenév+ határozó= határozós szerkezet Fajtái Kérdései Jelölése helyhatározó Hol? Hová? Honnan? Merre? Meddig? H h időhatározó Mikor? Mióta? Meddig? H i módhatározó állapothatározó Hogyan? Mi módon? Miképpen? Hogyan? Milyen állapotban? H m H állap okhatározó Miért? Mi okból? H ok célhatározó Miért? Mi célból? H cél társhatározó Kivel, mivel együtt? H társ eszközhatározó részeshatározó Mivel? Milyen eszközzel? Kinek/ minek a részére? Kinek/ minek a számára? H eszk számhatározó Hányszor? Mennyiszer? H sz fok-mértékhatározó Hogyan? Mennyire? Mennyivel? H r H f-m eredethatározó Kiből? Miből? Kitől? Mitől? Kiről? Miről? H eredet eredményhatározó Kivé? Mivé? Mibe? Mire? Milyenné? H eredmény 19. tétel Az alárendelő összetett mondat

20 Az alárendelő összetett mondatokban a mellékmondat a főmondat valamelyik hiányzó mondatrészét fejti ki. Az alárendelő mondat annyiféle lehet, ahányszor mondatrészt kifejezhet. Eszerint megkülönböztethetünk alanyi, állítmányi, határozói és jelzői alárendelést. Az alárendelő mondat szerkezetét jellegzetes szavak segíthetik megismerni: a főmondatban utalószók, a mellékmondatban kötőszó fordulhatnak elő. Ezek közül a legfontosabbakat a következő táblázat tartalmazza: Alárendelés Utalószó a Kötőszó a főmondatra mellékmondatban Jelölése ALANYI az aki A TÁRGYI azt aki(ke)t T HATÁROZÓI helyhatározói ott ahol H h időhatározói akkor amikor H i módhatározói úgy ahogy H m állapothatározói úgy ahogy H állap okhatározói azért mert H ok célhatározói azért hogy H cél társhatározói azzal aki(k) H társ eszközhatározói azzal aki(k) H eszk részeshatározói annak aki(nek) H r számhatározói annyiszor ahányszor H sz fok-mérték határozói annyira amennyire H f-m eredethatározói abból ami H eredet eredményhatározói azzá ami H eredmény JELZŐI minőségjelzői olyan amilyen J mi mennyiségjelzői annyi amennyi J me birtokos jelzői annak aki(k)nek J bi értelmező jelzői J ért ÁLLÍTMÁNYI az aki Á Az alárendelő mondat elemzése lépésenként: 1. Beszámozzuk a tagmondatokat. 2. Megkeressük az utaló- és kötőszavakat. ( Ha nincs a mondatban, mi pótoljuk ki!) 3. Megállapítjuk, hogy milyen az alárendelés. 4. Ha nem tudjuk eldönteni az alárendelést, mert az utalószó többféle mondatrészre utalhat, akkor a biztonság kedvéért elemezzük a főmondatot. (Milyen mondatrész az utalószó?) 5. Elkészítjük az ábráját.

21 20. tétel A mellérendelő összetett mondat I. Fogalma: A mellérendelő összetett mondat két egyenrangú, egymással tartalmi-logikai viszonyban álló tagmondatból áll, melyeket kötőszóval, ritkábban anélkül kötünk össze. A tagmondatok között rövid szünet, írásban pedig vessző jelzi, hogy még nem fejeződött be a közlés. II. Fajtái: 1. Kapcsolatos mondat: olyan mellérendelő mondat, amelynek tagmondatai szorosan összefüggnek egymással. Leggyakoribb kötőszavai: és, s, meg, is, sem, se, is-is, sem-sem, se-se, nemcsak hanem is. Jelölése: Ellentétes mondat: olyan mondat, melyben a tagmondatok között ellentét, ellentmondás van. Leggyakoribb kötőszavai: de, azonban, ellenben, mégis, mégsem, hanem Jelölése: Választó mondat: olyan mellérendelés, amelynek tagmondatai választási lehetőséget tartalmaznak. Leggyakoribb kötőszavai: vagy, akár, vagy-vagy, akár-akár Jelölése: Következtető mondat: az olyan összetett mondat, amelynek második tagmondata az elsőből okszerűen következik. Leggyakoribb kötőszavak: ezért, tehát, hát, így, ennélfogva. Jelölése: Magyarázó mondat: az olyan mellérendelő összetett mondat, melynek második tagmondata okszerű magyarázatát adja az első tagmondatnak. Kötőszavai: ugyanis, tudniillik, hiszen, vagyis, illetőleg. Jelölése: 1 2

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi?

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? Hányadik? Hányad? : 1.) Határozott számnév a) Tőszámnév

Részletesebben

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás Felvételi előkészítő magyar nyelvből 1. foglalkozás SZÖVEG BESZÉD Mondatok Szószerkezetek Szavak Szóelemek Hangok N Y E L V A kommunikáció tájékoztatást, közlést, felhívást és információcserét jelent.

Részletesebben

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás.

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás. Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály Visontai Barnabás visontai.barnabas@gmail.com Nyelvtan 5-6. osztály összefoglaló Anyanyelv, magyar nyelv A nyelvet

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő Nyelvtan Nyelvi jelek o szavak (lexéma o szóelem (morféma: szótő és toldalék) o tovább bonthatók fonémákra (jelelemek) Nyelv 3 szint o hangok o szavak o mondatok o nyelvtan szintek egymásra épülésének

Részletesebben

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN Osiris Kiadó Budapest, 2003 TARTALOM Előszó 13 MONDATTAN É. Kiss Katalin 1. A mondattan tárgya és alapfogalmai (Yp) 1.1. A mondattan tárgya

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

Az összetett mondatok

Az összetett mondatok Az összetett mondatok I. Fajtái ) Mellérendelő mondat - kapcsolatos - ellentétes - választó - magyarázó - következtető 2.) Alárendelő mondat - alanyi - állítmányi - tárgyi - határozói - jelzői II. Jellemzői

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN Osiris Kiadó Budapest, 1998 TARTALOM Előszó 13 MONDATTAN (É. Kiss Katalin) 1. A mondattan tárgya és alapfogalmai 17 1.1. A mondattan tárgya

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

Imre Flóra Mondattan (jegyzet)

Imre Flóra Mondattan (jegyzet) Imre Flóra Mondattan (jegyzet) 1. A mondat A mondat a szöveg láncszemnyi egysége. A szöveg összefüggő mondatok sorából épül fel. Talán a legnehezebben definiálható nyelvi szint, mivel szoros összefüggésben

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz!

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz! 1. tétel: A mondat fogalma. A mondat fajai a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint. A modalitás. A grammatikai forma és a funkció ellentmondása Mondat: a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége.

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával!

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával! Kedves 3.A osztály! A dolgozathoz való gyakorlás elősegítése érdekében küldök egy feladatsort, melyhez megoldókulcsot is csatoltam. Csütörtökön megtaláltok az iskolában, ha bármi kérdésetek van, tudunk

Részletesebben

Ungarisch. Grammatische Strukturen/lexikalische Einheiten Nével : Határozott, határozatlan

Ungarisch. Grammatische Strukturen/lexikalische Einheiten Nével : Határozott, határozatlan Ungarisch Die Zuordnung der grammatischen Strukturen und lexikalischen Einheiten zu den Funktionen ist exemplarisch zu verstehen. Die angeführten Strukturen werden auch in anderen Zusammenhängen auftreten

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Helyesírási buktatók a közjegyzői okiratokban

Helyesírási buktatók a közjegyzői okiratokban KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE * 2012. 5. SZÁM Helyesírási buktatók a közjegyzői okiratokban Alapelvek és mozgószabályok (Az előadás elhangzott 2012.június 9-én, Győrben, a Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés.

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. nyelvtani gyakorló 9. évfolyam 1. mi a kommunikáció? -közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. 2. kommunikációs folyamat tényezői:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

MORFOLÓGIAI FELÉPÍTÉS

MORFOLÓGIAI FELÉPÍTÉS A SZÓÖSSZETÉTEL SZÓÖSSZETÉTEL Két vagy több szóalak összekapcsolásával hozunk létre új lexémát Tudatos szóalkotás és véletlenszerű keletkezés Létrejöttüket nemcsak szintaktikai szabályok, hanem szemantikai,

Részletesebben

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Tartalom Az ige alakjai 5 A., t' r za anyt es a argyas ragozas 6 K.. Jeen tö o mo'd 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37 Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Felszólító

Részletesebben

Információkereső tezaurusz

Információkereső tezaurusz Információkereső tezaurusz a magyar leíró szófajtan köréből Bevezető a tezauruszkészítésről. Az ige mediális ige M: Történést, állapotot kifejező ige. H középige F ige A alanytalan ige fakultatív alanyú

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:...

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... Tanulmányi versenyanyag 2018/2019. tanév Nyelvtan-helyesírás 3. osztály Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... 1. Tollbamondás 50 2. Bontsd szavakra és mondatokra az

Részletesebben

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ).

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). A határozók A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). határozó (hullámos vonallal húzzuk alá) H (nagy H betű) III. Jellemzői 1.) Kifejezőeszközei

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok Máthé Gyuláné szaktanár Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok a z á lta lá nos iskola 7. osztá lya szá m á r a a tanuló neve ellenorzo dolgozatok_7.indd 1 2011.07.20. 15:20:14 Lektorálta: Dr. Goda Imre fõiskolai

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az írással és a helyesírással kapcsolatos tantervi követelmények a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen az 1 8. osztályban a 2012-ben megjelent Kerettanterv alapján Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

Hogyan tanulhatod tehát értelmesen a magyar nyelvtant?

Hogyan tanulhatod tehát értelmesen a magyar nyelvtant? Hogyan tanulhatod tehát értelmesen a magyar nyelvtant? Ha az eddigieket nemcsak gondolkozva olvastad, hanem továbbgondolva is, akkor biztosan kezded már látni magad is, hogyan tudhatsz a legértelmesebben

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése május 29., hétfő / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése május 29., hétfő / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P061A10311* TAVASZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2006. május 29., hétfő / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Nagy munka ez! Nem mértem én ezt azonban. Csak a cél volt előttem. (Reguly Antal)

Nagy munka ez! Nem mértem én ezt azonban. Csak a cél volt előttem. (Reguly Antal) Nagy munka ez! Nem mértem én ezt azonban. Csak a cél volt előttem. (Reguly Antal) A REGULY ANTALRÓL ELNEVEZETT MAGYAR NYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS VERSENY 2016. ÉVI FELADATAI A versenyző sorszáma: Elérhető

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény Felmordult a medve a sok rossz mackóvers hallatán: Ez mind kontár! Sarlatán! Mit gügyögnek, locsognak szerencsétlen

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

2

2 1 DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXIII. DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK Szerkesztette NAGY

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів

УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів УГОРСЬКА МОВА 5-9 класів ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою MAGYAR NYELV 5-9. osztály Bevezető Az anyanyelvi oktatás célja az önazonosság megőrzése és erősítése,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS

A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS Ez a katalógus azokat az alapvető magyar nyelvi ismereteket tartalmazza, amelyeket a szakvizsga szóbeli részében a jelölteknek ismerniük kell. A katalógus

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. szeptember 24. Főnevek, melléknevek, névmások: az elsőéves tananyag ismétlése Tanulság és figyelmeztetés Szintaxis:

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós Az angol nyelv logikája 2 I. rész Az angol nyelv logikája 3 E könyv célja, hogy megtapasztald: nyelvet tanulni nem nehéz és a tanulás pillanata a megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Bevezető. A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes miénk. (Kazinczy Ferenc)

Bevezető. A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes miénk. (Kazinczy Ferenc) Bevezető A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes miénk. (Kazinczy Ferenc) Kedves hetedikes Diák! Köszöntünk egy újabb magyar nyelvi tankönyv megismerésének a kezdetén. Ha már az előző évfolyamokon

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Magyar nyelv 7. 7_NY_TK_1F_2017.indd :36

Magyar nyelv 7. 7_NY_TK_1F_2017.indd :36 Magyar nyelv 7. Az, hogy anyanyelvemen írok, nem fogalmazás, hanem a lélek lélegzése, a legközvetlenebb közlés, szabad úszás, ösztön és élet. Kosztolányi Dezső Magyar nyelv Tankönyv Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS

SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS Demény Piroska Szilágyi Mária SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS KOLOZSVÁR, 2011 Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményéből Véleményezte Dr.

Részletesebben

Európai Gazdasági és Monetáris Unió

Európai Gazdasági és Monetáris Unió 2 P122-A103-1-1 P122-A103-1-1 3 Melléklet az 1. feladatlaphoz Európai Gazdasági és Monetáris Unió 1. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió, vagy egyszerűbben Gazdasági és Monetáris Unió (EGMU vagy GMU)

Részletesebben

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA A MAGYAR NYELV KÖNYVE Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás Főszerkesztő: A. JÁSZÓ AKMA TREZOR KIADÓ Budapest, 2004 TARTALOM Előszó (A. Jaszó Anna) 9 Általános ismeretek a nyelvről és a nyelvtudományról

Részletesebben

A Eötvös Loránd-emlékérem. B Eötvös Loránd Emlékérem. C Eötvös Loránd emlékérem. A Gellért fürdő. B Gellért-fürdő. C Gellért Fürdő. A ELTÉ-s.

A Eötvös Loránd-emlékérem. B Eötvös Loránd Emlékérem. C Eötvös Loránd emlékérem. A Gellért fürdő. B Gellért-fürdő. C Gellért Fürdő. A ELTÉ-s. Egyetemi anyanyelvi napok 1 Melyik a helyes? 2014. március 21. A Eötvös Loránd-emlékérem B Eötvös Loránd Emlékérem C Eötvös Loránd emlékérem márc. 6-21:38 2 Melyik a helyes? A Törökbálint nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

A szóképzés. A szóalkotásnak az a módja, amikor a szótőhöz egy képző hozzájárulásával új szó jön létre.

A szóképzés. A szóalkotásnak az a módja, amikor a szótőhöz egy képző hozzájárulásával új szó jön létre. A szóképzés A szóképzés A szóképzés A szóalkotásnak az a módja, amikor a szótőhöz egy képző hozzájárulásával új szó jön létre. Képző tulajdonságai új szót hoz létre Képző tulajdonságai új szót hoz létre

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Alföldy Jenı: Irodalom 7., Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás címő munkáltató tankönyvei, valamint Schiller Mariann: Szövegértés-szövegalkotás 7.

Részletesebben

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Приймальна комісія ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З УГОРСЬКОЇ МОВИ для вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» (спеціальність 014 Середня освіта

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékváros Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom Fõnév......................... 3 19; 41 56; 75 90; 111 126 Fõfogalom

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P041A10311* TAVASZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Szombat, 2004. május 29. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény Tartalom 4 11. Eseményképek 12 13. 14 15. 16 17. 18 19. 20 21. Így szólunk egymáshoz A köszönés, megszólítás, bemutatkozás nyelvi és nem nyelvi

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK A MAGYARÓRÁN Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április 10-12.

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben