PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)"

Átírás

1 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilis Város Önkormányzata (2015. január december 31. közötti időszakra vonatkozó) Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját a Képviselő-testület április..-i nyilvános és rendes ülésén meghozott../2015. (IV...) sz. önkormányzati határozatával fogadta el, és hagyta jóvá. Pilis, április hó.. napján. (Simó Gáborné) polgármester (Tóth László) jegyző 1

2 2 Pilis Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója I. fejezet: Bevezetés. II. fejezet: Célok, Alapelvek, Értékek. Tartalomjegyzék III. fejezet: Pilis Város lakosságszámának alakulása, demográfiai, szociográfiai helyzetképe. IV. fejezet: Pilis Város szociális feladat ellátási kötelezettségének ismertetője. IV/1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátási kötelezettség. IV/2. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátási kötelezettség: IV/2.1. Szociális alapellátások IV/2.2. Gyermekjóléti alapellátások. V. fejezet: Működtetés, finanszírozás. VI. fejezet: Elért eredmények VI/1. Fejlesztési irányok, és hozzá kapcsolódó feladatok a pénzbeli és természetbeni ellátások területén. VI/2. Fejlesztési irányok, és hozzá kapcsolódó feladatok szociális/gyermekjóléti ellátások területén. VII. fejezet: Fejlesztési irányok, feladatok. VIII. fejezet: Ütemterv az egyes szociális/gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására. IX. fejezet: Együttműködés. X. fejezet: Befejezés. 2

3 3 I. fejezet Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése szerint (3) A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja. A törvény a dokumentum elkészítésével, felülvizsgálatával a települési önkormányzatok részére fontos célként tűzte ki, hogy az elkészül, időről-időre felülvizsgált koncepcióval megismerhetővé, áttekinthetővé, ellenőrizhetővé váljon az abban rögzített feladatok megvalósítása, kijelölésre kerüljenek azok a fejlesztési irányok, célok, melyek az elérni kívánt eredmények érdekében szükségesek. Fentiek értelmében Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta Pilis Város Önkormányzatának Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melyet a Képviselő-testület április hónapjában meghozott 45/2005.(IV.27.) számú határozatával fogadott el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat az Szt.92.(3) bekezdése értelmében kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Ezen követelménynek eleget téve és évben került sor a szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatára, melyet a Képviselő-testület 364/2008.(XII.18.) számú határozatával, illetve 128/2011.(IV.28.) számú határozatával fogadott el és kifejezte elkötelezettségét az abban foglaltak végrehajtására vonatkozóan. Az elfogadott koncepció átfogó képet adott a szociális feladatok, szolgáltatások helyzetéről, fejlesztési irányok, elvek megvalósítási elképzeléseiről, illetve az ehhez meglévő és hiányzó feltételekről és a jövőbeni elérendő célokról. Jelen koncepció célja a működőképesség megőrzése, hiányzó ellátási formák megszervezése, szakmai feladatok megfogalmazása, hatékonyság növelése, jogszabályi előírások teljesítése, alapszolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások bevezetése. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata során figyelembe vételre kerültek a felülvizsgálattal érintett időszakban végbement váltások elemzése, az elért eredmények bemutatása, az Szt. eddigi változásai, a településen jelentkező ellátások iránti igények, a hiányzó szolgáltatások iránt felmerülő igények, feladatok megjelenítése, tennivalók 3

4 4 összegzése. II. fejezet Célok, Alapelvek, Értékek A szolgáltatás-tervezési koncepció elfogadásának célja: A koncepció alapértékei, elvei, célja változatlan maradt, melyek az alábbiak szerint határozhatóak meg: Ezek alapján a Koncepció elfogadásának, felülvizsgálatának célja, hogy a településen a szociális szolgáltatásoknak olyan minőségi rendszere működjön, - amelynek középpontjában a támogatásra szoruló egyén és szükséglete áll. Cél továbbá, hogy a szolgáltatások mindenki számára egyaránt hozzáférhető és a segítségnyújtás, - egyénre szabott legyen. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja, hogy meghatározza a szociális szolgáltatások jövőbeni fejlesztésének céljait, illetve az ehhez szükséges irányelveket. Alapelvek, értékek: 1./ Pilis város valamennyi polgárának joga van az emberhez méltó életre, mindenki számára biztosítani kell a szociális minimumot. 2./ Pilis város valamennyi polgára számára biztosítani kell, hogy törvényben rögzített jogaival így szociális, a gyámügyi területen biztosított jogaival is - élni tudjon. 3./ Pilis város polgárai nemre, vallásra nemzeti etnikai hovatartozásra, politikai vagy más véleményre, korra, a cselekvőképesség hiányára vagy korlátozottságára, fogyatékosságára tekintet nélkül jogosultak igénybe venni a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat. 4./ Pilis város szociálpolitikájának elsődleges feladata a védelem, amely az egyén, a család, a köz és helyi társadalom védelmét jelenti. Az Önkormányzat szociálpolitikája a helyi társadalom zavartalan együttélését, működését szolgálja. 5./ A szociális illetve gyámügyi szolgáltatások és ellátások középpontjában az embernek, az egyénnek és a családoknak szociális egyensúlya megtartásának, helyreállításának kell állnia. Alapvető cél: minden segítséget meg kell adni, hogy a rászoruló minél tovább saját lakásában élhessen. 6./ A szociálpolitikának a szociális biztonság megteremtésére kell törekedni annak érdekében, hogy senki ne szenvedjen szükséget, illetve a szükséget szenvedők ne maradjanak ellátás nélkül. 7./ Differenciáltan kell nyújtani a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat annak érdekében, hogy mindenki olyan szolgáltatásban és ellátásban részesüljön, amelyet szükségletei indokolnak és a jogosult ott és olyan mértékben kapja meg a támogatást, - ahol az számára a legmegfelelőbb. Fontos elv, hogy az ellátás minden esetben egyénre szabott legyen. 8./ Az idős személyeknek joguk van az egészséges életkörülményekhez és életvitelhez koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő színvonalú egészségügyi ellátáshoz, és szolgáltatáshoz, szociális gondozáshoz. 9./ Az Önkormányzat a munkaképes személyeknek, elsősorban képzettségüknek megfelelő munkát biztosítva kívánja a megélhetésüket elősegítni. 10./Állami és a civil szféra összefogása 11./Működés és fejlesztése finanszírozása a fenntarthatóság érdekében 4

5 5 III. fejezet Pilis Város lakosságszám alakulása, korösszetétele, szociográfiai helyzetképe A lakosság korcsoportonkénti megoszlása: Korosztály éves év közöttiek 62 év feletti Összesen Ebből: férfi nő Házasságkötés Élve születés Halálozás Pilis Város Önkormányzata korábban hatályban volt Koncepciójában ( év), valamint a fent ismertetett adatok alapján elmondható, hogy a település lakosság száma kismértékben, de folyamatosan növekszik, melynek oka a városba beköltözők, illetve a születések számának növekedése okoz. A szociális szolgáltatások tervezésénél, szervezésénél rendkívüli jelentősége van a lakó népesség szerinti megoszlásnak, másrészt a település szerkezetnek. A város sajátossága a rendkívül nagy területű és helyenként sűrűn beépített külterület. A város külterületi részeinek lakosság száma december 31-én: fő volt. Továbbá az elmúlt évek folyamán új elemként merült fel a hajléktalan személyek számának növekedése a településen. Hajléktalanok száma december 31-én: 69 fő, 2012.december 31-én: 74 fő, 2013.december 31-én: 78 fő, december 31-én: 85 fő volt. A korcsoportonkénti megoszlása alapján: a 0-14 éves korosztály száma folyamatos emelkedést jelez, a év közötti korosztály létszáma viszonylag magas, a 62 év feletti lakosok száma is fokozatos emelkedést mutat. Jól látható, hogy a férfiak várható élettartama jóval alacsonyabb a nőknél. A gyermekkorú lakosság viszonylag szűkülő alapot képez a korfán, ami a jövedelemteremtő és jövedelemfogyasztó csoportok létszáma közötti különbség további szélesedését vetíti előre. Tehát megállapítható, hogy a város lakossága fokozatosan öregszik. A szociális ellátó rendszernek szembe kell néznie az öregedő népesség problémájával, mely a jövőre nézve egyre növekvő feladatot jelent az önkormányzat számára. A hagyományos család modellek visszaszorulása következtében ez a korosztály egyre inkább külső segítségre lesz utalva, ez prognosztizálja a személyes gondoskodást nyújtó szociális 5

6 6 ellátások iránti igényeket. Az átlag életkor növekedésével gyakoribb a demens és a folyamatos ápolásra szorulók száma. Emellett folyamatosa nő a fogyatékosok, mozgássérültek, pszichés, szenvedély betegek száma is. Ezen személyek többsége családban él, sokszor az eltartó, segítő az évek alatt összeomlik, meghal tehát ezen személyek ellátása a szociális ellátó rendszert igénybevevők számát fogja növelni. Alapjában véve rögzíthető, hogy a településen élő, viszonylag időskorú lakosság egyre inkább elszegényedik, a külterületekre beköltözők jelentős része is a hátrányos társadalmi helyzetű társadalmi csoportok számát növeli. A regisztrált munkanélküliek száma a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által szolgáltatott adatok alapján (2011. évben: 561 fő, évben:605 fő, 2013.évben:423 fő, 2014.évben:453 fő) az elmúlt éveket figyelembe véve folyamatos csökkenést mutat, ami azonban nem tekinthető valós számnak, mivel azon ügyfelek, akik jelentkezési kötelezettségüknek nem tesznek eleget a rendszer egy hónapot követően törli a regisztrált munkanélküliek köréből, és az ismételt regisztrációra viszont nem minden esetben kerül sor. A legnagyobb a munkanélküliség továbbra is év közötti korosztály esetében, de a korábbi évekhez képest valamelyest a számuk csökkent. Viszont növekedés figyelhető meg év közötti lakosság, illetve a fiatal pályakezdők tekintetében. A munkanélküliek aránya a szakképzetlenek között a legnagyobb. A nemek aránya óta változott, jelenleg a regisztrált munkanélküliek 50%-a férfi, 50%-a nő. A nem regisztrált munkanélküliekről adatokkal az önkormányzat nem rendelkezik, de a tapasztalatok alapján, leginkább alkalmi munkavégzésből, segélyekből tartják fenn magukat. A gazdasági helyzet következményeként az emberek jövőképe bizonytalanná vált, sokak anyagi helyzete romlott, észrevehetően most már olyan emberek is kérik az önkormányzat segítségét, akik korábban nem fordultak az önkormányzathoz. A változás különbözőképpen érintette a lakosság különböző csoportjait. Egyre érzékelhető problémát jelent, hogy felnőtt egy olyan korosztály, akik tudatosan vagy önhibájukon kívül a munkanélküli életformára és az állam által biztosított rendszeres szociális ellátások igénybevételére rendezkedett be. Komoly problémát jelent a munkanélküliség, ezen belül is a tartós munkanélküliség. A munkanélküliek jelentős hányada küzd az aluiskolázottság problémájával, a meglévő tudás elavultságával, ami szintén nehezíti a foglalkoztatottságot, mely rendkívül megnehezíti a munkaerőpiacra való visszajutást, visszatérést. A kérelmezők száma szerint, - egyre többen szeretnének havonta, rendszeres jelleggel, valamilyen anyagi segítséget kapni. A devizahiteles probléma kapcsán többek lakhatása bizonytalanná vált, illetve oly módon megoldott, hogy a korábban saját tulajdonában lévő lakásának albérlőjévé vált. A lakásfenntartás költségének növekedésével párhuzamosan, a lakosság egyre nagyobb részének van kikapcsolással is érintet közműdíj hátraléka, e mellett jelentős hányaduk más tárgyú fizetési gondokkal is küzd. A hátrányos helyzetű lakosság, körükben az inaktívak aránya igen magas, a legtöbben munkanélküliek, alkalmi munkát, közcélú munkát végeznek, illetve a gyermekek után járó ellátások jelentik az egyetlen bevételi forrásukat. Ezen személyek sajnos a munkaerő piacról kiszorult, tartós munkanélküliek, illetve megváltozott munkaképességű személyek, akik nem csak alacsony iskolai végzettségűek és szakképzetlenek, hanem családi, szociális, egészségügyi és életvezetési nehézségek is jellemzik őket. Társadalmi problémát is előrevetítő jelleggel, a korábban már említett hagyományos családszerkezet átalakulása miatt folyamatosan növekszik az egyedülálló, gyermekeiket egyedül nevelő szülők, illetve időskorúak száma. Az ún. egy személyes háztartások, illetve az egy személyes háztartásokban nevelkedő 6

7 7 kiskorúak (gyermekkorúak, fiatalkorúak) különösen kiszolgáltatottak az infláció, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, energiaárak emelkedésével szemben. Ma már olyan családok is megélhetési gondokkal küzdenek, akik ugyan nem veszítették el a munkahelyüket, - de jövedelmük nem képes lépést tartani az árszínvonal emelkedésével. A tapasztalatok alapján egyre gyakoribbak a szociális jellegű, rendkívüli élethelyzetből adódó problémák, így a Polgármesteri Hivatal ügyfél-és ügyiratforgalmának egyre nagyobb hányada továbbra is szociális ügyekben keletkezik. Összességében elmondható, hogy miközben egyre jobban nő mind a pénzbeli, mind a személyes gondoskodások igénybevétele iránti lakossági igény ezzel párhuzamosan az állami támogatások összege nem változik, sőt csökkenő tendenciát mutat és egyre kevésbé állnak rendelkezésre az önkormányzat részére kiegészítő források, mely bizonytalanná tehetik az ellátások biztosítását. A fentiek miatt, a lakosság jelentős rétegei szociálisan rászorulónak minősülnek: - időskorúak (nyugdíjasok, egyedül álló idősek), - jövedelmi (családi) okokból veszélyeztetett kiskorúak, - munkanélküli vagy kiskeresetű, megromlott egészségügyi állapotú aktív lakosság, - hajléktalanok, - speciális csoportok (pszichiátriai és szenvedélybetegek) IV. fejezet Pilis Város szociális feladat ellátási kötelezettségének ismertetője Magyarország Alaptörvényének XIX. cikke az alábbiak szerint fogalmaz: Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja. Az Alaptörvényen túl a szociális biztonsági rendszer alapjait, a szociális alapellátások egyén, csoport, helyi társadalmi szintjén végzett konkrét feladatokat a következő központi jogszabályok határozzák meg: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. -a értelmében: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg Az Ötv. meghatározza azon közszolgáltatásokat, melyekről minden települési önkormányzat köteles gondoskodni. Ezen alapfeladatok része a helyi szociális/gyermekjóléti alap 7

8 8 ellátórendszer működtetése. Fentiek értelmében a helyi önkormányzatok kiemelten - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.) ai között, továbbá a végrehajtási tárgyú jogszabályok közül kiemelten: a) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló, többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, b) az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló, többször módosított 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló, többször módosított 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, valamint d) a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feltételei és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM. rendelet, míg a gyermekjóléti gondoskodás területén: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997.évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) keretei között,, továbbá a végrehajtási tárgyú jogszabályok közül kiemelten: a) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló, többször módosított 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet, valamint c) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló, többször módosított 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján látják el a részükre meghatározott szociális és gyámügyi feladatokat. Az Szt., Gyvt. - ben megfogalmazott szociális ellátás két alapvető feladatkört foglal magába, melyet a települési önkormányzatnak kell ellátnia: A.) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátási kötelezettség, továbbá B.) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátási kötelezettség rendszere. Önkormányzatunk - az elmúlt években kialakított szabályozási gyakorlat alapulvételével - a hatáskörébe utalt szociális igazgatási feladatok végrehajtására, az alábbi rendeleteit alkotta meg, és alkalmazza: - a szociális ellátások helyi rendszeréről, - a gyermekvédelem helyi rendszeréről, melyekben a kötelező feladatain túl szabályozza az általa, önként vállalt feladatokat és rendelkezik a hatáskör átruházásáról is. A Képviselő-testület a szociális feladatokat a Szociális - és Egészségügyi Bizottságára, illetve megosztva Pilis Város polgármesterének hatáskörébe utalta. IV./1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátási kötelezettség Pilis Város Önkormányzata a pénzbeli és természetbeni ellátások keretén belül szociális rászorultság estén a törvényi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi kötelezően ellátandó, 8

9 illetve önként vállalt támogatásokat nyújtotta a felülvizsgálattal érintett időszakban: 9 1. RÉSZ: az Szt-ben meghatározott feltételek szerint a települési önkormányzat Jegyzője által nyújtott ellátások a felülvizsgálattal érintett időszakban az alábbiak voltak: - időskorúak járadéka, - alanyi ápolási díj, - aktív korúak ellátása, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, - óvodáztatási támogatás, - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, - mozgáskorlátozottak támogatása, - természetbeni ellátásként közgyógyellátás. A fent felsorolt támogatások egy részre jelentős változásokon ment keresztül közötti években: év közepétől mozgáskorlátozottak kapcsolatos támogatások igénylése (gépjárműszerzési és átalakítási kérelmek) átkerült a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hatáskörébe, illetve december 31. napjával a közlekedési támogatás, mint támogatás igénylése megszüntetésre került év szeptemberétől az un. normatív lakásfenntartási támogatás átalakítására került sor oly módon, hogy a támogatás nyújtására elsősorban természetbeni szociális ellátásként, illetve azon rendszeres kiadások viseléséhez került nyújtásra, amelynek elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyeztette. Következő év elejétől az említett támogatás átkerült képviselő-testületi hatáskörből jegyzői hatáskörbe év folyamán a méltányossági közgyógyellátás jogintézménye vonatkozásában kiszélesítésre került a méltányossági közgyógyellátásra jogosultak köre (egyrészt a jövedelmi feltételek enyhítésével, továbbá végtaghiányos fogyatékossággal élők személyek vonatkozásában). Ezt követően január 01-jétől a méltányossági jogcímen igényelhető közgyógyellátási jogosultság a jegyzői hatáskörből az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe került át. - Aktív korúak ellátására jogosultak esetében 2011.évtől bevezetésre került a segély továbbfolyósításának feltételeként 30 napos munkavégzés teljesítése, továbbá a segélyben részesülő ügyfél elhelyezkedése érdekében a Munkaügyi Kirendeltség által felajánlott, az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenné vált munkalehetőség elfogadása. Ezzel egyidejűleg az említett időponttól az önkormányzat által bevezetésre került az. un. rendezett lakókörnyezet biztosítására vonatkozó helyi rendeleti szabályozás. Az említett támogatásban részesülő személyek közfoglalkoztatásáról, a közfoglalkoztatás megszervezéséről, feltételek biztosításáról a települési önkormányzat gondoskodott a helyi közfoglalkoztatási terv elkészítésével, elfogadásával. Fentieken túlmenően az önkormányzat az. un aktív korúak ellátási rendszeréhez kapcsolódóan a pilisi lakosok számára az un. önkéntes közérdekű munkavégzés lehetőségével is élt, illetve az önkormányzat a segélyezettek számára külső cégek megkeresése alapján állásbörzét szervezett. Ezen túlmenően a Közép Tisza - Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel együttműködve a felülvizsgálattal érintett időszak alatt szintén lehetőség adódott közfoglalkoztatás keretein belül éves statisztikai átlagban 5-6 fő munkanélküli személy foglalkoztatására. A helyi közfoglalkoztatási tervnek, mint a roma, a téli és országos közfoglalkoztatotti programoknak köszönhetően a korábbi évekhez képest jelentősen nőtt a helyben közfoglalkoztatás keretében dolgozó pilisi lakosok száma. A helyi közfoglalkoztatás keretében 2011.évben:119 főt, évben: 91 főt, 2013.évben:102 fő,2014.évben:132 fő foglalkoztatására került sor az önkormányzat a különböző önkormányzati fenntartású intézményeknél és önkormányzati tulajdonú Gerje - Non Kft-nél társaságnál. 9

10 10 Az elmúlt éveket áttekintve elmondható, hogy az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve igyekezett arra törekedni, hogy minél több aktív korúak ellátásában részesülő személy részére biztosítson foglalkoztatást, annak érdekében, hogy a tartós munkanélküliek számára lehetőséget teremtsen a munkavilágába történő visszatérésre. Azonban sajnos a fent említett programmal kapcsolatban a helyi tapasztalat szerint elmondható a segélyezettek nagy része nem volt ösztönözve arra, hogy a munkaerőpiacra visszatérjen évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összevonásra került, oly módon, hogy a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátás elnevezéssel az rgyvt. egyik speciális jogosulti kör számára nyújtható komponenssé vált január 01.napjától a helyi és a területi közigazgatási rendszer teljes szervezeti megújításával a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköréből a járási hivatal hatáskörébe került át az alanyi jogú ápolási díj, az időskorúak járadéka, az alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása. Fenti időponttól a pilisi lakosok ilyen típusú ügyeiket továbbra is helyben, az önkormányzat által a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal pilisi kirendeltsége részére biztosított helyiségben intézhetik. - Továbbá november 15-vel bevezetésre került a Pénzügyi és Természetbeni Támogatás Rendszere, melynek célja egy egységes, országos és naprakész szociális rendszeres kialakítása, annak érdekében, hogy a párhuzamosságok kiszűrhetőek legyen a támogatások odaítélése során Jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások alakulása és számának változása évben Időskorúak járadéka 4 6 Járáshoz került Járáshoz került Alanyi ápolási díj Járáshoz került Járáshoz került Egészségügyi Járáshoz került Járáshoz került szolgáltatásra való jogosultság Alanyi és normatív Járáshoz került Járáshoz került közgyógyellátás Méltányossági KT. került közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Aktív korúak ellátása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Pest Megyei Pest Megyei Kormányhivatalhoz került Kormányhivatalhoz került xxx

11 11 2. RÉSZ: A Szociális - és Egészségügyi Bizottság a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a jogosult részére - jövedelme kiegészítésére, pótlására a felülvizsgálattal érintett időszakban az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátási formákat nyújtotta: - adósságkezelési támogatás, - lakásfenntartási támogatás, - méltányossági ápolási díj, - átmeneti segély, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - szemétszállítási díj mérséklése, törlése, - idősek napja alkalmából egyszeri támogatás. A Szociális-és Egészségügyi Bizottsága által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere szintén átfogó változáson ment keresztül az eltelt időszak alatt: december 31. napjával az ügyfelek együttműködési készségének hiánya, illetve az önrész befizetésének elmaradása miatt megszűntetésre került az un. adósságkezelési szolgáltatás, március 31. napjával kp-i jogszabályváltozással összhangban az. un. helyi lakásfenntartási támogatás szintén megszűntetésre került, február 01.napjával az un. méltányossági ápolási díjjal kapcsolatos hatáskör a Képviselő-testület Szociális-és Egészségügyi Bizottságától Pilis Város Polgármesterének feladatkörébe került át január 01 napjától az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mint önálló ellátási forma megszűntetésre került, ezzel egyidejűleg bevezetésre került az un. önkormányzati segély. Ezt követően mind az azonnali, mind a pénzbeli és természetbeni segélyek esetében képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a döntés Pilis Város Polgármesterének feladatkörébe került át. Szociális-és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozó ellátások alakulása és számának változása évben Adósságkezelési 6 xxx xxx xxx tanácsadás Helyi lft 4 11 xxx xxx Átmeneti segély xxx Rendkívüli xxx gyermekvédelmi támogatás Szemétszállítási xxx díj törlése, mérséklése 3. RÉSZ: A polgármester a Képviselő testülettől kapott átruházott hatáskörben, a jogosult részére a felülvizsgálattal érintett időszakban az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtotta: - azonnali átmenti és gyámügyi segély (2014. január 01. napjától önkormányzati segély), 11

12 - eseti gyógyszertámogatás (2014. január 01. napjától önkormányzati segély), - temetési segély (2014. január 01. napjától önkormányzati segély), - köztemetés. - szemétszállítási díj törlése, mérséklése, - méltányossági ápolási díj, - méltányossági közgyógyellátás. 12 A polgármesteri hatáskörben lévő pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtását az eltelt időszakban végbement jogszabályváltozások szintén jelentősen átalakították: február 01.napjától a méltányossági ápolási díj átruházott hatáskörben Pilis Város Polgármesteréhez került át, január 01-jétől a méltányossági jogcímen igényelhető közgyógyellátási jogosultság a jegyzői hatáskörből átruházott hatáskörben Pilis Város Polgármesteréhez kerül át,. - szintén január 01. napjától az un. szemétszállítási díj törlése, mérséklése Szociálisés Egészségügyi Biztossági hatáskörből átruházott hatáskörben Pilis Város Polgármesteréhez került át, - az önkormányzati segély bevezetésével egyidejűleg, mint önálló ellátási forma megszűntetésre került az un. azonnali átmeneti és gyámügyi segély, az eseti gyógyszertámogatás, valamint az. un temetési segély, mely ellátások a továbbiakban az önkormányzati segély részeként váltak elérhetővé az arra jogosult ügyfelek számára. Polgármesteri hatáskörébe tartozó ellátások alakulása és számának változása évben azonnali átmeneti xxx segély azonnali gyámügyi xxx segély temetési segély xxx szemétszállítási díj xxx xxx xxx 2 törlése,mérséklése önkormányzati xxx xxx xxx 323 segély eseti 16 3 xxx gyógyszertámogatás köztemetés méltányossági ápolási díj méltányossági közgyógyellátás xxx xxx xxx 6 IV./2 Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátási kötelezettség IV./2.1. Szociális alapellátások Az Szt. meghatározza azokat az alapszolgáltatásnak minősülő feladatokat, amelyeket a helyi, ezen belül a települési önkormányzatoknak kell biztosítani. Ezen elv szerint, a szolgáltatások működtetése során, az azzal kapcsolatos döntéshozatali viszonyoknak és felelősségi rendnek, valamint a döntés(ek) végrehajtásával összefüggő feladatoknak, minél közelebb kell lenniük a lakossághoz. Az a felismerés fogalmazódik meg, hogy az emberek sajátos szükségleteit legjobban az 12

13 13 önkormányzatok ismerik, és így lehetővé válik a helyi és egyéni körülményekhez igazodó ellátás biztosítása. Az alapszolgáltatások megszervezésével: a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére, saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukról, mentális állapotukból vagy más okokból származó problémáik megoldásában. Szt.86. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani: (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani a) b) étkeztetést, c) házi segítségnyújtást, d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz - különös tekintettel a családsegítéshez - való hozzáférést. (2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali ellátását, c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem említett nappali ellátást, d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, időskorúak gondozóházát, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását köteles biztosítani. (3) (4) A fővárosi kerületi önkormányzat biztosítja az (1) és (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, a 88. (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti szolgáltatásokat a fővárosi önkormányzat biztosítja. A Szt. fent hivatkozott 86. -a értelmében, önkormányzatnak - a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások tekintetében, - az alábbi ellátási formákról kötelessége gondoskodni: 1. Étkeztetés, 2. Házi segítségnyújtás, 4. Családsegítés, 5. Idősek nappali ellátása. 6.Hajléktalanok nappali ellátása IV./2.1.1.Szociális étkeztetés Az Szt a értelmében: 62. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. 13

14 14 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. A fent említett szolgáltatást évben az Önkormányzat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye) útján biztosította. A szociális étkezéssel kapcsolatos feladatokat a Szolgálaton belül az Idősgondozási Szakmai Csoport látta el. A szociális étkezés biztosítása - mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladat-, január 02. napjától Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába került, a szolgáltatást telephelyükön 2721 Pilis, Kossuth L. u. 57/B. szám alatti intézményben végzik. A Szeretetszolgálat augusztusában kelt tájékoztatása alapján, az ellátást igénybe vevők száma évhez képest megkétszereződött. A tájékoztatóban nyújtott számszaki adatok alapján, december 31-én nyilvántartott étkezők száma 70 fő/nap, míg augusztusában hétköznaponként 130 fő/nap volt. Ez köszönhető annak, hogy a Szeretetszolgálat október 20 napjától hétköznaponként már népkonyhai szolgáltatást is végzett, és október 20-tól pedig munkaszüneti napokon és ünnepnapokon is végzett népkonyhai szolgáltatást a rászoruló hajléktalan és más személyek részére. A népkonyhai ételosztást májusáig csak a dolgozók végezték, majd a társadalmi felelősségvállalás elősegítéseként önkéntesek bevonásával szervezték meg. A szociális étkezést igénybe vevő személyek többnyire nem rendelkeztek jövedelemmel, vagy jövedelmük olyan mértékben alacsony, hogy a szolgáltatásra térítésmentesen, vagy csekély mértékű hozzájárulással váltak jogosulttá. A népkonyhai ellátás ingyenes, az elmúlt évek adatai alapján, az ingyen ebéd iránti igény ugrásszerűen megnőtt a településen élő rászoruló réteg körében. A szociális illetve népkonyhai ellátást igénybe vevők számának alakulása év év év év kb adag étel adag étel adag étel adag étel IV./ Házi segítségnyújtás (házi gondozás) A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel érdekében szükséges ellátást. Az Szt ában foglaltak alapján: 63. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 14

15 15 A fent említett szolgáltatást évben, a szociális étkezéshez hasonlóan, az Önkormányzat, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye) útján biztosította, a gondozási feladatokat a Szolgálaton belül az Idősgondozási Szakmai Csoport látta el. A házi segítségnyújtást, mint kötelezően ellátandó feladatot, január 02. napjától a Magyarországi Evangélikus Egyház Szeretetszolgálata látja el, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 57/B. szám alatti telephelyen. A Szeretetszolgálat évente, önkormányzat részére megküldött beszámolója alapján, a házi gondozottak létszáma folyamatosan növekedett, így év végére elérte a működési engedélyben lévő maximális 63 ellátotti létszámot. Az ellátásukat 7 fő házi gondozó végezte, az év végére részmunkaidőben foglalkoztatott helyettesítő személy is besegített a gondozottak ellátásában. A házi segítségnyújtást igénybe vevő személyek, mozgásszervi, fogyatékkal élő, illetve pszichés betegek, gondozásuk, ellátásuk nem csak fizikai, hanem pszichés megterhelést is jelentett a gondozónők részére. Az gondozottak több mint 30%-a külterületen él, a segítők naponta közel km- t kerékpároznak, az időjárás viszontagságainak kitéve ellátott szám 17. fő ellátott szám 50 fő ellátott szám 58 ellátott szám 63 kb látogatás 6903 látogatás látogatás látogatás IV./ Családsegítés Az Szt a alapján: 64. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. (3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról. (4) A családsegítés keretében biztosítani kell a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 15

16 16 élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, g) a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését. (5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. (6) Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre. Önkormányzat a családsegítő szolgáltatás jogszabályban előírt feladatait április 01. napjától a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott és működtetett Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) részbeni fenntartásával finanszírozásával pilisi tagintézménye (részjogkörrel rendelkező költségvetési hely) oldja meg. A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. Az igénybevétel módja: önkéntes, illetve együttműködés keretében történik. A feladatot február 01. napjától február 28. napjáig 2,5 fő családgondozó látta el, március 01. napjától a jelen Koncepció időpontjában is, 2 fő családgondozó dolgozik a Szolgálatnál, aki közül az egyik a szakmai vezetői teendőket is végezte/végzi. Az igénybevétel módjára jellemző, hogy az ügyfelek önként keresik fel a Szolgálatot. A Szolgálatnál az utóbbi években jelentősen megemelkedett az egyedül élő, idős kliensek aránya, akiknél több esetben gondnoksági eljárás kezdeményezése vált szükségessé. Az idős beteg egyedülálló gondozottak esetében, jellemző az elhanyagoltság, a demencia, illetve egyéb betegség következtében előforduló elszigetelődés, gondozásuk szoros kapcsolattartást igényel. Míg a házastársi/élettársi kapcsolatban élőkre a munkanélküliség, az anyagi és a jogi problémák az elsődlegesen jellemzők, az egyedülállók esetében a munkanélküliség, valamint az anyagi problémák mellett a mentális problémák is elsődlegesek. Legnagyobb arányban az inaktívak(gyes, gyed,nyugdíjas) és munkanélküli személyek jelentek meg a Szolgálatnál. Gyakran előfordult a Munkaügyi Kirendeltséggel való kapcsolattartás, iratok megkérése, jelentkezési kötelezettség teljesítése ügyében történő segítségkérés, nagy az információ nyújtásra való igény. Mindezeken túlmenően, az ügyfelek kérelmének megírásában, a gyermekek után járó szociális juttatások igénylésében, személyi okmányaik intézésében kérték a családgondozók segítségét. Tekintettel arra, hogy az ügyfelek jelentős része munkanélküliséggel kapcsolatos problémákkal kereste fel a szolgálatot, ezért az intézmény kiemelt figyelmet fordított az álláskereső ügyfelek álláshoz juttatásához. Ennek keretében a családgondozó személyes, beszélgetés során (az ügyféllel közösen) feltárta a sikertelen álláskeresés okait, ezt követően történt a valós és reális igények megfogalmazása, majd a következő személyes találkozásra a családgondozó már személyre szabott állásokat gyűjtötték össze (internet, helyi és országos újságok, helyi és környező kábel tévé útján). Előfordult, hogy a családgondozó segítségével történt meg a munkáltatóval való kapcsolatfelvétel is (legtöbbször telefonon keresztül), - továbbá, amennyiben az ügyfél igényelte, segítséget kapott az önéletrajz megírásában, megfogalmazásában is. A Szolgálat segítséget nyújtott a hátralékkal rendelkező ügyfelek részére is, a szolgáltatókkal való kapcsolatfelvételt követően, az adósság részletekben történő teljesítésének igénylésében, illetve a szociális rászorultságot igazoló iratok beszerzésében, kitöltésében. 16

17 17 A családgondozók által vezetett forgalmi napló alapján, a Szolgálatot felkereső ügyfelek száma elérte a havi 200 főt. A szolgáltatást igénybe vevők számának alakulása: fő 1066 fő 964 fő 834 fő éves forgalom:3802 éves forgalom:4584 éves forgalom:3322 éves forgalom:1873 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az EDF DÉMÁSZ szolgáltató februárjában áramhátralék-csökkentő modellprogramot indított Hálózat a közösségért címmel a rászoruló háztartások megsegítésére. A programhoz Pilis városa is csatlakozott, a pályázatokkal kapcsolatok tájékoztatást, az abban való részvételhez szükséges dokumentációt a Szolgálat munkatársai biztosították az ügyfelek részére. A családgondozók az elmúlt évek során, a gyermekek részére szervezett nyári táboroztatásban is jelentős szerepet vállaltak, valamint a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában, a kész ételek, rászorulók részére történő kiosztásáról gondoskodtak. A Magyar Élelmiszerbank által biztosított élelmiszer adományt évben a Családsegítő szolgálat osztotta ki a rászoruló családok részére. IV./2.1.5.Nappali ellátás, Idősek Klubja Az Szt. 65/F. -a alapján: 65/F. (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b) az Szt. 93. (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. Az Önkormányzat év végéig - a nappali ellátást nyújtó intézmények közül, - a település lakossága részére, a Szolgálat keretein belül Idősek Klubját működtetett Idősek Nappali Otthona név alatt. A Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat január 02. napjával kezdődően a nappali ellátást, mint szolgáltatást, Pilis város közigazgatási területén élők részére biztosította. Az intézményben (telephely:2721 Pilis, Kossuth L. u. 57/b) történő tartózkodás során az ellátottaknak lehetősége nyílt az étkezésre, társas kapcsolatok kiépítésére, szórakozásra, mentális gondozásra, illetve az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az épület adottsága miatt, a Szolgálat főt képes fogadni, ellátni, a működési engedélyben foglalt 20 fős korlátozás miatt, állandó volt a túljelentkezés. A gondozottak többsége idős korú, fogyatékkal élő, demens, szenvedélybeteg személy, egészségi állapotuk jelentősen megromlott. A Szeretetszolgálat a nappali ellátást annak ellenére, hogy normatív finanszírozás nem fedezi az ellátás költségeit térítésmentesen biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők részére. IV./2.1.6.Támogató szolgáltatás: 17

18 18 A támogató szolgáltatás nyújtásának célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett, a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen: - alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése) - általános egészségügyi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyiszociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás biztosítása, - információnyújtás, ügyintézés, tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, - nyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, - segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, - egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, - segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, - a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. A szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorulónak minősül a súlyosan fogyatékos személy (fogyatékossági támogatásban, a vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy). Az Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Támogató Szolgálat óta működik Monoron, kistérségi ellátási területtel. A szolgálat által nyújtott támogatások: - szállító szolgálat - személyi segítés - információnyújtás, tanácsadás. A fentieken kívül a Szolgálat rendszeres csoportfoglalkozásokat tart mozgáskorlátozott felnőtteknek, értelmi sérült gyermekeknek és fiatal felnőtteknek. Szabadidős- és kulturális programokat szerveznek a Szolgálathoz forduló olyan súlyosan fogyatékos személyek részére, akik a társadalomtól elszigetelten, lakásukban élnek. A szállító szolgálat segítséget nyújt a sérült emberek részére hivatalos, illetve magán jellegű elfoglaltságuk miatt, otthonukat kizárólag gépjárművel tudó személyek szállításában. Naprakész információval rendelkeznek a fogyatékkal élőket érintő jogszabályok, az érdekképviseleti szervezetek tekintetében, illetve szoros kapcsolatot ápolnak a Kistérség szociális intézményeivel, szakembereivel. A Szolgálat minden hétköznap 8 és 16 óra között fogadta/fogadja ügyfeleit. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat monori munkaszervezetének ellátási területe kiterjed városunkra is. Az általuk nyújtott szolgáltatások, többek között a támogató szolgálat is ingyenesen igénybe vehető. IV/2.1.7.Közösségi ellátás A közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott ún.alacsonyküszöbű ellátás. 18

19 19 A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében kell biztosítani: - a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást, illetve fejlesztést, - meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését, - a háziorvossal és kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, - a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, - az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, - megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. A szenvedélybetegek részére nyújtott, ún. alacsonyküszöbű ellátás keretében a fent említett bekezdés utolsó két pontjában meghatározottakon túl biztosítani kell: - a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, - a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A Magyar Máltai szeretetszolgálat monori munkaszervezetének ellátási területe kiterjed városunkra, azzal, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások köre 2007.évtől kibővült a közösségi ellátásokkal, - mely ellátási területükön, így Pilisen is ingyenesen igénybe vehető. Utcai szociális munka: A Képviselő-testület az ún. szociális háló további erősítése érdekében az általa év április hó 30. napján megtartott nyilvános és rendes ülésén meghozott 118/2009.(IV.30.) és a 120/2009.(IV.30.) sz. határozata értelmében a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével kötött feladatellátási - szerződés révén a pilisi lakosok számára a nappali melegedő és az utcai szociális ellátást biztosította év folyamán az utcai szociális munkára vonatkozó normatív állami támogatás megszűnésével az utcai szociális munka feladatellátásra vonatkozó szerződés hatályát vesztette, ezt követően ezen feladatot a Magyar Vöröskereszt pályázati úton működtette és látta el, azonban az önkormányzat ezen feladatellátást a Dózsa Gy.u.33.szám alatti ingatlan használatba adásával továbbra is támogatta. IV./2.2. Gyermekjóléti alapellátások A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. A Gyvt. 94. (1) - (3) bekezdése szerint: 94. (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint, a (2a)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, valamint, ha a (2a)-(4) bekezdés alapján nem köteles az ellátás biztosítására, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (2a) A települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. 19

20 20 (3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti otthonát, c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok átmeneti otthonát, d) negyvenezernél több állandó lakos él, az a)-c) pontokban meghatározottak mellett gyermekjóléti központot [40. (3) bek.] köteles működtetni. A komplex szociális ellátórendszerhez kapcsolódóan a Gyvt. a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében, az alábbi feladat ellátási kötelezettséget írja elő: 1.gyermekjóléti szolgáltatást, 2.gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde), 3.gyermekek átmeneti gondozását. IV./ A gyermekjóléti szolgáltatás Pilis Város Önkormányzata a tárgyi szolgáltatást a közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére, a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás intézménye: a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgákat, pilisi tagintézménye (e fejezet alkalmazásában, a továbbiakban: Intézmény) útján biztosítja. Az intézmény feladatai különösen: a.) A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: - a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, segítségadás a támogatásokhoz való hozzájutáshoz, - családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ehhez való hozzájutás megszervezése, - szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, - szabadidős programok szervezése, - hivatalos ügyek intézésének segítése. b.) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: - veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, - veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, ezek megoldására javaslat készítése, - a Gyvt.17. -ában meghatározott személyekkel, intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. c.) A kialakult veszélyeztetettség megszűnése érdekében: - a gyermek és családjával végezett szociális munkával (családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, - a családi konfliktusok megoldásának kezelése, - az egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése, - javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyre vagy annak megváltoztatására, d.) A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: - a családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, - utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjában történő visszailleszkedéséhez. 20

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető 27. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12471-2/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Szociális szolgáltatástervezési koncepció Á c s

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 13. Előterjesztés Szentendre város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójáról Előadó:

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) 1 Jóváhagyott változat! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

Családsegítő szolgáltatás. Munkanélküliekkel végzett szociális munka

Családsegítő szolgáltatás. Munkanélküliekkel végzett szociális munka Családsegítő szolgáltatás Munkanélküliekkel végzett szociális munka I. BEVEZETÉS a TÁMOP 5.4.1. projekt keretében elkészült a családsegítés szakmai szabályozó anyagait tartalmazó tanulmányokhoz A TÁMOP

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 147/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 165/2015 (VI.24.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2015. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről 0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

Pécsvárad szociális helyzete

Pécsvárad szociális helyzete Pécsvárad szociális helyzete A település lakónépességének aktuális szociális és egészségügyi helyzete, állapota, a változások tendenciái az Önkormányzat számára, - mint tudatos döntéseivel a település

Részletesebben

A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként

A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként A főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. (2) Magyarország az alapvető

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi beszámoló Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi szakmai beszámoló Szociális étkeztetés I. A szociális étkeztetés bemutatása Budapest

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 tavaszán átfogó vizsgálatot indítottam, amelynek célja Békés

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 07. 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 07. 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-439/2011. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 07. 5-i ülésére Tárgy: a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat (FEGOSZ) szakmai programjának

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 3 I. SZEMÉLYI ES TÁRGYI FELTÉTELEK 6 II. SZOCIÁLIS SZAKFELADAT 8 1. AZ I.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 27/2014.(IV.24.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának a 2013. éves belső ellenőri jelentés elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. számú Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése című projektet érintő jogszabályi keretek összefoglalása

Részletesebben

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata ÁROP1.1.162122121 Esélyegyenlőségelvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 215. október 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben