KÜJ: KTJ: HATÁROZAT. megállapítom,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜJ: KTJ: HATÁROZAT. megállapítom,"

Átírás

1 Ügyiratszám: SO/TO/ /2021. Ügyintéző: Gombos Eszter dr. Márki Mirella Telefonszám: 82/ Tárgy: KÜJ: KTJ: Fonyód Város Önkormányzata, Fonyód- Buzsák-Csisztapuszta közút építésének és fejlesztésének előzetes vizsgálati eljárása HATÁROZAT Fonyód Város Önkormányzata (8640 Fonyód, Fő u. 19., a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján a Juglans Nigra Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4., a továbbiakban: Tervező) által a tárgyi ügyben benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott előzetes vizsgálat lezárásaként megállapítom, hogy a Fonyód-Buzsák-Csisztapuszta közút építésével és fejlesztésével kapcsolatban környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A tevékenység megkezdéséhez földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása, valamint végleges erdőigénybevételt engedélyező határozat, természetvédelmi engedély és építési engedély megszerzése szükséges. Amennyiben a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, akkor a határérték túllépéssel érintett ingatlanok esetében zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés megszerzése szükséges. I. A közreműködő szakhatóság állásfoglalása A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/1684-2/2021. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3., a továbbiakban: Kormányhivatal) megkeresésére, a Fonyód Város Önkormányzata (8640 Fonyód, Fő u. 19., a továbbiakban: Meghatalmazott) által képviselt Juglans Nigra Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4.,a továbbiakban: Kérelmező) Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3. Telefon: 82/ Fax: - Honlap: Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO; KRID kód: E-papír: Kormányhivatali ügyek Környezet- és természetvédelmi feladatok Somogy Megyei Kormányhivatal

2 részére, a tárgyi előzetes vizsgálati eljáráshoz a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja. A tárgyi témában elkészített vizsgálati dokumentációja alapján a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a létesítésből és működésből jelentős hatások nem várhatók. Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Jelen végzéssel egyidejűleg a 35200/1684-1/2021. ált. ügyiratszámú végzést visszavonom. II. Egyéb rendelkezések Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) nem rendelkezett. A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Kormányhivatallal szembeni kereset indításával. A keresetlevelet 30 napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.), kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával. A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a oldalról tölthető le. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. 2

3 A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A bíróság az ügy érdemében ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. INDOKOLÁS A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező március 12. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályához. Kérelméhez mellékelte az általa elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt március 31. napjától a környezetvédelmi hatósági ügyek a Kormányhivatal feladat-és hatáskörébe kerültek. A Tervező az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítő szakértők a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti szakértői jogosultságát igazolta. Az Osztály a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 87. c) pontja [Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) c) az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül] alapján előzetes vizsgálat, és a Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. A Környezethasználó a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. mellékletének 35. pontja szerinti ,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat felhívásra megfizette. A Kormányhivatal a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a R. 3. (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közhírré tette az eljárásról szóló közleményt, továbbá a R. 3. (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes jegyzőknek. Fonyód Város Jegyzője 01/453-2/2021. és 01/453-5/2021. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény március 23. napján, míg a közlemény kiegészítés április 8. napján a helyben szokásos módon közterületen kifüggesztésre került. Az iratbetekintés lehetőségét a Fonyódi Polgármesteri Hivatalban biztosította. A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője BKH/1504-3/2021. és BKH/1504-6/2021. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény március 19. napján, míg a közlemény kiegészítés április 7. napján a Buzsáki 3

4 Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre, továbbá a honlapon közzétételre került. Az iratbetekintés lehetőségét Buzsák község honlapján biztosította. A Kormányhivatal figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. (1) bekezdésében foglaltakra az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóságot szakhatóságként megkereste. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/1684-2/2021. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta: A Kormányhivatal a tárgyi ügyben a SO/TO/ /2021. ügyiratszámon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A 35200/1684-1/2021. ált. ügyiratszámon kiadott végzésben elírás történt az indokolásban, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. (1) bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja. Jelen végzéssel egyidejűleg a 35200/1684-1/2021. ált. ügyiratszámú végzést visszavonom. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési hatósági eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e. Vízgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. A szakhatósági megkeresésben a Kormányhivatal megküldte a Beruházás Lebonyolító Igazgatóság Műszaki Tervezési Osztály (1087 Budapest, Könyves K. krt ) által készített 490/2017/12. tervszámon kiadott tervdokumentációt. A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg. A beruházással érintett terület érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra. 4

5 Összességében a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek. A rendelkezésemre álló kérelem és a mellékleteként benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket figyelembe véve, továbbá a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. (1) bekezdése és a R. 1. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg. A Kormányhivatal a R. 1. (6b) bekezdése alapján figyelemmel az Ákr. 25. (1) bekezdés b) pontjára a SO/TO/ /2021. ügyiratszámú végzésében megkereste az ügybe érintett jegyzőket, hogy adják meg az arra vonatkozó rendelkezésükre álló adatokat, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel. Fonyód Város Jegyzője a megkeresésre a 01/511-2/2021. ügyiratszámon azt a választ adta, hogy: A Fonyód-Buzsák-Csisztapuszta közút építése és fejlesztése Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építésügyi szabályzatával (HÉSZ) nem ellentétes. A Fonyód-Buzsák-Csisztapuszta közút építése és fejlesztése Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2005. (XII.30.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendeletével, valamint a Fonyód Város Önkormányzat 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításával nem ellentétes. A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a megkeresésre a BKH/1504-7/2021. ügyiratszámon azt a választ adta, hogy: A tervezett tevékenység környezeti szabályozást nem sért. Buzsák Község Önkormányzatának 7/2010.(IX.9.) önk.rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzata tartalmazza a Fonyód-Buzsák közötti kerékpárutat az adott nyomvonalon, így az összhang biztosított. Ugyanakkor annak pontos nyomvonala (szabályozási szélessége) nem minden esetben esik egybe Fonyód-Buzsák- Csisztapuszta kerékpározható közút felújítási és építési tervében meghatározottakkal. A teljes összhang biztosítását Buzsák Község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek felülvizsgálatában biztosítja. A Kormányhivatal az érdemi döntéshozatal érdekében SO/TO/ /2021. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót arra vonatkozóan, hogy pontosítsa az építéshez alkalmazni kívánt gépi berendezések hangteljesítményszintjét az üzemidők figyelembevételével, határozza meg az építéshez kapcsolódó szállítási útvonalat, adja meg a szállítási útvonalra vonatkozó jelenlegi forgalmi adatokat és ábrázolja térképen a közvetett zajvédelmi hatásterülete, amennyiben a védendő területeken meghaladja a forgalomból eredő zajterhelés mértéke a 3 db értéket. 5

6 A Környezethasználó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak március 30. napján tett eleget. Az Ákr. 5. (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Az Ákr. 10. (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Az Ákr. 43. (3) bekezdése értelmében amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt az Eüsztv. szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatja az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevéről. A fentiek alapján a Kormányhivatal az eljárás megindulásáról a SO/TO/ /2021. ügyiratszámú végzésben (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárással érintett ingatlanok tulajdonosait. Az értesített ügyfelek, akik a Végzést a tértivevények és a letöltési igazolások tanúsága szerint - átvették, nyilatkozattételi jogukkal nem éltek. A Kormányhivatal a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a következőket állapította meg: A tervezett tevékenység célja: A tervezett tevékenység célja Fonyód és Buzsák-Csisztapuszta közötti közút építése és fejlesztése, ezáltal a kerékpáros közlekedési infrastruktúra biztosítása. A tervezett tevékenység jellemzői: A tárgyi beruházás során az alábbi létesítmények kerülnek kialakításra: 2725 m hosszon a pályaszerkezet felújítása, megerősítése és útpadka magasítása 1747 m hosszon egysávos út építése 4 db kitérővel 80 m hosszon az M7 autópálya felüljáró hídkorlát magasítása I. szakasz: M7 autópálya felüljárótól északra szelvény között: Jelenleg 3,8-4 méter széles a pályaszerkezet mindkét oldalán 0,6 méter széles kőzúzalékos padkával. A beruházás során 2496 m hosszon az út megerősítése szükséges a szelvények közötti szakaszon és 225 m hosszon út felújítást fognak végezni a szelvények közötti szakaszon. A padkákat a burkolatszintig kőzúzalékkal fogják feltölteni. Megerősítendő pályaszerkezet: építendő 3 cm AC 11 aszfalt kopóréteg építendő 2-6 cm AC 11 aszfalt kötőréteg Felújítandó pályaszerkezet: építendő 3 cm AC 11 aszfalt kopóréteg 6

7 építendő 4-6 cm AC 11 aszfalt kötőréteg építendő 15 cm CKt alapréteg építendő 10 cm homokos-kavics fagyvédő réteg II. szakasz: M7 autópálya felüljáró szelvények között: A pályaszerkezetben beavatkozást nem fognak végezni ezen a szakaszon, csak a felüljáró hídkorlátjának magasítása szükséges. III. szakasz: M7 autópálya felüljárótól délre szelvények között: A kétirányú forgalom biztosítása érdekében 4 db kitérő fog létesülni egyenként 20 m hosszon a 3+800, 4+250, és szelvényeknél. Ezen a szakaszon kétrétegű aszfaltburkolat építése tervezett: építendő 4 cm AC 11 aszfalt kopóréteg építendő 6 cm AC 11 aszfalt kötőréteg építendő 10 cm M22 zúzalék útalap kiegyenlítés A szelvények között új nyomvonalon fog haladni a közút és a szelvények között a meglévő útalapot tervezik szélesíteni keleti irányban. A tervezett tevékenység helye és területigénye: A tervezett beruházás nyomvonala Fonyód, Turul utca és Kupavezér utca csatlakozásától indul és Buzsák-Csisztapuszta fürdőig fog létesülni. A beruházással érintett ingatlanok: Fonyód 7748, 048 hrsz. és Buzsák 052/1, 052/2, 052/3, 048/8, 062/20, 067, 070/3, 044, 070/4, 070/5, 043/9, 043/14, 043/13, 043/12, 043/10, 043/7, 043/6, 043/5, 983/79, 983/15, 983/38, 983/39 hrsz. Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható: A tervezett beruházás nyomvonala érinti az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Nkr.) alapján, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben kihirdetett Pogány-völgyi rétek (HUDD20035) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és a Balatoni berkek (HUDD10012) különleges madárvédelmi Natura2000 területet. A tervezett beruházás nyomvonala érinti a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 53. (3) bekezdésében meghatározott ökológia hálózat magterületének övezetét, ökológiai folyosó övezetét és pufferterület övezetét. A tervezett beruházás a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló évi CXXXIX. törvény pontban meghatározott, a Somogy Megyei Közgyűlés 13/2011. (IV. 26.) sz. Önkormányzati Rendeletével módosított Somogy Megye Területrendezési Terve Rendelet 3.4. melléklete szerinti Tájképvédelmi terület övezetét is érinti. 7

8 A közút nyomvonala érinti a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek kihirdetéséről szóló 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet 1. (1) bekezdés 29. pontja szerinti Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari Területet. A tervezett beruházás nyomvonala közvetlenül határos a Tvt. 23. (2) bekezdés és (3) bekezdés d) pontja szerinti országos jelentőségű védett természeti területtel, ex lege védett láp területtel. A nyomvonal déli szakaszán a szelvények közötti szakaszon új nyomvonalon fog haladni a közút, mely érinti a Natura2000 területeket. Az új nyomvonal többnyire szántó művelési ágú területeket fog érinteni, melyeken védett vagy jelölő növény-és állatfaj előfordulása nem ismert. A Pogány-völgyi rétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura2000 területek fő célkitűzése: a területen élő védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása különös tekintettel a sík- és dombvidéki kaszálórétekre, a kékperjés láprétekre, a mocsárrétekre, a puhafás ligeterdőkre, éger- és kőrisligetekre, láperdőkre a közösségi jelentőségű, növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése. A tervezett beruházástól kb méterre található egy rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkelőhely, de a kivitelezés nem lesz hatással a faj költésére. Az út környezetében rendszeresen fészkel a hamvas rétihéja (Circus pygargus), de az úttól távolabb választ fészkelőhelyet, ezért a beruházás csekély hatással lehet a fajra. Kerülni kell az idősebb, odvas faegyedek kivágását és csak a legszükségesebb mértékben történjen fakivágás a beruházással érinett területeken. Továbbá a fa-, és cserje kivágásokat költési és vegetációs időszakon kívül szeptember 1. után és február 28-ig szükséges elvégezni, valamint gondoskodni kell az ideiglenesen igénybevett területek rekultivációjáról és a korábbi használatnak megfelelő kialakításáról, esetleges utógondozásáról. A közút melletti növényzet pótlását a termőhelynek megfelelő, őshonos fa- és cserjefajokkal szükséges végezni. A bolygatás során megjelenő inváziós fajok visszaszorítására és továbbterjedésük megakadályozására kell törekedni. A jelenlegi közút mentén többszintű növényállomány található, mely a nyomvonalas létesítmény tájbaillesztését biztosítja, ezért a Kormányhivatal tájképvédelmi szempontból a meglévő növényállomány védelmét és csak a biztonságos közlekedést akadályozó faegyedek kivágását tartja szükségesnek. Az üzemelés idején a pályatest környezetét évente minimum két alkalommal kaszálni szükséges, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében. A kivitelezés idején képződött anyagdepóba beköltöző védett madarak fészkeit elbontani, vagy ott földmunkát végezni csak költési időszakon kívül (azaz augusztus 31.-március 31. 8

9 között) szabad. A fészkelések elkerülése érdekében alkalmazható a földfelületek takarása, vagy a meredek, sík felületek elkerülése. A Tvt. 7. (2) bekezdés a) pontja alapján a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről. A Tvt. 43. (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a tervezett munkálatokhoz igénybe vett területeket minimalizálni kell. A közúton kívüli Natura 2000 területeken a kivitelezés során anyagnyerő hely, depónia, szervizút, munkagépek elhelyezésére szolgáló terület nem jelölhető ki. Továbbá a munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. A mélyedések befedése, kapcsán végzett földmunkák során meg kell arról győződni, hogy azokban nincsenek belehullott állatok, amennyiben vannak a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni. Az Nkr. 9. (2) bekezdés c) pontja alapján a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását. A Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy Natura2000 területen a közút menti fakivágás végzéséhez természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályához. A közút jelenleg is egy kisebb forgalmú út, amely a környező területekre mérsékelt zavaró hatással van. A tervezett fejlesztés az építés időszakában eredményezheti a zavarás növekedését, azonban ez átmeneti, illetve jelentős hatást vélhetőleg nem jelent, természeti értéket közvetlenül nem veszélyeztet. A Tervező a dokumentációba beépítette a korábbi egyeztetéseken és területbejárásokon természetvédelmi oldalról felmerült kéréseket és elvárásokat. Ez alapján a tervezett beruházás védett természeti értéket közvetlenül nem, illetve csekély mértékben érint, valamint csupán kismértékben és átmeneti jelleggel fejti ki hatását (pl. zavarás) és a természeti területekre csak csekély hatással lehet. A tervezés folyamatában, illetve az egyeztetések során a természetvédelmi szempontból aggályos beavatkozások kikerültek a tervből, illetve áttervezésre kerültek. 9

10 Az Nkr. 4. (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, meghatározott fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A Nkr. 10. (1) bekezdés szerint olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1 4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. A Környezethasználó az Nkr. 14. számú mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentációkat nyújtott be, amely alapján a Kormányhivatal a hatásbecslést elvégezte és megállapította, hogy az abban feltüntetett hatáscsökkentő intézkedések betartása mellett a tervezett beavatkozások nincsenek káros hatással a Natura 2000 területekre. A Kormányhivatal a természet- és tájvédelmi álláspontját a Tvt. az Nkr., valamint a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság /2021. számú nyilatkozatának figyelembevételével alakította ki. Zajvédelmi szempontból megállapítható: A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban zajr) 12. -ban előírt követelmények érvényesítésével kell végezni. A tervezett létesítmény kivitelezése során folyamatosan gondoskodni kell a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 2. számú melléklet szerinti időtartamokra meghatározott határértékek teljesüléséről. A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az építés során a földmunka és pályaszerkezet építése a legnagyobb zajkibocsátással járó munkafázis. Az útépítést gépcsoport fogja végezni, amely 3 db munkagépből és 2 db szállítójármű folyamatos jelenlétéből áll össze. A munkagépek üzemideje 6 óra/nap, a megítélési időre számított összegzett hangteljesítményszintje Lw=104,6 db. A szállítójárművek üzemelési ideje szintén 6 óra/nap, az összegzett hangteljesítmény szintje Lw=90,8 db. Az előzetes számítások alapján a tervezett beruházás kivitelezése során az építésből származó zajterhelési határérték túllépése várható a Buzsák-Csisztapuszta üdülőházas üdülőterületén. 10

11 Amennyiben a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, akkor a zajr. 13. (1) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása szükséges, amit a kivitelező az építési engedély véglegessé válását követően a zajr. 13. (2) bekezdése szerinti tartalommal elkészített kérelem benyújtásával, az építési tevékenység megkezdése előtt legalább 60 nappal köteles a Kormányhivatalnál kezdeményezni. A határérték túllépéssel érintett ingatlanok esetében a munkavégzés csak a véglegessé vált határozatban megállapított zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés birtokában kezdhető meg. A szállítási útvonalakon bonyolódó jelenlegi forgalomhoz képest a szállítási forgalom 3 dbnél kisebb zajnövekményt jelent majd, ezért nem alakul ki a közvetett zajvédelmi hatásterület. A dokumentációban bemutatott számítások alapján a kerékpározható közút védendő környezetében a közlekedésből eredő zajterhelés mértéke várhatóan nem haladja meg a KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében előírt zajterhelési határértéket A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a zajr. 3. (1) bekezdése, a zajr. 9. (1) bekezdése, a zajr a és a zajr a alapján történt figyelemmel a KvVM-EüM együttes rendeletre. Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható: A beruházással érintett Fonyód és Buzsák községek területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. Az ország többi területe zónacsoportba tartozik. A kerékpározható mezőgazdasági út építése során a földmunka és a pályaszerkezet rétegeinek bontása és építése a levegőt leginkább terhelő munkafázis. A munkálatok során egyes szakaszokon minimális humusz letermelés és áthalmozás is történik. Az építési munkák során a munkagépek, szállítójárművek szennyezőanyag kibocsátása, továbbá a földmunkák során történő kiporzás okozhat levegőterhelést. Az üzemelés fázisában a jobb minőségű burkolatnak köszönhetően a jelenlegi porfelverődés mértéke csökkenni fog, a levegőtisztaság-védelmi hatásterület PM10 tekintetében a jelenlegi 46 m-ről 14 m-re csökken. Tekintettel arra, hogy a beruházást követően a gépjárműforgalom nem fog növekedni, a kipufogógázok levegővédelmi hatásterülete változatlan marad. A dokumentációban bemutatott számítások alapján a tervezett tevékenység hatásai nem okoznak jelentős többletterhelést az érintett területek levegőminőségében, így a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség a tevékenységből adódóan nem alakul ki. 11

12 A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat levegőtisztaságvédelmi szempontból a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a VM rendelet figyelembevételével vizsgálta. Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható: A tervezett beruházás nem hordoz magában klímakockázatot. A tervezett tevékenység az éghajlatváltozást potenciálisan nem befolyásolja. A közút kerékpározhatóvá tételével csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása ezáltal nem befolyásolja negatívan a klímaváltozást. Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható: A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kivitelezés, az üzemelés és havária esemény, illetve az esetleg bekövetkező felhagyás során keletkezhetnek hulladékok. A keletkező hulladékok - dokumentációban ismertetett - tervezett ideiglenes deponálása, tárolása, valamint kezelése megfelel a vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak. A keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező kezelőnek tervezik átadni. Az érintett területen a kivitelezési munkálatok során kitermelt talajt a helyszínen deponálják és tereprendezéshez felhasználják. A létesítendő út jövőbeni felhagyása során, az út bontása nagyobb mennyiségű hulladék keletkezésével jár, de a keletkezett hulladék a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti kezelésével jelentős környezeti hatással ez esetben sem kell számolni. A Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a kivitelezési munkák során keletkező hulladék hasznosítását (építési-bontási törmelék felhasználása), szállítását csak engedéllyel rendelkező gazdálkodó végezheti, illetve a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni. Az építés során kitermelt föld azon része nem tekintendő hulladéknak, amit telephelyen belül felhasználnak. A telephelyen belül fel nem használt mennyiséget hulladékként kell nyilvántartani és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni. Az üzemelés során keletkező hulladék (karbantartásból származó hulladék, a közút használata során keletkező kommunális hulladék) gyűjtése az üzemeltető feladata. A kivitelezés, az üzemelés és a felhagyás során keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén, a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak jelentős környezeti problémát. A Kormányhivatal a szakági vélemény kialakítása során a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény bekezdés e) pontját, 4. -át a 31. (1) és (5) bekezdéseit, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet előírásait vette figyelembe. 12

13 A földtani közeg védelme szempontjából megállapítható: A Kormányhivatalnak nincs tudomása arról, hogy a nyomvonallal közvetlenül érintett ingatlanokon a földtani közeg vagy a felszín alatti víz igénybevételével, veszélyeztetésével járó tevékenységet folytattak volna. A Kormányhivatalnak nincs tudomása az ingatlanokat érintő, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM rendelet mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről. A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAV r.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a Kormányhivatalnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség. A tervezett tevékenység földtani közeg igénybevételével, esetleges veszélyeztetésével járó folyamatai: az építkezéshez szükséges tereprendezés és gépi földmunka végzése, a munkagépek tárolása üzemanyag-tárolás és javítás, szervizelés a területen nem tervezett. A beruházás megvalósulása, üzemelése és forgalma a talaj és a földtani közeg környezeti állapotát műszakilag karbantartott járművek, gépek, berendezések alkalmazása esetén nem befolyásolja, arra negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki. A tevékenység megvalósításához, folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok elhelyezését, és földtani közegbe való bevezetését nem tervezik. Az üzemszerű működésből eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető. Az út használatából eredően az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális. A Kormányhivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleményét a FAV r a alapján alakította ki. Közegészségügyi szempontból megállapítható: A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel. A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28. (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta. 13

14 Termőföldvédelmi szempontból megállapítható: A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) pontja alapján a termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül. A beruházás a Buzsák 048/8, 062/20, 067, 070/3, 044, 070/5, 043/9, 043/14, 043/13, 043/12, 043/10, 043/7, 043/6, 043/5 hrsz-ú földrészleteket érinti, melyek a Tfvt. szerinti termőföldnek minősülnek, ezért a beruházás megkezdése előtt földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges a Tfvt előírásai alapján. A szakkérdésre a vélemény Tfvt. vonatkozó előírásai és a Kr. 28. (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázatának 7. pontja alapján került kiadásra. Örökségvédelmi szempontból megállapítható: Amennyiben a jelen beruházás nagyberuházásnak minősül (bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás), a beruházással érintett területen előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) kell készíttetni az erre jogosult intézménnyel (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt Budapest, Daróczi u. 3.) és ezt a létesítési engedélyezési eljárás mellékleteként a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályhoz (továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) be kell nyújtani. Ha a beruházás nem nagyberuházás, úgy a régészeti lelőhelyekkel érintett területen régészeti megfigyelést kell biztosítani, és a régészeti megfigyelésre szerződést kell kötni a régészeti feladatok ellátására jogosult intézménnyel, a Rippl-Rónai Múzeummal (7400 Kaposvár, Fő u. 101.). Amennyiben régészeti jelenség kerül elő, a régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka során, legalább a beruházás földmunkával érintett mélységéig, azt fel kell tárni. A munka megkezdéséről, azt 1 nappal megelőzően írásban értesíteni kell az Örökségvédelmi Osztályát. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti lelet, valamint régészeti korú megtartásra érdemes objektum, fal, épület stb. kerül elő, azt a feltárást végző intézménynek az Örökségvédelmi Osztály felé írásban haladéktalanul, 3 napon belül be kell jelentenie. Az előkerült objektum megtartásáról az Örökségvédelmi Osztály dönt az egyeztetéseket követően. A tervezett beruházás régészeti lelőhelyeket (Fonyód Ripka F. utca környékén lelőhelyazonosító: 26671; Buzsák Szarvas-állás, lelőhely-azonosító: 54242; Buzsák Csisztapuszta, Szarvaci-állás, lelőhely-azonosító: 19662) érint. A Fonyód Ripka F. utca környékén (lelőhely-azonosító: 26671) nevű bizonytalan kiterjedésű régészeti lelőhelyen egy csiszolt kőbalta került elő. 14

15 A Buzsák Szarvas-állás (lelőhely-azonosító: 54242) nevű, 554x100 m kiterjedésű régészeti lelőhelyen Honti Szilvia, Németh Péter Gergely és Költő László 2004-ben végzett terepbejárást, amelynek során őskori és késő Árpád-kori települések felszíni nyomait azonosították. A Buzsák Csiszta-puszta, Szarvaci-állás nevű (lelőhely-azonosító: 19662) 214x280 m kiterjedésű régészeti lelőhelyen Müller Róbert 1965-ben, Költő László 2004-ben és Honti Szilvia 2006-ban folytatott terepbejárást, illetve helyszíni szemlét, amelynek során őskori, kora Árpád-kori és törökkori települések felszíni nyomait azonosították. A Kormányhivatal az örökségvédelmi szakkérdést a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény és a Kr. 28. (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta. Erdővédelmi szempontból megállapítható: A tervezett fejlesztés a Fonyód 033, 057 és a Buzsák 070/3 helyrajzi számokon található Fonyód 3E, 36E, 36TN1 és Buzsák 37E erdő- és egyéb részletek vonatkozásában érinti az Országos Erdőállomány Adattár részét képező erdőtervezett erdőket. A beruházással érintett valamennyi, az Országos Erdőállomány Adattár részét képező erdőrészlet vonatkozásában rendelkeznie kell a Környezethasználónak végleges erdőigénybevételt engedélyező határozattal a beruházás megkezdése előtt. Az erdő igénybevételi kérelmet a 433/2017. (XII.21.) Korm.rendelet 11. -ban előírt mellékletekkel kell benyújtania a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályához. A Kormányhivatal az erdővédelmi szakkérdést a Kr. 28. (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázat 6. pontjának alapján vizsgálta Talajvédelmi szempontból megállapítható: A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások (gépek mozgatása, hulladék elhelyezése) a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak. Amennyiben a beruházás által érintett mezőgazdasági terület nagysága meghaladja a 400 m 2 -t, a Tfvt. 50. (2) bekezdése szerinti talajvédelmi tervet kell készíteni. A Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Tfvt. és a Kr. 28. (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta. Összességében megállapítható, hogy a Kormányhivatal, valamint az eljárásba bevont szakhatóság az előzetes vizsgálat megállapításai alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot nem talált a tervezett tevékenységgel kapcsolatban, annak várható környezeti hatásait nem ítélte jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek. 15

16 Az üggyel kapcsolatban a Kormányhivatalhoz, továbbá az eljárásban részt vett jegyzőkhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. A fentiek alapján a Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. (1) bekezdése és a R. 5. (2) bekezdés ac) pontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. (3) bekezdése értelmében közhírré teszi. Továbbá a R. 5. (6) bekezdése alapján közli a döntést az eljárásban részt vett jegyzőkkel, akik a kézhezvételtől számított 8. napon gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatják a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el. A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kr. 9 (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 8/A (1) bekezdése rendelkezik. A szakhatóság állásfoglalása elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. (4) bekezdése zárja ki. Az Ákr. 85. (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr (1) bekezdésén alapul. A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. -a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló évi CCXXII. törvény 9. (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp a az irányadó. Kaposvár, április 26. Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott nevében és megbízásából: Sándorné Prait Katinka osztályvezető 16

17 Hivatali kapun keresztül értesül: 1. Fonyód Város Önkormányzata (FONYODONK) 2. Juglans Nigra Mérnöki Iroda Kft. ( ) 3. Nemzeti Földügyi Központ (NFA) 4. Buzsák Község Önkormányzata (SGUTC) 5. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ( ) 6. Fonyód Város Jegyzője (FONYODONK) (hiv.sz.: 01/453-2/2021) 7. Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (BUZSAKKH) (hiv.sz.: BKH/1504-3/2021.) 8. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (DDVH) (hiv.sz.: 35200/1684-2/2021. ált.) 9. SMKH Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (MARCALINEO) (hiv.sz.: SO- 05/NEO/ /2021.) 10. SMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (JH14KAPEOH) (hiv.sz.: SO/EOH/ /2021) 11. SMKH Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály (SMKHKJHNTO) (hiv.sz.: SO/NTO/ /2021) 12. SMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (SMMGSZHERD) (hiv.sz.: SO/ERD/1905-2/2021.) 13. SMKH Földhivatali Főosztály (SMKHFH) (hiv.sz.: /2/2021) 14. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (hiv.sz.:1740-2/2021) 15. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatásul Értesül: 16. Ingatlantulajdonosok a melléklet címlista szerint 17. Zöld Pont Iroda (helyben)/web (közhírré tétel céljából: Irattár 17

Kaposvári Járási Hivatal

Kaposvári Járási Hivatal Kaposvári Járási Hivatal Ügyiratszám: SO-04Z/KO/1115-11/2019. Tárgy: Ügyintéző: Melegh Gábor dr. Márki Mirella Telefonszám: 82/795-916 KÜJ: A kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

KÜJ: KTJ: HATÁROZAT. állapítom meg.

KÜJ: KTJ: HATÁROZAT. állapítom meg. Iktatószám: Előadó: 5581-6/2015. Simó Boglárka Tárgy: A Concordia Zrt. által üzemeltetett Marcali, Ipartelep utca 2. szám alatti üzemi létesítmény zajkibocsátási határérték megállapítása KÜJ: KTJ: 100208339

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 343-7/2016. Ügyintéző: Czigány András dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Aranyeső Kft., Kapoly-Kapolypuszta, 0103 hrsz. alatti ingatlanon tervezett új gabonatároló csarnoképület

Részletesebben

Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról Ügyintéző: Melléklet:

Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról Ügyintéző: Melléklet: Ügyszám: 6513-4/2018. Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról Ügyintéző: Kánya László Melléklet: Közlemény + kérelem Telefon mellék: (42) 598-930 /223 http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6513-2018 Varga Zoltán

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Budapest, Mészáros u.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Budapest, Mészáros u. Fokozottan védett állatfajok esetén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. (2) bekezdése alapján engedélyköteles tevékenység engedélyezése. Hatáskörrel rendelkező szerv Pest Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

a 9/2009. (VI.25.) számú önkormányzati rendelethez

a 9/2009. (VI.25.) számú önkormányzati rendelethez a 9/009. (VI.5.) számú önkormányzati rendelethez 1. függelék 1 Műemlékek: Törzsszám Azonosító Cím Megnevezés Hrsz. 4400 7774 v. Festetich-kastély 9 Ady Endre u. 6. 4405 777 Zártkert Rk. templom 75 4406

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 10084-19/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Ecoeline Zrt., meglévő betonelem gyártó csarnok bővítésének előzetes vizsgálati eljárása 103 407 746 100 355 162 HATÁROZAT

Részletesebben

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 521-2/2016. Ügyintéző: Pappné László Erika dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Róna Péter egyéni vállalkozó által a Kisasszond 032/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett almostrágya

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról Ügyintéző: Melléklet: Közlemény + Kérelem és mellékletei Telefon mellék:

Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról Ügyintéző: Melléklet: Közlemény + Kérelem és mellékletei Telefon mellék: Ügyszám: 5690-3/2018. Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról Ügyintéző: Kánya László Melléklet: Közlemény + Kérelem és mellékletei Telefon mellék: (42) 598-930 /223 (http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5690-2018)

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 598-14/2016. Ügyintéző: Geresics Angéla Mészárosné dr. Szilágyi Szilvia Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Harman Professional Kft., elektronikus fogyasztási cikk, villamos világítóeszköz

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Jogszabályok listája

Jogszabályok listája Kiadás száma 03 Kiadás dátuma: 2018.07.10. Oldal 1/8. KÖRNYEZETVÉDELEM 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 83/1997. (IX.26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 5026-20/2016. Ügyintéző: Muck Péter Mészárosné dr. Szilágyi Szilvia Telefonszám: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: Nagykorpád, 169/8 hrsz. alatti telephelyen tervezett építési-bontási hulladék hasznosítási

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 1184-17/2016. Tárgy: Rábaszentandrás, Karakai-I Agro Kft. és Karakai-Zs Agrár Kft., 021/36, 021/38, 021/39, 021/40, 021/42 hrsz. alatti sertéstelep egységes

Részletesebben

BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L

BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L KECS KEM ÉTI JÁR ÁS I HIVA TA LA KTFO-azonosító: 115145-1-20/2018. Ikt. szám: BK-05/KTF/00523-10/2018. Hiv. szám: - Melléklet: - Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Házszám

H A T Á R O Z A T. Házszám CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/6562-8/2016. KTFO-azonosító: 109856-1-6/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: Mindszent Város Önkormányzata, Mindszenti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

Szám: /1/2014.I. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Törkenczi Arnold Melléklet: 1 pld.

Szám: /1/2014.I. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Törkenczi Arnold Melléklet: 1 pld. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3419-3/1/2014.I. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról Tájékoztató Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2018. január 22. Kérelem

Részletesebben

Kaposvári Járási Hivatal

Kaposvári Járási Hivatal Kaposvári Járási Hivatal KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: Fitoprodukt Kft. Mernye külterület, 090/3., 091. hrsz-ú ingatlanon lévő sertéstelep összevont környezeti

Részletesebben

Veszprémi Járási HivatalA

Veszprémi Járási HivatalA Veszprémi Járási HivatalA K Ö Z L E M É N Y A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalánál (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyszám: KE/8/119-2/2018. Ü.i.: Pintér Krisztina Tel.: (34)515-160 Tárgy: függő hatályú döntés Neszmély Község Önkormányzatának térségi területfelhasználási engedély

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, 1 Iktatószám: 65-9/2015. Előadó: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: BOS-FRUCHT Agrárszövetkezet kazsoki tehenészeti telepén új trágyatároló építésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/03460-21/2015 Ügyintéző: Katonáné Szikora Olga Telefon: +36 56 523 408 Tárgy: Előzetes vizsgálat Hiv. szám: Melléklet: A Rozsdás Kereskedelmi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: Barcs Város Önkormányzat által tervezett Vasfüggöny kerékpárút, Barcs- Drávatamási összekötő szakasz létesítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

1. A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása és határértékek megállapítása: Székesfehérvár, Házszám

1. A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása és határértékek megállapítása: Székesfehérvár, Házszám Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Iroda 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. Telefon: (22) 537-170 E-mail: kis.regina@pmhiv.szekesfehervar.hu Szám: 110.674/3/2018. Tárgy: Goodwin Kft. (2013 Pomáz, Gábor

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 3361-17/2016. Ügyintéző: Czigány András dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Barcs-Drávaszentes 0912 hrsz.-ú ingatlanon lévő állattartó

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

HULLADÉKKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS. - illetékességi területe az ügyben: Budapest Főváros, Pest megye

HULLADÉKKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS. - illetékességi területe az ügyben: Budapest Főváros, Pest megye HULLADÉKKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS Hatáskörrel rendelkező szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: /2013. Hiv. szám: - Tárgy: Ágfalva, E.ON Észa-dunántúli Előadó: Vargáné/

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: /2013. Hiv. szám: - Tárgy: Ágfalva, E.ON Észa-dunántúli Előadó: Vargáné/ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet-és Természetvédelmi Iroda Levegő-és Zajvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom.

H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom. Szám: 35200/5212-27/2015. ált. Tárgy: engedély veszélyes tevékenység végzéséhez H A T Á R O Z A T Az IKR Agrár Kft. (székhelye: 2943 Bábolna IKR Park hrsz.:890, a továbbiakban: Üzemeltető) kérelmére, a

Részletesebben

az Újfehértó I.-homok és agyag védnevű bánya környezetvédelmi működési engedélyének módosítása - - Tárgy:

az Újfehértó I.-homok és agyag védnevű bánya környezetvédelmi működési engedélyének módosítása - - Tárgy: Ügyiratszám: Ügyintéző: Tel. mellék 8578-11/2016. Sándor Edina/ dr. Oláh Tamás (42) 598-930/222/ (42) 598-930/155 Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: az Újfehértó I.-homok és agyag védnevű bánya környezetvédelmi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3965-2/1/2014.I. Tárgy: a Makoplast

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 10914-25/2015. Ügyintéző: Czigány András dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Darim Kft. Sávoly 052/3 hrsz-ú ingatlanon tervezett 1 db terménytároló silótorony létesítésének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105475-1-7/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Sajt-Expressz Kft, Kecskemét zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 702-3/2016. Tárgy: Osli, Külterület 025/9 hrsz. villamos energia ellátásának előzetes vizsgálata Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Mellékletek:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5450-2/3/2013.II.

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4585-18/2016. Tárgy: Lázi, Agro-Milch Kft. 078 hrsz-ú ingatlanon lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedély módosítása Ügyintéző: dr. Jagadics

Részletesebben

Melléklet. BAU-URB Tsz.: 63/2016. Tervező és Tanácsadó Kft Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.:

Melléklet. BAU-URB Tsz.: 63/2016. Tervező és Tanácsadó Kft Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: BAU-URB Tsz.: 63/2016. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Melléklet Véleményezési tervdokumentáció véleményezési eljárásában részt vettek véleményei Tervezői

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: 12274-19/2010. Hiv. szám: - Előadók: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 13755-26/2016. Tárgy: Telenor Magyarország Zrt. (Vértestolna) Előzetes vizsgálat Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tarjányi István Mellékletek: Telefon:

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 1 Magyarország Kormánya az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Erzsébet Törvény) meghatározott közfeladatokkal összhangban elkötelezett azok magas szakmai színvonalon

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7464-19/2016. Tárgy: Pázmándfalu, Töltéstavai Mezőgazdasági Zrt., 062/3 és 062/8 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráskról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráskról Tájékoztató Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráskról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2018. január

Részletesebben

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Ügyleírás A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 13503-19/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Kuller Gábor/ Ódor Imre Melléklet: BREAK-HOUSE Kft., Győr, Bécsi út 14. 15000/42 hrsz., Nem veszélyes

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA KTFO-azonosító: 60536-6/2018. Ikt. szám: BK-05/KTF/02627-37/2018. Hiv. szám: - Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Sipos Orsolya Telefon : +36

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 4020-1/1/2011.II.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: : 835-2/18/2012.II.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Zamárdi Polgármesteri Hivatal KÖZLEMÉNY

Zamárdi Polgármesteri Hivatal KÖZLEMÉNY Zamárdi Polgármesteri Hivatal 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. Telefon: 84/348-400, 348-711. Fax: 84/349-147. E-mail: titkarsag@zamardi.hu KÖZLEMÉNY hatósági határozat kiadmányozásáról Az ügy tárgya: Sziget

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ H A T Á R O Z A T

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ H A T Á R O Z A T FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ Tárgy: Budapest XVIII. kerület, BKISZ Projektből kimaradt csatornázatlan utcák szennyvízelvezetése - vízjogi létesítési engedély módosítása Hivatkozási

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA KTO-azonosító: 112648-1-6/2017. Ügyiratszám: CSZ/01/16626-8/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: Euro-Chicken

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1608-8/2011. Tárgy: Az Omninvest Kft. Pilisborosjenő, Fő u.

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Tárgy: Melléklet: - előzetes vizsgálat - H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Tárgy: Melléklet: - előzetes vizsgálat - H A T Á R O Z A T A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100 170 656 KTJ: 102 259 006 Iktatószám: 6696-16/2011. Hiv. szám: Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA KTFO-azonosító: 113370-1-15/2017. Ikt. szám: BK-05/KTF/00933-17/2017. Hiv. szám: - Melléklet: - Ügyintéző: dr. Megyesi Dániel Filakné Enyedi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 1907-3/3/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

PÁPAI JÁRÁSI HIVATALA

PÁPAI JÁRÁSI HIVATALA PÁPAI JÁRÁSI HIVATALA Ügyiratszám: VE-05D/EH/417-14/2017. Tárgy: 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 8. alatti, 944. hrsz-ú ingatlanon épületek bontási és egészségház építésére megadott VE- 05D/EH/417-10/2017.

Részletesebben