Beszámoló a Képviselő-testület május 26- i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a Képviselő-testület május 26- i ülésére Beszámoló a évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló évi beszámoló elkészítésre került, mely a mellékletben megtalálható. Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra. Határozati javaslat: Jánoshalma Város Képviselő-testülete megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek munkáját és elfogadja a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló évi beszámolót a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május 31. Felelős: Czeller Zoltán polgármester Jánoshalma, május 19. Malustyik Béla sk. Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke

2 BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város gyermekvédelmének évi működéséről 1

3 A BESZÁMOLÓT KÉSZÍTETTE: Juhász Anikó osztályvezető Pénzbeli, természetbeni ellátások, Gyámhatósági munka Beszámolóját készítette: Miskolczi Gyöngyi ügyintéző GYERMEKLÁNC ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A PELIKÁN KÖZHASZNÚ NON-PROFIT KFT. SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY Gyermekjóléti Szolgálatának évben végzett tevékenységéről Beszámolóját készítette: Zámbó Judit szakmai vezető Családsegítő Szolgálatának évben végzett tevékenységéről Beszámolóját készítette: Benda Márta családgondozó - szakmai vezető JÁNOSHALMÁN MŰKÖDŐ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Beszámolóját készítette: Suták Zsuzsanna gyermekvédelmi felelős Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Beszámolóját készítette: Rittgasszer János igazgató Gundáné Farkas Ágnes alsós gyermek és ifjúságvédelmi felelős Kovács Ildikó felsős gyermek és ifjúságvédelmi felelős Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola Beszámolóját készítette: Horváthné Sörös Anita igazgató Friebertné Radvánszki Rita gyermek- és ifjúságvédelmi felelős FM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Beszámolóját készítette: Holub István ifjúságvédelmi felelős 2

4 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés oldal I. Jánoshalma Város demográfiája oldal I.1. Lakónépesség oldal I.2. Jánoshalma lakosságának statisztikai megoszlása oldal I.3. Nemzetiségek oldal II. Jánoshalma Városi Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása oldal II.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás oldal II.2. Egyéb pénzbeli és természetbeni juttatások oldal II.3. Gyermekétkeztetés oldal III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások oldal III.1. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja oldal III.2. A gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok oldal IV. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok oldal V. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása oldal V.1. A program célja oldal V.2. A megvalósítás eszközei oldal VI. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés oldal Mellékletek oldal 3

5 Bevezetés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. (6) bekezdés értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeltében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 170/A. -a szerint a Gyvt ának (6) bekezdésében meghatározott, a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség által a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 10. számú melléklet tartalmazza: I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 4

6 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). A beszámolót meg kell küldeni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. A Gyvt (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.. (1) pontja szerint a gyámhatóság feladat- és hatáskörét a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: gyámhivatal), a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. Az Önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek napközbeni ellátása. Az önkormányzat által végzett nem kötelező feladatok: fő lakosságszámot el nem érő település esetén nem kötelező a Bölcsőde, azonban a lakosság a szolgáltatást igényli. Jánoshalma Város Képviselő-testülete az 56/2013.(II.28). Kt.sz. határozatával döntést hozott arról, hogy a finanszírozási és gazdasági helyzetre való hivatkozással a bölcsődét beintegrálta az óvodába és napjától létrehozta az egységes óvoda-bölcsődei csoportot, mely teljes egészében ki tudja elégíteni a helyi igényeket. A napján hatályba lépő gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. (3a) bekezdés értelmében a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település jogszabályban meghatározottak szerint megállapított 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. (2) bekezdése szerinti 5

7 bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. A Gyvt (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzatnak december 31- éig kell eleget tennie a kötelezettségének. Jánoshalma Város Önkormányzata Kéleshalom Község Önkormányzatával napjától feladat-ellátási, közszolgáltatási szerződést kötött az óvodai feladatok ellátására. Ennek következtében Jánoshalma Város kötelező ellátási területébe tartozik Kéleshalom település is. 6

8 I. Jánoshalma Város demográfiája I.1. Lakónépesség Jánoshalma lakóinak száma év december 31.: 8671 fő I.2. Jánoshalma lakosságának statisztikai megoszlása Korcsoport éves éves éves éves éves éves éves Össz

9 2015. évben a születések száma 71, míg a halálozások száma 178 volt. I.3. Nemzetiségek A cigány lakosság száma igen jelentős a településen, mintegy 20%-a az állandó lakosoknak. Jelentős szociális feladatokat róva ezzel a helyi vezetésre. A kisebbség jelentős mértékben jelenik meg a nevelési-oktatási intézményekben is, szinte mindegyikük felvette a feladat ellátási körébe a kisebbségi nevelést-oktatást. 8

10 II. Jánoshalma Városi Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. (1) pontja értelmében pénzbeli és természetbeni ellátások: a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. II.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények Kérelmezők száma 805 Támogatásban részesültek száma 748 Elutasítottak száma 54 Kifizetett támogatás ,-Ft Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult - meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybe vételére - meghatározott természetbeni támogatásra - törvényben és jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 1. meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybe vételére: - a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részre az étkezés ingyenes, - az előző pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell téríteni. 2. meghatározott természetbeni támogatásra: A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén és november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában. A természetbeni támogatás esetenkénti összege évben gyermekenként 5800 forint. 3. a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére (pl. tankönyvtámogatás) december 31. napján 729 gyermek részesült gyermekvédelmi kedvezményben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi két alkalommal jogosultak természetbeni támogatásra augusztus hónapban 423 családban 758 gyermek részére ,- Ft, november hónapban 399 családban 737 gyermek részére ,- Ft került kiutalásra Erzsébet-utalvány formájában. Ezen összeget előzetes igénylés alapján a Magyar Államkincstár finanszírozza. 9

11 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka, azaz 6270,- Ft. Településünkön évben 2 fő részesült 3 gyermek után pénzbeli ellátásban. A támogatás összege gyermekenként: 6.270,- Ft. A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága - a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett -, - a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett - pótlékot folyósít. A pótlék esetenkénti összege évben gyermekenként forint. II.2. Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatások: Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szeptember 1-jétől 67/A. -ban foglaltak alapján rendelkezik a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról. Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi) A gyermeke szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészségügyi fejlődéshez szükséges feltételek (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény) 10

12 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll, illetve a nevelésbe vett gyermek, az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermeke, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. A települési önkormányzat jegyzője a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozathoz annak a szülő, családbafogadó gyám vagy a nagykorúvá vált gyermek részére történő közlésekor tájékoztatót mellékel a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságokról évben halmozottan hátrányos helyzet 176 gyermek részére, hátrányos helyzet 117 gyermek részére került megállapításra. 5 fő elutasításra került és 4 fő részére megszűntetésre került a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet. II.3. Gyermekétkeztetés Az önkormányzatunk a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosítja a szülők igénye alapján a gyermekek étkeztetését. Azon gyermekek részére akik érvényes gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkeznek az óvodában és 1-8. évfolyamon az étkezés ingyenes, évfolyamon 50 % térítési díjat kell fizetni. Azon gyermekek esetében, akik nem rendelkeznek érvényes gyermekvédelmi kedvezménnyel, a szülő térítési díjat köteles fizetni Jánoshalma Város Képviselő-testület 6/2012(III.30.) Ör. sz. rendeletében meghatározott módon. Településünkön teljes körűen megoldott a gyermekétkeztetés. Az önkormányzat fenntartásában működő Diákélelmezési Konyha, a FM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Jánoshalma, a Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola. Jánoshalma Városi Önkormányzat évben pályázat útján 84 fő részére biztosított nyári étkeztetést. Étkeztetés biztosítása az óvodások és bölcsődések részére évben 3-szori étkeztetés: Megnevezés Össz. adagszám Étk. nap Létszám (fő) Kerekítve (fő) 100%-ot fizetők , Ingyenesen étkezők (RGYK) , % kedvezm. (beteg és , nagycsaládos) Összesen: , Készült a évi élelmezés-nyilvántartás havi összesítésének adataiból 11

13 Étkeztetés biztosítása az általános iskolások részére évben 3-szori étkeztetés: Megnevezés Össz. adagszám Étk. nap Létszám (fő) Kerekítve (fő) 100%-ot fizetők , Ingyenesen étkezők (RGYK) , % kedvezm. (beteg és , nagycsaládos) Összesen: , Csak ebéd étkeztetés: Megnevezés Össz. adagszám Étk. nap Létszám (fő) Kerekítve (fő) 100%-ot fizetők , Ingyenesen étkezők (RGYK) , % kedvezm. (beteg és , nagycsaládos) Összesen: , Készült a évi élelmezés-nyilvántartás havi összesítésének adataiból Étkeztetés biztosítása középiskolások részére évben Csak ebéd étkeztetés: Megnevezés Össz. adagszám Étk. nap Létszám (fő) Kerekítve (fő) 100%-ot fizetők , Ingyenesen étkezők (RGYK) % kedvezm. (beteg és , nagycsaládos) Összesen: , Készült a évi élelmezés-nyilvántartás havi összesítésének adataiból 12

14 III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások A Gyvt (2) pontja értelmében személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a) a gyermekjóléti szolgáltatás, b) a gyermekek napközbeni ellátása, c) a gyermekek átmeneti gondozása. (3) pontja: a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: a) az otthont nyújtó ellátás, b) az utógondozói ellátás, c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. III. 1. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja Jánoshalmán a Gyermekjóléti Szolgálat a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-n belül működik. Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védőnői szolgálattal, óvodai-, iskolai ifjúságvédelmi felelősökkel, a családsegítő szolgálattal illetve a gyermekorvosokkal és a rendőrséggel együttműködve. A gyermekjóléti szolgálat feladatai a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás a gyámhivatal által védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése a helyettes szülői hálózat szervezése a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése felkérésre környezettanulmány készítése A 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 15.. (7) bekezdése szerint évente legalább egy alkalommal - a gyermekjóléti szolgálat által szervezett tanácskozáson - át kell tekinteni a település jelzőrendszerének éves működését, illetve áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. A gyermekjóléti szolgálat a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos feladatot ellátó személyek és intézmények bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését fogadja és a szükséges intézkedést megteszi. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai által készített beszámolót a 1. sz. melléklet tartalmazza. 13

15 III. 2. Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. A nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai A gyermekvédelemben a helyi önkormányzat által fenntartott és a nem helyi önkormányzat által fenntartott oktatási, nevelési intézményeknek megvan a maga feladata. A törvényi előírások alapján ezen intézményekben ifjúságvédelmi felelőst kell megbízni. A gyermekjóléti szolgálatok és az ifjúságvédelmi felelősök közötti kapcsolattartás törvény által szabályozott. A nevelési, oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelemmel foglalkozó hatóságokkal. Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. Az óvodában az óvónők, az iskolában az osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelősök figyelemmel kísérik a veszélyeztetett gyermekeket, a hátrányok leküzdésében segítenek. A nevelési-, oktatási intézmények - Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde - Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola - Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola - FM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium gyermekvédelmi felelősei által készített részletes beszámolót a 2. sz. melléklet tartalmazza. Nyitnikék A Nyitnikék nevű Biztos Kezdet Gyermekház az óvodán belül helyezkedik el és május 1-jén kezdte meg működését. Lehetőséget nyújt a 0-3 éves korú gyermekek és családjaik számára a szociokulturális hátrányokból eredő szokások készség- és képességbeli lemaradások kompenzálására. A Gyermekház ingyenes szolgáltatásai, sokrétű kapcsolatrendszere, központi elhelyezkedése lehetőséget biztosít a családoknak a segítő hálózatok hatékony elérésére, az informális kapcsolatok kiépítésére. Célja, hogy a Gyermekházba járó szülők és gyermekeik összetartozó közösséget alkossanak. Havi egy alkalommal védőnő látja el hasznos tanácsokkal a szülőket, ilyenkor alkalom nyílik az egy-egy kisgyermekkel felmerülő problémák jelzésére is a védőnő felé. Intenzív az együttműködés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal is. Havi rendszerességgel tartanak szakmaközi megbeszéléseket. Ezen alkalmakkor részt vesz védőnő, logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, gyermekorvos, óvodavezető stb. is, segítségükre, közreműködésükre bármikor számíthat a Gyermekház, a gyermekek érdekében szakmailag összehangolt munkát teremtenek együtt. Ezen kívül a GYEP iroda által működtetett Baba-mama klubbal is kölcsönösen látogatják egymást, közös programokat szerveznek. Közösségre irányuló cél, hogy a Gyermekházba járó szülők és gyermekeik összetartozó közösséget alkossanak. 14

16 Gyerekszegénység elleni Program Iroda A Gyerekszegénység elleni Program Iroda (továbbiakban: GYEP) aktívan foglalkozik a helyi és a kistérségi hátrányos helyzetű gyermekekkel és szüleikkel. Legfőbb célja a gyermekek szegénységének csökkentése, esélyeik javítása és a szegénységi ciklus megtörése évben megvalósult programok: Kora gyerekkor célterület programjai: - Farmóvoda modellprogram: cél a gyermekek korai fejlődési problémáinak minél korábbi szűrése, fejlődésüket segítő programok kidolgozása, elsősorban 0-6 éves korosztály számára. Összesen 493 gyermek szűrése, 87 gyermek fejlesztése történ meg a program keretén belül. - Baba-mama klubok: bevont családok száma 110. Ifjúság célterület programjai: - Pályaorientációs foglalkozások: 7., 8. osztályosok tanulók és szüleik számára. - Családi nyaralás: 238 fő részvételével. Oktatás célterület programjai: - Értékmentő program: összesen 16 alkalommal keresték fel a térségben azokat a szakembereket, akik hagyományos, értékes tevékenységet folytatnak, melynek megőrzésével a helyi társadalom szemlélete formálható. - Testem titkos jelzései nyomában: felvilágosító program a felső tagozatos diákokra összpontosult. Összesen 60 alkalommal, a teljes felső tagozat bevonásával. - Élmény gazdag nyári napközi: alsó tagozatos diákoknak, melyen 250 fő vett részt. - Kortárs segítők képzése program: a felső tagozatos tanulók és a köziskolások számára, mely 319 alkalommal 92 fő fiatalt ért el. Szociális és egészségügyi célterület programjai: - Utcai szociális hálózat: az önkéntes munka szépségeit mutatta meg a részt vevőknek, összesen 75 embert vett részt a programon. - Családi egészségnap: 6 alkalommal, összesen 500 fő részvételével. - Egészségügyi szűrések: óvodások, iskolások számára. 3 alkalommal 1092 gyermeket ért el. A GYEP irodán belül a Közösségi Ház Jánoshalmán került kialakításra, ahol a szegregátumban élők számára szerveztek különböző programokat. Képzéseken összesen 229 fő, a szabadidős programokon 2795 fő, a tanulást segítő programokon 1817 fő, a klubjellegű foglalkozásokon 1179 fő, hitéleti foglalkozáson 408 fő vett részt, míg tanácsadás jellegű szolgáltatást 610 fő vett igénybe. A GYEP iroda szorosan együttműködik a Jánoshalmán működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, óvodákkal, iskolákkal, illetve a városban működő egyéb intézményekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel, akik aktívan részt vesznek a különböző programokban. 15

17 IV. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok A társadalmunkban és településünkön is jelenleg meglévő szociális gondok és problémák, a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek várhatóan hosszú távon megmaradnak, ezeket az önkormányzat saját eszközeivel nem tudja befolyásolni. A gyermekvédelemmel foglalkozó szakembereknek továbbra is oda kell figyelni a veszélyeztetett gyermekekre, családokra és a tőlük telhető segítséget megadni. A feladat nehéz és sokszor összeütközésekkel jár, mert a szülők, családok nem biztos, hogy elfogadják a részükre javasolt, előírt életviteli szabályokat. A gyermekvédelmi munka rendszerességét tanúsítja, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat esetmegbeszéléseket tart, amelyre meghívja a védőnőket, gyermekorvosokat, oktatási intézmények képviselőit, a Polgármesteri Hivatal képviselőjét, a rendőrség megbízottját. Az esetmegbeszéléseken a megoldásra váró gondok, feladatok gyermekenként, családonként megtárgyalásra kerülnek. A gyermekvédelmi munka magas színvonalú ellátását a szakemberek elhivatottsága, lelkiismerete, fáradhatatlansága teszi lehetővé. V. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása V.1. A program célja Jánoshalma város közbiztonságának javítása, a bűncselekmények és szabálysértések számának csökkentése, a lakosság biztonságérzetének javítása. Ennek érdekében: A közterület rendjének fenntartása, A gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése, A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek kezelése, Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés. V.2. A megvalósítás eszközei A közterület rendjének fenntartása: A bűnesetek csökkentése nagyrészt a közterület rendjének, illetve a külterületek vagyonbiztonságának fenntartásában, fokozásában rejlik. Jelentős szerephez jut tehát az önkormányzat más szervekkel együttműködve a bel- és külterületek rendjének fenntartása tekintetében. A rendőrség szerepe: Jánoshalmán a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság alárendelt szerveként működik a Jánoshalma Rendőrőrs, mely a bűnüldözés mellett fontos szerepet tölt be a bűnmegelőzés terén. A közterületeken folyamatosan biztosított a rendőri jelenlét; a rendszeres járőrözés során fontos szerepet játszanak a kiemelt objektumok (pl. pénzintézetek, szórakozóhelyek). A rendőrség szoros együttműködésben dolgozik a helyi Polgárőr Szervezettel, a Vadásztársaságokkal valamint a Kiskunhalasi Határőr Igazgatósággal. A közterület rendjének megőrzése illetve javítása, valamint a bűncselekmények megelőzése és 16

18 felderítése érdekében szükség volna a helyi rendőrőrsön személyi fejlesztésre (járőr létszám emelés) valamint egy kis fogyasztású robogó használatára. A közterület-felügyelő: Jánoshalma Város Önkormányzata egy fő közterület-felügyelő jelenlétét biztosítja, aki a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint az abban foglalt jogköröket gyakorolja. Polgárőrség: Városban a polgárőrségről szóló, április 2-tól hatályos évi LII. törvény alapján működő Városi Önkéntes Polgárőri Egyesület feladata a rendőrséggel együttműködve az élet- és vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság megszilárdítása valamint a közrendet és közbiztonságot fenyegető és sértő cselekmények megelőzése, feltárása. Ezen kívül feladata még a veszélyhelyzetbe jutottaknak történő segítségnyújtás. A mezőőri szolgálat megszüntetésével megnőtt a szerepe a polgárőrségnek, ezért jelenleg rendszertelen időközönként járőrszolgálatot látnak el külterületen is. Technikai eszközök: Közvilágítás, térfigyelő rendszer, sebességmérő. Jelenleg a felsorolt technikai eszközök közül a közvilágítás állapota megfelelő; az esetleges meghibásodás, fejlesztés folyamatos a település egész területén. A térfigyelő rendszer kiépítése az utak mentén 2014-ben megvalósult. A gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése: A mai társadalomban óriási veszélyt jelent, hogy a bűncselekmények és szabálysértések egy részét tizennyolc év alatti személyek követik el. Az emberek személyiségének fejlődése leginkább a tizennyolc év alatti szakaszban a legjelentősebb, így éppen ebben a korban van nagy jelentősége a kiskorúak nevelésének és oktatásának. DADA (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) program: A DADA program a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programja, amely 1992-ben indult útjára Magyarországon, kezdetben öt általános iskolában. Jelenleg az ország területén közel 400 település iskoláiban működik ez a program, így Jánoshalmán is. A fiatalok felvilágosító jellegű foglalkozásait hivatásos rendőrök tartják havi rendszerességgel. A DADA program tehát egyfajta személyiségfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő program. Védelembe vétel: január 01-jétől az illetékes Járási Gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével védelembe veheti a szabálysértési hatóság, a rendőrség, az ügyészség valamint a bíróság jelzése alapján a szabálysértést elkövetett illetve bűncselekmény elkövetésével gyanúsított (vádolt) fiatalkorút. A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a jegyző a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját kirendeli. Célja a bűncselekmények és szabálysértések visszaszorításán túl az olyan cselekmények (pl. iskolai hiányzások, csavargások) megakadályozása, amelyek adott esetben a korai bűnelkövetés kialakulásához vezetnek. Ideiglenes hatályú elhelyezés: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy maga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezés szükséges, a járási gyámhivatal, a határőrség, rendőrség, ügyészség, bíróság valamint a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a gyermeket ideiglenesen a 17

19 nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, gyermekotthonban helyezi el. Gyermekjóléti szolgálat: a bűnelkövető gyermekekkel és családjaikkal rendszeres mentálhigiénés foglalkozást és tanácsadást végez. A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek kezelése: A családon belüli erőszak a gyermek- és fiatalkori bűnözéshez hasonlóan nagy problémát jelent társadalmi szinten, mert sok esetben ezek a cselekmények rejtve maradnak. Ennek fő oka a szégyenérzet, a félelem, vagy egész egyszerűen a tanácstalanság. El kell érni, hogy a nők és a gyermekek bátran tudjanak beszélni az őket ért támadásokról. Nagyon fontos a gyermekek iskolai oktatás keretén belüli felvilágosítása. Családon belüli erőszak esetén a kiskorúak védelembe vételére, súlyosabb esetben a családból való kiemelésre kerül sor. Fontos a rendőrséggel és a gyermekjóléti szolgálattal való hatékony együttműködés. A jegyző hatáskörébe tartozó eljárások a veszélyeztetett gyermekek érdekeit szolgálják. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyermeket védelembe veszi a járási gyámhivatal. Rendőrség: A megtörtént esetekkel kapcsolatban az elsődleges intézkedéseket általában a rendőrség teszi meg (a helyszínen tájékozódik, a feleket meghallgatja, a jogorvoslati lehetőségekről a felvilágosítást megadja). Amennyiben kiskorúak veszélyeztetettsége is megállapítható, akkor a rendőrség haladéktalanul megküldi az erről szóló értesítést a gyermekjóléti szolgálatnak. Gyermekjóléti szolgálat: a működtetett jelzőrendszer tagjai (egészségügyi szolgáltatók, szociális gondoskodást nyújtók, nevelési, oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei, rendőrség, fiatalkorúak pártfogója, stb.) különös figyelmet fordítanak a kompetencia határok tisztázására a bántalmazási esetekkel kapcsolatban. A cél: minden ügyben egyértelmű legyen melyik szervnek kell megtennie a szükséges lépést. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés: Az áldozattá válásnak számos oka lehet. Ezek közül talán a legfontosabbak a lakosság egészét érintő tulajdon ellen irányuló cselekmények (lopás, rablás stb.), ahol az egyedül élők és az idősek vannak kitéve az őket ért támadások veszélyeinek. A nők és gyermekek ellen irányuló támadások közül alapvetően a családon belüli erőszak emelendő ki (pl. testi sértés, szexuális jellegű támadások). Rendőrség: Az áldozattá válás megelőzése érdekében a helyi médián keresztül rendszeresen hírt ad a legfrissebb bűnesetekről, a jellemző elkövetési módokról valamint azokról a módszerekről, amelyekkel megőrizhetjük értékeinket. Az áldozatok segítése érdekében megadja a szükséges felvilágosítást. 18

20 VI. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés Jánoshalma Városi Önkormányzat a civil szervezetekkel alapellátásra, szakellátásra nem kötött együttműködési szerződést. Ennek ellenére a civil szervezetek jelentős szerepet vállalnak a rászoruló gyermekek támogatásában, mint például ruhanemű, élelmiszer és anyagi támogatás formájában. Mind emellett a város különböző rendezvényeibe bekapcsolódva szerveznek szabadidős, táncos és kézműves foglalkozásokat, ezzel is erősítve a gyermekek egymás közötti illetve a gyermek-szülő kapcsolatokat. Továbbá együttműködnek és bekapcsolódnak a GYEP iroda által szervezett programokba, képzésekbe. 19

21 1.sz. melléklet PELIKÁN Közhasznú Non-profit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója Kistérségi Családsegítő Szolgálat szakmai beszámolója 20

22 Gyermeklánc Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde Család és Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója a PELIKÁN Közhasznú Non-profit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatának évben végzett tevékenységéről

23 I. Törvényi háttér A Gyermekjóléti Szolgálat a többszörösen módosított 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján működött. Szakmai feladatait és a működés feltételeit a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet szögezte le. A Pelikán Kft től Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településeken ellátási szerződéssel biztosította a szolgáltatást. II. Szolgáltatás célja A gyermekek védelmének rendszere arra hivatott, hogy elősegítse a gyermekek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettséget megelőzze, a kialakult veszélyeztetettséget megszüntesse, illetve a szülői gondoskodásból kikerült gyermekek helyettesítő védelmét tevékenységével biztosítsa. A gyermekek védelmének rendszerében személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása, valamint a gyermekek átmeneti gondozása. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 1 - meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtani a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodni a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről - célok elérése érdekében a törvény meghatározza a gyermekek alapvető jogait, a jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait - a törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, jogát biztosítva kell eljárni - családdal együttműködve, annak szükségleteihez igazodva biztosítani kell a gyermek családban történő nevelkedését III. Szolgáltatást igénybe vevők köre A szolgáltatásnak Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településeken élő valamennyi gyermek számára elérhetőnek kellett lennie. A szolgáltatás igénybe vétele önkéntességen alapult, igénybe vehette szülő, vagy maga a gyermek. A család életébe történő hatósági beavatkozás kizárólag csak akkor vált megvalósíthatóvá, ha a gyermek védelme az önkéntesség során nem valósult meg. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosították. IV. Szervezeti felépítés december 31.-én a szakmai létszám: Beosztás Munkaviszony Munkaidő Végzettség Jánoshalma 1 fő szakmai vezető főállás heti 40 óra szakvizsgázott általános szociális munkás 22

24 helyettese: 1 fő családgondozó főállás heti 40 óra szakvizsgázott általános szociális munkás 1 fő családgondozó főállás heti 40 óra szakvizsgázott okleveles szociális munkás 1 fő családgondozó főállás heti 40 óra szociálpolitikus Borota 1 fő családgondozó részmunkaidő heti 20 óra pedagógus Kéleshalom 1 fő családgondozó részmunkaidő heti 10 óra pedagógus A szolgálatoknál évben több személyi változás is történt, január 1-től kezdődően 5 fő főállású dolgozó látta el Jánoshalmán a családgondozói feladatokat február hónapban Fodor Zoltánné munkaviszonyának megszüntetését kérte, így a családgondozói létszám 4 főre változott. Áthelyezéssel a szolgálathoz került Turcsányi Mihály, mely eredményeként a létszám ismét 5 főre emelkedett szeptember hónapban Kovács Dénes kérte a munkaviszony megszüntetését, így az év végére 4 főre változott ismét a családgondozói létszám. Szakmai vezető Zámbó Judit, családgondozók Fenyvesiné Tomasits Andrea, Nagyné Kutor Veronika és Turcsányi Mihály voltak, Kéleshalom és Borota települések tekintetében a családgondozó személyében változás nem történt, Szűcs Gabriella látta el a feladatokat. A megfelelő szakmai végzettséggel nem rendelkezett, pszichológiai tanulmányainak várható befejezése év. A szolgálatok nyitva tartási ideje: Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.: hétfőtől csütörtökig tól ig pénteken tól ig Jánoshalma, Orczy u. 110.: kedden tól ig Borota, Petőfi u. 36.: hétfő től ig kedd től ig szerda től ig csütörtök től ig péntek tól ig Kéleshalom, Fő u. 4.: kedd től ig csütörtök től ig A szolgálatok családgondozói számára a jogszabályi háttér biztosította a heti munkaidőkeret felének kötetlen és rugalmas beosztását. Ez azt jelentette, hogy a munkaidő fele a szolgálat irodájában, fele területen eltöltött munkával zajlott a személyes segítő munka és az adatgyűjtés helyszínen való elvégzéséhez. A családgondozók így munkaidejük felét a családoknál tett látogatásokkal, és a családokkal kapcsolatban álló szakemberekkel történő megbeszélésekkel töltötték. A munkaidőn túli, illetve hétvégi gondozások dokumentálásra kerültek, mely később lecsúsztatható volt. A gondozotti létszám 2, mely szerint 1 fő családgondozó 45 gyermek vagy 25 család gondozását látja el, évek óta lényegesen meghaladta a rendelet által előírtakat, szükségessé tette a családgondozói létszám emelését. A december hónapban megvalósult szakmai 23

25 létszám bővítésével a gondozotti létszámok összhangba kerültek a családgondozók létszámával, akkor jelentett ismét problémát, amikor családgondozói létszám változás történt munkaviszony megszüntetése miatt. Borota és Kéleshalom településen a családgondozó gondozotti létszáma a rendeletben előírtakkal összhangban volt. V. Tárgyi feltételek A Kft. jánoshalmi szolgálata novemberétől nyújtotta szolgáltatásait a Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93. szám alatti épületben. A családgondozóknak két iroda állt rendelkezésére, tárgyi feltételek között íróasztal, zárható szekrény, számítógép, nyomtató, fénymásoló, telefonvonal, fax, internet elérés segítette a munkát. A tárgyi feltételek között szociális helységek, interjúszoba, az ügyfelek számára kialakított váró, valamint mellékhelység állt rendelkezésre. Évek óta változatlan problémát jelentett a szolgálat épülete előtt megoldatlan parkolás lehetősége. Külterületi családgondozásra, gondozott gyermek ellátásához, vidéki utazásra, és az elhelyezési értekezleteken való részvételre a Pelikán Kft. személygépkocsija alkalomszerűen állt rendelkezésre. Az intézmény személygépkocsija több szakfeladat részére kellett, hogy rendelkezésre álljon, ezért előfordult, nem sikerült a használatát egyeztetni. Ilyen helyzetekben a családgondozók többnyire saját személygépkocsijukkal oldották meg az utazást, melynek költsége később elszámolásra került. Borotai szolgálat az Egészségházzal közös épületben működött. Az irodai helyiség közös használatú, az adatvédelem biztosítása érdekében családgondozó saját gépén, illetve a jánoshalmi irodában végezte el adminisztrációs feladatait. Az ügyfélfogadás a védőnői tanácsadáshoz igazodva került kialakításra. Ily módon a családgondozó heti két napon tartott ügyfélfogadást, és két napon a családokkal való személyes kapcsolattartást, látogatást bonyolította. A dokumentáció vezetése, a rendszerben levő adatok szakszerű tárolása a jánoshalmi szolgálat irodájában volt megvalósítható. Internet elérhetőség, telefonvonal rendelkezésre állt. A Borotán tevékenykedő családgondozó az utazásokhoz a saját gépkocsiját, illetve tömegközlekedési eszközt vett igénybe. Helyettesítését minden esetben a jánoshalmi családgondozók biztosították. Kéleshalom településen a szolgálat szintén az Egészségházzal közös épületben volt elhelyezett. Az irodai helyiség önálló, a váró a gyermekorvosi váróval közös. A Családsegítő Szolgálattal közösen használt helyiségben zavartalan volt a forgalom az ügyfélfogadási idő különbözősége miatt. Saját használatú íróasztal, számítógép, és nyomtató, internet használata biztosított volt. Vezetékes telefonvonal hiányában családgondozó a szolgálat számára biztosított mobil telefont használta. Fax és fénymásolási lehetőség a kéleshalmi hivatalban, illetve a jánoshalmi szolgálatnál volt lehetséges. A külterületi családgondozások lebonyolítására saját autó, illetve a falugondnoki autó volt igénybe vehető. 24

26 VI. Tevékenység mutatói településenként Jánoshalma Borota Kéleshalom Információnyújtás Tanácsadás Esetkonferencia Családlátogatás Kapcsolattartás biztosítása Prevenció: Nyári gyerm. étk. Adományozás Szabadidős pr. 5 család 7 gyermek 84/116 gyermek 274 alkalom 4 alkalom alkalom - 20 alkalom Segítő beszélgetés Konfliktuskezelés Szakmai konzultáció Hivatalos ügyintézés Szakmaközi megbeszélés Továbbirányítás Tárgyalásokon 42-1 való részvétel 1. számú táblázat: Szakmai tevékenységek száma ig Információ nyújtás minden olyan információ átadását jelenti ügyfelek számára, mely szakmai tartalmat nem hordoz. Ezek például a különböző szolgáltatók, hivatalok, hatóságok, bíróságok ügyfélfogadásának idejéről, élelmiszercsomag osztásáról, gyermekétkeztetésről, stb. nyújtott információk. Tanácsadások körébe tartoznak konkrét témában, mint gyermeknevelési, pénzbeosztással kapcsolatos, életvezetési, egészséges életmódbeli tanácsok. Tanácsadás leginkább a családlátogatások során történik. Esetkonferencia keretében a szakemberek egy adott család ügyében tartanak megbeszélést, mely egyben döntés előkészítés. Leginkább hatósági intézkedés kezdeményezése előtt szükséges a rendelet szerint. Családlátogatások számadata a család otthonában tett látogatás, személyes tájékozódás számát jelzi. A személyes találkozás az ügyfél otthonában kötetlenebb, a bizalom építése szempontjából fontos, a szociális munka egyik legfőbb eszköze. Kapcsolattartás biztosítása a szolgálatok számára kötelező feladat. Gyámhivatal, Bíróság határozata alapján a szolgálat biztosítja a semleges helyszínt, illetve a szakmai felügyeletet. Prevenciós célú tevékenység körében a gyermekek számára szervezett szabadidős tevékenységek, szülők számára előadások, különböző ünnepekhez kötődő rendezvények, foglalkozások, de ezen túlmenően élelmiszersegélyek kiosztása, ruhaosztások, ingyenes nyári gyermekétkeztetések lebonyolítása, stb. Segítő beszélgetés keretében minden esetben hosszas feltáró, támogató, megerősítő jellegű beszélgetés zajlik. 25

27 Konfliktuskezelés történhet szülő-szülő, szülő-gyermek között. Családgondozók megszerzett végzettséggel önállóan is végeznek konfliktuskezelést. Ügyintézéshez ügyfeleink rendszeresen kérnek segítséget, ezek a családi pótlék, gyes, gyed, gyet igénylések. Szolgáltatók felé történő kérelmek megfogalmazása, telefonos ügyintézések szintén magas számban fordulnak elő, ide tartozók a bíróságok, Rendőrség, végrehajtó, különböző szolgáltatók felé megfogalmazott kérelmek, beadványok megírása. Szakmaközi megbeszélés: a jelzőrendszer tagjaival történő megbeszélés, problémák megfogalmazásának és megoldásának helye. Továbbirányítás akkor történik, amikor az ügyfélnek más szolgáltatónál, illetve hatóságnál kell intéznie személyesen az ügyeit. Tárgyalásokon való részvétel alatt bírósági tárgyalásokon, rendőrségi kihallgatásokon túl az elhelyezési értekezleteken, nevelésbe vétel, védelembe vétel felülvizsgálati tárgyalásain való részvételt jelent. Alapellátás, gyámrendelés, családbafogadás Jánoshalma Borota Kéleshalom család gyerek család gyerek család gyerek Védelembe vétel Ideiglenes hatályú elhelyezés Nevelésbe Vétel Tartós nevelés Utógondozás Összesen: számú táblázat: Gondozotti állomány évben A forgalmi naplók szerinti esetkezelések száma december 31-ig: Jánoshalma: 4440 Borota: 333 Kéleshalom: 157 Település/Év Jánoshalma Borota Kéleshalom számú táblázat: Éves forgalmak alakulása évre Család és Gyermekjóléti Központ számára átadott gondozások száma: Jánoshalma: 61 család 96 gyermek Borota: 2 család 2 gyermek Kéleshalom: 3 család 4 gyermek Mélykút: 40 család 77 gyermek Rém: 11 család 17 gyermek évre szolgálatnak átadott gondozások száma: 26

28 Jánoshalma: 85 család 157 gyermek Év / Település Jánoshalma Borota Kéleshalom család gyerek család gyerek család gyerek család gyerek család gyerek család gyerek család gyerek család gyerek család gyerek számú táblázat: Gondozási esetek számának alakulása VII. Egyéb tevékenységek Pszichológiai ellátás: Szolgálatunk ugyan nem kötelezően ellátandó feladat - több éven keresztül biztosította e szolgáltatást pályázati keretből. Mivel a pályázat lezárult, e lehetőség intézményünknél megszűnt, az igénylőket a GYEP Közösségi Házba volt lehetőségünk irányítani szeptemberéig. A konzultációt minden település gyermeke térítésmentesen igénybe vehette Nagy Gábor pszichológus részvételével. Az igénylők számára a szolgálatok családgondozói egyeztették az időpontot a Közösségi Ház vezetőjével. Szabálysértés, bűncselekmény: évtől kiépített kapcsolat volt a felnőttek és fiatalkorúak pártfogó felügyelőjével, aki a szolgálatoknál tartott ügyfélfogadást, évben Kovács Dániel, majd Jáger Szabolcs látta el a feladatot. A közös munka elengedhetetlen, mivel a Gyvt. módosítása során a védelembe vétel nem szűnik meg a pártfogói felügyelet elrendelését követően, közös gondozást kell megvalósítani. A januári törvényi változás a megelőző pártfogást vezette be, így a közös munka még inkább kibővült közös környezettanulmányokkal, javaslattételekkel, magatartási szabályok megfogalmazásával, családlátogatásokkal. A gondozásban álló családok szülői, akiknek bírói ítélettel a szülői felügyeleti joguk megszüntetésre került, pártfogó felügyelet alá tartoznak felfüggesztett büntetésük, illetve szabadulást követő időszakra. Pártfogó felügyeletet kaptak többen, akik szabálysértéseket követtek el. A fiatalkorúak pártfogó felügyeletét a szabálysértést, illetve bűncselekményt elkövetettek számára határoztak meg. Borotán és Kéleshalom településen nem volt pártfogolt személy, Jánoshalmán havi két alkalommal tartott pártfogó felügyelő ügyfélfogadást. Munkájához helyiséget, számítógépet, internetet, fénymásolási lehetőséget biztosított a szolgálat. Több esetben történt közös 27

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-122-6/2010. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2009. évi hatósági

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2016. április 21- i ülésére

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2016. április 21- i ülésére BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2016. április 21- i ülésére Beszámoló az egészségügy 2015. évi munkájáról Az egészségügy 2015. évi beszámolója elkészítésre került, mely a mellékletben megtalálható. A Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 2015.05.21. DR. MATTENHEIM GRÉTA EMMI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGJOGI OSZTÁLY Országos Betegjogi, Ellátottjogi,

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Célok, megtett intézkedések I. Gyermek Jól-lét 1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Jelzőrendszer megerősítése

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzatának. 2009. évi költségvetési koncepciója

Herceghalom Község Önkormányzatának. 2009. évi költségvetési koncepciója Herceghalom Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója 1 Herceghalom Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70..-a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

(2) A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2016. TARTALOM I. Az intézmény azonosítói 5 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe 5 II. Az intézmény célja és feladata 5 1.

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök 2013. III. negyedévi gyakorlásáról.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A művészeti iskolában a térítési- és tandíjakat a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

Kistelek, 2015. szeptember

Kistelek, 2015. szeptember A Területi együttműködést segítő programok kialakítása Kistelek Város Önkormányzatánál című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108 azonosító számú projekttel kapcsolatos jogszabályok összegyűjtése, valamint a főbb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti - I 1...-'tt. ~~ :,(1[)5 /14 IL016'. JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Átfogó értékelés Balatonkenese Város Önkormányzatának gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról

Átfogó értékelés Balatonkenese Város Önkormányzatának gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról B a lla tto n kenese V á ros J eegy zző jj ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 147/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 1/570 /2014 Előkészítő: Végh Endréné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben